Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro stabilitu!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro stabilitu!"

Transkript

1 Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro stabilitu! I. Co je projekt Vzdělávejte se pro stabilitu! a pro koho je určen II. Podmínky získání příspěvku III. Předložení žádosti IV. Činnosti po schválení žádosti V. Pravidla poskytování příspěvku I. Co je projekt Vzdělávejte se pro stabilitu! a pro koho je určen I.1. V čem spočívá princip a přínos projektu Cílem projektu je podpořit udržení pracovních míst u těch zaměstnavatelů, kteří se v souvislosti s negativním vývojem ekonomiky v ČR nacházejí v přechodně obtížné hospodářské situaci a dočasně nejsou schopni svým zaměstnancům přidělovat práci ve sjednaném rozsahu. Zaměstnavatelům bude umožněno, aby pro své zaměstnance v době, kdy jim nejsou schopni přidělit práci, realizovali odborný rozvoj. Tím dojde kromě udržení pracovních míst k naplnění druhého, neméně podstatného cíle projektu zvýšení kvalifikace zapojených zaměstnanců a posílení jejich zaměstnatelnosti. Projekt umožní zaměstnavatelům získat finanční příspěvek na realizaci odborného rozvoje zaměstnanců včetně příspěvku na mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců vzniklých za dobu jejich účasti na odborném rozvoji. I.2. Kdo se může účastnit projektu Projektu Vzdělávejte se pro stabilitu! se mohou účastnit zaměstnavatelé, kteří: v důsledku negativního vývoje ekonomiky nejsou ve svých provozovnách schopni přechodně přidělovat svým zaměstnancům práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, zároveň mají zájem využít dobu, po kterou nemohou svým zaměstnancům přidělovat práci, pro vzdělávání a odborný rozvoj svých zaměstnanců. Příspěvek v rámci projektu nelze poskytnout zaměstnavatelům: organizační složky státu a příspěvkové organizace státu, instituce veřejné správy a místní samosprávy 1

2 kteří zároveň čerpají podporu v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst!. Za současné čerpání se považují i aktivity v rámci NIP Vzdělávejte se pro růst!, a RIP Vzdělávejte se pro růst - regiony, které nebyly ukončeny v období třech kalendářních měsíců předcházejících měsíci podání žádosti o zařazení do projektu Vzdělávejte se pro stabilitu!. Příklad: podá-li zaměstnavatel žádost o zařazení do projektu Vzdělávejte se pro stabilitu! v průběhu prosince, musí být vzdělávací aktivity, jež zaměstnavatel zajišťuje pro své zaměstnance v rámci NIP Vzdělávejte se pro růst! či některého z RIP Vzdělávejte se pro růst regiony, ukončeny nejpozději k 31. srpnu. Z poskytování příspěvku se dále vylučují: školy a školská zařízení a jejich pracovníci, vzdělávací a poradenské instituce, s výjimkou vzdělávacích institucí, které nemají jako hlavní předmět činnosti v posledním podaném daňovém přiznání k dani z příjmu uvedenu činnost v oblasti vzdělávání; instituce služeb zaměstnanosti, spolupracující organizace a jejich pracovníci, kteří jsou cílovou skupinou OP LZZ, prioritní osy 2, oblasti podpory 2.2; zadavatelé, poskytovatelé a další subjekty působící v oblasti sociálního začleňování/sociálních služeb, kteří jsou cílovou skupinou OP LZZ, prioritní osy 3, oblasti podpory 3.1 a 3.2; občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy; sdružení, klastry, asociace, svazy, unie, profesní a hospodářské komory a další subjekty sdružující více než jeden podnikatelský subjekt nebo fyzické osoby. v případě podniků činných v odvětví uhelného průmyslu, velkých zemědělských podniků, v oblasti rybolovu a akvakultury lze poskytnout příspěvek pouze v režimu veřejné podpory na vzdělávání (blokové výjimky, viz bod II.6) Projektu se nemohou účastnit zaměstnavatelé, kteří jsou podniky v obtížích ve smyslu Pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích č. 2004/C 244/02. Z uvedeného vyplývá, že: žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba mající přidělené IČ, která je zaměstnavatelem a jejíž zaměstnanci se budou účastnit vzdělávání. o příspěvek může žádat OSVČ pouze v případě, že má zaměstnance. V případě, že se OSVČ zajišťující odborný rozvoj pro své zaměstnance 2

3 tohoto rozvoje bude chtít sama účastnit, je sice tato zahrnuta do počtu účastníků vzdělávání, ale není jí poskytován mzdový příspěvek. Příspěvek lze poskytnout příspěvkovým organizacím územních samosprávných celků a vyšších územně samosprávných celků (obcí a krajů). Příspěvek může být poskytnut na vzdělávání realizované na území ČR. Pouze ve výjimečných a odůvodněných případech může být realizováno i v zahraničí (v případech, kdy jej z objektivních důvodů není možné realizovat v ČR, žadatel musí tuto skutečnost doložit ÚP ČR). Odborného rozvoje se mohou s nárokem na příspěvek účastnit pouze zaměstnanci, kteří: jsou občany ČR, EU/EHP a Švýcarska, či jsou občany třetích zemí s trvalým pobytem na území ČR, a zároveň nejsou zaměstnanci žadatele v provozovnách na území hlavního města Prahy. II. Podmínky získání příspěvku II.1 Stejně jako u ostatních nástrojů APZ je finanční podpora nenároková a o poskytnutí příspěvku bude rozhodovat příslušná krajská pobočka ÚP ČR nebo krajskou pobočkou delegované kontaktní pracoviště ÚP ČR. Poskytování příspěvku se rovněž musí řídit pravidly ESF. II.2 Do projektu mohou vstoupit pouze ti zaměstnavatelé, kteří v důsledku přechodných hospodářských potíží nejsou schopni svým zaměstnancům přidělovat práci ve sjednaném rozsahu a kteří tuto situaci nejsou již schopni překlenout vlastními prostředky. II.3 Rozsah výpadku pracovní doby musí být v intervalu > 20 % a 60 % (tedy průměrně více než jeden den v týdnu a maximálně 3 dny v týdnu). Situaci, kdy je doba výpadku menší či rovna 20 % stanovené týdenní pracovní doby, by měl zaměstnavatel být schopen překlenout vlastními prostředky, úpravou pracovní doby či změnou její formy. Zároveň však doba, kdy zaměstnavatel není schopen svým zaměstnancům přidělovat práci, nesmí přesáhnout 60 %. Takto rozsáhlý výpadek pracovní doby již lze označit za situaci, která není přechodné povahy a poskytování příspěvku by bylo neefektivní. Uvedený rozsah výpadku bude posuzován za kalendářní měsíc předcházející měsíci podání žádosti za všechny zaměstnance v provozovně/organizační složce zaměstnavatele (navržené i nenavržené do odborného rozvoje), za níž je žádost podávána. Posuzovat se bude na základě údajů uvedených v žádosti s tím, že v případě pochybností je ÚP ČR oprávněn si od zaměstnavatele vyžádat doklady vztahující se k evidenci docházky zaměstnanců navržených do odborného rozvoje. Provozovnou je míněna provozovna vedená podle živnostenského zákona, resp. organizační složka podle obchodního zákoníku (uváděna v živnostenském rejstříku, resp. obchodním rejstříku). 3

4 Zaměstnavatel dále doloží ÚP ČR, že výpadek pracovní doby je skutečně způsoben hospodářskými obtížemi, nikoliv např. sezónním charakterem práce. Z tohoto důvodu zaměstnavatel v žádosti čestně prohlásí, že v meziročním tříměsíčním srovnání tržeb (tři předchozí měsíce před podáním žádosti) za prodej vlastních výrobků a služeb ke skutečnému počtu zaměstnanců (fyzických osob) zaměstnavatele došlo k poklesu o více než 20 %. Tuto skutečnost zaměstnavatel čestně prohlašuje v žádosti, nicméně v případě pochybností o správnosti uváděných údajů, je ÚP ČR oprávněn vyžádat si po zaměstnavateli doklady prokazující uvedený pokles tržeb. Tato podmínka se také posuzuje samostatně za každou provozovnu, resp. organizační složku (odštěpný závod), v níž pracují zaměstnanci navržení do odborného rozvoje. Uváděná provozovna či organizační složka musí být zapsána v živnostenském nebo obchodním rejstříku. Výpočet výpadku pracovní doby: Podíl neodpracovaných hodin v součtu fondů pracovní doby všech zaměstnanců dané provozovny. Součet fondů pracovní doby je bez placených svátků. Do doby výpadku pracovní doby se nezapočítávají dovolené ani překážky na straně zaměstnance či zaměstnavatele vyjma překážek v práci podle 207, 208 a 209 ZP. Z uvedeného vyplývá, že zkrácení týdenního fondu pracovní doby úpravou pracovní smlouvy není výpadkem. II.4 ÚP ČR bude při rozhodování o poskytnutí příspěvku vycházet z podkladů a informací, které zaměstnavatel dokládá k žádosti. ÚP ČR posoudí situaci na lokálním trhu práce a celkovou situaci podniku podle následujících kritérií: Význam daného podniku v regionu Konkurenceschopnost odvětví Zhodnocení schopnosti obnovit výrobu Přínos vzdělávací aktivity pro zaměstnance Přiměřenost výsledků vzhledem k výši požadovaného příspěvku Nejedná se pouze o velikostní kritéria, rozhodující je komplexní dopad na regionální trh 15% práce. Posuzuje se, zda je účelné podpořit podnik v daném odvětví. 5% Posuzuje se potenciál podniku na obnovení výroby po uplynutí 6 měsíců (např. předpoklad 10% získání nových zakázek). Dopad vzdělávání na rozvoj podniku, upevnění pozice zaměstnance a na jeho další uplatnitelnost 40% na trhu práce. Posuzuje se efektivnost, účelnost a hospodárnost vynakládaných finančních prostředků. 30% Za účelem objektivního posouzení žádosti je potřeba žádost vyplnit důkladně a jednoznačně. II.5 Příspěvek bude poskytován na odborný rozvoj jak v akreditovaných, tak neakreditovaných vzdělávacích kurzech, a to na vzdělávání obecné i specifické dle definice Nařízení Komise (ES) č. 800/

5 II.6 Příspěvek je poskytován v režimu veřejné podpory na základě blokové výjimky či v režimu podpory de minimis. II.7 Jestliže je příspěvek poskytován s využitím tzv. blokové výjimky je možné jej využít na obecné i specifické vzdělávání definované nařízením Evropské komise č. 800/2008. Dle tohoto nařízení nesmí intenzita podpory přesáhnout 25% způsobilých nákladů u specifického vzdělávání a 60% způsobilých nákladů u obecného vzdělávání. Intenzitu podpory však lze zvýšit o 10 procentních bodů, je-li vzdělávání poskytováno zdravotně postiženým nebo znevýhodněným pracovníkům (dle definice nařízení EK č. 800/2008). Dále lze intenzitu zvýšit o 10 procentních bodů, je-li podpora poskytnuta středním podnikům, a o 20 procentních bodů, je-li podpora poskytnuta malým podnikům. Maximální intenzita podpory může činit 80% způsobilých výdajů (toto a další podrobnosti viz příručka D7 Veřejná podpora a podpora de minimis v OP LZZ - Příspěvek podle blokové výjimky nelze poskytnout malým a středním podnikům činným v odvětví zemědělské prvovýroby. II.8 V případě využití režimu podpory de minimis v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 může zaměstnavatel obdržet příspěvek ve výši až 100% vynaložených nákladů, a to pokud v posledních třech účetních obdobích nevyčerpal finanční podporu v režimu de minimis a při splnění ostatních podmínek daných uvedeným Nařízením a příručkou Veřejná podpora a podpora de minimis v OP LZZ. Výše podpory v posledních třech účetních obdobích nesmí přesáhnout Eur ( Eur v oblasti silniční dopravy). Podporu de minimis nelze poskytnout podnikům činným v oblasti zemědělské prvovýroby, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh, rybolovu a akvakultury a v uhelném průmyslu. II.9 V rámci jedné dohody bude příspěvek poskytován za dobu účasti zaměstnanců na vzdělávacích aktivitách, přičemž tato doba zároveň nemůže být delší než 6 měsíců od podpisu první dohody, kterou zaměstnavatel uzavře s ÚP ČR. Pouze ve výjimečných případech může být tato lhůta prodloužena o dalších 6 měsíců. Vzdělávací aktivity musí být ukončeny do II.10 Žadatel může čerpat průměrně částku Kč měsíčně (tj. celkem na mzdové náklady i vzdělávací aktivity). V odůvodněných případech může GŘ ÚP ČR poskytnout výjimku, výjimka se poskytne zejména u zaměstnavatelů s nadregionálním rozsahem (provozovny ve více krajích) či u zaměstnavatelů s více jak zaměstnanci. II.11 Opětovně (po uplynutí lhůt uvedených v předchozím bodě) je možné téhož žadatele podpořit až po uplynutí 12 měsíců od ukončení poslední vzdělávací aktivity v rámci projektu. III. Předložení žádosti 5

6 III.1 Zaměstnavatel předává žádost v tištěné formě, avšak ÚP ČR si může vyžádat podání této žádosti také v elektronické podobě. Obsah žádosti, včetně příloh, které je žadatel povinen k žádosti o příspěvek přiložit, stanoví zákon o zaměstnanosti. Některé z těchto příloh si na základě žádosti zaměstnavatele může zajistit či ověřit ÚP ČR sám a na své náklady (například bezdlužnosti). III.2 Tištěná forma musí být podepsána statutárním zástupcem zaměstnavatele či zplnomocněným zástupcem. Pro elektronickou komunikaci je určena ová adresa, ke které má přístup odpovědný pracovník příslušného pracoviště ÚP ČR, jenž kontroluje správnost žádosti a případně identickou podobu elektronické a papírové verze. Adresa bude sdělena příslušným pracovištěm ÚP ČR. Elektronická verze se může vyžadovat za účelem sledování realizace projektu. Ze stejného důvodu ÚP ČR eviduje úspěšné i neúspěšné žádosti. III.3 Žádost předkládá zaměstnavatel k místně příslušné krajské pobočce ÚP ČR či k jejímu delegovanému kontaktnímu pracovišti. Místní příslušnost je určena místem výkonu práce (provozovnou). Není-li místo výkonu práce definováno, řídí se místní příslušnost pravidelným místem výkonu práce, resp. místem, které je místem rozhodným pro vyměřování cestovních náhrad. V případě, že zaměstnavatel podává žádost za vícero provozoven v kraji, předkládá žádost přímo k příslušné krajské pobočce Úřadu práce České republiky. V případě působení zaměstnavatele v rámci celé ČR se podá za každý kraj souhrnná žádost na příslušnou krajskou pobočku ÚP ČR. III.4 Žadatel je oprávněn zplnomocnit k podání a vyřízení žádosti či podpisu dohody a ostatních relevantních dokumentů jinou osobu. Dohoda je však uzavírána jménem žadatele a to včetně všech práv a povinností, za případné důsledky z neplnění smluvních podmínek nese zodpovědnost žadatel. III.5 Na základě svého uvážení může žadatel požádat ÚP ČR o poskytnutí příspěvku na vzdělávací aktivitu a příspěvku na úhradu mzdových nákladů či požádat pouze o příspěvek na úhradu nákladů vzdělávací aktivity. Doporučený postup při podání žádosti: 1) Zaměstnavatel předloží seznam zaměstnanců, u kterých předpokládá účast na vzdělávací aktivitě. 2) Zaměstnavatel před podáním žádosti určí, zda účast zaměstnance na vzdělávací aktivitě bude mít povahu prohloubení ( 230 ZP) či zvýšení ( 231 ZP) kvalifikace. Tuto skutečnost uvede zaměstnavatel v žádosti pro každého zaměstnance (v příloze žádosti Seznam zaměstnanců navržených do odborného rozvoje). 3) Na základě výše uvedených skutečností zaměstnavatel identifikuje vzdělávací potřeby vybraných zaměstnanců a v žádosti důkladně popíše plán odborného rozvoje. Zajistit jejich odborný rozvoj může jak prostřednictvím externího vzdělávacího zařízení, tak prostřednictvím interního lektora. Zaměstnavatel v žádosti uvede, zda bude odborný rozvoj zajišťovat interním lektorem, či externím dodavatelem. V projektu je povoleno realizovat odborný rozvoj tzv. měkkých dovedností. V takovém případě však ÚP ČR náležitě posoudí jeho účelnost ve vztahu ke vzdělávané skupině zaměstnanců. 6

7 4) Pokud žadatel bude zajišťovat vzdělávací aktivity externím dodavatelem, provede průzkum trhu a zjistí a posoudí cenovou nabídku vzdělávacích institucí a provede kalkulaci nákladů požadovaných vzdělávacích aktivit. Seznámí se s příručkou D9 Metodický pokyn pro zadávání zakázek (viz kde nalezne pravidla pro výběr poskytovatele vzdělávání, který se musí uskutečnit po případném schválení žádosti a uzavření dohody o poskytnutí příspěvku. Výsledkem kalkulace nákladů bude přepokládaná cena za vzdělávací aktivitu, která bude uvedena v žádosti a může být ze strany ÚP ČR během hodnotícího procesu upravena. 5) Žadatel dále doloží, že výpadek pracovní doby je způsoben hospodářskými obtížemi a uvede rozsah výpadku pracovní doby (viz část II.) 6) Zaměstnavatel poté zpracuje žádost, kterou si stáhne z webové stránky _stabilitu a doručí na vybrané pracoviště ÚP ČR. Kromě informací o vzdělávací aktivitě dále dokládá určitý počet formálních příloh, které jsou nutné pro posouzení žádosti. Formálními přílohami žádosti jsou rovněž potvrzení o bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu, celnímu úřadu, české správě sociálního zabezpečení a vůči zdravotním pojišťovnám, u nichž jsou hlášeni zaměstnanci žadatele. Žadatel uvedená potvrzení dokládá sám či požádá, aby si tyto dokumenty obstaral ÚP ČR sám. Za tímto účelem zprostí žadatel příslušné instituce mlčenlivosti. 7) Zaměstnavatel může s příslušnými pracovníky krajské pobočky ÚP ČR konzultovat svůj záměr. Pracovníci dle stávajících možností poskytnou zaměstnavatelům poradenství a konzultaci v přiměřeném rozsahu. 8) Po předložení žádosti příslušné pracoviště ÚP ČR žádost posoudí, přičemž ji může zamítnout, vrátit k dopracování nebo rozhodnout o jejím schválení. 9) Žadatel má právo požádat příslušné pracoviště ÚP ČR o informace týkající se posuzování jeho žádosti, zejména o informace týkající se bodového hodnocení jednotlivých kritérií a včetně slovního komentáře k nim. 10) ÚP ČR může žadatele podpořit, jestliže v rámci hodnocení dosáhne alespoň 70 % bodů. 7

8 IV. Činnosti po schválení žádosti, realizace IV.1 Pokud je žádost schválena, ÚP ČR v případě, že odborný rozvoj je zajišťován: a) interním lektorem přímo uzavře se žadatelem dohodu a poskytnutí příspěvku, nebo. b) externím vzdělávacím zařízením, vystaví žadateli Příslib poskytnutí příspěvku, který bude základem pro provedení výběru poskytovatele vzdělávání podle pravidel, stanovených pro projekty spolufinancované z ESF v příručce D9 Metodický pokyn pro zadávání zakázek v aktuálním znění. Pokud to zde obsažená pravidla vyžadují, realizuje výběrové řízení, jehož typ je určen výší ceny zakázky. Vzdělávací aktivita musí být poptávána dle specifikací uvedených v žádosti, resp. v Příslibu, tzn., že maximální cena zakázky, či její části, nesmí být stanovena na vyšší částku, než která se vztahuje k výši poskytovaného příspěvku na vzdělávání a hodinový rozsah nesmí být poptáván v menším rozsahu. Dohoda o poskytnutí příspěvku je uzavírána až po ukončení výběru vzdělávacího zařízení a specifikaci odborného rozvoje. IV.2 Zaměstnavatel doloží ÚP ČR veškerou dokumentaci o výběru dodavatele vzdělávání, včetně výzvy k předložení nabídek či objednávky, zápisu o posouzení a hodnocení nabídek před podpisem dohody o poskytnutí příspěvku ÚP ČR ke kontrole. Nebude-li ÚP ČR shledáno při provádění výběru pochybení, bude se zaměstnavatelem uzavřena dohoda. Smlouvy s dodavatelem vzdělání zaměstnavatel předloží nejpozději s prvním vyúčtováním. V případě pochybení může být zaměstnavateli vyměřena sankce. Doporučujeme tedy uvedené doklady předložit ÚP ČR v dostatečném předstihu a to již před zahájením vzdělávací aktivity. Postup doporučujeme konzultovat s ÚP ČR. Vzdělávací zařízení nesmí vzdělávací aktivitu realizovat prostřednictvím subdodavatele. Za subdodávku se nepovažuje zajištění závěrečné zkoušky v případě akreditovaných vzdělávacích programů či vzdělávacích programů podle zvláštních právních předpisů. 1 Zaměstnavatel je v zadávací dokumentaci povinen vysvětlit, že vzdělávací aktivita musí být kalkulována včetně této zkoušky. IV.3 Dohoda obsahuje práva a povinnosti obou smluvních stran a zaměstnavatel je povinen se s jejím obsahem důkladně seznámit. Obsah každé dohody může být změněn pouze formou písemného dodatku k dohodě. Dodatek k dohodě musí být uzavřen a podepsán oběma smluvními stranami přede dnem, než nastane změna, která je důvodem vypracování dodatku. Nedodržení podmínek dohody nelze řešit následným uzavřením dodatku k dohodě. IV.4 Dohoda o poskytnutí příspěvku bude uzavírána vždy jen na jednu aktivitu. IV.5 Zaměstnavatel měsíčně předkládá vyúčtování mzdových nákladů (mezd/náhrady mezd či odměn z dohod) včetně odvodů na zdravotní a sociální 1 Např. zkouška k získání dílčí kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání nebo některé zkoušky realizované podle zvláštních právních předpisů, u kterých vzdělavatel nemusí být totožný se subjektem, u kterého probíhá zkouška. 8

9 pojištění. Dále zaměstnavatel zajistí informování ÚP ČR průběžně o změnách majících vliv na realizaci projektu (změny termínů, absence atd.). Formuláře pro vyúčtování nákladů vzory dokumentů jsou přílohou dohody a jsou ke stažení na tabilitu~ v sekci věnované projektu Vyúčtování mzdových nákladů za dobu účasti zaměstnanců na vzdělávací aktivitě Vyúčtování vzdělávacích aktivit interní lektor Vyúčtování vzdělávacích aktivit externí dodavatel Doporučujeme rovněž v docházce označit přestávku na jídlo a oddech Zaměstnavatel dále dokládá: k vyúčtování mezd (průběžně) denní evidenci: Docházky jméno, příjmení, datum, počet hodin Vzdělávací aktivity datum, hodina začátku a konce, téma K vedení uvedené dokumentace může zaměstnavatel smluvně zavázat dodavatele vzdělávací aktivity a je možné je sloučit v jedné prezenční listině. Při závěrečném vyúčtování vzdělávací aktivity předkládá zaměstnavatel Závěrečný protokol obsahující: Informaci o dosažení předpokládaných cílů Seznam zaměstnanců, kteří odborný rozvoj nedokončili či dokončili neúspěšně spolu se zdůvodněním neúčasti/neúspěchu a délce vzdělávání, které absolvovali Seznam vydaných osvědčení/certifikátů Rovněž k vyhotovení tohoto dokumentu je vhodné smluvně zavázat dodavatele vzdělávací aktivity IV.6 Po skončení vzdělávací akce, zaměstnavatel předkládá vyúčtování vzdělávacích aktivit a kopie dokladů o zaplacení daných výdajů. IV.7 Projektem nejsou podporovány vzdělávací aktivity vyplývající z povinnosti zaměstnavatele zajistit školení BOZP. IV.8 Zaměstnavatel může také žádat o DPH, pokud však nemůže žádat o jeho vrácení na FU. 9

10 IV. 9 Úprava vztahů se zaměstnanci navrženými do odborného rozvoje: V případě, že zaměstnavatel posoudí účast zaměstnance na odborném rozvoji jako zvýšení kvalifikace podle 231 ZP je povinen poskytovat zaměstnanci za dobu účasti na vzdělávací aktivitě náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku, zároveň je oprávněn uzavřít se zaměstnancem kvalifikační dohodu podle 234 a 235 zákoníku práce. V takovém případě bude tato dohoda, kromě zákonem stanovených náležitostí, obsahovat následující ujednání: Závazek zaměstnance setrvat v zaměstnání u zaměstnavatele po sjednanou dobu, sjednaná doba smí činit maximálně 2 roky ode dne ukončení vzdělávací aktivity. Maximální výše a druhy nákladů odborného rozvoje, kterou bude zaměstnanec zaměstnavateli povinen uhradit v případě nedodržení závazku setrvat u zaměstnavatele v pracovním poměru, přičemž do celkové částky nákladů, které bude zaměstnanec povinen zaměstnavateli uhradit v plné nebo poměrné výši, pokud nesplní svůj závazek setrvat v zaměstnání podle předchozího bodu zcela nebo zčásti, lze zahrnout pouze ty finanční prostředky vynaložené zaměstnavatelem, které nebyly na tohoto zaměstnance kryty příspěvkem od ÚP ČR. Do této částky však nelze započítat ty náklady, které zaměstnavateli vzniknou, jestliže dojde k nevyplacení celé výše příspěvku z důvodů stanovených dohodou s ÚP ČR. Souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů pro potřeby tohoto projektu a poučení zaměstnance o zapojení do projektu, který je financován z ESF a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím OP LZZ. V případě, že zaměstnavatel posoudí účast zaměstnance na vzdělávací aktivitě jako prohlubování kvalifikace podle 230 ZP, je povinen poskytovat zaměstnanci za dobu účasti na vzdělávací aktivitě mzdu. V případě, že bude na základě 230 odst. 2 zákoníku práce uzavřena kvalifikační dohoda, bude tato kromě ostatních práv a povinností stanovených zákoníkem práce, obsahovat rovněž ujednání podle bodu IV.5. 10

11 V. Pravidla poskytování příspěvku V.1. Úhrada mzdových nákladů V.1.1. Příspěvek lze poskytnout na úhradu skutečně vyplacených mzdových nákladů včetně částky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance, a to za dobu účasti zaměstnance na vzdělávání. Mzdovým nákladem se rozumí náhrada mzdy či mzda vyplacená zaměstnanci zaměstnavatelem v souladu s 232 ZP, 205 ZP a 231. V.1.2. Maximální výše mzdového příspěvku na jednoho zaměstnance v jednom měsíci činí Kč při stanovené týdenní pracovní době. ÚP ČR tuto částku vyplatí v případě, že ji zaměstnavatel skutečně vynaloží za dobu účasti zaměstnance na vzdělávání. V případě kratší pracovní doby podle 80 ZP se maximální výše příspěvku poměrně krátí. Limit Kč je stanoven souhrnně na všechny vzdělávací aktivity v rámci projektu Vzdělávejte se pro stabilitu!, kterých by se zaměstnanec u daného zaměstnavatele účastnil v jednom měsíci, tzn., že v součtu poskytnutých mzdových příspěvků na jednoho zaměstnance v jednom měsíci nemůže zaměstnavatel obdržet více než uvedených Kč. V.1.3. Pro účely výpočtu výše mzdového příspěvku a následného vyúčtování se za hodinu považuje 60 minut. Hodinový rozsah odborného rozvoje se vypočítá rozdílem počátku a konce odborného rozvoje v příslušném dni. Do této doby se nezapočítává přestávka na jídlo a oddech (v minimálním rozsahu 30 minut). Maximální přípustná doba přestávky činí průměrně 15 minut mezi dvěma následujícími hodinami (45 min) odborného rozvoje v příslušném dni. V.1.4. Příspěvek bude poskytován měsíčně zpětně na základě předloženého vyúčtování a evidence docházky/aktivity. Splatnost příspěvku je 30 kalendářních dní ode dne doručení úplného a bezchybného vyúčtování mzdových nákladů ÚP ČR. K vyúčtování mzdových nákladů slouží výkaz Vyúčtování mzdových nákladů za dobu účasti zaměstnanců na vzdělávací aktivitě v době částečné nezaměstnanosti. V.2. Úhrada nákladů na vzdělávací aktivity V.2.1. Vzdělávání musí probíhat pouze prezenční formou. Vzdělávání formou e- learningu není možné. V.2.2. Odborná jazyková výuka související s pracovní činností, kterou pracovník v rámci firmy vykonává nebo bude vykonávat. V.2.3. V případě akreditovaného vzdělávacího programu nebo vzdělávacího programu realizovaného podle zvláštních právních předpisů je dokladem o absolvování vzdělávací aktivity získané osvědčení (popř. jiný doklad o úspěšném absolvování aktivity), v případě neakreditovaného vzdělávacího 11

12 programu je dokladem potvrzení o absolvování vzdělávací aktivity a evidence docházky V.2.4. V případě předčasného ukončení vzdělávací aktivity jsou za uznatelné náklady považovány pouze skutečně vynaložené náklady za již realizovanou část aktivity. V.2.5. Pokud je externí dodavatel vzdělávací aktivity plátcem DPH a zároveň zaměstnavatel nemůže požádat příslušný finanční úřad o vrácení zaplacené daně z přidané hodnoty, pak je DPH uznatelným nákladem projektu. V.2.6. Náklady na vzdělávací aktivity se účtují po ukončení vzdělávací aktivity, která je předmětem dohody. Příspěvek na úhradu nákladů vzdělávací aktivity je ÚP ČR poskytován až po jejím skončení. V.2.7. Pro doložení výdajů, které zaměstnavatel vynaložil na vzdělávací aktivity, je určen výkaz Vyúčtování vzdělávacích aktivit v rámci projektu Vzdělávejte se pro stabilitu!. V.2.8. Uznatelnost nákladů vzdělávací aktivity je podmíněna splněním požadavků daných Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek (příručka D9). V.3. Postup při zajištění odborného rozvoje interním lektorem: Pokud zaměstnavatel v žádosti uvede, že bude vzdělávání zajišťovat interním lektorem, doloží jméno tohoto lektora a vyžaduje-li to zvláštní právní předpis, přiloží k žádosti doklad prokazující příslušnou kvalifikaci lektora. V žádosti budou uvedena již konkrétní a závazná specifika vzdělávací aktivity (rozsah hodin, harmonogram, náklady, způsob ověření a doklad o absolvování). Dále bude v žádosti uvedeno, zda se jedná o akreditovaný kurz či vzdělávání na základě zvláštního právního předpisu. Dohoda se žadatelem bude uzavřena po schválení žádosti hodnotícím orgánem ÚP ČR. Před zahájením realizace vzdělávací aktivity předloží žadatel pracovní smlouvu/dpč či DPP uzavřenou s interním lektorem. Příspěvek bude poskytován na úhradu nákladů na vzdělávání. Za náklady na vzdělávání jsou v tomto případě považovány mzdové náklady žadatele na interního lektora, tedy hrubá mzda včetně odpovídající částky pojistného na sociální zabezpečení, a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance. Cestovní náklady zaměstnavateli hrazeny z projektu nebudou. Je lhostejno, zda je interní lektor u zaměstnavatele v pracovním poměru, či zda s ním žadatel pro účely zajištění vzdělávání uzavře DPČ či DPP. Maximální výše příspěvku na vzdělávání v případě zajištění interním lektorem odpovídá průměrným mzdovým nákladům na vnitropodnikové 12

13 lektory v ČR a činí 230 Kč/hod. ÚP ČR vyplatí zaměstnavateli skutečné náklady zaměstnavatele na interního lektora až do této výše, pokud je skutečně a prokazatelně vynaložil za vzdělávání uvedené v dohodě. Počet hodin se vypočítá obdobně jako u mzdového příspěvku. Náklady na vzdělávání bude zaměstnavatel dokládat v souladu s dohodou na formuláři Vyúčtování nákladů vzdělávací aktivity interní lektor. Spolu s vyúčtováním doloží zaměstnavatel ÚP ČR doklady prokazující výši vyplacené mzdy/odměny z dohody za realizovaný odborný rozvoj, který je předmětem uzavřené dohody. Uvedené doklady bude zaměstnavatel předkládat společně s vyúčtováním mzdových nákladů. Náklady na vzdělávání interním lektorem bude ÚP ČR proplácet měsíčně či v jiném dohodnutém období. Doba splatnosti činí 30 kalendářních dní ode dne předložení bezchybného a úplného vyúčtování. Zaměstnavatel může vzdělávání zajistit jedním či více interními lektory. V případě zajištění jedné vzdělávací aktivity větším počtem interních lektorů zůstává maximální výše příspěvku 230 Kč/hod. Pro účely výpočtu výše příspěvku se za hodinu považuje 60 minut. Hodinový rozsah odborného rozvoje se vypočítá rozdílem počátku a konce odborného rozvoje v příslušném dni. Do této doby se nezapočítává přestávka na jídlo a oddech (v minimálním rozsahu 30 minut). Maximální přípustná doba přestávky činí průměrně 15 minut mezi dvěma následujícími hodinami odborného rozvoje v příslušném dni. V.4. Postup při zajištění odborného rozvoje externím dodavatelem: Žadatel uvede v žádosti záměr zajistit vzdělávací aktivitu externím dodavatelem. Z tohoto důvodu budou v žádosti uvedeny předpokládané údaje specifikující aktivitu: Hodinový rozsah v žádosti bude uveden minimální rozsah hodin, konkrétní poměr mezi jednotlivými částmi (teoretická, praktická, ověření znalostí) bude předmětem následného výběru, avšak s tím, že v žádosti bude pevně stanoven maximální rozsah praktické části. Náklady na vzdělávací aktivitu v žádosti budou uvedeny maximální náklady vzdělávací aktivity, v jejichž výši bude žadatel vzdělávací aktivitu poptávat (bez ohledu na případnou finanční spoluúčast danou podmínkami veřejné podpory podle blokové výjimky na vzdělávání), jejichž výše bude vyplývat z písemně doloženého průzkumu trhu, provedeného v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ, dostupným na Harmonogram v žádosti bude uveden předpokládaný harmonogram, resp. období, ve kterém zamýšlí zaměstnavatel vzdělávání realizovat. Vzhledem k tomu, že konkrétní termín bude 13

14 upřesněn až v průběhu výběru dodavatele, může být předpokládaný termín vymezen šířeji Způsob zakončení a doklad o absolvování jedná se o nepovinnou položku (v případě, že zaměstnavatel bude poptávat neakreditovaný kurz či kurz, který není realizován na základě zvláštního právního předpisu, v případě akreditovaného kurzu či kurzu podle zvláštního právního předpisu, uvede zaměstnavatel do žádosti i způsob zakončení). Žadatel v žádosti uvede, zda bude poptávat akreditovaný, či neakreditovaný kurz, či zda bude poptávat vzdělávání podle zvláštního právního předpisu. V případě kladného posouzení žádosti hodnotícím orgánem ÚP ČR a schválení žádosti bude žadateli vystaven Příslib poskytnutí příspěvku, který bude základem pro provedení výběru externího dodavatele žadatelem. Výběr externího dodavatele je zaměstnavatel povinen provést v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ, dostupným na (vždy v aktuálním znění této metodiky) a v souladu s Příslibem poskytnutí příspěvku. Doklady o provedeném výběru předloží žadatel před podpisem dohody o poskytnutí příspěvku ÚP ČR ke kontrole. Nebude-li ÚP ČR shledáno při provádění výběru pochybení, bude se zaměstnavatelem uzavřena dohoda. V dohodě se zaměstnavatelem budou již specifikovány konkrétní parametry odborného rozvoje, tedy: hodinový rozsah (včetně vzájemného poměru jednotlivých částí teoretická část, praktická část, ověření znalostí), způsob zakončení, doklad o ukončení, harmonogram a cena odborného rozvoje. Tyto údaje budou závazné a vzejdou z provedeného výběru externího dodavatele. Náklady na vzdělávání vyúčtuje zaměstnavatel ÚP ČR v souladu s dohodou po jejich proplacení dodavateli. Pro doložení výdajů, které zaměstnavatel vynaložil na vzdělávací aktivitu, je určen výkaz Vyúčtování vzdělávacích aktivit externí dodavatel. Za účelem prokázání uznatelnosti výdajů dokládá zaměstnavatel společně s výkazem příslušné faktury za kurz a doklady prokazující jejich uhrazení (obojí lze doložit v kopii). 14

15 VI. Publicita Zaměstnavatel je povinen při realizaci projektu spolupracovat s ÚP ČR na publicitě projektu, řídit se Manuálem pro publicitu OP LZZ dostupným na a Závazným balíčkem k provádění propagačních a informačních aktivit a to minimálně v následujícím rozsahu: Zajistit informování svých zaměstnanců o zařazení do projektu Zajistit umístění minima publicity OP LZZ na všech relevantních dokumentech (zejména dohody, prezenční listiny, zadávací dokumentace a jiné dokumenty). Minimum publicity není nutné umisťovat na dokumenty, kde to z technických důvodů není možné (např. faktury). Minimum publicity rovněž nemusí být umístěno na prezenčních listinách, jestliže není vzdělávací aktivita realizována pouze pro zaměstnavatele a rovněž na osvědčeních o úspěšném absolvování kurzu, jestliže to povaha takovýchto dokumentů vylučuje (např. je jejich forma stanovena právním předpisem) V případě, že je vzdělávací aktivita realizována pouze pro zaměstnavatele je zaměstnavatel povinen zajistit označení školící místnosti v souladu s pravidly publicity OP LZZ vymezenými v Manuálu pro publicitu OP LZZ. Za dostačující je považováno označení školící místností dostatečně velkou a viditelnou cedulí (např. čtvrtka) s řadou log. Zaměstnavatel není povinen plnit povinnost vkládat na web stručnou prezentaci projektu, která je uvedena v Závazném balíčku. 15

1. Co je projekt Vzdělávejte se! a pro koho je určen

1. Co je projekt Vzdělávejte se! a pro koho je určen Vstup do projektu Vzdělávejte se! (Manuál pro zájemce z řad zaměstnavatelů) --------------------------------------------------------------------------------------------------- (počet stran: 11) 1. Co je

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro podlimitní výběrové řízení na nákup služeb. Název zakázky: Rekvalifikační kurzy v rámci projektu S Krakonošem proti krizi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/44.00086 Podmínky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace 17. května Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Zadávací dokumentace Podpora dalšího vzdělávání pedagogů v SPŠ Jedovnice realizováno v rámci projektu Další vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.. OBSAH 1 Základní informace o projektu... 3

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Aktuální projekty pro vzdělávání zaměstnanců v Olomouckém. Říjen 2014

Aktuální projekty pro vzdělávání zaměstnanců v Olomouckém. Říjen 2014 Aktuální projekty pro vzdělávání zaměstnanců v Olomouckém kraji Říjen 2014 Živé projekty A) Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců, CZ.1.04/1.1.00/C3.00001; bližší informace na http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/projekty_esf/v_realizaci/nip/podpora_odborneho_vzdelavani_

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 30. 12. 2011 Stránka: 1 z 8 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2014 Stránka: 1 z 9 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu 1) : Komplexní organizace veřejných zakázek a doplňkové právní poradenství Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Komplexní organizace veřejných

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Školení zaměstnanců OKD, HBZS, a.s v oblasti likvidace ekologických havárií a nakládání a manipulace s ostatními

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Manuál k projektu Klíč k úspěchu v Pardubickém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00046

Manuál k projektu Klíč k úspěchu v Pardubickém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00046 Manuál k projektu Klíč k úspěchu v Pardubickém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00046 1. Stručný obsah projektu Klíč k úspěchu v Pardubickém kraji 2. Cílová skupina projektu osoby vstupující do projektu 3. Rekvalifikace

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zajištění doplňkových služeb (ubytování) projektu ADAM CZ.1.04/1.1.06/52.00053 ADAptabilita zaměstnanců - ADAM Identifikační

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo Úřadu práce ČR: Příspěvek na zaměstnávání OZP na CHPM Pracoviště Úřadu práce ČR 1) : S 15 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním

Více

Finanční příspěvky pro zaměstnavatele

Finanční příspěvky pro zaměstnavatele Finanční příspěvky pro zaměstnavatele Bc. Eva Konečná Administrátor, koordinátor ÚP ČR krajská pobočka v Ostravě Osnova 1. Mzdové příspěvky 2. Příspěvek na zapracování 3. Jak postupovat při zájmu o příspěvek

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ REGIONÁLNÍCH INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 1.1 ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ A KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ REGIONÁLNÍCH INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 1.1 ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ A KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ REGIONÁLNÍCH INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 1.1 ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ A KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ Vzdělávejte se pro růst! regiony PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.

Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výběrové řízení na zakázku Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců společnosti EUROTEC. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.00443 Preambule Tato Zadávací dokumentace

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zadávací dokumentace A) Zakázka: Název zakázky: Realizace vzdělávacích a rozvojových

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Vzdělávejte se pro růst! regiony II Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 28. 6. 2013 Stránka: 1 z 10 Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor implementace

Více

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi RESTART 2013 Obsah PROGRAM PODPORY MALÝCH PODNIKŮ POSTIŽENÝCH POVODNĚMI... 1 RESTART 2013... 1 1. CÍL PROGRAMU... 3 1.1. Základní ustanovení...

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY

PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením reg. č. CZ.1.04/1.1.00/A5.00001 doba realizace: 1. 1. 2013 30. 8. 2015 registrační číslo projektu: CZ 1.04./1.1.00/A5.00001

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

; INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE

; INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE ; INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE Dobrá práce v Jihočeském kraji reg. č. projektu CZ.1.04/2.1.00/13.00001 Projekt Dobrá práce v Jihočeském kraji byl připraven Úřadem práce v Českých Budějovicích v souladu

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kurzy anglického jazyka - Královský pivovar Krušovice a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kurzy anglického jazyka - Královský pivovar Krušovice a.s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Kurzy anglického jazyka - Královský pivovar Krušovice a.s. Zadavatel Obchodní firma: Královský pivovar Krušovice a.s. sídlem: Krušovice 1, PSČ

Více

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výukový program zaměřený na vzdělávací program v rámci projektu Vzdělávání pracovníků CSS 1.

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Zkušenosti pro Prahu (registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00019)

Zkušenosti pro Prahu (registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00019) PŘÍLOHA Č. 8 Zkušenosti pro Prahu (registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00019) ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA NOVĚ VYTVOŘENÉ PRACOVNÍ MÍSTO A. Identifikační údaje zaměstnavatele: Název zaměstnavatele 1): v souladu

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty. Zadávací dokumentace k zakázce Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ

Více

METODIKA dotačních titulů města Kroměříže

METODIKA dotačních titulů města Kroměříže METODIKA dotačních titulů města verze 2.1 platnost od zpracoval Kroměřížská rozvojová kancelář o. p. s. Velké nám 115 767 01 Kroměříž krok@mesto-kromeriz.cz Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od.

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od. Operační program Podnikání a inovace Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES (ve znění platném od.2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu

Více

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu:

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu: PROGRAM 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje Podporované

Více

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Kontaktní osoba: Ján Ondík Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: Jan.ondik@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Zadávací dokumentace dle ustanovení 44

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Komplexní vzdělávání zaměstnanců ve firmě IN TIME SPEDICE CZ1.04/1.1.02/35.01002 Identifikační údaje zaměstnavatele Název zakázky: Zadavatel: Komplexní vzdělávání

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců SEPETNÁ v.o.s. pro zvýšení jejich adaptability

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců SEPETNÁ v.o.s. pro zvýšení jejich adaptability ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců SEPETNÁ v.o.s. pro zvýšení jejich adaptability Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011 Datum: 20. 07. 2011 Ev.č. SVT-2011-02 Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel. 777 317 111 E-mail: info@svazvt.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu

Více

Identifikační údaje o zadavateli:

Identifikační údaje o zadavateli: Místní akční skupina Staroměstsko vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění Identifikační

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Program bezúročných úvěrů a záruk. pro začínající a malé a střední podnikatele. na území hlavního města Prahy TRH

Program bezúročných úvěrů a záruk. pro začínající a malé a střední podnikatele. na území hlavního města Prahy TRH Program bezúročných úvěrů a záruk pro začínající a malé a střední podnikatele na území hlavního města Prahy TRH (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je usnadnit na území hlavního

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK Veřejná zakázka: Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu Identifikační údaje zadavatele Název: Státní fond životního prostředí České republiky IČ:

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla)

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla) Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 5 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 5 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 21. dubna 2010 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Obsah výzvy 1 OBECNÉ

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 27. 9. 2011 Přílohy monitorovací zprávy ex ante No. dokument počty vzory 1 Podpisové vzory přikládáno k ZZRP 1 x originál www.esfcr.cz 2 Soupiska účetních

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Výzva k podání nabídek Regionální operační program CZ.1.10/2.1.00/08.00762 SÍŤ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ SPŠ BRUNTÁL

Více

Výběrové řízení pro zakázku kurzů IT dovedností GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost. 353 109 529, 724 227 386, leona.prenkova@pupp.

Výběrové řízení pro zakázku kurzů IT dovedností GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost. 353 109 529, 724 227 386, leona.prenkova@pupp. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení IT dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy Vary a.s.

Více

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje VÝZVA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 18 odst. 5 a ve smyslu 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zásady pro poskytování účelových dotací města Kopřivnice

Zásady pro poskytování účelových dotací města Kopřivnice Zásady pro poskytování účelových dotací města Kopřivnice Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Účelem zásad pro poskytování účelových dotací města Kopřivnice (dále jen Zásady ) je stanovení závazných, nediskriminačních,

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o.

Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o. Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o. SMLOUVA O DÍLO dále jen Smlouva uzavřená podle paragrafu 536 až 565 zákona číslo 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku - v platném znění (dále jen "obchodního zákoníku")

Více

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 -

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 - Místní akční skupina MAS Jižní Haná o.p.s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI

Více