Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1"

Transkript

1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem, anebo distributorem stolních produkt ABBYY. PRODEJCE Každá spole nost, která na IT trhu funguje jako poskytovatel/prodejce IT zboží, služeb nebo ešení pro koncové zákazníky, m že být prodejcem stolních produkt ABBYY (prodejcem ABBYY). Prodejce ABBYY m že produkty nakupovat od distributor ABBYY sobících na trhu. DISTRIBUTOR Distributorem ABBYY m že být jakákoli IT distribu ní spole nost, která má maloobchodní sí a nev nuje se p ímému prodeji. Distributo i ABBYY dodávají produkty prodejc m ABBYY. Všichni partne i ABBYY mohou využívat: Nabídek vysoce kvalitních produkt pro spokojenost zákazník Vytvá ení dalších obchodních p íležitostí, což znamená rozši ování prodeje stávajícím zákazník m Služby zákaznické podpory pro stolní produkty zdarma; ty jsou k dispozici také pro partnery ístup k marketingu a propaga ním materiál m spole nosti ABBYY, k webovým seminá m apod. Spolupráci s týmem odborník spole nosti ABBYY, kte í mohou partner m individuáln pomoci p i p íprav prodeje a marketingových aktivitách. Zisk NFR licencí pro stolní produkty spole nosti ABBYY pro výuku a provedení edprodejních a prodejních aktivit Stát se prodejcem ABBYY je velmi jednoduché. Sta í stolní produkty ABBYY zahrnout do ceníku/nabídka vaší spole nosti, a svým zákazník m m žete za ít prodávat kvalitní produkty OCR a získávat za to dodate né p íjmy. Statut autorizovaného partnera Pozice Autorizovaného partnera ABBYY (prodejce nebo distributora) p ináší nejširší možnosti rychlého vývoje efektivního prodeje produkt ABBYY. Spole nost ABBYY je v Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

2 zájmu efektivního rozvoje distribuce a prodeje zavázána k co nejt sn jší spolupráci s autorizovanými partnery. Autorizovaní partne i získávají z aktivit spole nosti ABBYY zkušenosti a know-how, které pomáhají zvyšovat prodej, ale také marži na produkty ABBYY. Výhody autorizovaného partnera ABBYY jsou popsány níže. AUTORIZOVANÍ PRODEJCI ABBYY Ochrana dohody pro prodej firmám a ve ejné zakázky. Ochrana dohody zajiš uje autorizovanému partnerovi dodate nou marži. Podrobnosti naleznete v popisném dokumentu Ochrana obchodu; Autoriza ní dopisy pro ve ejné zakázky; Prémiová p edprodejní podpora velkých obchod : poradenství o funkcích a licencování, ochrana projektu atd.; ast v programu Vým na obchodních p íležitostí. Podrobnosti naleznete v popisu poskytnutém v p íslušném dokumentu; Krom standardních slev prodejci ješt vyšší zisk v podob slev nebo osobních bonus. Podrobnosti naleznete v podrobném vysv tlení stup ování slev a rabat prodejc m níže; Možnost získat od spole nosti ABBYY MDF na marketingové a propaga ní aktivity vytvo ené pro produkty ABBYY; Možnost ú astnit se speciálních marketingových a propaga ních aktivit, které spole nost ABBYY po ádá jen pro autorizované partnery; Výhodn jší za azení kontaktních údaj v reklamách spole nosti ABBYY a dalších propaga ních materiálech; Uvedení na Partnerských stránkách spole nosti ABBYY na adresách Právo používat logo autorizovaného prodejce ABBYY AUTORIZOVANÍ DISTRIBUTO I ABBYY Získání MDF pro ABBYY vyhrazených aktivit pro rozvoj nep ímého prodeje; Možnost ú astnit se speciálních marketingových a propaga ních aktivit, které spole nost ABBYY po ádá jen pro autorizované partnery; Výhodn jší za azení kontaktních údaj v reklamách spole nosti ABBYY a dalších propaga ních materiálech; Uvedení na Partnerských stránkách spole nosti ABBYY na adresách Právo používat logo autorizovaného distributora ABBYY Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 2

3 Pro získání statutu autorizovaného partnera musí být spln ny následující požadavky. POŽADAVKY NA AUTORIZOVANÉ PRODEJCE Nabízet celé ady stolních produkt spole nosti ABBYY dodávaných na trh; Mít nejmén jednoho prodejního specialistu, který se bu ú astnil série webových seminá ABBYY o stolních produktech 1, anebo složil on-line certifika ní zkoušku Specialisty prodeje ABBYY na aktuální verze produkt 2 Mít dostate nou znalost produkt a být schopni poskytnout zákazník m vysoce kvalitní p edprodejní a prodejní poradenství a podporu; Zahrnout produkty ABBYY do pravidelných výprodej a propaga ních aktivit prodejce; Dodržovat prodejní a licen ní politiku spole nosti ABBYY POŽADAVKY NA AUTORIZOVANÉ DISTRIBUTORY Udržovat ve svém katalogu/ceníku kompletní seznam stolních produkt ABBYY, mít pot ebné zásoby pro dodávku produkt prodejc m; Poskytovat prodejc m informa ní podporu k produkt m: vložit informace o produktu do distribu ního katalogu a na webové stránky, a to v etn produkt zam ených na aktivity nep ímého prodeje provád né distributorem, stejn jako na další událostí a akce; Prodejci mohou díky spolupráci s autorizovaným distributorem ABBYY získat ístup ke všem výhodám a možnostem poskytovaným spole ností ABBYY a popsaným v tomto dokumentu; edpokládá se, že spole nost, která získala statut autorizovaného distributora ABBYY, poskytuje prvot ídní distribu ní služby a že ve firm jsou manaže i, kte í mají o produktech spole nosti ABBYY pot ebné znalosti. Specialisté distributora mohou pro jejich získání složit on-line certifikaci poskytovanou spole ností ABBYY a partnerem v p íslušné zemi; Dodržovat prodejní a licen ní politiku spole nosti ABBYY Spole nost ABBYY buduje komunitu vysoce profesionálních, vzd laných a angažovaných partner. Jsme up ímn p esv eni, že taková komunita, postavená na otev enosti, vzájemné angažovanosti, sdílení znalostí a zkušeností, je klí em k úsp chu každého lena této komunity. 1 Tyto webové seminá e se pravideln opakují a jejich rozvrh je zve ejn n na webových stránkách: Série se v sou asné dob skládá ze dvou odlišných webových seminá. Množství webových seminá v sérii se m že m nit. Požadavkem je, aby si tento zam stnanec každý z webových seminá poslechl alespo jednou. 2 Informace o certifika ních zkouškách jsou k dispozici také zde: Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 3

4 Stup ování slev a rabat prodejc m (Program slev prodejc m) žná sleva na stolní OCR produkty spole nosti ABBYY je pro prodejce 15% v místní z ceníku koncového uživatele. Tato sleva je distributory ABBYY v eské republice a na Slovensku poskytována každé spole nosti, která chce n které produkty prodávat svým zákazník m. V závislosti na dosažených objemech prodeje m že autorizovaný prodejce ABBYY na prodej stolních OCR produkt získat dodate nou marži 5, 10 nebo 15% (z celkové prodejní ástky vypo tené z koncových cen). Ta je poskytována tvrtletn ve form firemní slevy nebo individuálních bonus zam stnanc m prodejce. Pro získání slevy nebo bonusu na základ tvrtletních výsledk prodejce musí do Programu slev prodejce zaslat zprávu o bonusech/slevách s informacemi o tvrtletním prodeji stolních produkt ABBYY v prodejních jednotkách a s len ním podle pozic. Formulá, který je nutno vyplnit, je k dispozici ve formátu Excel. Cílové tvrtletní objemy (v koncových cenách za prodané jednotky podle oficiálního ceníku spole nosti ABBYY pro koncové uživatele, bez DPH) jsou následující: Pro získání dalších 5% - minimáln 600 euro; Pro získání dalších 10% - minimáln 2000 euro; Pro získání dalších 15% - minimáln 4000 euro. Podle aktuálních cen pro erven 2012 sta í pro získání nap íklad dodate né 5% marže prodat 5 jednotek aplikace ABBYY FineReader Professional Edition a jakoukoli jednu jednotku navíc, nap íklad aplikace PDF Transformer. Firemní slevy lze uhradit v podob dodate né jednorázové slevy na další objednávku nebo bankovním p evodem. Osobní bonusy pro zam stnance jsou poskytovány ve form dárkových poukázek do oblíbených eských a slovenských prodejen. Pro vstup do Programu slev prodejc m se do n j musí prodejce zaregistrovat zasláním žádosti o ú ast v Programu slev prodejc m do spole nosti ABBYY ( je uveden ve spodní ásti tohoto dokumentu). Formulá žádosti pro vypln ní je k dispozici ve formátu Excel. P i vstupu do Programu slev prodejc m si musí každý prodejce vybrat konkrétního distributora ABBYY, jehož prost ednictvím chce spolupracovat a získat slevy nebo bonusy. Zm na distributora není povolena ast ji než jednou ro. Jak se stát partnerem ABBYY? Pokud se chcete stát partnerem spole nosti ABBYY v eské republice, kontaktujte prosím n kterého z našich distributor uvedených na stránce Partner ABBYY na adresách nebo p ímo personál ABBYY Ukrajina: ABBYY Ukrajina 13B Moskovsky Ave, Kyjev, Ukrajina Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 4

5 telefon: fax: idejte se ke skupin partner ABBYY na síti LinkedIn: ihlaste se k odb ru novinek prodejc ABBYY: ABBYY Ukrajina je jednou z celosv tových kancelá í ABBYY, odpov dných za prodej a marketing produkt ABBYY v 17 zemích st ední a východní Evropy: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, eská republika, Ma arsko, Izrael, Makedonie (FYROM), Moldavsko, erná Hora, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko a Ukrajina. Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 5

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Hardwarová podpora HP u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání Smluvní služby zákaznické podpory společnosti HP

Hardwarová podpora HP u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání Smluvní služby zákaznické podpory společnosti HP Hardwarová podpora HP u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání Smluvní služby zákaznické podpory společnosti HP Náš tým specialist na podporu rychle zahájí ešení problém všeho systému s cílem zajistit,

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE

INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE Vilém Pechanec, Aleš Vávra Katedra geoinformatiky, P írodov decká fakulta, Univerzita Palackého, T. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, email: vilem.pechanec@upol.cz,

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS Dagmar BRECHLEROVÁ, Radim KRUPI KA, Zoltán SZABÓ dagmar.brechlerova@fbmi.cvut.cz, krupicka@fbmi.cvut.cz,

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ Rozvojový potenciál mezinárodní migrace Kolektiv autor PRAHA 2011 Migrace a rozvoj - text B5.indd 1 22.8.2011 12:34:27 Recenzent: Doc.

Více

Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek. Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti

Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek. Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Volná distribu ní práva Na tento Additional BONUS Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento

Více

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA. Studijní materiály pro obor CNES

UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA. Studijní materiály pro obor CNES UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA Studijní materiály pro obor CNES Praha 2007 VÝZKUM KOMUNIKACE NESLYŠÍCÍCH. ESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK. Alena Macurová, Ivana Homolá

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

Eaton Váš zdroj záložního napájení

Eaton Váš zdroj záložního napájení Program PowerAdvantage pro obchodní partnery společnosti Eaton Eaton Váš zdroj záložního napájení Správci IT a vnitropodnikových elektrických rozvodů mají v rámci firmy a vůči jejím zákazníkům odpovědnost

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více