Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE"

Transkript

1 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma, rychlost distribuce k cílové skupin a náklady s tím spojené. Toho již nelze dosáhnou klasickými prost edky. Jedinou variantou, která spl uje výše uvedené podmínky, jsou nejnov jší informa ní a komunika ní technologie integrované do systému NEO Advert: Multimediální informace intenzivn ji osloví a zaujmou - JPEG, GIF, Flash (SWF), Video, Hyperlink na externí web, kanály RSS, speciální web aplikace Distribuce v reálném ase prost ednictvím Internetu umož uje pružn reagovat na aktuální situaci Strukturovaná architektura umož uje cílenou distribuci informací Odpadají náklady na tisk a logistiku Informa ní systém není ur en pouze pro reklamní ú ely, ale má velmi široké využití v cílené elektronické distribuci multimediálních informací.

2 2 MOŽNOSTI VYUŽITÍ Všude tam, kde je ú elné a žádoucí poskytovat aktuální informace v reálném ase a multimediální formou REKLAMA Nejú inn jší zp sob reklamy v ase a míst, atraktivní formou dynamického obrazu, zvuku a speciálních efekt. MARKETING Vysoce efektivní forma, umož ující v reálném ase pr žn vyhodnocovat ú innost reklamních a marketingových akcí. INFORMACE Aktuální informace pro klienty, nást nka pro zam stnance nebo orienta ní systém. Elektronická ú ední deska, pr kazné a nezpochybnitelné zve ejn ní. ŠKOLENÍ Operativní informace a školení zam stnanc formou multimediálních prezentací v reálném ase na všech pracovištích VÝSTRAŽNÉ SYSTÉMY Systémy v asného varování v p ípad ohrožení pokyny pro evakuaci osob sou asn s grafickým evakua ním plánem Rychlé a p esné informace eliminují paniku a snižují p ípadné škody na zdraví a majetku. ZÁKLADNÍ FUNKCE Vzdálená obsluha správa systému prost ednictvím webového rozhraní kdykoli odkudkoli 7 x 24 Operativní ízení obsahu ON-LINE v reálném ase Administrace obsahu co do formy, nápln i asu Plánování prezentací pomocí logických harmonogram a priorit dlouhodobé, st edn dobé, krátkodobé, ak ní Direct marketing informace modifikované dle cílové skupiny Reporty a statistiky - vyhodnocení ú innosti reklamy v návaznosti na statistiky prodeje

3 3 CHARAKTERISTIKA ASP (Aplication Services Provider) Nulové investice do serveru a licencí. Klient platí pouze za služby v rozsahu, který aktuáln využívá. RYCHLÁ REALIZACE Rychlá realizace s využitím stávající ICT infrastruktury CENTRÁLNÍ VZDÁLENÁ SPRÁVA Systém NEO ADVERT umož uje centrální ízení p ístupu jednotlivých uživatel v rámci subjektu, monitoring inností a vyhodnocení aktivit. NEOMEZENÉ MOŽNOSTI Otev ený systém - variabilní architektura lokalit, sekcí a terminál umož uje operativn reagovat na m nící se pot eby trhu i uživatel. SNADNÁ A RYCHLÁ OBSLUHA Systém je vytvo en s maximálním d razem na komfort uživatel (User Frendly). JEDNODUCHÝ CENOVÝ MODEL Jednozna pr kazné a p ehledné vyú tování z adresného logování aktivních terminál. CONSULTING Nabízíme poradenské služby p i budování informa ního systému, zejména z hlediska doporu eného hardware, architektury terminál a ostatních parametr v závislosti na konkrétních podmínkách a ú elu využití. MOŽNOST DODÁVKY NA KLÍ ešení individuálních požadavk a dodávky celého informa ního systému NEO ADVERT na klí v etn HW.

4 4 KONKUREN NÍ VÝHODY Technologie.net Bez VPN, ešení PLUG and PLAY, bez nutné administrace a jakékoliv zm ny v síti klienta Proxy architektura = minimalizace p enosu dat a malé zatížení sít Bezpe nost Digitáln podepsané terminály a digitáln podepsané proxy Vysoká úrove zabezpe ení, autentizace každého p enosu unikátním klí em Ov ování klienta prost ednictvím unikátního digitálního podpisu, a jeho autorizace, tzn. systém vždy jednozna identifikuje, konkrétního klienta s parametry subjekt, lokalita, sekce, terminál. Zálohování a archivace dat Stabilita Garantovaný p ístup na server SLA 99,8% (záložní napájení, záložní p ipojení k internetu) Provoz terminálu není p erušen ani p i výpadku p ipojení k internetu v míst instalace Veškerá data jsou bezpe uložena a zálohována na ASP serveru Cena Nulové investice do serveru a licencí. Klient platí pouze za služby v rozsahu, který aktuáln využívá. Minimální náklady na implementaci, rychlá realizace s využitím stávající ICT infrastruktury Objem uložených dat na serveru není omezen ani zpoplatn n Objem p enášených dat není omezen ani zpoplatn n Vzdálená údržba terminál minimalizuje náklady na servis data po exspiraci jsou automaticky vymazána z lokálních disk, jejich kopie jsou archivovány na serveru ASP.

5 5 TECHNOLOGIE Informa ní systém využívá nejnov jší aktuáln dostupné technologie - Microsoft ASP.net, Databázový stroj Microsoft SQL Server 2005

6 6 ARCHITEKTURA 4 úrovn stromové struktury: SUBJEKT LOKALITA SEKCE - TERMINÁL

7 7 ÍKLADY VYUŽITÍ BANKY Aktuální kurzovní lístek Informace o službách Novinky Ak ní nabídky Informace pro zam stnance Systém v asného varování v p ípad nutné evakuace TELEKOMUNIKA NÍ OPERÁTO I Informace o službách Novinky Ak ní nabídky Informace pro zam stnance NÁKUPNÍ CENTRA Uvítání a informace pro návšt vníky Animované orienta ní plány nasm rování zákazník Ak ní nabídky Systém v asného varování v p ípad nutné evakuace PRODEJNÍ STÁNKY CENTRA SLUŽEB Informace o službách Animované orienta ní plány HOTELY Uvítání a informace pro návšt vníky Informace o službách hotelu Animované orienta ní plány Prostor pro reklamu kina, divadla apod. Systém v asného varování v p ípad nutné evakuace ERPACÍ STANICE Aktuální po así Dopravní informace

8 8 SAMOSTATNÉ PRODEJNY Ak ní slevy a nabídky NEMOCNICE Informace pro klienty Animované orienta ní plány Systém v asného varování v p ípad nutné evakuace LÉKARNY

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

WW System Platform a Geo SCADA

WW System Platform a Geo SCADA 18. Wonderware konference R/SR - 2012 WW System Platform a Geo SCADA Nasazení v geograficky rozsáhlých aplikacích Technické tipy pro použití v sítích WAN Jaroslav Jarka Obsah prezentace Co je Geo SCADA

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE

INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE Vilém Pechanec, Aleš Vávra Katedra geoinformatiky, P írodov decká fakulta, Univerzita Palackého, T. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, email: vilem.pechanec@upol.cz,

Více

Obsah Pod?kování 27 Úvod 29 ást 1: Pochopení automatizace Windows Základy automatizace Windows Automatizace a bezpe:nost 43

Obsah Pod?kování 27 Úvod 29 ást 1: Pochopení automatizace Windows Základy automatizace Windows Automatizace a bezpe:nost 43 Obsah Pod kování 27 Úvod 29 ást 1: Pochopení automatizace Windows Kapitola 1 Základy automatizace Windows 37 1.1 Automatizace správy Windows 38 1.2 VBScript a nástroj Windows Script Host 39 WScript 39

Více

Finance a management

Finance a management Finance a management E-learning v teorii a Moodle praxi (sborník p ísp vk ze seminá e) 4/4 - loga barevn - p esázet Lukáš Heller Kolektiv autor Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Platební karty a jejich využití Bakalá ská práce Vedoucí práce: Autor práce: Ing. Lib na Kantnerová 2011 Jaroslava Petrová Prohlášení Prohlašuji,

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

Hardwarová podpora HP u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání Smluvní služby zákaznické podpory společnosti HP

Hardwarová podpora HP u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání Smluvní služby zákaznické podpory společnosti HP Hardwarová podpora HP u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání Smluvní služby zákaznické podpory společnosti HP Náš tým specialist na podporu rychle zahájí ešení problém všeho systému s cílem zajistit,

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek. Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti

Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek. Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS Dagmar BRECHLEROVÁ, Radim KRUPI KA, Zoltán SZABÓ dagmar.brechlerova@fbmi.cvut.cz, krupicka@fbmi.cvut.cz,

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 1/2006 o vyhlášení závazné ásti územního plánu obce Píse ná Zastupitelstvo obce Píse ná se usneslo dne 1.6.2006 vydat, dle 29 odst. 3 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

Tonda Beneš Aplikace bezpe nostních mechanism jaro 2011

Tonda Beneš Aplikace bezpe nostních mechanism jaro 2011 Dostupnost Pro? Hacke i, bezpe nostní slabiny Závady systému, disk,... Ztráty napájení Požáry Bou e Záplavy, voda Zem esení Teroristé Vandalismus, kriminální živly Extrémní teploty, vlhkost,... Ztráty

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi.

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi. Antény, hromosvody, p ep ové ochrany Vážení zákazníci, a EN SN 62305 v praxi. z d vodu opakujících se a navzájem si podobných vašich dotaz jsme se rozhodli p idat na naše stránky co nejjednodušší a jasné

Více