Sběr a zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sběr a zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D."

Transkript

1 Sběr a zpracování biologicky rozložitelných odpadů Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D.

2

3 Legislativa Směrnice o skládkování Plány OH Zákon o odpadech Vyhláška o nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

4 Současný stav nakládání s BRO Bioodpad z údržby zeleně skládkování, předání zemědělci, dočasné úložiště,, předání ke zpracování Bioodpad ze zahrad domovní kompostování, uložení v lese, na kraji obce, na poli, do nádob na směsný komunální odpad,, svoz bioodpadu ke zpracování Bioodpad z domácností domovní kompostování, do nádob na směsný komunální odpad,, systém sběru a svozu na zařízení ke zpracování

5 Možnosti nakládání s BRO Bioodpad z údržby zeleně prevence vzniku (komunitní kompostování), vlastní zařízení ke kompostování, předání ke zpracování většinou jde o náklady navíc, ušetří se jen, pokud jde v současnosti bioodpad na skládku, s náklady se však musí počítat, pokud má být systém v souladu s legislativou Bioodpad ze zahrad osvěta k domovnímu či komunitnímu kompostování, systém sběru donáškový, odvozový částečně se sníží podíl bioodpadu v SKO Bioodpad z domácností osvěta k domovnímu či komunitnímu kompostování, systém sběru odvozový, nutno zajistit třídění jen rostlinné složky, nebo musí bioodpad projít hygienizací speciální zařízení, vyšší poplatek částečně se sníží podíl bioodpadu v SKO, záleží na osvětě, motivaci občanů, zvyku (časem výtěžnost a čistota narůstá), při dobré výtěžnosti možnost snížit intervaly svozu SKO

6 Způsoby zpracování BRO Dle legislativy Domovní kompostování Komunitní kompostování Malé zařízení Zařízení pro nakládání s odpady (centrální zařízení)

7 Centrální zařízení Zařízení pro zpracování odpadu Svoz od více obcí a jiných subjektů v určitém okruhu (dle velikosti a ekonomiky) Zajištění kvalitního zpracování

8 Malé zařízení Do 150 t zpracovaného materiálu ročně Ještě není upřesněno vyhláškou Mírnější podmínky zabezpečení a provozu Povolení vydává úřad obce s rozšířenou působností

9 Komunitní kompostování Způsob zamezení vzniku odpadů takto zpracovaný materiál není odpadem Materiál z údržby zeleně v obci žádné jiné materiály či odpady Kompost použít opět pro potřeby obce Obec vydává obecní vyhláškou Nesmí ohrožovat životní prostředí

10 Kompostárny v ČR Kraj Počet fungujících kompostáren Počet připravovaných kompostáren Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský + Praha Vysočina Ústecký Zlínský Celkem

11

12 Shrnutí aktuální (2008) počet kompostáren včeské republice je 160 celková projektovaná kapacita existujících a připravovaných kompostáren včr je t zpracovaného bioodpadu za rok, z toho jen 21 % z celkového počtu a 30% z kapacity zpracování (včetně připravovaných) provozuje správnou kompostovací praxi a vyrábí kvalitní produkt. na kompostárnách je zpracováván především odpad z údržby zeleně převážně z ekonomických důvodů jsou zpracovávány i čistírenské kaly a zbytky potravin nevhodné ke spotřebě.

13 Postup při projektování zařízení na nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

14 Výběr druhu zařízení a jeho umístění Dle druhového složení, množství a kvality produkovaných bioodpadů v místě Dle místních možností (např. využití silážních žlabů, apod.) Dle stávajícího technického vybavení (např. využití traktorové techniky) Dle ekonomických možností (investiční a provozní náklady, možnosti financování)

15 Podklady pro schválení stavby projektová dokumentace, vyjádření vlastníků sítí, vyjádření příslušných úřadů posudek a rozptylová studie podle zákona o ovzduší posuzování vlivů na životní prostředí dle poslední novely zákona 100/2001 Sb., není pro kompostárny požadováno příslušné úřady si mohou vyžádat požární zprávu, plán ozelenění kompostárny, případně hlukovou studii

16 Podklady pro povolení provozu provoz zařízení kompostárny je povolován krajským úřadem na základě provozního řádu zařízení. Pro samotný provoz je nutné zpracovat také havarijní plán z pohledu ochrany vod (výluh v jímce je považován za závadnou látku) a provozní řád z hlediska ovzduší. Všechny operace na kompostárně musí být zaznamenány v provozním deníku, který má předepsané náležitosti (vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů)

17 Malé zařízení, komunitní kompostárna pokud je zařízení provozováno v režimu komunitní kompostárny, není třeba všech těchto dokumentů, o vlivech na životní prostředí a zdraví lidu rozhodují příslušné orgány města v rámci stavebního řízení, kompostuje se na základě obecní vyhlášky provoz malého zařízení schvaluje úřad obce s rozšířenou působností, podrobnosti upravuje vyhláška o nakládání s bioodpady

18 Možnosti dotací OP Životní prostředí Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady Řídící orgán - Ministerstvo životního prostředí Z tohoto titulu je možné pro obec dosáhnout až na 90 % dotaci na investice, ale velice záleží na posouzení konkrétního záměru a podrobnostech jednotlivých výzev. Pokud je projekt veřejnou podporou, jsou dotace výrazně kráceny, pokud v průběhu projektu vznikají tržby, odečítají se od dotované částky. Pokud je žadatelem podnikatelský subjekt, dotace jsou nižší, cca 40 %.

19 Způsoby kompostování

20 Sběr a svoz Specielní nádoby 240 l, 140 l, 120 l

21

22 Kontejnery 14 m3 Sběr a svoz

23 Sběr a svoz Výtěžnost třídění a komfort pro obyvatele roste s náklady na systém třídění

24 Technologický postup kompostování Kompostování na volné ploše v pásových hromadách Biologicky rozložitelný odpad příjem, vážení, evidence úprava materiálu, míchání vytřídění nežádoucích příměsí odvod dešťové vody a výluhu do jímky vlhčení zakládek překopávání, monitoring prosévání, vyskladnění hotový kompost

25

26

27

28 Překopávače kompostu připojitelné (potřeba energetického prostředku)

29 Překopávač kompostu tažené

30 Překopávač kompostu návěsný - tlačený (firma Ostratický - ČR)

31 Samojízdné překopávače kompostu - malé (do 800m 3.h -1 ), střední (do 1 200m 3.h -1 ) - rotorové s přesunem hmoty dozadu

32 Průměrné ceny za příjem BRO na kompostárnu a prodej kompostu

33 Cena čistých živin v kompostu

34 Environmentální hlediska kompostování Kompost je obnovitelným zdrojem živin pro rostliny. Kompost je stabilním organickým hnojivem s organicky vázanými živinami včetně dusíku. Kompost dodává do půdy organickou hmotu a mikroflóru, která pozitivně ovlivňuje fyzikální vlastnosti i úrodnost půdy. Pozitivně se projeví snížení půdní eroze a zvýšení retenční schopnosti půdy, s čímž souvisí snížení rizika povodní. Při hnojení kompostem je prokázáno také snížení potřeby použití pesticidů. Při zpracování bioodpadu kompostováním dochází ke snížení průběhu anaerobních procesů a vzniku pachových látek a metanu (snížení emisí skleníkových plynů). Dalším aspektem je snížení zdravotních rizik při kompostovacím procesu dochází vlivem teplot k hygienizaci materiálu a tedy zničení patogenních organismů.

35 Pilotní projekt Systém m sběru a tříděnít BRO v mikroregionu Náměšťsko a Chvojnice

36 projekt Spolufinancovaný EU evropský fond pro regionální rozvoj

37 Charakteristika mikroregionu Náměšťsko a Chvojnice -25 obcí obyvatel -110 ha ploch pro údržbu zeleně - centrální kompostárna s kapacitou do 3000 t bioodpadu za rok

38 Zaváděný systém odděleného sběru bioodpadu komunální odpad z údržby zeleně komunální odpad z domácností bioodpad podnikatelů podobný komunálnímu odpadu

39 Technologie kompostárny kompostárna na volné ploše traktorová technika překopávač kompostu (Sanberger) - traktor s čelním nakladačem a nosičem kontejnerů - netkaná textilie - štěpkovač - bubnové síto

40 Technologické vybavení sběru a svozu Nádoby 120 l Nádoby 240 l Velkoobjemové kontejnery 10, 14, 18 m3

41 Osvěta obrázek kompost v Březníku projekt Spolufinancovaný EU evropský fond pro regionální rozvoj

42 Logistika svozu optimalizována dle: produkce (podle počtu obyvatel, typu zástavby a způsobu vytápění) teoretické výpočty modelu vycházeli z údajů EKOKOMU (výzkum MŽP) Stanoven: objem nádob. trasy svozu počet nádob. četnost svozu

43 Logistika mapa svozu

44 Březník modelová obec pilotního projektu nakládání s bioodpadem podrobně sledováno už od roku Údaje o obci: 652 obyvatel 3,5 ha TTP včetně zatravněného hřiště počet nádob VOK 4 ks počet nádob 240 l 25 ks obec bez sběrného dvora

45 Pilotní projekt modelová obec Březník Tab. 3: Účinnost třídění v roce 2006 t/rok kg/osobu/rok % Celkem komunální 252, , Celkem směsný KO 125, ,2 46,4 Papír 12,562 19,3 4,6 Plast 5,224 8,0 2,1 Sklo 2,723 4,2 0,9 Bioodpad 123, ,1 46,0 Celkem separovaný KO 144, ,6 53,6 Celkem BRO ve směsném komunálním odpadu na skládce 26,763 41,1 31,74 Tab. 2: Účinnost třídění v roce 2007 t/rok kg/osobu/rok % Celkem komunální 245, , Celkem směsný KO 121, ,33 49,5 Papír 13,269 20,35 5,4 Plast 6,935 10,64 2,8 Sklo 5,822 8,93 2,4 Bioodpad 97, ,98 39,9 Celkem separovaný KO 123, ,90 50,5 Celkem BRO ve směsném komunálním odpadu na skládce 36,215 55,55 29,81

46 Produkce a třídění odpadů v obci Březník % zastoupení SKLO PAPÍR PET BIOODPAD SMĚSNÝ Druh odpadu

47 S lože ní komunálního odpadu Břez ník c e lke m 447 kg, dube n - září, P a pír, s klo, pla s ty ná pojové ka rtony, BRKO - 70,7 % P apír a lepenka S klo P las ty 4,3% 15,9% 12,7% Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a s travoven Biologicky rozložitelný odpad 0,4% 6,2% Oděvy 0,0% 0,0% Textilní materiály 0,3% 0,1% Baterie a akumulátory, 3,8% 4,4% 11,0% 17,9% Vyřazené elektrické a elektronické zařízení Vyřazené elektrické a elektronické zařízení 21,6% 1,3% P olys tyrén Dřevo neuvedené pod čís lem Kovy Objemný odpad

48 Kontakt: ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura,o.s. V. Nezvala Náměšť nad Oslavou Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. Tel.: cmcnamest.czcz zeraagency.eueu

FITE a.s. Vstavní 2224/8, Ostrava Mar.Hory, 709 51 http://www.fite.cz, email: fite@fite.cz

FITE a.s. Vstavní 2224/8, Ostrava Mar.Hory, 709 51 http://www.fite.cz, email: fite@fite.cz Návrh vytvoření integrovaného systému nakládání s odpady v jednotlivých regionech kraje za účelem zvyšování využití směsného komunálního odpadu a snižování podílu skládkovaných komunálních bioodpadů (BRKO)

Více

4 Nástroje administrativní, ekonomické a ostatní

4 Nástroje administrativní, ekonomické a ostatní 4 Nástroje administrativní, ekonomické a ostatní Nástroje v odpadovém hospodářství, stejně jako ostatní nástroje v ochraně životního prostředí je možné dělit podle různých hledisek. Následující dělení

Více

Cíle a opatření koncepce nakládání s odpady obce Mořice

Cíle a opatření koncepce nakládání s odpady obce Mořice Cíle a opatření koncepce nakládání s odpady obce Mořice Připravil: 10/2009 Hnutí DUHA Bratislavská 31 602 00 Brno www.hnutiduha.cz Obsah: Cíl 1. Prevence vzniku odpadů a opakované použití:...3 1.1. Provoz

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

Odbor odpadů. Váš dopis značky / ze dne: Místo a datum: Praha: 26.5.2014 Naše značka: 2014/ICP-421

Odbor odpadů. Váš dopis značky / ze dne: Místo a datum: Praha: 26.5.2014 Naše značka: 2014/ICP-421 Česká asociace odpadového hospodářství Pod Pekárnami 157/3, 190 00 Praha 9 IČ: 66001536; web: www.caoh.cz Tel.: 731 405 068; email: info@caoh.cz Ministerstvo životního prostředí Odbor odpadů Zasláno elektronicky

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Vyhodnocení vlivů na životní prostředí ZADAVATEL ÚP: ZPRACOVAL: MĚSTO JAVORNÍK

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9. F. g.

Více

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům Analýza současné situace znečišťování ovzduší lokálními topeništi v obci Ludvíkovice u Děčína a návrhy na další možná opatření vedoucí ke snížení emisí z lokálních topenišť Zpracovalo sdružení Arnika v

Více

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb.

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. ZÁKON č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. Změna: 326/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel 1 Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel METODICKÁ PŘÍRUČKA Ministerstvo životního prostředí České republiky březen 2009 2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1 Obsah Obsahové zaměření programu... 3 1. Prioritní oblast: Voda... 5 2. Prioritní oblast: Ovzduší... 7 3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika...

Více

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší)

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší) Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší 2011 (sněmovní tisk č. 449/0) Základní charakteristiky navrhované právní úpravy (k 18. říjnu 2011 v PS Parlamentu ČR 2. čtení) I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI

Více

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD)

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) Název úkolu : OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) TYPOVÝ PROJEKT Objednatel : Kontaktní osoba : Zlínský kraj tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Ing. Tomáš Hladík tel. : 577 043 399 Odpovědný zpracovatel :

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 14 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE prosinec 2012 Úvod V souladu s pokynem Evropské komise jsou součástí II. Strategické zprávy České

Více

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, 201. Zákon o ochraně ovzduší O B S A H : Strana 2786 Sbírka zákonů č. 201 / 2012 Částka 69 201 ZÁKON ze dne

Více

VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADŮ Certifikovaná metodika

VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADŮ Certifikovaná metodika ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADŮ Certifikovaná metodika Ing. Aleš Hanč, Ph.D. Ing. Petr Plíva, CSc. Praha 2013 VERMIKOMPOSTOVÁNÍ

Více