5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost"

Transkript

1 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v ročníku dvě vyučovací hodiny týdně. V každém ročníku si mohou žáci zvolit volitelný předmět dějepisný seminář s týdenní dotací jedna vyučovací hodina. Obsahové zaměření a cíle předmětu vede žáky k zájmu o minulost i současnost vlastního národa i jiných kulturních společenství, k vědomí náležitosti k evropské kultuře vede žáky k pochopení historických dějů a jevů zvl. 19. a 20. stol. se zřetelem k základním hodnotám evropské civilizace a kořenům současného světa vede žáky k toleranci a respektování lidských práv, k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí, k ochraně uměleckých a kulturních hodnot, k prevenci nežádoucích rasistických, xenofobních a extrémistických postojů seznamuje žáky s vývojem společnosti a s významnými společenskými jevy a procesy, porovnává je, rozlišuje a hodnotí vzhledem k současnosti rozpoznává společenské problémy, zjišťuje informace a nachází řešení v reálných životních situacích, formuje dovednosti a postoje důležité pro současné mezilidské vztahy Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému hodnocení těchto žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo, mají možnost řešit problémové úkoly vedoucí k rozvoji logického myšlení. Organizační vymezení předmětu Výuka probíhá většinou ve třídě, někdy ve studovně vybavené mimo jiné encyklopediemi a audiovizuální technikou. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata Znalosti historických souvislostí žáky využije téměř ve všech vzdělávacích oblastech, zejména v Čj, Z, Hv, Vv, VO, Př, M, F. Předmětem prolínají všechna průřezová témata: OSV, VDO, EGS, MKV, MDV, EVVO. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Pro rozvoj klíčových kompetencí používá učitel tyto postupy: 184

2 Kompetence k učení vede žáky k vyhledávání a třídění informací a k efektivnímu využití v procesu učení, tvůrčích činnostech i praktickém životě propojuje poznatky do širších celků a vytváří komplexnější pohled na společenské a kulturní dění seznamuje žáky s obecnými znaky, termíny a symboly Kompetence k řešení problémů vede žáky k samostatnému řešení problémů motivuje žáky k posuzování svých řešení z různých společenských aspektů vede žáky k obhajobě svých řešení učí žáky vnímání společenských problémů v širších souvislostech Kompetence komunikativní vede žáky k výstižné formulaci svých názorů učí žáky vyslechnout názory odlišné a diskutovat o nich vede žáky ke kvalitní komunikaci s okolním prostředím Kompetence sociální a personální motivuje žáky k práci v týmu a spolupráci s druhými jedinci podporuje vystupování jako mluvčí skupiny, diskusi s jinými skupinami a hájení zájmů a názorů svého týmu Kompetence občanské vede žáky k poznávání našich kulturních tradic, historického dědictví a společenských norem vede žáky k respektování a pochopení přesvědčení druhých lidí doporučuje řešení problémů nenásilnou cestou Kompetence pracovní podporuje využití znalostí v mimoškolních činnostech, soutěžích a k rozšíření svého všeobecného vzdělání směřuje uplatňování získaných znalostí ve volbě povolání popř. svém budoucím zaměstnání 185

3 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 6 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 1 Žák dle svých schopností: zná důležitost a potřebnost dějepis. poznatků jmenuje chronologicky histor. epochy zná zdroje informací o minulosti umí pojmenovat instituce, kde se shromažďují prameny poznání orientuje se na histor. mapě, časové ose umí řadit letopočty do století zná stáří planety jmenuje vývojové typy živočichů v jednotlivých etapách zná stáří planety jmenuje vývojové typy živočichů v jednotlivých etapách zná dělení pravěku charakterizuje typy hospodářství, způsob života jmenuje první předchůdce člověka jmenuje a charakterizuje vývojové typy člověka homo zná příčiny vzniku umění a náboženství zná místa archeologických nálezů Nový předmět Dějepis Opakování z vlastivědy Historie česká, světová Historické epochy Prameny poznání Historická mapa Časová přímka, kalendář, letopočet Planeta Země Vznik naší planety Vývoj života na Zemi Pravěk obecná charakteristika Dělení Způsob obživy, života Nástroje a zbraně První předchůdci člověka Pravě k starší doba kamenná Předchůdci člověka Homo Vznik umění a náboženství Z orientace na mapě M číselná osa EGS Evropa a svět nás zajímá Př vznik života na Zemi EVVO Základní podmínky života Př vývojové typy člověka Př rod Homo Vv pravěké umění OSV prolíná předmětem během celého školního roku Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje a praktická etika 186

4 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 6 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 2 objasní význam zemědělství a chovu pro lidskou společnost zná nejstarší řemesla a způsob života lidí objasní příčiny hospodář. zaostávání Evropy jmenuje nejstarší kovy v přírodě objasní význam zpracování kovů pro člověka zná souvislost mezi přírod. podmínkami a vznikem nejstarších zeměděl. civilizací jmenuje nejstarší otr. státy a velké řeky ukazuje na mapě zná společenské vztahy zná kulturní přínos jednotlivých zemí uvede významné památky a vynálezy Pravěk mladší doba kamenná Výrobní hospodářství (první zemědělci, chov dobytka) Společnost (nejstarší řemesla) Pravěk pozdní doba kamenná Hospodářství Řemeslo Společnost Střední Evropa v pravěku Nerovnoměrnost vývoje Pravěk doby kovů Doba bronzová Doba železná Majetková nerovnost Opakování pravěku Starověk charakteristika Závlahové hospodářství Velké řeky Nejstarší otrokářské státy Antika Starověk společenské vztahy, obyvatelstvo, přehled dějin, kulturní přínos Mezopotámie Egypt Indie EVVO Vztah člověka k prostředí EGS Evropa a svět nás zajímá Ch kovy Z mapa Vv antické umění Z orient. na mapě M jednotky délky, objemu, času Vv umění nejstar. otrokář. států Prolíná se učivem celého roč. 187

5 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 6 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 3 demonstruje na příkladech přínos antické kultury, uvede významné památky a osobnosti antiky porovná formy vlády a postavení společ. skupin vysvětlí podstatu antické demokracie uvede významné památky, osobnosti antiky porovná formy vlády a postavení společ. skupin Čína Státy Předního Východu Amerika ve starověku Opakování starověké nejst. státy Starověk antické Řecko Přírodní podmínky Hospodářství Vývojové etapy Osídlení Řecké báje, pověsti, náboženství Kolonizace Athény, Sparta Řecko perské války Athény za Perikla Peloponéská válka Makedonie (Filip II., Alexandr Veliký, Helénské období Kulturní přínos (divadlo, olympijské hry, vzdělanost, věda, stavitelství, umění) Nadvláda Říma Starověk Římská říše Přírodní podmínky Etruskové Založení Říma Římská republika opakování starověkého Řecka EGS Objevujeme Evropu a svět Z orientace na mapě Čj báje a mýty, literatura Vv řecké umění EGS Jsme Evropané VDO Občan, občanská společnost a stát, Formy participace občanů v politickém životě EVVO Lidské aktivity a problémy životního prostředí Z orientace na mapě Čj literatura starověkého Říma Vv římské umění Prolíná se učivem celého roč. Prolíná se učivem celého roč. 188

6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 6 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 4 jmenuje významné války a výboje zná letopočet zániku západořímské říše (konec starověku) zná podstatu křesťanství a souvislost s judaismem zná přínos pro evropskou civilizaci Obyvatelstvo Říma Římská armáda Ovládnutí Apenin. poloostr. Punské války Ovládnutí Středomoří Vznik římského impéria Krize římské republiky Bratři Gracchové Spartakovo povstání G. J. Caesar Římské císařství (významné osobnosti, Limes Romanus) Krize římského císařství Rozdělení římské říše Rozpad říše západořímské 476 konec dějin starověku Kulturní přínos (náboženství, křesťanství, Vzdělanost, věda, umění, stavitelství, literatura) Opakování starověký Řím VDO Občan, občanská společnost a stát, Formy participace občanů v politickém životě, Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 189

7 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 7 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 1 Žák dle svých schopností: chronologicky řadí události pravěku, starověku zná způsob obživy významné osobnosti a památky zná konkrétní případy přínosu pro evrop. civilizaci 6. ročníku Základní pojmy pravěk Vývojové etapy člověka Přisvojovací, výrobní hospodářství Nejstarší star. státy závlahové hosp. Antické Řecko Starověký Řím Zánik otrokářské společnosti Z orientace na mapě Př první lidé VO formy vlády a státu VDO Občan, občanská společnost a stát, Formy participace občanů v politickém životě, Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování OSV prolíná předmětem během celého školního roku Rozvoj schopností poznáván, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy,komunikace, Kooperace a kompetice, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje a praktická etika umí vytýčit dobu příchodu na časové přímce zná způsob života těchto kmenů popíše změny v Evropě v důsledku příchodu nových etnik porovná byzantsko-slovanskou a islámskou kulturu vymezí úlohu křesťanství ve společnosti jmenuje významné státní útvary a zná jejich základní rysy Doba laténská a římská Keltové (regionální dějiny) Germáni Stěhování národů Hunové Příchod Slovanů na naše území Byzantská říše Arabové, islám Středověk charakteristika Dělení dějin středověku Křesťanství Hospodářství Z orientace na mapě Čj báje, mýty a pohádky M číslice EGS Jsme Evropané Prolíná se učivem celého roč. 190

8 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 7 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 2 Společenské vztahy Středověké státní útvary Byzancie Z orientace na mapě Franská říše Kyjevská Rus Polsko Uherský stát Vikingové Anglie, Francie Sámova říše, Avaři, Slované objasní vznik a situaci Velké Moravy v evropských souvislostech objasní vznik, situaci a vývoj čes. státu zná okolnosti vzniku středoevr. měst, postavení středověké společnosti uvede znaky, příklady a památky románského slohu uvede příčiny Velkomoravská říše Vznik, panovníci Cyril a Metoděj Kultura Velké Moravy Rozpad Velkomor. říše Přemyslovský stát Vznik, významné rody I. řada přemyslovských panovníků II. řada přemysl. panovníků Poslední Přemyslovci Vymření Přemyslovců Románská kultura, stavitelství Středověká města (vznik, druhy měst, obyvatelstvo, privilegia) Boje křesťanů s muslimy Křížové výpravy, islám (vých. středomoří, Pyrenejský pol.) Z orientace na mapě Čj slovanské písemnictví Vv umění Velké Moravy EGS Objevujeme svět a Evropu Z orientace na mapě Čj románská lit. Vv románs. stavitelství Z orient. na mapě VO svět. náboženství Prolíná se uč. celého roč. 191

9 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 7 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 3 zná znaky křesťanství a islámu zná příčiny, výsledek, význam pro další rozvoj těchto zemí jmenuje významné lucemb. panovníky zná příčinu konce vlády Přemyslovců a nástup Lucemburků zná významná data uvede znaky a památky gotiky vymezí konflikty mezi světskou a církevní mocí vymezí vztah křesťanství ke kacířství a jiným učením zná příčiny vzniku husitské revoluce, program zná význam. osobnosti husitství zná význam. bitvy přínos pro českou společnost objasní situaci v Čechách popíše život vrstev středověké společnosti 15. stol. Význam, důsledky Válka stoletá Soupeření Anglie s Francií Lucemburkové Nástup na český trůn Jan Lucemburský Karel IV., císař, Svatá říše římská Václav IV., Zikmund Lucemb. Hospodářství, obchod, společnost Gotická kultura, stavitelství; Opakování Doba předhusitská Rozpory v katolické církvi Předchůdci Jana Husa Jan Hus Husitská revoluce Reforma katolické církve Cíle husitů, program významné bitvy Basilejská kompaktáta Význam, důsledky Čechy v době pohusitské Ladislav Pohrobek Jiří z Poděbrad Matyáš Korvín Společnost v 15. stol. Východní Evropa stol. MKV Kulturní diference, Etnický původ, Multikulturalita Z orient. na mapě Vv gotika Čj liter. doby gotické Čj dílo J. Husa Z orient. na mapě Čj liter. doby husitské MKV Kulturní diference, Multikulturalita 192

10 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 7 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 4 dokáže jmenovat panovnické rody na čs. trůně a jejich významné panovníky uvede příklady vladislavské gotiky Jagellonci Nástupnictví na čes. a uhers. trůn Vladislav II. Ludvík II. Pozdní (vladislavská) gotika Počátky renesance v Evropě Vv pozdní gotika a renesance 193

11 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 8 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 1 Žák dle svých schopností: zná příčiny zániku otrokářské spol. zná obec. charakterist. zákl. společ. vztahů ve středověku, úlohu křesťanství, významné státní útvary, panovnické rody zná znaky a památky románského slohu a gotiky, vymezí význam husitství dokáže histor. události řadit chronolog. vysvětlí návrat k antice a nutnost reformy v katolické církvi popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, příčiny, důsledky 7. ročníku Zánik otrok. společnosti Charakteristika středověku Nejstarší státní útvary v Evropě Velká Morava Přemyslovci Lucemburkové Románský a gotický sloh Husitství Jagellonci Humanismus a renesance Vznik Nový názor na svět Čeští humanisté Znaky a památky renes. slohu Zámořské objevy Příčiny Mořeplavci objevitelé, dobyvatelé, vznik kolonií, důsledky Počátek novověku Obchod, výroba, manufaktury Nerovnoměrnost vývoje v Evropě VDO Občan, občanská společnost a stát, Formy participace občanů v politickém životě, Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Z orient. na mapě Vv renesance Z orient. na mapě EGS Evropa a svět nás zajímá MKV Kulturní diference, Multikulturalita OSV prolíná předmětem během celého školního roku Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje a praktická etika Prolíná se uč. celého roč. 194

12 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 8 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 2 vysvětlí problémy v katolické církvi a ztrátu jejího prvenství ve společnosti objasní postavení čes. státu v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a nábož. center, postavení uvnitř habs. říše objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války, posoudí důsledky na příkladech konkretizuje konstituční monarchii Reformační hnutí v Evropě Reformátoři v Německu Šíření reformace Vznik reformovaných církví Protireformace, jezuité Habsburkové Nástup na český trůn Mnohonárodnostní habsburs. monarchie Násilná rekatolizace Významní panovníci Kultura 16. stol. Rudolf II. Významné osobnosti vědy, literatury Habsb. v západní Evropě Válka třicetiletá České stavovské povstání (příčiny, bitva na Bílé hoře, důsledky, pobělohorská doba v Čechách) Etapy války třicetileté J. A. Komenský Vestfálský mír České země během války Anglická buržoazní revoluce Počátky kapitalismu v Anglii Anglie před revolucí Průběh revoluce, vznik republiky Oliver Cromwell Čj lit. 16. stol. MKV Etnický původ Čj dílo J. A. Komenského Z orient. na mapě EGS Objevujeme Evropu a svět MKV Kulturní diference, Multikulturalita VO Formy vlády a státu VDO Občan, občanská společnost a stát, Formy participace občanů Prolíná se uč. celého roč. 195

13 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 8 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 3 objasní pojem absolutismus jmenuje významné představitele v Evropě zná znaky barokního slohu a památky v Čechách a regionu uvede význam osvícenských reforem pro naše území objasní příčiny boje za nezávislost a význam pro boj dalších zemí objasní souvislost mezi událostmi franc. revoluce a napoleon. válek, rozbití starých společenských struktur Konstituční monarchie Absolutismus v Evropě Francie (Ludvík XIV.) Rusko (Petr I., Kateřina II.) Prusko (Fridrich Veliký) Osvícenské reformy Baroko Významné osobnosti vědy a kultury 17. stol. Habsburská monarchie po třicetileté válce (boj o dědictví španělské, pragmatická sankce) Osvícenský absolutismus Reformy, nařízení, patenty Marie Terezie Josef II. Dějiny USA Boj osad za nezávislost George Washington Vznik a budování USA Francie 18. stol., Velká fr. revoluce Ludvík XVI. Ttřetí stav Průběh revoluce, vznik republiky v politickém životě, Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Z orient. na mapě Vv baroko Hv baroko MKV Lidské vztahy, Etnický původ VDO Občanská společnost a škola Z orient. na mapě VO Formy vlády a státu VDO Občan, občanská společnost a stát, Formy participace občanů v politickém životě, Prolíná se učivem během celého školního roku 196

14 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 8 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 4 zná místa významných bitev objasní podmínky vzniku fr. císařství, podporu buržoazie porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v souvislosti s národními hnutími vybraných evr. národů objasní hospodářské a společenské důsledky zná vynálezce zná znaky a památky klasicismu a romantismu zná cíle a požadavky ve vybraných evr. zemích uvede důsledky revol pro čes. země Jakobínská diktatura Konec revoluce, nespokojenost ve společnosti Napoleon Bonaparte Konzul, diktátor, císař Francie Napoleonské války Vídeňský kongres Francie královstvím Evropa po napoleon. válkách České národní obrození Doba, cíle, etapy Významné osobnosti 1.průmyslová revoluce Parní stroj, vynálezci Anglie, Evropa, čes. země Společenské změny a důsledky Kultura 1. pol. 19. stol (klasicismus, romantismus) Revoluční rok 1848 Cíle Evropa obecně Habsb. monrachie a české země Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Z orient. na mapě Čj dílo čes. obrozenců EGS Jsme Evropané F parní stroj, vynálezci Čj liter. klasicismu a romantismu Vv klasicismus, romantismus Hv klasicismus, romantismus Prolíná se uč. celého roč. 197

15 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 8 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 5 (Slovanský sjezd, Říšský sněm) Důsledky revoluce 1848 vysvětlí nerovnoměrný hospodářský vývoj v Evropě charakterizuje rak. polit. život objasní dualismus a vznik R-U zná rysy realismu, významné osobnosti kultury a umění, literatury objasní rozdíly mezi hospod. vývojem severu a jihu USA Bachovský absolutismus 2. pol. 19. stol Hospodářské a společenské změny v Evropě Viktoriánská Anglie Sjednocení Itálie, Německa Habsburská monarchie (rak. polit. život, ústavy) 1867 R-U vyrovnání (dualismus) Kultura v pol. 19. stol. (realismus, význam. osobnosti, díla) Občanská válka v USA Z orient. na mapě Čj realismus Hv realismus Vv realismus EGS Evropa a svět nás zajímá EVVO Vztah člověka k prostředí, Lidské aktivity a problémy životního prostředí Prolíná se učivem celého roč. 198

16 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 9 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 1 Žák dle svých schopností: chronologicky dokáže řadit histor. události objasní základní pojmy, vztahy ve spol. objasní příčiny a důsledky válek, revol. zhodnotí důležitost hospod. a polit. reforem v habsb. monarchii zná důsledky I. prům. revoluce zhodnotí polit. a hospod. situaci v Evropě objasní vznik polit. org., děl. hnutí 8. roč. Humanismus, renesance Zámořské objevy Reformace protireformace Habsburkové České stavovské povstání Válka třicetiletá Angl. buržoazní revoluce Absolutismus v v Evropě Marie Terezie, Josef II. Baroko Dějiny USA Velká fr. burž. revoluce Napoleonská doba Evropa v I. pol. 19. stol. České národní obrození I. prům. revoluce Rev. rok 1848 Evropa v 2. pol. 19. stol. Poslední třetina 19. stol. Svět, Evropa Hospod. a polit. situace v R-U monarchii a českých zemí Vznik spolků a polit. stran Boj dělníků za svá práva Vědecký socialismus (Marx, Engels) EVVO Lidské aktivity a problémy životního prostředí Z orient. na mapě Čj lit. 2. pol. 19. stol. Vv slohy 2. pol. 19. stol. Hv hudba 2. pol. 19. st. OSV prolíná předmětem během celého školního roku Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Poznávání lidí Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje a praktická etika VDO prolíná předmětem během celého školního roku Občan, občanská společnost a stát, Formy participace občanů v politickém životě, Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 199

17 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 9 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 2 TGM životopisné údaje Kultura 2. pol. 19. stol. objasní příčiny napětí mezi zeměmi, vznik válečných spolků zná příčiny války, válčící spolky, zbraně, zhodnotí jejich zneužití a důsledky zná celé datum vzniku samostatného Čsl. zhodnotí postavení ČSR v evr. souvislostech, politické, hospodářské, kulturní problémy Mezinár. situace a vztahy před 1. sv. vál. Německo, Francie, V. Británie, USA, Japonsko Vznik Trojspolku a Dohody I. světová válka Příčiny, průběh, fronty, bojiště, zbraně, Kapitulace Válka na vých. frontě, revoluční události v Rusku Bilance války Kapitulace R-U Vznik nástupnických států Vznik samostatného Československého státu ( ) 5 mužů Října Ohrožení celistvosti státu Podkarpatská Rus Pařížská mírová konference Průběh, cíle Účast států Potrestání Německa Společnost národů Svět. a evr. dějiny v povál. období Čj lit. 1. sv. války EGS Evropa a svět nás zajímá MKV Lidské vztahy Prolíná se učivem celého ročníku 200

18 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 9 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 3 porovná cíle politických proudů zná principy pluralitní parlam.demokracie zhodnotí zahraniční politiku a vztahy objasní okolnosti nástupu fašismu, cíle, agrese v Evropě a světě objasní složitost situace v Československu v II. pol. 30. let zhodnotí postavení ČSR, vznik protektorátu Československo po r Vláda TGM Pluralitní parlamentní demokracie Politické proudy Období 1. Českosl. republiky Vývoj zahr. vztahů, smlouvy (20. léta) Locarno Zahr. pol. v I. pol. 30. let Hospod. krize, důsledky Posílení nacionálního a komunist. Politického proudu Prezidentské volby 1935 Kultura, školství Vznik a nástup fašismu Itálie, Německo, Japonsko Fašist. agrese ve světě Ohrožení Československa Mnichov 1938, Sudety Okleštěná republika Rozbití Československa Vznik samostat. Slov. státu II. světová válka Napadení Polska Bleskové války v Evropě (1940) VO, VDO formy vlády a státu Z orien. na mapě Čj česká liter. meziváleč. období MKV Lidské vztahy, Multikulturalita Z orient. na mapě EGS Objevujeme Evropu a svět MDV Fungování a vliv médií ve společnosti Z orient. na mapě Prolíná se uč. celého roč. 201

19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 9 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 4 zná významná světová bojiště, bitvy orientuje se na mapě vysvětli pojem Velká vlastenecká válka, protihitler. koalice jmenuje významné osobnosti války hodnotí situaci v protektorátu Č. a M. (heydrichiáda, odboj) zná okolnosti otevření II. fronty v Evropě zná požadavky válečných konferencí zhodnotí r ve válce orientuje se ve směrech osvobozování Evropy a světa dokáže objasnit okolnosti osvobozená ČSR, Prahy zná významná data válečných událostí demonstruje zneužití techniky (atom. bomba) vliv na ukončení války, důsledky II. světová válka Napadení Polska Bleskové války v Evropě (1940) Váleč. události (Afrika, bitva o Británii, Balkán) Protektorát Čechy a Morava Situace v samost. Slov. republice Počátky odboje v ČSR, české jednotky v zahraničí Válečné události (napadení SSSR, Bitva o Moskvu, Atlantská charta, útok na Pearl Harbor, ofenzíva v Pacifiku, bitva o Stalingrad, Kursk), průběžné opakování r přelom ve válce Váleč. události (blokáda Leningradu, Teheránská konfer.) válka v Pacifiku (bitva o Midway, Guadalcanal) Konec války v Africe (významné bitvy) Heydrichiáda, důsledky Otevření II. fronty v Normandii Převaha spojenců v Tichomoří Osvobozování SSSR, Balkán Čes. odboj (vznik partyzán. hnutí, londýn., moskevské centrum) SNP + význam Osvobozování Evropy a Československa Průběžné opakování Čj literatura 20. století, válečná literatura MDV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Vnímání autora mediálních sdělení MKV Lidské vztahy Čj lit. období 2. sv. v. 202

20 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 9 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 5 Porážka fašismu Konec války v Evropě Postupimská konference Atomový útok na Japonsko Konec války ve světě Bilance války České květnové povstání Osvobození Prahy vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa uvede příčiny a důsledky studené války na příkladech doloží mocenské a politické důvody euroatlantské hospod. a voj. spol. Svět po II. svět. válce Evropa, Asie, Afrika Představy supervelmocí o uspořádání světa Politické rozdělení světa Studená válka Mimoevropské země po válce Z orient. na mapě VO formy vlády a státu EGS Objevujeme Evropu a svět MKV Lidské vztahy, Princip sociálního smíru a solidarity Prolíná se uč. celého roč. posoudí situaci Československa po II. sv. válce (polit., hosp., sociál. reformy) Československo po II. sv. válce Odsun Němců Potrestání válečných zločinců 1. znárodnění majetku Pozemková reforma Sociální opatření Československo Politická orientace Volby 1946 Marshallův plán Čj lit. po 2. sv. v. 203

21 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 9 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 6 objasní příčiny vítězství KSČ a její nástup k moci posoudí a porovná vývoj velmocí ve světě objasní problémy v politice Českosl., příslušnost k východnímu bloku, Varšavské smlouvě, RVHP objasní vyhrocení politické situace v Českosl. a vojenský zásah států Varš. smlouvy proti Československu jmenuje české prezidenty posoudí postavení rozvojových zemí zná příčiny snah o hosp. a polit. přestavbu SSSR Únorový převrat 1948 v ČSR Vytváření totalitního režimu Vítězství KSČ, K. Gottwald Svět II. pol. 50. let SSSR, Čína, USA, Z Evropa Československo 50. léta 20. stol. Krize vládnoucího sytému, A. Zápotocký Československo 60. léta Názorové štěpení v KSČ Krize hospodářství Reformní snahy v Československu Pražské jaro Vojenské přepadení Českosl. 1968, důsledky Proces normalizace A. Novotný, L. Svoboda, G. Husák Kultura Svět léta 20. stol. Ohniska válečných konfliktů (Asie, Afrika, Lat. Amerika) Přestavba v SSSR M. S. Gorbačov Rozpad SSSR Rozpad socialistické soustavy MDV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality MDV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Z orien. na mapě a polit. rozdělení MDV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 204

22 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 9 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 7 vyvodí příčiny rozkladu a rozpadu totalitních režimů ve státech vých. bloku prokáže základní orientaci v problémech současného světa dokáže objasnit pojmy: antisemitismus, rasismus, xenofobie, holocaust, terorismus Rozklad totalitního režimu v naší zemi R sametová revoluce Nástup demokracie Úspěchy a objevy lidstva Globální problémy lidstva Proces sjednocování Evropy EU VO formy vlády a státu EGS Jsme Evropané MDV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, Princip sociálního smíru a solidarity JČ, F, M, Př, Z VO, Př, Z EGS Evropa a svět nás zajímá EVVO Vztah člověka k prostředí Rozpad zemí soc. bloku Prolíná se uč. celého roč. 205

23 5.6.2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vzdělávací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Výchova k občanství je vyučována od 6. do 9. ročníku jako samostatný předmět s časovou dotací jedna hodina týdně. Obsahové zaměření a cíle předmětu vede k utváření vlastních pozitivních občanských postojů vede k osvojování si mravních principů a jejich uplatňování při společenském soužití vede žáky k přijímání hodnot současné Evropské společnosti podporuje přebírání odpovědnosti za vlastní názory, chování a jednání i s jejich důsledky vychovává k toleranci mezi lidmi a respektování lidských práv vychovává k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí a k ochraně uměleckých a kulturních hodnot Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému hodnocení těchto žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo, mají možnost řešit problémové úkoly a projekty. Organizační vymezení předmětu Výuka probíhá většinou ve třídě, někdy ve studovně. K obohacování učiva využíváme nabídky besed a výchovných programů. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata V hodinách občanské výchovy žáci využívají i poznatky získané v jiných vyučovacích předmětech, např. v D, Čj, Z, VZ, ČSP. Výchovou k občanství se prolínají tato průřezová témata: OSV, VDO, MKV, EGS, EVVO, MDV a EV. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Pro rozvoj klíčových kompetencí používá učitel tyto postupy Kompetence k učení vede žáky k práci se zdroji informací, abstrahování nejdůležitějších faktů a prezentaci nastudované problematiky učí žáky třídit důležité informace od méně významných podporuje uplatňování znalostí a postojů získaných v jiných předmětech Kompetence k řešení problémů učí žáky rozpoznat a formulovat společenské problémy v minulosti a současnosti rozvíjí schopnost zjišťovat a zpracovávat informace pro jejich řešení 206

24 směřuje žáky k hledání řešení a vyvozování závěrů vede žáky k reflektování výsledků řešených problémů a aplikaci v reálných životních situacích Kompetence komunikativní podporuje uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjádření vlastních myšlenek, citů a postojů učí naslouchat druhému vede k zaujímání a obhajobě vlastních názorů a postojů, přiměřenému obhajování vlastních práv podporuje žáky v kritickém zhodnocení předložených názorů, vyžaduje zdůvodnění odlišného názoru motivuje žáka ke změně názoru, když zjistí, že není správný Kompetence sociální a personální učí orientovat se v sociální realitě vede žáky k respektování a uplatňování mravních principů a pravidel společenského soužití učí žáky sebepoznávání a poznávání osobnosti druhých lidí snaží se, aby žák pochopil vlastní jednání a jednání druhých v kontextu životních situací podporuje žákovu sebekritiku a reflektování důsledků jeho jednání a chování. vede k odpovědnosti za vlastní názory, chování a jednání učí rozpoznat hranice dobra a zla motivuje k sestavení vlastního žebříčku životních hodnot Kompetence občanské pomáhá rozvíjet občanské a právní vědomí žáka (má přehled o existenci norem, zákonů) vede žáky k osvojení si vědomí sounáležitosti vlastního národa podporuje národní hrdost, ale i toleranci vůči menšinám a odmítání rasistických, xenofobních a extremistických názorů učí pomáhat handicapovaným vede k získání kladného postoje k budoucímu aktivnímu zapojení do života v demokratické společnosti podporuje zájem o veřejné záležitosti Kompetence pracovní podporuje a rozvíjí spolupráci v týmu dělbu úkolů, dohodu na společném postupu a formulaci společných závěrů 207

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ ZÁKLAD

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

Více

Očekávané školní výstupy (kompetence)

Očekávané školní výstupy (kompetence) Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Dějepis Ročník: Prima Tématická oblast Pravěk Původ člověka Pravěký způsob obživy sběr a lov Přechod k zemědělství Pravěké obrazárny Etapy

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Vlastivěda (Vl) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vlastivěda

ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Vlastivěda (Vl) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vlastivěda Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je oblast určená pouze pro výuku na I.stupni. Poskytuje ţákům základní pohled na člověka, společnost, přírodu, a zdraví a bezpečí

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV)

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) Vyučovací předmět: Obor ročník: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) OSV 5/1 dílčí téma: Podstatná jména, rod, číslo, pád Očekávané výstupy: Umí

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

ECCE HOMO Volitelné předměty

ECCE HOMO Volitelné předměty ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ECCE HOMO Volitelné předměty Příloha školního vzdělávacího programu GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 1.1 Volitelné předměty 1.1.1 Environmentální výchova

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více

6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň

6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň 6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň Vyučovací předmět Člověk a svět práce se na 1. stupni vyučuje jako samostatný předmět ve dvou časových obdobích, v 1.-2.ročníku (1.období)

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Člověk a občanský život Člověk a pracovní život Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové)

Více