5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost"

Transkript

1 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v ročníku dvě vyučovací hodiny týdně. V každém ročníku si mohou žáci zvolit volitelný předmět dějepisný seminář s týdenní dotací jedna vyučovací hodina. Obsahové zaměření a cíle předmětu vede žáky k zájmu o minulost i současnost vlastního národa i jiných kulturních společenství, k vědomí náležitosti k evropské kultuře vede žáky k pochopení historických dějů a jevů zvl. 19. a 20. stol. se zřetelem k základním hodnotám evropské civilizace a kořenům současného světa vede žáky k toleranci a respektování lidských práv, k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí, k ochraně uměleckých a kulturních hodnot, k prevenci nežádoucích rasistických, xenofobních a extrémistických postojů seznamuje žáky s vývojem společnosti a s významnými společenskými jevy a procesy, porovnává je, rozlišuje a hodnotí vzhledem k současnosti rozpoznává společenské problémy, zjišťuje informace a nachází řešení v reálných životních situacích, formuje dovednosti a postoje důležité pro současné mezilidské vztahy Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému hodnocení těchto žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo, mají možnost řešit problémové úkoly vedoucí k rozvoji logického myšlení. Organizační vymezení předmětu Výuka probíhá většinou ve třídě, někdy ve studovně vybavené mimo jiné encyklopediemi a audiovizuální technikou. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata Znalosti historických souvislostí žáky využije téměř ve všech vzdělávacích oblastech, zejména v Čj, Z, Hv, Vv, VO, Př, M, F. Předmětem prolínají všechna průřezová témata: OSV, VDO, EGS, MKV, MDV, EVVO. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Pro rozvoj klíčových kompetencí používá učitel tyto postupy: 184

2 Kompetence k učení vede žáky k vyhledávání a třídění informací a k efektivnímu využití v procesu učení, tvůrčích činnostech i praktickém životě propojuje poznatky do širších celků a vytváří komplexnější pohled na společenské a kulturní dění seznamuje žáky s obecnými znaky, termíny a symboly Kompetence k řešení problémů vede žáky k samostatnému řešení problémů motivuje žáky k posuzování svých řešení z různých společenských aspektů vede žáky k obhajobě svých řešení učí žáky vnímání společenských problémů v širších souvislostech Kompetence komunikativní vede žáky k výstižné formulaci svých názorů učí žáky vyslechnout názory odlišné a diskutovat o nich vede žáky ke kvalitní komunikaci s okolním prostředím Kompetence sociální a personální motivuje žáky k práci v týmu a spolupráci s druhými jedinci podporuje vystupování jako mluvčí skupiny, diskusi s jinými skupinami a hájení zájmů a názorů svého týmu Kompetence občanské vede žáky k poznávání našich kulturních tradic, historického dědictví a společenských norem vede žáky k respektování a pochopení přesvědčení druhých lidí doporučuje řešení problémů nenásilnou cestou Kompetence pracovní podporuje využití znalostí v mimoškolních činnostech, soutěžích a k rozšíření svého všeobecného vzdělání směřuje uplatňování získaných znalostí ve volbě povolání popř. svém budoucím zaměstnání 185

3 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 6 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 1 Žák dle svých schopností: zná důležitost a potřebnost dějepis. poznatků jmenuje chronologicky histor. epochy zná zdroje informací o minulosti umí pojmenovat instituce, kde se shromažďují prameny poznání orientuje se na histor. mapě, časové ose umí řadit letopočty do století zná stáří planety jmenuje vývojové typy živočichů v jednotlivých etapách zná stáří planety jmenuje vývojové typy živočichů v jednotlivých etapách zná dělení pravěku charakterizuje typy hospodářství, způsob života jmenuje první předchůdce člověka jmenuje a charakterizuje vývojové typy člověka homo zná příčiny vzniku umění a náboženství zná místa archeologických nálezů Nový předmět Dějepis Opakování z vlastivědy Historie česká, světová Historické epochy Prameny poznání Historická mapa Časová přímka, kalendář, letopočet Planeta Země Vznik naší planety Vývoj života na Zemi Pravěk obecná charakteristika Dělení Způsob obživy, života Nástroje a zbraně První předchůdci člověka Pravě k starší doba kamenná Předchůdci člověka Homo Vznik umění a náboženství Z orientace na mapě M číselná osa EGS Evropa a svět nás zajímá Př vznik života na Zemi EVVO Základní podmínky života Př vývojové typy člověka Př rod Homo Vv pravěké umění OSV prolíná předmětem během celého školního roku Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje a praktická etika 186

4 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 6 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 2 objasní význam zemědělství a chovu pro lidskou společnost zná nejstarší řemesla a způsob života lidí objasní příčiny hospodář. zaostávání Evropy jmenuje nejstarší kovy v přírodě objasní význam zpracování kovů pro člověka zná souvislost mezi přírod. podmínkami a vznikem nejstarších zeměděl. civilizací jmenuje nejstarší otr. státy a velké řeky ukazuje na mapě zná společenské vztahy zná kulturní přínos jednotlivých zemí uvede významné památky a vynálezy Pravěk mladší doba kamenná Výrobní hospodářství (první zemědělci, chov dobytka) Společnost (nejstarší řemesla) Pravěk pozdní doba kamenná Hospodářství Řemeslo Společnost Střední Evropa v pravěku Nerovnoměrnost vývoje Pravěk doby kovů Doba bronzová Doba železná Majetková nerovnost Opakování pravěku Starověk charakteristika Závlahové hospodářství Velké řeky Nejstarší otrokářské státy Antika Starověk společenské vztahy, obyvatelstvo, přehled dějin, kulturní přínos Mezopotámie Egypt Indie EVVO Vztah člověka k prostředí EGS Evropa a svět nás zajímá Ch kovy Z mapa Vv antické umění Z orient. na mapě M jednotky délky, objemu, času Vv umění nejstar. otrokář. států Prolíná se učivem celého roč. 187

5 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 6 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 3 demonstruje na příkladech přínos antické kultury, uvede významné památky a osobnosti antiky porovná formy vlády a postavení společ. skupin vysvětlí podstatu antické demokracie uvede významné památky, osobnosti antiky porovná formy vlády a postavení společ. skupin Čína Státy Předního Východu Amerika ve starověku Opakování starověké nejst. státy Starověk antické Řecko Přírodní podmínky Hospodářství Vývojové etapy Osídlení Řecké báje, pověsti, náboženství Kolonizace Athény, Sparta Řecko perské války Athény za Perikla Peloponéská válka Makedonie (Filip II., Alexandr Veliký, Helénské období Kulturní přínos (divadlo, olympijské hry, vzdělanost, věda, stavitelství, umění) Nadvláda Říma Starověk Římská říše Přírodní podmínky Etruskové Založení Říma Římská republika opakování starověkého Řecka EGS Objevujeme Evropu a svět Z orientace na mapě Čj báje a mýty, literatura Vv řecké umění EGS Jsme Evropané VDO Občan, občanská společnost a stát, Formy participace občanů v politickém životě EVVO Lidské aktivity a problémy životního prostředí Z orientace na mapě Čj literatura starověkého Říma Vv římské umění Prolíná se učivem celého roč. Prolíná se učivem celého roč. 188

6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 6 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 4 jmenuje významné války a výboje zná letopočet zániku západořímské říše (konec starověku) zná podstatu křesťanství a souvislost s judaismem zná přínos pro evropskou civilizaci Obyvatelstvo Říma Římská armáda Ovládnutí Apenin. poloostr. Punské války Ovládnutí Středomoří Vznik římského impéria Krize římské republiky Bratři Gracchové Spartakovo povstání G. J. Caesar Římské císařství (významné osobnosti, Limes Romanus) Krize římského císařství Rozdělení římské říše Rozpad říše západořímské 476 konec dějin starověku Kulturní přínos (náboženství, křesťanství, Vzdělanost, věda, umění, stavitelství, literatura) Opakování starověký Řím VDO Občan, občanská společnost a stát, Formy participace občanů v politickém životě, Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 189

7 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 7 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 1 Žák dle svých schopností: chronologicky řadí události pravěku, starověku zná způsob obživy významné osobnosti a památky zná konkrétní případy přínosu pro evrop. civilizaci 6. ročníku Základní pojmy pravěk Vývojové etapy člověka Přisvojovací, výrobní hospodářství Nejstarší star. státy závlahové hosp. Antické Řecko Starověký Řím Zánik otrokářské společnosti Z orientace na mapě Př první lidé VO formy vlády a státu VDO Občan, občanská společnost a stát, Formy participace občanů v politickém životě, Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování OSV prolíná předmětem během celého školního roku Rozvoj schopností poznáván, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy,komunikace, Kooperace a kompetice, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje a praktická etika umí vytýčit dobu příchodu na časové přímce zná způsob života těchto kmenů popíše změny v Evropě v důsledku příchodu nových etnik porovná byzantsko-slovanskou a islámskou kulturu vymezí úlohu křesťanství ve společnosti jmenuje významné státní útvary a zná jejich základní rysy Doba laténská a římská Keltové (regionální dějiny) Germáni Stěhování národů Hunové Příchod Slovanů na naše území Byzantská říše Arabové, islám Středověk charakteristika Dělení dějin středověku Křesťanství Hospodářství Z orientace na mapě Čj báje, mýty a pohádky M číslice EGS Jsme Evropané Prolíná se učivem celého roč. 190

8 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 7 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 2 Společenské vztahy Středověké státní útvary Byzancie Z orientace na mapě Franská říše Kyjevská Rus Polsko Uherský stát Vikingové Anglie, Francie Sámova říše, Avaři, Slované objasní vznik a situaci Velké Moravy v evropských souvislostech objasní vznik, situaci a vývoj čes. státu zná okolnosti vzniku středoevr. měst, postavení středověké společnosti uvede znaky, příklady a památky románského slohu uvede příčiny Velkomoravská říše Vznik, panovníci Cyril a Metoděj Kultura Velké Moravy Rozpad Velkomor. říše Přemyslovský stát Vznik, významné rody I. řada přemyslovských panovníků II. řada přemysl. panovníků Poslední Přemyslovci Vymření Přemyslovců Románská kultura, stavitelství Středověká města (vznik, druhy měst, obyvatelstvo, privilegia) Boje křesťanů s muslimy Křížové výpravy, islám (vých. středomoří, Pyrenejský pol.) Z orientace na mapě Čj slovanské písemnictví Vv umění Velké Moravy EGS Objevujeme svět a Evropu Z orientace na mapě Čj románská lit. Vv románs. stavitelství Z orient. na mapě VO svět. náboženství Prolíná se uč. celého roč. 191

9 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 7 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 3 zná znaky křesťanství a islámu zná příčiny, výsledek, význam pro další rozvoj těchto zemí jmenuje významné lucemb. panovníky zná příčinu konce vlády Přemyslovců a nástup Lucemburků zná významná data uvede znaky a památky gotiky vymezí konflikty mezi světskou a církevní mocí vymezí vztah křesťanství ke kacířství a jiným učením zná příčiny vzniku husitské revoluce, program zná význam. osobnosti husitství zná význam. bitvy přínos pro českou společnost objasní situaci v Čechách popíše život vrstev středověké společnosti 15. stol. Význam, důsledky Válka stoletá Soupeření Anglie s Francií Lucemburkové Nástup na český trůn Jan Lucemburský Karel IV., císař, Svatá říše římská Václav IV., Zikmund Lucemb. Hospodářství, obchod, společnost Gotická kultura, stavitelství; Opakování Doba předhusitská Rozpory v katolické církvi Předchůdci Jana Husa Jan Hus Husitská revoluce Reforma katolické církve Cíle husitů, program významné bitvy Basilejská kompaktáta Význam, důsledky Čechy v době pohusitské Ladislav Pohrobek Jiří z Poděbrad Matyáš Korvín Společnost v 15. stol. Východní Evropa stol. MKV Kulturní diference, Etnický původ, Multikulturalita Z orient. na mapě Vv gotika Čj liter. doby gotické Čj dílo J. Husa Z orient. na mapě Čj liter. doby husitské MKV Kulturní diference, Multikulturalita 192

10 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 7 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 4 dokáže jmenovat panovnické rody na čs. trůně a jejich významné panovníky uvede příklady vladislavské gotiky Jagellonci Nástupnictví na čes. a uhers. trůn Vladislav II. Ludvík II. Pozdní (vladislavská) gotika Počátky renesance v Evropě Vv pozdní gotika a renesance 193

11 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 8 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 1 Žák dle svých schopností: zná příčiny zániku otrokářské spol. zná obec. charakterist. zákl. společ. vztahů ve středověku, úlohu křesťanství, významné státní útvary, panovnické rody zná znaky a památky románského slohu a gotiky, vymezí význam husitství dokáže histor. události řadit chronolog. vysvětlí návrat k antice a nutnost reformy v katolické církvi popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, příčiny, důsledky 7. ročníku Zánik otrok. společnosti Charakteristika středověku Nejstarší státní útvary v Evropě Velká Morava Přemyslovci Lucemburkové Románský a gotický sloh Husitství Jagellonci Humanismus a renesance Vznik Nový názor na svět Čeští humanisté Znaky a památky renes. slohu Zámořské objevy Příčiny Mořeplavci objevitelé, dobyvatelé, vznik kolonií, důsledky Počátek novověku Obchod, výroba, manufaktury Nerovnoměrnost vývoje v Evropě VDO Občan, občanská společnost a stát, Formy participace občanů v politickém životě, Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Z orient. na mapě Vv renesance Z orient. na mapě EGS Evropa a svět nás zajímá MKV Kulturní diference, Multikulturalita OSV prolíná předmětem během celého školního roku Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje a praktická etika Prolíná se uč. celého roč. 194

12 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 8 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 2 vysvětlí problémy v katolické církvi a ztrátu jejího prvenství ve společnosti objasní postavení čes. státu v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a nábož. center, postavení uvnitř habs. říše objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války, posoudí důsledky na příkladech konkretizuje konstituční monarchii Reformační hnutí v Evropě Reformátoři v Německu Šíření reformace Vznik reformovaných církví Protireformace, jezuité Habsburkové Nástup na český trůn Mnohonárodnostní habsburs. monarchie Násilná rekatolizace Významní panovníci Kultura 16. stol. Rudolf II. Významné osobnosti vědy, literatury Habsb. v západní Evropě Válka třicetiletá České stavovské povstání (příčiny, bitva na Bílé hoře, důsledky, pobělohorská doba v Čechách) Etapy války třicetileté J. A. Komenský Vestfálský mír České země během války Anglická buržoazní revoluce Počátky kapitalismu v Anglii Anglie před revolucí Průběh revoluce, vznik republiky Oliver Cromwell Čj lit. 16. stol. MKV Etnický původ Čj dílo J. A. Komenského Z orient. na mapě EGS Objevujeme Evropu a svět MKV Kulturní diference, Multikulturalita VO Formy vlády a státu VDO Občan, občanská společnost a stát, Formy participace občanů Prolíná se uč. celého roč. 195

13 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 8 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 3 objasní pojem absolutismus jmenuje významné představitele v Evropě zná znaky barokního slohu a památky v Čechách a regionu uvede význam osvícenských reforem pro naše území objasní příčiny boje za nezávislost a význam pro boj dalších zemí objasní souvislost mezi událostmi franc. revoluce a napoleon. válek, rozbití starých společenských struktur Konstituční monarchie Absolutismus v Evropě Francie (Ludvík XIV.) Rusko (Petr I., Kateřina II.) Prusko (Fridrich Veliký) Osvícenské reformy Baroko Významné osobnosti vědy a kultury 17. stol. Habsburská monarchie po třicetileté válce (boj o dědictví španělské, pragmatická sankce) Osvícenský absolutismus Reformy, nařízení, patenty Marie Terezie Josef II. Dějiny USA Boj osad za nezávislost George Washington Vznik a budování USA Francie 18. stol., Velká fr. revoluce Ludvík XVI. Ttřetí stav Průběh revoluce, vznik republiky v politickém životě, Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Z orient. na mapě Vv baroko Hv baroko MKV Lidské vztahy, Etnický původ VDO Občanská společnost a škola Z orient. na mapě VO Formy vlády a státu VDO Občan, občanská společnost a stát, Formy participace občanů v politickém životě, Prolíná se učivem během celého školního roku 196

14 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 8 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 4 zná místa významných bitev objasní podmínky vzniku fr. císařství, podporu buržoazie porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v souvislosti s národními hnutími vybraných evr. národů objasní hospodářské a společenské důsledky zná vynálezce zná znaky a památky klasicismu a romantismu zná cíle a požadavky ve vybraných evr. zemích uvede důsledky revol pro čes. země Jakobínská diktatura Konec revoluce, nespokojenost ve společnosti Napoleon Bonaparte Konzul, diktátor, císař Francie Napoleonské války Vídeňský kongres Francie královstvím Evropa po napoleon. válkách České národní obrození Doba, cíle, etapy Významné osobnosti 1.průmyslová revoluce Parní stroj, vynálezci Anglie, Evropa, čes. země Společenské změny a důsledky Kultura 1. pol. 19. stol (klasicismus, romantismus) Revoluční rok 1848 Cíle Evropa obecně Habsb. monrachie a české země Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Z orient. na mapě Čj dílo čes. obrozenců EGS Jsme Evropané F parní stroj, vynálezci Čj liter. klasicismu a romantismu Vv klasicismus, romantismus Hv klasicismus, romantismus Prolíná se uč. celého roč. 197

15 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 8 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 5 (Slovanský sjezd, Říšský sněm) Důsledky revoluce 1848 vysvětlí nerovnoměrný hospodářský vývoj v Evropě charakterizuje rak. polit. život objasní dualismus a vznik R-U zná rysy realismu, významné osobnosti kultury a umění, literatury objasní rozdíly mezi hospod. vývojem severu a jihu USA Bachovský absolutismus 2. pol. 19. stol Hospodářské a společenské změny v Evropě Viktoriánská Anglie Sjednocení Itálie, Německa Habsburská monarchie (rak. polit. život, ústavy) 1867 R-U vyrovnání (dualismus) Kultura v pol. 19. stol. (realismus, význam. osobnosti, díla) Občanská válka v USA Z orient. na mapě Čj realismus Hv realismus Vv realismus EGS Evropa a svět nás zajímá EVVO Vztah člověka k prostředí, Lidské aktivity a problémy životního prostředí Prolíná se učivem celého roč. 198

16 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 9 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 1 Žák dle svých schopností: chronologicky dokáže řadit histor. události objasní základní pojmy, vztahy ve spol. objasní příčiny a důsledky válek, revol. zhodnotí důležitost hospod. a polit. reforem v habsb. monarchii zná důsledky I. prům. revoluce zhodnotí polit. a hospod. situaci v Evropě objasní vznik polit. org., děl. hnutí 8. roč. Humanismus, renesance Zámořské objevy Reformace protireformace Habsburkové České stavovské povstání Válka třicetiletá Angl. buržoazní revoluce Absolutismus v v Evropě Marie Terezie, Josef II. Baroko Dějiny USA Velká fr. burž. revoluce Napoleonská doba Evropa v I. pol. 19. stol. České národní obrození I. prům. revoluce Rev. rok 1848 Evropa v 2. pol. 19. stol. Poslední třetina 19. stol. Svět, Evropa Hospod. a polit. situace v R-U monarchii a českých zemí Vznik spolků a polit. stran Boj dělníků za svá práva Vědecký socialismus (Marx, Engels) EVVO Lidské aktivity a problémy životního prostředí Z orient. na mapě Čj lit. 2. pol. 19. stol. Vv slohy 2. pol. 19. stol. Hv hudba 2. pol. 19. st. OSV prolíná předmětem během celého školního roku Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Poznávání lidí Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje a praktická etika VDO prolíná předmětem během celého školního roku Občan, občanská společnost a stát, Formy participace občanů v politickém životě, Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 199

17 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 9 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 2 TGM životopisné údaje Kultura 2. pol. 19. stol. objasní příčiny napětí mezi zeměmi, vznik válečných spolků zná příčiny války, válčící spolky, zbraně, zhodnotí jejich zneužití a důsledky zná celé datum vzniku samostatného Čsl. zhodnotí postavení ČSR v evr. souvislostech, politické, hospodářské, kulturní problémy Mezinár. situace a vztahy před 1. sv. vál. Německo, Francie, V. Británie, USA, Japonsko Vznik Trojspolku a Dohody I. světová válka Příčiny, průběh, fronty, bojiště, zbraně, Kapitulace Válka na vých. frontě, revoluční události v Rusku Bilance války Kapitulace R-U Vznik nástupnických států Vznik samostatného Československého státu ( ) 5 mužů Října Ohrožení celistvosti státu Podkarpatská Rus Pařížská mírová konference Průběh, cíle Účast států Potrestání Německa Společnost národů Svět. a evr. dějiny v povál. období Čj lit. 1. sv. války EGS Evropa a svět nás zajímá MKV Lidské vztahy Prolíná se učivem celého ročníku 200

18 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 9 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 3 porovná cíle politických proudů zná principy pluralitní parlam.demokracie zhodnotí zahraniční politiku a vztahy objasní okolnosti nástupu fašismu, cíle, agrese v Evropě a světě objasní složitost situace v Československu v II. pol. 30. let zhodnotí postavení ČSR, vznik protektorátu Československo po r Vláda TGM Pluralitní parlamentní demokracie Politické proudy Období 1. Českosl. republiky Vývoj zahr. vztahů, smlouvy (20. léta) Locarno Zahr. pol. v I. pol. 30. let Hospod. krize, důsledky Posílení nacionálního a komunist. Politického proudu Prezidentské volby 1935 Kultura, školství Vznik a nástup fašismu Itálie, Německo, Japonsko Fašist. agrese ve světě Ohrožení Československa Mnichov 1938, Sudety Okleštěná republika Rozbití Československa Vznik samostat. Slov. státu II. světová válka Napadení Polska Bleskové války v Evropě (1940) VO, VDO formy vlády a státu Z orien. na mapě Čj česká liter. meziváleč. období MKV Lidské vztahy, Multikulturalita Z orient. na mapě EGS Objevujeme Evropu a svět MDV Fungování a vliv médií ve společnosti Z orient. na mapě Prolíná se uč. celého roč. 201

19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 9 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 4 zná významná světová bojiště, bitvy orientuje se na mapě vysvětli pojem Velká vlastenecká válka, protihitler. koalice jmenuje významné osobnosti války hodnotí situaci v protektorátu Č. a M. (heydrichiáda, odboj) zná okolnosti otevření II. fronty v Evropě zná požadavky válečných konferencí zhodnotí r ve válce orientuje se ve směrech osvobozování Evropy a světa dokáže objasnit okolnosti osvobozená ČSR, Prahy zná významná data válečných událostí demonstruje zneužití techniky (atom. bomba) vliv na ukončení války, důsledky II. světová válka Napadení Polska Bleskové války v Evropě (1940) Váleč. události (Afrika, bitva o Británii, Balkán) Protektorát Čechy a Morava Situace v samost. Slov. republice Počátky odboje v ČSR, české jednotky v zahraničí Válečné události (napadení SSSR, Bitva o Moskvu, Atlantská charta, útok na Pearl Harbor, ofenzíva v Pacifiku, bitva o Stalingrad, Kursk), průběžné opakování r přelom ve válce Váleč. události (blokáda Leningradu, Teheránská konfer.) válka v Pacifiku (bitva o Midway, Guadalcanal) Konec války v Africe (významné bitvy) Heydrichiáda, důsledky Otevření II. fronty v Normandii Převaha spojenců v Tichomoří Osvobozování SSSR, Balkán Čes. odboj (vznik partyzán. hnutí, londýn., moskevské centrum) SNP + význam Osvobozování Evropy a Československa Průběžné opakování Čj literatura 20. století, válečná literatura MDV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Vnímání autora mediálních sdělení MKV Lidské vztahy Čj lit. období 2. sv. v. 202

20 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 9 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 5 Porážka fašismu Konec války v Evropě Postupimská konference Atomový útok na Japonsko Konec války ve světě Bilance války České květnové povstání Osvobození Prahy vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa uvede příčiny a důsledky studené války na příkladech doloží mocenské a politické důvody euroatlantské hospod. a voj. spol. Svět po II. svět. válce Evropa, Asie, Afrika Představy supervelmocí o uspořádání světa Politické rozdělení světa Studená válka Mimoevropské země po válce Z orient. na mapě VO formy vlády a státu EGS Objevujeme Evropu a svět MKV Lidské vztahy, Princip sociálního smíru a solidarity Prolíná se uč. celého roč. posoudí situaci Československa po II. sv. válce (polit., hosp., sociál. reformy) Československo po II. sv. válce Odsun Němců Potrestání válečných zločinců 1. znárodnění majetku Pozemková reforma Sociální opatření Československo Politická orientace Volby 1946 Marshallův plán Čj lit. po 2. sv. v. 203

21 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 9 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 6 objasní příčiny vítězství KSČ a její nástup k moci posoudí a porovná vývoj velmocí ve světě objasní problémy v politice Českosl., příslušnost k východnímu bloku, Varšavské smlouvě, RVHP objasní vyhrocení politické situace v Českosl. a vojenský zásah států Varš. smlouvy proti Československu jmenuje české prezidenty posoudí postavení rozvojových zemí zná příčiny snah o hosp. a polit. přestavbu SSSR Únorový převrat 1948 v ČSR Vytváření totalitního režimu Vítězství KSČ, K. Gottwald Svět II. pol. 50. let SSSR, Čína, USA, Z Evropa Československo 50. léta 20. stol. Krize vládnoucího sytému, A. Zápotocký Československo 60. léta Názorové štěpení v KSČ Krize hospodářství Reformní snahy v Československu Pražské jaro Vojenské přepadení Českosl. 1968, důsledky Proces normalizace A. Novotný, L. Svoboda, G. Husák Kultura Svět léta 20. stol. Ohniska válečných konfliktů (Asie, Afrika, Lat. Amerika) Přestavba v SSSR M. S. Gorbačov Rozpad SSSR Rozpad socialistické soustavy MDV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality MDV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Z orien. na mapě a polit. rozdělení MDV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 204

22 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 9 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 7 vyvodí příčiny rozkladu a rozpadu totalitních režimů ve státech vých. bloku prokáže základní orientaci v problémech současného světa dokáže objasnit pojmy: antisemitismus, rasismus, xenofobie, holocaust, terorismus Rozklad totalitního režimu v naší zemi R sametová revoluce Nástup demokracie Úspěchy a objevy lidstva Globální problémy lidstva Proces sjednocování Evropy EU VO formy vlády a státu EGS Jsme Evropané MDV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, Princip sociálního smíru a solidarity JČ, F, M, Př, Z VO, Př, Z EGS Evropa a svět nás zajímá EVVO Vztah člověka k prostředí Rozpad zemí soc. bloku Prolíná se uč. celého roč. 205

23 5.6.2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vzdělávací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Výchova k občanství je vyučována od 6. do 9. ročníku jako samostatný předmět s časovou dotací jedna hodina týdně. Obsahové zaměření a cíle předmětu vede k utváření vlastních pozitivních občanských postojů vede k osvojování si mravních principů a jejich uplatňování při společenském soužití vede žáky k přijímání hodnot současné Evropské společnosti podporuje přebírání odpovědnosti za vlastní názory, chování a jednání i s jejich důsledky vychovává k toleranci mezi lidmi a respektování lidských práv vychovává k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí a k ochraně uměleckých a kulturních hodnot Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému hodnocení těchto žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo, mají možnost řešit problémové úkoly a projekty. Organizační vymezení předmětu Výuka probíhá většinou ve třídě, někdy ve studovně. K obohacování učiva využíváme nabídky besed a výchovných programů. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata V hodinách občanské výchovy žáci využívají i poznatky získané v jiných vyučovacích předmětech, např. v D, Čj, Z, VZ, ČSP. Výchovou k občanství se prolínají tato průřezová témata: OSV, VDO, MKV, EGS, EVVO, MDV a EV. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Pro rozvoj klíčových kompetencí používá učitel tyto postupy Kompetence k učení vede žáky k práci se zdroji informací, abstrahování nejdůležitějších faktů a prezentaci nastudované problematiky učí žáky třídit důležité informace od méně významných podporuje uplatňování znalostí a postojů získaných v jiných předmětech Kompetence k řešení problémů učí žáky rozpoznat a formulovat společenské problémy v minulosti a současnosti rozvíjí schopnost zjišťovat a zpracovávat informace pro jejich řešení 206

24 směřuje žáky k hledání řešení a vyvozování závěrů vede žáky k reflektování výsledků řešených problémů a aplikaci v reálných životních situacích Kompetence komunikativní podporuje uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjádření vlastních myšlenek, citů a postojů učí naslouchat druhému vede k zaujímání a obhajobě vlastních názorů a postojů, přiměřenému obhajování vlastních práv podporuje žáky v kritickém zhodnocení předložených názorů, vyžaduje zdůvodnění odlišného názoru motivuje žáka ke změně názoru, když zjistí, že není správný Kompetence sociální a personální učí orientovat se v sociální realitě vede žáky k respektování a uplatňování mravních principů a pravidel společenského soužití učí žáky sebepoznávání a poznávání osobnosti druhých lidí snaží se, aby žák pochopil vlastní jednání a jednání druhých v kontextu životních situací podporuje žákovu sebekritiku a reflektování důsledků jeho jednání a chování. vede k odpovědnosti za vlastní názory, chování a jednání učí rozpoznat hranice dobra a zla motivuje k sestavení vlastního žebříčku životních hodnot Kompetence občanské pomáhá rozvíjet občanské a právní vědomí žáka (má přehled o existenci norem, zákonů) vede žáky k osvojení si vědomí sounáležitosti vlastního národa podporuje národní hrdost, ale i toleranci vůči menšinám a odmítání rasistických, xenofobních a extremistických názorů učí pomáhat handicapovaným vede k získání kladného postoje k budoucímu aktivnímu zapojení do života v demokratické společnosti podporuje zájem o veřejné záležitosti Kompetence pracovní podporuje a rozvíjí spolupráci v týmu dělbu úkolů, dohodu na společném postupu a formulaci společných závěrů 207

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady.

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady. Dějepis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata ČLOVĚK V DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Výchova k občanství 6. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI rok v jeho proměnách a slavnostech kalendář, letopočty svátky pranostiky, přísloví, pořekadla Zná svá práva a povinnosti Je hrdý na svou školu Posoudí

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Cílem výuky dějepisu je: pochopení souvislostí dějinných událostí

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vysvětlí a popíše,jak se mění rok, vyjmenuje lidové a církevní

Více

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence září ČLOVĚK V DĚJINÁCH: uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků, uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce,

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství svým obsahem navazuje na

Více

4.5.2 Výchova k občanství

4.5.2 Výchova k občanství 4.5.2 Výchova k občanství A) Charakteristika předmětu Výuka předmětu výchova k občanství probíhá v kmenových učebnách, v počítačové učebně, v učebnách, které jsou vybaveny přehrávači videa nebo DVD. V

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník)

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Učební plán je přizpůsoben jednohodinové týdenní dotaci. Občanská výchova seznamuje žáky s poznatky, které jim mohou pomoci vytvořit si povědomí

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 2 hodiny týdně Vzdělávání v dějepise je

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5. 2 Občanská výchova Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika:

Více

5.5.2 Výchova k občanství

5.5.2 Výchova k občanství 5.5.2 Výchova k občanství Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Zaměřuje se na utváření

Více

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Dějepis Vyučovací předmět má časovou dotaci dvě hodiny týdně. Výuka probíhá většinou ve třídách, realizuje se také v muzeích, knihovnách, v kulturních objektech. Předmět je realizován v 6., 7., 8., 9.

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 1 1 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 1 1 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací oblast výchova k občanství je zařazena do vzdělávání od 6. do 9. ročníku. Vede žáky k tomu, aby se na základě všech

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 6., 7. a 9. ročníku a 1 hodinu

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Základním posláním vzdělávacího oboru dějepis je vytvoření historického vědomí jedince nutného k uchování kontinuity historické paměti. Důležité

Více

5.5.2. Občanská výchova

5.5.2. Občanská výchova 5.5.2. Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím procesu Vzdělávací oblast předmětu postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.7.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost PŘEDMĚT: Občanská výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - uvědomuje si vliv přírodních rytmů na život člověka

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis. A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis. A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.5.1 Dějepis (D) 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku.

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA. 6. 9. ročník. Charakteristika výuky. Obsahové, časové a organizační vymezení

OBČANSKÁ VÝCHOVA. 6. 9. ročník. Charakteristika výuky. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika výuky OBČANSKÁ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Občanská výchova je realizován v 6. až 9. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně. Tento předmět je

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepis Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS

Více

Člověk v rytmu času Člověk jako součást přírody Orientace v čase, kalendář

Člověk v rytmu času Člověk jako součást přírody Orientace v čase, kalendář Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: 6. chápe závislost člověka na přírodě v návaznosti na vegetační cyklus přírody umí vysvětlit původ a způsoby dodržování

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem výuky dějepisu je: - rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření

Více

Člověk a společnost. Výchova k občanství. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a společnost. Výchova k občanství. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a společnost Výchova k občanství 6. 9. ročník 1 hodina týdně třídy besedy s odborníky, exkurze vést

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, směřuje k postupnému formování

Více

Výchova k občanství. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výchova k občanství. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru výchova k občanství vzdělávací oblasti člověk a společnost. Předmět

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka je zaměřena především na poznávání

Více

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků:

Vzdělávací obsah předmětu se skládá z tématických celků: Příloha č. 10 5.4.2.2. Výchova k občanství (VO) a) Obsahové vymezení Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je vyučován v 6. 9. ročníku. Vzdělávání v hodinách

Více

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ročník Prosinec Březen Duben NAŠE ŠKOLA život v naší škole, práva a povinnosti žáků,význam činnosti žákovské samosprávy,školního parlamentu,společná pravidla a normy,vklad vzdělání

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Člověk a občanský život Člověk a pracovní život Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové)

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ VÝCHOVA K OBČANSTVÍ učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ Autoři/autorky: Čapek Robert, Čapková Jana, Čepl Jan, Konečný Jakub, Mannová Elena, Michková Lenka, Pavlíková Eva, Pavlišová Zdeňka, Rousková Iva, Skřivánková

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Dějepis koordinoval Mgr. Miroslav Florík. Časová dotace: Nižší gymnázium:

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR DĚJEPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR DĚJEPIS 5.5. 5.5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS: Vyučovací předmět Dějepis vychází ze vzdělávacího oboru. Vybavuje žáka znalostmi

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: Prima Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy RODINNÝ ŽIVOT rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je zde realizován vzdělávací

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

Školní vzdělávací program. Dějepis. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast:

Školní vzdělávací program. Dějepis. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast: Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím Vzdělávací oblast předmětu postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků orientace

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

5.8 Člověk a společnost 5.8.1 Dějepis

5.8 Člověk a společnost 5.8.1 Dějepis 5.8 Člověk a společnost 5.8.1 Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Hlavním posláním je rozvíjení vlastního historického

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

Předmět: Občanská výchova

Předmět: Občanská výchova 5.5.2 Obor: Výchova k občanství Předmět: Občanská výchova Charakteristika předmětu Občanská výchova 2. stupeň Předmět Občanská výchova spadá do vzdělávací oblasti Člověk a společnost a realizuje výstupy

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Průřezová témata. Osobnostní a sociální výchova

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Průřezová témata. Osobnostní a sociální výchova I. Sekaniny1804 Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Zaujímá mezi předměty významné místo,

Více

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.12 Dějepis 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus 1. Dějiny pravěku a starověku postupně popiš paleolit, mezolit, neolit a eneolit vysvětli pojem neolitická revoluce periodizuj a popiš dobu bronzovou a železnou popiš keltskou společnost staroorientální

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Výchova k občanství. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výchova k občanství. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru výchova k občanství vzdělávací oblasti člověk a společnost. Předmět

Více

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova

6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 6.7 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Předmět Občanská výchova je povinný pro žáky 2. stupně ZŠ v rozsahu 1hodinu týdně pro žáky 6. - 9. ročníku. Předmět Občanská výchova navazuje na

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 210 Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vyučovací předmět: DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 1+1 Povinnost (skupina) povinný

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5. 1 Dějepis Časová dotace 6. ročník 2 hodina 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 1 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 7 hodin. Charakteristika: Dějepis

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchov k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Úvod do učiva dějepisu význam zkoumání dějin získávání informací o dějinách historické prameny historický čas a prostor. Pravěk doba kamenná

Úvod do učiva dějepisu význam zkoumání dějin získávání informací o dějinách historické prameny historický čas a prostor. Pravěk doba kamenná Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Ročník: 6. uvede konkrétní příklady zdrojů informací o minulosti pojmenuje instituce, kde jsou shromažďovány orientuje se na časové přímce

Více

2. Nejstarší civilizace - starověk nejstarší starověké civilizace Egypt, Řecko, Řím informativně obecné znaky a jejich kulturní odkaz

2. Nejstarší civilizace - starověk nejstarší starověké civilizace Egypt, Řecko, Řím informativně obecné znaky a jejich kulturní odkaz Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.8 Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávacího oboru Výchova k občanství

Více

Člověk a společnost Výchova k občanství

Člověk a společnost Výchova k občanství Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Výchova k občanství Charakteristika předmětu V předmětu Výchova k občanství je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru

Více

Vzdělávací obor Výchova k občanství Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět výchova k občanství směřuje k tomu, aby se žáci: - dokázali orientovat v sociální realitě a začlenit sama sebe do

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.5. Člověk a společnost Vzdělávací oblast Člověk a společnost zahrnuje obory Dějepis a Výchova k občanství. Obsahově navazuje přímo na oblast Člověk

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Učební osnova předmětu Společenskovědní seminář Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní Celkový počet vyučovacích

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Učební osnova předmětu Společenskovědní seminář Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů po

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ projekty, pomůcky a učební Vlastivědná témata Lidé a čas Orientuje se na časové přímce Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím

Více

Člověk a společnost Dějepis

Člověk a společnost Dějepis Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis. Vzdělávání směřuje

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury 7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury Obecné cíle výuky Dějepisu a dějin kultury Předmět Dějepis a dějiny kultury je koncipován tak, aby žáky vedl k hlubšímu pochopení dění ve světě.

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Občanská výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Občanská výchova Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Občanská výchova 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové vymezení Předmět je koncipovaný na základě očekávaných výstupů v oboru Výchova

Více