5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost"

Transkript

1 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v ročníku dvě vyučovací hodiny týdně. V každém ročníku si mohou žáci zvolit volitelný předmět dějepisný seminář s týdenní dotací jedna vyučovací hodina. Obsahové zaměření a cíle předmětu vede žáky k zájmu o minulost i současnost vlastního národa i jiných kulturních společenství, k vědomí náležitosti k evropské kultuře vede žáky k pochopení historických dějů a jevů zvl. 19. a 20. stol. se zřetelem k základním hodnotám evropské civilizace a kořenům současného světa vede žáky k toleranci a respektování lidských práv, k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí, k ochraně uměleckých a kulturních hodnot, k prevenci nežádoucích rasistických, xenofobních a extrémistických postojů seznamuje žáky s vývojem společnosti a s významnými společenskými jevy a procesy, porovnává je, rozlišuje a hodnotí vzhledem k současnosti rozpoznává společenské problémy, zjišťuje informace a nachází řešení v reálných životních situacích, formuje dovednosti a postoje důležité pro současné mezilidské vztahy Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému hodnocení těchto žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo, mají možnost řešit problémové úkoly vedoucí k rozvoji logického myšlení. Organizační vymezení předmětu Výuka probíhá většinou ve třídě, někdy ve studovně vybavené mimo jiné encyklopediemi a audiovizuální technikou. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata Znalosti historických souvislostí žáky využije téměř ve všech vzdělávacích oblastech, zejména v Čj, Z, Hv, Vv, VO, Př, M, F. Předmětem prolínají všechna průřezová témata: OSV, VDO, EGS, MKV, MDV, EVVO. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Pro rozvoj klíčových kompetencí používá učitel tyto postupy: 184

2 Kompetence k učení vede žáky k vyhledávání a třídění informací a k efektivnímu využití v procesu učení, tvůrčích činnostech i praktickém životě propojuje poznatky do širších celků a vytváří komplexnější pohled na společenské a kulturní dění seznamuje žáky s obecnými znaky, termíny a symboly Kompetence k řešení problémů vede žáky k samostatnému řešení problémů motivuje žáky k posuzování svých řešení z různých společenských aspektů vede žáky k obhajobě svých řešení učí žáky vnímání společenských problémů v širších souvislostech Kompetence komunikativní vede žáky k výstižné formulaci svých názorů učí žáky vyslechnout názory odlišné a diskutovat o nich vede žáky ke kvalitní komunikaci s okolním prostředím Kompetence sociální a personální motivuje žáky k práci v týmu a spolupráci s druhými jedinci podporuje vystupování jako mluvčí skupiny, diskusi s jinými skupinami a hájení zájmů a názorů svého týmu Kompetence občanské vede žáky k poznávání našich kulturních tradic, historického dědictví a společenských norem vede žáky k respektování a pochopení přesvědčení druhých lidí doporučuje řešení problémů nenásilnou cestou Kompetence pracovní podporuje využití znalostí v mimoškolních činnostech, soutěžích a k rozšíření svého všeobecného vzdělání směřuje uplatňování získaných znalostí ve volbě povolání popř. svém budoucím zaměstnání 185

3 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 6 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 1 Žák dle svých schopností: zná důležitost a potřebnost dějepis. poznatků jmenuje chronologicky histor. epochy zná zdroje informací o minulosti umí pojmenovat instituce, kde se shromažďují prameny poznání orientuje se na histor. mapě, časové ose umí řadit letopočty do století zná stáří planety jmenuje vývojové typy živočichů v jednotlivých etapách zná stáří planety jmenuje vývojové typy živočichů v jednotlivých etapách zná dělení pravěku charakterizuje typy hospodářství, způsob života jmenuje první předchůdce člověka jmenuje a charakterizuje vývojové typy člověka homo zná příčiny vzniku umění a náboženství zná místa archeologických nálezů Nový předmět Dějepis Opakování z vlastivědy Historie česká, světová Historické epochy Prameny poznání Historická mapa Časová přímka, kalendář, letopočet Planeta Země Vznik naší planety Vývoj života na Zemi Pravěk obecná charakteristika Dělení Způsob obživy, života Nástroje a zbraně První předchůdci člověka Pravě k starší doba kamenná Předchůdci člověka Homo Vznik umění a náboženství Z orientace na mapě M číselná osa EGS Evropa a svět nás zajímá Př vznik života na Zemi EVVO Základní podmínky života Př vývojové typy člověka Př rod Homo Vv pravěké umění OSV prolíná předmětem během celého školního roku Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje a praktická etika 186

4 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 6 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 2 objasní význam zemědělství a chovu pro lidskou společnost zná nejstarší řemesla a způsob života lidí objasní příčiny hospodář. zaostávání Evropy jmenuje nejstarší kovy v přírodě objasní význam zpracování kovů pro člověka zná souvislost mezi přírod. podmínkami a vznikem nejstarších zeměděl. civilizací jmenuje nejstarší otr. státy a velké řeky ukazuje na mapě zná společenské vztahy zná kulturní přínos jednotlivých zemí uvede významné památky a vynálezy Pravěk mladší doba kamenná Výrobní hospodářství (první zemědělci, chov dobytka) Společnost (nejstarší řemesla) Pravěk pozdní doba kamenná Hospodářství Řemeslo Společnost Střední Evropa v pravěku Nerovnoměrnost vývoje Pravěk doby kovů Doba bronzová Doba železná Majetková nerovnost Opakování pravěku Starověk charakteristika Závlahové hospodářství Velké řeky Nejstarší otrokářské státy Antika Starověk společenské vztahy, obyvatelstvo, přehled dějin, kulturní přínos Mezopotámie Egypt Indie EVVO Vztah člověka k prostředí EGS Evropa a svět nás zajímá Ch kovy Z mapa Vv antické umění Z orient. na mapě M jednotky délky, objemu, času Vv umění nejstar. otrokář. států Prolíná se učivem celého roč. 187

5 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 6 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 3 demonstruje na příkladech přínos antické kultury, uvede významné památky a osobnosti antiky porovná formy vlády a postavení společ. skupin vysvětlí podstatu antické demokracie uvede významné památky, osobnosti antiky porovná formy vlády a postavení společ. skupin Čína Státy Předního Východu Amerika ve starověku Opakování starověké nejst. státy Starověk antické Řecko Přírodní podmínky Hospodářství Vývojové etapy Osídlení Řecké báje, pověsti, náboženství Kolonizace Athény, Sparta Řecko perské války Athény za Perikla Peloponéská válka Makedonie (Filip II., Alexandr Veliký, Helénské období Kulturní přínos (divadlo, olympijské hry, vzdělanost, věda, stavitelství, umění) Nadvláda Říma Starověk Římská říše Přírodní podmínky Etruskové Založení Říma Římská republika opakování starověkého Řecka EGS Objevujeme Evropu a svět Z orientace na mapě Čj báje a mýty, literatura Vv řecké umění EGS Jsme Evropané VDO Občan, občanská společnost a stát, Formy participace občanů v politickém životě EVVO Lidské aktivity a problémy životního prostředí Z orientace na mapě Čj literatura starověkého Říma Vv římské umění Prolíná se učivem celého roč. Prolíná se učivem celého roč. 188

6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 6 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 4 jmenuje významné války a výboje zná letopočet zániku západořímské říše (konec starověku) zná podstatu křesťanství a souvislost s judaismem zná přínos pro evropskou civilizaci Obyvatelstvo Říma Římská armáda Ovládnutí Apenin. poloostr. Punské války Ovládnutí Středomoří Vznik římského impéria Krize římské republiky Bratři Gracchové Spartakovo povstání G. J. Caesar Římské císařství (významné osobnosti, Limes Romanus) Krize římského císařství Rozdělení římské říše Rozpad říše západořímské 476 konec dějin starověku Kulturní přínos (náboženství, křesťanství, Vzdělanost, věda, umění, stavitelství, literatura) Opakování starověký Řím VDO Občan, občanská společnost a stát, Formy participace občanů v politickém životě, Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 189

7 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 7 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 1 Žák dle svých schopností: chronologicky řadí události pravěku, starověku zná způsob obživy významné osobnosti a památky zná konkrétní případy přínosu pro evrop. civilizaci 6. ročníku Základní pojmy pravěk Vývojové etapy člověka Přisvojovací, výrobní hospodářství Nejstarší star. státy závlahové hosp. Antické Řecko Starověký Řím Zánik otrokářské společnosti Z orientace na mapě Př první lidé VO formy vlády a státu VDO Občan, občanská společnost a stát, Formy participace občanů v politickém životě, Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování OSV prolíná předmětem během celého školního roku Rozvoj schopností poznáván, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy,komunikace, Kooperace a kompetice, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje a praktická etika umí vytýčit dobu příchodu na časové přímce zná způsob života těchto kmenů popíše změny v Evropě v důsledku příchodu nových etnik porovná byzantsko-slovanskou a islámskou kulturu vymezí úlohu křesťanství ve společnosti jmenuje významné státní útvary a zná jejich základní rysy Doba laténská a římská Keltové (regionální dějiny) Germáni Stěhování národů Hunové Příchod Slovanů na naše území Byzantská říše Arabové, islám Středověk charakteristika Dělení dějin středověku Křesťanství Hospodářství Z orientace na mapě Čj báje, mýty a pohádky M číslice EGS Jsme Evropané Prolíná se učivem celého roč. 190

8 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 7 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 2 Společenské vztahy Středověké státní útvary Byzancie Z orientace na mapě Franská říše Kyjevská Rus Polsko Uherský stát Vikingové Anglie, Francie Sámova říše, Avaři, Slované objasní vznik a situaci Velké Moravy v evropských souvislostech objasní vznik, situaci a vývoj čes. státu zná okolnosti vzniku středoevr. měst, postavení středověké společnosti uvede znaky, příklady a památky románského slohu uvede příčiny Velkomoravská říše Vznik, panovníci Cyril a Metoděj Kultura Velké Moravy Rozpad Velkomor. říše Přemyslovský stát Vznik, významné rody I. řada přemyslovských panovníků II. řada přemysl. panovníků Poslední Přemyslovci Vymření Přemyslovců Románská kultura, stavitelství Středověká města (vznik, druhy měst, obyvatelstvo, privilegia) Boje křesťanů s muslimy Křížové výpravy, islám (vých. středomoří, Pyrenejský pol.) Z orientace na mapě Čj slovanské písemnictví Vv umění Velké Moravy EGS Objevujeme svět a Evropu Z orientace na mapě Čj románská lit. Vv románs. stavitelství Z orient. na mapě VO svět. náboženství Prolíná se uč. celého roč. 191

9 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 7 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 3 zná znaky křesťanství a islámu zná příčiny, výsledek, význam pro další rozvoj těchto zemí jmenuje významné lucemb. panovníky zná příčinu konce vlády Přemyslovců a nástup Lucemburků zná významná data uvede znaky a památky gotiky vymezí konflikty mezi světskou a církevní mocí vymezí vztah křesťanství ke kacířství a jiným učením zná příčiny vzniku husitské revoluce, program zná význam. osobnosti husitství zná význam. bitvy přínos pro českou společnost objasní situaci v Čechách popíše život vrstev středověké společnosti 15. stol. Význam, důsledky Válka stoletá Soupeření Anglie s Francií Lucemburkové Nástup na český trůn Jan Lucemburský Karel IV., císař, Svatá říše římská Václav IV., Zikmund Lucemb. Hospodářství, obchod, společnost Gotická kultura, stavitelství; Opakování Doba předhusitská Rozpory v katolické církvi Předchůdci Jana Husa Jan Hus Husitská revoluce Reforma katolické církve Cíle husitů, program významné bitvy Basilejská kompaktáta Význam, důsledky Čechy v době pohusitské Ladislav Pohrobek Jiří z Poděbrad Matyáš Korvín Společnost v 15. stol. Východní Evropa stol. MKV Kulturní diference, Etnický původ, Multikulturalita Z orient. na mapě Vv gotika Čj liter. doby gotické Čj dílo J. Husa Z orient. na mapě Čj liter. doby husitské MKV Kulturní diference, Multikulturalita 192

10 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 7 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 4 dokáže jmenovat panovnické rody na čs. trůně a jejich významné panovníky uvede příklady vladislavské gotiky Jagellonci Nástupnictví na čes. a uhers. trůn Vladislav II. Ludvík II. Pozdní (vladislavská) gotika Počátky renesance v Evropě Vv pozdní gotika a renesance 193

11 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 8 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 1 Žák dle svých schopností: zná příčiny zániku otrokářské spol. zná obec. charakterist. zákl. společ. vztahů ve středověku, úlohu křesťanství, významné státní útvary, panovnické rody zná znaky a památky románského slohu a gotiky, vymezí význam husitství dokáže histor. události řadit chronolog. vysvětlí návrat k antice a nutnost reformy v katolické církvi popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, příčiny, důsledky 7. ročníku Zánik otrok. společnosti Charakteristika středověku Nejstarší státní útvary v Evropě Velká Morava Přemyslovci Lucemburkové Románský a gotický sloh Husitství Jagellonci Humanismus a renesance Vznik Nový názor na svět Čeští humanisté Znaky a památky renes. slohu Zámořské objevy Příčiny Mořeplavci objevitelé, dobyvatelé, vznik kolonií, důsledky Počátek novověku Obchod, výroba, manufaktury Nerovnoměrnost vývoje v Evropě VDO Občan, občanská společnost a stát, Formy participace občanů v politickém životě, Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Z orient. na mapě Vv renesance Z orient. na mapě EGS Evropa a svět nás zajímá MKV Kulturní diference, Multikulturalita OSV prolíná předmětem během celého školního roku Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje a praktická etika Prolíná se uč. celého roč. 194

12 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 8 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 2 vysvětlí problémy v katolické církvi a ztrátu jejího prvenství ve společnosti objasní postavení čes. státu v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a nábož. center, postavení uvnitř habs. říše objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války, posoudí důsledky na příkladech konkretizuje konstituční monarchii Reformační hnutí v Evropě Reformátoři v Německu Šíření reformace Vznik reformovaných církví Protireformace, jezuité Habsburkové Nástup na český trůn Mnohonárodnostní habsburs. monarchie Násilná rekatolizace Významní panovníci Kultura 16. stol. Rudolf II. Významné osobnosti vědy, literatury Habsb. v západní Evropě Válka třicetiletá České stavovské povstání (příčiny, bitva na Bílé hoře, důsledky, pobělohorská doba v Čechách) Etapy války třicetileté J. A. Komenský Vestfálský mír České země během války Anglická buržoazní revoluce Počátky kapitalismu v Anglii Anglie před revolucí Průběh revoluce, vznik republiky Oliver Cromwell Čj lit. 16. stol. MKV Etnický původ Čj dílo J. A. Komenského Z orient. na mapě EGS Objevujeme Evropu a svět MKV Kulturní diference, Multikulturalita VO Formy vlády a státu VDO Občan, občanská společnost a stát, Formy participace občanů Prolíná se uč. celého roč. 195

13 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 8 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 3 objasní pojem absolutismus jmenuje významné představitele v Evropě zná znaky barokního slohu a památky v Čechách a regionu uvede význam osvícenských reforem pro naše území objasní příčiny boje za nezávislost a význam pro boj dalších zemí objasní souvislost mezi událostmi franc. revoluce a napoleon. válek, rozbití starých společenských struktur Konstituční monarchie Absolutismus v Evropě Francie (Ludvík XIV.) Rusko (Petr I., Kateřina II.) Prusko (Fridrich Veliký) Osvícenské reformy Baroko Významné osobnosti vědy a kultury 17. stol. Habsburská monarchie po třicetileté válce (boj o dědictví španělské, pragmatická sankce) Osvícenský absolutismus Reformy, nařízení, patenty Marie Terezie Josef II. Dějiny USA Boj osad za nezávislost George Washington Vznik a budování USA Francie 18. stol., Velká fr. revoluce Ludvík XVI. Ttřetí stav Průběh revoluce, vznik republiky v politickém životě, Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Z orient. na mapě Vv baroko Hv baroko MKV Lidské vztahy, Etnický původ VDO Občanská společnost a škola Z orient. na mapě VO Formy vlády a státu VDO Občan, občanská společnost a stát, Formy participace občanů v politickém životě, Prolíná se učivem během celého školního roku 196

14 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 8 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 4 zná místa významných bitev objasní podmínky vzniku fr. císařství, podporu buržoazie porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v souvislosti s národními hnutími vybraných evr. národů objasní hospodářské a společenské důsledky zná vynálezce zná znaky a památky klasicismu a romantismu zná cíle a požadavky ve vybraných evr. zemích uvede důsledky revol pro čes. země Jakobínská diktatura Konec revoluce, nespokojenost ve společnosti Napoleon Bonaparte Konzul, diktátor, císař Francie Napoleonské války Vídeňský kongres Francie královstvím Evropa po napoleon. válkách České národní obrození Doba, cíle, etapy Významné osobnosti 1.průmyslová revoluce Parní stroj, vynálezci Anglie, Evropa, čes. země Společenské změny a důsledky Kultura 1. pol. 19. stol (klasicismus, romantismus) Revoluční rok 1848 Cíle Evropa obecně Habsb. monrachie a české země Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Z orient. na mapě Čj dílo čes. obrozenců EGS Jsme Evropané F parní stroj, vynálezci Čj liter. klasicismu a romantismu Vv klasicismus, romantismus Hv klasicismus, romantismus Prolíná se uč. celého roč. 197

15 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 8 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 5 (Slovanský sjezd, Říšský sněm) Důsledky revoluce 1848 vysvětlí nerovnoměrný hospodářský vývoj v Evropě charakterizuje rak. polit. život objasní dualismus a vznik R-U zná rysy realismu, významné osobnosti kultury a umění, literatury objasní rozdíly mezi hospod. vývojem severu a jihu USA Bachovský absolutismus 2. pol. 19. stol Hospodářské a společenské změny v Evropě Viktoriánská Anglie Sjednocení Itálie, Německa Habsburská monarchie (rak. polit. život, ústavy) 1867 R-U vyrovnání (dualismus) Kultura v pol. 19. stol. (realismus, význam. osobnosti, díla) Občanská válka v USA Z orient. na mapě Čj realismus Hv realismus Vv realismus EGS Evropa a svět nás zajímá EVVO Vztah člověka k prostředí, Lidské aktivity a problémy životního prostředí Prolíná se učivem celého roč. 198

16 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 9 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 1 Žák dle svých schopností: chronologicky dokáže řadit histor. události objasní základní pojmy, vztahy ve spol. objasní příčiny a důsledky válek, revol. zhodnotí důležitost hospod. a polit. reforem v habsb. monarchii zná důsledky I. prům. revoluce zhodnotí polit. a hospod. situaci v Evropě objasní vznik polit. org., děl. hnutí 8. roč. Humanismus, renesance Zámořské objevy Reformace protireformace Habsburkové České stavovské povstání Válka třicetiletá Angl. buržoazní revoluce Absolutismus v v Evropě Marie Terezie, Josef II. Baroko Dějiny USA Velká fr. burž. revoluce Napoleonská doba Evropa v I. pol. 19. stol. České národní obrození I. prům. revoluce Rev. rok 1848 Evropa v 2. pol. 19. stol. Poslední třetina 19. stol. Svět, Evropa Hospod. a polit. situace v R-U monarchii a českých zemí Vznik spolků a polit. stran Boj dělníků za svá práva Vědecký socialismus (Marx, Engels) EVVO Lidské aktivity a problémy životního prostředí Z orient. na mapě Čj lit. 2. pol. 19. stol. Vv slohy 2. pol. 19. stol. Hv hudba 2. pol. 19. st. OSV prolíná předmětem během celého školního roku Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Poznávání lidí Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje a praktická etika VDO prolíná předmětem během celého školního roku Občan, občanská společnost a stát, Formy participace občanů v politickém životě, Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 199

17 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 9 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 2 TGM životopisné údaje Kultura 2. pol. 19. stol. objasní příčiny napětí mezi zeměmi, vznik válečných spolků zná příčiny války, válčící spolky, zbraně, zhodnotí jejich zneužití a důsledky zná celé datum vzniku samostatného Čsl. zhodnotí postavení ČSR v evr. souvislostech, politické, hospodářské, kulturní problémy Mezinár. situace a vztahy před 1. sv. vál. Německo, Francie, V. Británie, USA, Japonsko Vznik Trojspolku a Dohody I. světová válka Příčiny, průběh, fronty, bojiště, zbraně, Kapitulace Válka na vých. frontě, revoluční události v Rusku Bilance války Kapitulace R-U Vznik nástupnických států Vznik samostatného Československého státu ( ) 5 mužů Října Ohrožení celistvosti státu Podkarpatská Rus Pařížská mírová konference Průběh, cíle Účast států Potrestání Německa Společnost národů Svět. a evr. dějiny v povál. období Čj lit. 1. sv. války EGS Evropa a svět nás zajímá MKV Lidské vztahy Prolíná se učivem celého ročníku 200

18 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 9 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 3 porovná cíle politických proudů zná principy pluralitní parlam.demokracie zhodnotí zahraniční politiku a vztahy objasní okolnosti nástupu fašismu, cíle, agrese v Evropě a světě objasní složitost situace v Československu v II. pol. 30. let zhodnotí postavení ČSR, vznik protektorátu Československo po r Vláda TGM Pluralitní parlamentní demokracie Politické proudy Období 1. Českosl. republiky Vývoj zahr. vztahů, smlouvy (20. léta) Locarno Zahr. pol. v I. pol. 30. let Hospod. krize, důsledky Posílení nacionálního a komunist. Politického proudu Prezidentské volby 1935 Kultura, školství Vznik a nástup fašismu Itálie, Německo, Japonsko Fašist. agrese ve světě Ohrožení Československa Mnichov 1938, Sudety Okleštěná republika Rozbití Československa Vznik samostat. Slov. státu II. světová válka Napadení Polska Bleskové války v Evropě (1940) VO, VDO formy vlády a státu Z orien. na mapě Čj česká liter. meziváleč. období MKV Lidské vztahy, Multikulturalita Z orient. na mapě EGS Objevujeme Evropu a svět MDV Fungování a vliv médií ve společnosti Z orient. na mapě Prolíná se uč. celého roč. 201

19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 9 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 4 zná významná světová bojiště, bitvy orientuje se na mapě vysvětli pojem Velká vlastenecká válka, protihitler. koalice jmenuje významné osobnosti války hodnotí situaci v protektorátu Č. a M. (heydrichiáda, odboj) zná okolnosti otevření II. fronty v Evropě zná požadavky válečných konferencí zhodnotí r ve válce orientuje se ve směrech osvobozování Evropy a světa dokáže objasnit okolnosti osvobozená ČSR, Prahy zná významná data válečných událostí demonstruje zneužití techniky (atom. bomba) vliv na ukončení války, důsledky II. světová válka Napadení Polska Bleskové války v Evropě (1940) Váleč. události (Afrika, bitva o Británii, Balkán) Protektorát Čechy a Morava Situace v samost. Slov. republice Počátky odboje v ČSR, české jednotky v zahraničí Válečné události (napadení SSSR, Bitva o Moskvu, Atlantská charta, útok na Pearl Harbor, ofenzíva v Pacifiku, bitva o Stalingrad, Kursk), průběžné opakování r přelom ve válce Váleč. události (blokáda Leningradu, Teheránská konfer.) válka v Pacifiku (bitva o Midway, Guadalcanal) Konec války v Africe (významné bitvy) Heydrichiáda, důsledky Otevření II. fronty v Normandii Převaha spojenců v Tichomoří Osvobozování SSSR, Balkán Čes. odboj (vznik partyzán. hnutí, londýn., moskevské centrum) SNP + význam Osvobozování Evropy a Československa Průběžné opakování Čj literatura 20. století, válečná literatura MDV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Vnímání autora mediálních sdělení MKV Lidské vztahy Čj lit. období 2. sv. v. 202

20 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 9 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 5 Porážka fašismu Konec války v Evropě Postupimská konference Atomový útok na Japonsko Konec války ve světě Bilance války České květnové povstání Osvobození Prahy vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa uvede příčiny a důsledky studené války na příkladech doloží mocenské a politické důvody euroatlantské hospod. a voj. spol. Svět po II. svět. válce Evropa, Asie, Afrika Představy supervelmocí o uspořádání světa Politické rozdělení světa Studená válka Mimoevropské země po válce Z orient. na mapě VO formy vlády a státu EGS Objevujeme Evropu a svět MKV Lidské vztahy, Princip sociálního smíru a solidarity Prolíná se uč. celého roč. posoudí situaci Československa po II. sv. válce (polit., hosp., sociál. reformy) Československo po II. sv. válce Odsun Němců Potrestání válečných zločinců 1. znárodnění majetku Pozemková reforma Sociální opatření Československo Politická orientace Volby 1946 Marshallův plán Čj lit. po 2. sv. v. 203

21 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 9 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 6 objasní příčiny vítězství KSČ a její nástup k moci posoudí a porovná vývoj velmocí ve světě objasní problémy v politice Českosl., příslušnost k východnímu bloku, Varšavské smlouvě, RVHP objasní vyhrocení politické situace v Českosl. a vojenský zásah států Varš. smlouvy proti Československu jmenuje české prezidenty posoudí postavení rozvojových zemí zná příčiny snah o hosp. a polit. přestavbu SSSR Únorový převrat 1948 v ČSR Vytváření totalitního režimu Vítězství KSČ, K. Gottwald Svět II. pol. 50. let SSSR, Čína, USA, Z Evropa Československo 50. léta 20. stol. Krize vládnoucího sytému, A. Zápotocký Československo 60. léta Názorové štěpení v KSČ Krize hospodářství Reformní snahy v Československu Pražské jaro Vojenské přepadení Českosl. 1968, důsledky Proces normalizace A. Novotný, L. Svoboda, G. Husák Kultura Svět léta 20. stol. Ohniska válečných konfliktů (Asie, Afrika, Lat. Amerika) Přestavba v SSSR M. S. Gorbačov Rozpad SSSR Rozpad socialistické soustavy MDV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality MDV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Z orien. na mapě a polit. rozdělení MDV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 204

22 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Ročník: 9 Vyučovací předmět: Dějepis (D) Strana: 7 vyvodí příčiny rozkladu a rozpadu totalitních režimů ve státech vých. bloku prokáže základní orientaci v problémech současného světa dokáže objasnit pojmy: antisemitismus, rasismus, xenofobie, holocaust, terorismus Rozklad totalitního režimu v naší zemi R sametová revoluce Nástup demokracie Úspěchy a objevy lidstva Globální problémy lidstva Proces sjednocování Evropy EU VO formy vlády a státu EGS Jsme Evropané MDV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, Princip sociálního smíru a solidarity JČ, F, M, Př, Z VO, Př, Z EGS Evropa a svět nás zajímá EVVO Vztah člověka k prostředí Rozpad zemí soc. bloku Prolíná se uč. celého roč. 205

23 5.6.2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vzdělávací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Výchova k občanství je vyučována od 6. do 9. ročníku jako samostatný předmět s časovou dotací jedna hodina týdně. Obsahové zaměření a cíle předmětu vede k utváření vlastních pozitivních občanských postojů vede k osvojování si mravních principů a jejich uplatňování při společenském soužití vede žáky k přijímání hodnot současné Evropské společnosti podporuje přebírání odpovědnosti za vlastní názory, chování a jednání i s jejich důsledky vychovává k toleranci mezi lidmi a respektování lidských práv vychovává k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí a k ochraně uměleckých a kulturních hodnot Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému hodnocení těchto žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo, mají možnost řešit problémové úkoly a projekty. Organizační vymezení předmětu Výuka probíhá většinou ve třídě, někdy ve studovně. K obohacování učiva využíváme nabídky besed a výchovných programů. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata V hodinách občanské výchovy žáci využívají i poznatky získané v jiných vyučovacích předmětech, např. v D, Čj, Z, VZ, ČSP. Výchovou k občanství se prolínají tato průřezová témata: OSV, VDO, MKV, EGS, EVVO, MDV a EV. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Pro rozvoj klíčových kompetencí používá učitel tyto postupy Kompetence k učení vede žáky k práci se zdroji informací, abstrahování nejdůležitějších faktů a prezentaci nastudované problematiky učí žáky třídit důležité informace od méně významných podporuje uplatňování znalostí a postojů získaných v jiných předmětech Kompetence k řešení problémů učí žáky rozpoznat a formulovat společenské problémy v minulosti a současnosti rozvíjí schopnost zjišťovat a zpracovávat informace pro jejich řešení 206

24 směřuje žáky k hledání řešení a vyvozování závěrů vede žáky k reflektování výsledků řešených problémů a aplikaci v reálných životních situacích Kompetence komunikativní podporuje uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjádření vlastních myšlenek, citů a postojů učí naslouchat druhému vede k zaujímání a obhajobě vlastních názorů a postojů, přiměřenému obhajování vlastních práv podporuje žáky v kritickém zhodnocení předložených názorů, vyžaduje zdůvodnění odlišného názoru motivuje žáka ke změně názoru, když zjistí, že není správný Kompetence sociální a personální učí orientovat se v sociální realitě vede žáky k respektování a uplatňování mravních principů a pravidel společenského soužití učí žáky sebepoznávání a poznávání osobnosti druhých lidí snaží se, aby žák pochopil vlastní jednání a jednání druhých v kontextu životních situací podporuje žákovu sebekritiku a reflektování důsledků jeho jednání a chování. vede k odpovědnosti za vlastní názory, chování a jednání učí rozpoznat hranice dobra a zla motivuje k sestavení vlastního žebříčku životních hodnot Kompetence občanské pomáhá rozvíjet občanské a právní vědomí žáka (má přehled o existenci norem, zákonů) vede žáky k osvojení si vědomí sounáležitosti vlastního národa podporuje národní hrdost, ale i toleranci vůči menšinám a odmítání rasistických, xenofobních a extremistických názorů učí pomáhat handicapovaným vede k získání kladného postoje k budoucímu aktivnímu zapojení do života v demokratické společnosti podporuje zájem o veřejné záležitosti Kompetence pracovní podporuje a rozvíjí spolupráci v týmu dělbu úkolů, dohodu na společném postupu a formulaci společných závěrů 207

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států - určí časově příchod nových etnik na evropské

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vysvětlí a popíše,jak se mění rok, vyjmenuje lidové a církevní

Více

Dějepis. Člověk a společnost

Dějepis. Člověk a společnost Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

DĚJEPIS (6. 9. ročník)

DĚJEPIS (6. 9. ročník) DĚJEPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ČLOVĚK V DĚJINÁCH RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vybírá a užívá vhodné

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS -7. ROČNÍK Raný středověk Islám Franská říše Vikingové Byzantská říše Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy

Více

Vzdělávací obor Dějepis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací obor dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Výchova k občanství 6. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI rok v jeho proměnách a slavnostech kalendář, letopočty svátky pranostiky, přísloví, pořekadla Zná svá práva a povinnosti Je hrdý na svou školu Posoudí

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 6. 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST 5.5.2 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VO9101 VO9102 objasní účel důležitých

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady.

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady. Dějepis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata ČLOVĚK V DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ. Volitelný předmět Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Historický seminář Hodiny jsou čerpány z disponibilních

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství svým obsahem navazuje na

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ. Volitelný předmět Charakteristika vyučovacího předmětu HISTORICKÝ SEMINÁŘ Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Historický seminář 7. ročník 2 hodiny týdně

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Výchova k občanství Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Výchova k občanství Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Výchova k občanství Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky Rok v jeho proměnách a slavnostech - kalendář, letopočty -

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 9. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 9. ročník MODERNÍ DOBA D-9-7-01 D-9-7-02 na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky - popíše příčiny, průběh a důsledky první a druhé světové války - uvede příklady zneužití

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Cílem výuky dějepisu je: pochopení souvislostí dějinných událostí

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Dějepis. žák: TÉMATA. vznik historie jako vědy

Dějepis. žák: TÉMATA. vznik historie jako vědy prima Člověk v dějinách Počátky lidské společnosti Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury sám hledá a uvede příklady užitečnosti dějepisných znalostí rozlišuje základní druhy zdrojů informací o

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 6.

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 6. Ročník: 6. ČLOVĚK V DĚJINÁCH - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků - uvede příklady zdrojů informací o minulosti: pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

4.5.2 Výchova k občanství

4.5.2 Výchova k občanství 4.5.2 Výchova k občanství A) Charakteristika předmětu Výuka předmětu výchova k občanství probíhá v kmenových učebnách, v počítačové učebně, v učebnách, které jsou vybaveny přehrávači videa nebo DVD. V

Více

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence září ČLOVĚK V DĚJINÁCH: uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků, uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce,

Více

1.1 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1.1 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Občanská výchova se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Dějepis 3. období 9. ročník Kuklík, J., Kocián, J.: Dějepis Nejnovější dějiny (SPN 2000) Mandelová, H. a kol.: Dějiny 20.století (Kartografie Praha 2001)

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu dějepis Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně v šestém, sedmém, osmém a devátém ročníku. Výuka probíhá dle možností v odborné učebně dějepisu nebo v běžné

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Občanská a prosociální výchova ročník TÉMA VÝSTUP

Občanská a prosociální výchova ročník TÉMA VÝSTUP Občanská a prosociální výchova ročník TÉMA VÝSTUP G1 Člověk ve společnosti, komunikace Kultura, obec, vlast Člověk a lidská práva, důstojnost lidské osoby žák: Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace

Více

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Dějepis pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 8. 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST 5.5.2 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VO9101 objasní účel důležitých symbolů

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence občanské Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence pracovní 1.

Více

Objasní účel žákovské samosprávy, definuje a dodržuje naše škola normy školy, vysvětlí význam školního řádu.

Objasní účel žákovské samosprávy, definuje a dodržuje naše škola normy školy, vysvětlí význam školního řádu. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby VDO 1 (demokracie ve škole) Výchova k občanství () Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Objasní účel žákovské samosprávy, definuje

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník)

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Učební plán je přizpůsoben jednohodinové týdenní dotaci. Občanská výchova seznamuje žáky s poznatky, které jim mohou pomoci vytvořit si povědomí

Více

Člověk v dějinách Prameny hmotné a písemné Instituce. Historický čas a prostor Časová osa, letopočty, mapy

Člověk v dějinách Prameny hmotné a písemné Instituce. Historický čas a prostor Časová osa, letopočty, mapy Vzdělávací obsah předmětu Název předmětu: Dějepis Ročník: šestý Výstup předmětu Učivo Přesahy a vazby Žák objasní význam zkoumání dějin. Žák uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných

Více

Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky

Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky 6. ročník pochopí smysl poznávání minulosti chronologicky řadí hlavní historické epochy orientuje se na časové přímce dokáže pracovat s pojmy prostor,

Více

Předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Ročník: 6.

Předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Ročník: 6. Předmět: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Člověk ve společnosti - objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání - zhodnotí

Více

Učební osnovy Dějepis

Učební osnovy Dějepis Učební osnovy Dějepis PŘEDMĚT : Dějepis Ročník: 6. Výstup Ročníkový výstup učivo Související PT ČLOVĚK V DĚJINÁCH 1 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků žák vysvětlí

Více

Mezipředmětové vztahy

Mezipředmětové vztahy VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS 6. ROČNÍK Téma, učivo Minulost, dějiny, Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Učení Mezipředmětové vztahy Poznámky dějepis

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Předmět: Výchova k občanství Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Předmět: Výchova k občanství Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Předmět: Výchova k občanství Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společenských cílů,

Více

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 1. Pravěk - charakteristika jednotlivých etap pravěku, předchůdci dnešního člověka - přírodní prostředí, způsob života lidských předků - pojmy: dělba práce, neolitická revoluce, matriarchát a patriarchát

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: PRIMA Objevy a dobývání Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Dobývání Ameriky Evropany,mimoevropské

Více

Výchova k občanství. Člověk ve společnosti. Mezipředmětové přesahy. Kompetence žáka

Výchova k občanství. Člověk ve společnosti. Mezipředmětové přesahy. Kompetence žáka Výchova k občanství Výstupy z RVP ZV Školní výstupy Kompetence žáka Učivo Mezipředmětové přesahy Člověk ve společnosti Objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání Zdůvodní nepřijatelnost

Více

Výchova k občanství. 3. období 9. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník:

Výchova k občanství. 3. období 9. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Výchova k občanství 3. období 9. ročník Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 7 (Fraus) Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 8 (Fraus)

Více

Vyučovací předmět: Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět dějepis realizuje obsah stejnojmenného vzdělávacího oboru, který je nedílnou součástí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Dějepis 3. období 7. ročník Čechura, J. a kol.: Dějepis Středověk (SPN, 1998) Mandelová, H. a kol.: Středověk (Kartografie Praha, 1996) - atlas Mandelová,

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: TERCIE

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: TERCIE 5.2.2. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Dobývání Ameriky Evropany,mimoevropské civilizace

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): občanská výchova - ročník: KVARTA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): občanská výchova - ročník: KVARTA 5.2.1. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): občanská výchova - ročník: KVARTA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Člověk a pracovní život Příprava na pracovní

Více

RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. Objevné plavby a jejich společenské důsledky

RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. Objevné plavby a jejich společenské důsledky - umí rozdělit jednotlivá období novověku RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. -seznámí se s pojmy humanismus a renesance a jejich projevy v kultuře,myšlení a životě lidí -vysvětlí

Více

Dějepis - Kvarta. politický vývoj významných států Evropy a světa do první světové války

Dějepis - Kvarta. politický vývoj významných států Evropy a světa do první světové války - Kvarta Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Učivo

Více

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Člověk a občanský život Člověk a pracovní život Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové)

Více

Předmět: Dějepis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová

Předmět: Dějepis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová Předmět: Dějepis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady zdrojů informací

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS 8. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Osvícenský absolutismus Osvícenství

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

Výchova k občanství - Prima

Výchova k občanství - Prima - Prima Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

A B C D E F. Třicátá léta ve 20.

A B C D E F. Třicátá léta ve 20. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení rozlišením

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Mgr. Eva Nováková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Mgr. Eva Nováková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Mgr. Eva Nováková Vzdělávací oblast Člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Výchova k občanství 3. období 7. ročník Janošková, D.: - Rodinná výchova 6 Janošková, D.: - Rodinná výchova 7 Janošková, D.: - Rodinná výchova 8 Janošková,

Více

Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 6 (Fraus) Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 7 (Fraus)

Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 6 (Fraus) Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 7 (Fraus) Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Výchova k občanství 3. období 6. ročník Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 6 (Fraus) Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 7 (Fraus)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Dějepis 3. období 6. ročník Rulf, J., Válková, V.: Dějepis Pravěk a starověk (SPN, 2000) Mandelová, H. a kol.: Pravěk, Starověk (Kartografie Praha 1995)

Více

Člověk v rytmu času Člověk jako součást přírody Orientace v čase, kalendář

Člověk v rytmu času Člověk jako součást přírody Orientace v čase, kalendář Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: 6. chápe závislost člověka na přírodě v návaznosti na vegetační cyklus přírody umí vysvětlit původ a způsoby dodržování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více