MĚSTO STŘÍBRO. VYHLÁŠKA č. 3/2007 O závazných částech územního plánu města

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO STŘÍBRO. VYHLÁŠKA č. 3/2007 O závazných částech územního plánu města"

Transkript

1 MĚSTO STŘÍBRO VYHLÁŠKA č. 3/2007 O závazných částech územního plánu města Zastupitelstvo města Stříbra vydalo na svém 7. zasedání dne v souladu s ustanovením 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007, v tomto úplném znění: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Účel vyhlášky 1) Vyhláška vymezuje závazné části územního plánu města Stříbra schváleného zastupitelstvem města Stříbra dne (dále jen územní plán). 2) Vyhláška stanoví závazné regulativy pro změny funkčního a prostorového uspořádání území, omezující podmínky a režim využívání místního systému ekologické stability a vymezuje rozsah veřejně prospěšných staveb. Článek 2 Rozsah platnosti 1) Vyhláška platí pro území města Stříbra tvořené katastrálními územími: Butov Jezerce Lhota u Stříbra Milíkov u Stříbra Otročín u Stříbra Stříbro Těchlovice u Stříbra tak, jak je vymezeno v grafické příloze A1) Hlavní výkres - území města. 2) Lhůta aktualizace je stanovena 1 x za 2 roky.

2 Článek 3 Vymezení základních pojmů 1) Na území města jsou územním plánem vymezena z hlediska využití území: a) zastavěná současně zastavěné území města ke dni b) zastavitelná určená k zastavění c) nezastavitelná na nichž je vyloučeno využití pro výstavbu 2) Z hlediska veřejných zájmů jsou vymezeny plochy veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšná opatření 3) Pro účely vyhlášky se vymezují pojmy: a) Řemeslnou výrobou a službami výroba a služby řemeslného charakteru, provozovaná pouze osobně podnikatelem nebo spolu s ním nejvýše čtyřmi rodinnými příslušníky nebo zaměstnanci. b) Drobnou výrobou a službami. ba) V území výrobním taková drobná výroba a služby, při jejichž provozování je zaměstnáno nejvýše 100 zaměstnanců, objem denní přepravy zboží a materiálu nepřesahuje 100 tun hmotnosti nebo 500 m3 objemu a stavby a zařízení k tomu použitá nepřesahují zastavěnou plochu v součtu 1 hektar plochy. bb) V územích ostatních taková drobná výroba a služby, při jejichž provozování je zaměstnáno nejvýše 15 zaměstnanců, objem denní přepravy zboží a materiálu nepřesahuje 10 tun hmotnosti 20 m3 objemu a stavby a zařízení k tomu použitá nepřesahují zastavěnou plochou v součtu 400 m2 plochy. c) Chovem drobného zvířectva hospodářský chov zvířat určený pouze pro vlastní spotřebu chovatele, zejména drůbeže, králíků, holubů, obcí apod. d) Chovem domácího zvířectva zájmový chov zvířat včetně chování a výcviku psů pro služební účely nebo pro doprovod osob zdravotně postižených. e) Zemědělskou malovýrobou hospodářský chov zvířat a rostlinná výroba obyvatel nedosahující charakteru podnikání a podnikatelská činnost samostatně hospodařících rolníků při hospodářském chovu zvířat a rostlinné výrobě. f) Veřejným ubytováním úplatné krátkodobé ubytování vy zařízeních k tomu určených

3 ČÁST DRUHÁ Struktura osídlení území Článek 4 Osídlení 1) Město Stříbro tvoří části Butov, Jezerce, Lhota u Stříbra, Máchovo údolí, Milíkov, Otročín, Stříbro a Těchlovice. 2) Územní rozvoj je soustředěn do jádrového území, menší sídla se rozvíjejí jen v omezené míře při zachování jejich venkovského charakteru. ČÁST TŘETÍ Regulace funkčního uspořádání území Článek 5 Funkční uspořádání území 1) Funkční uspořádání území je vymezeno v grafické příloze územního plánu A2) Funkční využití. 2) Zastavěné a zastavitelné území města je členěno na funkční plochy. Článek 6 Území čistého bydlení bytové domy 1) Území je určeno pro bydlení převážně ve vícebytových domech. 2) V území je přípustné umísťovat: -bytové domy -objekty technické infrastruktury zajišťující základní funkci tohoto území -parkoviště, garáže a komunikace pro obsluhu tohoto území. 3) V území je podmínečně přípustné umísťovat: -zařízení občanské vybavenosti integrovaná do obytných domů výhradně pro obsluhu tohoto území, pokud nenarušují kvalitu obytného prostředí - objekty čistého bydlení rodinné domy, a to v jejich zbytkových částech nebo plochách bytovými domy objektivně nezastavitelných.

4 Článek 7 Území čistého bydlení rodinné domy 1) Území je určeno pro čisté bydlení v rodinných domech. 2) V území je přípustné umisťovat: -rodinné domy -stavby doplňkové (garáže pro obsluhu tohoto území, zahradní altány, skleníky do 25 m 2 ) -v území je přípustný chov domácího zvířectva. 3) V tomto území je podmínečně přípustné umisťovat: -zařízení maloobchodu a veřejné stravování výhradně pro obsluhu tohoto území -zařízení rekreačního sportu pro obsluhu tohoto území -zařízení technické infrastruktury pro obsluhu tohoto území -sídla firem (fyzické osoby) bez územních nároků. Článek 8 Území smíšené městské 1) Území je určeno pro bydlení a občanské vybavení zajišťující komplexní funkce města. 2) V území je přípustné umísťovat: -vícepodlažní obytné objekty -integrované objekty bydlení a občanské vybavenosti -veškeré druhy občanské vybavenosti -zařízení technické infrastruktury zajišťující funkci tohoto území -zařízení dopravy pro obsluhu tohoto území. Článek 9 Území smíšené venkovské 1) Území je určeno pro bydlení ve spojení s ekonomickým využitím objektů a pozemků. 2) V území je přípustné umisťovat: -nízkopodlažní obytné objekty -zařízení veřejného stravování a ubytování do 50 lůžek -zařízení služeb a občanské vybavenosti -zařízení zemědělství a chov drobného zvířectva pro vlastní potřebu a zemědělskou

5 malovýrobu při nenarušení podmínek využívání území pro sousední objekty a pozemky -zařízení nezávadné a řemeslné výroby při dodržení hygienických předpisů pro smíšené území. 3) V území je podmínečně přípustné umisťovat -rekreační objekty Článek 10 Individuální a vyhrazená rekreace 1) Území je určeno pro individuální pobytovou krátkodobou i dlouhodobou rekreaci majitelů. 2) V území je přípustné umisťovat: -oplocené zahrady -rekreační objekty -doplňkové stavby (zahradní altány, kůlny na nářadí, skleníky do zastavěné plochy 25 m2) -lehké otevřené přístřešky pro odstavování vozidel -pro součet všech zastavěných ploch musí být dodržen limit využití území (max. podíl zastavěné plochy 15 %). 3) V území není přípustné: -chov užitkových zvířat -umisťování jakýchkoli ekonomických a komerčních aktivit včetně zemědělské produkce s výjimkou pěstování ovoce a zeleniny pro vlastní potřebu. Článek 11 Občanská vybavenost 1) Plochy jsou určeny k umisťování všech druhů občanské vybavenosti včetně sportovních zařízení. 2) Na plochách s podrobněji určeným druhem zařízení mohou být umisťována pouze tato zařízení.

6 Článek 12 Území výrobní 1) Území je určeno pro veškeré druhy výroby a skladů, které pro svůj potenciální negativní vliv na prostředí není možno umisťovat v jiných územích. 2) V území je přípustné umisťovat: -administrativní zařízení -zařízení výroby -zařízení skladů včetně prodejních -zařízení dopravy -čerpací stanice pohonných hmot -zařízení vědy a výzkumu -servisy a prodejny automobilů -výrobní služby -zařízení vědy a výzkumu -zařízení učňovského a odborného školství -administrativní a správní objekty 3) V území je podmínečně přípustné umisťovat: -zařízení veřejného stravování a maloobchodu pro obsluhu tohoto území -zařízení zdravotnictví pro obsluhu tohoto území -přechodné ubytování (ubytovny zaměstnanců, služební a pohotovostní byty) Článek 13 Technická infrastruktura 1) Plochy jsou určeny pro veškerá zařízení technické infrastruktury: -zásobování vodou -kanalizace a čištění odpadních vod -zásobování energiemi -telekomunikace Článek 14 Plochy zeleně 1) Plochy zeleně jsou rozčleněny na: 1a) zeleň v zastavěném území zahrnující:

7 -zeleň veřejnou -zeleň ochrannou -hřbitovy -vyhraženou zeleň (areálová, zahrady) 1b) zeleň mimo zastavěné území: -krajinná zeleň (alej, náletová zeleň a zeleň na ostatních plochách). 2) V plochách zeleně je možno umisťovat prvky drobné architektury a zřízení sloužící pro zajištění její funkce Článek 15 Vodní toky a plochy 1) Plochy jsou členěny na: -vodní toky -rybníky -víceúčelové a speciální nádrže (přehrady, požární nádrže ) Článek 16 Plochy zemědělského půdního fondu 1) Plochy ZPF jsou členěny na: -ornou půdní -trvalé travní porosty (louky, pastviny) -zahrady mimo zastavěné území. 2) V plochách ZPF není povoleno umisťování staveb s výjimkou objektů zemědělské výroby nezbytných pro jejich hospodářské využití, komunikací pro jejich obsluhu a liniových staveb a staveb technické infrastruktury. 3) Na plochách ZPF je možno měnit jejich kulturu a převádět je na lesní pozemky Článek 17 Pozemky určené k plnění funkcí lesa 1) Plochy jsou členěny na: -lesy hospodářské) -lesy zvláštního určení (ochranné, rekreační).

8 2) V lesních plochách nelze umisťovat stavby s výjimkou komunikací a ploch nezbytných pro jejich obsluhu. Článek 18 Komunikace a dopravní plochy 1) Komunikace jsou členěny na: -železniční tratě -dálnice -silnice II. a III. třídy -místní obslužné a zklidněné -cyklotrasy a cyklostezky. 2) Dopravní plochy zahrnují: -nádraží a zastávky ČD -autobusové zastávky a nádraží -dopravní závody ve výrobním území -parkoviště -veřejná prostranství. Článek 19 Podmínky využití 1) V zastavěném a zastavitelném území je možno umisťovat stavby a území využívat pouze v souladu s funkčním regulativem a limity využití. Ve stávajícím zastavěném území mohou zůstat funkce, které neodpovídají regulativu, pokud jejich existence nenarušuje určenou funkci území. 2) V nezastavitelném území nelze umisťovat stavby, s výjimkou liniových a ostatních staveb technické infrastruktury a dopravy, určené k obsluze tohoto území. Na plochách ZPF je výjimečně možno umísťovat objekty nezbytné pro jejich obsluhu a využívání. Článek 20 Území zvláštních nároků na výstavu 1) Územní plán vymezuje jako území zvláštních nároků na výstavbu: a) Území městské památkové zóny Stříbro, ve kterém jsou všechny zásahy do staveb a ploch

9 podmíněny předchozím projednáním s dotčeným orgánem památkové ochrany a dodržením zásad stanovených v kapitole B.e)4) Textové části územního plánu města Stříbra a dále v regulačním plánu MPZ Stříbro. b) Území venkovských částí, ve kterých zůstane zachován stávající charakter zástavby a řešení veřejných prostor v souladu s regulačním plánem těchto částí. Článek 21 Regulace funkčního využití území 1) Na pozemcích v zařízeních a objektech je dále možno provozovat stávající funkce, i když nejsou v souladu s charakteristikou území nebo plochy, pokud nebudou negativně ovlivňovat základní funkce území nebo plochy nad přípustnou míru. 2) Stavby a zařízení umisťovat to znamená povolovat, povolovat jejich změny a povolovat změny jejich užívání a rozhodovat o možné využití území, je možno pouze v souladu s charakteristikou území nebo plochy. 3) O umisťování podmínečně přípustných staveb a zařízení v polyfunkčním území rozhoduje s přihlédnutím k místním podmínkám a ke každému jednotlivému případu zvlášť stavební úřad. 4) Umisťování zařízení technického vybavení, sloužícího pro obsluhu jednotlivých území nebo ploch, je přípustné, pokud případné nežádoucí vlivy na bydlení nebo jejich základní funkce nepřekročí přípustnou míru. 5) Umisťování parkovišť, odstavných ploch a garáží pro osobní vozidla, sloužící pro obsluhu jednotlivých území a plochy, je přípustné, pokud případné nežádoucí vlivy na bydlení nebo jejich základní funkce nepřekročí přípustnou míru. 6) Ve všech druzích zastavitelných území a ploch je přípustné umisťovat: -komunikace vozidlové a pěší, sloužící pro obsluhu tohoto území -zeleň. 7) Výčet přípustných a podmínečně přípustných objektů, staveb a zařízení stanovených vyhlášenou, je možno upřesnit v podrobnější územně plánovací dokumentaci (regulační plán).

10 Článek 22 Stabilizovaná území 1) Stabilizované území je územním plánem vymezeno v grafické příloze Komplexní řešení jako stav. 2) Funkční využití a struktura zastavění stabilizovaného území se nebude podstatně měnit. 3) Ve stabilizovaném území je možno stavby a zařízení umisťovat to znamená povolovat, povolovat jejich změny a povolovat změny jejich užívání a rozhodovat o změně využití území jen pokud jejich nová funkce odpovídá charakteristice území nebo plochy, a hmota objektu hmotám okolní zástavby. 4) Regulační podmínky stanoví stavební úřad pro stavby ve stabilizovaném území v územním řízení jejich odvozením z okolní zástavby. Článek 23 Rozvojové území 1) Rozvojové území je územním plánem zvláště vymezené území nebo plocha. V grafické příloze Funkční využití označeno jako návrh. 2) V rozvojovém území dojde k podstatné změně ve funkčním využití pozemků a objektů nebo ke změně charakteru zastavení. 3) Pro rozsáhlejší území nebo území zastavované stavbami více investorů, může stavební úřad požadovat zpracování podrobnější územně plánovací dokumentace nebo urbanistické studie. 4) Běžná údržba a nutné opravy stávajících objektů v rozvojovém území nejsou omezeny. Článek 24 Postup realizace výstavby rodinných domů (etapizace) Již v realizaci lokality 1,2,3 1. etapa - lokality 4,5 2. etapa - lokality 8,13 3. etapa - lokality 6,7 4. etapa - lokality 10

11 Část ČTVRTÁ Limity využití území Článek 25 Neurbanistické limity využití území 1) Jsou dány soustavou platných předpisů (normy, zákony a vyhlášky) ČR, které ovlivňují využití území a ochranu jeho hodnot a zařízení technické infrastruktury. 2) Zahrnují zákonné předpisy a normy: -předpisy na ochranu přírody a chráněných území přírody -ochranu památek a památkových území -ochranu ložisek nerostných surovin -ochranu liniových vedení zařízení technické infrastruktury -ochranu vodních zdrojů -ochranu dopravních staveb a zařízení -hygienická hlediska ochrany životního prostředí. 3) Ochrana území je vyjádřena vymezením chráněných území a ochrannými pásmy: -přírodní památka Petrská stráň -registrované významné krajinné prvky -významné krajinné prvky dané zákonem -městská památková zóna -památkově chráněné objekty -prognózní ložiska nerostných surovin -ochranná pásma vodních zdrojů -ochranná pásma vedení VVN a VN, transformačních stanic a rozvody -ochranná a bezpečností pásma tranzitního plynovodu, VTL plynovodů a regulačních stanic plynu, -ochranná pásma komunikací -ochranná pásma hřbitovů -ochranné pásmo lesa

12 Článek 26 Stanovení zátopových území 1) Správcem vodního toku je vymezena hranice Q100 zátopového území Mže. Ta zahrnuje údolní nivu řeky v jejím kaňonu a minimálně ovlivňuje využití území Města Stříbra. Zastavěného území sídel se dotýká: -Milíkov Zátopové území zasahuje zčásti stávající zástavbu u mostu přes řeku, nově navržené plochy leží mimo zátopové území -Máchovo údolí Dotčeny jsou stávající areály mlýna a úpravny vody Milíkov. Rekreační objekty jsou umístěny na hranici zátopového území. V lokalitě se nepředpokládá nová výstavba -Butov Hladina zátopy je stabilizována přehradní hrází Hracholusky a neohrožuje stávající objekt. V ohroženém území se nacházejí pouze pláže a volné sportovní a rekreační kde škody při zatopení jsou minimální -Stříbro Zátopové území v údolní nivě Mže ohrožuje jen malou část stávajících objektů na břehu Mže (koupaliště, ČOV, zahradnictví. V zátopovém území není navrhována výstavba nových objektů. Využití volných ploch zahradnictví pro záchytné parkoviště města minimalizuje možný dopad a škody při zatopení. 2) V zátopovém území není přípustná výstavba s výjimkou opatření na ochranu před povodněmi a zařízení technické infrastruktury, která nelze umístit jinde za podmínky zajištění jejich ochrany. 3) V územích ohrožených přívalovými srážkami jsou navržena opatření k ochraně před zatopením a vodní erozí (stabilizace ploch, hydrotechnická opatření). Článek 27 Plochy ÚSES 1) Územní plán vymezuje konkrétní rozsah prvků územních systémů ekologické stability (dále jen ÚSES ). 2) V těchto plochách je vyloučena výstavba a další zásahy včetně hospodářského využití, které by narušily kvalitu a funkci přírodního prostředí.

13 ČÁST PÁTÁ Veřejně prospěšné stavby Článek 28 Vymezení ploch 1) Na celém správním území města jsou jako veřejně prospěšné stavby vymezeny trasy liniových zařízení technické infrastruktury: -nová vedení VN včetně transformačních stanic -trasy rozvodů plynu (napojení Těchlovic od severu, připojení Milíkova od Stříbra, připojení nových rozvojových území ve Stříbře -napojení kanalizace v Milíkově a Těchlovicích stokami do ČOV Stříbro -trasa přivaděče na dálnici -úpravy trasy železnice a její zdvojkolejnění. 2) V jednotlivých sídlech jsou pak vymezeny: Butov: -úprava pláže (sportovní zařízení, hygienické vybavení, písčitá pláž, pobytová louka) Jezerce: -chodník při jižní straně místní komunikace v sídle Lhota u Stříbra: -MK na návsi -zastávky autobusu -chodník podél silnice III. třídy v sídle -MK k ČOV -ČOV -veřejná zeleň a hřiště na návsi -úprava kolmé křižovatky MK do zem. areálu -MK v zástavbě na východním okraji sídla -extravilánové záchytné příkopy jižně od sídla Milíkov: - úpravy křižovatek místních komunikací v západní části sídla (kolmé zaústění) - pěší komunikace podél trati mezi zastávkou ČD a výrobním areálem Otročín: - rekonstrukce MK do Milíkova - zastávky autobusu - chodník podél silnice III. třídy v intravilánu sídla - kolmé napojení místních komunikací v sídle

14 - MK do výhledové lokality na severním okraji sídla Stříbro: - městská hala v areálu kasáren (PDA) - lokalita 19 - záchranná stanice v prostoru bývalé vojenské posádky - lokalita 19 - požární stanice - lokalita 20 - bazén, kluziště - lokalita 21 - rozšíření sportovního areálu - lokalita 22 - odpadový dvůr města - lokalita 50 - řešení křižovatky silnic II/605 a II/230 u PENNY MARKETU a ulic Palackého a Soběslavovy (okružní křižovatky) - lokalita 41 - severní obchvat města propojující komunikace II /193, III/19326, II/230 a II/605 včetně křižovatek s těmito komunikacemi - lokality 37,38,39 - místní komunikace v nových rozvojových lokalitách včetně inženýrských sítí - nový přivaděč od dálnice - lokalita 36 - křižovatka a narovnání Palackého ulice na východním okraji města u Kermi - lokalita 40 - liniové trasy inženýrských sítí - odstavná parkoviště města u Mže - lokalita 35 - rozšíření parkoviště u hřbitova Těchlovice -místní komunikace v lokalitě nových RD na SV okraji sídla -úprava křižovatky a MK v centru sídla -chodník podél silnice II/230 v intravilánu sídla a podél MK do Otročína -pěší a cyklistická stezka podél II/230 do Stříbra Článek 29 Vyvlastnění 1) Vyznačení veřejně prospěšné stavby v územním plánu je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb podle 103 odst. 2 písm. a) zák. FS č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou.

15 ČÁST SEDMÁ Závěrečná ustanovení Článek 30 Uložení územního plánu 1) Územní plán je uložen na: -Městský úřad v Stříbře -Stavební úřad Městského úřadu ve Stříbře -Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje Článek 31 Přílohy územního plánu 1. Textová a tabulková část A. Základní údaje B. Řešení územního plánu C. Závazná část ve formě regulativů D. Doklady 2. Grafická část A. Hlavní výkres A1) Území města 1:10000 A2) Funkční využití 1:5000 a) Doprava 1:5000 b) Vodní hospodářství b1) Vodovod 1:5000 b2) Kanalizace 1:5000 c) Energetika c1) Zásobování elektřinou 1:5000 c2) Teplo, plyn 1:5000 d) Veřejně prospěšné stavby 1:5000 e) Zábor ZPF 1:5000 Článek 32 Změny územního plánu 1) Změny územního plánu pořizuje Městský úřad Stříbro na základě rozhodnutí zastupitelstva města. 2) Změny ÚP budou zpracovány v souladu s platnými předpisy. 3) Změny ÚP schvaluje zastupitelstvo města.

16 Článek 33 Aktualizace územního plánu 1) Pokud se stane územní plán pro větší množství změn nepřehledným, zajistí město zpracování hlavního výkresu. 2) Pokud přestane územní plán plnit funkci z důvodů naplnění jeho záměrů nebo pro změnu požadavků na využití území, rozhodne zastupitelstvo o pořízení nového územního plánu. Článek 34 Platnost územního plánu 1) Územní plán je platný po schválení zastupitelstvem města v souladu s ustanoveními zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci v platném znění. 2) Ukončuje se platnost ÚPN SÚ Stříbro, který byl schválen radou ONV Článek 35 Účinnost 1) Tato vyhláška byla schválena zastupitelstvem města Stříbra dne , nabývá platnosti dnem vyhlášení a účinnosti dnem Ve Stříbře dne starosta. místostarosta

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Zastupitelstvo obce Záryby se na svém zasedání dne 29.6.2006

Více

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 o závazných částech Změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Přeštice Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 30.6.2005 pod bodem usnesení B/ 10.1.

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec. Územní plán obce Vestec právní stav po vydání Změny č.1 - aktualizace Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Objednatel: obec Vestec Září 2014 Právní stav Územního

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Obec Jenišovice Obecně závazná vyhláška č. 1/05 ze dne 1.12.2005 o Změně č. 2 závazné části Územního plánu sídelního útvaru Jenišovice Zastupitelstvo obce Jenišovice se na

Více

Obecně závazná vyhláška Města Dolní Poustevna č. 4/2002

Obecně závazná vyhláška Města Dolní Poustevna č. 4/2002 Obecně závazná vyhláška Města Dolní Poustevna č. 4/2002 o závazných částech územního plánu města D o l n í P o u s t e v n a Zastupitelstvo města Dolní Poustevna vydává podle 84 odst. 2/ písm. b) zákona

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 ÚPN SÚ HVOZDEC - ZMĚNA č.i A ZMĚNA č.ia

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, dále pro rodinnou rekreaci, pro občanské vybavení, pro drobnou

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. OBEC ŘÍČKY V ORL. HOR. Číslo: 4/06 Dne: 6.9.2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. o schválení Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Říčky v Orlických horách a vyhlášení

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH tab. č. 1 PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH Plochy jsou určeny pro bydlení ve vícepodlažních bytových domech, včetně občanského vybavení, sportovních zařízení, veřejných prostranství a veřejně přístupné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620 Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Obsah Popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha pozemku... 5 Výměry:... 6 Územní plán:...

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH A.D.O. PRAHA. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH A.D.O. PRAHA. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH NEHVIZDY 02/2010 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5 000 B. Hlavní výkres 1:5

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET,

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 Stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

1) Doprava... 6 2) Občanské vybavení... 6 3) Stanovené požadavky na koncepci technické infrastruktury... 6 4) Odpadové hospodářství...

1) Doprava... 6 2) Občanské vybavení... 6 3) Stanovené požadavky na koncepci technické infrastruktury... 6 4) Odpadové hospodářství... Obsah b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně... 3 d) Koncepce

Více

VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST

VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu Návrh TEXTOVÁ ČÁST PLZEŇ, ÚNOR 2012 VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu - návrh Objednatel: Obec Vřeskovice TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: plánování Městský úřad Klatovy,

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Obecně závazná vyhláška obce Bohuňovice č. 2/02

Obecně závazná vyhláška obce Bohuňovice č. 2/02 Obecně závazná vyhláška obce Bohuňovice č. 2/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU BOHUŇOVICE Zastupitelstvo obce Bohuňovice schvaluje dle ustanovení 29 odst. 3 zákona č. 50/1976

Více

KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT Textová část odůvodnění

KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT Textová část odůvodnění KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT Textová část odůvodnění Zpracovatel: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt Pořizovatel: Obec Kacanovy Datum zpracování: březen 2007 PARÉ 5 Koncept ÚP Kacanovy, textová

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 SVAZEK NÁVRHU ZMĚNY č.1 OBSAHUJE: str. I. Návrh změny č.1 ÚP Horní Bludovice 1. Textová část změny č.1 a) Vymezení zastavěného území...1 b) Koncepce rozvoje

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám.

Více

3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP)

3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 1. Obchodně průmyslové plochy jsou polyfunkční území pracovních aktivit a vybavenosti určené pro umístění průmyslových staveb

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE P O P I C E ÚZEMNÍ PLÁN- VÝROKOVÁ Č ÁST /Změna č.2/ Objednavatel: Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice, Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Odbor regionálního rozvoje Zpracovatel:

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Listopad 2008 1 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš v Praze, dne 24.08.2011 1 Obsah 1. Executive summary... 3 2. Vymezení předmětného území... 3 3. Definice území Plochy výroby a služeb bez negativního

Více

Obecně závazná vyhláška města Karlovy Vary č. 1/2004

Obecně závazná vyhláška města Karlovy Vary č. 1/2004 Obecně závazná vyhláška města Karlovy Vary č. 1/2004 Na základě usnesení Zastupitelstva města K. Vary č. z026.0/04 z 15. 6. 2004 Rada města K. Vary vydala dne 24. 8. 2004 úplné znění obecně závazné vyhlášky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice Zastupitelstvo obce Dětmarovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE

ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE Územní plán Kostěnice ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE únor 2014 A-PROJEKT Pardubice s.r.o., Ing. arch. Petr Kopecký, 2014 1 Územní plán Kostěnice Obec Kostěnice č.usn.:... v Kostěnicích dne... Územní plán Kostěnice

Více

Obecně závazná vyhláška obce Poustka č. 5 o závazné části Územního plánu obce P O U S T K A

Obecně závazná vyhláška obce Poustka č. 5 o závazné části Územního plánu obce P O U S T K A Obecně závazná vyhláška obce Poustka č. 5 o závazné části Územního plánu obce P O U S T K A Zastupitelstvo obce Poustka se na svém zasedání dne 12.12.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 3 zákona č.

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ÚP Studnice právní stav po Změně č.1. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Únor 2015

ÚP Studnice právní stav po Změně č.1. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Únor 2015 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

Zpracoval: Ing. arch. Petr Tauš. Obec Chlistov

Zpracoval: Ing. arch. Petr Tauš. Obec Chlistov Zpracoval: Ing. arch. Petr Tauš UrbioProjekt atelier urbanismu, architektury a ekologie, 301 64 Plzeň, Bělohorská 3 Urbanistické řešení, koordinace: Ing. arch. Petr Tauš Doprava, konzultace: Ing. Karel

Více

REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE. D. Závazná část ve formě regulativů

REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE. D. Závazná část ve formě regulativů REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE 1. TEXTOVÁ ČÁST D. Závazná část ve formě regulativů Příloha vyhlášky města Hradec Králové č. 2/2006, o závazné části Regulačního plánu Hradec Králové Hořická

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA (k. ú. Stonava) N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 3 určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LIPOVEC I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LIPOVEC I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚP LIPOVEC ÚZEMNÍ PLÁN LIPOVEC I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Červen 2009 I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU 2 I. Textová část územního plánu str. A. Vymezení

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY 1 ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY TEXTOVÁ ČÁST Duben - červen 2009 2 Schvalující správní orgán: Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti ÚP: Zastupitelstvo obce Břežany Razítko Určený zastupitel obce: Jméno

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

1. ÚČEL REGULATIVŮ 2. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3. REGULATIVY PRO FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ OBCE

1. ÚČEL REGULATIVŮ 2. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3. REGULATIVY PRO FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ OBCE 1 1. ÚČEL REGULATIVŮ Cílem regulativů je definovat obecné základní požadavky na utváření fungujícího osídlení s esteticky kvalitním prostorovým řešením, dopravní a technickou infrastrukturou a požadavky

Více