V y h l á š k a S K A L K A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V y h l á š k a S K A L K A"

Transkript

1 Obec Pomezí nad Ohří V y h l á š k a o závazných částech územního plánu sídelního útvaru rekreační oblasti S K A L K A Starosta obce Pomezi nad Ohří na základě usneseni Obecního zastupitelstva Pomezi nad Ohří č.5 ze dne 29. dubna 1997 vydává podle 29 odst. 2 zákona FS č.50/1976 Sb. o územním plánováni a stavebním řádu ve znění jeho pozdějších úprav a v souladu s ustanovením 24. odst.1 a 45, pism.1, zákona ČNR č.367/1990 Sb. o obcích. na znění jeho pozdějších úprav tuto obecně závaznou vyhlášku:

2 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Účel vyhlášky (1) Vyhláška vymezuje závazné části zemního plánu rekreační oblasti Skalka, (dále jen územní plán) schváleného Obecním zastupitelstvem Pomezí nad Ohří dne (2) Vyhláška stanoví závazné regulativy pro funkční a prostorové využití území a definuje veřejně prospěšné stavby. (3) Vyhláška upravuje i problematiku projednávání změn a doplňků územního plánu. Článek 2 Rozsah platnosti (1) Vyhláška platí pro území řešené územním plánem tak, jak jej vymezuje jeho grafická příloha Komplexní urbanistický návrh, ve správním území obce Pomezí nad Ohří. (2) Mimo toto vymezené území se umísťování a povolování staveb, povolování jejich změn a změn v jejich užívání a rozhodování o změnách ve využití území řídí, pokud nebude schválena jiná územně plánovací dokumentace, příslušným ustanovením zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění jeho pozdějších úprav. Článek 3 Vymezení základních pojmů (1) Na území rekreační oblasti jsou územním plánem rozlišovány: a) z hlediska funkčního uspořádání: 1. polyfunkční území 2. monofunkční plochy b) z hlediska zastavitelnosti: 1. území zastavitelná 2. nezastavitelné plochy c) z hlediska prostorového uspořádání:

3 1. území a plochy s rozdílnými limity intenzity jeho využití (2) Na území rekreační oblasti jsou v grafické části nebo textové části územního plánu vyznačeny nebo specifikovány: a) z hlediska zajištění veřejných zájmů: 1. plochy veřejně prospěšných staveb 2. území zvýšených nároků na výstavbu (3) Pro účely této vyhlášky se dále vymezují pojmy: a) Chov drobného zvířectva Chovem drobného zvířectva se rozumí chov drůbeže, holubů, králíků, kůzlat, jehňat, psů, koček a včel. b) Nerušící zařízení Nerušícím zařízení se rozumí zařízení nebo stavby, u kterých jejich negativní účinky nebo jejich vlivy nenarušují provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nezhoršují kvalitu životního prostředí v okolí a v okolních stavbách nad přípustnou míru. Ve sporných případech rozhoduje o tom, zda se jedná o nerušící zařízení, odbor ÚPSÚ MěÚ Cheb (dále jen stavební úřad) s přihlédnutím ke stanovisku kompetentních orgánů. c) Drobná výroba a služby, řemeslná výroba 1. Drobnou výrobou a službami se rozumí výrobní zařízení nebo zařízení výrobních služeb malého rozsahu co do výměry pozemku, počtu zaměstnanců a objemu přepravy. 2. V územích výrobních (Vd, Vz) je doporučeno považovat za zařízení drobné výroby a služeb zařízení, jehož velikost nepřesahuje 1 ha plochy pozemku, 100 zaměstnanců a objem přepravy 100 t nebo 500 m3 v jednom dni. 3. V ostatních územích je doporučeno považovat za zařízení drobné výroby a služeb zařízení, jehož velikost nepřesahuje m2 plochy pozemku, 25 zaměstnanců a objem přepravy v rozsahu 15 t nebo 50 m3 v jednom dni. 4. Řemeslnou výrobou se rozumí výroba řemeslného charakteru, zajišťovaná nejvýše 5 pracovníky v jednom zařízení nebo stavbě. d) Zábavní zařízení Zábavním zařízením se rozumí herny, kasina, diskotéky apod. e) Veřejné ubytování Veřejným ubytováním se rozumí ubytování v hotelech, motelech, botelech, v penzionech apod., nebo sezónní veřejné ubytování ve stanových a chatových táborech a v autokempech s dobou ubytování zpravidla ne delší než týden.

4 ČÁST DRUHÁ Závazné regulativy Článek 4 Struktura osídlení území (1) Rekreační oblast Skalka bude rozvíjena jako souvisle urbanizovaný rekreační celek. (2) Sídla v rekreační oblasti Skalka plní funkce nestřediskových sídel ostatních ve spádovém obvodu I. stupně střediska osídlení obvodního významu města Cheb. Pouze Pomezí nad Ohří plní funkci nestřediskového sídla trvalého významu. (3) Území Břízy nad Ohří se ponechává charakter smíšené rekreace a bude se rozvíjet především formou výstavby rekreačních domků. (4) Území Cetnova se ponechává charakter smíšené rekreace a bude se rozvíjet především formou dostavby rodinných domů a změnou v užívání stávajících rekreačních domků a chat na trvalé čisté bydlení. (5) Územím individuální rekreace v katastru Skalka u Chebu se ponechává převážně charakter chatových osad. (6) Územím individuální rekreace v katastru Podhoří u Chebu se ponechává převážně charakter zahrádkářských osad. (7) Pomezí nad Ohří včetně Dolní Hraničné bude rozvíjeno jako souvisle urbanizovaný venkovský celek podle vlastního územního plánu sídelního útvaru. (8) Západní okraj Chebu, zahrnutý do řešeného území územního plánu rekreační oblasti Skalka, bude rozvíjen podle územního plánu sídelního útvaru Cheb. (9) Ve volné krajině nebudou vytvářena nová sídla, sídelní lokality nebo samoty. (10) Nová zástavba v rekreační oblasti Skalka bude respektovat nepravidelný způsob rozmístění izolovaných objektů nebo jejich skupin. Článek 5 Charakteristika polyfunkčních území a možnosti jejich využití (1) Území bydlení městského typu Bm a) Území je určeno převážně pro bydlení. b) V tomto území je přípustné umísťovat:

5 1. bytové domy 2. kulturní, církevní, sportovní, sociální a zdravotnická zařízení a zařízení školství 3. zařízení maloobchodu a veřejného stravování 4. nerušící zařízení drobné výroby a služeb c) V tomto území je výjimečně přípustné umísťovat: 1. zařízení správy, administrativy, vědy a výzkumu 2. zařízení veřejného stravování 3. zahradnictví 4. čerpací stanice pohonných hmot 5. rodinné domy (2) Území čistého bydlení Bč a) Území je určeno téměř výlučně pro bydlení b) V tomto území je přípustné umísťovat: 1. rodinné domy c) V tomto území je výjimečně přípustné umísťovat: 1. kulturní, sportovní a zdravotnická zařízení a zařízení školství 2. zařízení maloobchodu a veřejného stravování 3. malá zařízení veřejného ubytování do 20 lůžek 4. nerušící zařízení řemeslné výroby a služeb 5. bytové domy (3) Území bydlení venkovského typu Bv a) Území je určeno pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad a s možností chovu drobného zvířectva. b) V tomto území je přípustné umísťovat: 1. stavby pro bydlení s užitkovými zahradami a chovem drobného zvířectva 2. zařízení maloobchodu a veřejného stravování 3. nerušící zařízení drobné výroby a služeb 4. zahradnictví

6 5. rekreační domky a chalupy c) V tomto území je výjimečně přípustné umísťovat: 1. kulturní, církevní, sportovní, sociální a zdravotnická zařízení a zařízení školství 2. zařízení veřejného ubytování 3. čerpací stanice pohonných hmot (4) Smíšené území městské - Sm a) Území je určeno pro bydlení a nerušící zařízení drobné výroby a služeb. b) V tomto území je přípustné umísťovat: 1. bytové domy 2. obchodní, administrativní a správní budovy a zařízení 3. kulturní, církevní, sportovní, sociální a zdravotnická zařízení a zařízení školství, vědy a výzkumu 4. zařízení maloobchodu, veřejného ubytování a stravování 5. nerušící zařízení drobné výroby a služeb 6. čerpací stanice pohonných hmot jako součást hromadných garáží a parkovišť. c) V tomto území je výjimečně přípustné umísťovat: 1. zábavní zařízení 2. zahradnictví 3. čerpací stanice pohonných hmot 4. rodinné domy (5) Smíšené území venkovské Sv a) Území je určeno pro nerušící zařízení zemědělské výroby, skladů, drobné výroby a služeb a pro bydlení b) V tomto území je přípustné umísťovat: 1. stavby pro bydlení s užitkovými zahradami a chovem drobného zvířectva i s drobnými zařízeními zemědělské výroby 2. zařízení místní správy, školství, vědy a výzkumu 3. kulturní, církevní, sportovní, sociální a zdravotnická zařízení 4. zařízení maloobchodu, veřejného ubytování a stravování

7 5. nerušící zařízení zemědělské, lesnické a rybářské výroby 6. nerušící zařízení drobné výroby a služeb, zařízení na výkup a zpracování produkce zemědělské výroby 7. zahradnictví 8. čerpací stanice pohonných hmot c) V tomto území je výjimečně přípustné umísťovat: 1. zábavní zařízení 2. rekreační domky a chalupy (6) Území rekreace a bydlení Rs a) Území je určeno pro bydlení a rekreaci. b) V tomto území je přípustné umísťovat: 1. rodinné domy 2. rekreační domky a chalupy b) V tomto území je výjimečně přípustné umísťovat: 1. kulturní, sportovní a zdravotnická zařízení a zařízení školství 2. zařízení maloobchodu a veřejného stravování 3. malá zařízení veřejného ubytování do 20 lůžek 4. nerušící zařízení řemeslné výroby a služeb 5. bytové domy (7) Území zemědělské výroby Vz a) Území je určeno pro zařízení, sklady a služby zemědělské výroby, které mají rušivé účinky na okolí a která proto není možné umísťovat v jiných územích b) V tomto území je přípustné umísťovat: 1. všechny druhy zařízení, skladů a služeb zemědělské, lesnické a rybářské výroby 2. všechny druhy zařízení drobné výroby a služeb, sklady, stavební dvory 3. zahradnictví 4. zařízení vědy a výzkumu c) V tomto území je výjimečně přípustné umísťovat byty pohotovostní, služební a majitelů zařízení jako součást uvedených zařízení.

8 (1) Plochy občanského vybavení Článek 6 Charakteristika monofunkčních ploch a možnosti jejich využití a) Plochy občanského vybavení jsou určeny k umísťování staveb pro správu a řízení, školství, církevní účely, kulturu, tělesnou výchovu, spoje, bezpečnost, armádu, požární ochranu, sociální péči, zdravotnictví, vědu a výzkum, obchod, nevýrobní služby, veřejné ubytování a veřejné stravování a pro veřejnou hygienu. b) Na plochách s podrobněji určeným druhem zařízení v Komplexním urbanistickém návrhu je doporučeno přednostně umísťovat jen taková zařízení občanského vybavení, pro která jsou určeny. Na plochách neupřesněných je možno umísťovat zařízení kteréhokoliv z uvedených druhů občanského vybavení. (2) Plochy občanského vybavení s převahou zeleně a) Na plochách občanského vybavení s převahou zeleně je přípustné umísťovat jen zařízení v Komplexním urbanistickém návrhu podrobněji určeného druhu občanského vybavení, a to za podmínky, že nebude podstatněji omezen pro plochu charakteristický vysoký podíl zeleně. (3) Území rekreace a sportu R a) Jako území rekreace a sportu jsou v Komplexním urbanistickém návrhu vymezeny plochy s vysokým podílem zeleně s jedním převládajícím způsobem rekreačního nebo sportovního využití, a to plochy hromadné rekreace a sportovní plochy. b) Plochy hromadné rekreace R1 jsou určeny pro rekreační zařízení hotelového typu, kempy, tábořiště, koupaliště a pod. c) Plochy pro sport R2 jsou určeny pro loděnice, sportovní plochy, hřiště a drobné stavby, které jsou určeny pro funkční využití těchto ploch jako jsou šatny, umývárny, WC, zařízení pro dozor, sklady sportovních potřeb, občerstvení a pod. d) Na území rekreace a sportu je přípustné umísťovat jen zařízení v Komplexním urbanistickém návrhu podrobněji určeného druhu rekreace a sportu, a to za podmínky, že nebude podstatněji omezen pro plochu charakteristický vysoký podíl zeleně. (4) Území individuální rekreace Ri a) Jako území individuální rekreace jsou v Komplexním urbanistickém návrhu vymezeny rekreační plochy s vysokým podílem zeleně s jedním převládajícím způsobem rekreačního využití, a to zahrádkářské osady Ri1, chatové osady Ri2 a rekreační domky Ri3. b) Na území individuální rekreace je přípustné umísťovat jen zařízení v Komplexním urbanistickém návrhu podrobněji určeného druhu rekreace, a to za podmínky, že nebude podstatněji omezen pro území charakteristický podíl vysoké zeleně.

9 c) Zastavitelnost pozemku zahrádky v zahrádkářské osadě hlavní stavbou při respektování ustanovení 58 vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů může být maximálně 15 %. (5) Plochy vod a zemědělského půdního fondu a) Jako plochy vod jsou vymezeny plochy vodních toků a vodních nádrží (potoků, řek, rybníků, přehrad s pod.) b) Jako plochy zemědělského půdního fondu jsou vymezeny pozemky zemědělsky obhospodařované (orná půda, zahrady, louky, pastviny) a pozemky dočasně neobdělávané. Trvalý drnový fond má charakter nízké zeleně a tvoří jej většinou pastviny, případně louky. (6) Plochy zeleně a lesů a) Jako plochy zeleně jsou vymezeny plochy veřejné a ochranné mimolesní vysoké a střední zeleně. b) Jako plochy lesů jsou vymezeny v zásadě plochy lesního půdního fondu, které mají charakter vysoké zeleně. c) Plochy zeleně a lesů je přípustné využívat jen ve shodě s jejich podrobnějším určením dle Komplexního urbanistického návrhu. d) V případě potřeby bude zpracován generel zeleně. (7) Dopravní plochy, komunikace, plochy železnic a) Jako dopravní plochy jsou vymezeny plochy zařízení automobilové dopravy hraniční přechody, zařízení městské hromadné dopravy, záchytná a jiná rozsáhlejší parkoviště, čerpací stanice a dále plochy pěšího provozu pěší zóny, veřejná prostranství, hlavní turistické a cyklistické trasy a pod. Na plochách s přesněji určeným druhem zařízení v Komplexním urbanistickém návrhu je přípustné umísťovat jen taková dopravní zařízení, pro která jsou určeny. b) Jako komunikace jsou vymezeny rychlostní silnice, státní silnice a ostatní komunikace. c) Jako plochy železnic jsou vymezeny železniční tratě, stanice, překladiště, jiná doprovodná zařízení a pod. (8) Plochy technického vybavení a) Plochy technického vybavení jsou určeny pro umísťování zařízení pro zásobování vodou, čistění odpadních vod, zařízení pro zásobování elektrickou energií a zařízení spojů. b) Způsob a likvidaci veškerých odpadů řeší příslušná městská a obecní zastupitelstva obecně závaznými vyhláškami. (9) Nezastavitelné plochy a) Nezastavitelné plochy jsou monofunkční plochy zemědělského půdního fondu, plochy lesů, plochy vod a plochy zeleně.

10 b) Na nezastavitelných plochách není dovoleno umísťovat stavby s výjimkou drobných staveb, které jsou určeny pro funkční využití těchto ploch a dále staveb drah a na dráze, pozemních komunikací, liniových staveb technického vybavení, meliorací zemědělské a lesní půdy a úprav vodních toků. (10) Plochy rezerv a) Plochy rezerv jsou zvlášť vymezené části nezastavitelných monofunkčních ploch. Jsou určeny pro výhledové rozšíření zastavěných území rekreační oblasti. b) Plochy rezerv mají stanovenou výhledovou funkci. c) Plochy rezerv je možno zastavovat a pro výhledové funkce využívat v souladu se zněním 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, a po projednání a schválení změny územního plánu. Článek 7 Charakteristika ploch a krajinných prvků územních systémů ekologické stability (ÚSES) a možnosti jejich využití (1) Plochy a krajinné prvky ÚSES jsou zvlášť vymezené plochy regionálních a místních biocenter (BC), regionální a místní biokoridory (BK) a významné krajinné prvky, které jsou vyznačeny v grafické příloze Komplexní urbanistický návrh v měřítku 1: (2) Plochy biocenter a biokoridorů a významné krajinné prvky ÚSES v intravilánu města Cheb mají charakter trvalých územních rezerv pro plochy zeleně. (3) Funkční využití ploch biocenter a biokoridorů a významných krajinných prvků ÚSES musí být v souladu s charakteristikou příslušných monofunkčních ploch. Článek 8 Regulace funkčního využití území (1) Funkční uspořádání území rekreační oblasti stanoví územní plán v grafické příloze Komplexní urbanistický návrh. (2) Pro každé polyfunkční území je stanovena jeho základní funkce a druhy staveb a zařízení, které je v něm možno umísťovat. (3) Pro určené monofunkční plochy jsou stanoveny jejich funkce a druhy staveb a zařízení, které je v nich možno umísťovat. (4) Podrobnější druh území bydlení, rekreace, výroby, smíšeného území a občanského nebo technického zařízení a druh zeleně je v Komplexním urbanistickém návrhu u vybraných případů stanoven značkou nebo číselnou legendou.

11 (5) Důležitá zařízení občanského a technického vybavení a dopravy vestavěná nebo o ploše menší než m2 v územích a plochách jiných funkcí jsou v Komplexním urbanistickém návrhu vyjádřena značkou nebo číselnou legendou. (6) Na pozemcích, zařízeních a objektech je možno dále provozovat stávající funkce, i když nejsou v souladu s charakteristikou území nebo plochy, pokud nebudou negativně ovlivňovat základní funkce (funkci) území nebo plochy nad přípustnou míru a nejsou zde dány důvody pro opatření podle zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších úprav. 1) (7) Stavby a zařízení lze umísťovat, povolovat jejich změny a změny v jejich užívání a rozhodovat o změně využití území je možno jen v souladu s charakteristikou polyfunkčního území nebo monofunkční plochy a možnostmi jejich využití, stanovenými touto vyhláškou. (8) O umísťování výjimečně přípustných staveb a zařízení v polyfunkčním území rozhoduje s přihlédnutím k místním podmínkám a ke každému jednotlivému případu zvlášť stavební úřad. (9) Umísťování parkovišť, odstavných ploch a garáží pro osobní vozidla sloužící pro obsluhu jednotlivých polyfunkčních území a monofunkčních ploch je přípustné, pokud případné nežádoucí vlivy na bydlení nepřekročí přípustnou míru nebo limit stanovený speciálními předpisy. 2) 3) (10) Ve všech druzích polyfunkčních území a zastavitelných monofunkčních ploch je přípustné umísťovat komunikace vozidlové sloužící pro obsluhu tohoto území, plochy pěšího provozu a zeleň. (11) Území rekreační oblasti Skalka se nachází z části v ochranném pásmu 2. a z větší části v ochranném pásmu 3. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně stanovených nařízením vlády ČR č. 152/1992 Sb. Výstavba v tomto území podléhá omezením stanoveným tímto nařízením vlády. Článek 9 Regulace prostorového využití území (1) Objekty je možno stavět, přistavovat a nastavovat jen v takovém objemu a hmotě, která je v souladu s limity prostorového využití území. (2) Jednotlivé objekty mohou být výjimečně realizovány v rozporu s limity jen v případě, že taková výstavba bude prověřena urbanistickou studií. Její obsah a způsob projednání stanoví stavební úřad. V rozporu s limity mohou být výjimečně realizovány i stavby povolené na dobu dočasnou. (3) Zpracování urbanistické studie může stavební úřad vyžadovat zejména pro území, kde má dojít k většímu rozsahu nové výstavby nebo k jeho zásadní přestavbě a pro území s komplikovanými vztahy. O potřebě pořízení urbanistické studie rozhoduje výhradně stavební úřad, který současně stanoví její rozsah, obsah, limity prostorového využití území a způsob jejího projednání. (4) Limity prostorového využití území pro dostavby jednotlivých objektů, přístavby a nástavby stávajících staveb ve stabilizovaných územích stanoví stavební úřad v územním rozhodnutí s přihlédnutím k charakteru okolní zástavby.

12 Článek 10 Limity prostorového využití území (1) Pro regulaci prostorového využití území se stanoví tyto limity prostorového využití území: a) Koeficient zastavění pozemku udává maximální procentní podíl zastavěné plochy objektu k celkové ploše pozemku. b) Koeficient podlažní plochy vyjadřuje maximální poměr součtu všech podlažních ploch k celkové ploše pozemku. c) Koeficient obestavěného prostoru vyjadřuje maximální poměr obestavěného prostoru (m3) k celkové ploše pozemku (m2). d) Maximální podlažnost udává maximální počet nadzemních podlaží objektu k hlavní římse. (2) Pro jednotlivé druhy polyfunkčních území se stanoví tyto limity: Funkční Koeficient Koeficient Koeficient Maximální území zastavění podlažní obestavěného podlažnost pozemku plochy prostoru Bm 60 1,8-6 Bč 20 0,4-2 Bv 20 0,4-2 Rs, Ri3 20 0,4-2 Sm 60 1,8-6 Sv 40 1,2-3 Vz 40 1,2 5 3 Ti 20 0,4-1 Ri2 20 0,4-1 OV 20 0,4-2 Článek 11 Realizace staveb v území zvýšených nároků na výstavbu (1) Území zvýšených nároků na výstavbu je území nové celnice a záchytných parkovišť v Pomezí nad Ohří. ČÁST TŘETÍ

13 Veřejně prospěšné stavby Článek 12 Vymezení ploch (1) Plochy pro veřejně prospěšné stavby vymezuje územní plán v grafické příloze Veřejně prospěšné stavby v měřítku 1: (2) Jmenovitý seznam územním plánem vymezených veřejně prospěšných staveb (ve správním území obce Pomezí nad Ohří): a) Objekty, plochy a zařízení technické vybavenosti: Základní škola, mateřská škola (č. 37 ÚPN-SÚ Pomezí n. O.) Železniční stanice (č.45 ÚPN-SÚ Pomezí n. O.) b) Objekty, plochy a zařízení technické vybavenosti Čistírna odpadních vod (č.43 ÚPN-SO Pomezí n.o.) Čistírna odpadních vod hraničního přechodu Pomezí (č.49) Přečerpávací stanice (č.42 ÚPN-SO Pomezí n.o.) Transformační stanice (TSA - TSI) Rekonstrukce stáv. prameniště pro Pomezí c) Komunikace Silniční severní obchvat Chebu - 1. stavba, sii. I/6 Zdvojkolejnění železniční tratě (č. 55 ÚPN-SÚ Pomezí) Obslužné komunikace obytných a rekreačních území i technické infrastruktury Pěší lávky přes železniční trať v Pomezí Pěší a cyklistická okružní stezka d) Trasy a koridory vedení technické vybavenosti: Kanalizační síť v Pomezí a Dolní Hraničné Kanalizační síť nového hraničního přechodu v Pomezí Vodovodní síť v Pomezí a Dolní Hraničné a pro hraniční přechod Kabelové a vzdušné rozvody 22 kv v Pomezí

14 Přípojky k novým TR Doplnění veřejného osvětlení Zapojení stávajícího prameniště do systému vodovodu Bavory Ostatní inženýrské sítě kromě přípojek ČÁST ČTVRTÁ Závěrečná ustanovení Článek 13 Změny a doplňky územního plánu (1) Povolení ke zpracování změn a doplňků závazné části územního plánu dává Obecní zastupitelstvo Pomezí nad Ohří na základě návrhu jeho pořizovatele, tj. Okresního úřadu, referátu regionálního rozvoje v Chebu. Požadavky na změny a doplňky územního plánu se musí uplatnit u jeho pořizovatele. (2) Povolení změn a doplňků závazné části územního plánu bude Městské zastupitelstvo projednávat 2 x ročně. Návrh na projednání bude pořizovatel územního plánu předkládat k projednání prostřednictvím odboru územního plánování a stavebního úřadu MěÚ Cheb vždy k 30. dubnu a 31. říjnu běžného roku. (3) Mimo tento termín je možné předkládat návrhy na změny a doplňky závazné části územního plánu ve výjimečných případech, na kterých bude veřejný zájem. Článek 14 Uložení dokumentace Dokumentace územního plánu rekreační oblasti Skalka je uložena u pořizovatele, tj. u Okresního úřadu, referátu regionálního rozvoje v Chebu a u odboru územního plánování a stavebního úřadu MěÚ Cheb a na Obecním úřadě Pomezí nad Ohří. Článek 15 Účinnost (1) Tato vyhláška byla zveřejněna vyvěšením na úřední desce Obecního úřadu Pomezí nad Ohří dne 24. května (2) Tato vyhláška nabývá účinnosti po 15 dnech ode dne vyvěšení.

15 Josef Boček v.r. starosta obce 1) 87, zák. č.50/1976 Sb. ve znění pozdějších úprav (stavební zákon) 2) 21, vyhl. č. 83/1976 Sb. ve znění pozdějších úprav (obecné technické požadavky na výstavbu) 3) hygienické předpisy 4) 50 odst. 1. zák. č. 20/1966 Sb. o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů a 30 vyhl. MZ ČR č. 26/1972 o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázni a přírodních léčivých zdrojů

P o m e z í n a d O h ř í

P o m e z í n a d O h ř í Obec Pomezí nad Ohří Obecně závazná vyhláška 10/1998 ve znění OZV 11/2005 o změně závazných částí územního plánu sídelního útvaru P o m e z í n a d O h ř í Starosta obce Pomezí nad Ohří na základě usneseni

Více

Obecně závazná vyhláška obce Třemešné č. 2/2004

Obecně závazná vyhláška obce Třemešné č. 2/2004 Obecně závazná vyhláška obce Třemešné č. 2/2004 o závazné části územního plánu obce Třemešné Zastupitelstvo obce Třemešné podle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a v souladu s 29 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Koloveč

Obecně závazná vyhláška č. 1/1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Koloveč Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška č. 1/1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Koloveč Starosta obec Koloveč vdává dle ustanovení zastupitelstva ze dne 12.11.1997 podle 29 ods. 2 zákona

Více

M Ě S T O Č E L Á K O V I C E

M Ě S T O Č E L Á K O V I C E M Ě S T O Č E L Á K O V I C E VYHLÁŠKA č. 22/94 O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA ČELÁKOVICE Městské zastupitelstvo v Čelákovicích se usneslo dne 19. 09. 1994 vydat podle l6 zákona

Více

Článek 1. Územní rozsah platnosti a lhůty pro vyhodnocení, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byl územní plán obce Osek schválen

Článek 1. Územní rozsah platnosti a lhůty pro vyhodnocení, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byl územní plán obce Osek schválen Obecně závazná vyhláška obce Osek číslo 1/2004 o vyhlášení závazné části územního plánu obce Osek a veřejně prospěšných staveb, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit Zastupitelstvo obce

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2004 obce VĚDOMICE o vymezení závazné části Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Vědomice Zastupitelstvo obce Vědomice vyhlašuje v souladu s ustanovením 29 odst. 2 a 3

Více

Obec Tuřany. č. 4 / 2004. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Čl. l. Čl. 2. Rozsah platnosti. Čl. 3. Vymezení základních pojmů

Obec Tuřany. č. 4 / 2004. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Čl. l. Čl. 2. Rozsah platnosti. Čl. 3. Vymezení základních pojmů Obec Tuřany O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 4 / 2004 O ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUŘANY Zastupitelstvo obce Tuřany usnesením č. 48 / 04 ze dne 18.10.2004 schválilo v souladu s 84,

Více

OBEC ROZVADOV. Obecně závazná vyhláška obce Rozvadov. č. 4/2006,

OBEC ROZVADOV. Obecně závazná vyhláška obce Rozvadov. č. 4/2006, OBEC ROZVADOV Obecně závazná vyhláška obce Rozvadov č. 4/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška obce Rozvadov č. usnesení 81/00 ze dne 3.4.2000 o závazných částech Územního plánu sídelního

Více

Článek 1. Účel vyhlášky

Článek 1. Účel vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 1/2006 o závazné části Územního plánu Města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice vydalo dne 20.12.2006 na základě 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování

Více

Město Čelákovice, nám.5.května 1, Čelákovice

Město Čelákovice, nám.5.května 1, Čelákovice Město Čelákovice, nám.5.května 1, 250 88 Čelákovice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. E 1/2005 MĚSTA ČELÁKOVIC, O VYHLÁŠENÍ OBECNÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA ČELÁKOVIC, KTEROU

Více

Vyhláška č.6 Města Roztoky o závazných částech územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška č.6 Města Roztoky o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Vyhláška č.6 Města Roztoky o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky se usneslo dne 7.září 1995 vydat podle 16 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve

Více

Návrh zadání územní studie Mutěnice L9-B

Návrh zadání územní studie Mutěnice L9-B Návrh zadání územní studie Mutěnice L9-B Základní identifikační údaje Název akce: Mutěnice L9-B Místo: k.ú. Mutěnice u Strakonic Zadavatel: Pořizovatel: Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje úřad územního

Více

Obecně závazná vyhláška města Karlovy Vary č. 1/2004

Obecně závazná vyhláška města Karlovy Vary č. 1/2004 Obecně závazná vyhláška města Karlovy Vary č. 1/2004 Na základě usnesení Zastupitelstva města K. Vary č. z026.0/04 z 15. 6. 2004 Rada města K. Vary vydala dne 24. 8. 2004 úplné znění obecně závazné vyhlášky

Více

A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ BH BYDLENÍ HROMADNÉ V BYTOVÝCH DOMECH bydlení v bytových domech stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely administrativní zařízení školská

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2001 o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Kunžak 1 Zastupitelstvo obce Kunžak na svém zasedání dne 23.8.2001 schválilo v souladu s ustanoveními 84 odst. 2 písm.

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 4 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

VYHLÁŠKA č. 1/2000 ze dne o závazných částech územního plánu obce STÁRKOV

VYHLÁŠKA č. 1/2000 ze dne o závazných částech územního plánu obce STÁRKOV VYHLÁŠKA č. 1/2000 ze dne 23.02.2000 o závazných částech územního plánu obce STÁRKOV Zastupitelstvo obce Stárkov schválilo na svém zasedání dne 23.02.2000 výše uvedený územní plán obce (dále ÚP). Učinilo

Více

B U B L A V A Územní plán obce

B U B L A V A Územní plán obce Obec Bublava B U B L A V A Územní plán obce Koncept Návrh závazné části územního plánu říjen 2006 Objednatel : Obec Bublava Bublava 389 357 22 Pořizovatel : Městský úřad Kraslice Odbor územního plánování,

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obecně závazná vyhláška obce Korolupy č. 2/2004, o závazných částech územního plánu obce Korolupy. Zastupitelstvo obce Korolupy, vydává dle 84 odst. 2. písm.

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

Úplné znění obecně závazné vyhlášky obce Zbizuby č. 1/2002 o závazných částech ÚP obce Zbizuby, jak vyplývá z pozdějších změn.

Úplné znění obecně závazné vyhlášky obce Zbizuby č. 1/2002 o závazných částech ÚP obce Zbizuby, jak vyplývá z pozdějších změn. Úplné znění obecně závazné vyhlášky obce Zbizuby č. 1/2002 o závazných částech ÚP obce Zbizuby, jak vyplývá z pozdějších změn. ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek l Účel vyhlášky 1.) Vyhláška vymezuje

Více

Změna č. 1/2016 Územního plánu sídelního útvaru Jenišov. Územní plán sídelního útvaru

Změna č. 1/2016 Územního plánu sídelního útvaru Jenišov. Územní plán sídelního útvaru Územní plán sídelního útvaru Jenišov Změna č. 1/2016 Přeskupení ploch drobné výroby a zeleně Obec: Jenišov 362 11 Jenišov č. 88 IČ: 005 73 248 Pořizovatel: Magistrát Města Karlovy Vary, odbor úřad územního

Více

Ú P O O s k o ř í n e k P r á v n í s t a v p o z m ě n ě č. 2

Ú P O O s k o ř í n e k P r á v n í s t a v p o z m ě n ě č. 2 Ú P O O s k o ř í n e k P r á v n í s t a v p o z m ě n ě č. 2 V y h l á š k a č. 3 / 2 0 0 2-2 1 ze dne 16.12.2002 (ve znění vyhl. č. 25-1/2004 ze dne 28.6.2004 a změny č.2 územního plánu obce Oskořínek)

Více

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Zastupitelstvo obce Záryby se na svém zasedání dne 29.6.2006

Více

DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11

DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11 DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11 Doporučené regulativy funkčního a prostorového uspořádání se uplatní při zpracování regulačních

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 o závazných částech změny č. 2 ÚPSÚ HOŘICE

Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 o závazných částech změny č. 2 ÚPSÚ HOŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 o závazných částech změny č. 2 ÚPSÚ HOŘICE Zastupitelstvo města Hořic na svém zasedání dne 29.4. 2002 schválilo změnu č. 2 ÚPSÚ Hořice. Učinilo tak

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 3 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

CHLUM SVATÉ MAŘÍ. Obecně závazná vyhláška obce Chlum Svaté Maří č... o závazné části územního plánu obce

CHLUM SVATÉ MAŘÍ. Obecně závazná vyhláška obce Chlum Svaté Maří č... o závazné části územního plánu obce Obec Chlum Svaté Maří Obecně závazná vyhláška obce Chlum Svaté Maří č.... o závazné části územního plánu obce CHLUM SVATÉ MAŘÍ str.č. 1 Zastupitelstvo obce Chlum Svaté Maří se na svém zasedání dne.. usneslo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Lázně Toušeň č. 3/2003. o vyhlášení závazné části územního plánu obce Lázně Toušeň

Obecně závazná vyhláška obce Lázně Toušeň č. 3/2003. o vyhlášení závazné části územního plánu obce Lázně Toušeň Obecně závazná vyhláška obce Lázně Toušeň č. 3/2003 o vyhlášení závazné části územního plánu obce Lázně Toušeň Zastupitelstvo obce Lázně Toušeň se na svém zasedání dne 3.12.2003 usneslo schválit na základě

Více

Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka

Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Odůvodnění změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka obsahuje textovou a grafickou část. Textová část: 1. Vyhodnocení koordinace využívání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Paseky č.1/2004 ze dne 10.12.2004, KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKY ČÁST PRVNÍ

Obecně závazná vyhláška obce Paseky č.1/2004 ze dne 10.12.2004, KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKY ČÁST PRVNÍ Obecně závazná vyhláška obce Paseky č.1/2004 ze dne 10.12.2004, KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKY Zastupitelstvo obce Paseka se na svém zasedání dne 10. 12. 2004 rozhodlo vydat

Více

Obecně závazná VYHLÁŠKA BRUMOVICE

Obecně závazná VYHLÁŠKA BRUMOVICE Obecně závazná VYHLÁŠKA Č. 21/1999 ze dne 14.12.1999 o užívání schváleného Územního plánu obce BRUMOVICE Rada obce Brumovice se dne 14.12.1999 usnesla vydat, na základě ustanovení 29 odst. 3 zák. č. 50/1976

Více

ÚPN-SÚ KYNŠPERK NAD OHŘÍ - VYHLÁŠKA Obecně závazná vyhláška města Kynšperk nad Ohří č. 6/2003, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města

ÚPN-SÚ KYNŠPERK NAD OHŘÍ - VYHLÁŠKA Obecně závazná vyhláška města Kynšperk nad Ohří č. 6/2003, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Obecně závazná vyhláška města Kynšperk nad Ohří č. 6/2003, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Kynšperk nad Ohří č. 01/97, o obecně závazných částech územního plánu sídelního útvaru

Více

MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU Č. 1/2005 KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU

MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU Č. 1/2005 KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU Č. 1/2005 KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU MĚSTO NĚMČICE NAD HANOU Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou OBECNĚ ZÁVAZNÁ

Více

VYHLÁŠKA Města Mělníka, okres Mělník

VYHLÁŠKA Města Mělníka, okres Mělník VYHLÁŠKA Města Mělníka, okres Mělník Číslo 2/2005 Zastupitelstvo města Mělník na svém zasedání dne 8.11.2005 se usnesla vydat podle 29 odst.3 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

Změna č. 1 územního plánu. obce SVÉRADICE TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Změna č. 1 územního plánu. obce SVÉRADICE TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Změna č. 1 územního plánu obce SVÉRADICE TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydává: Zastupitelstvo obce Svéradice Datum nabytí účinnosti: 17. 3. 2015 Oprávněná úřední osoba

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HULÍN. Změna č. 5 a 6

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HULÍN. Změna č. 5 a 6 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HULÍN Změna č. 5 a 6 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Hulín OKRES : Kroměříž KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Hulín, Odbor rozvoje města a životního prostředí

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obecně závazná vyhláška Města Ostrov. č. 10/2004, o závazné části Regulačního plánu části města Ostrov, Jáchymovská ulice - vlečka.

Obecně závazná vyhláška Města Ostrov. č. 10/2004, o závazné části Regulačního plánu části města Ostrov, Jáchymovská ulice - vlečka. Obecně závazná vyhláška Města Ostrov Zastupitelstvo města Ostrov se na svém zasedání dne 27.5.2004 usn. č. 93/04 usneslo vydat na základě 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 o závazných částech Změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Přeštice Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 30.6.2005 pod bodem usnesení B/ 10.1.

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Obecně závazná vyhláška města Benátky nad Jizerou o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Benátky nad Jizerou Vyhláška č. 5/1998 Na základě usnesení č. 32/98 ze dne

Více

Příloha č. 1 Důvodové zprávy

Příloha č. 1 Důvodové zprávy Příloha č. 1 Důvodové zprávy Příloha č. 2 Důvodové zprávy Příloha č. 3 Důvodové zprávy Dle Územního plánu Ústí nad Labem kapitola f) se p. p. č. 896/15 v k.ú. Skorotice u Ústí nad Labem nachází v

Více

ZÁLESNÁ ZHOŘ okr. Brno - venkov

ZÁLESNÁ ZHOŘ okr. Brno - venkov ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZÁLESNÁ ZHOŘ okr. Brno - venkov I.A TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Obecní úřad Zálesná Zhoř, Zálesná Zhoř 33. 664 84 Objednatel: Obec Zálesná Zhoř Projektant:

Více

ZMĚNA č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU LOKALITY POD ČILINOU V ROKYCANECH

ZMĚNA č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU LOKALITY POD ČILINOU V ROKYCANECH ZMĚNA č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU LOKALITY POD ČILINOU V ROKYCANECH 2019 ZPRACOVATEL ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU LOKALITY POD ČILINOU V ROKYCANECH Atelier T-plan, s.r.o. Sezimova 380/13, 140 00 Praha 4 RNDr.

Více

č. 1/2000 k Územnímu plánu obce

č. 1/2000 k Územnímu plánu obce Obecní zastupitelstvo obce Těšetice, zmocněné ustanoveními 36 odst. 1 písm. n) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a 26 odst. 2 zákona čís. 50/1976 Sb., o územním plánování a

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN OBEC O L E Ň KRAJ LZEŇSKÝ OKRES KLATOVY ÚZEMNÍ LÁN A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC OLEŇ, O L E Ň č.47, 339 01 OLEŇ OŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚ, NÁM. MÍRU č.62, 339 01 K L A T O V Y ZRACOVATEL : ARCHITEKTONICKÉ

Více

I. ZMĚNA Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU

I. ZMĚNA Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU I. ZMĚNA Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část územního plánu - Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 Vymezení zastavěného území... 2 1.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 1.2.1 Koncepce

Více

kterou se vyhlašují závazné části Územního plánu města Brna

kterou se vyhlašují závazné části Územního plánu města Brna VYHLÁŠKA č. 16/1994 kterou se vyhlašují závazné části Územního plánu města Brna ----------------------------------------------------------- Rada města Brna se dne 10. 11. 1994 usnesla vydat podle 16, 24

Více

MĚSTO STŘÍBRO. VYHLÁŠKA č. 3/2007 O závazných částech územního plánu města

MĚSTO STŘÍBRO. VYHLÁŠKA č. 3/2007 O závazných částech územního plánu města MĚSTO STŘÍBRO VYHLÁŠKA č. 3/2007 O závazných částech územního plánu města Zastupitelstvo města Stříbra vydalo na svém 7. zasedání dne 19.4.2007 v souladu s ustanovením 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. h)

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR I. VÝROK

ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR I. VÝROK změna č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR I. VÝROK únor 2019 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI správní orgán, který Změnu č.7 ÚP vydal Zastupitelstvo města Tábora pořizovatel Městský úřad Tábor, odbor rozvoje Oprávněná úřední osoba

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

MĚSTO DOBŘANY KRAJ PLZEŇSKÝ. ČÁST Šlovice

MĚSTO DOBŘANY KRAJ PLZEŇSKÝ. ČÁST Šlovice MĚSTO DOBŘANY KRAJ PLZEŇSKÝ ČÁST Šlovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 4/1996 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Šlovice O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOKET ze dne č. 7/2004 o vyhlášení závazné části Územního projektu zóny Loket-centrum

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOKET ze dne č. 7/2004 o vyhlášení závazné části Územního projektu zóny Loket-centrum OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOKET ze dne 16.12.2004 č. 7/2004 o vyhlášení závazné části Územního projektu zóny Loket-centrum Zastupitelstvo města Loket se usneslo dne 16.12.2004 vydat v souladu s ustanovením

Více

ČÁST PRVNÍ. Článek 1. Účel vyhlášky

ČÁST PRVNÍ. Článek 1. Účel vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 ze dne 6.2.2003 o závazných částech 1. změny územního plánu sídelního útvaru Jenišovice ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Zastupitelstvo obce Jenišovice se na svém zasedání

Více

HOLUBICE I. ZMĚNA Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOLUBICE

HOLUBICE I. ZMĚNA Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOLUBICE HOLUBICE I. ZMĚNA Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOLUBICE ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který změnu č. 7 vydal : Zastupitelstvo obce Holubice Datum

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ LHOTA Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Dolní Lhota OKRES : Zlín KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební Obec Dolní Lhota

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAMNICE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Objednatel: Projektant: MÚ

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, pro občanské vybavení, pro drobnou výrobu a výrobní služby a pro veřejná

Více

Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA I Ohrada 1854, Vsetín I gsm I I

Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA I Ohrada 1854, Vsetín I gsm I I Č Á S T A / I. 1 NÁVRH ZMĚ N Y Č. 2 P ř íloha č. 3 Příloha č. 1 strana 1 z 5 Návrh změny č. 2 Územního plánu Rožnov pod Radhoštěm, kterou se mění Územní plán Rožnov pod Radhoštěm ve znění změny č. 1. Územní

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LODĚNICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun - odbor územního plánování a regionálního rozvoje PROJEKTANT: Ing. arch. Václava Dandová ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Stanislav Zeman listopad

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROVENSKO POD TROSKAMI Zastupitelstvo města Rovensko pod Troskami, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ZMĚNA č. 1 NÁVRH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Textová část zpracovaná

Více

- 1 - ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Účel vyhlášky

- 1 - ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Účel vyhlášky - 1 - O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č.../2006 o schválení závazné části územně plánovací dokumentace - Ú z e m n í h o p l á n u o b c e N o v ý O l d ř i c h o v Obec NOVÝ OLDŘICHOV vyhlašuje

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU TEREZÍN. okr. Hodonín I.A. TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU TEREZÍN. okr. Hodonín I.A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU TEREZÍN okr. Hodonín I.A. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám.1, 695 35 Hodonín Objednatel: Obec Terezín, Terezín

Více

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE Obecně závazná vyhláška č. 9/97 ze dne 15.12. 1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lanškroun Městská rada podle 45, písm. l zákona o obcích č. 367/90 Sb. a dále podle 26 a násl. zákona

Více

Změny II. ÚPSÚ Opočno

Změny II. ÚPSÚ Opočno Změny II. ÚPSÚ Opočno Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna II. 1 textová část 2 hlavní výkres Odůvodnění Změny II. 1 textová část 2 koordinační výkres 3 výkres předpokládaných záborů

Více

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2005 ze dne KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST REGULAČNÍHO PLÁNU MĚSTSKÉ ČÁSTI PŘÍBRAM ŽEŽICE

MĚSTO PŘÍBRAM. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2005 ze dne KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST REGULAČNÍHO PLÁNU MĚSTSKÉ ČÁSTI PŘÍBRAM ŽEŽICE MĚSTO PŘÍBRAM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2005 ze dne 20. 4. 2005 KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST REGULAČNÍHO PLÁNU MĚSTSKÉ ČÁSTI PŘÍBRAM ŽEŽICE Zastupitelstvo města Příbrami se na svém zasedání dne

Více

KOMENTÁŘ OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN

KOMENTÁŘ OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU KOMENTÁŘ A. ÚZEMNÍ PLÁN B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN A. 1. Textová část A. 1. 1. Vymezení zastavěného území - datum, ke kterému bylo vymezeno zastavěné území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. OBEC ŘÍČKY V ORL. HOR. Číslo: 4/06 Dne: 6.9.2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. o schválení Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Říčky v Orlických horách a vyhlášení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Příloha č. 1 Funkční regulativy k obecně závazné vyhlášce o závazné části územního plánu města Němčice nad Hanou

Příloha č. 1 Funkční regulativy k obecně závazné vyhlášce o závazné části územního plánu města Němčice nad Hanou Příloha č. 1 Funkční regulativy k obecně závazné vyhlášce o závazné části územního plánu města Němčice nad Hanou PLOCHY BYDLENÍ : Slouží pro umístění obytných objektů. Závazně jsou vymezeny plochy Bh /hromadné

Více

I. Změna územního plánu

I. Změna územního plánu I. Změna územního plánu A. TEXTOVÁ ČÁST I. Změna územního plánu... 3 I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 I.2.1 Koncepce rozvoje území

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO SULEJOVICE

Více

ÚPNSÚ TROUBKY ZMĚNA Č.4

ÚPNSÚ TROUBKY ZMĚNA Č.4 ÚPNSÚ TROUBKY ZMĚNA Č.4 ZÁVAZNÁ ČÁST ZMĚNY Č.4 ÚPNSÚ TROUBKY REGULATIVY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ V ČLENĚNÍ DLE VYHLÁŠKY O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU ZADAVATEL: SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: KRAJ: NÁVRHOVÉ OBDOBÍ ÚPNSÚ

Více

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE str.1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE LOKALITY: A1-A3 Správní orgán, který změnu územního plánu

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. č. 3 / 2005. o závazných částech územního plánu obce S L U P

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. č. 3 / 2005. o závazných částech územního plánu obce S L U P O B E C S L U P O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3 / 2005 o závazných částech územního plánu obce S L U P Zastupitelstvo obce Slup, vydává dle 10 a 84 odst. 2. písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

A1. Návrh územního plánu

A1. Návrh územního plánu 1 Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. srpen 2013 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo mě sta Slušovice Číslo usnesení: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: M ě stský úř ad

Více

O B E C Ř E H L O V I C E

O B E C Ř E H L O V I C E O B E C Ř E H L O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 18/2001 ze dne 3.7.2001, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Řehlovice Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA NOVÁ ROLE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA NOVÁ ROLE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Město Nová Role ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA NOVÁ ROLE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2005 o závazné části Územního plánu města Nová Role Leden 2005 Obecně závazná vyhláška města Nová Role č. 2/2005 o závazné části

Více

3/ Obecně závazná vyhláška obce Určice o vyhlášení závazných částí změny a doplňku územního plánu sídelního útvaru

3/ Obecně závazná vyhláška obce Určice o vyhlášení závazných částí změny a doplňku územního plánu sídelního útvaru 3/1998 - Obecně závazná vyhláška obce Určice o vyhlášení závazných částí změny a doplňku územního plánu sídelního útvaru schváleného dle ustanovení 36, odst. 1, písm. n, zákona č. 367/1990 Sb., o obcích,

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

O B E C J E N I Š O V I C E. Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U N Á V R H Z M Ě N A č

O B E C J E N I Š O V I C E. Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U N Á V R H Z M Ě N A č O B E C J E N I Š O V I C E Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U N Á V R H Z M Ě N A č. 3 2 0 0 8 Územní plán sídelního útvaru Jenišovice 1 Seznam příloh Grafické přílohy jsou z důvodu přehlednosti

Více

Změna č. 1 Územního plánu obce Václavov u Bruntálu

Změna č. 1 Územního plánu obce Václavov u Bruntálu (Změna "Územní plán obce Václavov u Bruntálu" schváleného Zastupitelstvem obce Václavov u Bruntálu dne 13. prosince 2006. Nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 "O regulativech územního rozvoje

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO - stavby pro bydlení PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO tab. č. 1 - stavby rodinných domů - stavby bytových domů - stavby občanského vybavení, např. stavby pro vzdělávání a výchovu, stavby pro sociální služby, stavby

Více

ZMĚNU č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LIBICE NAD CIDLINOU

ZMĚNU č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LIBICE NAD CIDLINOU Obec Libice nad Cidlinou Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Zastupitelstvo obce Libice nad Cidlinou, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec. Územní plán obce Vestec právní stav po vydání Změny č.1 - aktualizace Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Objednatel: obec Vestec Září 2014 Právní stav Územního

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO:

ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO: ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO: A) Hranice zastavěného území vymezená platným Územním plánem obce

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY POŘIZOVATEL: Obecní úřad KOSTOMLÁTKY ETAPA OBJEDNATEL: Obec KOSTOMLÁTKY Návrh ZHOTOVITEL: ŽALUDA, projektová kancelář Ing. Eduard Žaluda, Ing. arch.

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV I. NÁVRH I.A. Textová část Objednatel Pořizovatel Zpracovatel obec Bezvěrov Obecní úřad Bezvěrov se zajištěním kvalifikačních požadavků: Ing. Martina Miklendová

Více

O B E C P R A V L O V

O B E C P R A V L O V O B E C P R A V L O V OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2 / 2006 ze dne 27.12.2006, o závazných částech změny č.1 územního plánu obce Pravlov, kterou se mění vyhláška č.2/2000 Zastupitelstvo obce Pravlov na základě

Více