Obecně závazná vyhláška č. 1/1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Koloveč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecně závazná vyhláška č. 1/1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Koloveč"

Transkript

1 Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška č. 1/1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Koloveč Starosta obec Koloveč vdává dle ustanovení zastupitelstva ze dne podle 29 ods. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 24 odst. 1 a 45 písm. 1) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku č. 7/1997. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Účel vyhlášky 1. Vyhláška vymezuje závazné části řešení územního plánu sídelního útvaru Koloveč schváleného obecním zastupitelstvem Kolovče dne (dále jen územní plán ). 2. Vyhláška stanoví závazné regulativy pro změny funkčního a prostorového uspořádání území, omezující podmínky a režim využívání místního systému ekologické stability a stanoví podmínky pro upřesnění rozsahu a polohy veřejně prospěšných staveb. Článek 2 Rozsah platnosti 1. Vyhláška platí pro katastr. území obce Koloveč, jak jej vymezuje grafická příloha územního plánu Plán funkčního využití území. Článek 3 Vymezení základních pojmů 1. Na území obce jsou územním plánem rozlišovány: a) z hlediska funkčního uspořádání polyfunkční území a monofunkční plochy 1

2 b) z hlediska zastavitelnosti: území zastavitelná a území nezastavitelná c) z hlediska prostorového uspořádání: území a plochy s rozdílnými limity intenzity jeho využití d) z hlediska požadavků na další územně plánovací dokumentaci a podklady území stabilizovaná a území rozvojová (území přestavbová, dostavbová) 2. Na území obce jsou územním plánem vyznačeny: a) z hlediska vymezení územního systému ekologické stability: plochy biocenter a plochy biokoridů b) z hlediska zajištění veřejných zájmů: plochy veřejně prospěšných staveb 3. Pro účely této vyhlášky se dále vymezují pojmy: a) Chov drobného zvířectva Chovem drobného zvířectva se rozumí chov drůbeže, holubů, králíků, kůzlat, jehňat, psů, koček a včel, v počtu omezeném požadavky veterinárních předpisů. Chov jiných zvířat je možno považovala chov drobného zvířectva jen na základě individuálního povolení veterinárního orgánu. b) Nerušící zařízení, podstatně nerušící zařízení Nerušícím zařízením se rozumí zařízení, kdy negativní účinky a vlivy staveb a zařízení nenarušuje provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nezhoršuje kvalitu životního prostředí v okolí a v okolních stavbách nad přístupnou míru. Podstatně nerušícím zařízením se rozumí zařízení, které nezhoršuje kvalitu životního prostředí s výjimkou zvýšeného zatížení hlukem, způsobeným provozem zařízení nebo s ním souvisejícím dopravním provozem, a to v míře povolené hygienickým předpisem pro smíšené zóny 1) c) Drobná výroba a služby, řemeslná výroba Drobnou výrobou a službami se rozumí výrobní zařízení nebo zařízení výrobních služeb malého rozsahu co do výměry pozemku, počtu zaměstnanců a objemu přepravy. V územních výrobních (V d, V z ) je doporučeno považovat za zařízení drobné výroby a služeb zařízení, jehož velikost nepřesahuje 1 ha plochy pozemku, 100 zaměstnanců a objem přepravy 100 t nebo 500 m 3 v jednom dni. V ostatních územních je doporučeno považovat za zařízení drobné výroby a služeb zařízení, jehož velikost nepřesahuje 2500 m 3 plochy pozemku, 25 zaměstnanců a objem přepravy v rozsahu 15 t nebo 50 m 3 v jednom dni. 2

3 Řemeslnou výrobou se rozumí výroba řemeslného charakteru zajišťovaná jedním pracovníkem, případně dalšími nejvýše čtyřmi pracovníky. d) Zábavní zařízení Zábavním zařízením se rozumí herny, kasina, diskotéky, pornografická kina, erotické salóny, prodejny erotického zboží a podobně. e) Veřejné ubytování Veřejným ubytováními se rozumí ubytování v hotelech, motelech, botelech apod. a v penzionech, s dobou ubytování zpravidla ne delší než týden, nebo sezónní ubytování ve stanových a chatových táborech a v autokempech. ČÁST DRUHÁ Struktura osídlení území Článek 4 Osídlení 1. Obec Koloveč plní funkci střediska osídlení v rámci regionální aglomerace Domažlicka. 2. Vlastní koloveč se bude rozvíjet jako urbanizovaný celek, který je napojen na st. silniční síť II. třídy č. 183 a Ve volné krajině nebudou vytvářena nová sídla, sídelní lokality nebo samoty. ČÁST TŘETÍ Regulace funkčního uspořádání území Článek 5 Funkční uspořádání území 1. Funkční uspořádání území sídelního útvaru stanoví území sídelního útvaru stanoví územní plán v grafické příloze Plán funkčního využití území. 2. Územní plán vymezuje tyto druhy polyfunkčních území: a) zóna individuálního bydlení (BI) b) zóna bydlení venkovského typu (BV) c) zóna hromadného bydlení (BH) d) zóna drobné výroby a služeb (VD) 3

4 e) zóna koncentr. Zemědělství a zem. Služeb (VZ) f) smíšená zóna městská (SM) 3. Pro každé polyfunkční území jsou stanoveny základní funkce ploch a druhy staveb a zařízení, které je v něm možno umisťovat. 4. Územní plán vymezuje tyto druhy monofunkčních ploch: a) zóna občanské vybavenosti (OV) b) zóna technické (OT) c) zóna dopravního vybavení (OD) d) zóna sídelní zeleně (ZS) e) zóna sportovní rekreace (RS) f) zóna individuální rekreace (RI) g) zóna hromadné rekreace (RH) 5. Územní plán vymezuje neurbanizovaný prostor takto: a) Zóna využívaného ZPF (Z) b) Zóna lesní výroby (L) c) Zóna přírody (P) 6. Pro každou monofunkční plochu jsou stanoveny druhy ploch, staveb a zařízení, které zahrnuje a které je v ní možno umisťovat. 7. Podrobnější druh občanského nebo technického zařízení, zařízení rekreace a druh zeleně je v Plánu funkčního využití území stanoven číselným kódem. Článek 6 Zóna individuálního bydlení BI 1. Území je určeno téměř výlučně pro bydlení. 2. V tomto území je přípustné umisťovat: a) Obytné domy 3. V tomto území je výjimečně přípustné umisťovat: a) kulturní, sportovní a zdravotnická zařízení, školství-sloužící pro obsluhu tohoto území b) zařízení maloobchodu a veřejného stravování sloužící pro obsluhu tohoto území c) malá zařízení veřejného ubytování do 20 lůžek d) nerušící zařízení řemeslné výroby a služeb sloužící pro obsluhu tohoto území 4

5 článek 7 Území bydlení venkovského typu BV Území je určeno pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad a s možností chovu drobného zvířectva. V tomto území je přípustné umisťovat: a) rodinné bydlení s užitkovými zahradami a chovem drobného zvířectva b) zařízení maloobchodu a veřejného stravování sloužící pro obsluhu tohoto území c) nerušící zařízení drobné výroby a služeb sloužící pro obsluhu tohoto území d) zahradnictví e) rekreační domky a chalupy V tomto území je výjimečně přípustné umisťovat: a) ostatní obytné domy b) kulturní, církevní, sportovní, sociální a zdravotnická zařízení a zařízení školství c) zařízení veřejného ubytování d) ostatní nerušící zařízení drobné výroby a služeb e) veřejné čerpací stanice pohonných hmot článek 8 zóna hromadného bydlení BH 1. území je určeno téměř výlučně pro bydlení: 2. v tomto území je přípustné umisťovat: a) obytné domy vícepodlažní nájemného charakteru. 3. v tomto území je výjimečně přípustné umisťovat: a) kulturní, sportovní a zdravotnická zařízení, školství sloužící pro obsluhu tohoto území b) zařízení maloobchodu a veřejného stravování sloužící pro obsluhu tohoto území c) malá zařízení veřejného ubytování do 20 lůžek d) nerušící zařízení řemeslné výroby a služeb sloužící pro obsluhu tohoto území e) objekty rodinného bydlení článek 9 Smíšené území městské SM 1. Území je určeno pro bydlení, OV a podstatně nerušící zařízení drobné výroby a služeb. 2. V tomto území je přípustné umisťovat: a) obytné domy b) obchodní, administrativní a správní budovy y zařízení c) kulturní, církevní, sportovní, sociální a zdravotnická zařízení a zařízení školství, vědy a výzkumu 5

6 d) zařízení maloobchodu, veřejného ubytování a stravování e) podstatně nerušící zařízení drobné výroby a služeb f) veřejné čerpací stanice pohonných hmot 3. V tomto území je výjimečně přípustné umisťovat: a) zábavní zařízení b) zahradnictví článek 10 Území drobné výroby a služeb VD 1. Území je určeno pro zařízení drobné výroby a služeb, která by mohla mít rušivé účinky pro bydlení. 2. V tomto území je přípustné umisťovat: a) obchodní, administrativní a správní budovy a zařízení b) všechny druhy zařízení drobné výroby a služeb, sklady c) zařízení vědy a výzkumu d) veřejné čerpací stanice pohonných hmot 3. V tomto území je výjimečně přípustné umisťovat. a) byty pohotovostní, služební a majitelů zařízení b) kulturní, církevní, sportovní, sociální a zdravotnická zařízení a zařízení školství c) zařízení maloobchodu d) zařízení veřejného stravování e) zábavní zařízení článek 11 Zóna koncentrovaného zemědělství a zem. služeb VZ 1. Území je určeno pro zařízení zemědělské výroby a zemědělských služeb, která mají podstatné rušivé účinky na okolí ba která proto není možné umisťovat v jiných územích. 2. V tomto území je přípustné umisťovat: a) všechny druhy zařízení zemědělské výroby a služeb, sklady, stavební dvory a zařízení na údržbu technického vybavení a komunikací. b) veřejné čerpací stanice pohonných hmot 3. V tomto území je výjimečně přípustné umisťovat: a) byty pohotovostní, služební a majitelů zařízení b) kulturní, sportovní, sociální a zdravotnická zařízení c) zařízení veřejného stravování d) zábavní zařízení 6

7 Článek 12 Zóna občanského vybavení OV 1. Plochy občanského vybavení jsou určeny pro umisťování zařízení: a) správy k) zdravotnictví b) školství l) vědy a výzkumu c) církve m) obchodu d) kultury n) nevýrobních služeb e) sportu o) veřejného ubytování f) jeslí a mateřských škol p) veřejného stravování g) pošt h) bezpečnosti a armády i) požární ochrany j) sociální péče 2. Na plochách s podrobněji určeným druhem zařízení je přípustné umisťovat jen takové zařízení občanského vybavení, pro které jsou určeny. NA plochách neupřesněných je možno umisťovat zařízení kteréhokoliv z uvedených druhů občanského vybavení. Článek 13 Zóna technického vybavení OT 1. Plochy technického vybavení jsou určeny pro umisťování zařízení: a) pro zásobování vodou b) pro čištění odpadních vod c) pro zásobování elektrickou energií d) pro zásobování plynem e) pro zásobování teplem f) spojů 1. Jako dopravní plochy jsou vymezeny: Článek 14 Zóna dopravního vybavení OD a) plochy zařízení automobilové dopravy autobusová nádraží a zařízení městské hromadné dopravy, záchytná a jiná rozsáhlejší parkoviště, hromadné garáže a rozsáhlejší veřejné čerpací stanice pohonných hmot. b) plochy pěšího provozu pěší zóny, veřejná prostranství a podobně Na plochách s přesněji určeným druhem zařízení je přípustné umisťovat jen takové dopravní značení, pro které jsou určeny. 2. Jako komunikace jsou vymezeny dálnice, rychlostní silnice a důležité městské komunikace. 7

8 3. Jako plochy železnic jsou vymezeny železniční tratě a dráhy, lanovky, nádraží a stanice, překladiště a jiná doprovodná zařízení apod. článek 15 Zóna sportovní rekreace RS 1. Jako plochy sportovní rekreace jsou vymezeny: a) sportovní areály pro atletiku, míčové hry b) hřiště pro neorganizovanou tělovýchovu c) zimní ledové plochy d) sportovní haly 2. Na plochách s podrobněji určeným druhem zařízení je přípustné umisťovat jen takové zařízení sport. rekreace, pro které jsou určeny. Na plochách neupřesněných je možno umisťovat zařízení kteréhokoliv z uvedených druhů občanského vybavení. Článek 16 Zóna hromadné rekreace RH 1. Jako plochy hromadné rekreace jsou určeny: a) koupaliště, přírodní vodní plochy sloužící pro rekreaci b) kempinková zařízení všeho druhu c) letní stanové tábory d) vodní a jiná tábořiště 2. Na plochách s podrobněji určeným druhem zařízení je přípustné umisťovat jen takové zařízení hromadné rekreace, pro které jsou určeny. Na plochách neupřesněných je možno umisťovat zařízení kteréhokoliv z uvedených druhů občanského vybavení. Článek 17 Zóna individuální rekreaci RI 1. Jako plochy pro individuální rekreaci jsou vymezeny: a) zahrádky a zahrádkové osady b) chatové osady c) rekreační vesnice s převahou rekreačních chalup 2. Na plochách s podrobněji určeným druhem zařízení je přípustné umisťovat jen takové zařízení individuální rekreace, pro které jsou určeny. Na plochách neupřesněných je možno umisťovat zařízení kteréhokoliv z uvedených druhů občanského vybavení. 8

9 Článek 18 Zóna sídelní zeleně ZS 1. Plochy zeleně jsou podrobněji rozděleny na: a) parky b) ostatní veřejnou zeleň c) svahovou a ochrannou zeleň d) hřbitovy e) hřiště f) zahradnictví g) ostatní nelesní zeleň 2. Plochy zeleně přípustné využívat je ve shodě s jejich podrobnějším určením. Článek 19 Neurbanizovaný prostor Plochy vod, lesů a zemědělsky využívaného půdního fondu 1. Jako vodní plochy jsou vymezeny plochy toků a vodních nádrží potoků, řek, plavebních kanálů, rybníků, přehrad, jezer a podobně. 2. Jako plochy lesů (L) jsou vymezeny v zásadě plochy lesního půdního fondu lesy produkční, rekreační, ochranné, zvláštního určení, obory a podobně. 3. Jako plochy zemědělsky využívaného půdního fondu (Z) jsou vymezeny plochy obhospodařovaného a dočasně neobhospodařovaného zemědělského půdního fondu plochy orné půdy, luk a pastvin, vinic, chmelnic, sadů dalších speciálních kultur, zelinářské plochy a podobně s výjimkou zahrad, které jsou součástí polyfunkčních území. 4. Jako plochy přírody (P) jsou vymezeny plochy biokoridorů a biocenter dle ÚSES a chráněná území přírody přírodní rezervace. Článek 20 Regulace funkčního využití území 1. Na pozemcích, v zařízeních a objektech je možno dále provozovat stávající funkce, i když nejsou v souladu s charakteristikou území nebo plochy, pokud nebudou negativně ovlivňovat základní funkci(ce) území nebo plochy nad přípustnou míru a nejsou zde dány důvody pro opatření podle zákona 2) 2. Stavby a zařízení umisťovat to znamená povolovat, povolovat jejich změny a povolovat změny jejich užívání a rozhodovat o měně využití území je možno jen v souladu s charakteristikou území nebo plochy. 9

10 3. O umisťování výjimečně přípustných staveb a zařízení v polyfunkčním území rozhoduje - s přihlédnutím k místním podmínkám a ke každému jednotlivému případu zvlášť stavební úřad. 4. Umisťování zařízení technického vybavení, sloužících pro obsluhu jednotlivých polyfunkčních území a monofunkčních ploch, je přípustné pokud případné nežádoucí vlivy na bydlení nebo jejich základní funkci(ce) nepřekročí přípustnou míru. 5. Umisťování parkovišť, odstavných ploch a garáží pro osobní vozidla sloužící pro obsluhu jednotlivých polyfunkčních území monofunkčních ploch je přípustné, pokud případné nežádoucí vlivy na bydlení nebo jejich základní funkci(ce) nepřekročí přípustnou míru. 6. Ve všech druzích polyfunkčních území a zastavitelných monofunkčních ploch je přípustné umisťovat: a) Komunikace vozidlové sloužící pro obsluhu tohoto území a plochy pěšího provozu b) zeleň 7. Výčet přípustných a výjimečně přípustných objektů, zařízení a staveb stanovených vyhláškou je možno upřesnit v podrobnější územně plánovací dokumentaci (regulačních plánech). 2) 87 a 102 odst. 3 stavebního zákona Článek 21 Nezastavitelné plochy 1. Nezastavitelné jsou monofunkční plochy: a) zemědělsky využívaného půdního fondu b) lesů c) vodní plochy d) plochy zeleně 2. Na nezastavitelných plochách není dovoleno umisťovat stavby s výjimkou drobných staveb, které jsou určeny pro funkční využití těchto ploch a dále staveb drah a na dráze, pozemních komunikací, liniových staveb technického vybavení, meliorací zemědělské a lesní půdy a úprav vodních toků. 10

11 ČÁST ČTVRTÁ Další územně plánovací příprava Článek 22 Rozvojová území 1. Rozvojové území je územním plánem zvláště vymezené polyfunkční území nebo monofunkční plocha. 2. V rozvojovém území dojde k podstatné změně ve funkčním využití pozemků a objektů nebo ke změně charakteru jeho zastavění. 3. V rozvojovém území je možno povolit novou výstavbu nebo přestavbu až na základě schválené podrobnější územně plánovací dokumentace, popřípadě územně plánovacího podkladu. 4. Pro rozsáhlejší území nebo pro území zastavované stavbami více investorů je ve smyslu odstavce 3 nutný územní plán zóny (regulační plán), pro území zastavované jednou stavbou je nutná alespoň urbanistická studie. 5. Regulační podmínky pro stavby v rozvojovém území stanoví stavební úřad podle schválené podrobnější územně plánovací dokumentace, popřípadě územně plánovacího podkladu. 6. Běžná údržba a nutné opravy stávajících objektů v rozvojových územích nejsou omezeny. Článek 23 Stabilizovaná území 1. Stabilizované území je územním plánem vymezeno v Plánu funkčního využití území negativně vůči území rozvojovému. Tvoří ho všechna polyfunkční území a zastavitelné monofunkční plochy, která nejsou součástí rozvojových území. 2. Funkční využití a struktura zastavění stabilizovaného území se nebude podstatně měnit. 3. Ve stabilizovaném území je možno stavby a zařízení umisťovat to znamená povolovat, povolovat jejich změny a povolovat změny jejich užívání a rozhodovat o změně využití území jen pokud jejich nová funkce odpovídá charakteristice území nebo plochy a hmota objektu hmotám okolní zástavby. 4. Regulační podmínky pro tavby ve stabilizovaném území stanoví stavební úřad v územním řízení jejich odvozením z okolní zástavby. 11

12 Článek 24 Ovlivňování okolí 1. Nově umisťované, rekonstruované a modernizované objekty a zařízení nesmí svým provozem nad přípustnou míru nepříznivě ovlivňovat okolní zástavbu a plochy a rovněž samy nesmí být nad přípustnou míru nepříznivě ovlivňovány provozem okolních zařízení. ČÁST PÁTÁ Regulace prostorového využití území Článek 25 Prostorové uspořádání území 1. Zástavba vlastních Poběžovic se bude převážně rozvíjet v okrajových partiích sídla o nízké podlažnosti tak, aby byla zachována identita obrazu města. 2. Ostatní zastavění v územích občanské výstavby bude mít charakter zastavění solitérních objektů. Článek 26 Regulace prostorového využití území 1. Objekty je možno stavět, přistavovat a nastavovat jen v takovém objemu a hmotě, aby nebyly překročeny limity prostorového využití území. 2. Jednotlivé společensky významné objekty mohou bát výjimečně než je stanoveno limitem jen v případě, že taková komplexně posouzená výška bude nejdříve schválena v podrobnější územně plánovací dokumentaci. Článek 27 Limity prostorového využití 1. Pro regulaci prostorového využití území se stanoví tyto limity prostorového využití území: a) koeficient zastavění pozemku b) koeficient podlažní plochy c) koeficient obestavěného prostoru d) maximální podlažnost 2. Koeficient zastavění pozemku udává maximální procentní podíl zastavěné plochy objektu k celkové ploše pozemku. 3. Koeficient podlažní plochy vyjadřuje maximální poměr součtu všech podlažních ploch k celkové ploše pozemku. 12

13 4. Koeficient obestavěného prostoru vyjadřuje maximální poměr obestavěného prostoru (m 3 ) k celkové ploše pozemku (m 2 ). 5. Maximální podlažnost udává maximální počet nadzemních podlaží objektu (p=podkroví). 6. Pro jednotlivé druhy polyfunkčních území se stanoví tyto limity: 7. Pro zastavitelné monofunkční plochy stanoví limity prostorového využití území: a) pro novou výstavbu v rozvojových územích podrobnější územně plánovací dokumentace nebo územně plánovací podklad. b) pro dostavby, přístavby a nástavby ve stabilizovaných územích stavební úřad v územním rozhodnutí, a to se s přihlédnutím k charakteru okolního zastavění. 8. Limity prostorového využití území je možno upřesnit v podrobnější územně plánovací dokumentaci (regulačních plánech) ČÁST ŠESTÁ Neurbanistické limity Článek V řešeném území jsou obecně závaznými právními předpisy stanoveny další neurbanistické limity využití území: a) ochranná pásma komunikací 5) b) ochranná pásma vedení a zřízení technického vybavení 6) c) podmínky ochrany zemědělského a lesního půdního fondu 7) d) pásma hygienické ochrany PHO farmy Zemědělské a.s 340m PHO hřbitova 100m PHO čistírny odpadních vod 100m PHO kartáčovny 35 m PHO Chodských pletáren 35 m PHO skladu dřeva 60 m PHO drobné výroby č m e) v katastrálním a zájmovém území jsou vyznačena: PHO vodních zdrojů II a CHLÚ Zíchov poddolované území přírodní park Branžovský hvozd přírodní rezervace Netřeb 13

14 Herštýn přírodní památka Hora f) památkově chráněné objekty zapsané v seznamu kostel Zvěstování Páně fara čp. 45 objekty čp. 12, 31, 39, 40 a 146 V jednání jsou objekty: čp (stará radnice) čp. 125 a 284 Ve výkresové dokumentaci (výkres č. 2) je dále vyznačena dle požadavku ref. kultury OkÚ v Domažlicích a PÚ v Plzni hranice území se zvláštním režimem, která vymezuje území původní urbanistické struktury obce. 5) Zákon o pozemních komunikacích č. 27/1994 Sb. Vyhláška č. 35/1984 Sb., k provádění zákona o pozemních komunikacích 6) ČSN Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN Vodovodní potrubí, Zákon č. 222/1994 Sb. Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ČÁST SEDMÁ Územní systém ekologické stability Článek 29 Místní systém ekologického stability 1. Místní systém ekologické stability vymezuje územní plán v grafické příloze Územní systém ekologické stability. 2. Plochy tvořící součásti biocenter a biokoridorů, zahrnuté i do území a ploch jiných funkcí než zeleně, jsou nezastavitelné. 3. Omezující podmínky a režim využívání území a ploch, které jsou součástí biocenter a biokoridorů, stanoví vyhláška v příloze Vymezení biocenter a biokoridorů místního systému ekologické stability (příloha A). 14

15 ČÁST OSMÁ Veřejně prospěšné stavby Článek 30 Vymezení ploch 1. Jmenovitý seznam územním plánem vymezených veřejně prospěšných staveb je uveden v příloze B vyhlášky Seznam veřejně prospěšných staveb. 2. Rozsah a poloha nově navrhované veřejně prospěšné stavby mohou být upřesněny v podrobnější územně plánovací dokumentaci (regulačním plánu) nebo v územním řízení. Článek 31 Vyvlastnění 1. Vyznačení veřejně prospěšné stavby v územním plánu je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb podle 108 odst. 2 písm. a) zákona FS č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosetou dohodou. ČÁST DEVÁTÁ Závěrečná ustanovení Článek 32 Uložení dokumentace 1. Dokumentace územního plánu sídelního útvaru je uložena na obecním úřadě v Kolovči, na stavebním úřadě ve Staňkově a na Referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu Domažlice. 2. Nedílnou součástí vyhlášky o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Koloveč jsou přílohy: A a příloha B Článek 33 Účinnost 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem V Kolovči dne

16 .. starosta. zástupce starosty Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

P o m e z í n a d O h ř í

P o m e z í n a d O h ř í Obec Pomezí nad Ohří Obecně závazná vyhláška 10/1998 ve znění OZV 11/2005 o změně závazných částí územního plánu sídelního útvaru P o m e z í n a d O h ř í Starosta obce Pomezí nad Ohří na základě usneseni

Více

M Ě S T O Č E L Á K O V I C E

M Ě S T O Č E L Á K O V I C E M Ě S T O Č E L Á K O V I C E VYHLÁŠKA č. 22/94 O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA ČELÁKOVICE Městské zastupitelstvo v Čelákovicích se usneslo dne 19. 09. 1994 vydat podle l6 zákona

Více

V y h l á š k a S K A L K A

V y h l á š k a S K A L K A Obec Pomezí nad Ohří V y h l á š k a o závazných částech územního plánu sídelního útvaru rekreační oblasti S K A L K A Starosta obce Pomezi nad Ohří na základě usneseni Obecního zastupitelstva Pomezi nad

Více

Obecně závazná vyhláška obce Třemešné č. 2/2004

Obecně závazná vyhláška obce Třemešné č. 2/2004 Obecně závazná vyhláška obce Třemešné č. 2/2004 o závazné části územního plánu obce Třemešné Zastupitelstvo obce Třemešné podle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a v souladu s 29 odst.

Více

Článek 1. Územní rozsah platnosti a lhůty pro vyhodnocení, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byl územní plán obce Osek schválen

Článek 1. Územní rozsah platnosti a lhůty pro vyhodnocení, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byl územní plán obce Osek schválen Obecně závazná vyhláška obce Osek číslo 1/2004 o vyhlášení závazné části územního plánu obce Osek a veřejně prospěšných staveb, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit Zastupitelstvo obce

Více

Vyhláška č.6 Města Roztoky o závazných částech územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška č.6 Města Roztoky o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Vyhláška č.6 Města Roztoky o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky se usneslo dne 7.září 1995 vydat podle 16 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve

Více

Článek 1. Účel vyhlášky

Článek 1. Účel vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 1/2006 o závazné části Územního plánu Města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice vydalo dne 20.12.2006 na základě 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování

Více

Město Čelákovice, nám.5.května 1, Čelákovice

Město Čelákovice, nám.5.května 1, Čelákovice Město Čelákovice, nám.5.května 1, 250 88 Čelákovice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. E 1/2005 MĚSTA ČELÁKOVIC, O VYHLÁŠENÍ OBECNÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA ČELÁKOVIC, KTEROU

Více

OBEC ROZVADOV. Obecně závazná vyhláška obce Rozvadov. č. 4/2006,

OBEC ROZVADOV. Obecně závazná vyhláška obce Rozvadov. č. 4/2006, OBEC ROZVADOV Obecně závazná vyhláška obce Rozvadov č. 4/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška obce Rozvadov č. usnesení 81/00 ze dne 3.4.2000 o závazných částech Územního plánu sídelního

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2004 obce VĚDOMICE o vymezení závazné části Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Vědomice Zastupitelstvo obce Vědomice vyhlašuje v souladu s ustanovením 29 odst. 2 a 3

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2001 o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Kunžak 1 Zastupitelstvo obce Kunžak na svém zasedání dne 23.8.2001 schválilo v souladu s ustanoveními 84 odst. 2 písm.

Více

Obecně závazná vyhláška města Karlovy Vary č. 1/2004

Obecně závazná vyhláška města Karlovy Vary č. 1/2004 Obecně závazná vyhláška města Karlovy Vary č. 1/2004 Na základě usnesení Zastupitelstva města K. Vary č. z026.0/04 z 15. 6. 2004 Rada města K. Vary vydala dne 24. 8. 2004 úplné znění obecně závazné vyhlášky

Více

A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ BH BYDLENÍ HROMADNÉ V BYTOVÝCH DOMECH bydlení v bytových domech stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely administrativní zařízení školská

Více

Obec Tuřany. č. 4 / 2004. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Čl. l. Čl. 2. Rozsah platnosti. Čl. 3. Vymezení základních pojmů

Obec Tuřany. č. 4 / 2004. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Čl. l. Čl. 2. Rozsah platnosti. Čl. 3. Vymezení základních pojmů Obec Tuřany O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 4 / 2004 O ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUŘANY Zastupitelstvo obce Tuřany usnesením č. 48 / 04 ze dne 18.10.2004 schválilo v souladu s 84,

Více

B U B L A V A Územní plán obce

B U B L A V A Územní plán obce Obec Bublava B U B L A V A Územní plán obce Koncept Návrh závazné části územního plánu říjen 2006 Objednatel : Obec Bublava Bublava 389 357 22 Pořizovatel : Městský úřad Kraslice Odbor územního plánování,

Více

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Zastupitelstvo obce Záryby se na svém zasedání dne 29.6.2006

Více

Úplné znění obecně závazné vyhlášky obce Zbizuby č. 1/2002 o závazných částech ÚP obce Zbizuby, jak vyplývá z pozdějších změn.

Úplné znění obecně závazné vyhlášky obce Zbizuby č. 1/2002 o závazných částech ÚP obce Zbizuby, jak vyplývá z pozdějších změn. Úplné znění obecně závazné vyhlášky obce Zbizuby č. 1/2002 o závazných částech ÚP obce Zbizuby, jak vyplývá z pozdějších změn. ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek l Účel vyhlášky 1.) Vyhláška vymezuje

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

CHLUM SVATÉ MAŘÍ. Obecně závazná vyhláška obce Chlum Svaté Maří č... o závazné části územního plánu obce

CHLUM SVATÉ MAŘÍ. Obecně závazná vyhláška obce Chlum Svaté Maří č... o závazné části územního plánu obce Obec Chlum Svaté Maří Obecně závazná vyhláška obce Chlum Svaté Maří č.... o závazné části územního plánu obce CHLUM SVATÉ MAŘÍ str.č. 1 Zastupitelstvo obce Chlum Svaté Maří se na svém zasedání dne.. usneslo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Paseky č.1/2004 ze dne 10.12.2004, KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKY ČÁST PRVNÍ

Obecně závazná vyhláška obce Paseky č.1/2004 ze dne 10.12.2004, KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKY ČÁST PRVNÍ Obecně závazná vyhláška obce Paseky č.1/2004 ze dne 10.12.2004, KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKY Zastupitelstvo obce Paseka se na svém zasedání dne 10. 12. 2004 rozhodlo vydat

Více

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 o závazných částech Změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Přeštice Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 30.6.2005 pod bodem usnesení B/ 10.1.

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obecně závazná vyhláška obce Korolupy č. 2/2004, o závazných částech územního plánu obce Korolupy. Zastupitelstvo obce Korolupy, vydává dle 84 odst. 2. písm.

Více

VYHLÁŠKA č. 1/2000 ze dne o závazných částech územního plánu obce STÁRKOV

VYHLÁŠKA č. 1/2000 ze dne o závazných částech územního plánu obce STÁRKOV VYHLÁŠKA č. 1/2000 ze dne 23.02.2000 o závazných částech územního plánu obce STÁRKOV Zastupitelstvo obce Stárkov schválilo na svém zasedání dne 23.02.2000 výše uvedený územní plán obce (dále ÚP). Učinilo

Více

MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU Č. 1/2005 KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU

MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU Č. 1/2005 KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU Č. 1/2005 KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU MĚSTO NĚMČICE NAD HANOU Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou OBECNĚ ZÁVAZNÁ

Více

ÚPN-SÚ KYNŠPERK NAD OHŘÍ - VYHLÁŠKA Obecně závazná vyhláška města Kynšperk nad Ohří č. 6/2003, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města

ÚPN-SÚ KYNŠPERK NAD OHŘÍ - VYHLÁŠKA Obecně závazná vyhláška města Kynšperk nad Ohří č. 6/2003, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Obecně závazná vyhláška města Kynšperk nad Ohří č. 6/2003, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Kynšperk nad Ohří č. 01/97, o obecně závazných částech územního plánu sídelního útvaru

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 o závazných částech změny č. 2 ÚPSÚ HOŘICE

Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 o závazných částech změny č. 2 ÚPSÚ HOŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 o závazných částech změny č. 2 ÚPSÚ HOŘICE Zastupitelstvo města Hořic na svém zasedání dne 29.4. 2002 schválilo změnu č. 2 ÚPSÚ Hořice. Učinilo tak

Více

MĚSTO STŘÍBRO. VYHLÁŠKA č. 3/2007 O závazných částech územního plánu města

MĚSTO STŘÍBRO. VYHLÁŠKA č. 3/2007 O závazných částech územního plánu města MĚSTO STŘÍBRO VYHLÁŠKA č. 3/2007 O závazných částech územního plánu města Zastupitelstvo města Stříbra vydalo na svém 7. zasedání dne 19.4.2007 v souladu s ustanovením 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. h)

Více

č. 1/2000 k Územnímu plánu obce

č. 1/2000 k Územnímu plánu obce Obecní zastupitelstvo obce Těšetice, zmocněné ustanoveními 36 odst. 1 písm. n) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a 26 odst. 2 zákona čís. 50/1976 Sb., o územním plánování a

Více

ÚPNSÚ TROUBKY ZMĚNA Č.4

ÚPNSÚ TROUBKY ZMĚNA Č.4 ÚPNSÚ TROUBKY ZMĚNA Č.4 ZÁVAZNÁ ČÁST ZMĚNY Č.4 ÚPNSÚ TROUBKY REGULATIVY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ V ČLENĚNÍ DLE VYHLÁŠKY O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU ZADAVATEL: SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: KRAJ: NÁVRHOVÉ OBDOBÍ ÚPNSÚ

Více

ČÁST PRVNÍ. Článek 1. Účel vyhlášky

ČÁST PRVNÍ. Článek 1. Účel vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 ze dne 6.2.2003 o závazných částech 1. změny územního plánu sídelního útvaru Jenišovice ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Zastupitelstvo obce Jenišovice se na svém zasedání

Více

MĚSTO DOBŘANY KRAJ PLZEŇSKÝ. ČÁST Šlovice

MĚSTO DOBŘANY KRAJ PLZEŇSKÝ. ČÁST Šlovice MĚSTO DOBŘANY KRAJ PLZEŇSKÝ ČÁST Šlovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 4/1996 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Šlovice O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO

Více

Návrh zadání územní studie Mutěnice L9-B

Návrh zadání územní studie Mutěnice L9-B Návrh zadání územní studie Mutěnice L9-B Základní identifikační údaje Název akce: Mutěnice L9-B Místo: k.ú. Mutěnice u Strakonic Zadavatel: Pořizovatel: Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje úřad územního

Více

Změna č. 1/2016 Územního plánu sídelního útvaru Jenišov. Územní plán sídelního útvaru

Změna č. 1/2016 Územního plánu sídelního útvaru Jenišov. Územní plán sídelního útvaru Územní plán sídelního útvaru Jenišov Změna č. 1/2016 Přeskupení ploch drobné výroby a zeleně Obec: Jenišov 362 11 Jenišov č. 88 IČ: 005 73 248 Pořizovatel: Magistrát Města Karlovy Vary, odbor úřad územního

Více

DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11

DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11 DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11 Doporučené regulativy funkčního a prostorového uspořádání se uplatní při zpracování regulačních

Více

Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA I Ohrada 1854, Vsetín I gsm I I

Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA I Ohrada 1854, Vsetín I gsm I I Č Á S T A / I. 1 NÁVRH ZMĚ N Y Č. 2 P ř íloha č. 3 Příloha č. 1 strana 1 z 5 Návrh změny č. 2 Územního plánu Rožnov pod Radhoštěm, kterou se mění Územní plán Rožnov pod Radhoštěm ve znění změny č. 1. Územní

Více

Obecně závazná vyhláška obce Lázně Toušeň č. 3/2003. o vyhlášení závazné části územního plánu obce Lázně Toušeň

Obecně závazná vyhláška obce Lázně Toušeň č. 3/2003. o vyhlášení závazné části územního plánu obce Lázně Toušeň Obecně závazná vyhláška obce Lázně Toušeň č. 3/2003 o vyhlášení závazné části územního plánu obce Lázně Toušeň Zastupitelstvo obce Lázně Toušeň se na svém zasedání dne 3.12.2003 usneslo schválit na základě

Více

kterou se vyhlašují závazné části Územního plánu města Brna

kterou se vyhlašují závazné části Územního plánu města Brna VYHLÁŠKA č. 16/1994 kterou se vyhlašují závazné části Územního plánu města Brna ----------------------------------------------------------- Rada města Brna se dne 10. 11. 1994 usnesla vydat podle 16, 24

Více

O B E C Ř E H L O V I C E

O B E C Ř E H L O V I C E O B E C Ř E H L O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 18/2001 ze dne 3.7.2001, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Řehlovice Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA NOVÁ ROLE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA NOVÁ ROLE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Město Nová Role ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA NOVÁ ROLE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2005 o závazné části Územního plánu města Nová Role Leden 2005 Obecně závazná vyhláška města Nová Role č. 2/2005 o závazné části

Více

Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka

Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka Odůvodnění Změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Odůvodnění změn č. 10 ÚPSÚ Nová Paka obsahuje textovou a grafickou část. Textová část: 1. Vyhodnocení koordinace využívání

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PUSTÁ KAMENICE ZMĚNA č. 1 NÁVRH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Textová část zpracovaná

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 3 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

Ú P O O s k o ř í n e k P r á v n í s t a v p o z m ě n ě č. 2

Ú P O O s k o ř í n e k P r á v n í s t a v p o z m ě n ě č. 2 Ú P O O s k o ř í n e k P r á v n í s t a v p o z m ě n ě č. 2 V y h l á š k a č. 3 / 2 0 0 2-2 1 ze dne 16.12.2002 (ve znění vyhl. č. 25-1/2004 ze dne 28.6.2004 a změny č.2 územního plánu obce Oskořínek)

Více

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František

Více

Obecně závazná VYHLÁŠKA BRUMOVICE

Obecně závazná VYHLÁŠKA BRUMOVICE Obecně závazná VYHLÁŠKA Č. 21/1999 ze dne 14.12.1999 o užívání schváleného Územního plánu obce BRUMOVICE Rada obce Brumovice se dne 14.12.1999 usnesla vydat, na základě ustanovení 29 odst. 3 zák. č. 50/1976

Více

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE Obecně závazná vyhláška č. 9/97 ze dne 15.12. 1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lanškroun Městská rada podle 45, písm. l zákona o obcích č. 367/90 Sb. a dále podle 26 a násl. zákona

Více

VYHLÁŠKA Města Mělníka, okres Mělník

VYHLÁŠKA Města Mělníka, okres Mělník VYHLÁŠKA Města Mělníka, okres Mělník Číslo 2/2005 Zastupitelstvo města Mělník na svém zasedání dne 8.11.2005 se usnesla vydat podle 29 odst.3 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HULÍN. Změna č. 5 a 6

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HULÍN. Změna č. 5 a 6 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HULÍN Změna č. 5 a 6 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Hulín OKRES : Kroměříž KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Hulín, Odbor rozvoje města a životního prostředí

Více

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Obecně závazná vyhláška města Benátky nad Jizerou o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Benátky nad Jizerou Vyhláška č. 5/1998 Na základě usnesení č. 32/98 ze dne

Více

Změna č. 1 územního plánu. obce SVÉRADICE TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Změna č. 1 územního plánu. obce SVÉRADICE TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Změna č. 1 územního plánu obce SVÉRADICE TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydává: Zastupitelstvo obce Svéradice Datum nabytí účinnosti: 17. 3. 2015 Oprávněná úřední osoba

Více

Příloha č. 1 Důvodové zprávy

Příloha č. 1 Důvodové zprávy Příloha č. 1 Důvodové zprávy Příloha č. 2 Důvodové zprávy Příloha č. 3 Důvodové zprávy Dle Územního plánu Ústí nad Labem kapitola f) se p. p. č. 896/15 v k.ú. Skorotice u Ústí nad Labem nachází v

Více

Obecně závazná vyhláška Města Ostrov. č. 10/2004, o závazné části Regulačního plánu části města Ostrov, Jáchymovská ulice - vlečka.

Obecně závazná vyhláška Města Ostrov. č. 10/2004, o závazné části Regulačního plánu části města Ostrov, Jáchymovská ulice - vlečka. Obecně závazná vyhláška Města Ostrov Zastupitelstvo města Ostrov se na svém zasedání dne 27.5.2004 usn. č. 93/04 usneslo vydat na základě 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 4 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

URBANISMUS 20. Posouzení různých druhů výstavby v lokalitě ulic Malešická - Ambrožova. Michal Kalfeřt A - 7-2

URBANISMUS 20. Posouzení různých druhů výstavby v lokalitě ulic Malešická - Ambrožova. Michal Kalfeřt A - 7-2 URBANISMUS 20 Posouzení různých druhů výstavby v lokalitě ulic Malešická - Ambrožova Michal Kalfeřt A - 7-2 1. ÚVOD Analyzované území patří do městské části Praha 3, katastrální území Žižkov. Územním plánem

Více

ZÁLESNÁ ZHOŘ okr. Brno - venkov

ZÁLESNÁ ZHOŘ okr. Brno - venkov ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZÁLESNÁ ZHOŘ okr. Brno - venkov I.A TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Obecní úřad Zálesná Zhoř, Zálesná Zhoř 33. 664 84 Objednatel: Obec Zálesná Zhoř Projektant:

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOKET ze dne č. 7/2004 o vyhlášení závazné části Územního projektu zóny Loket-centrum

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOKET ze dne č. 7/2004 o vyhlášení závazné části Územního projektu zóny Loket-centrum OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOKET ze dne 16.12.2004 č. 7/2004 o vyhlášení závazné části Územního projektu zóny Loket-centrum Zastupitelstvo města Loket se usneslo dne 16.12.2004 vydat v souladu s ustanovením

Více

3/ Obecně závazná vyhláška obce Určice o vyhlášení závazných částí změny a doplňku územního plánu sídelního útvaru

3/ Obecně závazná vyhláška obce Určice o vyhlášení závazných částí změny a doplňku územního plánu sídelního útvaru 3/1998 - Obecně závazná vyhláška obce Určice o vyhlášení závazných částí změny a doplňku územního plánu sídelního útvaru schváleného dle ustanovení 36, odst. 1, písm. n, zákona č. 367/1990 Sb., o obcích,

Více

ZMĚNU č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LIBICE NAD CIDLINOU

ZMĚNU č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LIBICE NAD CIDLINOU Obec Libice nad Cidlinou Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Zastupitelstvo obce Libice nad Cidlinou, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve

Více

Město Žlutice ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA Ž L U T I C E. N á v r h NÁVRH ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU (VYHLÁŠKY)

Město Žlutice ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA Ž L U T I C E. N á v r h NÁVRH ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU (VYHLÁŠKY) Město Žlutice ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA Ž L U T I C E N á v r h NÁVRH ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU (VYHLÁŠKY) listopad 2005 SCHVALOVACÍ DOLOŽKA Schvalující orgán : Zastupitelstvo města Žlutic Územní plán města

Více

O B E C P R A V L O V

O B E C P R A V L O V O B E C P R A V L O V OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2 / 2006 ze dne 27.12.2006, o závazných částech změny č.1 územního plánu obce Pravlov, kterou se mění vyhláška č.2/2000 Zastupitelstvo obce Pravlov na základě

Více

I. ZMĚNA Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU

I. ZMĚNA Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU I. ZMĚNA Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část územního plánu - Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 Vymezení zastavěného území... 2 1.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 1.2.1 Koncepce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. OBEC ŘÍČKY V ORL. HOR. Číslo: 4/06 Dne: 6.9.2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. o schválení Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Říčky v Orlických horách a vyhlášení

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

Příloha č. 1 Funkční regulativy k obecně závazné vyhlášce o závazné části územního plánu města Němčice nad Hanou

Příloha č. 1 Funkční regulativy k obecně závazné vyhlášce o závazné části územního plánu města Němčice nad Hanou Příloha č. 1 Funkční regulativy k obecně závazné vyhlášce o závazné části územního plánu města Němčice nad Hanou PLOCHY BYDLENÍ : Slouží pro umístění obytných objektů. Závazně jsou vymezeny plochy Bh /hromadné

Více

DOBŘANY. DOPLNĚK č.2

DOBŘANY. DOPLNĚK č.2 MĚSTO DOBŘANY KRAJ PLZEŇSKÝ ČÁST DOBŘANY Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/1997 o Územním plánu města Dobřany DOPLNĚK č.2 Zastupitelstvo města Dobřany se na svém

Více

O závazných částech územního plánu sídelního útvaru Milevsko - vyhláškou č. 1/2004 byl zrušen čl. 6 Funkční uspořádání a čl. 7 Prostorové uspořádání

O závazných částech územního plánu sídelního útvaru Milevsko - vyhláškou č. 1/2004 byl zrušen čl. 6 Funkční uspořádání a čl. 7 Prostorové uspořádání Vyhláška č. 57 O závazných částech územního plánu sídelního útvaru Milevsko - vyhláškou č. 1/2004 byl zrušen čl. 6 Funkční uspořádání a čl. 7 Prostorové uspořádání Vyhláška č. 57, o závazných částech územního

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY

ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY ZMĚNA Č. 1 ÚPSÚ KOSTOMLÁTKY POŘIZOVATEL: Obecní úřad KOSTOMLÁTKY ETAPA OBJEDNATEL: Obec KOSTOMLÁTKY Návrh ZHOTOVITEL: ŽALUDA, projektová kancelář Ing. Eduard Žaluda, Ing. arch.

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO SULEJOVICE

Více

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec. Územní plán obce Vestec právní stav po vydání Změny č.1 - aktualizace Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Objednatel: obec Vestec Září 2014 Právní stav Územního

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2005 ze dne KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST REGULAČNÍHO PLÁNU MĚSTSKÉ ČÁSTI PŘÍBRAM ŽEŽICE

MĚSTO PŘÍBRAM. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2005 ze dne KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST REGULAČNÍHO PLÁNU MĚSTSKÉ ČÁSTI PŘÍBRAM ŽEŽICE MĚSTO PŘÍBRAM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2005 ze dne 20. 4. 2005 KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST REGULAČNÍHO PLÁNU MĚSTSKÉ ČÁSTI PŘÍBRAM ŽEŽICE Zastupitelstvo města Příbrami se na svém zasedání dne

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C B A T Ň O V I C E - B A T Ň O V I C E 4 5 4 2 3 2 B A T Ň O V I C E PŘÍLOHA ČÍSLO Z

Více

Obec Běleč 273 63 pošta Bratronice

Obec Běleč 273 63 pošta Bratronice Obecně závazná vyhláška obce Běleč č.2/2006 o závazné části územního plánu obce Běleč a o závazné části změny č.1 územního plánu obce Běleč Zastupitelstvo obce Běleč se usneslo dne 4. května 2006 vydat

Více

Informace o vybraném území

Informace o vybraném území Informace o vybraném území Katastrální území Parcelní číslo Chodov 1517/2, 1519/1, 1531/1, 1531/9, 1592/1, 2336/4, 2336/18, 2336/19, 2336/20, 2336/21, 2336/261, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356 02 prosinec

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR I. VÝROK

ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR I. VÝROK změna č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR I. VÝROK únor 2019 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI správní orgán, který Změnu č.7 ÚP vydal Zastupitelstvo města Tábora pořizovatel Městský úřad Tábor, odbor rozvoje Oprávněná úřední osoba

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

Obec Vilémov, okres Děčín Obecně závazná vyhláška č. 3/1998 ze dne 5. března 1998 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru

Obec Vilémov, okres Děčín Obecně závazná vyhláška č. 3/1998 ze dne 5. března 1998 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Obec Vilémov, okres Děčín Obecně závazná vyhláška č. 3/1998 ze dne 5. března 1998 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Starosta obce Vilémov vydává dne 5. března 1998 podle 24 odst. 1 a

Více

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ LHOTA Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Dolní Lhota OKRES : Zlín KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební Obec Dolní Lhota

Více

OBEC ŠTÍTARY V Y H L Á Š K A. č. 4/ 2004. o závazných částech územního plánu obce Štítary

OBEC ŠTÍTARY V Y H L Á Š K A. č. 4/ 2004. o závazných částech územního plánu obce Štítary OBEC ŠTÍTARY V Y H L Á Š K A č. 4/ 2004 o závazných částech územního plánu obce Štítary Zastupitelstvo obce Štítary, vydává dle 84 odst. 2. písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění platných

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MARTINICE V KRKONOŠÍCH - ZMĚNA Č.1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN MARTINICE V KRKONOŠÍCH - ZMĚNA Č.1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN MARTINICE V KRKONOŠÍCH - ZMĚNA Č.1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO O B E C M A R T I N I C E V K R K O N O Š Í C H - M A R T I N I C E V K R K O N O Š Í C

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. č. 3 / 2005. o závazných částech územního plánu obce S L U P

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. č. 3 / 2005. o závazných částech územního plánu obce S L U P O B E C S L U P O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3 / 2005 o závazných částech územního plánu obce S L U P Zastupitelstvo obce Slup, vydává dle 10 a 84 odst. 2. písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA KA

TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA KA TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KAKA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František Kačírek odpovědný

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO - stavby pro bydlení PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO tab. č. 1 - stavby rodinných domů - stavby bytových domů - stavby občanského vybavení, např. stavby pro vzdělávání a výchovu, stavby pro sociální služby, stavby

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

Všeobecně smíšené. Všeobecně smíšené Stránka č. 1 z 1 SMÍŠENÁ ÚZEMÍ. SV - všeobecně smíšené

Všeobecně smíšené. Všeobecně smíšené Stránka č. 1 z 1 SMÍŠENÁ ÚZEMÍ. SV - všeobecně smíšené s ~ i I ~ ~ I - I I- -j Všeobecně smíšené Stránka č. 1 z 1 SMÍŠENÁ ÚZEMÍ SV - všeobecně smíšené Všeobecně smíšené Území sloužící pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro

Více

OBEC NOVOSEDL Y Zastupitelstvo obce

OBEC NOVOSEDL Y Zastupitelstvo obce -------- -- - -- OBEC NOVOSEDL Y Zastupitelstvo obce Vyhláška č. 1/2006 o závazných částech Změny č.3 územního plánu obce Novosedly Na základě bodu 7) z programu jednání zastupitelstva obce Novosedly ze

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

- 1 - ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Účel vyhlášky

- 1 - ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Účel vyhlášky - 1 - O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č.../2006 o schválení závazné části územně plánovací dokumentace - Ú z e m n í h o p l á n u o b c e N o v ý O l d ř i c h o v Obec NOVÝ OLDŘICHOV vyhlašuje

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU TEREZÍN. okr. Hodonín I.A. TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU TEREZÍN. okr. Hodonín I.A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU TEREZÍN okr. Hodonín I.A. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám.1, 695 35 Hodonín Objednatel: Obec Terezín, Terezín

Více

ZMĚNA č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU LOKALITY POD ČILINOU V ROKYCANECH

ZMĚNA č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU LOKALITY POD ČILINOU V ROKYCANECH ZMĚNA č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU LOKALITY POD ČILINOU V ROKYCANECH 2019 ZPRACOVATEL ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU LOKALITY POD ČILINOU V ROKYCANECH Atelier T-plan, s.r.o. Sezimova 380/13, 140 00 Praha 4 RNDr.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ REGULATIVY FUNKČNÍHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ REGULATIVY FUNKČNÍHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ REGULATIVY FUNKČNÍHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ po změně č. 10 vydané Zastupitelstvem města Frýdlant nad Ostravicí 24.února 2011, která nabyla účinnosti 16.března 2011 1 Urbanizované

Více

Obsah textové části: Grafická část územního plánu obsahuje tyto výkresy: 1. Klad listů 2. Hlavní výkres 1:5 000 3. Hlavní výkres výřez 1:2 000

Obsah textové části: Grafická část územního plánu obsahuje tyto výkresy: 1. Klad listů 2. Hlavní výkres 1:5 000 3. Hlavní výkres výřez 1:2 000 Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice

Ateliér AURUM s.r.o., Pardubice Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný projektant: Ing. arch. Ivana Petrů Autorský kolektiv: Ing. arch. Ivana Petrů Ing. Vendulka Růžičková Ing. Pavel Petrů Michal Izák Olga Lukášová

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

HOLUBICE I. ZMĚNA Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOLUBICE

HOLUBICE I. ZMĚNA Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOLUBICE HOLUBICE I. ZMĚNA Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOLUBICE ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který změnu č. 7 vydal : Zastupitelstvo obce Holubice Datum

Více

OBEC Patokryje Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 ze dne

OBEC Patokryje Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 ze dne OBEC Patokryje Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 ze dne 14. 12. 2006 o závazných částech územního plánu obce Patokryje Zastupitelstvo obce Patokryje vydává dne 14. 12. 2006 obecně závaznou vyhlášku o závazných

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, dále pro rodinnou rekreaci, pro občanské vybavení, pro drobnou

Více

Územní plán Týniště nad Orlicí

Územní plán Týniště nad Orlicí OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Město Týniště nad Orlicí Městský úřad Kostelec nad Orlicí Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec

Více