1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky:"

Transkript

1 1. Identifikační údaje: Školní družina je součástí Mateřské a Základní školy, Brno, Lidická 6a Ředitel školy: Mgr. Gordon Brei Vychovatelka: Bc Simona Tomanová, počet oddělení: 1 Školní vzdělávací program je tvořen na 1. vzdělávací cyklus, tj. 5 let. Naši družinu navštěvují žáci od 0. ročníku až po 5. třídu. 2. Charakteristika školní družiny: Do ŠD jsou přijímány děti 0. až 5. ročníku na základě písemné přihlášky podepsané zákonným zástupcem. O přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy. Dítě může být přijato k zájmovému vzdělávání i v průběhu školního roku. Provoz ŠD se dělí na ranní a odpolední. Doby odchodů dětí jsou stanoveny tak, aby nebyla narušována činnost oddělení. Děti odcházejí v doprovodu zákonného zástupce, či v doprovodu jiného dospělého nebo samostatně, na základně písemného požadavku uvedeného v přihlášce. Aktuální změna je doložena vychovatelce písemnou formou. Změna musí být napsána zákonným zástupcem. ŠD má k dispozici, pro pobyt venku, venkovní hřiště. ŠD využívá také prostory školní malé a velké tělocvičny. 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. Jde zejména o rozvoj žáka, jeho učení a poznání, osvojování základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Školní družina umožňuje odpočinkové činnosti (aktivní i klidové) a přípravu na vyučování. Chceme, aby prostor školní družiny byl pro všechny příjemný a napomáhal vytvářet vhodné klima. Respektujeme především individuální schopnosti a dovednosti žáků. Úkolem naší práce je položit základy ke klíčovým kompetencím neboli schopnostem umět trávit volný čas, řešit problémy, kompetencím komunikativním, sociálním, občanským a pracovním. Od 0. ročníku rozvíjíme u žáků jejich schopnosti rozhodování, hodnocení a sebe hodnocení. Spojení žáků různých věkových skupin se osvědčuje jako výhoda starší předávají své zkušenosti a dovednosti mladším. Všechny vedeme k tomu, aby respektovali jeden druhého. 4. Formy vzdělávání: Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost přírody Člověk a jeho zdraví 5. Materiální podmínky: Školní družina má k dispozici 1 třídu, jedna slouží pouze družině. Třída jse vybaveny odpovídajícím nábytkem, pomůckami, stolními hrami, časopisy, knížkami, sportovním náčiním pro pobyt venku. Pro prostorově náročnější hry využívá školní tělocvičny. Pro pobyt

2 venku má k dispozici malé atrium s posezením, venkovní hřiště na míčové hry. Na vycházky chodí žáci do přilehlých parků. Vychovatelky sledují další možnosti doplňování a zlepšování materiálních podmínek, zejména pro výtvarné a sportovní činnosti. 6. Personální podmínky: Pedagogické působení zajišťuje 1 vychovatelka. Bc. Simona Tomanová vzdělání - střední odborná škola, obor sociální správní činnost, dále ukončen bakalářský program na Masarykově univerzitě, obor speciální pedagogika. Nyní 2. ročník magisterského programu na Masarykově univerzitě, obor Speciální pedagogika pro učitele. Vychovatelka se zaměřuje na výtvarnou výchovu, a tělovýchovné aktivity. Odborné znalosti si bude vychovatelka i nadále prohlubovat v akreditovaných kurzech a v neposlední řadě i samostudiem. 7. Ekonomické podmínky: Vzhledem k tomu, že naši družinu navštěvují převážně děti ze sociálním znevýhodněním, jsou od poplatku za školní družinu osvobozeni. Docházka do ŠD se řídí zápisními lístky. Je nutné, aby rodiče veškeré změny týkající se docházky zapsali předem dítěti do deníčku. Doba výchovné činnosti se musí dodržovat od 13:00 do 15:00. Během této doby nelze bez předchozí domluvy dítě vyzvednout, jelikož nemusí být v budově školy zrovna přítomny. 8. Bezpečnost práce a ochrany zdraví: Při výchovné činnost je kladen důraz na vytváření sociálních návyků a vlastností, výchovu osobnosti, dodržována je bezpečnost dětí při všech činnostech. Snahou ŠD je navození pozitivního klima a přátelské atmosféry. Režim dne ve školní družině h ranní družina h příchod dětí z vyučování h oběd h odpolední zaměstnání h rekreační činnost, pobyt venku h odchod dětí 9. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami bude podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při jejich začleňování do volno-časových aktivit věnováno průběžná zvláštní pozornost.

3 10. Požadavky pedagogiky volného času: Základním prostředkem činnosti školní družiny je hra založená na zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce. Strategií pedagogické práce je respektování požadavků pedagogiky volného času. 11. Řád školní družiny: 1. Účel ŠD Školní družina je zřízena jako součást školy, slouží k výchově, vzdělávání, odpočinku, rekreaci a ke kvalitnímu využití volného času žáků. 2. Provoz ŠD Provoz ranní ŠD je v době od a odpolední od hodin a to ve dnech školního vyučování. Vychovatelka si přebírá žáky ve školní družině, kam jsou jí přivedeny vyučujícím, již přezutí. V době školních prázdnin je provoz ŠD přerušen o výjimečném provozu rozhoduje ředitel. 3. Zařazování žáků do ŠD Do ŠD je žák zařazen na základě přihlášky podepsané rodiči žáka a rozhodnutí ředitele školy. V případě narušování činnosti a nerespektování pokynů vychovatelky mohou být žáci na návrh vychovatelky rozhodnutím ředitele školy ze ŠD vyřazeni. Činnosti zájmových kroužků se mohou zúčastňovat členové ŠD. 4. Docházka do ŠD Rodiče žáka přihlášeného k pravidelné docházce do ŠD sdělí vychovatelkám způsob odchodu žáka ze ŠD. Při nevyzvednutí žáka po skončení odpolední činnosti se nejprve pokusí vychovatelka telefonicky spojit s rodiči, po neúspěšném pokusu vyčká 15 minut a posléze přivolá městskou policii. Omluvu nepřítomnosti v ŠD, odchylky v pravidelné docházce či odhlášení sdělí předem písemně. 5. Povinnosti žáků Žák je povinen dbát všech pokynů vychovatelky. Žák je povinen udržovat v místnostech ŠD, prostorách školy i v celém školním areálu čistotu a pořádek, šetřit vybavení i majetek školy. Při odchodu na WC se žák musí dovolit. V žádném případě nesmí opustit místnost ŠD ani budovu školy bez svolení vychovatelky. 6. Bezpečnost žáků Za bezpečnost žáků v ŠD zodpovídají vychovatelky, v případě zájmového kroužku ŠK pak jeho vedoucí, a to od příchodu žáka až do jeho odchodu ze ŠD. Příchod a odchod žáka jsou zaznamenány v docházkovém sešitě. Při vycházkách, výletech nebo jiných akcích organizovaných mimo budovu ŠD odpovídá vychovatelka za žáky do návratu před budovu. 7. Koordinace činnosti ŠD ŠD koordinuje svou činnost tak, že umožňují žákům na základě písemného souhlasu rodičů účast na dalších formách zájmových aktivit organizovaných školou.

4 8. Nezařazení žáci Činnosti ŠD se mohou výjimečně zúčastnit i žáci nepřihlášení na základě rozhodnutí vychovatelky, a pokud se této činnosti neúčastní plný počet zařazených žáků. 9. Platnost Školního řádu V činnostech neupřesněných tímto vnitřním řádem platí v plném rozsahu Školní řád Mateřské a Základní školy, Brno, lidická 6a. 10. Spolupráce s rodiči: Vychovatelka spolupracuje s rodiči dle potřeby a informuje je o činnosti ŠD o chování dítěte a radí se s nimi o výchovných opatřeních. Klíčové kompetence: Jednotlivé vzdělávací cíle jsou slučovány do rozvíjených kompetencí, které vybavují žáky činnostně zaměřenými a prakticky využitelnými dovednostmi. Prostřednictvím volnočasových aktivit jsou posilovány a rozvíjeny : 1. Kompetence k učení: Žák se učí s chutí, vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, umí kriticky zhodnotit své výkony, učí se nejen spontánně, ale také vědomě, klade si otázky a hledá si na ně odpovědi, všímá si souvislostí mezi jevy, samostatně pozoruje, umí získávat vědomosti z různých pramenů, získávané poznatky dává do souvislostí, zkušenosti uplatňuje v praktických situacích 2. Kompetence k řešení problémů: Žák si všímá dění i problémů, které ho motivují k řešení podobných problémů a situací, problém se učí pochopit, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promýšlí a plánuje řešení problému, při řešení situací nachází shodné, podobné a odlišné znaky, hledá různé způsoby řešení problémů, ověřuje prakticky správné řešení problémů, chápe, že, vyhýbání se problémům nevede k cíli, rozlišuje správná a chybná řešení, spontánně přichází s novým řešením, je kreativní, dovede se přizpůsobit změnám je flexibilní, svá rozhodnutí se učí obhájit a uvědomuje si zodpovědnost za své rozhodnutí, je iniciativní a podnikavý. Započaté činnosti dokončuje, v případě obtíží je při jejich překonávání houževnatý. 3. Komunikativní kompetence: Žák ovládá řeč i mimoslovní komunikaci, myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi vyjadřuje vhodně formulovanými větami, umí vyjádřit vlastní názor, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými, dokáže promluvit na veřejnosti, účinně se zapojuje do diskuze, umí řešit konflikty, dokáže vyjadřovat své kladné pocity ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí řečí, gestem i dalšími prostředky. Umí se v něm vyjádřit i písemně. Nezapomíná, že ke správné komunikaci také přísluší naslouchání druhým. Využívá informační a komunikační prostředky, z překládaných informací si vybírá. Komunikuje kultivovaně. 4. Sociální a interpersonální kompetence:žák se učí plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, samostatně rozhoduje o svých činnostech a uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky, projevuje citlivost a ohleduplnost, rozpozná vhodné a nevhodné chování, podílí se na vytváření příjemné atmosféry v týmu, ve skupině

5 spolupracuje, dokáže se prosadit i pořídit přijmout kompromis, respektuje dohodnutá pravidla, je schopen respektovat jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi, je solidární. Vytváří si pozitivní představu o sobě samém ovládá a řídí své jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. 5. Občanské kompetence: Žák si uvědomuje svá práva i práva druhých, vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede se jim bránit, chová se zodpovědně, dbá na osobní zdraví své i druhých, chová se odpovědně i s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí (přírodní, společenské ). Respektuje a posiluje sociální a kulturní prostředí, které je formováno tradičními, aktuálními i očekávanými hodnotami národa, etnika a sociální či profesní skupiny. Chápe, že rozvoj a udržení těchto hodnot, jejichž význam se z pohledu jedince i generací může měnit, je podmíněn také ekonomickou situací a posilován či oslabován jedinci, kteří tyto hodnoty zpětně ovlivňují. Váží si tradice a kulturního dědictví, které chrání, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům a podílí se na rozvoji kvalitního životního prostředí. 6. Kompetence k trávení volného času: Žák umí účelně trávit volný čas, orientuje se v možnostech jeho smysluplného využití, umí si vybrat zájmové činnosti podle svých dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech, rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času jako kompenzaci stresových situací (či jednostranné zátěže ze školního vyučování ), umí odmítnout nevhodné nabídky pro trávení volného času.