MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 732 ze dne Směrnice Rady městské části k dani z přidané hodnoty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 732 ze dne 29.11.2013 Směrnice Rady městské části k dani z přidané hodnoty"

Transkript

1 č.j.: 795/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 732 ze dne Směrnice Rady městské části k dani z přidané hodnoty Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Směrnici Rady městské části k dani z přidané hodnoty, která je přílohou tohoto usnesení u k l á d á 1. odpovědným zaměstnancům Úřadu městské části Praha postupovat dle uvedené směrnice 2. vedoucí Odboru ekonomického 2.1. seznámit se zněním směrnice vedoucí odborů Úřadu městské části Praha 3 Ing. Bohuslav Nigrin zástupce starosty městské části Ing. Vladislava Hujová starostka městské části

2 Příloha č.1 usnesení č.732 ze dne Směrnice rady MČ k DPH Městská část Praha 3 Rada městské části S m ě r n i c e Rady městské části k dani z přidané hodnoty

3 Příloha č.1 usnesení č.732 ze dne Směrnice rady MČ k DPH Zpracoval: Odbor ekonomický O b s a h: I. Úvodní ustanovení II. Vymezení základních pojmů III. Rozdělení činností městské části z pohledu DPH IV. Základní informace daňové doklady V. Termíny pro předávání dokladů a podkladů pro zpracování daňového přiznání, odevzdávání tržeb do pokladny VI. Sazba daně VII. Uplatňování odpočtu DPH VIII. Výpočet koeficientu a vypořádání odpočtu daně v krácené výši IX. Úprava odpočtu daně X. Režim přenesení daňové povinnosti XI. Ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň XII. Účinnost 1

4 Příloha č.1 usnesení č.732 ze dne Směrnice rady MČ k DPH I. Úvodní ustanovení Od je Městská část Praha 3 (dále rovněž jen jako MČ) měsíčním plátcem daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen jako DPH) na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále rovněž jen jako ZDPH). II. Vymezení základních pojmů Přijatá plnění Přijatá plnění rozdělujeme v návaznosti na níže popsané druhy uskutečněných plnění a to konkrétně na přijatá zdanitelná plnění: - s nárokem na odpočet daně jedná se o přijatá plnění, která jsou použita pouze k dosažení zdanitelných plnění - bez nároku na odpočet jedná se o přijatá plnění, která jsou použita pouze k dosažení plnění, která nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozena bez nároku na odpočet daně - u kterých je poměrný nárok na odpočet jedná se o plnění, u nichž nelze jednoznačně konstatovat, zda jsou použita k dosažení zdanitelných plnění nebo k dosažení plnění, která nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozena bez nároku na odpočet daně. V případě těchto přijatých plnění je nárok na odpočet daně krácen koeficientem, jemuž je více věnováno v čl. VIII, Nárok na odpočet DPH Účetní jednotka má u přijatých plnění tedy buď plný, poměrný nebo žádný nárok na odpočet DPH blíže se předmětné problematice věnují čl. VII a VIII. Uskutečněná plnění Uskutečněná plnění rozdělujeme na: - plnění, která nejsou předmětem daně jedná se o plnění, která nejsou vymezena v Díle 3 v ZDPH jako plnění; neuvádějí se v daňovém přiznání k DPH, jsou však součástí daňové evidence k DPH ke každému zdaňovacímu období - zdanitelná plnění jsou vymezena v Díle 3 ZDPH zdaňují se základní či sníženou sazbou - plnění osvobozená od daně Plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně upravuje 51 a následující ZDPH; jedná se o uskutečněná plnění, která jsou osvobozená od uplatňování DPH, a zároveň nelze z přijatelných zdanitelných plnění k nim vztahujících uplatnit nárok na odpočet DPH Plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně upravuje 63 a následující ZDPH; jedná se o uskutečněná plnění, která jsou osvobozená od uplatňování DPH, a zároveň lze z přijatelných zdanitelných plnění k nim vztahujících uplatnit nárok na odpočet DPH Podrobně se problematice uskutečněných plnění věnuje čl. III. 2

5 Příloha č.1 usnesení č.732 ze dne Směrnice rady MČ k DPH Sazba daně Sazby DPH jsou v současné době následující: - Základní ve výši 21% - Snížená ve výši 15%. Sazbu daně upravuje 47 ZDPH a může se v následujících období měnit a i případně rozšiřovat. Správní firma Správní firmou se rozumí společnost: Správa majetkového portfolia, a. s. III. Rozdělení činností městské části z pohledu DPH 1. Činnosti, které nejsou předmětem daně výkon veřejné správy 2. Plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet - v souladu s ustanovením 63 ZDPH, předmětná plnění poskytuje Městská část Praha 3 minimálně a ve výjimečných případech 3. Plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet - v souladu s ustanovením 51 a následujících se jedná zejména o: o převod staveb, bytů a nebytových prostor po uplynutí 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data, kdy bylo započato první užívání stavby o převod pozemků s výjimkou převodu stavebních pozemků (definice dle ZDPH) o nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor (v daném případě se MČ může rozhodnout, zda uplatní daň a to pouze v případě pronájmu dalšímu plátci) o další plnění dle ustanovení 52 a následujících ZDPH 4. Zdanitelná plnění - nájem prostor a míst k parkování - nájem trvale instalovaných zařízení a strojů - nájem prostor a míst k umístění antén mobilních operátorů - nájem prostor a míst k umístění reklamních zařízení - úplata za zřízení věcného břemena - pronájem movitých věcí - krátkodobý pronájem (nejdéle na 48 hodin nepřetržitě) staveb, bytů a nebytových prostor - prodej reklamních předmětů, knih, pohledů - tržby za inzerci v Radničních novinách - kopírování, prodej tiskopisů - výnosy ze smluv o poskytnutí reklamy a propagace - převod stavby, bytů a nebytových prostor do 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data, kdy bylo započato první užívání stavby - nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor v případě, že se MČ rozhodne uplatnit daň - další dle zákona o DPH 3

6 Příloha č.1 usnesení č.732 ze dne Směrnice rady MČ k DPH IV. Základní informace daňové doklady Základní náležitosti daňového dokladu upravují 26 35a ZDPH. Povinností MČ Praha 3 jako plátce daně z přidané hodnoty je při uskutečnění zdanitelného plnění vypočítat daň, vystavit daňový doklad, zaevidovat zdanitelné plnění v evidenci vedené pro daňové účely a odvést DPH správci daně. Evidenci pro účely DPH vede ekonomický odbor MČ v rámci účetnictví městské části. Podklady pro vedení daňové evidence předávají jednotlivé odbory MČ ekonomickému odboru. Daňový doklad je obvykle povinen vystavit plátce uskutečňující zdanitelné plnění nejpozději do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí úplaty. Pravidla pro vystavování dokladů upravuje 28 ZDPH. Daňové doklady jsou následující: - Běžné daňové doklady - Zjednodušené daňové doklady - Zvláštní daňové doklady. Zvláštními daňovými doklady jsou: - Splátkový kalendář ( 31 ZDPH) - Platební kalendář ( 31a ZDPH) - Souhrnný daňový doklad ( 31b ZDPH) - Doklad o použití ( 32 ZDPH) Zjednodušené daňové doklady jsou vystavovány v pokladně Městské části Praha 3 v případě přijetí úplaty či uskutečnění zdanitelného plnění. Vystavování daňových dokladů je v gesci ekonomického odboru Městské části Praha 3 a to zejména v případě přijetí úplat a uskutečněných zdanitelných plnění nejen vyplývajících ze smluvních vztahů uzavřených Městskou částí. V. Termíny pro předávání dokladů a podkladů pro zpracování daňového přiznání, odevzdávání tržeb do pokladny MČ 1. Veškeré doklady a podklady pro vedení daňové evidence (nájemní smlouvy, kupní smlouvy, smlouvy o reklamě a propagaci, smlouvy o věcném břemeni, seznam smluv o převodu jednotek předaných na Katastrální úřad, podklady pro vystavení daňových dokladů za inzerci v Radničních novinách, atd.) jsou předávány ekonomickému odboru neprodleně, tak aby bylo uskutečněné zdanitelné plnění zaznamenáno správně a včas, a to nejpozději do 8 dnů po podpisu, přijetí apod. 4

7 Příloha č.1 usnesení č.732 ze dne Směrnice rady MČ k DPH 2. Tržby vybrané v hotovosti za uskutečněná zdanitelná plnění (kopírování, prodej tiskopisů, knih, pohledů, reklamních předmětů, atd.) jsou předávány do pokladny MČ průběžně, nejpozději poslední pracovní den měsíce, ve kterém došlo k uskutečnění zdanitelného plnění. V případě pozdního předání dokladů a podkladů pro vedení daňové evidence nebo pozdního odvodu tržeb za zdanitelná plnění do pokladny MČ je ekonomický odbor povinen zpracovat dodatečné daňové přiznání k DPH, za které bude správcem daně MČ vyměřen úrok z prodlení úhrady daňových povinností. Je proto nezbytné důsledně dodržovat termíny předávání dokladů EO a tržeb do pokladny MČ. 3. Data zpracovávaná na základě mandátní smlouvy Správou majetkového portfolia, a. s. jsou předávána měsíčně do oddělení účetnictví EO MČ, včetně pokladů pro zpracování daňového přiznání, a to nejpozději 8. pracovní den běžného měsíce. VI. Sazba daně Veškerá uskutečněná zdanitelná plnění Městské části Praha 3 vyjmenovaná v odst. III/ 4. podléhají základní sazbě DPH. Snížená sazba DPH může být uplatněna pouze v případech vyjmenovaných v Příloze 2 a 3 ZDPH. VII. Uplatňování odpočtu DPH Nárok na odpočet daně upravuje 72 ZDPH a 73 ZDPH upravuje podmínky uplatnění nároku na odpočet daně. Odpočet DPH na vstupu v plné výši může MČ uplatnit v případech přijatých zdanitelných plnění, která jsou použita výhradně pro uskutečnění zdanitelných plnění, tedy plnění, u nichž vzniká povinnost přiznat daň v plné výši DPH na výstupu a která jsou rovněž použita výhradně pro uskutečnění plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně. Nárok na odpočet DPH MČ nevzniká v případě přijatých zdanitelných plnění, která jsou použita pro plnění, která nejsou předmětem daně a taktéž pro plnění osvobozená bez nároku na odpočet. Dále nárok na odpočet nevzniká u přijatých zdanitelných plnění použitých pro reprezentaci. V případě, že jsou přijatá zdanitelná plnění použita jak k uskutečnění plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet nebo plnění, která nejsou předmětem daně a zároveň i k uskutečnění zdanitelných plnění, je nárok na odpočet daně na vstupu uplatňován prostřednictvím koeficientu. Příslušná výše odpočtu daně v krácené výši se vypočte jako součin daně na vstupu u přijatého 5

8 Příloha č.1 usnesení č.732 ze dne Směrnice rady MČ k DPH zdanitelného plnění, u kterého má MČ nárok na odpočet v krácené výši, a koeficientu. Způsob výpočtu nároku na odpočet daně v krácené výši upravuje 76 ZDPH. V souladu s ustanovením 73 ZDPH může MČ uplatnit nárok na odpočet nejdříve v kalendářním měsíci, ve kterém byl MČ doručen daňový doklad bez ohledu na datum zdanitelného plnění. Lhůta pro uplatnění nároku na odpočet daně činí 3 roky. VIII. Výpočet koeficientu a vypořádání odpočtu daně v krácené výši Po skončení běžného kalendářního roku provede ekonomický odbor vypořádání odpočtu daně v krácené výši a to v souladu s ustanovením 76 ZDPH. Vypořádání se vypočte jako rozdíl mezi celkovým nárokem na odpočet daně v krácené výši vypočteným z údajů za vypořádávané období a součtem uplatněných nároků na odpočet daně v krácené výši v jednotlivých zdaňovacích obdobích zahrnovaných do vypořádání. Pro výpočet celkového nároku na odpočet daně v krácené výši za vypořádávané období plátce použije koeficient vypočtený z údajů o uskutečněných plněních za celé vypořádávané období (dále jen "vypořádací koeficient"). Vypořádání odpočtu daně MČ uvede do daňového přiznání za poslední zdaňovací období vypořádávaného období Vypočtený vypořádací koeficient je zároveň zálohovým koeficientem pro nový kalendářní rok. Výši koeficientu, po jeho odsouhlasení interním auditorem a správcem daně, sdělí ekonomický odbor neprodleně příslušným pracovníkům odborů MČ a správní firmy. IX. Úprava odpočtu daně Úpravu odpočtu daně upravuje 78 a následující ZDPH. V případě technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku se provede úprava odpočtu daně a to pouze v případě, že v průběhu lhůty 10 let se výše koeficientu změní o více než 10 procentních bodů oproti původnímu koeficientu použitému k nároku DPH. X. Režim přenesení daňové povinnosti Režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací dle 92e zák. č. 235/2004 Sb. se řídí dle Metodického pokynu k aplikaci zákona o DPH režim přenesení daňové povinnosti v souvislosti s poskytováním stavebních a montážních prací, vydaného Magistrátem hlavního města Prahy, který je nedílnou součástí této směrnice. 6

9 Příloha č.1 usnesení č.732 ze dne Směrnice rady MČ k DPH 1. Základní informace k režimu přenesení daňové povinnosti Režim přenesení daňové povinnosti se uplatní pouze mezi plátci DPH. Pokud MČ pořizuje plnění výlučně pro potřeby související s výkonem veřejné správy, režim přenesené daňové povinnosti se nepoužije. Pokud MČ pořizuje plnění pro veřejnoprávní činnost a zároveň pro činnost ekonomickou (a to i z malé části), celé plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti. Městská část uplatní tento režim při provádění stavebních a montážních prací: a) v budovách, ve kterých sídlí v případě, že je přijaté zdanitelné plnění použito zároveň výkon veřejné správy i ekonomické činnosti, nebo jen pro ekonomickou činnost. V těchto případech je nárok na odpočet daně na vstupu uplatňován pomocí koeficientu dle 76 zák. č. 235/2004 Sb. b) v pronajatých objektech v případě, že je přijaté zdanitelné plnění použito pro uskutečnění zdanitelného plnění, nebo zároveň zdanitelného plnění a plnění osvobozeného od daně bez nároku na odpočet, uplatňuje se plný či krácený nárok na odpočet na vstupu. V případě použití přijatého zdanitelného plnění pro uskutečněná plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet, nárok uplatňován nebude. Z výše uvedených důvodů je nutné, aby příslušný odbor MČ, před každým přijatým plněním písemně oznámil dodavateli, zda bude plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti použito výhradně pro výkon veřejné správy, tudíž ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani, nebo zda bude plnění použito částečně či plně pro ekonomickou činnost podléhá proto režimu přenesení daňové povinnosti. 2. Povinnosti MČ jako příjemce plnění v režimu přenesení daňové povinnosti a) MČ je povinna přiznat a zaplatit daň z přijatého zdanitelného plnění, a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Vést evidenci o přijatých plněních v režimu přenesení daňové povinnosti a výpis z této evidence předkládat správci daně. Tuto evidenci pro daňové účely vede a předkládá správci daně ekonomický odbor. b) Na obdrženém daňovém dokladu je povinna MČ doplnit výši daně. Výpočet, určení sazby daně a doplnění daně na daňové doklady provádí příslušné odbory MČ objednavatelé přijatých zdanitelných plnění. c) V režimu přenesení daňové povinnosti se povinnost přiznat daň při přijetí zálohy neuplatní. Daňový doklad vystaví poskytovatel plnění až při uskutečnění zdanitelného plnění. Při poskytování stavebních a montážních prací dle smluv o dílo mohou být tyto práce poskytovány jako dílčí plnění, které se dle 21 odst. 8 zák. č. 235/2004 Sb. považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě, nebo dnem předání a převzetí části díla. MČ Praha 3, jako příjemce zdanitelného plnění, má povinnost přiznat a zaplatit daň za měsíc, ve kterém je zdanitelné plnění uskutečněno. Dodavatel je povinen dle zák. č. 235/2004 Sb. vystavit daňový doklad do 15 dnů od data zdanitelného plnění. V případě, že bude dodavatelem vystaven daňový doklad s datem zdanitelného plnění k poslednímu dni kalendářního měsíce 15. den následujícího 7

10 Příloha č.1 usnesení č.732 ze dne Směrnice rady MČ k DPH měsíce, není již z důvodu účetní uzávěrky možné zahrnout doklad do běžného daňového přiznání a bude nutné podat dodatečné daňové přiznání. Tato skutečnost bude správcem daně sankcionována. Z těchto důvodů je povinností odborů MČ, objednavatelů zdanitelných plnění podléhajících přenesené daňové povinnosti, zajistit včasné doručení daňových dokladů, a to nejpozději do 8. dne kalendářního měsíce. XI. Ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň Dle 109 zák. č. 235/2004 Sb. příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění v případech uvedených v odst. 1 a 2. Jedná se zejména o ručení v případě, kdy je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění: 1. zveřejněna skutečnost o poskytovateli zdanitelného plnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, že je nespolehlivým plátcem 2. poskytnuta úplata za toto plnění na jiný účet poskytovatele zdanitelného plnění, než který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup Ověřování spolehlivosti plátce DPH Informační systém GINIS bude ověřovat automaticky spolehlivost plátce DPH a provádět kontrolu bankovních účtů v Registru plátců DPH. Tato kontrola bude prováděna: - při evidenci daňového dokladu - při odeslání požadavku k úhradě dokladu Odbory MČ, objednavatelé zdanitelných plnění, ověří před vystavením objednávky, nebo před sepsáním smlouvy spolehlivost plátce a zveřejnění bankovního účtu na adrese: S nespolehlivými plátci nebo s plátci, kteří požadují úhradu plnění na jiný než zveřejněný bankovní účet, nebudou uzavírány smlouvy, nebudou u nich objednávána plnění. Jinak by byla městská část vystavována riziku ručení za nezaplacenou daň. V případě, že dojde v průběhu plnění objednané zakázky ke změně spolehlivosti plátce, či ke změně čísla zveřejněného bankovního účtu, nebo bude objednavatel plnění z vážného důvodu trvat na úhradě plnění nespolehlivému plátci, nebo na úhradě plnění plátci na nezveřejněný bankovní účet, bude tomuto plátci uhrazen pouze základ daně a daň bude poukázána příslušnému správci daně. XII. Účinnost Tato směrnice nabývá účinnosti dnem schválení. 8

11 Příloha č.2 usnesení č.732 ze dne Metodický pokyn MHMP k DPH Metodický pokyn k aplikaci zákona o DPH - režim přenesení daňové povinnosti v souvislosti s poskytováním stavebních nebo montážních prací ( 92e zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) Od nabude účinnosti 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění p.p. (dále jen zákon o DPH), který se týká režimu přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací. Režim přenesení daňové povinnosti - tzv. revers charge je v rámci mechanismu uplatňování DPH režimem specifickým. Na rozdíl od běžného mechanismu uplatňování DPH, kdy povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu za uskutečněné zdanitelné plnění má poskytovatel plnění (plátce, který zdanitelné plnění uskutečnil), v režimu přenesení daňové povinnost je povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu přenesena na příjemce plnění. V rámci tohoto režimu má tedy povinnost přiznat a zaplatit daň plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno. Plátce, který dotčené zdanitelné plnění uskutečnil, vystaví daňový doklad, kde oproti běžnému daňovému dokladu neuvede výši DPH namísto toho uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno. Kdo bude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti: Obecně platí, že režim přenesení daňové povinnost se uplatní pouze mezi plátci DPH, a to při poskytnutí plnění v tuzemsku (místo plnění je v ČR). Uvedený režim je povinen použít plátce (dodavatel), který poskytne vymezené stavební nebo montážní práce s místem plnění v tuzemsku jinému plátci (odběrateli) pro jeho ekonomickou činnost (pro osvobozené a zdanitelné plnění). V takovém případě má povinnost použít tento režim i plátce odběratel. U stavebních a montážních prací jde pak zejména o to, že osoba, která zdanitelné plnění přijímá, vystupuje u daného plnění jako osoba povinná k dani. Režim přenesení daňové povinnosti se neuplatní: pokud plátce poskytuje stavební a montážní práce příjemci, který není plátcem DPH; pokud poskytuje stavební a montážní práce neplátce; jestliže příjemce plnění (plátce) pořizuje přijaté zdanitelné plnění výlučně pro soukromou potřebu, nebo výlučně pro plnění, které není předmětem daně, tj. není v postavení osoby povinné k dani; v tom případě pak plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění (dodavatel), uplatní daň na výstupu, daň přizná a zaplatí (běžný mechanismus); pokud příjemce plnění (např.obec, kraj) pořizuje plnění pro potřeby související výlučně s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k daní (viz 5 odst. 3 zákona o DPH); v tomto případě se použije běžný mechanismus. 1

12 Příloha č.2 usnesení č.732 ze dne Metodický pokyn MHMP k DPH Pozor! Pokud je však plnění přijímáno pro více účelů, a to pouze i z malé části, například pro smíšené účely veřejnoprávních a neziskových subjektů, přičemž část je použita pro veřejnoprávní činnost a část pro ekonomickou činnost, půjde o plnění podléhající celkově režimu přenesení daňové povinnosti. Z výše uvedených důvodů je nutné, aby dodavatelé, kteří poskytují stavební a montážní práce hl. m. Praze vždy předem věděli, k jakým účelům bude jimi poskytnuté plnění použito. Je proto nezbytné, aby věcně příslušný odbor MHMP před každým uskutečněním zdanitelného plnění sdělil poskytovateli těchto služeb, k jakým účelům bude přijaté plnění použito. V případě, že přijatá plnění budou použita výhradně pro veřejnoprávní činnost, je nezbytné aby hl. m. Praha jako příjemce plnění z hlediska jistoty poskytovatele plnění písemně prohlásilo, že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně resp., že příjemce ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani. Na základě tohoto prohlášení uplatní poskytovatel běžný mechanismus, tj. přizná a zaplatí DPH na výstupu a uvede výši daně na daňovém dokladu. Povinnosti poskytovatele plnění v režimu přenesení daňové povinnosti Poskytovatel stavebních a montážních prací má v rámci režimu přenesení daňové povinnosti povinnost: a. vystavit daňový doklad, a to do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění ( 26 zákona o DPH) se všemi náležitostmi běžného daňového dokladu podle 28 odst. 2 zákona o DPH (včetně sazby DPH), ovšem s výjimkou výše DPH. Na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno; b. vést evidenci o plněních poskytnutých v režimu přenesení daňové povinnosti a výpis z této evidence předložit správci daně; c. vykázat poskytnutí těchto plnění v daňovém přiznání (řádek 25). Povinnosti příjemce plnění v režimu přenesení daňové povinnosti Plátce (hl. m. Praha), který v rámci svých ekonomických činností přijímá službu vybraných stavebních a montážních prácí, která podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, má povinnost: a. přiznat a zaplatit DPH - z přijatého plnění, a to ke dni uskutečnění dotčeného zdanitelného plnění. Při poskytnutí stavebních prací se jedná v zásadě o poskytnutí služby. Podle 21 odst. 5 zákona o DPH je služba uskutečněna dnem jejího poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu (s výjimkou splátkového kalendáře nebo dokladu na přijatou úplatu), a to tím dnem, který nastane dříve. Stavební práce jsou často poskytovány podle smlouvy o dílo, kdy se zdanitelné plnění podle 21 odst. 6 písm. a) zákona o DPH považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části. Stavební práce mohou být poskytovány jako dílčí plnění, které se podle 21 odst. 9 zákona o DPH považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě. Příjemce přiznává DPH v daňovém přiznání (ř. 10 nebo 11) za příslušné zdaňovací období. b. doplnit daňový doklad na obdrženém dokladu od poskytovatele doplnit výši DPH. Příjemce odpovídá za správnost uvedené DPH. To znamená, že bez ohledu na to, 2

13 Příloha č.2 usnesení č.732 ze dne Metodický pokyn MHMP k DPH jakou sazbu DPH uvedl na dokladu poskytovatel plnění, musí příjemce při výpočtu a doplnění výše DPH vycházet ze správné (zákonu odpovídající) sazby. c. vést evidenci o plněních přijatých v režimu přenesení daňové povinnosti a výpis z této evidence předložit správci daně. Hl. m. Praha vzhledem ke svému postavení bude vystupovat zejména v roli příjemce plnění a tudíž mu vyplyne povinnost včas přiznat a zaplatit DPH. Proto je nutné, aby odbory, které přijímají stavební a montážní práce, zajistily u svých dodavatelů včasné vystavování daňových dokladů (zejména na konci měsíce) a včasné předávání dokladů odboru UCT. Pokud bude dodavatelem poskytnuto zdanitelné plnění např. k 30. lednu a doklad bude vystaven k 15. únoru, lze již obtížně zahrnout toto plnění do řádného daňového přiznání k DPH za zdaňovací období leden a bude nutné podat dodatečné daňové přiznání k DPH. Nezajištěním včasného plnění daňových povinností bude hl. m. Praha ze strany správce daně sankcionováno. Nárok na odpočet daně Příjemce plnění (hl. m. Praha), které v rámci svých ekonomických činností přijímá plnění v podobě stavebních a montážních prácí, které podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, má povinnost přiznat a zaplatit DPH z tohoto plnění a současně je oprávněno k odpočtu DPH na vstupu z takto přijatého zdanitelného plnění za podmínek uvedených v 72 a následujících ustanovení zákona o DPH. Nárok na odpočet DPH vzniká okamžikem, kdy nastaly skutečnosti zakládající povinnost tuto DPH přiznat. Pokud příjemce použije přijaté zdanitelné plnění jak pro účely, které zakládají nárok na odpočet daně, tak pro jiné účely (např. pro výkon veřejné správy nebo pro uskutečnění osvobozených plnění bez nároku na odpočet aj.), uplatní nárok na odpočet daně v částečné výši. Principy pro uplatňování nároku na odpočet DPH jsou dány zákonem o DPH Postupy uplatňování nároku na odpočet DPH jsou uvedeny v Nařízení ředitele MHMP č. 26/2011. Pokud poskytovatel plnění nepostupoval v souladu s režimem přenesení daňové povinnosti a při uskutečnění zdanitelného plnění uplatnil DPH na výstupu a výši DPH uvedl na daňovém dokladu, nemá příjemce plnění (hl. m. Praha) nárok na odpočet DPH, která je uvedena na daňovém dokladu. Příjemce plnění v režimu přenesení daňové povinnosti má nárok na odpočet pouze té DPH, kterou sám přizná. Poskytovatel plnění postupuje v takovém případě tak, že provede opravu výše DPH podle 43 zákona o DPH. Základ a sazba daně V režimu přenesení daňové povinnosti se základ daně zdanitelného plnění stanoví stejně jako v běžném mechanismu, tj. podle obecných principů zákona o DPH, kdy základem daně je vše, co plátce jako úplatu obdržel nebo má obdržet za uskutečněné zdanitelné plnění od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby ( 36 zákona o DPH). Pro určení správné sazby daně takového plnění platí pak 47 příp. 48 a 48a zákona o DPH. Oprava základu daně Obdobné platí ohledně oprav základu daně a výše daně. Nastanou-li ve vztahu ke zdanitelnému plnění, které podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, skutečnosti, které 3

14 Příloha č.2 usnesení č.732 ze dne Metodický pokyn MHMP k DPH zakládají povinnost opravy ve smyslu 42, 43 zákona o DPH, provede se oprava také i u těchto plnění. Zálohy V případě režimu přenesení daňové povinnosti se povinnost přiznat DPH při přijetí zálohy neuplatní. Poskytovatel plnění, který přijme po zálohu na stavební práce, u nichž je povinen použít režim přenesení daňové povinnosti, ke dni přijetí úplaty daň na výstupu nepřizná a ani při přijetí zálohy nevystaví daňový doklad. Tento bude vystavovat až při uskutečnění zdanitelného plnění. Uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti v případě přijetí zálohy před 1. lednem 2012, přičemž k uskutečnění zdanitelného plnění dojde po 1. lednu Pokud poskytovatel plnění obdrží do zálohu na poskytované stavební a montážní práce a z titulu takto přijaté úplaty mu vznikne povinnost přiznat DPH na výstupu při přijetí úplaty (tzn. že přizná daň z přijaté zálohy v roce 2011, a to v sazbě platné pro tok 2011), přičemž den uskutečnění zdanitelného plnění nastane až po , vypočte daň při vystavení konečné faktury podle 37 odst. 3 zákona o DPH, tj. ze základu daně vypočteného jako rozdíl z celkového základu daně za zdanitelné plnění a základu daně z přijaté zálohy (tj. ze zálohy přijaté v roce 2011). Z takto vypočteného základu daně bude odvedena daň v sazbě platné v roce Budou - li zálohy přijaty po a současně před uskutečněním zdanitelného plnění, při zdaňování v rámci režimu přenesení daňové povinnosti se k nim nepřihlíží. Povinnost přiznat DPH (v sazbě platné pro příslušný rok) vzniká až uskutečněním zdanitelného plnění Evidence a výpis z evidence pro daňové účely podle 92a zákona o DPH V režimu přenesení daňové povinnosti je dodavateli i odběrateli uložena povinnost vést evidenci pro daňové účely. Výpis z předmětné evidence je plátce povinen podat ve lhůtě pro podání daňového přiznání, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Pokynem GFŘ-D-4 účinným od je stanovena povinnost podávat tento výpis elektronicky. Nová XML struktura výpisu a aktualizovaná informace k výpisu z evidence pro daňové účely podle 92a zákona o DPH pro zdaňovací období od , je zveřejněna na webových stránkách ministerstva financí. Za hl. m. Prahu zajišťuje podání výpisu z evidence příslušnému finančnímu úřadu (pro hl. m. Prahu je to FÚ pro Prahu 1) odbor DPC MHMP. 4

15 Příloha č.2 usnesení č.732 ze dne Metodický pokyn MHMP k DPH Co se v evidenci uvádí. Plátce, který uskutečnil plnění (dodavatel), za každé zdaňovací období v daňové evidenci uvede: DIČ odběratele/příjemce - na každém řádku samostatně za každé zdanitelné plnění. Kód předmětu plnění: - jednomístný kód - v případě stavebních a montážních prací je to kód č. 4 (u EPO se vybere z číselníku). Datum uskutečnění zdanitelného plnění: - uvede se datum uskutečnění zdanitelného plnění podle daňového dokladu. Základ daně: - základ daně každého zdanitelného plnění uskutečněného v režimu přenesení povinnosti (každé plnění se uvede na samostatném řádku, zaokrouhlené na celé koruny). Rozsah plnění: Pro kód 4 stavební a montážní práce, rozsah plnění vyplňován nebude. Plátce, který přijal plnění (odběratel), za každé zdaňovací období v daňové evidenci uvede: DIČ dodavatele/poskytovatele: -na každém řádku samostatně za každé zdanitelné plnění Kód předmětu plnění: - jednomístný kód - v případě stavebních a montážních prací je to kód č. 4 (u EPO se vybere z číselníku). Datum uskutečnění zdanitelného plnění: - uvede se datum uskutečnění zdanitelného plnění podle daňového dokladu. Základ daně: - základ daně každého zdanitelného plnění uskutečněného v režimu přenesení povinnosti (každé plnění se uvede na samostatném řádku, zaokrouhlené na celé koruny). Rozsah plnění: Pro kód 4 stavební a montážní práce, rozsah plnění vyplňován nebude. Které stavební a montážní práce podléhající režimu přenesení daňové povinností Režimu přenesení daňové povinnosti podle ust. 92e zákona o DPH podléhá poskytnutí stavebních a montážních prací (bez ohledu na to, zda jde z hlediska vymezení dané zákonem o DPH o služby nebo dodání zboží s montáží), které podle sdělení ČSÚ odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od Kód CZ-CPA 41 zahrnuje budovy a jejich výstavbu. Patří sem také služby developerských subjektů v oblasti bytových a nebytových stavebních projektů. Kód CZ-CPA 42 - inženýrské stavby a jejich výstavba. Zároveň tento oddíl zahrnuje služby developerských subjektů v oblasti inženýrského stavitelství. Kód CZ-CPA 43 - specializované stavební práce, tj. demoliční, průzkumné, elektroinstalační, instalatérské, topenářské, plynařské, truhlářské, malířské, obkladačské, sklenářské, pokrývačské, izolační, betonářské, zednické a dále mj. montáž ocelových 5

16 Příloha č.2 usnesení č.732 ze dne Metodický pokyn MHMP k DPH konstrukčních prvků, prefabrikovaných dílů, stavbu a demontáž lešení a pracovních plošin a také instalaci topení, výtahů, klimatizačních, ventilačních a chladících zařízení apod. STAVBY A STAVEBNÍ PRÁCE zahrnuté pod kódy CZ-CPA 41 až Budovy a jejich výstavba 41.0 Budovy a jejich výstavba Budovy a jejich výstavba Bytové budovy Bytové budovy Nebytové budovy Nebytové budovy Výstavba bytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace) Výstavba bytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace) Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace) Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace) 42 Inženýrské stavby a jejich výstavba 42.1 Silnice a železnice a jejich výstavba Silnice a dálnice a jejich výstavba Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla a pěší a letištní dráhy Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla a pěší a letištní dráhy Výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a pěší a letištních drah Výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a pěší a letištních drah Železnice a podzemní dráhy a jejich výstavba Železnice a podzemní dráhy Železnice a podzemní dráhy Výstavba železnic a podzemních drah Výstavba železnic a podzemních drah Mosty a tunely a jejich výstavba Mosty a tunely Mosty a tunely Výstavba mostů a tunelů Výstavba mostů a tunelů 42.2 Inženýrské sítě a jejich výstavba Inženýrské sítě pro kapaliny a plyny a jejich výstavba Inženýrské sítě pro kapaliny a plyny Dálková potrubí pro kapaliny a plyny Místní potrubí pro kapaliny a plyny Zavlažovací systémy (kanály); vodovodní řady a potrubí; úpravny vod, čistírny odpadních vod a přečerpávací stanice Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny Výstavba dálkových potrubí pro kapaliny a plyny Výstavba místních potrubí (vč. pomocných prací) pro kapaliny a plyny Výstavba zavlažovacích systémů (kanálů), vodovodních řadů a potrubí, úpraven vod, čistíren odpadních vod a přečerpávacích stanic Vrtání studní a výstavba septiků Inženýrské sítě pro elektřinu a telekomunikace a jejich výstavba Inženýrské sítě pro elektřinu a telekomunikace Dálkové elektrické a komunikační sítě Místní elektrické a komunikační sítě Elektrárny Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace Výstavba dálkových elektrických a komunikačních sítí Výstavba místních elektrických a komunikačních sítí 6

17 Příloha č.2 usnesení č.732 ze dne Metodický pokyn MHMP k DPH Výstavba elektráren 42.9 Ostatní inženýrské stavby a jejich výstavba Vodní díla a jejich výstavba Pobřežní a přístavní stavby, přehrady, hráze a jiné hydromechanické stavby Pobřežní a přístavní stavby, přehrady, hráze a jiné hydromechanické stavby Výstavba pobřežních a přístavních staveb, přehrad, hrází a jiných hydromechanických staveb Výstavba pobřežních a přístavních staveb, přehrad, hrází a jiných hydromechanických staveb Ostatní inženýrské stavby j. n. a jejich výstavba Ostatní inženýrské stavby j. n Důlní a výrobní stavby Stavby pro sport a rekreaci Další inženýrské stavby j. n Výstavba ostatních inženýrských staveb j. n Výstavba důlních a výrobních staveb Výstavba staveb pro sport a rekreaci Výstavba dalších inženýrských staveb j. n. 43 Specializované stavební práce 43.1 Demoliční práce, příprava staveniště a průzkumné vrtné práce Demoliční práce Demoliční práce Demoliční práce Příprava staveniště Příprava staveniště Příprava půdy a pozemku; asanační práce Výkopové zemní práce a přesun zeminy Průzkumné vrtné práce Průzkumné vrtné práce Průzkumné vrtné práce 43.2 Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce Elektroinstalační práce Elektroinstalační práce Elektroinstalační práce Instalatérské, topenářské a plynařské práce Instalace rozvodů vody a kanalizace, topení, ventilace a klimatizace Instalace rozvodů vody a kanalizace Instalace topení, ventilace a klimatizace Instalace rozvodů plynu Instalace rozvodů plynu Ostatní stavebně instalační práce Ostatní stavebně instalační práce Izolační práce Montáž (osazení) plotů, zábradlí, mříží Ostatní instalační práce j. n Kompletační a dokončovací práce Omítkářské práce Omítkářské práce Omítkářské práce Truhlářské práce Truhlářské práce Truhlářské práce Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin Obkladačské práce Obkladačské práce Tapetování a ostatní obkládání stěn a pokládání podlahových krytin 7

18 Příloha č.2 usnesení č.732 ze dne Metodický pokyn MHMP k DPH Práce s teracem, mramorem, žulou a břidlicí Tapetování a ostatní obkládání stěn a pokládání podlahových krytin j. n Malířské, natěračské a sklenářské práce Malířské a natěračské práce Malířské a natěračské práce Sklenářské práce Sklenářské práce Ostatní kompletační a dokončovací práce Ostatní kompletační a dokončovací práce Ozdobné práce Ostatní kompletační a dokončovací práce j. n Ostatní specializované stavební práce Pokrývačské práce Pokrývačské práce Práce na střešních konstrukcích Ostatní pokrývačské práce Ostatní specializované stavební práce j. n Izolační práce proti vodě Izolační práce proti vodě Lešenářské práce Lešenářské práce Beranění pilot; základové práce Beranění pilot; základové práce Betonářské práce Betonářské práce Montáž ocelových konstrukčních prvků Montáž ocelových konstrukčních prvků Zednické práce Zednické práce Montáž a stavba prefabrikovaných konstrukcí Montáž a stavba prefabrikovaných konstrukcí Ostatní specializované stavební práce j. n Ostatní specializované stavební práce j. n. Příklady produkce související se stavebnictvím, které nepatří do číselného kódu a nevztahuje se na ně tedy režim přenesení daňové povinnosti vrtné práce související s těžbou ropy a zemního plynu ( ) zkušební vrty během důlní činnosti ( ) instalace elektromotorů, generátorů a transformátorů v elektrárnách ( ) údržba a opravy průmyslových kotlů ( ) instalace, opravy a údržba průmyslových klimatizačních a chladících zařízení ( , ) čištění komínů ( ) montáž volně stojícího nábytku ( ) pronájem lešení nezahrnující jeho postavení a demontáž ( ) prefabrikované stavební dílce z betonu ( ) beton připravený k lití ( ) půjčování stavebních strojů a vybavení bez obsluhy ( ) instalace průmyslových strojů a zařízení (33.2), instalace parních kotlů (kromě kotlů pro ústřední topení), 8

19 Příloha č.2 usnesení č.732 ze dne Metodický pokyn MHMP k DPH instalace potrubních systémů v průmyslových závodech ( ), instalace kancelářských a účetnických strojů ( ) sanace a čištění zeminy, vody, vzduchu a budov ( ) architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy (71) služby související s úpravou krajiny ( ) 9

20 Důvodová zpráva Na základě požadavku auditorské firmy HZconsult s. r. o. a Zprávy interního auditora č. 5 na vytvoření nových směrnic Rady Městské části byla vytvořena nová směrnice Rady Městské části k dani z přidané hodnoty. V této směrnici je řešena problematika daně z přidané hodnoty a problematika Městské části Praha 3, jako plátce daně z přidané hodnoty, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Nedílnou součástí směrnice k dani z přidané hodnoty je "Metodický pokyn k aplikaci zákona o DPH - režim přenesení daňové povinnosti v souvislosti s poskytováním stavebních a montážních prací". Tento pokyn vydal Magistrát hlavního města Prahy dle 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a současně dle Informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví.

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Obsah 1. Úvod... 1 2. Předmět plnění... 2 3. Daňové přiznání k DPH (pro potřeby účetních)... 2 4. Evidence

Více

14.4.2012 DAŇ ZPŘIDANÉ HODNOTY. Daňové subjekty. Místo plnění. Luboš Černý

14.4.2012 DAŇ ZPŘIDANÉ HODNOTY. Daňové subjekty. Místo plnění. Luboš Černý 14.4.2012 Luboš Černý Daňové subjekty osoba uskutečňující ekonomickou činnost, která není od DPH osvobozena osoba, která nebyla založena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomickou činnost Limit

Více

Režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací u bytových družstev (dále jen BD )

Režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací u bytových družstev (dále jen BD ) Režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací u bytových družstev (dále jen BD ) Od 1. ledna 2012 nabývá účinnosti režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 08_2011 říjen/listopad 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 08_2011 říjen/listopad 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 08_2011 říjen/listopad

Více

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce DPH u nemovitostí Ing. Jana Rybáková daňový poradce Právní úprava DPH v ČR vyplývá z následující úpravy EU: Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty - český zákon o DPH z ní

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE TERMÍNY PRO PŘEDÁVÁNÍ DOKLADŮ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ MEZD PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE DO 5.V MĚSÍCI DO 10.V MĚSÍCI ZMĚNY TERMÍNŮ PŘEDÁNÍ DOKLADŮ Z důvodů změny platebních podmínek

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

motto: jak zvládnout jednu z nejproblematičtějších povinností z pohledu daně z přidané hodnoty

motto: jak zvládnout jednu z nejproblematičtějších povinností z pohledu daně z přidané hodnoty Režim přenesení daňové povinnosti k DPH u stavebně montážních prací RNDr. Ivan BRYCHTA motto: jak zvládnout jednu z nejproblematičtějších povinností z pohledu daně z přidané hodnoty 1 Obsah přehled zákonných

Více

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí Směrnice k DPH 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Základní legislativní východiska a další základní relevantní materiály MFČRaGFŘ zákon

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

DPH ve stavebnictví. Ing. Jana Rybáková daňový poradce

DPH ve stavebnictví. Ing. Jana Rybáková daňový poradce DPH ve stavebnictví Ing. Jana Rybáková daňový poradce Právní úprava DPH v ČR vyplývá z následující úpravy EU: Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty - český zákon o DPH z

Více

Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna

Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna uživatelům programu Účtárna firmy Veřejná informační služba, Plzeň Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna 1. Obecná legislativní východiska pro přenos daňové povinnosti (PDP) 1.1 Co je to

Více

Aparát přenesení daňové povinnosti

Aparát přenesení daňové povinnosti Aparát přenesení daňové povinnosti Money S3 - Přenesení daňové povinnosti 1 Obsah Aparát přenesení daňové povinnosti v Money S3...2 Řešení v Money S3 (od verze 11.090)...2 Řešení v Money S3 (od verze 11.095)...2

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH?

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? VS_10_2015_12_01 Dlouhodobý majetek kam a kdy do přiznání k DPH? DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? 19.11.2015 Dlouhodobý majetek pojem pro účely ZDPH ( 4 odst. 4 písm. d) ZDPH) Jedná se o

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Nomenklatura stavebních činností

Nomenklatura stavebních činností Systém certifikovaných stavebních dodavatelů Dokument: Nomenklatura stavebních činností Datum 1.7.2006 15.9.2010 Revize Označení 0706 0110 Příloha č.1 k PS 005 Nomenklatura stavebních činností Rozsah kvalifikace

Více

Směrnice pro účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty

Směrnice pro účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2012 Směrnice pro účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty Článek 1 Základní vymezení 1. Pokud není uvedeno v této Vnitřní směrnici jinak,

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E. Metodický pokyn

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E. Metodický pokyn E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E Metodický pokyn verze 2011/43 H&M DataSoft spol. s r.o. - Žarošická 30, 628 00, BRNO HotLine: +420 548 214 162-3, fax: +420 548 214 160 e-mail: info@sb-komplet.cz æææææææææææææææææææææææææææææææ,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 33/13 Praha, 17. 1. 2013 DODATEK č. 6 k Opatření ředitele č. 16/2012 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů 1. Tímto

Více

PÉČE O MAJETEK ŠKOL porada ředitelů Š/ŠZ Pk na Seči. Ing. Stanislav Šťastný

PÉČE O MAJETEK ŠKOL porada ředitelů Š/ŠZ Pk na Seči. Ing. Stanislav Šťastný PÉČE O MAJETEK ŠKOL porada ředitelů Š/ŠZ Pk na Seči Ing. Stanislav Šťastný pracovník ekonomického oddělení odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje 1 listopad 2013 OBSAH SYSTÉM PROVÁDĚNÍ

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Obchodování s finančními futures a související daňové dopady Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Agenda DPH aspekty obchodů s finančními futures na elektřinu Dopady na DPH agendu a vstupy obchodníka

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Příloha č.: 1 ze dne: 10.8.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 313/2011 ze dne: 10.8.2011

Příloha č.: 1 ze dne: 10.8.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 313/2011 ze dne: 10.8.2011 List 1 z 2 Certifikáty podepisuje: Ing. Jan HANDL Miroslava KEPRTOVÁ ředitel COV manažer kvality COV 1) Název produktu Certifikační schéma 1 Kamenivo, písek a štěrkopísek NV 163/2002 Sb. Pokyn ISO/IEC

Více

Klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. 41 Budovy a jejich výstavba SEKCE F STAVBY A STAVEBNÍ PRÁCE. 41.0 Budovy a jejich výstavba

Klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. 41 Budovy a jejich výstavba SEKCE F STAVBY A STAVEBNÍ PRÁCE. 41.0 Budovy a jejich výstavba Klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 SEKCE F STAVBY A STAVEBNÍ PRÁCE 41 Budovy a jejich výstavba 41.0 Budovy a jejich výstavba 41.00 Budovy a jejich výstavba Tato třída zahrnuje také služby developerských

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

Základní změny Zákona o DPH (zákon 235/2004 Sb. v platném znění) účinné od 1.1.2012

Základní změny Zákona o DPH (zákon 235/2004 Sb. v platném znění) účinné od 1.1.2012 Základní změny Zákona o DPH (zákon 235/2004 Sb. v platném znění) účinné od 1.1.2012 Po zdlouhavém legislativním procesu byly v roce 2011 schváleny novely zákona 235/2004Sb. č.47/2011 Sb.-nabyl účinnosti

Více

DPH u nemovitostí a ve výstavbě

DPH u nemovitostí a ve výstavbě DPH u nemovitostí a ve výstavbě 2. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Novela od 1. dubna 2011 přinesla tyto zásadní změny: Str. 72 Vymezení, bytového domu, rodinného domu a bytu bylo z 4

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Použití režimu přenesení daňové povinnosti v programu OZO 2012

Použití režimu přenesení daňové povinnosti v programu OZO 2012 Použití režimu přenesení daňové povinnosti v programu OZO 2012 (nově upravené vydání) 1) Legislativa Režim přenesení daňové povinnosti dle 92a zákona o DPH se použije v případě plnění pro jiného plátce

Více

OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI

OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI Osnova semináře: 1. Obce a jejich ekonomická činnost 1.1. Právní rámec podnikatelské činnosti obcí 1.2. Posuzování ekonomické činnosti obcí ve vztahu k DPH 1.3. Veřejnoprávní

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 14. ZÁŘÍ 2013 - LIBEREC PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (3

Více

Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené

Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené ZVÝŠENÍ SAZBY DANĚ A PROBLÉMY S TÍM SPOJENÉ I str. 1 Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené Ing. Ivana Pilařová 21, 37, 37a, 42 a 47 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Název : Šachový svaz České republiky Adresa : Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ : 48548464

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Kapitola 8 Daň z přidané hodnoty LS 2012. Základ DPH. Základ DPH. Výpočet DPH. Výsledná DPH

Podkladový materiál pro přednášku: Kapitola 8 Daň z přidané hodnoty LS 2012. Základ DPH. Základ DPH. Výpočet DPH. Výsledná DPH Základ DPH Základ DPH úplata bez DPH úplata včetně DPH Výpočet DPH úplata bez DPH krát: 0,14 (pro 14 %) 0,20 (pro 20 %) úplata včetně DPH krát koeficient: 0,1228 (pro 14 %) 0,1667 (pro 20 %) Výsledná DPH

Více

Daň z přidané hodnoty. www.zlinskedumy.cz

Daň z přidané hodnoty. www.zlinskedumy.cz Daň z přidané hodnoty www.zlinskedumy.cz KDO? Ekonomická činnost = činnost výrobců, obchodníků, osob poskytujících služby, soustavný pronájem Plátce DPH Fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje

Více

DPH u obcí v příkladech

DPH u obcí v příkladech DPH u obcí v příkladech 1. vydání 1. aktualizace k 1. 1. 2012 Zákonem č. 370/2011 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2012 ke změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Některé změny se promítly

Více

Přenesení daňové povinnosti. Běžný obchodní proces s DPH. Přenesení daňové povinnosti. Mgr. Tomáš Lechner

Přenesení daňové povinnosti. Běžný obchodní proces s DPH. Přenesení daňové povinnosti. Mgr. Tomáš Lechner Mgr. Tomáš Lechner Běžný obchodní proces s DPH Dodavatel vystaví fakturu na dodávku a prodejní cenu zatíží DPH fakturu zaúčtuje do výnosů zaúčtovanou DPH na výstupu vykáže ve výkazu DPH jako svůj závazek

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Předmět daně. 3. Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost. 4. Daňové doklady. 5. Základ daně, sazby daně a výpočet daně. Český daňový systém

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. VIII. SETKÁNÍ STAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE 28. ÚNORA 2013 ÚSTÍ NAD LABEM PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 CO MŮŽEME NABÍDNOUT OBCÍM * zpracování daňových přiznání

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Praktické příklady k semináři: Obec a PO jako plátce DPH v praxi

Praktické příklady k semináři: Obec a PO jako plátce DPH v praxi Praktické příklady k semináři: Obec a PO jako plátce DPH v praxi Obec v rámci své hospodářské činnosti pronajímá nebytové prostory a příjmy z tohoto nájmu činí 1.000.000 Kč ročně. Dále inkasovala příjmy

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Obsah prezentace I 1. Úvod 2. Denní trh DPH Vymezení a rozsah plnění Místo plnění Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 195/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 170 ze dne 10.03.2014 Dodatek č. 3 k mandátní smlouvě č. 2013/01196/20.2 s firmou Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. Rada

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 3. zasedání dne 25. 3. 2015 USNESENÍ č. 36/15/ZMČ k poskytnutí účelové dotace Českému svazu ochránců přírody Zastupitelstvo MČ po projednání I.

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Obec jako plátce DPH v praxi - novinky pro rok 2013. Praktické příklady k DPH

Obec jako plátce DPH v praxi - novinky pro rok 2013. Praktické příklady k DPH Obec jako plátce DPH v praxi - novinky pro rok 2013 Praktické příklady k DPH Obec v rámci své hospodářské činnosti pronajímá nebytové prostory a příjmy z tohoto nájmu činí 1.000.000 Kč ročně. Dále inkasovala

Více

Tato ustanovení novely ZoDPH potom souvisí také s novelizovanými ustanoveními 78 a 78a a také ustanovením nového (od 1. 1. 2012) 78d.

Tato ustanovení novely ZoDPH potom souvisí také s novelizovanými ustanoveními 78 a 78a a také ustanovením nového (od 1. 1. 2012) 78d. (zákon č. 235/2004 Sb. v platném znění) účinných od 1. ledna 2012 Po zdlouhavějším legislativním procesu byla schválena novela Zákona o DPH, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dle 6. 12. 2011 jako zákon

Více

1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH

1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH 1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH Tato novela obsahuje pouze změny, které jsou povinnou implementací předpisů platných pro členské státy EU (část ustanovení

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením Vracení DPH osobám se zdravotním postižením 2.8.2008 Na základě častých dotazů zpracovalo Ministerstva financí sdělení k vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

Více

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 397/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Problematika ručení u DPH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR INFORMACE ke změnám v DPH od 1. 1. 2011 Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_10660.html

Více

6/D.1 Dotazy. Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci

6/D.1 Dotazy. Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci str. 1 NO Dotazy Dotaz č. 1 Prosíme o radu, jak postupovat při přefakturaci. Jsme nezisková organizace (občanské sdružení), účtujeme v podvojném účetnictví.

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

Zákonem č. 360/2014 Sb. byla

Zákonem č. 360/2014 Sb. byla 21 / 2015 Daňový a účetní 9. října 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Kontrolní hlášení od 1. 1. 2016 Ing. Jiří Vychopeň Zákonem č. 360/2014 Sb. byla s účinností od 1. 1. 2016 zavedena do zákona

Více

Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013

Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013 Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013 1. Obce a jejich ekonomická činnost ve vazbě na aplikaci zákona - právní rámec podnikatelské činnosti obcí - posuzování ekonomické činnosti obcí ve vztahu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

NEWS Nr. 1/2011. News 1/2011

NEWS Nr. 1/2011. News 1/2011 News 1/2011 Od 1.4.2011 vstupuje v platnost novela zákona o DPH původně plánovaná s platností od 1.1.2011. Dovolujeme si Vám připomenout některé nejvýznamnější změny. Nárok na odpočet Plátce může uplatnit

Více