F. Vztah k Státnímu programu podpory úspor energie a obnovitelných zdrojů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F. Vztah k Státnímu programu podpory úspor energie a obnovitelných zdrojů"

Transkript

1 F. Vztah k Státnímu programu podpory úspor energie a obnovitelných zdrojů F.1. Úvodní teze Záměry ČR v oblasti úspor energie a využití netradičních a obnovitelných zdrojů vyplývají mimo jiné z Dohody k Evropské energetické chartě, Protokolu o energetických úsporách a požadavků na trvale udržitelný rozvoj. Cílem je dosažení energetické náročnosti ekonomiky odpovídající evropské úrovni. Podpisem Protokolu k energetické chartě o energetických úsporách a souvisejících ekologických hlediscích se ČR zavázala k vypracování programu podpor energetických úspor a příslušných legislativních a regulačních opatření a k jejich následnému dodržování. Jedná se zejména:!" podporu investic k iniciaci energetických úspor,!" vytvoření mechanismů pro financování projektů k realizaci energetických úspor,!" podporu vzdělávání a informovanosti v oblasti energeticky úsporného chování na straně spotřeby energie,!" rozšiřování a využívání energeticky úsporných technologií, zejména pak vyšší využití kombinované výroby elektřiny a tepla,!" podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Dlouhodobě osvědčeným nástrojem k naplňování uvedených závazků je Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů (dále jen Program). Tento stěžejní nástroj je plně kompatibilní s postupy zemí EU a vytváří prostředí s konkrétními podmínkami rozvoje činností k trvalému snižování spotřeby energie. Státnímu programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů je nadřazen Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů (dále jen Národní program ), který zpracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem životního prostředí ve smyslu Hlavy III zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Národní program se vyhlašuje na čtyřleté období. Ve smyslu zákona je Národní program dokument vyjadřující cíle ve snižování spotřeby energie, využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů v souladu s hospodářskými a společenskými potřebami, trvale udržitelným rozvojem a ochranou životního prostředí. strana 85

2 Národní program je zaměřen na následující cílové skupiny:!" státní správu a samosprávu!" podnikatelskou sféru!" nevládní organizace!" domácnosti. Národní program a doporučená opatření vycházejí zejména z Energetické politiky ČR a Státní politiky životního prostředí. Národní program navazuje na dosažené výsledky při realizaci jednotlivých ročníků Programu na podporu úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie realizovaných v letech 1991 až 1998 a Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v letech (dále jen Státní program ). Realizované ročníky Státního programu prokázaly významný přínos v oblasti úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Na základě těchto zkušeností bude v rámci Národního programu každoročně vyhlašován Státní program naplňující jeho jednotlivé cíle. V současné době je státní podpora úsporám energie a využívání obnovitelných zdrojů soustředěna především do resortů Ministerstva průmyslu a obchodu ((MPO, které jeho realizací pověřuje Českou energetickou agenturu (dále jen ČEA)), Ministerstva životního prostředí (MŽP) a částečně Ministerstva zemědělství (MZe) a Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). strana 86

3 F.2. Popis Programu Úloha Programu je především iniciační a v dlouhodobější perspektivě by měla vést ke zvýšené účinnosti užití energie bez účasti státu. Strukturované soubory zadání Programu obsahují podrobné technické popisy a požadované limity úspor energie u podpořených projektů, čímž se dosahuje zvýšení efektivnosti vynakládaných prostředků. V roce 1999 byla v rámci Programu schválena a vydána metodika zpracování energetických auditů. Požadavek na dokladování záměrů projektů energetickými audity vede ke zvýšení kvality předkládaných projektů, snižuje riziko realizace a přispívá ke zkvalitnění vyhodnocení podporovaných projektů. Podpora zpracování energetických auditů je v jednotlivých dílčích podprogramech definována vždy jako samostatná část. Energetický audit přináší mimo jiné i návrhy opatření neinvestičního charakteru vedoucí k úsporám energie, které jsou realizovány pouze organizačními opatřeními. Cestou podpory zpracování energetických auditů jde i EU. Kromě toho každý zpracovaný energetický audit je podkladem při rozhodování pro použití metody EPC pro realizaci doporučených souborů opatření (EPC Energy Performance Contracting financování projektů třetí stranou). Důležitým cílem Programu je rovněž příprava veřejnosti na novou energetickou legislativu, zejména pak na zákon o hospodaření s energií. Pro rok 2002 byl vyhlášen Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Program je zaměřen na zavádění energeticky úsporných opatření v oblasti výroby, přenosu, distribuce a spotřeby energie, většího využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a rozvoj kombinované výroby tepla, chladu a elektřiny. Členění Státního programu v roce 2002: I. Podpora zpracování územních energetických koncepcí, energetických auditů a průkazů I.1. Územní energetické koncepce I.2. Energetické audity I.3. Energetické průkazy II. Výrobní a rozvodná zařízení energie II.1. Zvýšení užití energie ve výrobních a rozvodných zařízeních energie II.2. Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla II.3. Vyšší využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie III. Podpora opatření ke zvýšení účinnosti užití energie III.1. Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti III.2. Projekty financované z úspor energie strana 87

4 III.3. Vývoj a využívání moderních technologií a materiálů pro opatření ke zvýšení účinnosti užití energie IV. Poradenství, vzdělávání a propagace k hospodárnému užití energie s vlivem na zlepšení životního prostředí IV.1. Poradenská střediska IV.2. Krajské energetické agentury IV.3. Vzdělávání a propagace k hospodárnému užití energie a jejích obnovitelných zdrojů s vlivem na životní prostředí IV.4. Produkty k podpoře poradenství, vzdělávání a propagaci k hospodárnému užití energie a jejích obnovitelných zdrojů s vlivem na zlepšení životního prostředí Poznámka: Státní program včetně příloh, formulářů žádostí, metodiky poskytování služeb EPC a seznamu kontaktních míst jsou k dispozici na internetové adrese: strana 88

5 F.3. Současný stav spotřeby energie na obyvatele Tuzemská roční spotřeba energie vztažená na obyvatele dosahuje v České republice v současnosti 160 GJ na osobu. Tuzemská roční spotřeba elektrické energie na obyvatele je nižší než ve státech EU a dosahuje cca kwh osoba -1. V posledním desetiletí je zřejmá stagnace hodnoty tohoto ukazatele, resp. její kolísání kolem hodnoty kwh osoba -1. Měrná spotřeba energie a elektrické energie na obyvatele - Česká republika, průměr zemí EU a vybrané země EU (stav roku 2000) Ukazatel Jednotka Německo Francie Belgie Dánsko ČR Spotřeba primárních energetických zdrojů GJ osoba Spotřeba elektřiny (brutto) kwh osoba Tabulka 45 Měrná spotřeba energie a elektrické energie na obyvatele v ČR a zemích EU; Pramen: ČSÚ, Eurostat 2000 F.4. Současný stav energetické náročnosti Důležitý ukazatel pro posouzení vývoje energetické účinnosti ekonomiky ČR je energetická náročnost tvorby hrubého domácího produktu (HDP), tj. podíl celkové tuzemské spotřeby prvotních energetických zdrojů (TSPEZ) na jednotku HDP. Energetická náročnost v České republice byla v roce 2001 přibližně dvojnásobná oproti průměru zemí EU, a to jak u tuzemské spotřeby primárních zdrojů energie, tak i u elektrické energie. Tempo snižování energetické náročnosti se pohybuje v rozmezí 2 až 3 % ročně. Tempo snižování energetické náročnosti je v České republice obdobné jako ve vyspělých průmyslových zemích EU. Do budoucna lze předpokládat postupné sbližování hodnoty energetické náročnosti v České republice a v těchto zemích. K tomu je třeba přijmout a realizovat soubor opatření, vedoucí k zásadním změnám ve vývoji efektivnosti užití energie. Vyšší úroveň energetické náročnosti ekonomiky ČR ve srovnání s vysoce rozvinutými zeměmi EU je vyvolána především těmito důvody: energeticky náročná struktura ekonomiky, celkově nižší úroveň HDP a nižší úroveň přidané hodnoty na jednotku produkce, nižší účinnost užití energie ve spotřebičích ve všech sektorech ekonomiky, nedostatečné povědomí o možnostech a přínosech (energetických, ekologických a sociálních) zlepšování současného stavu. Energetická a elektroenergetická náročnost - Česká republika, průměr zemí EU a vybrané země EU (stav roku 1999): strana 89

6 Ukazatel Oblast Elektroenergetická náročnost Německo Francie Belgie Dánsko ČR - brutto spotřeba (kwh tis. -1 Kč) 21,4 26,4 27,4 20,1 44,3 - netto spotřeba (kwh tis. -1 Kč) 18,1 21,5 24,2 17,4 38,6 Celková energetická náročnost (MJ tis. -1 Kč) 566,4 615,9 739,1 475,7 1171,0 Tabulka 46 Elektrická a elektroenergetická náročnost v České republice a zemích EU Pramen: ČSÚ, Eurostat r Poznámka: pro přepočet HDP je použito metody parity kupních sil národních měn F.5. Současný stav energetické náročnosti v krajích Energetická náročnost je rovněž rozdílná v různých regionech České republiky. Podobně je to s podílem jednotlivých krajů na tvorbě celostátního HDP. Při hodnocení podílu kraje Vysočina na tvorbě HDP v ČR v roce 2001 je možno konstatovat, že je na třetím místě od konce. Pokud budeme hodnotit tvorbu HDP měrným ukazatelem podíl jednoho obyvatele na tvorbu HDP pak je kraj Vysočina na předposledním místě (viz předposlední sloupec v následující tabulce) a z pohledu průměrné mzdy je na místě posledním. To je pochopitelně dáno vysokým podílem zemědělství v řešené oblasti a nízkou industrializací. Energetická náročnost bude pravděpodobně tyto ukazatele kopírovat (viz poslední sloupec Energetická náročnost v MJ tis. -1 Kč). Kraj Počet obyvatel HDP Průměrná mzda Energetická náročnost % Kč MJ tis. -1 Kč Hlavní město Praha , Plzeňský kraj , Jihomoravský kraj Jihočeský kraj , Královéhradecký kraj , Moravskoslezský kraj , Ústecký kraj , Pardubický kraj , strana 90

7 Kraj Počet obyvatel HDP Průměrná mzda Energetická náročnost % Kč MJ tis. -1 Kč Liberecký kraj , Zlínský kraj , Středočeský kraj , Karlovarský kraj , Vysočina , Olomoucký kraj , ČR Tabulka 47 Energetická náročnost v krajích ČR; Pramen: Statistické údaje: Statistická ročenka, ČSÚ 2001, Energetická náročnost v jednotlivých krajích vlastní výpočet. Z tabulky je zřejmé, že nejnižší energetická náročnost je dosahována v hl. městě Praze, kde je tato hodnota srovnatelná se zeměmi EU. Na údaj je však třeba pohlížet s určitou opatrností, neboť byl vypočten z podílů jednotlivých krajů na tvorbě celorepublikového HDP. Řada společností a to dost významných má sídlo v Praze, ale tvorbu HDP realizuje na svých zařízeních na území celé ČR; statisticky je však tvorba HDP přiřazena regionu se sídlem firmy (např. ČEZ, a.s.). Přehled v předchozí tabulce však alespoň poskytuje pohled na proporce mezi jednotlivými regiony. F.6. Potenciál úspor energie Vysoká energetická náročnost ekonomiky v celé ČR i v kraji Vysočina vytváří prostor pro její postupné snižování, především realizací opatření na zvyšování účinnosti užití energie. Souhrn těchto opatření tvoří potenciál úspor energie a je východiskem pro stanovení cílů, indikátorů a priorit Národního programu v oblasti zvýšení účinnosti užití energie. Potenciál úspor energie lze rozdělit z ekonomického hlediska do kategorií:!" technický potenciál - celkový technicky realizovatelný potenciál bez ohledu na výši vynaložených nákladů na realizaci a bez uvažování jejich návratnosti. Nepředpokládá se realizace tohoto potenciálu během trvání Národního programu, a proto uvedené náklady jsou hypotetické;!" ekonomický potenciál při nízké rentabilitě finančních zdrojů zahrnuje investiční akce, které mají kladnou čistou současnou hodnotu (NPV) při diskontní sazbě 5 %; strana 91

8 !" ekonomický potenciál při vysoké rentabilitě finančních zdrojů - zahrnuje investiční akce, které mají kladnou čistou současnou hodnotu (NPV) při diskontní sazbě 10 %;!" tržní potenciál se střednědobou návratností vynaložených finančních zdrojů - zahrnuje investiční akce, jejichž prostá doba návratnosti je menší nebo rovna 6 rokům, tento časový horizont je preferován u velkých investičních akcí;!" tržní potenciál s krátkodobou návratností vynaložených finančních zdrojů - investiční a neinvestiční akce, jejichž prostá doba návratnosti je menší nebo rovna 3 rokům. Potenciály úspor energie a odhady nákladů na jejich realizaci (k roku 2005) v celé ČR Kategorie Neinvestiční Opatření Investiční Úspora celkem úspora Úspora Náklady Měrné náklady PJ PJ mld. Kč Kč GJ -1 PJ 1 Technický potenciál 432, , ,1 2 Ekonomický potenciál: NPV (5 %) > 0 267,9 792, ,3 3 Ekonomický potenciál: NPV (10 %) > 0 61,4 266,7 776, ,1 4 Tržní potenciál: Prostá návratnost <= 6 let 103,5 84, ,9 5 Tržní potenciál: Prostá návratnost <= 3 roky 53,7 37, ,1 Tabulka 48 Potenciály úspor a odhady jejich nákladů na realizaci k roku 2005 v ČR; Pramen:Analýza potenciálu úspor energie a obnovitelných zdrojů energie, SRC international CZ, r.2000 Analogicky lze potenciál úspor odvodit pro kraj Vysočina Potenciály úspor energie a odhady nákladů na jejich realizaci (k roku 2005) v kraji Vysočina strana 92

9 Kategorie Neinvestiční Opatření Investiční Úspora celkem úspora Úspora Náklady Měrné náklady PJ PJ mld. Kč Kč GJ -1 PJ 1 Technický potenciál 17,3 110, ,3 19,8 2 Ekonomický potenciál: NPV (5 %) > 0 10,7 31, ,3 13,2 3 Ekonomický potenciál: NPV (10 %) > 0 2,5 10,7 31, ,8 13,1 4 Tržní potenciál: Prostá návratnost <= 6 let 4,1 3,4 814,5 6,6 5 Tržní potenciál: Prostá návratnost <= 3 roky 2,1 1,5 698,3 4,6 Tabulka 49 Potenciály úspor a odhady jejich nákladů na realizaci k roku 2005 v kraji Vysočina; Pramen:Analýza potenciálu úspor energie a obnovitelných zdrojů energie, SRC international CZ, r.2000 Neinvestiční opatření jsou opatření v oblasti organizačních a neinvestičních akcí s velmi nízkými náklady, která jsou vzhledem k nákladům investičních opatření zanedbatelná. Ze zpracovaných energetických auditů vychází potenciál úspor realizovaný neinvestičními opatřeními ve výši cca 6% z celkové spotřeby energie. Potenciál realizovatelný s dotací od 15 do 50 % (rozdíl mezi kategoriemi 2 a 4) je vyčíslitelný zhruba na 6,6 PJ s odpovídajícími investičními náklady 28,3 mld. Kč. To představuje minimální potřebnou podporu 9,9 mld. Kč. Tuto podporu lze realizovat místo dotacemi bezúročnou půjčkou %. Potenciál realizovatelný s dotací cca 15 % (rozdíl mezi kategoriemi 4 a 5), je vyčíslitelný na 2 PJ s investičními náklady 1,9 mld. Kč. To představuje minimální potřebnou podporu 0,28 mld. Kč. Tuto podporu lze realizovat místo dotacemi bezúročnou půjčkou %. Potenciál realizovatelný bez podpory čistě podnikatelskými záměry (kategorie 5) činí zhruba 2,1 PJ, jejich investiční náklady 1,5 mld. Kč, čemuž odpovídají měrné investiční náklady cca 700 Kč/GJ. Náklady investičních opatření jsou uvedeny v cenách roku strana 93

10 F.7. Současný stav v oblasti užití obnovitelných zdrojů energie V energetické bilanci ČR v roce 2000 zaujímaly obnovitelné zdroje energie 2,2 %, z toho biomasa představuje 1,6 %, malé vodní elektrárny 0,4 %, zbytek solární a větrná energie. Stávající využití obnovitelných zdrojů energie ukazuje následující tabulka. Vzhledem ke skutečnosti, že v oblasti využívání obnovitelných zdrojů neexistuje oficiální statistické sledování, vycházejí uvedené údaje o stávajícím využívání z dílčích statistik a odhadů. Přesto je však možné tyto hodnoty považovat za poměrně přesně definovaný počáteční stav plnění cílů NP. Druh OZE Elektrická energie Elektrická energie Teplo CELKEM CELKEM GWh PJ PJ GWh PJ Větrná energie (VE) 5 0, ,018 Vodní energie (MVE) 680 2, ,448 Velké vodní elektrárny , ,664 Sluneční tepelné energie 0 0 0,356 99,45 0,356 Fotovoltaické systémy 0,03 0, ,00011 Geotermální energie 0 0 0,105 29,25 0,105 Biomasa 30 0, ,3 Ethanol/ Bionafta 0 0 2, ,8 2,261 Celkem ,24 23, ,18 Tabulka 50 Stávající využití obnovitelných zdrojů energie (stav r.2000) strana 94

11 F.8. Popis současného stavu jednotlivých druhů energie Vodní energie Údaje o celkové výrobě elektřiny a dodávce do sítě z vodních elektráren v ČR jsou uvedeny v následující tabulce. Využití malých vodních elektráren (do 10 MW) v r Celkový instalovaný výkon [MW] 263,7 Z toho: Soukromé malé vodní elektrárny 198,5 ČEZ 21,6 REAS 43,6 Tabulka 51 Instalovaný výkon malých vodních elektráren; Pramen: Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů. Celková výroba elektřiny [GWh] Z toho: Soukromé malé vodní elektrárny ČEZ REAS Tabulka 52 Výroba elektřiny v malých vodních elektrárnách; Pramen: Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů. Energie větru Celkový maximální instalovaný výkon větrných elektráren dosahuje cca kw. Maximální celkový objem výroby elektřiny u všech v současné době provozovaných větrných elektráren je pouze 712,2 MWh rok -1, jak uvádí Svaz pro využití energetických zdrojů. Pokud je tento údaj pravdivý, ukazuje na to, že některé VE zřejmě nejsou v provozu. S tímto údajem nesouhlasí údaje v tabulce číslo 50, které vychází patrně z odhadu výroby větrných elektráren. V kraji Vysočina není významný potenciál k využívání energie větru. strana 95

12 Energie slunce Sluneční tepelná energie - využití v aktivních solárních systémech V současné době jsou v ČR v provozu sluneční kolektory s celkovou plochou max m 2. Tento údaj vychází mj. z odborných odhadů Ing. Ogouna z r. 1995, který provedl místní šetření instalací, ze kterých fungovalo pouze cca 42 %. Při průměrné roční výrobě 380 kwh/m 2 lze celkovou roční výrobu tepla odhadnout na MWh (0,139 PJ). Výše uvedené údaje korespondují i s údaji v Akčním plánu pro OEZ z r Tabulka uvedená výše v této souvislosti opět uvádí téměř 2,5 x vyšší údaje. Solární systémy v kraji Vysočina mohou mít určitý význam, zejména pro jejich využití v živočišné výrobě, kde mohou sloužit zejména pro ohřev TUV. Sluneční elektrická energie - využití v aktivních solárních systémech Do konce roku 2000 bylo v ČR celkem 73 kw instalovaného výkonu ve fotovoltaických elektrárnách. V současné době (podle dat z roku 2001) je v ČR nainstalováno celkem 93 kw. Poslední velmi rychlý nárůst o 20 kw je zejména díky programu podpořenému MŽP ČR. Mezi nejznámější instalace patří např. elektrárna ČEZ, a. s. na Mravenečníku (10 kw) nebo Hotel Panorama (6 kw). Celková výroba odpovídá ročně cca 65 MWh. V kraji Vysočina nemá tento způsob využití obnovitelných zdrojů bilanční význam. Geotermální energie Geotermální energie využitelná tepelnými čerpadly Pokud se údaje o využívání geotermální energie omezí jen na instalovaný tepelný výkon tepelných čerpadel voda-voda, využívajících nízkopotenciální geotermální teplo a teplo prostředí (s výjimkou tepla okolního vzduchu), dosahoval jejich počet na konci roku 2000 přibližně 1500 ks. Tento údaj koresponduje s údaji viz uvedená tabulka, kde je udávaná celková roční výroba tepla 0,105 PJ, čemuž by odpovídalo přibližně 1750 ks tepelných čerpadel. Bez bližších údajů pro kraj Vysočina nelze posoudit. Biomasa Podíl pevných biopaliv v bilanci tuzemských primárních energetických zdrojů je zřejmě na úrovni 32 PJ. Spolu s bionaftou v objemu 67,245 tun (k ) ( GJ), bioetanolem v objemu 1140 litrů a plynnými biopalivy (bioplyn) v objemu cca 4,5 mil. m 3 rok -1 (zhruba GJ/rok) činí celkový podíl biomasy na primárních zdrojích energie v ČR cca 36 PJ. V kraji Vysočina je v současné době využíváno spalování dřevní hmoty zhruba z 5 % celkové spotřeby paliv na všech stacionárních zdrojích, což je nad republikovým průměrem. Celková spotřeba dřevní hmoty je asi 0,9 PJ. strana 96

13 Využití bioplynu je v kraji na úrovni cca 0,3 % z celkové spotřeby paliv a jedná se o jedinou společnost PROVEM, a.s. ve Světlé nad Sázavou, kde je využito cca GJ v tomto energetickém nosiči. Spalování odpadů V ČR existují v současné době tři velké spalovny komunálních odpadů, ve které jsou odpady využívány k výrobě tepla, a to spalovna v Brně, ve vlastnictví města a provozovaná firmou SAKO, spalovna v Praze Malešicích a spalovna v Liberci. V kraji Vysočina není provozována spalovna komunálních odpadů. Je zde však jedna spalovna průmyslových odpadů - SNAHA kožedělné družstvo, Brtnice - vybavená pračkou kouřových plynů. Její podíl na celkové energetické bilanci v kraji nelze z dostupných údajů zatím vyhodnotit. Potenciál využití obnovitelných zdrojů Ve výhledu do roku 2010 lze vyjít z posledního komplexního odhadu potenciálu OEZ, který byl zpracován firmou SRC Intenational CS v roce S ohledem na ostatní studie a materiály zpracované k tomuto tématu patří odhad spíše mezi konzervativní varianty, které budou dobře odpovídat skutečnosti. Údaje o současném využití a potenciálu jsou uvedeny v následující tabulce vypracované danou firmou. V rámci analýzy byl stanoven dostupný a ekonomický potenciál OEZ a rovněž byly provedeny odhady investičních nákladů, které byly potřeba vynaložit na jejich pokrytí. Dané potenciály jsou definovány následovně: Dostupný potenciál - je technický potenciál daného zdroje, který je možné v současnosti využít dostupnými technologiemi při omezení, při kterém jsou brány v úvahu administrativní, legislativní, ekologická a další omezení. Jako je například využití zdroje pro jiné než energetické účely (využití půdy pro zemědělské účely). Ekonomický potenciál - je vypočítaný na základě stanoveného dostupného potenciálu a použití ekonomických kritérií: limitní doba návratnosti činí 8 roků, s výjimkou malých vodních elektráren, kde je použitá limitní doba návratnosti 16 roků (do úvahy je brána podstatně delší doba technické životnosti těchto zařízení v porovnání s ostatními zdroji). strana 97

14 Přehled dostupného a ekonomického potenciálu OZE České republiky do roku 2010 Dostupný potenciál Ekonomický potenciál Obnovitelné zdroje energie Celkové investice Výroba energie Podíl na TSPEZ 1 Celkové investice Výroba energie Podíl na TSPEZ 10 6 Kč TJ rok -1 % 10 6 Kč TJ rok -1 % Biomasa , ,91 Odpady ,09 Solární č , ,01 Fotovoltaika Tepelná čerpadla , ,12 Vodní elektrárny velké , ,26 malé , ,23 Vítr , ,01 Celkem , ,63 Tabulka 53 Dostupný a ekonomický potenciál obnovitelných zdrojů energie ČR do roku 2010 Poznámka: 1 TSPEZ Tuzemská spotřeba primárních energetických zdrojů, 2 Čistý přínos (bez spotřeby zemního plynu), zahrnuto pouze termické zpracování odpadů. Skládkový plyn je zahrnut v biopalivech, 3 U tepelných čerpadel se myslí čistý přínos tepelných čerpadel bez spotřeby elektrické energie-myslí se teplo získané ze zdroje nízkopotenciální energie, 4 V blízké budoucnosti se nepředpokládá výstavba velkých vodních elektráren zejména z ekologických důvodů vyčerpání potenciálu. strana 98

15 F.9. Závěr pro kraj Vysočina disponuje ještě značným potenciálem při úsporách energie. Zde se jedná především o úspory energie vlivem zateplování budov ve větších městech v sídelních aglomeracích typu panelákových sídlišť. Druhý relativně vysoký potenciál vyplývá ze zvyšování účinnosti spalování. V kraji je provozován zhruba 20 % podíl kotlů, které jsou starší 25 let s relativně nízkou účinností (viz kapitola Analýza kotelního fondu). V oblasti obnovitelných zdrojů energie lze za nejvyšší potenciál označit využívání biomasy s ohledem na lesnatý charakter kraje. Podíl tohoto obnovitelného zdroje již dnes překračuje republikový průměr. Vzhledem k značnému podílu živočišné výroby na celkové hospodářské produkci kraje je možné dále uvažovat o zvýšeném využívání bioplynu z chovů hospodářských zvířat, které je doposud dosti omezené (pouze jeden podnik). Rovněž je třeba sledovat možnost využití bioplynu ze skládkování odpadů. Význam v kraji může mít i větší rozvoj využití slunečních kolektorů pro ohřev vody, která se může uplatnit především v živočišné výrobě. strana 99

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Program EKO-ENERGIE investiční podpora projektů OZE a úspor energie v období 2007-2013 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha duben 2007 Projekty podpořené v období 04-06 Program eko-energie

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace PROGRAM 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace (OPPI) 15 programů celkem na OPPI: 3 578 014 760 EKO-ENERGIE 10,4 mld. Kč (cca 11,8%) VÝVOJ ALOKACE PENĚZ CÍLE

Více

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) -

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) - Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor elektroenergetiky Obsah prezentace: 1. Státního

Více

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Ing. Libor Lenža Regionální energetické centrum, o. p. s. Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Odborný seminář Biomasa jako zdroj energie 6. 7. června 2006 Ostravice Zlínský kraj Proč biomasa?

Více

Tepelná čerpadla v roce 2006

Tepelná čerpadla v roce 2006 Obnovitelné zdroje energie Tepelná čerpadla v roce 2006 Výsledky statistického zjišťování srpen 2007 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové a energetické statistiky

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy Tadeáš Ochodek Rožnov pod Radhoštěm, Beskydský hotel RELAX 28.-29.2. 2008 Název projektu:

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s.

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. 1 Obsah Energetický management Obecné informace a principy Energetické plánování Příklady z praxe Indikátory udržitelné energetiky Sledování

Více

Možnost kombinace metody EPC. v majetku hlavního města Prahy

Možnost kombinace metody EPC. v majetku hlavního města Prahy Možnost kombinace metody EPC s dotací na zateplení objektů v majetku hlavního města Prahy 27.listopadu 2014 Základní dokumenty v oblasti energetiky Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (aktualizovaná

Více

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o.

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. Úvod do problematiky Současná energetická spotřeba v České republice je pokryta z více než 50 % domácími zdroji primární energie. Ukazatel dovozní energetické

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 ZVEŘEJNĚNO DNE 30. 1. 2015 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Energetická politika a rozvoj města Litoměřice Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Klimaticko-energetický balíček 2030 - původní pozice ČR pouze emise nezávazně - konzultační

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

Tepelná čerpadla v roce 2012

Tepelná čerpadla v roce 2012 Obnovitelné zdroje energie Tepelná čerpadla v roce 2012 Výsledky statistického zjišťování prosinec 2013 Oddělení datové podpory koncepcí Obsah 1. Abstrakt 3 2. Úvod 3 3. Tepelná čerpadla (energie prostředí)

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách Možnosti úspor energe v obytných a administrativních budovách v České republice, 26. března 2008 Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách PORSENNA o.p.s. 1 STRUKTURA PREZENTACE Metodika

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT Ing.Zdeněk Pistora, CSc. www.zdenekpistora.cz 1 Úvod Po období uměle vyvolaného boomu fotovoltaických elektráren se pomalu vracíme ke stavu, kdy možnosti

Více

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 2. Výzva pro Rodinné domy 1. Výzva pro Bytové domy v Praze Základní schéma administrace Výhled

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Ing. Martin Laštůvka Ředitel odboru POZE Energetický regulační úřad Kde se nyní nacházíme? Podpora OZE je směřována do podpory výroby elektřiny Podpora

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst Bronislav Bechník Czech RE Agency V. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje 25.02.2010 Ostrava Clarion Congress Nevládní nezisková

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Energeticky soběstačná obec, region

Energeticky soběstačná obec, region Energeticky soběstačná obec, region jak na to? Ing. Karel Srdečný Žižkova 1, Č. Budějovice tel.: 774 697 901 e-mail: cb@ekowatt.cz 1. O společnosti EkoWATT je Česká nezávislá konzultační společnost, založena

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Identifikace regionálních disparit v oblasti obnovitelných zdrojů energie na Jesenicku Bc. Krystyna Nováková Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky?

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 2. 4. 2015, Pražské evropské energetické fórum 1 Vliv různých faktorů na celkovou spotřebu

Více

Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy

Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy Ladislav Jelínek, Tomáš Medonos Ústav zemědělské ekonomiky a informací Presentace pro seminář pořádaný Glopolis Biopaliva: příležitosti, rizika

Více

Energetické audity v České republice

Energetické audity v České republice Energetické audity v České republice 24. října 2012 Ing. Jan Pejter (jan.pejter@enviros.cz) Obsah prezentace 1) Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 2) Energetické audity, 3) Dotační tituly

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program EFEKT Dotační program Ministerstav průmyslu a obchodu roční periodikum Podporuje energetické úspory

Více

Výhled pro českou fotovoltaiku. Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO

Výhled pro českou fotovoltaiku. Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO Výhled pro českou fotovoltaiku Ing. Veronika Knoblochová Výkonná ředitelka CZEPHO PV Grid National Workshop 18.3.2014 Situace v ČR v roce 2013: další destabilizace sektoru Zhoršení ekonomiky solárních

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL)

Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL) Využití solární energie na venkovních plaveckých bazénech (SOLPOOL) Výzkumná zpráva Czech Republic Autoři Tomáš Kukuczka Tomáš Nenička Petr Klimek CZREA 04 2007 The SOLPOOL project receives funding from

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN 2004. Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN 2004. Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN 2004 Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Závěrečná zpráva Územní energetická

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související. kraje

Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související. kraje Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související aktivity v rámci Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu oddělení regionálního rozvoje 5. května

Více

Státní podpora obnovitelných zdrojů energie

Státní podpora obnovitelných zdrojů energie Státní podpora obnovitelných zdrojů energie Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Tel.: +420-26712 2962, 2771 Fax: +420-26731 6962, 6771 Email:

Více

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně

Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Inteligentní budovy 2014 11. ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně Návratnost investice energetického systému rodinného domu Ing. Milan Hošek autoriz. inž. a energet. auditor

Více

Dobrá praxe v provozu zdravotnických zařízení

Dobrá praxe v provozu zdravotnických zařízení Národní program čistší produkce Návrh specifického podprogramu pro sektor zdravotnictví Dobrá praxe v provozu zdravotnických zařízení 1. ÚVOD 1.1 Národní program čistší produkce Dobrá praxe v provozu zdravotnických

Více

Může nás krajina energeticky uživit?

Může nás krajina energeticky uživit? Může nás krajina energeticky uživit? Ing. Jiří Krist Seminář: Obce a regiony odolné proti změně klimatu Liberec, 8. prosince 2014 EKOTOXA s.r.o. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost

Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost Ondřej Pašek Veřejné finance pro místní energetickou soběstačnost 12.5.2015, Praha Udržitelná energetika ve slibech Programové prohlášení Vlády ČR 2013: Upravíme zákon o podporovaných zdrojích energie

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT Průkaz energetické náročnosti budovy Karel Srdečný EkoWATT www.prukazybudov.cz Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. (plné znění č. 61/2008 Sb.) 6a zákona + prováděcí vyhl. 148/2007 Sb. Stavebník,

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Vybrané programy podpory podnikání ČS Petr Laník Praha, 12.2.2008 ROZVOJ OBCHODU PROGRAM bez kvalitního financování to nejde! ČESKÁ SPOŘITELNA A FSČS FONDY EU 2007-2013 - FINANCOVÁNÍ

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat?

Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat? Program přednášky Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat Obecné informace o Programu Připravované Výzvy a změny v Programu Vzorový příklad Příklad z praxe Závěr Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat? Proč

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ KDO MŮŽE ŽÁDAT a co je možné žádat Program Zelená úsporám podporuje realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

Do jaké míry ovlivní energetické úspory bilanci výroby elektřiny a poptávku po ní?

Do jaké míry ovlivní energetické úspory bilanci výroby elektřiny a poptávku po ní? Do jaké míry ovlivní energetické úspory bilanci výroby elektřiny a poptávku po ní? Diskusní setkání IVD Energetické úspory jako příležitost k růstu City Tower, Praha, 10. 3. 2015 1 Obsah Atraktivita elektřiny

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2007

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Tepelná čerpadla v souvislostech

Tepelná čerpadla v souvislostech Efektivní výroba a využití elektrické energie Tepelná čerpadla v souvislostech Ing. Josef Slováček Asociace pro využití tepelných čerpadel Brno, 8.10.2013 Tepelná čerpadla jsou zařízení, která svým principem

Více

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika bcsd VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika Jan Čermák Praha, 3.12.2014 PRŮMYSL VS. VODA ČASOVÁ HISTORIE PRŮMYSL -PŮDA VODA MALÝ PRŮMYSL =/=

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Vybrané programy podpory podnikání ČS Petr Laník Brno, 29.2.2008 ROZVOJ OBCHODU PROGRAM bez kvalitního financování to nejde! ČESKÁ SPOŘITELNA A FSČS FONDY EU 2007-2013 - FINANCOVÁNÍ

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1. vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program

Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1. vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1 vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program EFEKT 2008 (Státní program na podporu úspor energie a využití

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Financování projektů na využití biomasy Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Co chápeme jako projekty na biomasu - Bioplynové stanice - Výroba tepla, bez a s kombinací výroby elektřiny - Projekty zpracovávají

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY PASIVNÍ DŮM JE BUDOVA, KTERÁ DÍKY SVÉ KONSTRUKCI ZARUČUJE KVALITNÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V LÉTĚ I V ZIMĚ, BEZ TRADIČNÍHO

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Energetická efektivnost zdroj energie budoucnosti Souhrn zkušeností z modelování scénářů budoucí spotřeby energie

Energetická efektivnost zdroj energie budoucnosti Souhrn zkušeností z modelování scénářů budoucí spotřeby energie Energetická efektivnost zdroj energie budoucnosti Souhrn zkušeností z modelování scénářů budoucí spotřeby energie Jaroslav Maroušek, SEVEn, Praha ENEF 2008 Obsah prezentace Popis modelu užitého pro odhad

Více

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice Hradec Králové BISE FÓRUM Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice 25. dubna 2005 Vojtěch Jurčík, statutární náměstek hejtmana Způsob zpracování ÚEK ZK Územní

Více

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci HODNOCENÍ VYBRANÝCH INDIKÁTORŮ V OBLASTI ENERGETIKY

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci HODNOCENÍ VYBRANÝCH INDIKÁTORŮ V OBLASTI ENERGETIKY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci HODNOCENÍ VYBRANÝCH INDIKÁTORŮ V OBLASTI ENERGETIKY BŘEZEN 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více