1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU"

Transkript

1

2 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU 1.1 Celkový obsah s uvedením čísel stran jednotlivých částí 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu Celkový obsah s uvedením čísel stran jednotlivých částí Základní údaje Technický popis jednotlivých samostatných konstrukcí Výpočetní model Výpočetní pomůcky Přehled použité literatury, využívaných norem a vzorových listů Podklady pro zpracování statického výpočtu Grafické přílohy ke statickému výpočtu Vlastní výpočet Stanovení průřezových a geometrických charakteristik základové desky Stanovení zatížení jednotlivých částí a prvků mostního objektu (propustku) Návrh konstrukčních částí Stanovení vnitřních, event. vnějších sil, napětí a deformací Posouzení konstrukčních částí a sestavených celků Posouzení základové spáry Sestavení přehledných výsledků zatížitelnosti Základní údaje železniční trať: Chrást u Plzně - Radnice traťový úsek: TÚ 0271 Chrást u Plzně - Stupno definiční úsek: DU 02 Chrást - Stupno počet převáděných železničních kolejí 1 přemosťovaná překážka občasná vodoteč počet otvorů 1 Členění samostatných konstrukcí objektu: - nosnou konstrukci tvoří železobetonové prefabrikované rámy obdélníkového profilu - spodní stavbu tvoří železobetonová deska pod prefabrikáty se zesíleným základovým pásem na výtoku, římsa nad výtokovým rámem a železobetonová vtoková jímka pomocné související části stavby mostního objektu kamenná dlažba dna uvnitř otvoru, na dnu a svazích části koryta vodoteče, odláždění svahů zemního tělesa. 1

3 . 2 geometrická poloha koleje: přímá, niveleta stoupá +16,27 %o max. navrhovaná traťová rychlost: 60 km/h návrhové zatížení pro 3. třídu podle kategorizace trati z hlediska mostů podle Předpisu 18/ PMR zveřejněném ve Věstníku dopravy č. 6/1987: model zatížení LM71 charakteristická hodnota svislé síly Qvk = 250 kn (odpovídá původnímu zatěž.vlaku UIC-71), klasifikační součinitel a = 1,1, tzn. nápravové síly charakteristické 4 x Qk = 275 kn (ČSN EN ) prostorová úprava na mostním objektu: VMP 2,5 členění statického výpočtu dle částí mostního objektu: a) nová nosná rámová konstrukce bez vlastního výpočtu b) základová deska (podkladní základová deska) Stávající propustek: nosná konstrukce z betonových trub a betonová čela se vybourají Rozsah průzkumu: Geotechnický průzkum provedený WALTEC GDS, s.r.o. (06/2015) Výstavba PZS Chrást u Plzně Stupno, km 17,904: kopaná sonda KS-2 v km 17,901 vpravo hluboká 1,2 m od nivelety koleje (NK). Vrstvy do hl. 0,56 m železniční štěrk znečištěný, do 1,20 m (dno) tuhý písčitý jíl se štěrkem a kameny F6/CI. V hl. 1,00 m byla umístěna zatěžovací deska dynamický modul přetvárnosti 16,6 MPa. Zemina nepropustná až velmi nepropustná, nebezpečně namrzavá až vysoce namrzavá hloubka promrzání 1,01 m, vodní režim nepříznivý. 1.3 Technický popis jednotlivých samostatných konstrukcí Nosnou konstrukci tvoří železobetonové prefabrikované rámy - vnitřní průřez je 2000 x 1000 mm. Jednotlivé kusy budou spojované integrovaným gumovým těsněním. Konstrukce bude izolovaná pomocí nátěrů. Uvnitř rámu bude odláždění. Spodní stavbu tvoří monolitická betonová základová deska vyztužená KARI sítí s koncovým základovým pásem z prostého betonu vlevo, vtoková železobetonová jímka vpravo a železobetonová římsa nad koncovým prefabrikátem nosné konstrukce vlevo. Konstrukce bude monolitická jako jeden celek bez dilatací. pevnostní a další požadavky na jednotlivé druhy materiálu: nosná konstrukce z rámů: beton min. pevnostní třídy C30/37 (podle ČSN EN a TKP 18), stupeň vlivu prostředí podle ČSN EN 206-1/Z4 a TKP, kap.18: XD3, XF4 základová deska: beton min. pevnostní třídy C25/30, stupeň vlivu prostředí XF1 vtoková jímka: beton min. pevnostní třídy C30/37, stupeň vlivu prostředí XD3, XF4 lože odláždění a koncové prahy: beton min. třídy C30/37, stupeň vlivu prostředí XD3, XF4 vyztužení základové desky, jímky: betonářská ocel B500B pro výztužné sítě a jednotlivé pruty Návrhová životnost konstrukce: kategorie roků (ČSN EN čl.na.2.1) Podmínky pro výrobek (prefabrikované rámy): Požadovaná minimální zatížitelnost nosné konstrukce (prefabrikovaných rámů): 1,1 UIC Předpokládáná minimální zatížitelnost nosné konstrukce (prefabrikovaných rámů): 1,21 UIC

4 1.4 Výpočetní model popis výpočetního modelu: Nosná konstrukce: Pro nosnou konstrukci se statický výpočet v projektu neprovádí. Únosnost je určena výpočtem výrobce rámů. Projektant objektu má k dispozici vzorový výpočet prefabrikovaných rámů. Podmínky pro použití rámů: Rámy budou přímo pod kolejovým ložem. Výška přesypávky bude 0,60 m (pod osou koleje), od horní úrovně rámu k horní (úložné) ploše pražce, tzn. 0,45 m ke spodní (ložné) ploše pražce. Základová deska: Základová deska je deska na pružném podkladu s doplňující tuhostí vlivem propojení s vtokovou jímkou vpravo a podkladním základovým prahem vlevo. Geotechnické charakteristiky podloží v základové spáře: Stávající neúnosná zemina F6/CI se nahradí štěrkodrtí G2/GP tl. 0,3 m zhutnění podle čl.12 ze SŽDC S4, příl.4 na min. ID = 0,80. Geotechnické charakteristiky materiálu zemního tělesa a zásypového materiálu objektu: U rámového propustku se navrhuje ZKPP podle SŽDC, příloha 24. Konstrukční vrstva bude tl. 0,5 m ze štěrkodrti hutněná na min. ID = 0,80. Na pláni tělesa železničního spodku se docílí min. Epl = 50 MPa. Přechodový klín se zasype štěrkodrtí hutněnou na min. ID = 0,95 (max. sednutí 0,4 mm) - obr. 4. Zemina z výkopů (F6/CI ve stávajícím zemním tělese) je nevhodná pro úpravu do přechodové oblasti. Způsob přenosu zatížení na výpočetní model: Na nosnou konstrukci působí stálé zatížení: zemní tlak násypového zemního tělesa (zemní tlak na zasypanou konstrukci podle ČSN čl. 124 objekt uložený v násypu z nesoudržné zeminy), který způsobuje vrcholový a obvodový tlak. Dále působí proměnné dlouhodobé svislé zatížení (kolejové lože, kolejnice s upevňovadly a pražce). Na mostním objektu bude bezstyková kolej. Na zasypaný objekt bude působit přitížení proměnným rovnoměrným zatížením od pohyblivého zatížení železniční dopravou. Vlastní tíha nosné konstrukce (rámů) působí na základovou desku. způsob stabilního uložení v prostoru: Nosná konstrukce je uvažována v pružném prostředí zemního tělesa s podložením základovou deskou. Základová deska je na pružném podloží se zajištěním příčných okrajů (rovnoběžných s kolejí) jímkou a hlubším pásem proti vodorovným silám a proti promrzání. 1.5 Výpočetní pomůcky výpočetní technika: pro dimenzování výztuže základové desky vlastní autorský program, deska na pružném podloží dimenze rozměrů jímky byla stanovena empiricky, dimenze výztuže byla provedena podle konstrukčních zásad pro betonové konstrukce. Vzdálenosti prutů jsou omezeny s ohledem proti vzniku trhlinek. 3

5 1.6 Přehled použité literatury, využívaných norem a vzorových listů ČSN Zemní tlak na stavební konstrukce ČSN Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí (vč. Změny A1 04/2007, Opravy 1-11/2007, Opravy 2 08/2008, Opravy 3 02/2010, Změny Z1 02/2001, Změny Z2 03/2010) ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb (vč. Opravy 1 02/2001, Změny Z1 02/2001, Změny Z2 03/2010) ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou (vč. Změny Z1 02/2010, Změny Z2 03/2010) ČSN EN Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (vč. Opravy 1 07/2009, Změny Z1 03/2010) ČSN EN Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady (vč. Opravy 1 10/2009, Změny Z1 03/2010) ČSN EN Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla ČSN EN Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda SŽDC SR 5 (S) Určování zatížitelnosti železničních mostů 1.7 Podklady pro zpracování statického výpočtu Projektová dokumentace přestavby objektu Prohlídka místa stavby projektantem (11/2014) 1.8 Úplná identifikace autora statického výpočtu jméno a příjmení: Ing. Zdeněk Zeman firma: PROGI spol. s r.o. Žukovova 79/60, Ústí nad Labem firma: PROGI spol. s r.o. Žukovova 79/60, Ústí nad Labem Odpovědný projektant: Ing. Miroslav Novák, ČKAIT dopravní stavby (ID00) uložení originálu: u autora statického výpočtu doba uložení min. 10 roků celkový počet stran: 7 datum zpracování: podpis a razítko 2 GRAFICKÉ PŘÍLOHY KE STATICKÉMU VÝPOČTU V tomto výpočtu nejsou použity. Prostorové a rozměrové údaje jsou ve výkresech objektu.. 4

6 3 VLASTNÍ VÝPOČET. 5 Vyhodnocení prefabrikovaných rámů viz bod 1.4 Základová deska: základní charakteristika výpočet je podle teorie I. řádu posuzování účinků v základové desce a základové spáře je podle mezního stavu 1. skupiny mezního stavu únosnosti dodržení zásady vzorců: zkoumaná veličina - obecné dosazení - konkrétní dosazení výsledek. 3.1 Stanovení průřezových a geometrických charakteristik základové desky Základová deska: výška (tloušťka) hd = 0,25 m, šířka Bd = 2,8 m, délka Ld = 8,84 m (bez dilatací) 3.2 Stanovení zatížení jednotlivých částí a prvků mostního objektu (propustku) Stálé zatížení: a) Zemní tlak na zasypané konstrukce (podle ČSN ) Rovnoměrné svislé zatížení na povrchu objektu od kolejového lože: fad = g. h. gg = 20. 0,6. 1,35 = 16,2 kn/m 2 b) Vlastní tíha rámů: gad1 = (2,4.1,4-2,0.1,0+2.0,2.0,2). 25,0. 1,35 = 36,0. 1,35 = 48,6 kn/m plošné: gad = 48,6 / 1,8 = 19,5 kn/m 2 c) Odláždění uvnitř rámu: gbd1 = 2,0. 0,3. 24,0. 1,35 = 19,4 kn/m plošné: gbd = 19,4 / 2,8 = 6,9 kn/m 2 d) Přídatné účinky: od železničního svršku (kolejnice, pražce, upevňovadla) gk = 5,1 kn/m, gd = gk. gq = 5,1. 1,35 = 6,9 kn/m Rozložení na desku roznesení od ložné plochy pražce na základovou desku: (roznesení pod úhlem 30 - lra = 2, ,86.tg30 = 4,57 m): g1d = gd / lra = 6,9 / 4,57 = 1,5 kn/m 2 e) Vlastní tíha základové desky: g2k = 0,25.25 = 6,25 kn/m 2, g2d = g2k.gg = 6,25.1,35 = 8,4 kn/m 2 e) Proměnné krátkodobé zatížení železniční dopravou: Model zatížení LM71 Charakteristické nápravové zatížení Qvk = 250 kn (4 nápravy ve vzájemných vzdálenostech 1,6 m) Na každou stranu navazuje rovnoměrné zatížení qvk = 80 kn/m Charakteristický (klasifikační) součinitel a = 1,1 trať 3.třídy z hlediska mostů Qsk = Qvk.a = ,1 = 275 kn, go =1,45, Qd = Qsk. go = ,45 = 398,75 kn Ekvivalentní účinky na zemním tělese: hl. 0,7 m pod TK (0,35 m pod ložnou plochou pražce), šířka pásu 3,0 m (čl ) qd = Qd / a1.bp = 398,75 / 1,6.3 = 83,1 kn/m 2 (návrhové rovnoměr.zatížení v referenční rovině) Dynamický součinitel: podle ČSN EN , čl pro standardně udržovanou kolej Náhradní délka (čl ): viz. tab. 6.2 případ 5.3 odkaz na 5.2 (jako třípolový nosník): L F = Ld = k. Lm = 1,3. 2,2 = 2,86 m Φ = ( 2,16 /( L d 0,2)) + 0,73= 2, Omezení na maximum: F = d = 2,0 Celkové návrhové zatížení: (= kontaktní napětí v základové spáře při předpokladu rovnoměrného rozložení) qcd = (fad + gad + gbd + g1d + g2d ) + qd1 = (16,2+19,5+6,9+1,5+8,4) + 83,1 = 52,5 + 83,1 = 135,6 kn/m2

7 3.3 Návrh konstrukčních částí Základová deska: empiricky viz. výše bod Stanovení vnitřních, event. vnějších sil, napětí a deformací Působení zatížení na železobetonovou desku: Překonzolování v podélném řezu (od okrajů patky trouby): Moh = 0,5. (qcd - g1d). lkon 2 = 0,5. (135,6 8,4). 0,2 2 = 2,55 knm/m 3.5 Posouzení konstrukčních částí a sestavených celků Dimenze vyztužené betonové konstrukce: základová deska beton C25/30 -- fcd,b = fbk / gb = 25 / 1,4 = 17,85 Mpa (návrhová hodnota pevnosti betonu) ocel B500B -- fcd,oc = fyk / ga = 500 / 1,1 = 454,5 Mpa (návrhová hodnota pevnosti oceli) tloušťka betonové desky: d = 0,25 m, krytí: t = 0,045 m účinná tloušťka: he = 0,19 m (pro oba směry desky) výztuž: SZ sítě pruty průměru 8 mm, oka 150 x 150 mm, plocha nosných prutů Fa = 3, m 2 stupeň vyztužení: m = 0,22 % určení vnitřních sil: x = Fa. fcd,oc / b. fcd,b = 3, ,5 / 1,0. 17,85 = 0,0085 m zb = he-0,5.x = 0,19 0,5. 0,0085 = 0,185 m Moment únosnosti: Mu = Fa. fcd,oc. zb2 = 3, ,5. 0,185 = 0,0281 MNm/m = 28,1 knm/m je větší než Moh = 2,55 knm/m vyhovuje 1. mezní stav 3.6 Posouzení základové spáry Návrhová únosnost základové půdy: Geotechnické charakteristiky podloží v základové spáře: písčitý jíl se štěrkem a kameny tuhé konzistence - F6/CI. Tabulková výpočtová únosnost Rdt = 100 kpa nedostatečná (qcd = 135,6 kn/m 2 ) - podle zrušené původní ČSN v Eurocodu 7 zatím není odpovídající příloha vydána. Hloubka založení (spodek podkladního betonu) pod NK bude - 2,35 m, hloubka založení pod dnem vodoteče 0,8 m. Během realizace objektu se musí skutečná základová zemina v místě základové spáry ověřit (geotechnický a autorský dozor), protože hloubka sondy je pouze 1,2 m od NK (nedosahuje do základové spáry) a nejsou přesně určeny parametry. Zlepšení základové půdy se zajistí výměnou jílu za štěrkodrť v tl. 0,30 m - štěrk špatně zrněný G2/GP (ČSN ), tabulková únosnost = 830 kpa, ID = 0,8. Ve výsledné hloubce založení 1,1 m pod dnem vodoteče se tak může uvažovat minimální odvozená návrhová únosnost základové spáry v hodnotě Rdt = 150 kpa. - je větší než kontaktní napětí v základové spáře qcd = 135,6 kn/m 2 vyhovuje 1. mezní stav Posouzení podle 2. mezního stavu použitelnosti. Charakter stavby: Jedná se o přestavbu propustku v místě stávajícího propustku. Zemní těleso je již konsolidované. Sedání podloží se tedy již nemusí uvažovat. Stanovení zatížitelnosti základové spáry: Stálé a dlouhodobé zatížení: sv1g = 52,5 kn/m 2 Proměnné zatížení dopravou: sv1q = 83,1 kn/m 2 Zatížitelnost základu pod opěrou: Zuic4 = (Rp - sv1g) / sv1q = (150 52,5) / 83,1 = 1,17 V Ústí nad Labem, Ing. Zdeněk Zeman. 6

8 4 SESTAVENÍ PŘEHLEDNÝCH VÝSLEDKŮ ZATÍŽITELNOSTI Tabulka zatížitelnosti pro části mostního objektu (propustek) podle SŽDC SR (5) Přehled zatížitelnosti A. Identifikace mostního objektu (propustku) TÚ (číslo, název): 0271 Chrást u Plzně - Stupno DÚ: 02 km: 17,902 B. Identifikace části mostního objektu (propustku) část mostu: nosná konstrukce / základová spára pod kolejí č. 1 C. Doplňující data pro část mostního objektu (propustku) Nosná konstrukce: Kategorie zatížitelnosti: C Výpočetní model: obdélníkový průřez Spodní stavba: Kategorie zatížitelnosti: C Výpočetní model: deska / plošný základ Geometrie koleje, uvažovaná v přepočtu pro část mostního objektu v jejím profilu (ve směru staničení) na začátku uprostřed na konci číslo koleje č.1 poloměr oblouku - - [m] přímá - - [m] převýšení koleje -- [mm] 0 [mm] -- [mm] excentricita vůči ose mostního objektu -- [m] 0,04 [m] -- [m] Popis závad uvažovaných ve výpočtu: Zatížitelnost vychází z projektovaného stavu a nezohledňuje proto žádné závady. Datum zjištění zapracovaného stavu propustku - orgány SŽDC: --- / / - zpracovatelem přepočtu: -- / / Poznámky k části propustku: Excentricita zatížení u přesypaného propustku není rozhodující. Poř. č. Prvek (vč. umístění) DETAIL NAMÁHÁNÍ ki typ Lp δ LD viz. str. Poznámky ZUIC Rám Spodní příčle Tlak a ohyb ve vyztuženém betonu 2 Základová deska Plošná Tlak v základové spáře Dne: 31/07/2015 zatížitelnost určil: Ing. Zdeněk Zeman 1,0-2,2 2,0 2,86 2 prefabrikát 1,21 1, ,0-6 Polštář ze štěrkodrti Dne:.../.../. do databáze zadal: 1,17. 7

HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET

HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET Výstavba PZS Chrást u Plzně - Stupno v km 17,588, 17,904 a 18,397 SO 5.01.2 Rekonstrukce přejezdová konstrukce v km 17,904 Část objektu: Propustek v km 17,902 Hydrotechnický výpočet HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i

4 Opěrné zdi. 4.1 Druhy opěrných zdí. 4.2 Navrhování gravitačních opěrných zdí. Opěrné zd i Opěrné zd i 4 Opěrné zdi 4.1 Druhy opěrných zdí Podle kapitoly 9 Opěrné konstrukce evropské normy ČSN EN 1997-1 se z hlediska návrhu opěrných konstrukcí rozlišují následující 3 typy: a) gravitační zdi,

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o.

STATICKÝ VÝPOČET. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava 1 Tel.: 597 578 405 E-mail: vav@vav-ova.cz Zak. číslo: DE-5116

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko:

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko: STATICKÉ POSOUZENÍ ENGINEERS CZ Tel.: +420 252546463 Projekční ateliér: IČO: 24127663 s.r.o. info@engineers-cz.cz Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: 43082734 Razítko: Kraj. úřad: Praha Investor: Vězeňská

Více

PROPUSTKY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Michal Radimský

PROPUSTKY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Michal Radimský PROPUSTKY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Michal Radimský PROPUSTKY NA PK propustky jsou mostní objekty s kolmou světlostí do 2 m (včetně) setkáme se s nimi jak v extravilánu, tak i v intravilánu trubní propustky

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH

BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH Ústav železničních konstrukcí a staveb 1 BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH Otto Plášek Bezstyková kolej na mostech 2 Obsah Vysvětlení rozdílů mezi předpisem SŽDC S3 a ČSN EN 1991-2 Teoretický základ interakce

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi.

V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi. Inženýrský manuál č. 2 Aktualizace: 02/2016 Návrh úhlové zdi Program: Úhlová zeď Soubor: Demo_manual_02.guz V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh a posouzení úhlové zdi. Zadání úlohy: Navrhněte úhlovou

Více

STATICKÝ VÝPOČET. PSDS s.r.o. IČ: 280 980 64 www.psds.cz TRABANTSKÁ 673/18, 190 15 PRAHA 9. Kabelová komora Zekan XXL. pro stavební povolení

STATICKÝ VÝPOČET. PSDS s.r.o. IČ: 280 980 64 www.psds.cz TRABANTSKÁ 673/18, 190 15 PRAHA 9. Kabelová komora Zekan XXL. pro stavební povolení 2012 STAVBA STUPEŇ Kabelová komora Zekan XXL pro stavební povolení STATICKÝ VÝPOČET březen 2012 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 15 PSDS s.r.o. IČ: 280 980 64 www.psds.cz TRABANTSKÁ 673/18, 190

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

České vysoké uče í te h i ké v Praze. Fakulta stave í

České vysoké uče í te h i ké v Praze. Fakulta stave í České vysoké uče í te h i ké v Praze Fakulta stave í Diplo ová prá e Želez ič í ost přes dál i i v Hodějovi í h Te h i ká zpráva 2014 Bc. Martin Macho Obsah 1. Umístění objektu a popis železniční tratě...

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

Pilotové základy úvod

Pilotové základy úvod Inženýrský manuál č. 12 Aktualizace: 04/2016 Pilotové základy úvod Program: Pilota, Pilota CPT, Skupina pilot Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit praktické použití programů GEO 5 pro výpočet

Více

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

Obsah 1. Identifikační údaje Stavba a objekt číslo Název mostu Evidenční číslo mostu Katastrální území, obec,

Obsah 1. Identifikační údaje Stavba a objekt číslo Název mostu Evidenční číslo mostu Katastrální území, obec, Obsah 1. Identifikační údaje... 2 1.1. Stavba a objekt číslo... 2 1.2. Název mostu... 2 1.3. Evidenční číslo mostu... 2 1.4. Katastrální území, obec, kraj... 2 1.5. Stavebník/objednatel stavby, jeho sídlo

Více

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 2. Konstrukční systém stavby... 3 2.1. Gabionová část... 3 2.2. Část z bednících dílců... 3 3. Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky... 4 4. Hodnoty zatížení

Více

Interakce ocelové konstrukce s podložím

Interakce ocelové konstrukce s podložím Rozvojové projekty MŠMT 1. Úvod Nejrozšířenějšími pozemními konstrukcemi užívanými za účelem průmyslové výroby jsou ocelové haly. Základní nosné prvky těchto hal jsou příčné vazby, ztužidla a základy.

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

PRŮZKUM A POSUDEK VYUŽITELNOSTI HISTORICKÉHO MOSTU

PRŮZKUM A POSUDEK VYUŽITELNOSTI HISTORICKÉHO MOSTU PRŮZKUM A POSUDEK VYUŽITELNOSTI HISTORICKÉHO MOSTU Akce: Stupeň: HISTORICKÝ MOST V LOKALITĚ PORTZ INSEL posudek Vedoucí projektant: Ing.arch.Marek Tichý, Archatt s.r.o., Vídeňská 127, Brno Investor: Město

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 47/2016 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Botanická 256, 362 63 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, mobil: +420 602 455 293, +420 602 455 027, =================================================

Více

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁU Navrhněte ohybovou výztuž do železobetonového nosníku uvedeného na obrázku. Kromě vlastní tíhy je nosník zatížen bodovou silou od obvodového pláště ostatním stálým rovnoměrným

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

Základy: Základy: Ing. et Ing. Petr Kacálek. Ing. et Ing. Petr Kacálek

Základy: Základy: Ing. et Ing. Petr Kacálek. Ing. et Ing. Petr Kacálek Navrhování základových konstrukcí Základy jsou konstrukční nosné prvky stavebních objektů, které zabezpečují přenášení účinků stavby (svislých nosných konstrukcí = zatížení) do základové půdy. Základy

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Identifikační údaje... 2 1.1.1 Stavba... 2 1.1.2 Investor... 2 1.1.3 Projektant... 2 1.1.4 Ostatní... 2 1.2 Základní údaje o zdi... 3 1.3 Technický popis

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o. Technická zpráva ke konstrukční části projektu pro provedení stavby Všeobecně Předmětem zadání je návrh konstrukčního řešení vybraných prvků rodinných domů na parcelách č. 277/11, 277/12 v katastrálním

Více

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet STATICKÉ TABULKY stěnových kazet OBSAH ÚVOD.................................................................................................. 3 SATCASS 600/100 DX 51D................................................................................

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE D.1.2.6 Statické posouzení 2016 Lukáš Hradečný OBSAH: A. SCHÉMA KONSTRUKCE... 3 A.1 IDENTIFIKACE

Více

ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN

ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN 1. Charakterizuj modely zatížení dopravou pro mosty pozemních komunikací. 2. Jakým způsobem jsou pro dopravu na mostech poz. kom. zahrnuty dynamické účinky? 3. Popište rozdělení vozovky

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku.

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku. PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku Skladba stropu: Podlaha, tl.60mm, ρ=400kg/m 3 Vlastní žb deska, tl.dle návrhu,

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 179/2013 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Certifikována podle ČSN EN ISO 9001: 2009 Botanická 256, 360 02 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, tel., fax: 35 32 300 17, mobil: +420

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

OPRAVA OBJEKTŮ V PLOUŽNICI JIŽNÍ MOST

OPRAVA OBJEKTŮ V PLOUŽNICI JIŽNÍ MOST C.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA OBJEKTŮ V PLOUŽNICI JIŽNÍ MOST PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Investor: Město Ralsko Kuřívody 701 471 24 Ralsko Hlavní inženýr projektu: Ing. Jiří Cobl Zodpovědný

Více

NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE...

NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE... STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE... 4 2 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 4 3 VÝPOČET ZATÍŽENÍ NA KONSTRUKCI PLOCHÉ

Více

POŽADAVKY NA STATICKÝ VÝPOČET

POŽADAVKY NA STATICKÝ VÝPOČET POŽADAVKY NA STATICKÝ VÝPOČET Statický výpočet je podkladem pro vypracování technické specifikace konstrukční části a výkresové dokumentace Obsahuje dimenzování veškerých prvků konstrukcí, které jsou obsahem

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení,

Více

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1 Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1 1. Návrhové hodnoty účinků zatížení Účinky zatížení v mezním stavu porušení ((STR) a (GEO) jsou dány návrhovou kombinací

Více

DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE

DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE Ing. Michal Sedláček, Ph.D. Tunelářské odpoledne 3/2011 14.9.2011 NAVRHOVÁNÍ DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ - základní předpisy - koncepce návrhu - analýza

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov

STAVBA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVIŠTĚ - 6A4. první statická s.r.o. parcela č. 806/3 v k. ú. Vrátkov, Vrátkov první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

BOHUŇOVICE - NAPOJENÍ NA CYKLOSTEZKU OLOMOUC ŠTERNBERK

BOHUŇOVICE - NAPOJENÍ NA CYKLOSTEZKU OLOMOUC ŠTERNBERK REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY OBEC B O H U Ň O V I C E BOHUŇOVICE - NAPOJENÍ NA CYKLOSTEZKU OLOMOUC ŠTERNBERK SO 201B PROPUSTEK KŘÍŽENÍ SE STEZKOU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ V PODROBNOSTECH

Více

1 Švédská proužková metoda (Pettersonova / Felleniova metoda; 1927)

1 Švédská proužková metoda (Pettersonova / Felleniova metoda; 1927) Teorie K sesuvu svahu dochází často podél tenké smykové plochy, která odděluje sesouvající se těleso sesuvu nad smykovou plochou od nepohybujícího se podkladu. Obecně lze říct, že v nesoudržných zeminách

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010 1 Jaká máme zatížení? 2 Co je charakteristická hodnota zatížení? 3 Jaké jsou reprezentativní hodnoty proměnných zatížení? 4 Jak stanovíme návrhové hodnoty zatížení? 5 Jaké jsou základní kombinace zatížení

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ ZALOŽENÍ RD HOSTIVICE STATICKÉ POSOUZENÍ. p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ

STATICKÉ POSOUZENÍ ZALOŽENÍ RD HOSTIVICE STATICKÉ POSOUZENÍ. p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ STATICKÉ POSOUZENÍ VYPRACOVAL: SCHVÁLIL: ING. ROMAN BALÍK ING. MARTIN KAMEŠ OBJEDNATEL: FORMÁT A4: MÍSTO STAVBY: STAVBA - OBJEKT: AVEK s.r.o., PROSECKÁ 683/15, 190 00 PRAHA 9 p.č. 1161/57, k.ú. HOSTIVICE

Více

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II. DOC. ING. MILOSLAV PAVLÍK, CSC. Základové konstrukce Hlavní funkce: přenos zatížení do základové půdy ochrana před negativními účinky základové půdy ornice

Více

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá Výpočet tížné zdi Vstupní data Projekt Datum : 0.7.0 Geometrie konstrukce Pořadnice Hloubka X [m] Z [m] 0.00 0.00 0.00 0.60 0.0 0.6 0.0.80 0.0.0 6-0.79.0 7-0.79.80 8-0.70 0.00 Počátek [0,0] je v nejhořejším

Více

Katedra železničních staveb. Ing. Martin Lidmila, Ph.D. B 617

Katedra železničních staveb. Ing. Martin Lidmila, Ph.D. B 617 Katedra železničních staveb Ing. Martin Lidmila, Ph.D. B 617 Konstrukce železniční tratě dopravní plochy a komunikace, drobné stavby a zařízení železničního spodku. Konstrukce železniční tratě Zkušební

Více

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 7 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 7 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 7 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

Více

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ 20. Betonářské dny (2013) Sborník Sekce ČT1B: Modelování a navrhování 2 ISBN 978-80-87158-34-0 / 978-80-87158-35-7 (CD) MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ Jaroslav Navrátil 1,2

Více

Stavebně konstrukční část

Stavebně konstrukční část Stavebně konstrukční část 1.2.1 Technická zpráva 1.2.2 Statický výpočet OBSAH: Technická zpráva 1-5 Stanovení zatížení,návrh základů 6-7 Charakteristiky zdiva a překladů 8 Název akce dle SOD NOVOSTAVBA

Více

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského programu FSv ČVUT

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského programu FSv ČVUT - 1 - Pokyny k vyplnění testu: Na každé stránce vyplňte v záhlaví kód své přihlášky Ke každé otázce jsou vždy čtyři odpovědi, z nichž pouze právě jedna je správná o Za správnou odpověď jsou 4 body o Za

Více

Typ výpočtu. soudržná. soudržná

Typ výpočtu. soudržná. soudržná Posouzení plošného základu Vstupní data Projekt Datu : 2.11.2005 Základní paraetry zein Číslo Název Vzorek ϕ ef [ ] c ef [] γ [/ 3 ] γ su [/ 3 ] δ [ ] 1 Třída S4 3 17.50 7.50 2 Třída R4, přetváření křehké

Více

Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem. F 1.2.1 - Technická zpráva

Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem. F 1.2.1 - Technická zpráva Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem F 1/5 Technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace PD a vždy je třeba posoudit jak textovou, tak také výkresovou a rozpočtovou

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá

ef c ef su 1 Třída F5, konzistence tuhá Třída G1, ulehlá Výpočet tížné zdi Vstupní data Projekt Datum : 0.7.0 Geometrie konstrukce Pořadnice Hloubka X [m] Z [m] 0.00 0.00 0.. 0.6. 0.6. -0.80. 6-0.80. 7-0.7. 8-0.7 0.00 Počátek [0,0] je v nejhořejším pravém bodu

Více

1.3 Členění stavby na stavební projekty D. Stavební část SO 06 Železniční svršek SO 07 Železniční spodek SO 08 Železniční přejezd v km 2,362

1.3 Členění stavby na stavební projekty D. Stavební část SO 06 Železniční svršek SO 07 Železniční spodek SO 08 Železniční přejezd v km 2,362 2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Jedná se o jednokolejný železniční přejezd v obci Babice, nezabezpečený. Celkové délka 5,00m a stávající šířka 5,00 m na trati Olomouc - Krnov, přes účelovou komunikaci. Osa silniční

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET Investor : Cemex Cement, k.s. Tovární 296 538 04 Prachovice Místo stavby : k.ú. Prachovice Stavba : : Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního

Více

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( ) Program předmětu YMVB 1. Modelování konstrukcí (17.2.2012) 1.1 Globální a lokální modelování stavebních konstrukcí Globální modely pro konstrukce jako celek, lokální modely pro návrh výztuže detailů a

Více

CESTI Workshop KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o., WP2. WT 2 Drážní svršek. 2_3 Pevná jízdní dráha

CESTI Workshop KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o., WP2. WT 2 Drážní svršek. 2_3 Pevná jízdní dráha CESTI Workshop 2013 KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o., WP2 WT 2 Drážní svršek 2_3 Pevná jízdní dráha Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

Uplatnění prostého betonu

Uplatnění prostého betonu Prostý beton -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez -Konstrukční ustanovení - Základová patka -Příklad Uplatnění prostého

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

Svazek 2 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky Vypracování diagnostických průzkumů, mosty 01/2015 v

Svazek 2 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky Vypracování diagnostických průzkumů, mosty 01/2015 v Svazek 2 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky Vypracování diagnostických průzkumů, mosty 01/2015 v 1.6.15 Podrobné předměty plnění jednotlivých částí veřejné zakázky (Technické podmínky) část

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy Plošné základy 3 Plošné základy Plošné základy, jež jsou nejspodnější částí konstrukce stavby, přenášejí veškeré zatížení ze stavby do základové půdy pomocí plochy základové spáry. Ta se volí obvykle vodorovná

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

Konstrukce železničního svršku

Konstrukce železničního svršku Konstrukce železničního svršku Otto Plášek, doc. Ing. Ph.D. Ústav železničních konstrukcí a staveb Tato prezentace byla vytvořen pro studijní účely studentů 4. ročníku bakalářského studia oboru Konstrukce

Více

Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí.

Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ 4. cvičení Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. Definice a základní pojmy Zatížení je jakýkoliv jev, který vyvolává změnu stavu napjatosti

Více

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

8.2 Přehledná tabulka mostních objektů Přehledné výkresy mostních objektů... 16

8.2 Přehledná tabulka mostních objektů Přehledné výkresy mostních objektů... 16 ZAK. Č.: 11 028 LIST Č.: AKCE : KUŘIM - JIŽNÍ OBCHVAT AKTUALIZACE TECHNICKÉ STUDIE STUPEŇ: SCHÉMATA MOSTNÍCH OBJEKTŮ 1 TS OBSAH: 8.1 Technická zpráva... 2 201 Most na sil. II/386 přes R43... 2 202 Most

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5

Více

Obsah: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST... 2 2 VÝPOČTOVÁ ČÁST... 6 3 PŘÍLOHY... 26

Obsah: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST... 2 2 VÝPOČTOVÁ ČÁST... 6 3 PŘÍLOHY... 26 Obsah: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST... 2 1.1 Evidenční údaje...2 1.2 Podklady pro výpočet...2 1.3 Použitá literatura...2 1.4 Mechanická odolnost a stabilita, bezpečnost práce...2 1.5 Předmět statického výpočtu...3

Více

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ Charakteristiky zatížení a jejich stanovení Charakteristikami zatížení jsou: a) normová zatížení (obecně F n ), b) součinitele zatížení (obecně y ), c) výpočtová zatížení

Více

GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Ing. Radek Bernatík SŽDC, s.o., Ředitelství, Obor traťového hospodářství, Praha 1. Úvod Geotechnický průzkum je soubor činností vedoucích ke zjištění a posouzení

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

PRŮZKUMNÉ PRÁCE, KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A ŽIVOTNOST ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

PRŮZKUMNÉ PRÁCE, KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A ŽIVOTNOST ŽELEZNIČNÍHO SPODKU 2012 27. 29. března 2012 PRŮZKUMNÉ PRÁCE, KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A ŽIVOTNOST ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Ing. Ladislav Minář, CSc. a kolektiv KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o. 1. ÚVOD V současné době uplynulo 19

Více

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH

ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VE ZVLÁŠTNÍCH PODMÍNKÁCH ZAKLÁDÁNÍ NA NÁSYPECH Skladba násypů jako: zeminy, odpad z těžby nerostů nebo průmyslový odpad. Důležité: ukládání jako hutněný nebo nehutněný materiál. Nejnebezpečnější

Více

Smykové trny Schöck typ ESD

Smykové trny Schöck typ ESD Smykové trny Schöck typ kombinované pouzdro HK kombinované pouzdro HS pouzdro HSQ ED (pozinkovaný) ED (z nerezové oceli) -B Systémy jednoduchých trnů Schöck Obsah strana Typy a označení 36-37 Příklady

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PARKOVACÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PARKOVACÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

Schöck Isokorb typ KS

Schöck Isokorb typ KS Schöck Isokorb typ 20 Schöck Isokorb typ 1 Obsah Strana Varianty připojení 16-165 Rozměry 166-167 Dimenzační tabulky 168 Vysvětlení k dimenzačním tabulkám 169 Příklad dimenzování/upozornění 170 Údaje pro

Více

Objekt pro ubytování surikatů v ZOO Hodonín prosinec 12 Statický výpočet a technická zpráva 261/2012

Objekt pro ubytování surikatů v ZOO Hodonín prosinec 12 Statický výpočet a technická zpráva 261/2012 ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 2 Podklady: 2 POPIS OBJEKTU všeobecně: 2 STATICKÝ VÝPOČET: 3 Krov: 3 Zatížení krovu: 3 Svislé konstrukce : 6 Překlady : 7 Základy : 7 ZÁVĚR: 7 1 Obsahem tohoto dokumentu je návrh a posouzení

Více

Stručná anotace článku - abstrakt (resumé) v angličtině - max. 6 řádků

Stručná anotace článku - abstrakt (resumé) v angličtině - max. 6 řádků VÝPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Michal Drahorád, Ph. D. ČVUT v Praze, FSv / MMD CZ Doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc., Ing. Petr Ševčík IDEA RS s.r.o. Determination of load-bearing capacity

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

Klasifikace zatížení

Klasifikace zatížení Klasifikace zatížení Stálá G - Vlastní tíha, pevně zabudované součásti - Předpětí - Zatížení vodou a zeminou - Nepřímá zatížení, např. od sedání základů Proměnná - Užitná zatížení - Sníh - Vítr - Nepřímá

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 3. Situační a výškové řešení... 3 4. Navržená konstrukce komunikace... 4 5. Odvodnění komunikace... 5 6.

Více

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky 13. Zděné konstrukce Navrhování zděných konstrukcí Zděné konstrukce mají široké uplatnění v nejrůznějších oblastech stavebnictví. Mají dobrou pevnost, menší objemová hmotnost, dobrá tepelně izolační schopnost

Více

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování: 5. cvičení Svarové spoje Obecně o svařování Svařování je technologický proces spojování kovů podmíněného vznikem meziatomových vazeb, a to za působení tepla nebo tepla a tlaku s případným použitím přídavného

Více