ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY: Výběr dodavatele odborné služby školení interních lektorů IDENTIFIKACE: CZ.1.04/1.1.02/ NÁZEV PROJEKTU: Zelená pro naše zákazníky! ZADAVATEL: Kontaktní osoba: Veolia Transport Teplice s.r.o. Emílie Dvořákové Teplice společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5874, IČ jednající jednatelem Ing. Janem Gaislerem Ondřej Gaisler tel.: OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: 1. Obecné zadání informace o předmětu zakázky 2. Specifikace zakázky 3. Náležitosti nabídky 4. Hodnotící kritéria výběru vítězné nabídky 5. Způsob platby za dodané služby 6. Cena zakázky 7. Způsob doručení cenové nabídky zadavateli 8. Lhůta pro dodání nabídky 9. Smluvní vztahy mezi zadavatelem a dodavatelem 10. Další ujednání průběh zadávacího řízení Strana 1 (celkem 7)

2 1. Obecné zadání informace o předmětu zakázky Název zakázky: Výběr dodavatele odborné služby - školení interních lektorů Stručný popis předmětu zakázky: Plněním je zajištění a realizace školení vybrané skupiny šesti budoucích interních trenérů se zaměřením na základní znalosti psychologie osobnosti, komunikační dovednosti, motivaci a koučování a vytvoření podpůrných e-learningových výukových programů. Místo plnění / realizace: Místem plnění bude školící místnost zadavatele na adrese sídla zadavatele, která je certifikována dle zákona č. 247/2000 Sb. Identifikační údaje zadavatele zakázky: Název: Veolia Transport Teplice s.r.o. Sídlo: Emílie Dvořákové Teplice IČ: Statutární orgán: Ing. Jan Gaisler Ing. Radim Novák DIČ: CZ CZ (pouze pro účely DPH) Kontaktní osoba: Ondřej Gaisler tel.: fax: Specifikace zakázky Plněním je zajištění a realizace školení vybrané skupiny šesti budoucích interních trenérů se zaměřením na základní znalosti psychologie osobnosti, komunikační dovednosti, motivaci, koučování a vytvoření manuálu pro potřeby interních trenérů dle následujících specifikací jednotlivých vzdělávacích modulů: 1. Základní znalosti psychologie osobnosti - rozvoj emoční inteligence - rozvoj motivačních dovedností Strana 2 (celkem 7)

3 2. Komunikační dovednosti - lektorské dovednosti - prezentační dovednosti - asertivní komunikace - argumentace a vyjednávání - řešení konfliktů - vybrané manažerské dovednosti (vedení lidí, motivace, řešení konfliktů apod.) 3. Pedagogické minimum - základy pedagogiky - základy andragogiky - základy didaktiky 4. Koučování - základní metody koučování Všechny vzdělávací aktivity budou založeny na interaktivní metodě (přednáška, moderovaná diskuse), součástí vzdělávacích aktivit bude nácvik potřebných dovedností, hraní rolí a videotrénink s poskytnutím zpětné vazby účastníků a lektora. Budou použity metody práce ve skupinách, brainstormingu, modelování situací a skupinové tvorby výstupních materiálů. Rozsah jednotlivých modulů navrhne dodavatel v rámci své nabídky. Celkový rozsah vzdělávacího programu školení interních trenérů je určen na 80 hodin. Po absolvování kurzu a splnění všech podmínek pro úspěšné ukončení vzdělávacího programu, obdrží každý úspěšný účastník vzdělávacího programu školení interních trenérů certifikát, opravňující k výkonu činnosti interního lektora trenéra nových zaměstnanců ve společnosti zadavatele zakázky. Součástí zakázky bude příprava manuálu pro interní lektory a to jak po stránce obsahového a grafického zpracování, ale i zajištění grafického zpracování, předtiskových úprav a tiskových prací. Účastníci vzdělávacího programu obdrží veškeré studijní materiály a další podklady jak v tištěné tak i v elektronické podobě. Školení proběhne ve skupině po 6 účastnících. Zakázka se skládá ze všech modulů dohromady, nikoli z jednotlivých modulů. Veškeré písemné materiály související s přípravou, realizací a vyhodnocením vzdělávacích akcí, které jsou předmětem zakázky, budou připraveny dle pravidel pro publicitu v souladu s požadavky na publicitu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Tzn. označit, veškeré materiály, související s dodávkou zakázky, logem Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a vlajkou Evropské unie a případně dalšími logy, které budou vyplývat z povinnosti dodržet vizuální identitu OPLZZ a poskytovatele dotace. Potřebná loga dodavatel zakázky obdrží od zadavatele. Celkový rozsah školení: 80 výukových hodin Celkový počet tréninkových dnů: 10 Strana 3 (celkem 7)

4 Termíny: 6/ /2010; termín zahájení realizace dodávky je do 15 dnů po podpisu smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, nejpozději však Jednotlivé vzdělávací moduly vzdělávacího programu školení interních trenérů budou úzce provázány s užíváním podpůrného e-learningového výukového programu. Tématické zaměření a obsah e-learningových vzdělávacích programů by měly vhodně navazovat a doplňovat témata prezenčního školení. E-learningové vzdělávací programy by měly být maximálně interaktivní a měly by rovněž obsahovat pre-test (test pro ověření vstupních znalostí a dovedností účastníků) a post-test (následné testování účastníků a ověření získaných znalostí a dovedností, po absolvování daného modulu). Dodání e-learningových programů zajistí zadavatel zakázky. 3. Náležitosti nabídky Zadavatel požaduje zpracovat písemnou nabídku podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, která bude obsahovat: 1. Identifikační údaje uchazeče o zakázku. 2. Příslušné oprávnění k podnikání (živnostenské listy nebo výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence) originál příslušného oprávnění, popř. notářsky ověřená kopie. 3. Návrh obsahového členění kurzu (učební osnovy) vč. metodiky výuky. 4. Návrh způsobu provedení organizace výuky. 5. Uplatnění didaktických a technických pomůcek. 6. Tým lektorů, kteří budou výuku zajišťovat (zadavatel požaduje profesní životopisy jednotlivých lektorů včetně jejich vzdělání, odborné způsobilosti, praxe, referencí). 7. Popis metody závěrečného hodnocení účastníků kurzů. 8. Cenu kurzu v české měně bez DPH a vč. DPH. 9. Čestné prohlášení dokládající kvalitu realizačního týmu a organizačního zajištění. 10. Obecné reference uchazeče o výběrové řízení. 11. Čestné prohlášení uchazeče o bezdlužnosti vůči příslušnému finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení. 12. Kontaktní osobu uchazeče včetně telefonu, kontaktní a ové adresy. 4. Hodnotící kritéria výběru vítězné nabídky Jednotlivá kritéria jsou uvedena v sestupném pořadí podle stupně významu a budou vyhodnocována dle následujícího postupu: Strana 4 (celkem 7)

5 a. Kvalita nabízené služby váha 30 % Veolia Transport Teplice s.r.o. jako držitel certifikátu ISO 9001:2000 pro silniční motorovou dopravu osobní, provozování trolejbusové dopravy a autoškolu, má v rámci implementovaného a certifikovaného systému řízení kvality stanoveno interní doporučení, přihlížet při výběru dodavatele na kvalitu nabízených služeb a certifikaci dodavatelů. V reakci na toto hodnotící kritérium by měl dodavatel ve své nabídce uvést a zdůraznit přednosti, které by mohli souviset s kvalitou nabízených služeb, např.: - přehled akreditovaných studijních programů; - certifikace lektorů (interní / externí certifikace dle platných směrnic, norem, zákonů, atd.); - systém řízení kvality dle ISO norem, atd. b. Kvalita realizačního týmu a organizační zajištění váha 30 % Dodavatel musí doložit zkušenosti s organizačním zajištěním vzdělávacích a tréninkových akcí pro firmy, prokázat schopnost zajistit požadovanou službu v požadovaných termínech a rozsahu předložené nabídky. Vítaná je zkušenost s realizací školení a vzdělávání pro zákazníky v oboru silniční dopravy, protože vyškolení interní lektoři budou dále školit řidiče zadavatele zakázky. Toto hodnotící kritérium uchazeč dokládá formou čestného prohlášení, ve kterém uvede popis konkrétní zakázky u zákazníka, během posledních 3 let. Součástí bude popis uvedených vzdělávacích aktivit, celkové finanční plnění zakázky a kontakt na odpovědnou osobu zákazníka. Uchazeč musí doložit min. 2 zakázky. Kvalita realizačního se dokládá přiložením životopisů případných budoucích školitelů. c. Nabídková cena váha 20 % d. Nadstandardní úroveň dodávky služby váha 20 % Použití moderních metod a forem výuky (např. blended learning, e-learning, virtuální výuka, kombinovaná výuka, apod.). Schopnost dodavatele pracovat s nejnovější a nejmodernější audio-vizuální technikou při realizaci zakázky. Příprava, realizace a vyhodnocení vzdělávacího programu s ohledem na současné trendy v oblasti vzdělávání dospělých, vč. přípravy veškeré pedagogické dokumentace ke vzdělávacímu projektu (vzdělávací projekt, manuál a další podklady pro účastníky, pozvánky) a následného vyhodnocení efektivity vzdělávacího programu. 5. Metody hodnocení kritérií a. Toto kritérium je nečíselné a pro hodnocení se použije bodová stupnice od 0 do 100, přičemž 100 bodů obdrží nejlepší nabídka. Postupuje se dle vzorce: počet bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentech b. Toto kritérium je nečíselné a pro hodnocení se použije bodová stupnice od 0 do 100, přičemž 100 bodů obdrží nejlepší nabídka. Postupuje se dle vzorce: počet bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentech Strana 5 (celkem 7)

6 c. Kritérium se hodnotí dle vzorce: nejvýhodnější nabídka, tzn. nejnižší cena (hodnota) 100 x x váha vyjádřená v procentech cena (hodnota) hodnocené nabídky d. Toto kritérium je nečíselné a pro hodnocení se použije bodová stupnice od 0 do 100, přičemž 100 bodů obdrží nejlepší nabídka. Postupuje se dle vzorce: počet bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentech Body za všechna ohodnocená kritéria se sečtou. Hodnocení nabídek dle nečíselných kritérií bude zadavatelem zdůvodněno v zápise. Nabídka, která získala nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou. 6. Způsob platby za dodané služby Platba za poskytnuté služby bude realizována bezhotovostním převodem na základě vystavené faktury dle smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem služby. 7. Cena zakázky V nabídkové ceně musí být uvedena cena za předmět plnění (cena školení) v české měně, bez DPH a včetně DPH (v případě plátce DPH). Maximální předpokládaná cena zakázky celkem: max ,- Kč bez DPH. Dodatečné zvýšení ceny za zakázku se nepřipouští. 8. Způsob doručení cenové nabídky zadavateli Uchazeči mohou nabídku v českém jazyce zaslat poštou nebo dodat osobně, v zalepené obálce na adresu zadavatele po celou dobu lhůty pro podání nabídky. Na obálce bude uveden název projektu Zelená pro naše zákazníky!, nápis Neotevírat, adresa uchazeče a název zakázky. Při osobním doručení vždy v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hod. do sídla zadavatele. 9. Lhůta pro dodání nabídky Lhůta pro podání nabídky je: Do: do 12:00 hod Strana 6 (celkem 7)

7 10. Smluvní vztahy mezi zadavatelem a dodavatelem Smluvní vztah mezi zadavatelem a vítězným dodavatelem bude upraven dodavatelskou smlouvou. 11. Další ujednání průběh zadávacího řízení Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu v zadávací dokumentaci, na zrušení zadávacího řízení, nejpozději do podpisu smlouvy, a na vyloučení uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené výzvou. Zadavatel má právo odmítnout všechny nebo některé předložené nabídky. Podané nabídky se nevracejí. Vzhledem k tomu, že celková předpokládaná cena zakázky nedosáhne hodnotu přesahující 800 tisíc Kč, řídí se zadání této zakázky podmínkami operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, ze kterého je projekt financován. Datum: Zpracoval: Ondřej Gaisler V Teplicích dne Ing. Jan Gaisler jednatel Strana 7 (celkem 7)

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ, číslo vydání 2 Zadavatel: Pars nova a.s. Žerotínova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: Název programu: Registrační číslo

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE KROK Č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Vaším prvním úkolem bude určit, co přesně má být v rámci projektu nakoupeno. K tomu vám poslouží schválený rozpočet projektu,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Zadávací podmínky k zakázce: Zadavatel: Národní institut dětí a mládeže Sámova 3, 101 00 Praha 10 Mgr. Jiří Veverka IČ: 00022217 DIČ: CZ00022217

Zadávací podmínky k zakázce: Zadavatel: Národní institut dětí a mládeže Sámova 3, 101 00 Praha 10 Mgr. Jiří Veverka IČ: 00022217 DIČ: CZ00022217 Zadávací podmínky k zakázce: Výzkumné šetření na téma Možné formy účasti zaměstnavatelů v systému podpory identifikace a rozvoje kognitivně nadaných dětí (13 19 let) v přírodovědných a technických oborech

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH) PROGRAM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI KONTAKT II (LH) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 Praha, leden 2015 OBSAH

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK vydaná v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Důvodem pro vyhlášení VZ je potřeba zajistit realizaci manažerských školení

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb.

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb. Aktualizované znění ZÁKON č. 130/2002 Sb. ze dne 14. března 2002 o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) Ve znění:

Více