SMLOUVA O ÚVĚRU A O ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU prostřednictvím zřízení vlastnického práva k cenným papírům uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O ÚVĚRU A O ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU prostřednictvím zřízení vlastnického práva k cenným papírům uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku"

Transkript

1 Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, Prague 1, Czech Republic, ID No Registered with the Commercial Register, Section B, File No Maintained by the Municipal Court in Prague Tel.: (+420) , Fax: (+420) SMLOUVA O ÚVĚRU A O ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU prostřednictvím zřízení vlastnického práva k cenným papírům uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku MARGIN AGREEMENT Provided through the Establishment of Proprietary Rights to Securities Entered into on the date below, MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI: 1. Patria Finance, a.s. se sídlem Jungmannova 24, čp. 745, Praha 1 IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7215 dále jen Patria na straně jedné a 2. adresa trvalého bydliště / sídla:, r.č. / IČ: dále jen Zákazník na straně druhé dále společně jen Smluvní strany VZHLEDEM K TOMU, ŽE: (A) (B) (C) Patria a Zákazník uzavřeli smlouvu o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů (dále jen Smlouva ), přičemž Zákazník má zájem využít možnosti úvěru poskytnutého Patrií pro potřeby nákupu cenných papírů a jiných investičních instrumentů, který bude realizován na základě uvedené komisionářské smlouvy a Patria je ochotna za dále stanovených podmínek úvěr Zákazníkovi poskytnout; Patria má zájem, aby její pohledávky z poskytnutého úvěru byly zajištěny prostřednictvím zřízení vlastnického práva k cenným papírům, které budou pořízeny z prostředků poskytnutého úvěru, eventuelně jiným investičním instrumentům; Zákazník má zájem umožnit Patrii, aby uvedené pohledávky mohly být zajištěny prostřednictvím zřízení vlastnického práva k cenným papírům či jiným investičním instrumentům a aby Patria mohla za podmínek níže stanovených tyto své pohledávky uspokojit, BYLO MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ: I. Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností mezi Patrií a Zákazníkem souvisejících s poskytnutím úvěru za účelem nákupu cenných papírů či jiných investičních instrumentů a zajištěním pohledávek Patrie za Zákazníkem vzniklých z poskytnutí úvěru. Patria založí Zákazníkovi pro účely evidence úvěrový evidenční účet (dále Úvěrový účet ). Patria je oprávněna otevřít Zákazníkovi více Úvěrových účtů podle svého uvážení. Patria může Zákazníkovi poskytnout jako úvěr peněžní prostředky na nákup cenných papírů nebo jiných investičních instrumentů uvedených v pokynu Zákazníka učiněného podle Smlouvy (dále jen Cenné papíry a Pokyn ), jsou-li splněny následující podmínky: (a) Zákazník v Pokynu přesně označí Cenné papíry, které mají být předmětem nákupu, určí jejich maximální pořizovací hodnotu, t.j. cenu, za kterou mají být nakoupeny, BETWEEN THE CONTRACTING PARTIES: 1. Patria Finance, a.s. Address of record: Jungmannova 745/24, Prague 1 ID no.: Registered with the Commercial Registry of the Municipal Court in Prague, B: 7215 (hereinafter referred to as 'Patria' or the 'party of the first part') and 2. Permanent residence address / Registered office:, Birth ID number / Business ID number: (hereinafter referred to as the 'Client' or the 'party of the second part') Hereinafter jointly referred to as 'Contracting Parties'. WITH RESPECT TO THE FOLLOWING: (A) (B) (C) Patria and the Client have entered into the contract on arranging purchase or sale of securities (hereinafter referred to as the 'Contract'), wherein the Client intends to take advantage of the option of obtaining a loan from Patria for the purchase of securities and other investment instruments, completed on the basis of the Contract. Patria is willing to provide the loan to the Client under the terms and conditions specified bellow. Patria intends to have its receivables, which are related to the provided loan, secured through a lien on the securities that are to be acquired using the loaned funds or possibly, a lien on other investment instruments. The Client intends to allow Patria to have the said receivables secured through a lien on the respective securities or other investment instruments and to allow Patria to satisfy its said receivables under the below-specified terms and conditions. THE CONTRACTING PARTIES HAVE COME TO THE FOLLOWING ARRANGEMENT: I. Subject of the Agreement 1. The subject of this Agreement is to establish the rights and obligations of Patria and the Client in relation to the provision of a loan for the purchase of securities or other investment instruments and the securing of Patria's receivables, which are payable by the Client on the basis of the loan that has been provided to the Client. For tracking purposes, Patria shall set up for the Client a special credit account (hereinafter as 'Margin Account'). Patria shall have the right to open multiple Margin Accounts for the Client and to do so at its own discretion. Patria may provide to the Client, as a loan, cash for the purchase of securities or other investment instruments, as specified in the Client's order, which is submitted in accordance with the Contract (hereinafter as 'Securities' and 'Order') and Patria may do so, provide the following conditions have been met: (a) In the Order, the Client shall clearly identify the Securities, which are to be purchased, and specify the maximum acquisition cost (i.e. price) for which they shall be purchased. (b) The Client's Investment Account (Article 5.1 of the Business

2 (b) Zákazník má na svém Evidenčním účtu (čl Obchodních podmínek) disponibilní částku peněžních prostředků odpovídající alespoň 50% pořizovací hodnoty Cenných papírů, které jsou předmětem Pokynu, nedohodne-li se s Patrií jinak (podíl Zákazníka na pořizovací hodnotě Cenných papírů je dále označen jako Výchozí poměr zajištění ) nebo má Zákazník na svém Evidenčním účtu evidován takový počet investičních instrumentů, aby po realizaci Pokynu Parametr zajištění neklesl pod hodnotu Výchozího poměru zajištění, (c) úvěrová angažovanost Zákazníka, tedy suma již poskytnutých peněžních prostředků existujících pohledávek z poskytnutých úvěrů Zákazníkovi ze strany Patrie, jež existuje a není vypořádána v okamžiku podání Pokynu, nepřesahuje rizika stanovená kreditním výborem Patrie a současně pohledávky z úvěrů poskytnutých Patrií Zákazníkovi jsou zajištěny způsobem a ve výši jak vyplývá z ustanovení čl. III. této smlouvy, (d) nebudou překročeny vnitřní úvěrové limity Patrie stanovené kreditním výborem Patrie, (e) další podmínky okolnosti svědčící pro vysoké riziko, které vylučují poskytnutí úvěru, okolnosti, kdy Patria jako obchodník s cennými papíry je povinna odmítnout provedení Pokynu. 2. Úvěr je poskytnut v okamžiku, kdy Patria učiní prvý úkon směřující k nákupu Cenných papírů uvedených v Pokynu. Patria je povinna potvrdit poskytnutí úvěru, a to tak, že (a) vyrozumí Zákazníka o poskytnutí úvěru na nákup Cenných papírů, přičemž toto vyrozumění bude dále obsahovat identifikaci osoby, které je úvěr poskytnut, výši úvěru, identifikaci Cenných papírů, počet a kupní cenu Cenných papírů, které jsou nakoupeny a které jsou předmětem zajišťovacího převodu vlastnického práva, měnu, datum vypořádání koupě Cenných papírů, případně identifikaci jiných investičních instrumentů, které jsou předmětem zajišťovacího převodu práva (dále jen Vyrozumění ), nebo (b) potvrdí přijetí Pokynu přímo v textu Pokynu. Pokyn a Vyrozumění se stávají nedílnou součástí této smlouvy. 3. Zákazník je povinen platit Patrii úrok ve výši stanovené v Sazebníku poplatků z jistiny poskytnutého úvěru, přičemž úrok je splatný vždy ke konci příslušného měsíce, stane-li se splatnou jistina, je splatný i naběhlý úrok. Aktuální Sazebník je uveřejněn na internetových stránkách a v sídle Patrie. Jistinou úvěru je částka, jež odpovídá rozdílu mezi uhrazenou pořizovací cenou Cenných papírů a částkou, kterou Zákazník složil na účet Patrie za účelem pořízení Cenných papírů. Dále pro potřeby této smlouvy je částka jistiny poskytnutého úvěru, jakož i úrok a poplatek dále označována jako Pohledávky Patrie. 4. Smluvní strany se dohodly tak, že za účelem zajištění nároku Patrie na uspokojení Pohledávek Patrie převádí Zákazník Patrii vlastnické právo k Cenným papírům uvedeným v Pokynu a pořízeným z poskytnutého úvěru (čl. I.2) nebo k jiným investičním instrumentům vedeným na Evidenčním účtu a označeným v Pokynu. Smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva k Cenným papírům uvedeným v Pokynu nebo jiným investičním instrumentům uvedeným v Pokynu, vzniká okamžikem doručení Vyrozumění nebo doručení Pokynu potvrzeného Patrií Zákazníkovi tak, jak je uvedeno v čl. I Vedle náležitostí Pokynu, jež plynou ze Smlouvy, musí Pokyn Zákazníka adresovaný Patrii obsahovat výslovné prohlášení Zákazníka o maximální nabývací ceně Cenných papírů, o částce, která má být poskytnuta Patrií ve formě úvěru a výslovné prohlášení o tom, že Cenné papíry, které jsou předmětem Pokynu, nebo jiné investiční instrumenty v Pokynu uvedené, se převádějí ve prospěch Patrie za účelem zajištění Pohledávek Patrie plynoucích z poskytnutého úvěru. Vyrozumění vystavené Patrií musí obsahovat přesné určení částky, která byla poskytnuta ve formě úvěru, a prohlášení Patrie, že Cenné papíry nebo jiné investiční instrumenty do svého vlastnictví přijímá za účelem zajištění Pohledávek. Terms and Conditions) contains an available cash balance, corresponding to at least 50% of the acquisition cost of the Securities, which are to be purchased according to the Order unless otherwise agreed between Patria and the Client (the Client's share in the acquisition cost of the Securities is hereinafter referred to as the 'Initial Margin'); or alternatively, the Client's Investment Account shall contain such a value of investment instruments that after the Order is processed, the value of the collateral shall not drop below the Initial Margin. (c) The amount of cash that has already been lent by Patria to the Client i.e. the existing receivables of Patria's, which is payable by the Client, at the time of the submission of the Order does not exceed the level of risk set by Patria's credit committee; and, the current receivables that are related to money lent by Patria to the Client are secured in a manner and to an extent, as specified under Article III of this Agreement. (d) The internal credit limits, which have been set by Patria's credit committee, have not been exceeded. (e) Additional conditions circumstances suggesting that there is a high level of risk, which excludes the possibility of providing the credit; and, circumstances under which Patria, as a securities broker, is required to reject the respective Order. 2. The loan shall be considered to have been provided once Patria has undertaken the initial steps leading to the purchasing of the Securities, which have been specified in the Order. Patria shall be required to confirm that the loan has been provided in the following manner: (a) Patria shall notify the Client that the loan for the purchase of the Securities has been provided. The notice that is submitted by Patria shall include an identification of the party to whom the loan was provided, the amount lent, an identification of the Securities along with the quantity and the purchase price of the respective Securities being purchased, which are then being used as collateral. The notice shall also include the currency and the date on which the Securities are being purchased, and possibly, an identification of other investment instruments that might be being used as collateral (hereinafter as 'Notice'), or (b) Patria shall confirm the receipt of the Order directly in the text of the Order. The Order and Notice become an integral part of this Agreement. 3. The Client is required to pay Patria interest on the principal of the loan provided to the Client. The amount of this interest is specified in the Fee Schedule. The interest charges shall always be due by the end of the given month and, whenever the principal of the loan becomes due, any accrued interest charges shall also become due. The current version of the Fee Schedule can be found on the website and is also available at Patria's offices. The principal of the loan is the amount corresponding to the difference between the acquisition cost that was paid for the Securities and the amount that the Client paid to Patria for the purchase of the Securities. Furthermore, for the purposes of this Agreement, the principal amount of the loan provided, as well as the related interest and fees, shall be referred to as 'Patria's Receivables'. 4. The Contracting Parties have agreed that in order to secure Patria's ability to satisfy Patria's Receivables, the Client shall transfer to Patria the title of ownership to the Securities, which are specified in the Order and acquired using the provided loan (Article I.2), or the title of ownership to the other investment instruments, which are held in the Investment Account and specified in the Order. The contract on the transfer of the title of ownership to the Securities, which are specified in the Order, or other investment instruments, which are specified in the Order, starts to exist upon the delivery of the Notice or the Order, which is confirmed by Patria to the Client, as specified under Article I In addition to the requirements for an Order arising out of the Contract, the Order submitted by the Client to Patria must contain the following: an express statement by the Client indicating the maximum acquisition price for the Securities; an indication of the amount of financing that Patria is to provide as a loan; and, a declaration stating 2

3 6. Patria je oprávněna držet Cenné papíry nebo jiné investiční instrumenty ve svém vlastnictví (tj. v případě zaknihovaných cenných papírů mít je na svém či v její prospěch zřízeném majetkovém účtu) po dobu, po kterou Pohledávky nebudou uspokojeny a po dobu, po kterou trvá zajištění podle této smlouvy, případně za podmínek stanovených touto smlouvou uspokojit své Pohledávky prostřednictvím prodeje Cenných papírů nebo jiných investičních instrumentů. Ustanovení týkající se zajišťovacího převodu vlastnického práva k Cenným papírům a související oprávnění Patrie dále uvedené v této smlouvě se v plné míře vztahují též na jiné investiční instrumenty, které mohou být předmětem zajišťovacího převodu práva. II. Vznik zajištění 1. Nárok Patrie na zajištění převodem vlastnického práva k Cenným papírům dle Pokynu vznikne okamžikem provedení prvého úkonu směřujícího k nákupu Cenných papírů. V případě, že je třeba k nabytí vlastnického práva dalších úkonů, zejména registrace práva v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. ( CDCP ), je Patria oprávněna podat příslušný pokyn, aby Cenné papíry byly registrovány na jejím majetkovém účtu a Zákazník je povinen k tomu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost. III. Parametr zajištění a pokles hodnoty Cenných papírů 1. Pro účely posouzení dostatečnosti zajištění Pohledávek podle této smlouvy je stanoven poměr zajištění jako podíl celkové tržní hodnoty všech Cenných papírů, které jsou předmětem zajištění Pohledávky, snížené o výši poskytnutého úvěru na všechny Cenné papíry, které jsou předmětem zajištění Pohledávky. Tento poměr musí dosahovat minimální výši stanovenou v Sazebníku poplatků (dále jen Minimální hodnota zajištění ), přičemž celková tržní hodnota Cenných papírů je stanovena jako násobek počtu kusů Cenných papírů a kurzu Cenného papíru (dále jen Parametr zajištění ). Pro matematické vyjádření Parametru zajištění je aplikován tento vzorec: (CTH-PU)/CTH, přičemž PU znamená částku poskytnutého úvěru a CTH znamená celkovou tržní hodnotu Cenných papírů. 2. Parametr zajištění musí dosahovat Minimální hodnotu zajištění od okamžiku, kdy Patria učiní prvý úkon směřující k nákupu Cenných papírů, jež jsou označeny v Pokynu. Parametr zajištění musí být naplněn od naposled uvedeného okamžiku až do okamžiku úplného uspokojení Pohledávek. 3. Pokud kdykoli v době uvedené v čl. III.2. nebude Parametr zajištění naplněn, informuje o tom Patria písemně Zákazníka a vyzve jej, aby učinil některé z následujících opatření: (a) poukázal na účet Patrie částku v takové výši, aby Parametr zajištění dosáhl alespoň hodnoty Výchozího poměru zajištění, jak bude specifikováno v informaci, kterou Patria Zákazníkovi zašle nebo převedl na Patrii cenné papíry nebo jiné investiční instrumenty, které budou rovněž sloužit k zajištění Pohledávek; nebo (b) splatil Pohledávky, přičemž Patria a Zákazník se výslovně dohodli tak, že Pohledávky jsou splatné v okamžiku, kdy Parametr zajištění klesne pod Minimální hodnotu zajištění; (c) dal Patrii pokyn k prodeji Cenných papírů, které jsou předmětem zajišťovacího převodu; O nesplnění Parametru zajištění je Patria povinna informovat Zákazníka do 12 hodin od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Patria není povinna akceptovat jeho případnou nabídku cenných papírů podle písmena (a) výše a přijmout od něj nabízené cenné papíry nebo investiční instrumenty za účelem zajištění Pohledávek. 4. Pokud Zákazník neučiní žádné z opatření předvídaných v čl. III.3. nejpozději ve lhůtě 2 pracovních dnů od doručení výzvy Patrie (případně od doby, kdy Patria vyvine veškeré úsilí, které od ní lze spravedlivě požadovat, aby takovou výzvu Zákazníkovi doručila), nebo that the Securities, which are specified in the Order (or the other investment instruments, which are specified in the Order) are being transferred to Patria as collateral for Patria's Receivables, which are related to the provided loan. The Notice issued by Patria must contain a precise amount that is to be lent to the Client and an acknowledgement from Patria stating that Patria is assuming the ownership of the Securities or other investment instruments as collateral for Patria's Receivables. 6. Patria has the right to maintain possession of the Securities or other investment instruments (i.e. in the case of registered securities, Patria has the right to hold these in its own account or in an account set up for its benefit) until Patria's Receivables are satisfied and while the collateral, which has been established under this Agreement, continues to exist. If applicable, Patria shall also have the right to satisfy its Receivables by selling the Securities or other investment instruments. (Patria must do this in accordance with the terms and conditions stipulated to in this Agreement.) The provisions relating to the transfer of the title of ownership to the Securities as collateral for Patria's Receivables and the related rights of Patria, as further specified in this Agreement, shall also fully apply to any other investment instruments that might be being used as collateral. II. Establishment of the Security for the Receivables Patria's entitlement to collateral provided in the form of the title of ownership to the Securities, in accordance with the Order, is established upon the completion of the initial act leading to the purchase of the Securities. If the completion of any other tasks is required in order to gain the right of ownership to the collateral specifically the registration of the new title of ownership in the Central Securities Depository ( CSD ) Patria shall have the right to issue an order to have the Securities registered in its [Patria's] account and the Client shall be required to provided any necessary assistance during this process. III. Value of Collateral and a Reduction in the Value of the Securities 1. For the purposes of determining whether or not the collateral that is provided for Patria's Receivables (in accordance with this Agreement), a coverage ratio has been set as a percentage of the total market value of all Securities (which are being used as collateral for Patria's Receivables), reduced by the amount lent by Patria (for the purchase of all Securities that are being used a collateral for Patria's Receivables). This ratio must be equal to at least the minimum level which is specified in the Fee Schedule (hereinafter as 'Minimum Margin Requirement'), wherein the total market value of the Securities is calculated as a multiple of the quantity of the respective Securities times the current price of the Securities (hereinafter as 'Value of the Collateral'). To express the Value of the Collateral in mathematical terms, the following formula has been used: (CTH-PU)/CTH, wherein PU stands for the amount provided as a loan and CTH stands for the total market value of the Securities. 2. The Value of the Collateral must reach the Minimum Margin Requirement as soon as Patria undertakes the first step leading to the purchase of the Securities that are specified in the Order. The Value of the Collateral must be maintained from the time that the above Securities' acquisition takes place until Patria's Receivables have been fully satisfied. 3. If the Value of the Collateral falls below the Minimum Margin Requirement at any time during the period specified under Article III.2, Patria shall notify the Client in writing and it shall request that the Client undertake one of the following steps: (a) The Client may transfer to Patria's account cash in an amount sufficient to ensure that the Value of the Collateral reaches at least the Initial Margin Ratio, as specified in the information sent to the Client by Patria; or, the Client may transfer to Patria securities or other investment instruments, which shall also be used as collateral for Patria's Receivables. (b) The Client may settle Patria's Receivables, wherein Patria and the 3

4 Parametr zajištění klesne pod hodnotu 15%, bude Patria oprávněna, a to podle vlastní úvahy, prodat Cenné papíry nebo jejich část tak, aby Parametr zajištění dosáhl alespoň hodnoty Výchozího poměru zajištění. Při prodeji Cenných papírů bude Patria povinna postupovat obdobně podle čl. VI.2. a VI.3., přičemž v případě, kdy se to pro ni ukáže nezbytné, bude oprávněna upřednostnit rychlost prodeje před potenciálním vyšším výnosem. Při výkonu svých oprávnění podle tohoto čl. III.4. bude Patria povinna postupovat s přihlédnutím k oprávněným zájmům Zákazníka. 5. Patria je oprávněna podle vlastní úvahy prodat Cenné papíry v případě, že nastanou okolnosti, ze kterých vyplývá, že závazek Zákazníka splatit pohledávky je nebo se stane nemožným odst. 2 a 3 obchodního zákoníku, tedy okolnosti, za kterých by Patria mohla od smlouvy odstoupit, a dále tehdy, nastanou-li na kapitálovém a/nebo finančním trhu či obecně v ekonomickém prostředí takové okolnosti, které jinak vylučují vznik odpovědnosti za škodu odst. 1 obchodního zákoníku. IV. Další práva a povinnosti Smluvních stran po dobu trvání zajištění 1. Pokud není dále stanoveno něco jiného nebo pokud nebude mezi Smluvními stranami něco jiného dohodnuto, bude Patria po dobu trvání zajištění oprávněna, nikoliv však povinna, vykonávat práva spojená s Cennými papíry. 2. Patria bude oprávněna a povinna přijmout svým jménem peněžité výnosy z Cenných papírů či jiná peněžitá plnění spojená s držbou Cenných papírů; takové výnosy či plnění bude povinna započítat proti Pohledávkám. O takovém započtení bude Patria rovněž povinna bez zbytečného odkladu informovat Zákazníka. 3. V případě, že jakékoli Cenné papíry budou podléhat jakékoli povinné výměně nebo že majitelům Cenných papírů budou vydávány v souvislosti s vlastnictvím jakýchkoli Cenných papírů nové cenné papíry, bude Patria povinna takovou výměnu uskutečnit, resp. takové nové cenné papíry přijmout. V případě, že jakékoli Cenné papíry budou podléhat jakékoli dobrovolné výměně, bude Patria oprávněna takovou výměnu uskutečnit či neuskutečnit podle vlastního uvážení s přihlédnutím k oprávněným zájmům Zákazníka. Zákazník souhlasí s tím, že pokud nebude mezi ním a Patrií dohodnuto něco jiného, bude Patria oprávněná si cenné papíry, které nabude při postupu podle tohoto čl. IV.3., ponechat a že tyto cenné papíry budou sloužit k zajištění Pohledávek. V. Zánik zajištění, přechod vlastnického práva na Zákazníka 1. Zajištění podle této smlouvy, tj. vlastnické právo Patrie k Cenným papírům, bude trvat do doby: (a) kdy Zákazník uspokojí veškeré Pohledávky; nebo (b) kdy dojde k prodeji Cenných papírů v souladu s touto smlouvou a uspokojení všech Pohledávek; nebo (c) která vyplývá z této smlouvy nebo bude vyplývat z jiné dohody Smluvních stran, případně z právních předpisů, a to do doby, která nastane dříve. 2. Splacení všech Pohledávek Zákazníkem je rozvazovací podmínkou trvání oprávnění Patrie podle čl. I.6. a trvání zajištění podle této smlouvy, tj. splacením všech Pohledávek Zákazníkem zanikne právo Patrie k Cenným papírům a toto právo přejde na Zákazníka. Patria je povinna tehdy, stanoví-li tak právní předpisy v souvislosti s nabytím práva k Cenným papírům, do 24 hodin poté, kdy nastane některá z okolností uvedená v čl. V.1.(a) nebo V.1.(b) výše, učinit příslušné úkony směřující k tomu, aby Zákazník nabyl zpět vlastnické právo k Cenným papírům, zejména dát příslušný pokyn CDCP či jiné příslušné registrační autoritě. 3. Po splacení všech Pohledávek Zákazníkem vyvine Patria veškeré úsilí, které od ní lze spravedlivě požadovat, aby se Cenné papíry bez zbytečného odkladu dostaly do dispozice Zákazníka; Zákazník k tomu poskytne Patrii potřebnou součinnost. Předchozí věta platí obdobně v Client have expressly agreed that Patria's Receivables shall become due once the Value of the Collateral drops below the Minimum Margin Requirement. (c) The Client may instruct Patria to sell the Securities that are being used as collateral. Patria must notify the Client that the required Value of the Collateral has not been reached within 12 hours after having learned that such a situation has arisen. The Client hereby acknowledges and agrees that Patria is not obligated to accept the offering of other securities (as referenced under Item (a) above) and accept the offered securities or investment instruments as collateral for Patria's Receivables. 4. Should the Client fail to act by taking advantage of one of the options (as described under Article III.3) within 2 business days (upon the receipt of a request from Patria to do so; or, if applicable, within 2 business day after Patria has made a reasonable effort to deliver such a request to the Client) or should the Value of the Collateral drop below 15%, Patria shall have the right to deliberately sell the Securities (or a part thereof) and to carry out such a sale in a manner that will ensure that the Value of the Collateral reaches at least the Initial Margin Ratio. When making the above sale, Patria shall be required to proceed in a manner similar to that described under Articles VI.2 and VI.3, wherein, should it become necessary, Patria shall have the right to put the time factor ahead of potential greater returns. While exercising its rights (as discussed under this Article III.4), Patria shall proceed with consideration for the legitimate interests of the Client. 5. At its own discretion, Patria has the right to sell the Securities under circumstances that suggest that the Client's ability to cover Patria's Receivables is or will become impossible (pursuant to Section 352, Subsections 2 and 3 of the Commercial Code i.e. circumstances under which Patria might be able to withdraw from the contract) and also in a situation in which such circumstances have arisen on either the capital or financial markets or in the general economic environment that otherwise exclude liability (pursuant to Section 374, Subsection 1 of the Commercial Code). IV. Additional Rights and Obligations of the Contracting Parties with Respect to the Collateral 1. Unless otherwise specified below and unless otherwise agreed between the Contracting Parties, Patria shall be entitled (but not obligated to) exercise the rights associated with the Securities. 2. Patria shall have the right and the obligation to accept, in its own name, any cash return earned on the Securities or any other cash payments that are related to the possession of the Securities. Patria shall be required to offset any such earnings or payments against Patria's Receivables. Patria shall also be required to notify the Client about any such offset. 3. Should any of the Securities be subject to any mandatory exchange or should new securities be issue to the owners of the Securities as part of the ownership of any type of Securities, Patria shall be required to proceed with such an exchange or to accept such new securities. Should any of the Securities be subject to any discretionary exchange, Patria shall have the right to either proceed or not proceed with such an exchange at its own discretion, taking into consideration the legitimate interests of the Client. The Client hereby agrees that unless otherwise agreed with Patria, Patria shall have the right to retain the securities that were acquired (while proceeding in accordance with this Article IV.3) and to use these securities as collateral for Patria's Receivables. V. The Extinguishment of the Collateral, the Transfer of Title to the Client 1. The collateral, which is established under this Agreement (i.e. Patria's title of ownership to the Securities), shall remain in existence until: (a) The Client has satisfied all of Patria's Receivables; or, (b) the Securities have been sold, in accordance with this Agreement, 4

5 případech, kdy zajištění zanikne jiným způsobem, v jehož důsledku Zákazník bude mít vůči Patrii nárok na vydání Cenných papírů. 4. Patria bude mít vůči Zákazníkovi nárok na náhradu poplatků a případných dalších nákladů, které bude nucena účelně vynaložit v souvislosti s držbou Cenných papírů nebo ke splnění své povinnosti podle čl. V.3., přičemž svou povinnost podle čl. V.3. nebude povinna splnit do doby, než jí Zákazník tyto poplatky a náklady uhradí nebo než bude dohodnut způsob jejich uhrazení. VI. Uspokojení Pohledávek prodejem Cenných papírů 1. Pohledávky se stávají splatnými na základě výzvy Patrie, za takovou výzvu se považuje i písemná informace podle čl. III.3 a oznámení o výpovědi podle čl. VII.2 podle této smlouvy. Pokud Zákazník ani bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu Patria vyzve (případně poté, co Patria vyvine veškeré úsilí, které od ní lze spravedlivě požadovat, aby takovou výzvu Zákazníkovi doručila), nesplatí řádně a včas Pohledávky, bude Patria oprávněna uspokojit splatné Pohledávky prodejem Cenných papírů. 2. Patria bude oprávněna uskutečnit, resp. zajistit prodej Cenných papírů, případně jejich části podle vlastního uvážení tak, aby byly uspokojeny Pohledávky a uhrazeny náklady podle čl. V.4., s přihlédnutím k oprávněným zájmům Zákazníka. Při takovém prodeji bude povinna postupovat s odbornou péčí. V případě, že výtěžek z prodeje Cenných papírů nebude postačovat k uspokojení Pohledávek v plné výši, je Patria oprávněna postupovat podle čl. VI.3. Obchodních podmínek a realizovat zadržovací právo k jiným investičním instrumentům Zákazníka. 3. Výtěžek z prodeje Cenných papírů po uspokojení Pohledávek (po provedeném zápočtu ze strany Patrie, ke kterému je Patria bez dalšího oprávněna) a odečtení nákladů souvisejících s prodejem Cenných papírů, případně účelně vynaložených v souvislosti s držbou Cenných papírů Patria předá Zákazníkovi. 4. Patria předá Zákazníkovi rovněž ty Cenné papíry, které nebyly použity k uspokojení Pohledávek, pokud jejich další držení Patrií neodůvodňuje existence jiných pohledávek Patrie za Zákazníkem. VII. Závěrečná ustanovení 1. Není-li dále stanoveno jinak, Pokyny, Vyrozumění a informace a veškerá oznámení a výzvy učiněné podle této smlouvy (dále jen Oznámení ) budou provedeny písemně a/nebo elektronickou formou, přičemž Smluvní strany se výslovně dohodly tak, že tato elektronická forma je ekvivalentní formě písemné, přičemž používané elektronické prostředky a softwarová vybavení umožňují ověření totožnosti podpisu a obsahu příslušných datových zpráv ( 2a zákona č. 227/2000 Sb.). Patria přidělila Zákazníkovi v souladu se Smlouvou přístupové jméno, heslo a bezpečnostní klíč do internetového obchodního systému Patrie. Oznámení je provedeno a doručeno v okamžiku, kdy je příslušná datová zpráva pomocí elektronických prostředků odeslána druhé Smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny uchovávat konfirmace o odeslaném Oznámení. Vzhledem k tomu, že jednou z forem komunikace mezi Smluvními stranami je též použití telefonu, souhlasí Zákazník současně s tím, že Patria je oprávněna pořizovat zvukové záznamy telefonických hovorů a tyto uchovávat pro potřeby dokumentace. Zákazník i Patria jsou oprávněni ve zvláštních případech, zejména z důvodů časových, nesnese-li věc odkladu, učinit příslušné Oznámení telefonicky. Zákazník je oprávněn podat Pokyn telefonicky a Patria je, požádá-li ji o to Zákazník a jsou-li splněny podmínky uvedené v čl. I.1.(a) až I.1.(e), oprávněna na základě telefonického Pokynu Cenné papíry pro Zákazníka obstarat a poskytnout úvěr na jejich pořízení. Zákazník je současně povinen do 48 hodin doručit Patrii příslušný Pokyn v elektronické nebo písemné formě. V případě, že Zákazník naposled uvedené nesplní, nebo že poskytnutý úvěr nebude řádně zajištěn způsobem uvedeným v této smlouvě, smlouva o poskytnutí úvěru a and all of Patria's Receivables have been satisfied; or, (c) the time established under this Agreement or under another agreement between the Contracting Parties or under the applicable legal regulations. Whichever of the above occurs first, that shall apply. 2. The satisfaction of all of Patria's Receivables by the Client shall be regarded as the reversion condition for the existence of Patria's rights, which are specified under Article I.6, and the existence of the collateral, which is established under this Agreement. In other words, once the Client has satisfied all of Patria's Receivables, Patria's right to the Securities shall cease and this right shall be passed back to the Client. If so required under the applicable legal regulations related to the gaining of the proprietary rights to the Securities, Patria shall be required within 24 hours after one of the conditions, as described under Article V.1(a) or V.1(b) above, has been satisfied to take any necessary steps to return to the Client the title of ownership to the Securities (this specifically means that Patria shall give the appropriate instructions to the CSD or other respective registration authority). 3. Once the Client has satisfied all of Patria's Receivables, Patria shall make a reasonable effort to ensure that the Securities are promptly returned to the Client. As necessary during the above, the Client shall assist Patria. The first sentence of this paragraph shall also apply in situations in which the collateral is extinguished in another manner; wherein, as a result, the Client will be able to make a claim for the return of the Securities from Patria. 4. Patria shall have the right to charge the Client for the reimbursement of fees and any other expenses that Patria was forced to duly spend while in possession of the Securities or in order to attend to the obligation, which is specified under Article V.3. Patria shall not be required to meet the obligation, which is specified under Article V.3, until the Client reimburses Patria for the above-referenced fees and expenses or until the parties have agreed on a means to be used for the settlement of these costs and expenses. VI. Satisfaction of Receivables through the Sale of Securities 1. Patria's Receivables become due when requested to be satisfied by Patria. A written notice, submitted in accordance with Article III.3, and a cancellation notice, submitted in accordance with Article VII.2, as stipulated to in this Agreement, shall also be regarded as such a request made by Patria. Should the Client fail to satisfy Patria's Receivables in a proper and a timely manner, immediately after Patria requested them to do so (or after Patria has made a reasonable effort to deliver such a request to the Client), Patria shall have the right to satisfy its due Receivables using the Cash and/or through the sale of the Securities. 2. Patria shall have the right to sell or to arrange for the sale of the Securities (or any part thereof) and to do so at its own discretion in order to satisfy Patria's Receivables and to cover the costs, which are referenced under Article V.4. All of the above shall be done while considering the legitimate interests of the Client. Patria shall proceed with due professional care when undertaking such a sale. Should the proceeds from the sale of the Securities not be sufficient to fully cover Patria's Receivables, Patria shall have the right to proceed in accordance with Article 6.3 of the Business Terms and Conditions and to place a lien against other investment instruments of the Client. 3. Patria shall return to the Client any net proceeds from the sale of the Securities that are leftover after Patria's Receivables have been satisfied (after Patria has applied the offset, which it is automatically entitled to do) and after any costs associated with the sale of the Securities, or properly incurred as part of the possession of the Securities, have been deducted. 4. Patria shall also return to the Client those Securities, which were not used to satisfy Patria's Receivables, provided Patria is not entitled to maintain the possession of such Securities due to the existence of other outstanding obligations of the Client towards Patria. 5

6 účinky Pokynu zanikají a Patria je oprávněna pořízené Cenné papíry prodat svým jménem a na svůj účet, přičemž bude-li zde kladný rozdíl mezi pořizovací hodnotou a prodejní hodnotou, vyplatí Patria Zákazníkovi takový rozdíl. Zákazník odpovídá za veškeré škody, včetně ušlého zisku, v případě, že poruší povinnost potvrdit telefonický Pokyn způsobem uvedeným výše ve lhůtě výše uvedené. Patria je oprávněna učinit Oznámení též telefonicky a ve lhůtě 48 hodin je povinna příslušné Oznámení zaslat Zákazníkovi faxem nebo elektronicky. Účinky Oznámení však nastávají v okamžiku, kdy Patria učinila takto telefonicky a pořídila o telefonickém oznámení příslušný záznam. V případě, že Zákazník zmocní či pověří třetí osobu vyřizováním záležitostí podle této smlouvy, je povinen předložit Patrii písemnou kopii příslušného pověření, jehož součástí bude i prohlášení pověřené osoby o tom, že je seznámena a souhlasí s tím, že budou pořizovány zvukové záznamy, a dále, že je seznámena s tím, jakým způsobem lze užívat elektronických prostředků a programového vybavení určeného pro komunikaci podle této smlouvy. 2. Kterákoliv Smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu vypovědět, výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Doručením výpovědi jsou Pohledávky Patrie za Zákazníkem splatné a Zákazník je povinen uspokojit veškeré nároky Patrie vzniklé na základě této smlouvy, Pokynů a Vyrozumění nejpozději k poslednímu dni výpovědní lhůty. V případě, že Zákazník nároky Patrie, tedy Pohledávky Patrie, které vůči Zákazníkovi Patria má, neuspokojí, je Patria oprávněna postupovat způsobem stanoveným v čl. VI.2. V případě, že po dobu běhu výpovědní lhůty nastane okolnost uvedená v čl. III.3. v souvislosti s čl. III.2., je Patria oprávněna postupovat způsobem stanoveným v čl. VI.2., nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Patria je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud: (a) bude na majetek Zákazníka podán insolvenční návrh nebo návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Zákazníka, (b) Zákazník podá návrh na moratorium nebo návrh na povolení reorganizace nebo oddlužení ve smyslu insolvenčního zákona, (c) jakákoli třetí osoba uplatní oprávněné nároky k Finančnímu kolaterálu, který je předmětem zajištění na základě Pokynu a Vyrozumění, (d) Zákazník se dostane do prodlení s plněním závazků z jiných smluv mezi Zákazníkem a Patrií, eventuelně, (e) nastanou-li okolnosti, pro které je Patria oprávněna odmítnout poskytnutí úvěru tak, jak je uvedeno v čl. I.1.(c) až I.1.(d) Úkon odstoupení je účinný okamžikem doručení oznámení o odstoupení. Účinky odstoupení se jinak řídí ustanovením tohoto čl. VII.2 o výpovědi. 3. Práva a závazky mezi Zákazníkem a Patrií související s poskytováním úvěrů a zajišťovacím převodem práva k pořízeným Cenným papírům, které nejsou upraveny v této smlouvě, se dále řídí ustanoveními Smlouvy mezi Zákazníkem a Patrií a Obchodními podmínkami Patrie. Na práva a závazky související s touto smlouvou se však neaplikují ustanovení Smlouvy a Obchodních podmínek, která jsou v rozporu se zajišťovacím účelem a úvěrovou smlouvou, která je předmětem této smlouvy, v takovém případě se práva a závazky mezi Smluvními stranami, chybí-li výslovná smluvní úprava, řídí občanským zákoníkem, pokud jde o zajišťovací převod práva, obchodním zákoníkem, pokud jde o poskytnutí úvěru a dále zákonem o cenných papírech, pokud jde o realizaci práva k cenným papírům a v dalších skutečnostech. 4. Pro případ prohlášení konkurzu či odstoupení od této smlouvy Smluvní strany sjednávají, že dojde k zániku a nahrazení, nebo k započtení dosud nesplatných, popřípadě i splatných vzájemných pohledávek Smluvních stran tak, že výsledkem bude jediná VII. Final Provisions 1. Unless otherwise specified, all Orders, Notices and information and all announcements and requests that are submitted in accordance with this Agreement (hereinafter as 'Announcements') shall be delivered in writing and/or in an electronic format. The Contracting Parties have expressly agreed that materials submitted in an electronic format shall be regarded as equivalent to those submitted in a written format provided the electronic tools and software used allow for the verification of the signatures on and the contents of the respective data messages (pursuant to Section 2a of Act No. 227/2000 Coll.). In accordance with the terms and conditions of the Contract, Patria has assigned to the Client a user name, password and a certificate enabling access to Patria's online trading system. An Announcement shall be regarded as having been delivered once the given data message has been electronically sent to the opposite Contracting Party. The Contracting Parties shall be required to retain confirmations of any sent Announcements. Due to the fact that the use of a telephone is one of the possible forms of communication between the Contracting Parties, the Client hereby consents to an arrangement under which Patria shall be authorized to make audio recordings of the calls and to retain such recordings for tracking and confirmation purposes. In exception cases specifically those involving time constraints, where the matter can no longer be delayed the Client and Patria shall be permitted to make an Announcement over the phone. The Client shall have the right to submit an Order over the phone and, if so requested by the Client and if the conditions, which are specified under Article I.1 (a) through I.1 (e) have been met, Patria shall have the right to purchase the Securities for the Client and provide the financing for such a purchase, based on such an Order submitted over the phone. In such a case, the Client shall also deliver the respective Order to Patria in an electronic or written format within 48 hours. Should the Client fail to do so or should the provided financing not be properly secured (in a manner as specified in this Agreement), the margin agreement and the Order shall lose validity and Patria shall have the right to sell the purchased Securities in its own name and on its own behalf. Should there be any positive difference between the acquisition value and the sales price of the securities, Patria shall pass along such a gain to the Client. The Client shall be fully liable (a liability that includes the loss of profit) should they violate the requirement to confirm an Order submitted over the phone in a manner and timeframe, as specified above. Patria may also submit an Announcement over the phone. If so, it shall subsequently be required to submit such an Announcement to the Client via fax or electronically within 48 hours. However, the Announcement takes effect once Patria has delivered the message over the phone and has made an audio recording of the call. Should the Client authorize or appoint a third party for the handling of the matters, which are being carried out in accordance with this Agreement, the Client shall then be required to provide Patria with a written copy of such an authorization part of which shall also be a statement from the authorized party indicating that the party has been informed about and consents to the arrangement to make audio recordings of conversations and indicating that the party has been familiarized with the proper use of the electronic tools and software, which are used for communication purposes, in accordance with this Agreement. 2. Either one of the Contracting Parties shall have the right to cancel this Agreement. A 1-month cancellation notice period shall apply and this notice period shall start on the first day of the month following the month in which the cancellation notice was delivered. All of Patria's Receivables, which are payable by the Client, shall become due upon the delivery of the cancellation notice and the Client shall be required to satisfy all of Patria's claims (which have been created on the basis of this Agreement), Orders and Notices before the expiration of the cancellation notice period. Should the Client fail to satisfy the Patria's claims i.e. Patria's Receivables, which are payable by the Client Patria shall have the right 6

7 pohledávka ve výši rozdílu mezi souhrnnou výší odhadovaných současných hodnot vzájemných pohledávek Smluvních stran. Odhad současných hodnot vzájemných pohledávek Smluvních stran bude stanoven ke dni prohlášení konkursu či odstoupení od této smlouvy s ohledem na čistý výsledek kotací příslušných kursů a úrokových sazeb vztahujících se k vzájemným pohledávkám na příslušných trzích. Vznikne-li vzájemným celkovým vyrovnáním zisků a ztrát pohledávka Patrie, Zákazník je povinen ji uhradit bez zbytečného odkladu. Vznikne-li vzájemným celkovým vyrovnáním zisků a ztrát pohledávka Zákazníka, Patria je je povinna ji uhradit bez zbytečného odkladu. Toto ujednání je smlouvou o závěrečném vyrovnání zisků a ztrát ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom z nich. 6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož ji stvrzují svými podpisy. Zákazník potvrzuje a prohlašuje, že se seznámil s obsahem poučení o rizicích (viz Příloha č. 2) a že informacím zde uvedeným rozumí. Zákazník dále bere na vědomí, že obchodování na margin je spekulativní, představuje vysoký stupeň rizika a je vhodné pouze pro zkušené investory. to proceed in a manner, as specified under Article VI.2. Should the circumstances arise, which are described under Article III.3 in relation to Article III.2, during the course of the cancellation period, Patria shall have the right to proceed as specified under Article VI.2, unless otherwise agreed between the Contracting Parties. Patria shall have the right to withdraw from this Agreement should any of the following circumstances arise: (a) The Client's assets have become subject to a bankruptcy filing or such a filing has been rejected due to a lack of assets. (b) The Client has filed a request for the approval of a protection period or a request for a settlement, pursuant to the Bankruptcy and Settlement Act. (c) Any third party has made a legitimate claim against the Financial Collateral, which is being used as collateral on the basis of an Order and Notice. (d) The Client has been in delay with the meeting of their obligations arising out of other contracts between the Client and Patria. (e) Circumstances have arise under which Patria is entitled to refuse to provide financing, as specified under Article I.1 (c) and I.1 (d). Any withdrawal shall take effect upon the delivery of the corresponding withdrawal notice; otherwise, the force of the withdrawal shall be subject to the provisions of this Article VII Any rights and obligations between the Client and Patria, which are related to the providing of financing and the transferring of title as collateral for the purchased Securities, that are not covered under this Agreement shall be governed by the provisions of the Contract between the Client and Patria and the Business Terms and Conditions of Patria. However, those provisions of the Contract and the Business Terms and Conditions of Patria, which are in conflict with the objective of establishing collateral and the margin arrangements that are the subject of this Agreement, shall not apply to the rights and obligations related to this Agreement. In such a situation, in which a specific contractual arrangement between the parties does not exist, the rights and obligations between the Contracting Parties shall be governed by the applicable provisions of the Civil Code (with respect to matters regarding the transferring of title for the purpose of use as collateral), by the applicable provisions of the Commercial Code (with respect to matters dealing with the providing of financing) and by the applicable provisions of the Act on Securities (with respect to matters dealing with the exercising of the rights associated with securities and other related issues). 4. The Contracting Parties agree that, in the case of adjudication of bankruptcy or withdrawal from the Contract, there shall be a discharge and substitution or offset of any outstanding or, as the case may be, standing mutual receivables of the Contracting Parties in order to arrive at a sole receivable equal to the difference between the total values of the estimated net receivables mutually owned between the Contracting Parties. Estimation of the net amount of the Contracting Parties liabilities or receivables will be determined on the day of the adjudication of backruptcy or withdrawal from the Contract taking into account net quotations of relevant interest rates or prices related to relevant receivables on relevant markets. Should the final netting of profits and losses result in Patria s receivables, the Client shall reimburse Patria without any delay. Should the final netting of profits and losses result in Client s receivables, Patria shall reimburse the Client without any delay. This clause shall be considered as a final netting of profits and losses agreement under the relevant provisions of Act No 256 of 2004 on business activities on the capital market This Agreement has been drawn up in two counterpart copies of which each Contracting Party shall receive one. 6. This Agreement shall become valid and operable on the date of its signing by both Contracting Parties. 7. The Contracting Parties hereby declare that this Agreement is an expression of their solemn and deliberate wills. In witness thereof, they add their signatures below. The client hereby confirms that he is aware of

8 the advice on risks (Annex 2) and that he understands the information provided. The client is also aware of the fact that margin trading is a speculative investment product with a high degree of risk and it is only suitable for experienced investors. V Praze / in Prague dne / on Year1 Za / on behalf of Patria Finance, a.s. V / in dne / on Year2 Zákazník / the Client FullName na základě plné moci / úředně ověřený podpis / on the basis of the Power of Attorney officially authenticated signature 8

9 Příloha č. 1 / Annex No. 1 PLNÁ MOC / POWER-OF-ATTORNEY OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT ZA ZÁKAZNÍKA DLE SMLOUVY O ÚVĚRU A O ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU / PERSONS AUTHORIZED TO ACT ON BEHALF OF THE CLIENT UNDER THE MARGIN AGREEMENT Jméno a příjmení / Name and surname Rodné číslo / Personal identification No. Úředně ověřený podpis Oprávněné osoby / Officially authenticated signature of Authorized Person Číslo OP/ Passport number OP vydal / Issuer, platnost /Validity Státní občanství / Nationality Pohlaví / Sex Místo narození / Place of birth Adresa trvalého bydliště / Permanent address Korespondeční adresa / Mailing address / address Mobil / Mobile phone number 9

10 Příloha č. 2 / Annex No. 2 POUČENÍ O RIZICÍCH / ADVICE ON RISKS Obchody uzavírané s využitím úvěru (tzv. maržové obchody) patří mezi rizikové investiční produkty s pákovým efektem. Zákazník vkládá jen určitý zlomek hodnoty podkladového aktiva, ale podstupuje riziko odpovídající celé hodnotě podkladového aktiva. S ohledem na rizika je nutno uvážlivě posoudit, zda maržové obchodování je přiměřené s přihlédnutím ke zkušenostem, záměrům, finančním zdrojům, regulačnímu rámci a dalším relevantním okolnostem na straně Zákazníka. Buying stock on borrowed money (margin trading) is a risky investment product with leverage effect. The Client invests only a fraction of the underlying asset value but takes on a risk corresponding to the entire value of the underlying asset. Taking account of the risk, the buyer must always consider carefully whether the transaction is reasonable with regard to the experience, plans, financial resources, regulatory framework and other relevant circumstances on the part of the Client. Při tomto typu obchodu Zákazník nakupuje např akcií obchodovaných na Burze cenných papírů Praha. Zákazník skládá zásadně jako zajištění úvěru částku odpovídající 50 % kupní ceny předmětných akcií, tzv. počáteční marži. Při 50% zajištění úvěru Zákazník při pohybu kursu akcie o 5 % získává nebo ztrácí desetinu vložené částky. Při poklesu kursu akcie o 50 % ztrácí Zákazník celou vloženou částku, při pokračování poklesu mu vznikají dodatečné závazky převyšující původně vloženou částku. Příklad: Zákazník hodlá nakoupit akcií za cenu 100 Kč za jednu. Celkový objem takového obchodu je Kč. Aby mohl Zákazník disponující jen částkou např Kč takové množství akcií nakoupit, musí si na zbytek kupní ceny půjčit. Zákazník tedy použije svých Kč jako počáteční 50% marži a zbývajících Kč mu půjčí obchodník s cennými papíry. Za poskytnutý úvěr ve výši Kč pak Zákazník ručí všemi nakoupenými cennými papíry v celkové hodnotě Kč. Poměr vlastního majetku Zákazníka k celkové hodnotě investice je 1 ku 2. Zákazník tedy podstupuje riziko dvojnásobné finanční páky. Jeho výnos nebo ztráta vyjádřená v % z investované částky je dvojnásobně vyšší oproti procentnímu růstu nebo poklesu kursu akcie. Takže například v případě poklesu ceny akcií o 5 % vznikne Zákazníkovi ztráta ve výši 50 tis. Kč a v případě poklesu ceny akcií o 50 % Zákazník přijde o svých 500 tisíc Kč. V příkladu je abstrahováno od nákladů financování nákupu na úvěr, kterými jsou zejména úrok z hodnoty poskytnutého úvěru a náklady na vypořádání zajišťovacího převodu akcií. V rámci řízení svých vlastních rizik se obchodníci s cennými papíry snaží předcházet vzniku dodatečných pohledávek za Zákazníky tím, že kromě počáteční marže stanoví další dvě kritické hranice zajištění úvěru. Při prolomení první z nich (tzv. margin-call) obchodník volá Zákazníkovi a vyzývá ho k vložení dalších finančních prostředků tak, aby procento zajištění úvěru znovu dosáhlo úrovně stanovené pro počáteční marži. Při prolomení druhé kritické hranice (tzv. stop-loss) je obchodník oprávněn bez pokynu Zákazníka prodat veškeré akcie Zákazníka pořízené na úvěr, a to bez ohledu na případný příslib doplnění finančních prostředků, na kterém se předtím se Zákazníkem dohodl. Při velmi rychlém poklesu kursu akcie může být doba mezi prolomením první a druhé kritické hranice tak krátká, že obchodník s cennými papíry prodá Zákazníkovy akcie, aniž by ho předtím vyzval k doplnění zajištění úvěru. In this type of transactions, the Client intends to buy, for instance, 10,000 stocks traded in the Prague Stock Exchange. The Client will be required to make a deposit corresponding to 50% of the purchasing price of the stock he intends to buy as collateral. This is known as the initial margin. With 50% loan collateral, the Client will gain or lose one-tenth of the amount invested whenever the stock goes up or down by 5%. As a result, if the stock goes down by 50%, the Client will lose his entire investment; should the downward trend continue, the Client's accrued debt will exceed the initial investment. Example: the Client intends to buy 10,000 stocks at a price of CZK 100 per stock. The overall volume of such transaction is CZK 1,000,000. A Client having CZK 500,000 only would have to borrow the rest to be able to see the transaction through. He will use his own CZK 500,000 as the 50 % initial margin and will borrow the remaining CZK 500,000 from a broker. All the stocks purchased that are worth CZK 1,000,000 will serve as collateral for the loan of CZK 500,000. The Client's own resources / total investment ratio is one to two. The Client thus assumes the risk of 2x leverage. His profit or loss expressed as a percentage of the invested amount, will be twice as high as the percentage increase or decrease of the stock price. In other words, if the stock price falls by 5%, the Client will suffer a loss CZK 50 thousand; if the stock price plummets by 50%, the Client will lose his CZK 500,000. This example, moreover, disregards the costs of purchasing on credit, such as the interest related to the value of the loan provided and fees for processing the collateral. As part of their risk management, brokers try to prevent the accruing of additional debt of their Clients by setting another two critical limits related to the collateral (other than the initial margin). If the so-called margin-call level is reached, the broker will call the Client to request an additional investment in order to make sure that the loan is secured at the initial margin level (expressed in %). If the stop-loss limit is breached, the broker is allowed to sell all stocks purchased on margin without the Client's instruction; the broker may do so regardless of any investment top-up he previously agreed with the Client. Where the fall in stock prices is very steep, the time between the first and the second limit may be so short that the broker decides to sell the Client's stocks without inviting him first to put in additional collateral. 10

Smlouva o úvěru a o zajištění úvěru

Smlouva o úvěru a o zajištění úvěru Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 26455064 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 240, Fax: (+420) 221 424 179

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) COMPLAINTS PROCEDURE RULES The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech Republic) 1.

Více

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013 BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 Definitions Definice

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades

Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades Rizika spojená s termínovými obchody/ Risk Associated With Term Trades Vážený Kliente / Dear Client, termínové obchody jsou nejen příležitostí k zisku, ale nesou s sebou i vysoká rizika. Je proto povinností

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Příloha IV: Shrnutí Pravidel pro jednání v nejlepším zájmu klienta. 1. Introduction. 1. Úvod

Příloha IV: Shrnutí Pravidel pro jednání v nejlepším zájmu klienta. 1. Introduction. 1. Úvod IV. Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client IV. Shrnutí Pravidel pro jednání v nejlepším zájmu klienta 1. Introduction The Policy to Act in the Best Interest of the Client (hereinafter,

Více

Citi Transaction Services

Citi Transaction Services Citi Transaction Services Czech Republic LOCAL CONDITIONS The present Local Conditions for Accounts held in the Czech Republic (the Local Conditions ) regulate all obligations under accounts ( Accounts

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence I. Údaje o žadateli / Applicants

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

GENERAL BUSINESS TERMS AND CONDITIONS VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

GENERAL BUSINESS TERMS AND CONDITIONS VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY vydané v souladu s ustanovením 1751 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), pro uzavírání kupních smluv společností

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli úvěru Věřitel STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Ferratum Bank Ltd. Reg. č.: C 56251 Adresa sídla Tagliaferro Business Centre, 14 High Street, Sliema

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 1. SOUSTŘEDĚNÍ 1. Bridging the culture gap 2. City description 3. Money. Functions of money. Evolution of money.,

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Article II: ORDER AND ORDER CONFIRMATION, EXECUTION Článek II.: OBJEDNÁVKA A POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY, VZNIK OF CONTRACT SMLOUVY

Article II: ORDER AND ORDER CONFIRMATION, EXECUTION Článek II.: OBJEDNÁVKA A POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY, VZNIK OF CONTRACT SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti tesa tape s.r.o. se sídlem Praha 5, Pekařská 628/14, PSČ 150 00 IČ: 27112039, DIČ: CZ27112039 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí soud ČR) ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: Paní (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:...... (dále jen převodce ) na straně jedné a Pan (jméno a příjmení):

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ METODICKÝ POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH HRÁČŮ NA BEACHVOLEJBALOVÉ TURNAJE ABV REGISTRATION OF FOREIGN PLAYERS IN THE ABV BEACHVOLLEYBALL TOURNAMENTS KROK 1 REGISTRACE HRÁČE A. Zahraniční hráči registrovaní

Více

BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK

BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK BEST EXECUTION POLICY ZÁSADY REALIZACE ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/9 Introduction TeleTrade-DJ

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

1.8. Uzavřené kodexy chování: Není relevantní

1.8. Uzavřené kodexy chování: Není relevantní Ferratum Bank Standardní Podmínky Smlouvy o Úvěru, které se vztahují na zákazníky s pobytem v České republice Tyto standardní podmínky se vztahují na Smlouvy o Úvěru uzavřené mezi Ferratum Bank Ltd. a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zveřejnění ATC hodnot / ATC Publication (MSG 989) Zveřejnění ATC hodnot ATC Publication ATC hodnoty jsou zveřejněny.

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

General Terms Of Agreement Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, branch office

General Terms Of Agreement Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, branch office Všeobecné obchodní podmínky Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka 1. Rozsah platnosti a změny těchto Všeobecných obchodních podmínek a zvláštních podmínek pro jednotlivé obchodní

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA RESERVATION AGREEMENT

REZERVAČNÍ SMLOUVA RESERVATION AGREEMENT REZERVAČNÍ SMLOUVA RESERVATION AGREEMENT mezi těmito účastníky by and between GALLIERA s.r.o. GALLIERA s.r.o. - a - - and [ ] [ ] Tato REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") se uzavírá níže uvedeného

Více

Business Terms and Conditions for Citibank Commercial Charge Cards. Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank

Business Terms and Conditions for Citibank Commercial Charge Cards. Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva Purchase Contract uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Entered into pursuant to the provisions of Section 2079 et seq. of Act No.

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE/ CZECH BANKING ASSOCIATION

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE/ CZECH BANKING ASSOCIATION ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE/ CZECH BANKING ASSOCIATION Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací/ On the basis of standard documentation published by the European Banking Federation

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA podle článku 40/64 sb. občanského zákoníku HERE IN AFTER THE LESSEE ON THE ONE PART / DÁLE JEN NÁJEMCE

NÁJEMNÍ SMLOUVA podle článku 40/64 sb. občanského zákoníku HERE IN AFTER THE LESSEE ON THE ONE PART / DÁLE JEN NÁJEMCE NÁJEMNÍ SMLOUVA podle článku 40/64 sb. občanského zákoníku COMPANY:/SPOLEČNOST: NAME: SURNAME: ADDRESS:/ADRESA:, HERE IN AFTER THE LESSEE ON THE ONE PART / DÁLE JEN NÁJEMCE UZAVŘELI DNEŠNÍHO DNE NÁSLEDUJÍCÍ

Více

Annex 1: Plans of the Lab

Annex 1: Plans of the Lab Annex 1: Plans of the Lab General layout of the Lab Data network layout Laboratory 1: 24 workstations (6x4) Separated workstations (4) Laboratory 2: 12 workstations (3x4) Projection screen+ blackboard

Více

Úplné znění zákona č. 513/1991 (Obchodní zákoník) v aktuálním znění - výpis 68 až 75b

Úplné znění zákona č. 513/1991 (Obchodní zákoník) v aktuálním znění - výpis 68 až 75b Úplné znění zákona č. 513/1991 (Obchodní zákoník) v aktuálním znění - výpis 68 až 75b 68 Zrušení a zánik společnosti (1) Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Společnost zúčastněná na

Více

zapsaná: sídlo: korespondenční adresa 1 : kontaktní telefon: emailová adresa: jednající/zastoupená: (dále jen Klient )

zapsaná: sídlo: korespondenční adresa 1 : kontaktní telefon: emailová adresa: jednající/zastoupená: (dále jen Klient ) ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU ze dne mezi J & T BANKA, a.s. se sídlem: Pobřežní 297/14,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) GENERAL BANKING CONDITIONS The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech

Více

Jak dobře vám to myslí?

Jak dobře vám to myslí? Jak dobře vám to myslí? Prosím, vyplňte tento formulá ř perem bez pomoci druhé osoby. Jméno Datum narození / / Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Jsem muž žena Jsem Asiat černoch Hispánec běloch

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24

VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24 VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24 PARTNER: Lake Lipno, Czech Republic 21. - 23. 8. 2015 1. Pravidla Rules 1.1 Závod se uskuteční podle pravidel tak, jak je

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc TERMS AND CONDITIONS for VISA Silver Business Cards issued by The Royal Bank of Scotland plc Všeobecná ujednání

Více

uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Purchase Contract Entered into pursuant to the provisions of Section 2079 et seq. of Act No.

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005

APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005 Konzultace MICHAL POSPÍŠIL Notářský zápis s přímým svolením k vykonatelnosti Klasické zajišťovací instituty Jednou z možností, jak zajistit účinné splnění závazku (např. úvěru,

Více

Heat Device means a device connected Tepelné zařízení znamená zařízení

Heat Device means a device connected Tepelné zařízení znamená zařízení CONTRACT ON HEAT SUPPLIES DATED PARTIES (1) AES Bohemia spol. s r.o., incorporated under the laws of the Czech Republic, whose registered office is at Planá nad Lužnicí, Průmyslová 748, ZIP Code: 391 02,

Více

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000 COMPETENT AUTHORITY responsible for ensuring compliance with Regulation (EC) No 1760/2000 title I is: Ministry of Agriculture of the Czech Republic Těšnov 17 117 05 Prague 1 Czech Republic Contact person:

Více

CLIENT AGREEMENT KLIENTSKÁ SMLOUVA

CLIENT AGREEMENT KLIENTSKÁ SMLOUVA CLIENT AGREEMENT KLIENTSKÁ SMLOUVA TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/28 RECITALS This Client Agreement is entered

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Návod k vyplnění evidenčního formuláře

Návod k vyplnění evidenčního formuláře Návod k vyplnění evidenčního formuláře Evidenční formulář slouží pro prvotní evidenci dat v systému slev a pro provádění změn některých evidenčních údajů. Před vlastním vyplněním formuláře si připravte

Více

On-line order processing consists of 5 easy steps. Once you have added the goods to Cart, please click Checkout button and then:

On-line order processing consists of 5 easy steps. Once you have added the goods to Cart, please click Checkout button and then: 1. INTRODUCTION The general terms and conditions ( T&Cs ) are governing the purchasing relations between Martin Kaninsky, with his registered seat at Revolucni 1418, Podebrady, 29001, Czech republic, VAT

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Obchodní podmínky Citibank pro vydávání a používání VISA karet. Citibank Terms and Conditions Governing The Issuance and Use of VISA Cards

Obchodní podmínky Citibank pro vydávání a používání VISA karet. Citibank Terms and Conditions Governing The Issuance and Use of VISA Cards Obchodní podmínky Citibank pro vydávání a používání VISA karet Citibank Terms and Conditions Governing The Issuance and Use of VISA Cards Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností

NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností 1.Obdržíte dva emaily z: - Svazu/Asociace - NEBO z Mateřské společnosti Jeden z nich obsahuje odkaz na systém online vykazování Druhý obsahuje kód

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

CB Richard Ellis Facilities Management Limited Obvyklé podmínky nákupu služeb

CB Richard Ellis Facilities Management Limited Obvyklé podmínky nákupu služeb CB Richard Ellis Facilities Management Limited Obvyklé podmínky nákupu služeb 1 Definitions and Interpretation 1 Vymezení a výklad pojmů 1.1 In these Conditions the following words have the following meanings:

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

14.6.2011. Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv. Brno, 14. června 2011. Grantová dohoda - Projekty I3. Transnational access (TA)

14.6.2011. Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv. Brno, 14. června 2011. Grantová dohoda - Projekty I3. Transnational access (TA) Praktický seminář zaměřený na přípravu a management projektů výzkumných infrastruktur typu integrační aktivita Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv Brno, 14. června 2011 Ing. Kateřina Rakušanová

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát Právní povaha virtuálních peněz Pavel Hejl, advokát Obsah Peníze x elektronické peníze x virtuální peníze Právní povaha virtuálních peněz a zdanění Bitcoin Regulace ve světě Regulace v ČR Bitcoiny a související

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

Gastronomický zázrak DO&CO

Gastronomický zázrak DO&CO Gastronomický zázrak DO&CO Agenda 1. Historie a základní informace 2. Čím se DO&CO zabývá? 3. Poslední události 4. Růstový potenciál a katalyzátory 5. Porovnání s konkurencí 2 Historie a základní informace

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Novodvorská 994 Novodvorská 994 142 21 Praha 4, Česká Republika 142 21 Prague 4, Czech Republic. ( s o u č á s t s m l u v) (part of agreements)

Novodvorská 994 Novodvorská 994 142 21 Praha 4, Česká Republika 142 21 Prague 4, Czech Republic. ( s o u č á s t s m l u v) (part of agreements) Všeobecné nákupní podmínky pro dodávky a služby poskytnuté třetími osobami společnostem skupiny TÜV SÜD Group General Terms and Conditions of Purchase for Deliveries and Services of Third Parties to Companies

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE INDEX English...pag 1 3 Czech...pag 4 6 GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE The following document specifies the general terms and conditions of sale which govern the booking service of Helvetic Services

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

3.2 CLOSA-licenční podmínky koncového uživatele

3.2 CLOSA-licenční podmínky koncového uživatele 3.2 CLOSA-licenční podmínky koncového uživatele DASSAULT SYSTEMES CUSTOMER LICENSE AND ONLINE SERVICES AGREEMENT This Customer License and Online Services Agreement is made by and between the customer

Více

terms and conditions

terms and conditions terms and conditions contractual terms and conditions terms and conditions for partners terms of server services (only in czech) contractual terms and conditions I. Parties to the Contract 1. ONEsolution

Více