Seznam předmětů Fakulta humanitních studií 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam předmětů Fakulta humanitních studií 2011/2012"

Transkript

1 Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií Seznam předmětů Fakulta humanitních studií 2011/2012

2

3 Obsah UniverzitaKarlovavPraze...5 FakultahumanitníchstudiíUK... 6 Harmonogramakademickéhoroku2011/ AkreditovanéstudijníoboryUKFHSastudijníplány Bakalářskýobor Magisterskéobory DoktorskéakreditovanéstudijníoboryUKFHSastudijníplány Doktorskéstudijníprogramy...64 Pravidlaproorganizacistudia...71 Pravidlapropřiznávánístipendií...79 Opatření děkana č. 1/2010- Organizace studia v doktorských studijních programech. 83 Vysvětlivky Seznampředmětů...89 Studiumhumanitnívzdělanosti-Kreativnímodul...89 Studiumhumanitnívzdělanosti-Filosofickýmodul Studiumhumanitnívzdělanosti-Historickýmodul Studiumhumanitnívzdělanosti-Komunikativnímodul Studiumhumanitnívzdělanosti-Kvalifikačnímodul Sekretariátbakalářskéhostudia Studiumhumanitnívzdělanosti-Společenskovědnímodul PracovištěoboruNěmeckáafrancouzskáfilozofie Katedraelektronickékulturyasémiotiky Katedragenderovýchstudií Katedraobecnéantropologie Katedrařízeníasupervizevsoc.azdrav.organizacích Katedrasociálníakulturníekologie Katedrastudiíobčanskéspolečnosti Referátprozahraničnístyky Studijníoddělení Fakultahumanitníchstudií Rejstříkvyučujících Rejstříkpodlenázvůpředmětů Rejstříkkódůpředmětů

4 4

5 Univerzita Karlova v Praze Ovocnýtrh5,11636Praha1,telefon: Vedení Univerzity Karlovy Rektor: Prorektor pro studijní záležitosti: Prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost: Prorektor pro doktorské studium a akademické kvalifikace: Prorektor pro vnější vztahy: Prorektor pro zahraniční styky a mobilitu: Prorektor pro rozvoj: Prorektor pro investiční výstavbu: Kvestor: Kancléř: prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. doc. ThDr. Martin Prudký prof. RNDr. Petr Volf, CSc. prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. doc. PhDr. Michal Šobr, CSc. prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. prof. RNDR. Milan Tichý, DrSc. Ing. Josef Kubíček RNDr. Tomáš Jelínek 5

6 Obecné informace Fakulta humanitních studií UK UKříže8,15800Praha5-Jinonice,telefon: Vedení fakulty Dìkan Prodìkani Proděkan pro studijní záležitosti Proděkan pro vědu a výzkum Proděkan pro zahraniční styky Proděkan pro vnější vztahy Proděkanka pro rozvoj Proděkan pro záležitosti studentů Tajemník fakulty Tajemník doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. Mgr. Josef Kružík, Ph.D. Mgr. Cyril Říha, Ph.D. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. doc. PhDr. Zdeněk Pinc Mgr. Karel Strnad Vědecká rada UK FHS v akademickém roce 2010/11 Interní èlenové s platným hlasovacím právem (UK FHS) doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. (UK 2.LF) doc. MUDr. Martin Bojar, CSc. (UK FHS) doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (UK FHS) prof. PhDr. et RNDr. Helena Haškovcová, CSc. (UKCTSaAVČR) doc.ing.ivanm.havel,ph.d.,csc. (UK FHS) prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc. (UK FHS) prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc. (UK FSV) prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. (UK FHS) prof. RNDr. Stanislav Komárek, CSc. (UK FHS) prof. PhDr. Miroslav Marcelli, Ph.D. (UK FF, UP FF) prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. (UK FHS) prom. fil. Karel Novotný, M.A., Ph.D. 6

7 Orgány a pracoviště UK FHS (UK FHS) (UK FHS) (UK PedF) (UK PřF) (UK MFF) doc. PhDr. Zdeněk Pinc prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. prof. Ing. Karel Štulík, DrSc. prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. Externí èlenové s platným hlasovacím právem (La Trobe University, Austrálie) prof. Dr. Phil. Johann Pall Arnason, CSc. (VÚŽV, ČZU v Praze) prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc. (VŠE v Praze) prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. (BISLA) Ing. Egon Gál, CSc. (ZČU v Plzni) doc. Dr. Miroslav Holeček (UP FF) prof. RNDr. Helena Illnerová, CSc. (UK FHS) doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. (VÚPSV) doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (CVVS) RNDr. Vladimír Roskovec, CSc. Èestní èlenové prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc. PhDr. Jaroslav Kohout PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc. doc. Ing. Karel Müller, CSc. prof. PhDr. Radim Palouš, CSc. prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. prof. PhDr. Milan Sobotka, DrSc. prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc. Akademický senát UK FHS Předseda akademického senátu: Členové akademického senátu: Mgr. Aleš Svoboda Mgr. Lily Císařovská Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D. doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. doc. PhDr. Aleš Novák, Ph.D. Mgr. Hedvika Novotná Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D. Mgr. Markéta Seligová, Ph.D. Bc. Ondřej Hudeček Bc. Kateřina Bujárková Bc. Jakub Homolka Arnold Kochari Bc. Vojtěch Tomášek 7

8 Obecné informace Děkanát UK FHS Sekretariát dìkana Telefon: , Vedoucí sekretariátu děkana: Agenda CŽV3, CŽV4, Univerzita třetího věku: Redaktorka fakulty: Mgr. Kateřina Hrybkova tel.: ,212 Eva Benetková tel.: PhDr. Marie Kratochvílová tel.: Studijní oddìlení Telefon: Vedoucí studijního oddělení, agenda CŽV1, CŽV2: Asistentka proděkana pro studijní záležitosti: Studijní publikace, agenda CŽV6: Mgr. Jitka Štěpánková tel.: Bc. Tamara Anne Wheeler tel.: Bc. Magdalena Foffová tel.: Bc. Dina Obeidová tel.: Sekretariát bakaláøského studia Telefon: Vedoucí sekretariátu bakalářského studia: Mgr. Kateřina Pollaková tel.: Bc. Tereza Šustková tel.: Mgr. Lenka Pinzová tel.:

9 Oddìlení pro vìdu a výzkum Vedoucí oddělení pro vědu a výzkum: Bc. Kristýna Brunclíková tel.: Zahranièní oddìlení Bc. Marek Špot tel.: Bc. Eliška Rolfová tel.: Magdalena Tošovská tel.: Orgány a pracoviště UK FHS Ekonomické oddìlení Vedoucí ekonomického oddělení: Jitka Prachařová tel.: Ing. Jitka Živná tel.: Oddìlení personalistiky Mzdová úèetní Laboratoø výpoèetní techniky Vedoucí LVT: Lenka Pešková tel.: Ing. Bc. Sidónia Strnadová tel.: Ing. Jan Vaněk tel.: Jan Černota tel.: Karel Hájek tel.: ,

10 Obecné informace Pracoviště UK FHS Institut základù vzdìlanosti (IZV) UKříže8,15800Praha5-Jinonice Ředitel Institutu základů vzdělanosti (IZV) Mgr. Richard Zika, Ph.D. tel.: , Pracovi¹tì IZV Filosocký modul Vedoucí modulu: Historický modul Vedoucí modulu: Komunikativní modul Vedoucí modulu: Kreativní modul Vedoucí modulu: Kvalikaèní modul Vedoucí modulu: Spoleèenskovìdní modul Vedoucí modulu: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D. tel.: Mgr. Markéta Seligová, Ph.D. tel.: Mgr. Lily Císařovská tel.: Mgr. Aleš Svoboda tel.: Ing. Inna Čábelková, Ph.D. tel.: Mgr. Hedvika Novotná tel.: Institut magisterských studií (IMS) Husníkova2075,15800Praha13-Stodůlky Ředitel Institutu magisterských studií (IMS) Tajemnice: Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Mgr. Lucie Sinanovičová, DiS. tel.: Katedry magisterských studijních programù 10

11 Orgány a pracoviště UK FHS Elektronická kultura a sémiotika Husníkova2075,15800Praha13-Stodůlky Vedoucí katedry: Tajemnice: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, Ph.D. Bc. Martina Vacířová tel.: Genderová studia Husníkova2075,15800Praha13-Stodůlky Vedoucí katedry: Tajemnice: PhDr. Hana Havelková, Ph.D. Mgr. Lucie Sinanovičová, DiS. tel.: Obecná antropologie - Integrální studium èlovìka Husníkova2075,15800Praha13-Stodůlky Vedoucí katedry: Tajemnice: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. Bc. Zuzana Schreiberová tel.: Orální historie - Soudobé dìjiny (pracovi¹tì katedry Obecné antropologie) Husníkova2075,15800Praha13-Stodůlky Vedoucí pracoviště: Tajemnice: prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. Anna Weberová tel.: Historická sociologie (pracovi¹tì katedry Obecné antropologie) UKříže8,15800Praha5-Jinonice Vedoucí pracoviště: Tajemnice: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. Mgr. Barbora Pincová tel.: Øízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Máchova7,12000Praha2-Vinohrady Vedoucí katedry: Tajemnice: PhDr. Zuzana Havrdová, CSc. tel.: Bc. Milada Pajgrtová tel.:

12 Obecné informace Sociální a kulturní ekologie UKříže8,15800Praha5-Jinonice Vedoucí katedry: Tajemnice: PhDr. Ivan Rynda tel.: Bc. Petra Doležalová tel.: Studia obèanského sektoru Husníkova2075,15800Praha13-Stodůlky Vedoucí katedry: Tajemnice: Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D. Bc. Petra Fejfarová tel.: Institut doktorských studií Husníkova2075,15800Praha5-Stodůlky Ředitelka Institutu doktorských studií (IDS) Ing. Jana Jeníčková, Ph.D. tel.:

13 Kontaktní informace Jméno Titul(y) Linka Jinonice/ Telefon Orgány a pracoviště UK FHS Pracoviště Abu Ghosh Yasar Mgr., Ph.D OA- vedoucí katedry Aimová Irena Mgr. mateřská dovolená Alt Jaroslav doc.ak.mal. 399 HM Altová Blanka PhDr., Ph.D. 399 HM Bartoš Hynek Mgr., Ph.D. 333, 332 FM Benetková Eva 390 agenda CŽV, Univerzita třetího věku Benyovszka Barbora sekretariát děkana Benyovszky Ladislav doc., PhDr., 212 děkan fakulty CSc. Bittnerová Dana PhDr., CSc. 327 SM Bolcha Peter Ing. 353 SM Boušková Stanislava Mgr. 368 KM Bouzek Jan prof., PhDr., OA DrSc. Brunclíková Kristýna Bc. 403 VaV- vedoucí Císařovská Lily Mgr. 368 KM- vedoucí Čábelková Inna Ing., Ph.D. 353 QM- vedoucí Černota Jan 344 LVT Češka Jakub Mgr., Ph.D. 332, 333, 393 FM Deverová Lenka JUDr KSOS Dohnalová Marie doc., Ing., KSOS CSc. Doležalová Lucie Ph.D. 368 KM Doležalová Petra Bc. 352 SKE- tajemnice Dospíšil Dimitrij Mgr. 366 KM Dyršmídová Helena 211 studijní oddělení Ezzeddine Petra Mgr OA; GS Fejfarová Petra Mgr KSOS- tajemnice Fišerová Michaela Mgr., Ph.D Něm. a franc. filosofie; EKS Foffová Magdalena Bc. 335 asistentka proděkana pro studium Fulka Josef Mgr., Ph.D. 366 FM Hájek Karel LVT Hájek Václav Mgr., Ph.D. 370 CM Halbich Marek Mgr., Ph.D OA Haškovcová Helena prof., PhDr., IDS RNDr, CSc. 13

14 Obecné informace Havelka Miloš prof., PhDr., 372 SM CSc. Havelková Hana PhDr., Ph.D GS- vedoucí katedry Havlíček Jan doc., Mgr., OA Ph.D. Havrdová Zuzana PhDr., CSc RS- vedoucí katedry Heřmanský Martin Mgr. 395 SM Himl Pavel Dr. phil. 399 OA Holeček Tomáš Mgr., Ph.D. 333, 332 FM Holmerová Iva doc., MUDr., grantové projekty Ph.D. Horáček Filip Mgr. 366 KM Horáčková Martina Bc. mateřská dovolená Horský Jan doc., PhDr., 399 HM Ph.D. Hrdý Ladislav Dr. phil QM Hroch Miroslav prof., PhDr., 399 HM DrSc. Hrybkova Kateřina Mgr. 388 sekretariát děkanavedoucí Hvorecká Irma Ph.D. 369 KM Jeníčková Jana Ing., Ph.D IDS- ředitelka Jurková Zuzana doc., PhDr., 327 SM Ph.D. Kandert Josef prof., PhDr., OA CSc. Kašpar Jan Mgr QM Klapilová Kateřina Mgr. 396 SM Knotková-Čapková Blanka doc., PhDr., GS Ph.D. Kolářová Kateřina Mgr., Ph.D GS Komárek Stanislav prof., RNDr., OA Dr. Kratochvílová Marie PhDr. 390 redaktorka fakulty Kružík Josef Mgr., Ph.D. 335 proděkan pro studium Kružíková Jana Mgr., Ph.D. 393 QM Kunca Tomáš PhDr. 332, 333 FM Kynčlová Tereza Mgr. et Mgr GS Lindová Jitka Mgr., Ph.D. 396 SM Lukešová Lenka Bc. studijní oddělení Marcelli Miroslav prof. PhDr., EKS- vedoucí Ph.D. katedry Marek Jakub Mgr., Ph.D ;332,333OA; FM 14

15 Orgány a pracoviště UK FHS Matoušek Václav doc., PhDr., OA CSc. Montagová Kristina Simona Mgr., Dr. des. 336 Prac. oboru Něm.a franc. filosofie Moravcová Mirjam PhDr., DrSc. 327 SM Moree Dana Mgr., Dr KSOS Muhič-Dizdarevič Selma Mgr., Ph.D KSOS- vedoucí Mucha Ivan doc., PhDr., EKS CSc. Müller Karel doc., Ing., 372 SM CSc. Murgaš Jaromír PhDr., CSc. 333, 332 FM Nešpor Zdeněk R. doc., PhDr., 399 HM; vedoucí Ph.D. redakční rady Lidé města Novák Aleš doc., Ph.D OA, FM Novák Arnošt Mgr. et. 352 SKE Mgr. Novotná Hedvika Mgr. 394 SM- vedoucí Novotná Marie Mgr. et Mgr. 366 KM Novotný Jaroslav Mgr., Ph.D. 333, 332 FM- vedoucí Novotný Karel prom. fil., Ph.D.,M.A. 331 Prac. oboru Něm.a franc. filosofie-vedoucí Obeidová Dina Bc. 335 studijní oddělení Pajgrtová Milada Bc RS- tajemnice Palek Bohumil PhDr., DrSc EKS Palek Karel prom.fil. 366 KM Pavlík Petr Ing., Ph.D GS; ředitel IMS Pešková Lenka 388 personální oddělení Pětová Marie Mgr., Ing. arch., Ph.D. 202 FM; proděkanka pro rozvoj Petříčková Taťána Mgr., Ph.D. 333, 332 FM Pinc Zdeněk doc., PhDr. 390 proděkan pro záležitosti studentů Pincová Barbora Mgr. 356 HISO- tajemnice Pincová Eliška Mgr. 393 QM Pinzová Lenka Mgr. 374 SBS Pollaková Kateřina Mgr. 374 SBS- vedoucí Pospíšilová Tereza Mgr., Ph.D SOS Prachařová Jitka 201 vedoucí ekonomického oddělení Prudký Libor Ing., Ph.D. 392 QM Putna Martin doc., Dr. 399 HM Richterová Eva Mgr. 396 SM 15

16 Obecné informace Rolfová Eliška Bc. 334 zahraniční agenda Rynda Ivan PhDr. 354 SKE- vedoucí katedry Říha Cyril Mgr., Ph.D. 403 proděkan pro vědu avýzkum Říha Daniel PhDr., Ph.D. 370 CM Říhová Sára Bc. mateřská dovolená Seidlová Málková Gabriela Mgr., Ph.D. 396 SM Seligová Markéta Mgr., Ph.D. 399 HM- vedoucí Sepp Hans Rainer doc., Dr. 333, 332 Prac. oboru Něm.a franc. filosofie Shanahan Daniel Ph.D. 366 KM Schreiberová Zuzana Bc OA- tajemnice Skovajsa Marek Mgr., Ph.D OS; proděkan pro zahraniční vztahy Skripnik Ondřej Mgr., Ph.D. 394 SM Sokol Jan prof., Ph.D., 331 proděkan pro vnější CSc. vztahy Sokolová Věra Ph.D GS Soukupová Blanka doc., PhDr., 327 SM CSc. Storchová Lucie PhDr., Ph.D. mateřská dovolená Strnad Karel Mgr. 330, 212 tajemník fakulty Strnadová Sidónia Ing., Bc. 328 mzdová účetní Svoboda Aleš Mgr. 371 CM- vedoucí Synek Stanislav Mgr. 333 FM Šafaříková Radana Mgr., Ph.D rodičovská dovolená Šafr Jiří PhDr., Ph.D. 356 HISO, ŘS Šalanda Bohuslav doc., PhDr., 356 HISO CSc. Šloufová Romana Mgr. mateřská dovolená Špaček Ondřej Mgr. et. 395 SM Mgr. Špot Marek Bc. 403 VaV Štěpánková Jitka Mgr. 363 studijní oddělenívedoucí Šťovíčková Jantulová MagdalénaMgr. 394 SM Šubrt Jiří doc., PhDr., 356 HISO- vedoucí CSc. Šustková Tereza Bc. 374 SBS Teryngerová Veronika Mgr. 368 KM Tošovská Magdalena 334 zahraniční oddělení Trnka Radek Ing., Ph.D. 352 SKE Trpišovský Milan Ing RS Tuček Jan Mgr. 400 HM Turková Miloslava PhDr., CSc. 327 SM 16

17 Vacířová Martina Bc EKS- tajemnice Vančát Jaroslav PhDr., Ph.D. 370 CM Vaněk Jan Ing. 344 LVT- vedoucí Vaněk Miroslav prof. PaedDr, OHSD- vedoucí Ph.D. pracoviště Vaňková Markéta Mgr. et Mgr. 394 mateřská dovolená Vrabec Martin Mgr. 333, 332 FM Vrzáček Petr Mgr RS Weberová Anna OHSD- tajemnice Wheeler Tamara Anne Bc. 363 studijní oddělení Zaoral Roman PhDr. 399 HM Zika Richard Mgr., Ph.D. 333, 332, 374 FM; ředitel IZV Zima Petr doc., PhDr OA Živná Jitka Ing. 213 ekonomické oddělení Vysvìtlivky: CM = Kreativní modul CŽV = Celoživotní vzdělávání EKS = Katedra Elektronické kultury a sémiotiky FM = Filosofický modul GS = Katedra Genderových studií HISO = Historická sociologie HM = Historický modul IDS = Institut doktorských studií IMS = Institut magisterských studií IZV = Institut základů vzdělanosti KM = Komunikativní modul KSOS, SOS = Katedra studií občanské společnosti OA = Obecná antropologie- Integrální studium člověka OHSD = Orální historie- Soudobé dějiny QM = Kvalifikační modul RS = Katedra Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích SBS = Sekretariát bakalářského studia SKE = Katedra Sociální a kulturní ekologie SM = Společenskovědní modul VaV=Odděleníprověduavýzkum 17

18 18

19 Harmonogram Harmonogram akademického roku 2011/2012 Zimní semestr(zs) ZápiskurzůdozimníhosemestruFHS Státní svátek Výukavzimnímsemestru Vánočníprázdniny Termín pro odevzdání bakalářské/magisterské práce(szz mezi ) Zkouškovéobdobízimnísemestr Den otevřených dveří Letní semestr(ls) ZápiskurzůdoletníhosemestruFHS Výukavletnímsemestru Děkanskýden Přijímací zkoušky- bakalářské studium Rektorský den Přijímací zkoušky- bakalářské studium(náhradní termín) Termín pro odevzdání bakalářské/magisterské práce(szz mezi ) Přijímacízkoušky-doktorskéstudium Přijímací zkoušky- magisterské studium Přijímací zkoušky- magisterské a doktorské studium (náhradní termín) Termín pro odevzdání bakalářské/magisterské práce(szz mezi ) Termín pro odevzdání bakalářské/magisterské práce(szz mezi ) 19

20 Harmonogram 20

21 Akreditované studijní obory UK FHS a studijní plány Akreditované studijní obory UK FHS a studijní plány Bakalářský obor Humanitní studia Obor: Studium humanitní vzdělanosti Magisterské navazující obory Humanitní studia Obor: Studia občanského sektoru Obor: Orální historie- Soudobé dějiny Obor: Obecná antropologie- Integrální studium člověka Obor: Historická sociologie Obor: Genderová studia Ekologie a ochrana prostředí Obor: Sociální a kulturní ekologie Sociální politika a sociální práce Obor: Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Mediální a komunikační studia Obor: Elektronická kultura a sémiotika Filozofie Obor: Německá a francouzská filozofie v Evropě(Eurofilozofie) 21

22 Akreditované studijní obory UK FHS a studijní plány Garanti oborů UK FHS a studijní plány Garant připravuje návrhy studijních plánů, které konkretizují bakalářský nebo magisterský studijní program. Více viz Statut Univerzity Karlovy v Praze. Studium humanitní vzdělanosti(shv) prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., P Studia občanského sektoru(sos) doc. Ing. Marie Dohnalová, CS Orální historie- soudobé dějiny(ohsd) prof. PaedDr. Mgr. Miroslav V Obecná antropologie(oa) doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D. Historická sociologie(hiso) doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. Genderová studia(gs) prof. Miloš Havelka, Csc. Sociální a kulturní ekologie(ske) doc. PhDr. Václav Matoušek, C Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích(rs) doc. Ing. Karel Muller, CSc. Elektronická kultura a sémiotika(eks) prof. PhDr. Miroslav Marcelli, Německá a francouzská filosofie v Evropě(DFP) doc. Hans Rainer Sepp, D.Phil Vysvětlivky ke studijním plánům Vztahy mezi jedním a ostatními předměty jsou vyjádřeny vždy za názvem předmětu následovně: K= Korekvizity = pro zápis kurzu je nutné mít současně zapsaný nebo již absolvovaný kurz uvedený jako korekvizita; P=Prerekvizity=prozápiskekurzujenutnémítjižabsolvovanýkurzuvedenýjako prerekvizita; Z= Záměnnost = kdykoli je požadováno splnění(absolvování) předmětu, je dostačující absolvovat předmět uvedený jako záměnný; N= Neslučitelnost = student si nemůže předmět zapsat v případě, že absolvoval nebo má právě zapsaný předmět uvedený jako neslučitelný;!!=nevyučován=předmětseletosnekoná,alebudevyučovánvpříštímroce. Rozsahvýukyjeuvedenvpoli Výuka.Symbol[H]značírozsahhodinzasemestr, [D]značípočetdní za semestr,[t]značípočettýdnů během semestru.vevšech ostatních případech jde o hodiny za týden. Zkratka Kr. označujepočetkreditůpřiřazenýchdanémupředmětu. Zkratka Dop.r. značídoporučenýročník,vekterémjevhodnépředmětabsolvovat. 22

23 Bakalářský obor Bakalářský obor Humanitní studia obor: Studium humanitní vzdělanosti Charakteristika oboru Bakalářské studium humanitní vzdělanosti(shv) je studijní obor humanitního vzdělávání, soustředěného kolem vědních oborů filosofické, historické, kulturní a sociální antropologie. Výrazným rysem tohoto programu je do značné míry otevřený studijní plán, který ponechává široký prostor individuálním schopnostem a zájmům každého studenta. Všichni studenti absolvují povinné předměty základních humanitních a společenskovědních oborů a souborné zkoušky v těchto oborech. Vhodnou volbou dalších předmětů se student může v průběhu studia postupně zaměřovat a specializovat buď k dalšímu(magisterskému) studiu v některém z příbuzných teoretických oborů, anebo k praktickému uplatnění. Informace o uplatnìní absolventù Absolvent oboru Studium humanitní vzdělanosti získá orientaci v řadě humanitních disciplín(filosofii, sociologii, psychologii, historii, antropologii a ekonomii) a v jejich vzájemné provázanosti, dobrou praktickou znalost nejméně jednoho cizího jazyka včetně schopnosti odborného překladu, schopnost kritického myšlení a kultivovaný slovní a písemný projev. Velký důraz se klade především na pěstování samostatnosti, odpovědnosti a vlastní tvořivé práce, která umožní absolventům efektivně se dále vzdělávat a flexibilně se přizpůsobovat měnícím se požadavkům trhu práce. Absolvent získá předpoklady pro širokou sféru uplatnění, např. v oblasti státní správy a samosprávy, ve sféře neziskových organizací, ve vzdělávání, v oblasti výzkumných a badatelských aktivit různých institucí či při poskytování poradenství v prostoru multikulturní sféry a humanitně zaměřených institucí. Absolvent s převážně teoretickým zaměřením získá v průběhu studia kromě všeobecného humanitního základu odbornost v některé z výše zmíněných humanitních disciplín a bude adekvátně připraven k navazujícím magisterským studiím v řadě humanitních oborů. Absolvent s převážně aplikačním zaměřením se díky prakticky uplatnitelným dovednostem, jako je např. vytváření rešerší, editace a příprava textů, zpracovávání informací a tvorba firemních prezentací, uplatní v oblastech jako je public relation, reklama, média apod. Studijní plán - Studium humanitní vzdìlanosti (prezenèní forma) Èásti státní závìreèné zkou¹ky 1. Filosofická antropologie 2. Ověření jazykové kompetence 3. Obhajoba bakalářské práce 4. Evropské dějiny v kontextech 5. Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě 23

24 Bakalářský obor Pøedepsané poøadí skládání èástí státní závìreèné zkou¹ky Ke všem částem státní závěrečné zkoušky se student poprvé přihlašuje současně. Poslední èást státní závìreèné zkou¹ky Počet kreditů nutných pro konání: 180 Povinné pøedmìty Kód Název Výuka Kr. Dop. r. YBQL002ZI Letní škola pro posluchače ZS0/0Z 2 1 prezenčního studia YBZF01 Proseminářkinterpretacitextu Z 0/2KZ 2 1 YBZB71000 Reference AJ ZS/LS 0/0 Zk 2 1 YBZB81000 Rozprava AJ ZS/LS 0/0 Zk 2 1 YBZB40000 Úvod do antropologie ZS/LS 0/0 Zk 2 1 YBZB10000 Úvod do ekonomie ZS/LS 0/0 Zk 2 1 YBZB60000 Úvod do filosofie ZS/LS 0/0 Zk 2 1 YBZB50000 Úvod do historie ZS/LS 0/0 Zk 2 1 YBZB20000 Úvod do psychologie ZS/LS 0/0 Zk 2 1 YBZB30000 Úvod do sociologie ZS/LS 0/0 Zk 2 1 YBZA20000 Filosofická antropologie ZS/LS 0/0 Zk 10 2 YBZA10000 Ověření jazykové kompetence ZS/LS 0/0 Zk 10 2 YBZA30000 Evropské dějiny v kontextech ZS/LS 0/0 Zk 10 3 YBZA50000 Přípravabakalářsképráce Z ZS/LS0/0Z 20 3 YBZA40000 Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě ZS/LS 0/0 Zk 10 3 Celkový počet kreditů za povinné předměty: 98 Povinnì volitelné pøedmìty Poèty kreditù Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 98 Tato hodnota činí 54% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky Studijní plán - Studium humanitní vzdìlanosti (kombinovaná forma) Èásti státní závìreèné zkou¹ky 1. Filosofická antropologie 2. Ověření jazykové kompetence 3. Obhajoba bakalářské práce 4. Evropské dějiny v kontextech 5. Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě 24

25 Bakalářský obor Pøedepsané poøadí skládání èástí státní závìreèné zkou¹ky Ke všem částem státní závěrečné zkoušky se student poprvé přihlašuje současně. Poslední èást státní závìreèné zkou¹ky Počet kreditů nutných pro konání: 180 Povinné pøedmìty Kód Název Výuka Kr. Dop. r. 0/2KZ 2 1 YBQL001ZI Letní škola pro posluchače ZS0/0KZ 5 1 kombinovaného studia YBF019 Proseminář k interpretaci textu (kombinovanéstudium) Z YBZB71000 Reference AJ ZS/LS 0/0 Zk 2 1 YBZB81000 Rozprava AJ ZS/LS 0/0 Zk 2 1 YBARA00EI Soustředění k Úvodu do LS0/0KZ 5 1 antropologie YBARE00EI Soustředění k Úvodu do ekonomie ZS 0/0 KZ 5 1 YBF0000BI Soustředění k Úvodu do filosofie ZS 0/0 KZ 5 1 YBHAA30BI Soustředění k Úvodu do historie ZS0/0KZ 5 1 (pro kombinované studium) YBARP00EI Soustředění k úvodu do psychologie ZS 0/0 KZ 5 1 YBARS00EI Soustředění k Úvodu do sociologie ZS 0/0 KZ 5 1 YBZB40000 Úvod do antropologie ZS/LS 0/0 Zk 2 1 YBZB10000 Úvod do ekonomie ZS/LS 0/0 Zk 2 1 YBZB60000 Úvod do filosofie ZS/LS 0/0 Zk 2 1 YBZB50000 Úvod do historie ZS/LS 0/0 Zk 2 1 YBZB20000 Úvod do psychologie ZS/LS 0/0 Zk 2 1 YBZB30000 Úvod do sociologie ZS/LS 0/0 Zk 2 1 YBZA20000 Filosofická antropologie ZS/LS 0/0 Zk 10 2 YBZA10000 Ověření jazykové kompetence ZS/LS 0/0 Zk 10 2 YBZR02EI Soustředění k souborné zkoušce ZS/LS 0/0 KZ 5 2 z filosofické antropologie YBJ026 Soustředění ke skeletovému překladu 0/2 Z 5 2 pro posluchače kombinovaného studia Z YBZA30000 Evropské dějiny v kontextech ZS/LS 0/0 Zk 10 3 YBZA50000 Přípravabakalářsképráce Z ZS/LS0/0Z 20 3 YBZR01EI Soustředění k souborné zkoušce 0/2Z 5 3 Evropskédějinyvkontextech Z YBA033 Soustředění k souborné zkoušce 0/2 Z 5 3 Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě Z YBZA40000 Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě ZS/LS 0/0 Zk 10 3 Celkový počet kreditů za povinné předměty:

26 Studia občanského sektoru Povinnì volitelné pøedmìty Poèty kreditù Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 130 Tato hodnota činí 72% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky Magisterské obory Humanitní studia obor: Studia občanského sektoru Charakteristika oboru Studijní obor se skládá ze tří částí: filosofická, sociologická a antropologická teorie pro občanský sektor; ekonomie a právo; aplikační předměty. Výuka předmětů je rozložena rovnoměrně zejména do prvních 3 semestrů, ve 4. semestru je ponecháno více prostoru průběžné praxi a ekonomicko-právní praxi v nestátních neziskových organizacích nebo v institucích státní správy. Profilové předměty jsou doplněny semináři. Studenti mohou navštěvovat kurzy jiných kateder a modulů UK FHS. Informace o uplatnìní absolventù Absolvent studijního oboru je dobře obeznámený se základními soudobými teoretickými poznatky o občanské společnosti z oblasti společenských věd a práva a disponuje prakticky uplatnitelnými ekonomickými a právními znalostmi. Má výborný přehled o politickém systému a systému zprostředkování zájmů v České republice a Evropské unii a dostatečné znalosti o tvorbě a vývoji veřejné politiky v národním i evropském rámci. Absolvent též nabude cenných manažerských, organizačních a komunikačních dovedností z oblasti řízení, provozu a personalistiky nestátních neziskových organizací(nno), využitelných v praxi. Uplatní se v nestátních neziskových organizacích(nadace, nadační fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti), v oblasti vzdělávání, poradenství a osvěty, v médiích apod., ve státní správě nebo v mezinárodních institucích a organizacích. UK FHS realizovala mezinárodní výzkum Role a vize nadací a spolupracuje na mezinárodním výzkumu občanského sektoru. Studijní plán - Studia obèanského sektoru (prezenèní forma) Èásti státní závìreèné zkou¹ky 1. Obhajoba diplomové práce 26

27 Studia občanského sektoru 2. Sociologická, politologická a antropologická teorie pro občanský sektor (1. státní zkouška) 3. Ekonomie a právo pro občanský sektor(2. státní zkouška) Poslední èást státní závìreèné zkou¹ky Obhajoba diplomové práce Počet kreditů nutných pro konání: 120 Povinné pøedmìty Kód Název Výuka Kr. Dop. r. YMN03PCZI Ekonomicko právní praxe I. ZS 0/0 KZ 5 1 YMN02PSLI Diplomní seminář I. LS 0/0 KZ 3 1 YMN22PSLI Metody empirického výzkumu LS0/0KZ 3 1 občanského sektoru I. seminář YMN28PCZI Občanská společnost v Evropské 0/2Z 1 1 unii-cvičení Z YMN28PSZI Občanská společnost v Evropské 0/2KZ 3 1 unii-seminář Z YMN05PPLI Občanská společnost, občanství LS0/0KZ 3 1 a demokracie YMN05PCLI Občanská společnost, občanství LS0/0KZ 2 1 a demokracie cvičení YMN05PSLI Občanská společnost, občanství LS0/0KZ 3 1 a demokracie seminář YMN03PCLI Ekonomicko právní praxe II. LS 0/0 KZ 5 1 YMN26PSZI Reforma veřejné správy v ČRseminář 0/2KZ 3 1 Z YMN05PPZI Sociologie institucí ZS 0/0 KZ 3 1 YMN05PCZI Sociologie institucí cvičení ZS 0/0 KZ 2 1 YMN06PPLI Ekonomie a právo pro občanský LS0/0KZ 3 1 sektor II. YMN06PCLI Ekonomie a právo pro občanský LS0/0KZ 2 1 sektor II. cvičení YMN09PCLI Sociálnímarketing-cvičení Z 0/1Z 2 1 YMN09PSLI Sociálnímarketing-seminář Z 0/2KZ 3 1 YMN04PPZI Teorie občanské společnosti I. ZS 0/0 KZ 3 1 YMN04PCZI Teorie občanské společnosti cvičení ZS 0/0 KZ 2 1 YMN04PPLI Teorie občanské společnosti II. LS 0/0 KZ 3 1 YMN06PPZI Ekonomie a právo pro občanský ZS0/0KZ 3 1 sektor I. YMN06PCZI Ekonomie a právo pro občanský ZS0/0KZ 2 1 sektor I. cvičení YMN27PPZX Veřejnápolitika Z 2/0Zk 3 1 YMN27PSZI Veřejnápolitika-seminář Z 0/2KZ 3 1 YMN30PCZI Základypsaníakademickýchtextů Z 0/2KZ 2 1 YMN02PCLI Diplomní seminář III. ZS/LS 0/0 KZ

28 Studia občanského sektoru YMN02PSZI Diplomní seminář II. ZS 0/0 KZ 3 2 YMN22PCZI Metody empirického výzkumu ZS0/0KZ 2 2 občanského sektoru II. cvičení YMN22PSZI Metody empirického výzkumu ZS0/0KZ 2 2 občanského sektoru II. seminář YMN050 PraxevobčanskémsektoruII. Z 0/2Z 1 2 YMN051 PraxevobčanskémsektoruIII. Z 0/2KZ 2 2 YMN13PCZI Management a aplikované znalosti ZS0/0KZ 2 2 pro občanský sektor III. cvičení YMN13PSZI Management a aplikované znalosti ZS0/0KZ 3 2 pro občanský sektor III. seminář YMN001 Právnírámecobčanskéhosektoru Z 2/0Zk 3 2 YMN08PCLI Právní rámec občanského sektorucvičení 0/2Z 2 2 PZ YMN08PSLI Právní rámec občanského sektoruseminář 0/2KZ 3 2 PZ YMN076 Regionální ekonomika 0/2 Zk 3 2 YMN84P4C0 Účetnictví a daňové předpisy pro 0/2Z 2 2 občanskýsektor-cvičení Z YMN84P4S0 Účetnictví a daňové předpisy pro občanskýsektor-seminář Z 0/2KZ 3 2 Celkový počet kreditů za povinné předměty: 105 Povinnì volitelné pøedmìty Kód Název Výuka Kr. Dop. r. YMN07VEB0 Introduction to Multiculturalism 2/0 KZ 3 0 YMN045 Multicultural Education- Reading 0/2 Z 3 0 YMN058 The History of Human Rights 0/8[HS] KZ 3 0 YYMN064 Social Enterprise 0/8[HS] KZ 3 0 YMN046 Multicultural Education- Reading 0/8[HS]Z 3 0 (distant) YMN057 Introduction to Multiculturalism 8/0[HS] KZ 3 0 (Distance Learning) YMN67VSZI Podnikání nestátních neziskových 1/2 KZ 3 0 organizací- seminář YMN003 Non-Profit Sector in the United 1/2 KZ 3 0 States YMN091 History of Human Rights in 0/8[HS]Z 3 0 International Relations(Distance Study) YMN084 Social Enterprise 0/8[HS] Z 3 0 YMN080 History of Human Rights in 0/2 Z 3 0 International Relations YMN082 Innovative Approaches to the Study of Civil Society 0/2 Z

29 Studia občanského sektoru YMN090 Innovative Approaches to the Study of Civil Society(Distance Study) 0/8[HS]Z 3 0 Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 3 Jiná ne¾ poslední èást státní závìreèné zkou¹ky Sociologická, politologická a antropologická teorie pro občanský sektor(1. státní zkouška) Povinné pøedmìty Kód Název Výuka Kr. Dop. r. YMN05PPLI Občanská společnost, občanství LS0/0KZ 3 1 a demokracie YMN05PCLI Občanská společnost, občanství LS0/0KZ 2 1 a demokracie cvičení YMN05PSLI Občanská společnost, občanství LS0/0KZ 3 1 a demokracie seminář YMN05PPZI Sociologie institucí ZS 0/0 KZ 3 1 YMN05PCZI Sociologie institucí cvičení ZS 0/0 KZ 2 1 YMN04PPZI Teorie občanské společnosti I. ZS 0/0 KZ 3 1 YMN04PCZI Teorie občanské společnosti cvičení ZS 0/0 KZ 2 1 YMN04PPLI Teorie občanské společnosti II. LS 0/0 KZ 3 1 YMN27PPZX Veřejnápolitika Z 2/0Zk 3 1 YMN27PSZI Veřejnápolitika-seminář Z 0/2KZ 3 1 Celkový počet kreditů za povinné předměty: 27 Jiná ne¾ poslední èást státní závìreèné zkou¹ky Ekonomie a právo pro občanský sektor(2. státní zkouška) Povinné pøedmìty Kód Název Výuka Kr. Dop. r. YMN26PSZI Reforma veřejné správy v ČRseminář 0/2KZ 3 1 Z YMN06PPLI Ekonomie a právo pro občanský LS0/0KZ 3 1 sektor II. YMN06PCLI Ekonomie a právo pro občanský LS0/0KZ 2 1 sektor II. cvičení YMN06PPZI Ekonomie a právo pro občanský ZS0/0KZ 3 1 sektor I. YMN06PCZI Ekonomie a právo pro občanský ZS0/0KZ 2 1 sektor I. cvičení YMN001 Právnírámecobčanskéhosektoru Z 2/0Zk 3 2 YMN08PCLI Právní rámec občanského sektorucvičení 0/2Z 2 2 PZ YMN08PSLI Právní rámec občanského sektoruseminář 0/2KZ

30 Studia občanského sektoru YMN076 Regionální ekonomika 0/2 Zk 3 2 Celkový počet kreditů za povinné předměty: 22 Studijní plán Studia občanského sektoru (kombinovaná forma) Části státní závěrečné zkoušky 1. Obhajoba diplomové práce 2. Sociologická, politologická a antropologická teorie pro občanský sektor (1. státní zkouška) 3. Ekonomie a právo pro občanský sektor (2. státní zkouška) Poslední část státní závěrečné zkoušky Obhajoba diplomové práce Počet kreditů nutných pro konání: 120 Povinné předměty: Kód Název Výuka Kr. Dop. r. YMN044 YMN025 YMN020 YMN036 Cvičení k praxi v občanském sektoru (kombinovaná forma) Z Diplomní seminář I. (kombinovaná forma) Z Metody empirického výzkumu občanského sektoru I. - seminář (kombinovaná forma) Z Občanská společnost v Evropské unii - cvičení (kombinovaná forma) Z 0/4 [HS] KZ 2 1 0/4 [HS] KZ 3 1 0/8 [HS] KZ 3 1 0/4 [HS] Z 1 1 YMN037 YMN05PPLI YMN015 YMN Občanská společnost v Evropské unii - seminář (kombinovaná forma) Z Občanská společnost, občanství a demokracie Občanská společnost, občanství a demokracie - cvičení (kombinovaná forma) Z Občanská společnost, občanství a demokracie - seminář (kombinovaná forma) Z 0/8 [HS] KZ 3 1 LS 0/0 KZ 3 1 0/1 [HS] KZ 2 1 0/8 [HS] KZ 3 1

31 Studia občanského sektoru YMN012 Praxe v občanském sektoru I. 0/4[HS]Z 1 1 (kombinovanáforma) Z YMN034 Reforma veřejné správy v ČRseminář(kombinovanáforma) 0/8[HS]KZ 3 1 Z YMN05PPZI Sociologie institucí ZS 0/0 KZ 3 1 YMN029 Sociologie organizace pro občanský 0/4[HS] KZ 2 1 sektor- cvičení(kombinovaná forma) Z YMN013 Sociální ekonomika(kombinovaná 12/0[HS]Zk 3 1 forma) Z YMN026 Sociální ekonomika- cvičení 0/1[HS]KZ 2 1 (kombinovanáforma) Z YMN017 Sociální marketing- cvičení 0/1[HS]Z 2 1 (kombinovanáforma) Z YMN018 Sociální marketing- seminář 0/12[HS]KZ 3 1 (kombinovanáforma) Z YMN027 Teorie občanské společnosti I. 8/0[HS]Zk 3 1 (kombinovanáforma) Z YMN028 Teorie občanské společnosti I.- 0/4[HS]KZ 2 1 cvičení(kombinovanáforma) Z YMN019 Teorie občanské společnosti II. 0/8[HS]KZ 3 1 seminář(kombinovanáforma) PZ YMN032 Veřejná ekonomika(kombinovaná 4/0[HS]Zk 2 1 forma) Z YMN033 Veřejná ekonomika- cvičení 0/2[HS]Z 1 1 (kombinovanáforma) Z YMN030 Veřejná politika(kombinovaná 8/0[HS]Zk 3 1 forma) Z YMN031 Veřejná politika- seminář 0/4[HS]KZ 3 1 (kombinovanáforma) Z YMN043 Základy psaní akademických textů 0/4[HS]KZ 2 1 (kombinovanáforma) Z YMN024 Diplomní seminář III.(kombinovaná 0/4[HS]KZ 12 2 forma) PZ YMN016 Diplomní seminář II.(kombinovaná 0/8[HS]KZ 6 2 forma) PZ YMN041 Metody empirického výzkumu 0/4[HS]Z 2 2 občanského sektoru II.- cvičení (kombinovanáforma) PZ YMN042 Metody empirického výzkumu 0/8[HS] KZ 3 2 občanského sektoru II.- seminář (kombinovanáforma) PZ YMN053 Praxe v občanském sektoru II. (kombinovanáforma) Z 0/4[HS]Z

32 Studia občanského sektoru YMN054 Praxe v občanském sektoru III. 0/4[HS]KZ 2 2 (kombinovanáforma) Z YMN038 Projektový management- cvičení 0/4[HS]KZ 2 2 (kombinovanáforma) KZ YMN023 Projektový management- seminář 0/8[HS]KZ 3 2 (kombinovanáforma) KZ YMN035 Právní rámec občanského sektoru 8/0[HS]Zk 3 2 (kombinovanáforma) Z YMN022 Právní rámec občanského sektorucvičení(kombinovanáforma) 0/4[HS]Z 2 2 PZ YMN021 Právní rámec občanského sektoruseminář(kombinovanáforma) 0/8[HS]KZ 3 2 PZ YMN29PPZI Regionální ekonomika(kombinovaná 0/8[HS] Zk 3 2 forma) YMN039 Účetnictví a daňové předpisy pro 0/4[HS]Z 2 2 občanský sektor- cvičení (kombinovanáforma) Z YMN040 Účetnictví a daňové předpisy pro občanský sektor- seminář (kombinovanáforma) Z 0/8[HS] KZ 3 2 Celkový počet kreditů za povinné předměty: 105 Povinnì volitelné pøedmìty Kód Název Výuka Kr. Dop. r. YMN046 Multicultural Education- Reading 0/8[HS]Z 3 0 (distant) YMN057 Introduction to Multiculturalism 8/0[HS] KZ 3 0 (Distance Learning) YMN058 The History of Human Rights 0/8[HS] KZ 3 0 YYMN064 Social Enterprise 0/8[HS] KZ 3 0 YMN045 Multicultural Education- Reading 0/2 Z 3 0 YMN07VEB0 Introduction to Multiculturalism 2/0 KZ 3 0 YMN67VSZI Podnikání nestátních neziskových 1/2 KZ 3 0 organizací- seminář YMN003 Non-Profit Sector in the United 1/2 KZ 3 0 States YMN080 History of Human Rights in 0/2 Z 3 0 International Relations YMN084 Social Enterprise 0/8[HS] Z 3 0 YMN082 Innovative Approaches to the Study 0/2 Z 3 0 of Civil Society YMN091 History of Human Rights in International Relations(Distance Study) 0/8[HS]Z

33 Studia občanského sektoru YMN090 Innovative Approaches to the Study of Civil Society(Distance Study) 0/8[HS]Z 3 0 Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 3 Jiná ne¾ poslední èást státní závìreèné zkou¹ky Sociologická, politologická a antropologická teorie pro občanský sektor(1. státní zkouška) Povinné pøedmìty Kód Název Výuka Kr. Dop. r. YMN05PPLI Občanská společnost, občanství LS0/0KZ 3 1 a demokracie YMN015 Občanská společnost, občanství 0/1[HS] KZ 2 1 a demokracie- cvičení (kombinovanáforma) Z YMN014 Občanská společnost, občanství 0/8[HS] KZ 3 1 a demokracie- seminář (kombinovanáforma) Z YMN05PPZI Sociologie institucí ZS 0/0 KZ 3 1 YMN029 Sociologie organizace pro občanský 0/4[HS] KZ 2 1 sektor- cvičení(kombinovaná forma) Z YMN027 Teorie občanské společnosti I. 8/0[HS]Zk 3 1 (kombinovanáforma) Z YMN028 Teorie občanské společnosti I.- 0/4[HS]KZ 2 1 cvičení(kombinovanáforma) Z YMN019 Teorie občanské společnosti II. 0/8[HS]KZ 3 1 seminář(kombinovanáforma) PZ YMN030 Veřejná politika(kombinovaná 8/0[HS]Zk 3 1 forma) Z YMN031 Veřejná politika- seminář (kombinovanáforma) Z 0/4[HS]KZ 3 1 Celkový počet kreditů za povinné předměty: 27 Jiná ne¾ poslední èást státní závìreèné zkou¹ky Ekonomie a právo pro občanský sektor(2. státní zkouška) Povinné pøedmìty Kód Název Výuka Kr. Dop. r. YMN034 Reforma veřejné správy v ČRseminář(kombinovanáforma) 0/8[HS]KZ 3 1 Z YMN013 Sociální ekonomika(kombinovaná 12/0[HS]Zk 3 1 forma) Z YMN026 Sociální ekonomika- cvičení (kombinovanáforma) Z 0/1[HS]KZ

34 YMN032 Veřejná ekonomika (kombinovaná 4/0 [HS] Zk 2 1 forma) Z YMN033 Veřejná ekonomika - cvičení 0/2 [HS] Z 1 1 (kombinovaná forma) Z YMN035 Právní rámec občanského sektoru 8/0 [HS] Zk 3 2 (kombinovaná forma) Z YMN022 Právní rámec občanského sektoru - 0/4 [HS] Z 2 2 cvičení (kombinovaná forma) PZ YMN021 Právní rámec občanského sektoru - 0/8 [HS] KZ 3 2 seminář (kombinovaná forma) PZ YMN29PPZI Regionální ekonomika (kombinovaná 0/8 [HS] Zk 3 2 forma) Celkový počet kreditů za povinné předměty: 22 Humanitní studia obor: Orální historie - Soudobé dějiny Charakteristika oboru Cílem studijního oboru je v návaznosti na bakalářské vzdělání vychovat vysokoškolsky vzdělané odborníky v oblasti soudobých dějin a orální historie na magisterské univerzitní úrovni. Obor navazuje na bakalářské studijní programy společenskovědního a humanitního směru a zaměřuje se na velmi perspektivní problematiku soudobých dějin v širokém interdisciplinárním, geografickém a časovém pojetí. Obor umožňuje studentům, aby se profilovali ve dvou segmentech. Směr historický vedle základních předmětů z oboru v hlavní nabídce umožňuje specializaci na konkrétní témata vykládaná v mezinárodním a interdisciplinárním kontextu. Směr metodologický se zaměřuje především na teoretické i praktické otázky využití orální historie a dalších kvalitativních metod při výzkumu nedávné minulosti. Studium je v rámci obou směrů založeno nejen na získávání teoretických a metodologických poznatků z nejrůznějších příbuzných oborů zkoumajících dané téma (kromě historie a antropologie také z politologie, sociologie, sociální lingvistiky, psychologie, sociální geografie apod.), ale poskytuje studentům adekvátní možnost aktivně se na výzkumu zkoumaného tématu podílet (formou prací, zapojení do výzkumných projektů, účastí na konferencích). Informace o uplatnění absolventů Absolventi mají šanci se stát nejen úzce specializovanými odborníky s uplatněním v oblasti vědecké a výzkumné činnosti provozované na akademické půdě, ale díky svým znalostem, dovednostem a zkušenostem mají možnost širokého uplatnění ve sféře formálního 34

35 Orální historie- Soudobé dějiny a neformálního vzdělávání, v institucích univerzitního i neuniverzitního typu, jako řadoví nebo vedoucí pracovníci ve státní a politické správě ústřední, krajské nebo místní úrovně, v expertních skupinách EU, v agenturách sítě OSN, ve sféře památkové péče a obecně ve sféře péče o kulturní dědictví(např. v památkových ústavech, v muzeích apod.), dále pak na pozici správců novodobých archivních fondů a pracovníků odpovědných za spisovou službu v archivech státních, ale také podnikových a firemních. Samozřejmě pak mohou nalézt uplatnění v soukromém sektoru jako pracovníci neziskových organizací působících např. v oblasti dodržování a obecné ochrany lidských práv, v oblasti monitoringu genderových práv či práv menšin, nebo se budou specializovat na konkrétní sociální pomoc a poradenství u vybraných jednotlivců či skupin obyvatel. Dále pak absolventi mohou působit jako řadoví pracovníci, resp. pracovníci managementu domácích, evropských či globálních politických (či ekonomických) institucí a organizací, jako tvůrčí pracovníci tištěných, elektronických či audiovizuálních médií nebo jako odborní analytici a experti v oblasti poradenství. Studijní plán - Orální historie - Soudobé dìjiny (prezenèní / kombinovaná forma) Èásti státní závìreèné zkou¹ky 1. Obhajoba diplomové práce 2. Teorie a metodologie výzkumu soudobých dějin 3. Soudobé dějiny v českém a mezinárodním kontextu Pøedepsané poøadí skládání èástí státní závìreèné zkou¹ky Ke všem částem státní závěrečné zkoušky se student poprvé přihlašuje současně. Poslední èást státní závìreèné zkou¹ky Počet kreditů nutných pro konání: 120 Povinné pøedmìty Kód Název Výuka Kr. Dop. r. YMO017 Analýza a interpretace narativních 2/0 Zk 3 1 pramenů YMO007 Diplomový seminář I. 0/2 Z 2 1 YMO010 Interdisciplinární studium soudobých 2/0 Zk 4 1 dějin I.(české a světové dějiny ) YMO013 Interdisciplinární studium soudobých 0/2 Z 2 1 dějin I.(české a světové dějiny )-seminář YMO011 Interdisciplinární studium soudobých 2/0 Zk 4 1 dějin II.(české a světové dějiny ) P YMO014 Interdisciplinární studium soudobých dějin II.(české a světové dějiny )-seminář P 0/2 Z

36 Orální historie- Soudobé dějiny YMO004 Orální historie a metodologie studia 0/0 KZ 10 1 soudobých dějin YMO016 Orální historie ve výzkumu 2/0 Zk 3 1 soudobých dějin YMO019 Úvod do studia soudobých dějin 2/0 Zk 3 1 (paradigmata, metody, prameny, specifika) YMO008 Diplomový seminář II. 0/2 Z 2 2 YMO009 Diplomový seminář III. 0/2 Z 2 2 YMO005 Interdisciplinární studium soudobých 0/0 Zk 10 2 dějin-českéasvětovédějiny( současnost) YMO012 Interdisciplinární studium soudobých 2/0Zk 4 2 dějiniii.(č.asv.dějiny,tranzice) P YMO015 Interdisciplinární studium soudobých 0/2 Z 2 2 dějiniii.(č.asv.dějiny,tranzice)- seminář P YMO006 Příprava diplomové práce 0/0 Z 24 2 YMO020 Terénní praxe 0/0 Z 12 2 YMO028 Historiografie a metodologie historickévědy NZ 2/0Z 3 Celkový počet kreditů za povinné předměty: 92 Povinnì volitelné pøedmìty Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 16 Poèty kreditù Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 108 Tato hodnota činí 90% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky Humanitní studia obor: Obecná antropologie- Integrální studium člověka Charakteristika oboru Dvouletý navazující magisterský obor v prezenční formě studia nabízí důkladné vzdělání ve fyzické, filosofické, historické, kulturní a sociální antropologii, v sociolingvistice a archeologii. Součástí studia je i praxe v antropologickém terénním výzkumu, zaměřeném zejména nasociálníaetnickéskupinyvčr,najejichsetkáváníamožnékonflikty.studentsivybírá z kombinace dvou specializačních modulů: povinným modulem navazujícího studijního oboru Obecná antropologie- Integrální studium člověka je sociokulturní a lingvistická antropologie. Tento základní specializační modul si každý student doplní jedním dalším ze seznamu: 36

37 - historická antropologie- kulturní dějiny - filosofická antropologie - humánní etologie. Informace o uplatnìní absolventù Obecná antropologie- Integrální studium člověka Absolvent jakýchkoli specializačních modulů oboru OA-ISČ kromě jazykových znalostí, zvládá na vysoké úrovni metodologii a teorii zvolených specializací a je schopen kvalitně provádět samostatný výzkum zaměřený na různé kulturní, společenské, historické, filosofické aj. fenomény. Velmi dobře se orientuje ve složitých zákonitostech a vztazích sociokulturního vývoje rozmanitých etnických, sociálních, konfesijních aj. skupin a dovede zkoumat a analyzovat různé společenské a symbolické systémy a procesy, zdroje konfliktů uvnitř lidského společenství a iniciovat opatření k jejich řešení. Absolvent nachází široké uplatnění např. v univerzitní sféře jako vysokoškolský učitel a výzkumný pracovník, v nejrůznějších nadacích a neziskových organizacích, dále ve státní správě, v žurnalistice, diplomatických službách, firemním výzkumu apod. Studijní plán - specializace Humánní etologie (prezenèní forma) Èásti státní závìreèné zkou¹ky 1. Obhajoba diplomové práce 2. Teorie a metody sociokulturní a lingvistické antropologie 3. Etologie člověka a evoluční biologie Pøedepsané poøadí skládání èástí státní závìreèné zkou¹ky Ke všem částem státní závěrečné zkoušky se student poprvé přihlašuje současně. Poslední èást státní závìreèné zkou¹ky Počet kreditů nutných pro konání: 120 Povinné pøedmìty Kód Název Výuka Kr. Dop. r. YMA035 Diplomní seminář pro filozofickou 2/0KZ 5 0 antropologii Z YMA034 Diplomní seminář pro historickou 0/2KZ 5 0 antropologii Z YMA004 Diplomní seminář ZS/LS 0/2 KZ 0 0 YMAS200LI Etnografie:metodaažánr Z 2/0KZ 6 0 YMA051 Etologické praktikum 0/2 Zk 6 0 YMA43PSZI Etologický seminář ZS 0/0 KZ 3 0 YMA26VPLI Etologie člověka LS 0/0 KZ 3 0 YMA40PPZI Evolučníbiologie NZ 2/0Zk 6 0 YMA07VSLI Interview jako antropologická metoda: technika a analýza mluveného slova LS0/0KZ

38 Obecná antropologie- Integrální studium člověka YMA007 Jazyk, kultura a společnost Úvod ZS2/0KZ 3 0 do lingvistické antropologie YMA01PSZI Seminář/Klíčové texty-sociokulturní ZS0/0KZ 3 0 antropologie YMA27VPLI Metodologie výzkumu chování LS 0/0 KZ 3 0 Celkový počet kreditů za povinné předměty: 68 Povinnì volitelné pøedmìty Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 39 Poèty kreditù Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 107 Tato hodnota činí 89% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky Studijní plán - specializace Filosocká antropologie (prezenèní forma) Části státní závěrečné zkoušky 1. Obhajoba diplomové práce 2. Filosofická antropologie 3. Teorie a metody sociokulturní a lingvistické antropologie Pøedepsané poøadí skládání èástí státní závìreèné zkou¹ky Ke všem částem státní závěrečné zkoušky se student poprvé přihlašuje současně. Poslední èást státní závìreèné zkou¹ky Počet kreditů nutných pro konání: 120 Povinné pøedmìty Kód Název Výuka Kr. Dop. r. YMA035 Diplomní seminář pro filozofickou 2/0KZ 5 0 antropologii Z YMA034 Diplomní seminář pro historickou 0/2KZ 5 0 antropologii Z YMA004 Diplomní seminář ZS/LS 0/2 KZ 0 0 YMAS200LI Etnografie:metodaažánr Z 2/0KZ 6 0 YMA43PSZI Etologický seminář ZS 0/0 KZ 3 0 YMA61PSZI Seminář k historii filozofické ZS0/0KZ 3 0 antropologie I YMA61PSLI Seminář k historii filozofické antropologie II LS2/0KZ

39 Obecná antropologie- Integrální studium člověka YMA07VSLI Interview jako antropologická metoda: technika a analýza mluveného slova YMA007 Jazyk, kultura a společnost Úvod do lingvistické antropologie YMA01PSZI Seminář/Klíčové texty-sociokulturní antropologie YMA60PSZI Metodický seminář k filozofické antropologii I YMA60PSLI Metodický seminář k filozofické antropologii II LS0/0KZ 3 0 ZS2/0KZ 3 0 ZS0/0KZ 3 0 ZS0/0KZ 3 0 LS0/2KZ 3 0 Celkový počet kreditů za povinné předměty: 68 Povinnì volitelné pøedmìty Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 39 Poèty kreditù Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 107 Tato hodnota činí 89% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky Studijní plán - specializace Historická antropologie - kulturní dìjiny (prezenèní forma) Èásti státní závìreèné zkou¹ky 1. Obhajoba diplomové práce 2. Historická antropologie, kulturní dějiny a historiografie 3. Teorie a metody sociokulturní a lingvistické antropologie Pøedepsané poøadí skládání èástí státní závìreèné zkou¹ky Ke všem částem státní závěrečné zkoušky se student poprvé přihlašuje současně. Poslední èást státní závìreèné zkou¹ky Počet kreditů nutných pro konání: 120 Povinné pøedmìty Kód Název Výuka Kr. Dop. r. YMA035 Diplomní seminář pro filozofickou 2/0KZ 5 0 antropologii Z YMA034 Diplomní seminář pro historickou 0/2KZ 5 0 antropologii Z YMA004 Diplomní seminář ZS/LS 0/2 KZ

40 Historická sociologie YMAS200LI Etnografie:metodaažánr Z 2/0KZ 6 0 YMA43PSZI Etologický seminář ZS 0/0 KZ 3 0 YMA22PSZI Historická antropologie I ZS 0/0 KZ 3 0 YMA42PSLI Historická antropologie II LS 0/0 KZ 3 0 YMA21PPZI Historiografie a metodologie ZS0/0KZ 3 0 historické vědy I YMA41PPLI Historiografie a metodologie LS0/0KZ 3 0 historické vědy II YMA07VSLI Interview jako antropologická LS0/0KZ 3 0 metoda: technika a analýza mluveného slova YMA007 Jazyk, kultura a společnost Úvod ZS2/0KZ 3 0 do lingvistické antropologie YMA01PSZI Seminář/Klíčové texty-sociokulturní antropologie ZS0/0KZ 3 0 Celkový počet kreditů za povinné předměty: 68 Povinnì volitelné pøedmìty Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 39 Poèty kreditù Počet kreditů za povinné předměty plus miminální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 107 Tato hodnota činí 89% počtu kreditů nutných pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky Humanitní studia obor: Historická sociologie Charakteristika oboru Cílem studijního oboru historická sociologie je rozvíjet badatelskou činnost a pedagogickou přípravu odborníků se zaměřením na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, jež významným způsobem ovlivňují život soudobých společností. Jedná se zejména o problematiku modernizace a sociální změny, globalizačních tendencí a vlivů, integračních a dezintegračních procesů, vztahů kontinuity a diskontinuity, náboženské a kulturní plurality, propojování globálního a lokálního, identifikaci šancí a rizik sociálního vývoje, analýzu konfliktních situací a možností jejich překonávání. Potřeba porozumět všem těmto otázkám vyvolává požadavky na rozvoj adekvátních teoretických a metodologických přístupů a zároveň na specifickou přípravu vysokoškolských studentů. Informace o uplatnìní absolventù Absolventi oboru získají během studia teoretické znalosti historickosociologického charakteru z oblasti sociální, kulturní, náboženské, politické a ekonomické, odborné dovednosti založené na zvládnutí základních přístupů kvantitativní a kvalitativní historickosociologické 40

Seznam předmětů Fakulta humanitních studií 2009/2010

Seznam předmětů Fakulta humanitních studií 2009/2010 Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií Seznam předmětů Fakulta humanitních studií 2009/2010 Obsah Univerzita Karlova v Praze......................................................... 5 Fakulta

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK ze dne 11. června 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK ze dne 11. června 2015 Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK ze dne 11. června 2015 PROJEDNANÉ BODY PROGRAMU: 1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 11. června 2015 - program zasedání byl Vědeckou radou FHS UK

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK ze dne 6. února 2014

Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK ze dne 6. února 2014 Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK ze dne 6. února 2014 PROJEDNANÉ BODY PROGRAMU: 1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 6. února 2014 - program zasedání byl Vědeckou radou FHS UK schválen

Více

kulta humanitních studií

kulta humanitních studií kulta humanitních studií ZÁPIS O VEŘEJNÉM HLASOVÁNÍ PER ROLLAM Vědecké rady Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy od pátku 20. dubna do pátku 27. dubna 2018-2 Schválení studijních programů na FHS

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY FHS UK ZE DNE 14. ČERVNA 2018

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY FHS UK ZE DNE 14. ČERVNA 2018 Praha, 18. 6. 2018 č.j.: UKFHS/57666/2018-2 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY FHS UK ZE DNE 14. ČERVNA 2018 Projednané body programu: 1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 14. června 2018

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady UK FHS ze dne 20. září 2012

Zápis ze zasedání Vědecké rady UK FHS ze dne 20. září 2012 Zápis ze zasedání Vědecké rady UK FHS ze dne 20. září 2012 PROJEDNANÉ BODY PROGRAMU: 1. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady UK FHS, které se uskutečnilo 21. června 2012 - zápis byl Vědeckou radou

Více

Zápis o veřejném hlasování per rollam o

Zápis o veřejném hlasování per rollam o Zápis o veřejném hlasování per rollam o žádosti o udělení akreditace doktorskému studijnímu programu Humanitní studia, studijnímu oboru Integrální studium člověka Obecná antropologie (prezenční a kombinovaná

Více

Seznam předmětů Fakulta humanitních studií 2012/2013

Seznam předmětů Fakulta humanitních studií 2012/2013 Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií Seznam předmětů Fakulta humanitních studií 2012/2013 Obsah Univerzita Karlova v Praze......................................................... 5 Fakulta

Více

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703 Studijní obor Sociologie a sociální B6703 Cíle a charakteristika studijního oboru Studijní kombinace sociologie sociální a kulturní je chybějícím článkem při přípravě studentů na celou řadu povolání, v

Více

Seznam předmětů Fakulta humanitních studií 2010/2011

Seznam předmětů Fakulta humanitních studií 2010/2011 Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií Seznam předmětů Fakulta humanitních studií 2010/2011 Obsah Univerzita Karlova v Praze......................................................... 5 Fakulta

Více

Seznam předmětů Fakulta humanitních studií 2013/2014

Seznam předmětů Fakulta humanitních studií 2013/2014 Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií Seznam předmětů Fakulta humanitních studií 2013/2014 Redakční uzávěrka: 27. 6. 2013 Obsah Univerzita Karlova v Praze.........................................................

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK ze dne 14. března 2013

Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK ze dne 14. března 2013 Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK ze dne 14. března 2013 PROJEDNANÉ BODY PROGRAMU: 1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 14. března 2013 - program zasedání byl Vědeckou radou FHS UK

Více

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: )

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: ) Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 PP1 Výzkumné praktikum 0p + 3s Z p 5 PhDr. Jiří Vinopal,

Více

Výběrová řízení. Výběrové řízení - hostující profesor - OP VVV/jaro 2019/

Výběrová řízení. Výběrové řízení - hostující profesor - OP VVV/jaro 2019/ Výběrová řízení Výběrové řízení - hostující profesor - OP VVV/jaro 2019/11.12.2018 Výběrové řízení - hostující profesor - OP VVV/jaro 2019/11.12.2018 Výběrové řízení - vědecko-pedagogický pracovník - Pracoviště

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady UK FHS ze dne 24. ledna 2013

Zápis ze zasedání Vědecké rady UK FHS ze dne 24. ledna 2013 Zápis ze zasedání Vědecké rady UK FHS ze dne 24. ledna 2013 PROJEDNANÉ BODY PROGRAMU: 1. Schválení programu zasedání Vědecké rady UK FHS dne 24. ledna 2013 - program zasedání byl Vědeckou radou UK FHS

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady UK FHS ze dne 29. září 2011

Zápis ze zasedání Vědecké rady UK FHS ze dne 29. září 2011 Zápis ze zasedání Vědecké rady UK FHS ze dne 29. září 2011 PROJEDNANÉ BODY PROGRAMU: 1. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady UK FHS ze 17. února 2011 - zápis byl Vědeckou radou UK FHS schválen 2.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY FHS UK ZE DNE 31. LEDNA 2019

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY FHS UK ZE DNE 31. LEDNA 2019 Praha, 1. 2. 2019 č.j.: UKFHS/11401/2019-8 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY FHS UK ZE DNE 31. LEDNA 2019 Projednané body programu: 1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 31. ledna 2019 Program

Více

Informace pro studenty doktorského studijního programu obecná jazykověda a teorie komunikace (OJTK)

Informace pro studenty doktorského studijního programu obecná jazykověda a teorie komunikace (OJTK) Informace pro studenty doktorského studijního programu obecná jazykověda a teorie komunikace (OJTK) Tento dokument je určen pro studenty, kteří zahájili své studium v akademickém roce 212/213 (tedy od

Více

KULTUROLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury

KULTUROLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury KULTUROLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury Název předmětu 1 způs. zak. druh před. (Platnost akreditace: 21.2. 2008 1.3. 2012) kr. přednášející SPOLEČNÝ

Více

Den otevřených dveří 2018

Den otevřených dveří 2018 Den otevřených dveří 2018 Studijní program: sociální politika a sociální práce Katedra sociální práce FF UK Přehled informací 1. Nabízené studijní programy 2. Přijímací řízení 2018/19 3. Přípravné kurzy

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK ze dne 19. září 2013

Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK ze dne 19. září 2013 Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK ze dne 19. září 2013 PROJEDNANÉ BODY PROGRAMU: 1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 19. září 2013 - program zasedání byl Vědeckou radou FHS UK schválen

Více

Studijní obor doktorského studia Politologie (P0312D20548)

Studijní obor doktorského studia Politologie (P0312D20548) Studijní obor doktorského studia Politologie (P0312D20548) Doktorský studijní program politologie je nový studijní program UK, který slučuje dosavadní studijní doktorské programy akreditované na FSV UK

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

Studijní obor 6703T Sociologie - navazující magisterské studium

Studijní obor 6703T Sociologie - navazující magisterské studium Studijní obor 6703T Sociologie - navazující magisterské studium Studijní obor 6703T Sociologie - navazující magisterské studium Obor sociologie poskytuje přehled základních paradigmat u hlavních teoretických

Více

Studijní obor 6703T Sociologie - navazující magisterské studium

Studijní obor 6703T Sociologie - navazující magisterské studium Studijní obor 6703T Sociologie - navazující magisterské studium Studijní obor 6703T Sociologie - navazující magisterské studium Obor sociologie poskytuje přehled základních paradigmat u hlavních teoretických

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady UK FHS ze dne 21. června 2012

Zápis ze zasedání Vědecké rady UK FHS ze dne 21. června 2012 Zápis ze zasedání Vědecké rady UK FHS ze dne 21. června 2012 PROJEDNANÉ BODY PROGRAMU: 1. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady UK FHS, které se uskutečnilo 12. dubna 2012 - zápis byl Vědeckou radou

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK ze dne 21. června 2016

Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK ze dne 21. června 2016 Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK ze dne 21. června 2016 PROJEDNANÉ BODY PROGRAMU: 1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 21. června 2016 - program zasedání byl Vědeckou radou FHS UK

Více

Základní informace pro bakalářské studium oboru VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Základní informace pro bakalářské studium oboru VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Základní informace pro bakalářské studium oboru VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D. Základní informace o studiu na Univerzitě Jana Amose Komenského 1. Harmonogram akademického roku 2. Studijní

Více

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: PD/04/2013 POKYN DĚKANKY Datum vydání: 27. 2. 2013 Ú: 1. 2. 2013 Vydává: Zpracoval: Počet stran: 9 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: Webová prezentace

Více

Soulad studijního programu. Mezinárodní rozvojová studia. geografie B1301 Geografie 6702R004 Mezinárodní rozvojová studia

Soulad studijního programu. Mezinárodní rozvojová studia. geografie B1301 Geografie 6702R004 Mezinárodní rozvojová studia Standard studijního Mezinárodní rozvojová studia A. Specifika a obsah studijního : Typ Oblast/oblasti vzdělávání Základní tematické okruhy Kód Rozlišení Profil studijního Propojení studijního s tvůrčí

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

Veřejná ekonomika a správa

Veřejná ekonomika a správa Studijní obor Veřejná ekonomika a správa Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Veřejná ekonomika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY FHS UK ZE DNE 8. LISTOPADU 2018

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY FHS UK ZE DNE 8. LISTOPADU 2018 Praha, 13. 11. 2018 č.j.: UKFHS/148167/2018-10 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY FHS UK ZE DNE 8. LISTOPADU 2018 Projednané body programu: 1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 8. listopadu

Více

B-IIa Studijní plán pro magisterský studijní program

B-IIa Studijní plán pro magisterský studijní program B-IIa Studijní plán pro magisterský studijní program Označení studijního plánu Číslo Název předmětu 1. Studijní plán pro prezenční formu studia Andragogika a management rozsah Povinné předměty Úvod do

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK ze dne 12. června 2014

Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK ze dne 12. června 2014 Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK ze dne 12. června 2014 PROJEDNANÉ BODY PROGRAMU: 1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 12. června 2014 - program zasedání byl Vědeckou radou FHS UK

Více

SOCIOLOGIE SOC / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté)

SOCIOLOGIE SOC / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté) SOCIOLOGIE SOC / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté) SOC I. cyklus SOC011001 / Úvod do sociologie Jiří Šubrt 3/- Zk -/- SOC011002 / Sociologický proseminář Richard Růžička

Více

Seznam předmětů Fakulta humanitních studií 2014/2015

Seznam předmětů Fakulta humanitních studií 2014/2015 Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií Seznam předmětů Fakulta humanitních studií 2014/2015 Redakční uzávěrka: 19. 6. 2014 Obsah Univerzita Karlova v Praze.........................................................

Více

Studijní program Foresight for Environment and Development. Geoinformatika

Studijní program Foresight for Environment and Development. Geoinformatika Standard studijního Foresight for Environment and Development A. Specifika a obsah studijního : Typ Oblast/oblasti vzdělávání Základní tematické okruhy Kód Rozlišení Profil studijního Propojení studijního

Více

Studijní obor 7202R Žurnalistika - bakalářské studium

Studijní obor 7202R Žurnalistika - bakalářské studium Studijní obor 7202R Žurnalistika - bakalářské studium Studijní obor 7202R Žurnalistika - bakalářské studium Program se svým zaměřením hlásí k tradicím domácí i světové přípravy budoucích novinářů, jak

Více

počet kred. vyučující profil. základ Roč./sem

počet kred. vyučující profil. základ Roč./sem B-IIa Studijní plány a návrh témat prací (bakalářské a magisterské studijní programy) Označení studijního plánu Management regionálního rozvoje, prezenční studium Povinné předměty Název předmětu rozsah

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Hispanistika urs.ff.cuni.cz

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Hispanistika urs.ff.cuni.cz ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Hispanistika urs.ff.cuni.cz ODDĚLENÍ HISPANISTIKY Hispanistika s dlouhou tradicí Zaměření na Španělsko i Hispánskou Ameriku Výuka, studentské práce a atestace v českém a španělském

Více

EF TUL. Bakalář. Podniková ekonomika MANAGEMENT SLUŽEB

EF TUL. Bakalář. Podniková ekonomika MANAGEMENT SLUŽEB EF TUL Bakalář Podniková ekonomika MANAGEMENT SLUŽEB Povinné předměty Název předmětu Povinné předměty společné Mikroekonomie I 2/2 zp./zk. 6 Matematika I 2/2 zp. 5 prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. (50 %) doc.

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK ze dne 13. října 2016

Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK ze dne 13. října 2016 Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK ze dne 13. října 2016 PROJEDNANÉ BODY PROGRAMU: 1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 13. října 2016 - program zasedání byl Vědeckou radou FHS UK

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace:

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 7310 Filologie (Platnost akreditace: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (dvouoborové navazující magisterské studium) N 710 Filologie (Platnost akreditace: 11.5. 2010 0.6. 2018) OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 1. Metody lingvistické práce B * 0p + 2s Zk

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Studijní plán jednooborového navazujícího magisterského studia oboru ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Studijní plán jednooborového navazujícího magisterského studia oboru ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Studijní plán jednooborového navazujícího magisterského studia oboru ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Kód SIS hodin předn./sem. Atestace Kredity ZS LS Povinné oborové předměty Profesní vzdělávání dospělých

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Bakalářský studijní obor: Historie. Ústav českých dějin Ústav hospodářských a sociálních dějin Ústav světových dějin

Bakalářský studijní obor: Historie. Ústav českých dějin Ústav hospodářských a sociálních dějin Ústav světových dějin Bakalářský studijní obor: Historie Ústav českých dějin Ústav hospodářských a sociálních dějin Ústav světových dějin Ústav českých dějin - struktura Ředitel ústavu: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. Zástupce

Více

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Studijní program: Studijní or: Učitelství pro střední školy Učitelství všeecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Časový plán (kreditové hodnoc jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS)

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Soulad studijního programu. Ochrana a tvorba krajiny. Biologie, ekologie a životní prostředí

Soulad studijního programu. Ochrana a tvorba krajiny. Biologie, ekologie a životní prostředí Standard studijního Ochrana a tvorba krajiny A. Specifika a obsah studijního : Typ Oblast/oblasti vzdělávání Základní tematické okruhy Kód Rozlišení Profil studijního Propojení studijního s tvůrčí činností

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Studium: bakalářské studium (Bc., 3 roky) navazující magisterské studium (Ing., 2 roky) doktorské studium - lze pokračovat

Více

Doktorský studijní obor Didaktika literatury. 1 Organizace doktorského studijního oboru Didaktika literatury

Doktorský studijní obor Didaktika literatury. 1 Organizace doktorského studijního oboru Didaktika literatury Obsah 1 Organizace doktorského studijního oboru Didaktika literatury... 1 1.1 Shrnutí požadovaných studijních aktivit včetně jejich kreditového ohodnocení... 2 1.2 Charakteristika a kreditové ohodnocení

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Daně a daňová politika /ZK Finanční analýza /ZK Projektové řízení /ZK Reklama a marketingová komunikace /ZK Marketingový výzkum /ZK Marketing

Daně a daňová politika /ZK Finanční analýza /ZK Projektové řízení /ZK Reklama a marketingová komunikace /ZK Marketingový výzkum /ZK Marketing Struktury studia Struktury studia bakalářského studijního programu (studijní obory Podniková ekonomika, Komunikace a lidské zdroje, Marketing), magisterského navazujícího studijního programu (studijní

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní obor Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání bez ohledu na stabilitu

Více

EF TUL. Bakalář. Podniková ekonomika MANAGEMENT VÝROBY

EF TUL. Bakalář. Podniková ekonomika MANAGEMENT VÝROBY EF TUL Bakalář Podniková ekonomika MANAGEMENT VÝROBY Povinné předměty Název předmětu rozsah způsob ověření počet kreditů Vyučující dop.roč./ sem. Povinné předměty společné Mikroekonomie I 2/2 zp./zk. 6

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Zajímají vás společenské vědy a ochrana přírody?

Zajímají vás společenské vědy a ochrana přírody? Zajímají vás společenské vědy a ochrana přírody? Ano? Pak vás zveme ke studiu Environmentálních studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity V tomto letáku jsme pro vás shrnuli to nejdůležitější.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ DNE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ DNE 14. 9. 2017 Přítomní členové RVH: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. doc. RNDr. Jiří

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2009/10 Akademický

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

INFORMACE O MOŽNOSTECH PREZENČNÍHO STUDIA

INFORMACE O MOŽNOSTECH PREZENČNÍHO STUDIA KATEDRA SOCIOLOGIE, ANDRAGOGIKY A KULTURNÍ ANTROPOLOGIE FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI INFORMACE O MOŽNOSTECH PREZENČNÍHO STUDIA Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie

Více

Zápis a usnesení z mimořádného zasedání AS FSV UK Datum: 24. června 2014 od 16:30 Místo: Hollar, místnost č. 212

Zápis a usnesení z mimořádného zasedání AS FSV UK Datum: 24. června 2014 od 16:30 Místo: Hollar, místnost č. 212 Zápis a usnesení z mimořádného zasedání AS FSV UK Datum: 24. června 2014 od 16:30 Místo: Hollar, místnost č. 212 Přítomni: Za pedagogickou komoru: RNDr. Michal Červinka, Ph.D.; Ing. Monika Hollmannová;

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Zápis ze zasedání VR FZV UP

Zápis ze zasedání VR FZV UP Zápis ze zasedání VR FZV UP 15. 04. 2013 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 15. 04. 2013 Čas: 13:00 hod. Přítomni: Omluveni: prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. prof.

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ

KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ KULTUROLOGIE KULT KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ I. cyklus KULT022001 / 204. Základy kulturologie 2/- Zk -/- KULT022002 / 206. Přehled kulturolog. koncepcí Borecký 2/- Zk

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Standard studijního programu Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Standard studijního programu Fyzika se zaměřením na vzdělávání Standard studijního Fyzika se zaměřením na vzdělávání A. Specifika a obsah studijního : Typ bakalářský Oblast/oblasti vzdělávání Fyzika/Učitelství 60% / 40% Základní tematické okruhy Mechanika, termodynamika

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Bakalář ské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Pro studenty př ijaté ke studiu od akademického roku 2006/07 akademického

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

P 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

P 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ P 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe oboru dějiny umění či historie, pomocných věd historických,

Více

B-IIa Studijní plány a návrh témat prací (bakalářský studijní program) Označení studijního Ekonomika a management - prezenční studium

B-IIa Studijní plány a návrh témat prací (bakalářský studijní program) Označení studijního Ekonomika a management - prezenční studium B-IIa Studijní plány a návrh témat prací (bakalářský studijní program) Označení studijního Ekonomika a management - prezenční studium plánu Povinné předměty Název předmětu rozsah způsob ověř. počet kred.

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU konaného dne 2. května 2012 Přítomni: podle prezenční listiny Program 1. Zahájení 2. Projednání výroční zprávy FF

Více

Ústav českých dějin. Navazující magisterský studijní obor: Historie české dějiny v evropském kontextu

Ústav českých dějin. Navazující magisterský studijní obor: Historie české dějiny v evropském kontextu Ústav českých dějin Navazující magisterský studijní obor: Historie české dějiny v evropském kontextu Ústav českých dějin - struktura Ředitel ústavu: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. Zástupci ředitele: doc.

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrová řízení na obsazení následujících pozic v rámci kateder FF UP:

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrová řízení na obsazení následujících pozic v rámci kateder FF UP: DĚKAN FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 10, 771 80 Olomouc Tel.: +420 585 633 011, fax: +420 585 633 012, email: dekan.ff@upol.cz Děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého

Více

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry V. ročník Konference o rozpočtech a financování územních samospráv Praha, 22. září 2011 CEVRO Institut se představuje Vysoká škola akreditovaná podle

Více

Studijní program je těsně vázán na vědeckou činnost Katedry experimentální fyziky PřF UP či praxí Forma studia

Studijní program je těsně vázán na vědeckou činnost Katedry experimentální fyziky PřF UP či praxí Forma studia Standard studijního Didaktika fyziky A. Specifika a obsah studijního : Typ doktorský Oblast vzdělávání Fyzika/Učitelství 40 %/60 % Základní tematické okruhy Mechanika, termodynamika a kinetická teorie,

Více

Bakalářský studijní obor: Historie. Ústav českých dějin Ústav hospodářských a sociálních dějin Ústav světových dějin

Bakalářský studijní obor: Historie. Ústav českých dějin Ústav hospodářských a sociálních dějin Ústav světových dějin Bakalářský studijní obor: Historie Ústav českých dějin Ústav hospodářských a sociálních dějin Ústav světových dějin Ústav českých dějin - struktura Ředitel ústavu: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. Zástupce

Více

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 Ke schválení Kolegiem a: 13. 4. 2011 Na vědomí: Akademickému senátu SU OPF 27. 4. 2011 Předkládá: PhDr. Bohumil Fiala, Ph.D., HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK Začátek akademického roku

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor: MANAGEMENT Specializace: SPORTOVNÍ MANAGEMENT garant specializace: doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D. SPECIALIZACE SPORTOVNÍ MANAGEMENT studijní program

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Hradec Králové, 20. 12. 2016 č.j.: DFF/673/2016 Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2017/2018 Tímto výnosem je vypisováno přijímací řízení

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více