Shrnutí a závěry studie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Shrnutí a závěry studie"

Transkript

1 Vlliiv větrných ellektráren na ellektriizační soustavu ČR Shrnutí a závěry studie EUROENERGY, SPOL. S R.O. ŠVÉDSKÁ 22, PRAGUE 5 CZECH REPUBLIC TEL.: FAX : Duben 2005

2 SEZNAM ZKRATEK ČEPS...Česká přenosová, a.s. DS... Distribuční soustava ERÚ...Energetický regulační úřad GWh...Gigawatthodina MW... Megawatt MWh... Megawatthodina NUTS... územní jednotka pro statistické a analytické potřeby EU (region soudržnosti) NN... Nízké napětí (do 1 kv) OTE... Operátor trhu s elektřinou, a.s. OZE... Obnovitelné zdroje PDS...Provozovatel distribuční soustavy PpS...Podpůrná služba pro přenosovou soustavu poskytovaná vybranými zdroji ES PPS...Provozovatel přenosové soustavy PS...Přenosová soustava REAS... Rozvodná elektroenergetická akciová společnost TWh...Terrawatthodina VN...Vysoké napětí (od 1 kv do 52 kv) VtE... Větrná elektrárna VVN...Velmi vysoké napětí (nad 52 kv) Stručná studie VtE 2/24

3 OBSAH 1. ÚVOD SOUČASNÝ STAV - VÝCHODISKA VÝROBA ELEKTŘINY VE VĚTRNÝCH ELEKTRÁRNÁCH PROVOZOVANÉ A PŘIPRAVOVANÉ VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY V ČR PROVOZOVANÉ VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY PŘIPRAVOVANÉ VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY PODPORA VTE V OBLASTI PROVOZU SCÉNÁŘE ROZVOJE VÝROBY ELEKTŘINY Z VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN NÁKLADY NA PŘIPOJENÍ VTE A VYVOLANÉ INVESTICE NÁKLADY NA PŘIPOJENÍ VTE VYVOLANÉ INVESTICE NA POSILOVÁNÍ RESP. ROZŠIŘOVÁNÍ SÍTÍ ZHODNOCENÍ VYVOLANÝCH INVESTIC VYVOLANÉ INVESTICE NA VYŠŠÍ VÝKONOVÉ ZÁLOHY DOPADY NA VELIKOST ZTRÁT A NÁKLADŮ NA ZTRÁTY VLIVY NA VELIKOST OBCHODOVATELNÉ KAPACITY NA MEZINÁRODNÍCH PROPOJENÍCH DOPADY NA OBCHODOVÁNÍ SE SILOVOU ELEKTŘINOU DOPADY NA VELIKOST ODCHYLEK DOPADY NA FINANČNÍ OHODNOCENÍ ODCHYLEK PROBLÉMY S PŘEVZETÍM ODPOVĚDNOSTI ZA ODCHYLKY EKONOMIKA VTE DOPAD NA CENY PRO KONEČNÉ SPOTŘEBITELE NÁKLADY NA VÝKUP ELEKTŘINY Z VTE OSTATNÍ NÁKLADY CENOVÉ DOPADY NĚKTERÉ OTEVŘENÉ PROBLÉMY NA ZÁVĚR Stručná studie VtE 3/24

4 SEZNAM TABULEK TABULKA 1. TABULKA 2. VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY V LETECH PODLE REAS...7 VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY V LETECH PODLE ERÚ...7 TABULKA 3. INSTALOVANÉ VÝKONY PŘIPRAVOVANÝCH VTE PRO OBDOBÍ TABULKA 4. OČEKÁVANÉ PŘÍRŮSTKY INSTALOVANÉHO VÝKONU VTE V LETECH TABULKA 5. INSTALOVANÝ VÝKON VTE PODLE JEDNOTLIVÝCH SCÉNÁŘŮ...12 TABULKA 6. VÝROBA ELEKTŘINY VE VTE PODLE JEDNOTLIVÝCH SCÉNÁŘŮ VYUŽITÍ 15%...12 TABULKA 7. VÝROBA ELEKTŘINY VE VTE PODLE JEDNOTLIVÝCH SCÉNÁŘŮ VYUŽITÍ 20%...12 TABULKA 8. PŘEHLED INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ NA PŘIPOJENÍ VTE K UZLŮM DS REAS DO TABULKA 9. VYVOLANÉ INVESTICE V DISTRIBUČNÍCH SÍTÍCH...14 TABULKA 10. CELKOVÉ VYVOLANÉ INVESTICE V SÍŤOVÉM SYSTÉMU PŘI PŘIPOJENÍ VTE...14 TABULKA 11. NÁKUP VÝKONU PRO SEKUNDÁRNÍ REGULACI V ROCE TABULKA 12. NÁKUP VÝKONU PRO DISPEČERSKOU ZÁLOHU V ROCE TABULKA 13. PARAMETRY MODELU PRO VÝPOČET VÝKUPNÍ CENY ELEKTŘINY Z VTE...18 TABULKA 14. MODEL PRO VÝPOČET VÝKUPNÍ CENY ELEKTŘINY Z VTE...19 TABULKA 15. VÝKUPNÍ CENY ELEKTŘINY Z VTE...19 TABULKA 16. NÁKLADY NA POSÍLENÍ SÍTÍ...20 TABULKA 17. NÁKLADY NA POŘÍZENÍ REGULAČNÍ ENERGIE...20 TABULKA 18. VSTUPNÍ PARAMETRY MODELU CENOVÝCH DOPADŮ...21 TABULKA 19. MODEL CENOVÝCH DOPADŮ...21 TABULKA 20. CENOVÉ DOPADY NA CENU ELEKTŘINY...21 TABULKA 21. PLATBY ZA DOPRAVU ELEKTŘINY...22 TABULKA 22. RELATIVNÍ DOPADY NA PLATBY ZA DOPRAVU ELEKTŘINY...23 Stručná studie VtE 4/24

5 1. ÚVOD Tato zpráva obsahuje shrnutí a závěry rozsáhlejší studie se stejným názvem, která byla zpracována v listopadu 2004 na základě smlouvy o dílo mezi Euroenergy, s.r.o., jako zpracovatelem a objednateli, kteří představují nejvýznamnější hráče na české energetickém trhu, a kterými jsou: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Česká energetická agentura České sdružení rozvodných energetických společností ČEPS, a. s. ČEZ, a. s. Operátor trhu s elektřinou, a.s. Studie byla podrobena oponentnímu řízení, které proběhlo 24.listopadu SOUČASNÝ STAV - VÝCHODISKA Stejně jako v celé Evropě i v České republice sílí tlaky na vyšší využívání obnovitelných zdrojů energie obecně a energie větru zvláště. Využívání energie větru sebou přináší celou řadu problémů, souvisejících s jeho fyzikální podstatou. Nepravidelnost, nahodilost a špatná predikovatelnost síly a směru větru způsobují, že zařízení, určená k využívání jeho energie, jsou schopna pracovat pouze nevelkou část roku (v našich podmínkách cca 10 20%). Nedokonalé využívání vybudovaných kapacit vede jednak k ekonomickým ztrátám v samotné výrobně a jednak k problémům s regulací v elektrizační soustavě. Zatímco ekonomické problémy (vysoké náklady na výrobu jednotky elektřiny z důvodů nízkého využití instalovaných zařízení) se řeší formou státní podpory obnovitelných zdrojů (provozovatelé distribučních soustav povinně vykupují takto vyrobenou elektřinu za stanovenou minimální cenu, ale tyto vícenáklady si započítávají do regulovaných nákladů za použití sítí), technické problémy s regulací soustavy v přítomnosti rychle fluktuujících větrných zdrojů musí řešit provozovatel přenosové soustavy systémem točivých rezerv, záložních a rychle startujících zdrojů. Jak distribuční soustavy, ke kterým jsou větrné elektrárny nejčastěji připojeny, tak i přenosová soustava musí řešit dopady, které sebou rozvoj větrné energeticky přináší a především v budoucnosti bude přinášet. Ne všechny tyto dopady jsou identifikované a vyčíslené, ne všechny jsou internalizovány do nákladů a posléze i do cen elektrické energie pro konečné uživatele. Mnoho již bylo napsáno o vlivu větrných elektráren na životní prostředí, ráz krajiny, různé ekosystémy, apod. Málo bylo napsáno o dopadech větrných elektráren na elektrizační soustavu ČR. Cílem studie bylo popsat a pokud možno i kvantifikovat komplexní dopady výroby elektřiny z energie větru na elektrizační soustavu: náklady na připojení větrných elektráren k distribučním sítím vyvolané investice na posilování a rozšiřování sítí náklady na nutné výkonové zálohy objem a struktura podpůrných služeb Stručná studie VtE 5/24

6 velikost ztrát a související náklady velikost obchodovatelné přenosové kapacity na mezinárodních propojeních obchodování se silovou elektřinou Jako pracovní nástroj byla zvolena metoda scénářů. Na základě informací o provozovaných a připravovaných větrných elektrárnách byly zpracovány tři scénáře možného budoucího rozvoje větrných elektráren v ČR. Pro jednotlivé scénáře se podařilo kvantifikovat následující dopady náklady na připojení větrných elektráren k distribučním sítím vyvolané investice na posilování a rozšiřování sítí náklady na nutné výkonové zálohy dopady na objem a strukturu podpůrných služeb Ostatní dopady se kvantifikovat nepodařilo, a to buď proto, že jejich kvantifikace byla příliš obtížná a nebylo možno ji provést v rámci zpracovávané studie, nebo proto, že taková kvantifikace s rozumnou mírou věrohodnosti prostě není možná. V obou případech byla provedena verbální analýza těchto dopadů 2.1. VÝROBA ELEKTŘINY VE VĚTRNÝCH ELEKTRÁRNÁCH Podle údajů REAS bylo v roce 2003 vyrobeno větrnými elektrárnami na území ČR téměř 5 GWh elektrické energie. Rozdíl ve vykazování výroby elektřiny ve větrných elektrárnách mezi oficiální energetickou bilancí (ERÚ) a údaji REAS je z hlediska bilanční statistiky zanedbatelný. Množství vyrobené elektrické energie je zatím malé, očekává se ale prudký nárůst nových instalací a vyrobené elektřiny. Dosavadní poměrně nízká výroba elektřiny z větrné energie je soustředěna do oblastí Ústeckého (Krušné hory) a Olomouckého kraje (Jeseníky) 2.2. PROVOZOVANÉ A PŘIPRAVOVANÉ VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY V ČR Patrně nejlepším zdrojem informací o provozovaných a připravovaných VtE jsou provozovatelé distribučních soustav. Podle platné legislativy jsou povinny (pokud je to technicky možné) vykupovat vyrobenou elektřinu z OZE za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem a mají k tomuto účelu k dispozici vybudované informační systémy. Distribuční společnosti rovněž evidují připravované projekty větrných elektráren a jsou prvním místem, kam se obvykle investoři projektů obracejí s dotazy na možnosti připojení a další smluvní podmínky. Tabulky, které jsou uvedeny v této kapitole, vycházejí z údajů, poskytnutých jednotlivými distribučními společnostmi na základě požadavků zpracovatelů studie. Jednalo se celkem o šest společností: Jihočeská energetika, a.s. Jihomoravská energetika, a.s. Severočeská energetika, a.s. Severomoravská energetika, a.s. Východočeská energetika, a.s. Západočeská energetika, a.s. Stručná studie VtE 6/24

7 Zbývající společnosti, PRE, a.s., a STE, a.s., uvedly, že na jejich území nejsou dosud provozovány větrné elektrárny a neevidují žádné požadavky na jejich výstavbu PROVOZOVANÉ VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY V ČR je v současné době v provozu 25 velkých a větších větrných turbin (do kategorie ostatní jsou zařazeny elektrárny s instalovaným výkonem do 40 kw). Podle evidence distribučních společností činí k začátku září 2004 instalovaný výkon větrných elektráren na území ČR 11,6 MW. Do tohoto údaje již nejsou započteny elektrárny Nová Ves v Horách (320 kw) a Mladoňov (315 kw), které byly odstaveny z provozu ve sledovaném období Nárůst instalovaného výkonu VtE v období na základě údajů REAS je uveden v Tabulce 1. Tabulka 1. Větrné elektrárny v letech podle REAS REAS JČE Instalovaná kapacita [MW] Výroba elektřiny [GWh] JME 0,375 0,475 0,475 0,123 0,146 0,326 SČE 0,320 0,320 2,700 0,039 2,194 SME 4,705 4,705 4,418 0,287 2,352 2,374 VČE 1,600 1,600 1,600 0,038 ZČE 0,315 0,315 0,056 ČR celkem 7,000 7,415 9,508 0,410 2,537 4,988 Zdroj: Vlastní výpočet V Tabulce 2 jsou uvedeny obdobné údaje jako v Tabulce 1, ale tentokrát získané ze statistik ERÚ. Z tabulky je zřejmé, že dochází k postupnému sbližování a slaďování součtových údajů s informacemi poskytnutými REAS. Tabulka 2. Větrné elektrárny v letech podle ERÚ Region Jihozápad Instalovaná kapacita [MW] Výroba elektřiny [GWh] Severozápad 0,700 2,200 0,500 Severovýchod 2,800 0,900 Jihovýchod 0,100 Střední Morava 1,200 4,700 4,900 0,200 1,600 2,500 Ostravsko ČR celkem 1,200 5,400 9,900 0,200 1,600 4,000 Zdroj: ERÚ ERÚ člení tyto údaje podle uspořádání NUTS a nelze tedy údaje v jednotlivých řádcích obou tabulek bezprostředně srovnávat PŘIPRAVOVANÉ VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY Celkový instalovaný výkon VtE, které by podle představ a požadavků investorů, evidovaných jednotlivými REAS na počátku září 2004, měly být do roku 2010 připojeny k soustavě, Stručná studie VtE 7/24

8 převyšuje MW. Z toho asi 300 MW představují tzv. duplicitní projekty, tj. projekty, které soutěží o jednu lokalitu. Jedná se samozřejmě o požadavky v různém stupni reálnosti z hlediska stavu rozpracovanosti projektu, časového určení, projednání s relevantními orgány státní/místní správy a připojitelnosti k rozvodné/přenosové síti. Nelze tedy ani zdaleka očekávat, že všechny nebo alespoň převážná většina těchto projektů bude opravdu realizována. Názory a stanoviska investorů na vhodnost investic do větrné energetiky v ČR se budou měnit nejen v závislosti na způsobu a velkorysosti, kterou bude stát podporovat využívání těchto obnovitelných zdrojů, ale i v závislosti na čase. Podle současné legislativy totiž výrobci hradí veškeré náklady spojené s připojením výrobny k elektrizační síti i náklady, které souvisejí s vynuceným posílením síťových kapacit. V budoucnosti lze očekávat, že podmínky připojení se budou zhoršovat, tj. připojení dalších a dalších výroben může být čím dál tím dražší záležitostí. Již v současné době označují provozovatelé distribučních soustav za obtížně realizovatelné projekty s celkovým instalovaným výkonem cca MW. V následující Tabulce 3 jsou uvedeny informace o instalovaných kapacitách připravovaných VtE, získané od jednotlivých REAS. V druhém sloupci tabulky jsou uvedeny celkové požadavky investorů na připojení VtE k DS tak, jak je evidovaly jednotlivé REAS koncem roku Ve třetím sloupci jsou uvedeny tzv. duplicitní projekty, tj. projekty, které soutěží o jednu lokalitu. Ve čtvrtém sloupci jsou uvedeny záměry výstavby VtE, které REAS označují jako obtížně realizovatelné. V pátém a šestém sloupci jsou uvedeny připracované VtE, které jsou již ve stadiu výstavby nebo projektové případy. Tabulka 3. Instalované výkony připravovaných VtE pro období [MW] REAS Celkové požadavky Duplicitní požadavky Obtížně realizovatelné Výstavba Stav projektu Projekt. příprava SČE 926,4 779,6 5,1 138,8 JME 673,4 21,0 205,1 5,6 SME 841,9 271,0 405,0 0,8* 1,7 VČE 219,3 158,1 ZČE 152,3 1,8* JČE 14,5 Celkem 2 827,8 292, ,8 7,7 146,1 Pozn.: * označuje projekty, které měly být dokončeny do konce roku 2004 (projekt Nový Kostel Čižebná (ZČE) a projekty Mladoňov a Kyžlířov-Potštát(SME)). Při zpracování scénářů jsou tyto projekty započteny do roku PODPORA VTE V OBLASTI PROVOZU Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů bude v ČR upravena zvláštním zákonem, který se v současné době blíží ke konci legislativního procesu. Vládní návrh Zákona o podpoře výroby elektřiny obnovitelných zdrojů energie byl předložen k projednání do Poslanecké sněmovny dne Dne byl zákon Poslaneckou sněmovnou schválen a dne byl postoupen k projednání do Senátu. Dne byl zákon i Senátem schválen. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatelé distribučních soustav jsou povinni přednostně připojit zařízení, vyrábějící elektřinu obnovitelných zdrojů, pokud o to výrobce požádá a pokud jeho zařízení splňuje stanovené podmínky připojení. Povinnost připojit zařízení přitom vzniká provozovateli té distribuční soustavy, kde jsou náklady na připojení nejnižší. Stručná studie VtE 8/24

9 Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů má právo si vybrat, zda svoji elektřinu nabídne k výkupu zda za ni bude požadovat tzv. zelený bonus. Pokud se výrobce rozhodne nabídnout elektřinu k výkupu je příslušný provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy povinen veškerou vyrobenou elektřinu vykoupit. Součástí této povinnosti je i převzetí odpovědnosti za odchylku. Protože provozovatelé distribučních soustav a provozovatel přenosové soustavy nemohou od vlastnit současně s licencí na distribuci či přenos elektřiny i licenci na obchod s elektřinou, nemohou vykoupenou elektřinu dále prodávat a jsou nuceni ji využívat pouze na krytí ztrát v provozovaných soustavách. V případě, že okamžitý výkon povinně vykupované elektřiny přesáhne objem potřebný na krytí ztrát, je tento přesah hodnocen jako odchylka. Tuto odchylku mohou provozovatelé distribučních soustav a provozovatel přenosové soustavy přenést na jiný subjekt zúčtování. Náklady spojené s odchylkou jsou uznatelnými náklady provozovatelů distribučních soustav a provozovatele přenosové soustavy pro výpočet regulovaných cen za distribuci a přenos a subjekt zúčtování má právo vyúčtovat tyto náklady provozovatelům distribučních soustav nebo provozovateli přenosové soustavy. Pokud výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nenabídl vyrobenou elektřinu k povinnému výkupu a prodal ji na trhu s elektřinou, je provozovatel příslušné distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy povinen uhradit výrobci za tuto elektřinu tzv. zelený bonus vyjádřený v Kč/MWh. Právo na úhradu zeleného bonusu má i výrobce, který vyrábí elektřinu pro vlastní spotřebu. Povinnost hradit zelený bonus tomuto výrobci vzniká provozovateli distribuční soustavy, na jehož území se výrobna elektřiny nachází. Operátor trhu s elektřinou vydává na písemnou žádost výrobce vyrábějícího elektřinu z obnovitelných zdrojů potvrzení původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, tzv. záruku původu. Energetický relační úřad stanoví vždy na kalendářní rok dopředu výkupní ceny za elektřinu z obnovitelných zdrojů samostatně pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů a hodnotu zelených bonusů. Vychází přitom z odlišných nákladů na pořízení, připojení a provoz jednotlivých druhů zařízení včetně jejich časového vývoje. Regulátor sleduje dva cíle: vytvoření podmínek pro splnění indikativního cíle podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v ČR ve výši 8 % v roce 2010 návratnost investic pro provozovatele výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů. Pro zařízení uvedená do provozu před účinností tohoto zákona má být po dobu 15 let zachována minimální výše výkupních cen stanovených pro rok 2005 podle dosavadních právních předpisů se zohledněním indexu cen průmyslových výrobců. Pro zařízení uvedená do provozu po účinnosti tohoto zákona má být dosaženo patnáctileté doby návratnosti investic za podmínky splnění technických a ekonomických parametrů (náklady na instalovanou jednotku výkonu, účinnost využití primárního obsahu energie v obnovitelném zdroji a doba využití zařízení). Pro tato zařízení zákon dále požaduje, aby zůstala zachována výše výnosů za jednotku elektřiny po dobu 15 let od roku uvedení zařízení do provozu jako minimální se zohledněním indexu cen průmyslových výrobců; Výkupní ceny stanovené pro následující kalendářní rok nesmí být nižší než 95 % hodnoty výkupních cen platných v roce, v němž se o novém stanovení rozhoduje. Stručná studie VtE 9/24

10 3. SCÉNÁŘE ROZVOJE VÝROBY ELEKTŘINY Z VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN Z údajů o připravovaných větrných elektrárnách, které jsme získali od distribučních společností jsme zpracovali Tabulku 4 očekávaných přírůstků instalované kapacity větrných elektráren pro jednotlivé regiony podle příslušných distribučních společností. Připravované VtE byly rozčleněny podle stavu, ve kterém se jejich projekt v současné době nachází: záměr předprojektová příprava projektová přípravu výstavba Přírůstky jsou uspořádány v časové řadě let Ve sloupci N/A jsou uvedeny kapacity těch projektů, u nichž očekávaný rok uvedení do provozu nebyl blíže specifikován.v posledním sloupci jsou uvedeny součty za celé období a v posledních řádcích jsou uvedeny součty za celou ČR. Tabulka 4. Očekávané přírůstky instalovaného výkonu VtE v letech [MW] Rok Suma REAS Současný stav N/A Výstavba Projekt JČE Předprojekt Záměr 14,470 14,470 Výstavba 0,028 0,028 Projekt 4,260 1,320 5,580 JME Předprojekt 10,225 35,750 45,975 Záměr 2,000 25, , ,900 Výstavba 1,800 5,100 6,900 Projekt 88,500 50, ,800 SČE Předprojekt 17,200 0, , ,050 Záměr 14,200 12, , ,400 Výstavba 0,800 0,800 Projekt 1,700 1,700 SME Předprojekt 0,210 6,250 66,000 72,460 Záměr 8, , , ,910 Výstavba 0,272 0,272 Projekt VČE Předprojekt 2,250 7,250 6,250 2,500 4,000 22,250 Záměr 197, ,050 Výstavba 1,815 1,815 Projekt ZČE Předprojekt Záměr 4,000 20, , ,500 Výstavba 4,715 5,100 9,815 ČR Projekt 94,460 51, ,080 celkem Předprojekt 2,460 40, ,850 2, , ,735 Záměr 4,000 44, , , , ,230 Tabulka 4 se stala základem pro tvorbu scénářů rozvoje výroby elektřiny z větrných elektráren v letech Celkem byly zpracovány tři scénáře Stručná studie VtE 10/24

11 malý scénář střední scénář velký scénář Tvorba scénářů probíhala v následujících krocích: Každému stavu rozpracovanosti VtE byla přiřazena hodnota mezi 0 a 1 (v procentech), která vyjadřovala věrohodnost tohoto stavu, tedy naše očekávání, že připravovaná VtE v tomto stadiu bude nakonec opravdu realizována. Přiřazená věrohodnost závisela na dvou faktorech o na stavu rozpracovanosti (čím pokročilejší byl stav, tím vyšší byla věrohodnost dokončení VtE - v případě VtE ve stadiu výstavby byla rovna 100% a postupně klesala s klesající pokročilostí projektů o na typu scénáře (malý scénář vycházel z menších věrohodností, velký scénář z větších věrohodností) Podle přiřazených hodnot věrohodností byly spočítány hodnoty přírůstku instalovaného výkonu VtE v letech 2005 a 2010 a přičteny ke skutečné hodnotě k roce Na základě hodnot instalovaného výkonu VtE byly spočítány objemy výroby elektřiny v letech 2005 a Při tom se počítalo se dvěma hodnotami využití instalovaného výkonu (load factor): 15% a 20%. Výroba elektřiny je zde chápána jako btto výroba bez vnitřní spotřeby VtE, stanovená podle vzorce Výroba = 8760 * (Instalovaný výkon) * Využití Hodnoty věrohodností byly stanoveny tak aby, prostřední scénář zhruba odpovídal hodnotám výroby elektřiny z větrných elektráren v roce 2010 podle Státní energetické koncepce (0,93 TWh). Pro malý resp. velký scénář byly použité hodnoty věrohodností odpovídajícím způsobem sníženy, resp. zvýšeny tak, aby zachytily realistický vějíř možností, které přicházejí v úvahu. V následující tabulce jsou pro porovnání uvedeny všechny věrohodnosti, použité pro jednotlivé stavy a scénáře. Stav Malý Střední Velký Výstavba 100% 100% 100% Projekt 50% 75% 100% Předprojekt 30% 50% 80% Záměr 15% 20% 30% V následujících Tabulkách 5 7 je uvedeno porovnání jednotlivých scénářů na součtových hodnotách ze celou ČR. Stručná studie VtE 11/24

12 Tabulka 5. Instalovaný výkon VtE podle jednotlivých scénářů [MW] Malý scénář Střední scénář Velký scénář Rok Rok Rok REAS JČE 2,2 2,9 4,3 JME 0,5 2,6 107,2 0,5 3,7 147,9 0,5 4,8 223,1 SČE 4,5 53,9 225,3 4,5 76,0 326,3 4,5 98,1 475,5 SME 5,2 6,1 103,0 5,2 6,6 142,7 5,2 7,1 214,5 VČE 1,9 2,5 38,4 1,9 3,0 52,7 1,9 3,7 79,1 ZČE 2,1 2,7 26,5 2,1 2,9 34,0 2,1 3,3 49,1 Celkem 14,2 67,9 502,6 14,2 92,2 706,5 14,2 117, ,6 Tabulka 6. Výroba elektřiny ve VtE podle jednotlivých scénářů využití 15% [GWh] Malý scénář Střední scénář Velký scénář Rok Rok Rok REAS JČE 2,9 3,8 5,7 JME 0,7 3,5 140,9 0,7 4,9 194,3 0,7 6,3 293,2 SČE 5,9 70,8 296,1 5,9 99,8 428,8 5,9 128,9 624,8 SME 6,9 8,1 135,3 6,9 8,7 187,5 6,9 9,3 281,8 VČE 2,5 3,3 50,4 2,5 3,9 69,2 2,5 4,8 103,9 ZČE 2,8 3,6 34,8 2,8 3,9 44,7 2,8 4,4 64,5 Celkem 18,7 89,2 660,5 18,7 121,1 928,4 18,7 153, ,9 Tabulka 7. Výroba elektřiny ve VtE podle jednotlivých scénářů využití 20% [GWh] Malý scénář Střední scénář Velký scénář Rok Rok Rok REAS JČE 3,8 0,0 0,0 5,1 7,6 JME 0,9 4,6 187,9 0,9 6,5 259,1 0,9 8,3 391,0 SČE 7,9 94,3 394,8 7,9 133,1 571,7 7,9 171,9 833,0 SME 9,1 10,7 180,5 9,1 11,6 250,0 9,1 12,4 375,8 VČE 3,3 4,5 67,2 3,3 5,3 92,3 3,3 6,4 138,5 ZČE 3,7 4,8 46,5 3,7 5,1 59,6 3,7 5,8 86,0 Celkem 24,9 118,9 880,6 24,9 161, ,8 24,9 204, ,8 Stručná studie VtE 12/24

13 4. NÁKLADY NA PŘIPOJENÍ VTE A VYVOLANÉ INVESTICE V některých případech může připojení nového výkonu vyvolat důsledky i ve vzdálenějších oblastech sítí, ve kterých to nemusí být očekáváno NÁKLADY NA PŘIPOJENÍ VTE Náklady na připojení VtE do distribučních sítí jednotlivých REAS byly spočítány na základě zpracovaných scénářů. Náklady se počítaly odlišně pro jednotlivé napěťové úrovně VVN, VN a NN. Vstupními údaji přitom byly průměrné délky kabelového vedení průměrné náklady na jednotku kabelového vedení průměrné náklady na vývod průměrné náklady na transformátor Tabulka 8. Přehled investičních nákladů na připojení VtE k uzlům DS REAS do 2010 [mil.kč] Scénář REAS malý střední velký JČE 31,590 42,120 63,180 JME 640, , ,944 SČE 2 063, , ,438 SME 557, , ,296 VČE 268, , ,090 ZČE 172, , ,820 Celkem 3 734, , , VYVOLANÉ INVESTICE NA POSILOVÁNÍ RESP. ROZŠIŘOVÁNÍ SÍTÍ Instalace VtE vyvolá v sítích tři typy investic investice do sítí, připojujících VtE do nejbližšího vhodného uzlu PS nebo DS investice do stávajících sítí distribučních soustav, vyvolané změnou výkonu (salda generovaného a odebíraného výkonu) v uzlech připojení VtE a následně v sítích, připojených k danému uzlu, včetně úprav řídicích systémů a ochran. investice do dosavadních sítí přenosové soustavy, včetně úprav řídících systémů a ochran. Vyvolané investice na posilování nebo rozšiřování přenosové soustavy jsou ve studii odhadnuty na základě analýz konkrétní situace v jednotlivých spotřebních oblastech přenosové soustavy. Detailní analýza ukázala, že investice do přenosové soustavy, vyvolané připojováním VtE podle jednotlivých scénářů, je možno ve všech třech případech odhadnout částkou mil. Kč. Stručná studie VtE 13/24

14 Na velikost investic vyvolaných připojením VtE v distribučních soustavách má dominantní vliv konkrétní situace připojení dané VtE do sítě. Z těchto důvodů se jako výchozí podklady ve studii použili odhady nákladů v jednotlivých REAS pro jejich uvažované případy VtE. Tabulka 9. Vyvolané investice v distribučních sítích [mil. Kč] REAS Malý scénář Střední scénář Velký scénář Rok Rok Rok JČE 1,302 1,736 2,605 JME 0,302 1,580 64,341 0,302 2,219 88,722 0,302 2, ,888 SČE 2,700 32, ,195 2,700 45, ,783 2,700 58, ,276 SME 3,131 3,679 61,800 3,131 3,959 85,629 3,131 4, ,684 VČE 1,123 1,528 23,026 1,123 1,798 31,607 1,123 2,203 47,435 ZČE 1,278 1,638 15,912 1,278 1,758 20,427 1,278 1,998 29,457 Celkem 8,534 40, ,576 8,534 55, ,905 8,534 70, , ZHODNOCENÍ VYVOLANÝCH INVESTIC V následující Tabulce 10 uvádíme přehled vyvolaných nákladů jak na připojení VtE do stávajících uzlů sítě, tak i na případné posílení sítě. Tabulka 10. Celkové vyvolané investice v síťovém systému při připojení VtE [mil.kč] Scénář Náklady malý střední velký Náklady na připojení VtE Náklady na posílení přenosové soustavy Náklady na posílení distribučních soustav Celkem VYVOLANÉ INVESTICE NA VYŠŠÍ VÝKONOVÉ ZÁLOHY Pro jednotlivé scénáře nasazení VtE byly odhadnuty potřebné regulační výkony sekundární regulace ES. V následující Tabulce 11 jsou krom toho uvedeny i náklady na nákup výkonů pro sekundární regulaci a jejich srovnání se stávajícími náklady ČEPS na nákup všech druhů podpůrných služeb. K ocenění výkonu sekundární regulace byla použita průměrná nákupní cena výkonu pro sekundární regulaci pro rok 2004 (970 Kč/MW/h/rok). Je otázkou, zda potřebný objem regulačního výkonu je možné obstarat v rámci výkonu sekundární regulace; spíše bude nutné část tohoto výkonu obstarat v rámci terciární regulace Stručná studie VtE 14/24

15 Tabulka 11. Nákup výkonu pro sekundární regulaci v roce 2010 Náklady na nákup podpůrných služeb v roce Scénář mil. Kč malý střední velký Potřebný výkon pro sekundární regulaci 90 MW 204 MW 418 MW Náklady na nákup výkonu 765 mil Kč mil. Kč mil. Kč Nárůst nákladů 10% 23% 46% Další významné zvýšení nákladů v oblasti obstarávání podpůrných služeb lze očekávat v případě nákupu dispečerské zálohy. Potřebné výkony dispečerské zálohy a náklady na jejich nákup v roce 2010 vyplývají z následující Tabulky 12. Výkon dispečerské zálohy byl ohodnocen průměrnou nákupní cenou tohoto regulačního výkonu v roce Kč/MW/h/rok. V tabulce je rovněž uvedeno porovnání se současnými náklady ČEPS na nákup všech druhů podpůrných služeb. Tabulka 12. Nákup výkonu pro dispečerskou zálohu v roce 2010 Náklady na nákup podpůrných služeb v roce 2004 Scénář mil. Kč malý střední velký Potřebný výkon pro dispečerskou zálohu 300 MW 422 MW 626 MW Náklady na nákup výkonu mil Kč mil. Kč mil. Kč Nárůst nákladů 13% 18% 27% 6. DOPADY NA VELIKOST ZTRÁT A NÁKLADŮ NA ZTRÁTY Exaktní odpověď na tento problém by dalo až modelování chodu sítí s přesně definovanými výkony a odběry v uzlech sítí. To však bylo svým rozsahem a požadavky na informace mimo možnosti této studie. Velikost technických ztrát při provozu VtE bude záviset na tom, jestli je zdroj připojen na převážně odběrový nebo zdrojový uzel. Při připojení VtE do převážně odběrového uzlu lze očekávat v přenosové síti snížení ztrát přibližně stejné velikosti jako na hladině VVN. Při připojení VtE do zdrojového uzlu, což může být případ VtE zejména oblasti severozápadních Čech, lze naopak očekávat citelné zvýšení ztrát v důsledku nutnosti přenášet výkon do jiných oblastí spotřebního charakteru. V distribuční soustavě se za předpokladu, že nebude docházet k přetokům do vyšších napěťových hladin a vyrobená elektrická energie ve VtE se spotřebuje v dané oblasti, dá očekávat jisté snížení ztrát zejména na napěťových hladinách vyšších, než jsou připojovací hladiny uvažovaných VtE. Úspora ztrát jen v DS se dá vyčíslit ve výši 0,01 až 0,02 % z toku elektřiny v napěťové hladině, což představuje asi 2 % z dodávky z VtE na napěťové hladině VVN a asi 2,7 % z dodávky elektřiny na napěťové hladině VN. Úspory vyjádřené v Kč při současné ceně silové elektřiny asi 1000 Kč/MWh se dají vyčíslit částkami asi 20 Kč na MWh dodávky z VtE na VVN a 27 Kč na MWh dodávky z VtE na VN. V oblastech s přebytkem výkonu, kde bude docházet k přetokům do vyšších napěťových hladin, lze podobně jako v případě PS počítat s citelným zvýšením ztrát. Stručná studie VtE 15/24

16 7. VLIVY NA VELIKOST OBCHODOVATELNÉ KAPACITY NA MEZINÁRODNÍCH PROPOJENÍCH Instalace větších výkonů VtE má za následek zmenšení obchodovatelné kapacity na exportních profilech. Značná volatilita dodávek výkonu z VtE a vzájemná fyzikální provázanost evropských elektrizačních soustav způsobuje dodatečné paralelní toky po mezistátních přenosových profilech. Při stanovování volných obchodovatelných přenosových kapacit je tedy potřeba udržovat větší přenosové rezervy, a to úměrně velikosti výkonu větrných elektráren, instalovaných v jednotlivých zemích. Největší vliv se projevuje na profilech s německými společnostmi, kde jsou instalované výkony VtE největší a dochází ke značným nepředvídatelným přetokům elektřiny ať už směrem z Německa do ČR (nečekaný nárůst výroby elektřiny z větru v Německu) a nebo opačným směrem (při neočekávaném výpadku větrných elektráren v Německu). Lze očekávat i významný vliv na profilu s Rakouskem. Instalace výkonu řádově do 1000 MW v ČR však již danou situaci příliš nezmění. 8. DOPADY NA OBCHODOVÁNÍ SE SILOVOU ELEKTŘINOU Instalace vyšších výkonů VtE a omezení přeshraničních přenosových kapacit s sebou může přinést snížení objemu obchodů realizovaných mezi partnery v České republice a v zahraničí. To může vést k negativním důsledkům pro fungování mezinárodního obchodu s elektřinou a může bránit rozvoji liberalizace v rámci evropské soustavy. Vysoký celkový výkon domácích větrných elektráren by tak nakonec mohl vést k omezení dovozů elektřiny do České republiky podobně, jako se tomu nyní děje ze strany Německa, které je evropským lídrem ve využívání energie větru. Pokud zůstane zachován současný způsob výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů, výroba elektřiny z VtE by obchod s elektřinou na území České republiky významně ovlivnit neměla. Zvýšená výroba elektřiny z VtE může zvýšit likviditu na vyrovnávacím trhu, organizovaném Operátorem trhu s elektřinou. Nabízí se i úvaha o zavedení zcela nového, speciálního druhu regulační energie ke krytí odchylek, způsobených výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů, případně o zavedení trhu umožňujícího hedging rizik, vyplývajících z výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů DOPADY NA VELIKOST ODCHYLEK Zvýšená výroba elektřiny z VtE (obecně však ze všech obnovitelných zdrojů) bude znamenat větší volatilitu vyráběného výkonu v elektrizační soustavě. Tento fenomén se pravděpodobně projeví i ve velikosti odchylek (pravděpodobně nárůst), vznikajících v soustavě při kolísání výkonů VtE. V současné době by bylo ryzí spekulací pokoušet se kvantifikovat tuto změnu. Dá se s velkou pravděpodobností předpokládat, že s velikostí odchylek zároveň poroste i cena regulační energie, využívané ke krytí těchto odchylek 8.2. DOPADY NA FINANČNÍ OHODNOCENÍ ODCHYLEK Za předpokladu, že k vypořádání odchylek v elektrizační soustavě České republiky budou v budoucnu uplatňovány stejné mechanismy, se dá s velkou pravděpodobností předpokládat, že s velikostí odchylek zároveň poroste i cena regulační energie, využívané ke krytí těchto odchylek. Příčinou může být jak obchodní politika poskytovatelů PpS, tak i fakt, že nedostatek regulačního výkonu může vyvolat potřebu výstavby nových zdrojů, poskytující mj. jiné i regulační služby. Stručná studie VtE 16/24

17 Výstavba i provoz takového zdroje budou pravděpodobně dražší než výstavba a provoz v současnosti provozovaných zdrojů. Obecně tedy lze předpokládat, že celkové náklady na zajištění regulační energie z titulu zvýšeného využití VtE budou vyšší, kvantifikace změn je však obtížná, 8.3. PROBLÉMY S PŘEVZETÍM ODPOVĚDNOSTI ZA ODCHYLKY Současně fungující režim výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů de facto snímá odpovědnost za odchylku z výrobce této elektřiny a přenáší ji na provozovatele distribučních soustav, kteří jsou povinni tuto elektřinu od výrobců vykupovat. Pokud tento režim výkupu elektřiny zůstane zachován, neměly by podle našeho názoru žádné problémy s převzetím odpovědnosti za odchylku vznikat. Nezbytnou podmínkou k oprávněnosti našeho názoru je ovšem bezchybné zvládnutí procesu registrace výroben, registrace přenesení odpovědnosti za odchylku, registrace údajů o předpokládané výrobě elektřiny, přenosu a agregace dat z měření atd. 9. EKONOMIKA VTE Počet VtE provozovaných v ČR nevytváří dostatečně velký vzorek pro formulování obecnějších závěrů o nákladech spojených s výstavbou a provozováním VtE. Dostupná data mají navíc omezenou vypovídací schopnost, protože se často jednalo o projekty vybudované za nestandardních podmínek v počátcích rozvoje větrné energetiky v ČR. Z těchto důvodů byla pro zpracování zvolena metoda porovnání se zeměmi s pokročilým vývojem v této oblasti. Mezi hlavní trendy v oblasti vývoje větrných elektráren a jejich investičních nákladů patří zejména růst průměrného výkonu zařízení, růst jejich efektivnosti v důsledku zdokonalených součástí a lepšího umístění a v neposlední řadě pokles investičních nákladů vztažených na instalovaný kw. V současnosti se investiční náklady na instalovaný kw v zahraničí pohybují mezi /kw (cca tis.kč/kwh), z čehož zhruba 80% tvoří náklady na technologii a zbytek připadá na ostatní náklady jako připojení k síti, ostatní stavební práce a poradenství. V České republice představují odhadované investiční náklady dosud realizovaných projektů zhruba tis.kč/kw. U nově plánovaných projektů se očekává významný pokles investičních nákladů na úroveň srovnatelnou se zahraničím, přibližně tis. Kč/kW a podíl technologie asi 85% na celkových nákladech. Výše provozních nákladů silně koreluje se stářím zařízení. Na základě zahraničních zkušeností se provozní náklady pohybují okolo /kwh (cca Kč/MWh) vyrobené energie v průběhu celé životnosti elektrárny. Čtvrtinu tvoří náklady na opravy, údržbu a náhradní díly, menší podíly tvoří administrativní náklady, náklady na pozemek a pojištění. V České republice platí obdobný trend vývoje, ale v absolutních hodnotách jsou provozní náklady nižší v důsledku odlišných cenových hladin ve sféře služeb a pojištění. Jejich roční výše se pohybuje zhruba od 2% do 4% nákladů na technologii. 10. DOPAD NA CENY PRO KONEČNÉ SPOTŘEBITELE Cílem této kapitoly je odhadnout, jaký vliv bude mít výroba elektřiny ve VtE na ceny, za které konečný spotřebitel elektřinu nakupuje. Vyjmenujme nejprve základní faktory, které budou tuto cenu ovlivňovat objem finančních prostředků, věnovaných na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů náklady na připojení větrných elektráren k distribučním sítím náklady na posilování a rozšiřování sítí Stručná studie VtE 17/24

18 náklady na pořízení regulační energie (nákup výkonů pro sekundární regulaci a dispečerskou zálohu) Konečnou cenu budou krom toho ovlivňovat i faktory, které se nám ve studii kvantifikovat nepodařilo. Jsou to velikost ztrát a související náklady velikost obchodovatelné přenosové kapacity na mezinárodních propojeních dopady na obchodování se silovou elektřinou NÁKLADY NA VÝKUP ELEKTŘINY Z VTE Systém podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie obecně a z větrné energie zvláště byl popsán v kapitole 2.3. Podpora se realizuje formou povinného výkupu nebo emisí tzv. zelených bonusů. Výkupní cenu elektřiny i hodnotu zelených bonusů stanovuje regulátor tak, aby mj. byla zajištěna návratnost investic pro provozovatele výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů během 15 let. V kapitole 9. jsme uvedli některé základní ekonomické údaje, týkající se nákladů spojených s výstavbou a provozováním VtE. Mezi náklady na výstavbu větrné elektrárny můžeme zařadit i náklady na vyvedení výkonu, tj. na připojení k nejbližšímu uzlu distribuční sítě. Tyto náklady totiž podle stávající právní úpravy v plné výši hradí provozovatel VtE. Výkupní cena elektřiny, které splňuje požadavek 15leté návratnosti vložených investic, nezávisí na množství vyrobené elektřiny ve VtE (a tedy ani na použitém scénáři), ale pouze na následujících veličinách: měrné investiční náklady na výstavbu VtE [Kč/MW] měrné investiční náklady na připojení VtE [Kč/MW] měrné provozní náklady VtE [Kč/MWh] využití instalovaného výkonu (load factor) sazba daně z příjmu právnických osob Na základě těchto informací můžeme zkonstruovat jednoduchý ekonomický model, který umožní spočítat takovou výkupní cenu resp. hodnotu zeleného bonusu, která zajistí návratnost vložených investic během 15 let. Nebudeme přitom konstruovat složité dynamické modely s časovým rozlišením příjmů a výdajů, ale spokojíme se s jednoduchým statickým modelem. Parametry toho modelu jsou uvedeny v následující Tabulce 13. Tabulka 13. Parametry modelu pro výpočet výkupní ceny elektřiny z VtE Vstupní parametry Parametr Jednotka Hodnota od Rozpětí Investiční náklady 35,00 35,00 40,00 mil. Kč/MW Náklady na připojení 7,45 Provozní náklady Kč/MWh 380,00 380,00 470,00 Využití % 15% 15% 20% Sazba daně z příjmu PO % 20% Výstupní parametry Výkupní cena Kč/MWh do Stručná studie VtE 18/24

19 Některé vstupní parametry modelu jsme zadávali v intervalovém rozpětí od do. Týká se to měrných investičních nákladů, které jsme uvažovali v rozpětí mil.kč/mw instalovaného výkonu a provozních nákladů v rozpětí Kč/MWh vyrobené elektřiny.využití instalované kapacity jsme uvažovali ve dvou variantách 15% a 20%. Náklady na připojení vycházejí z údajů v kapitole 4.1. Ukazuje se, že náklady na připojení, přepočtené na 1 MW jsou ve všech třech scénářích prakticky stejné. Pro úplnost jsme do modelu zavedli i sazbu daně z příjmu s orientační hodnotou 20%. Výstupní parametrem modelu je hledaná výkupní cena elektřiny z VtE. Samotný model vychází z předpokladu, že vynaložené investiční náklady na výstavbu VtE a její připojení musí být návratné během 15 let. Tento požadavek jsme dále doplnili požadavkem na efektivitu takto vynaložené investice ve výši cca 10%. (ROI = 1,10). Model pro výpočet výkupní ceny elektřiny se vstupními parametry podle Tabulky 13 je uveden v následující Tabulce 14. Tabulka 14. Model pro výpočet výkupní ceny elektřiny z VtE Položka Jednotka Hodnota Instalovaný výkon MW 1,00 Investiční náklady VtE - na výstavbu VtE 35,00 - na připojení VtE mil.kč 7,45 - celkem 42,45 Roční údaje Výroba GWh 1,31 Provozní náklady 0,50 Odpisy 2,83 Výnosy 3,68 Zisk před zdaněním 0,35 mil.kč Daň z příjmu 0,07 Zisk po zdanění 0,28 Cashflow 3,11 Kumulovaný cashflow 46,65 Efektivnost investice (ROI) % 109,9% Výsledky výpočtů výkupní ceny elektřiny při různých hodnotách vstupních parametrů modelu jsou uvedeny opět v intervalové podobě od-do v následující Tabulce 15. Tabulka 15. Výkupní ceny elektřiny z VtE Výkupní cena elektřiny z VtE Jednotka od Hodnota - při využití 15% Kč/MWh - při využití 20% do Hodnotu tzv. zeleného bonusu lze odvodit z výkupní ceny tak, že od ní odečteme průměrnou cenu, kterou je možno za elektřinu vyrobenou ve VtE na trhu s elektřinou získat. Tato cena bude velmi nízká, neboť kupující přebírá i odpovědnost za odchylku, jejíž očekávaná cena bude při typických vlastnostech větrné elektřiny vysoká. Stručná studie VtE 19/24

20 10.2. OSTATNÍ NÁKLADY Náklady na posílení distribučních a přenosových sítí se projeví nárůstem povolených výnosů síťových společností, tj. nárůstem měrných odpisů v kalkulaci nákladů za dopravu elektřiny a nárůstem povoleného zisku. Výpočet celkového přírůstku odpisů a zisku je uveden v následující Tabulce 16. Tabulka 16. Náklady na posílení sítí Náklady Jednotka Scénář malý střední velký Přírůstek účetní hodnoty aktiv Přírůstek zisku (WACC=8,1%) mil.kč Přírůstek účetní hodnoty odpisů Celkem přírůstek odpisů a zisku Zvýšené náklady na pořízení regulační energie v souvislosti s výrobou elektřiny z VtE jsme pro jednotlivé scénáře kvantifikovali v kapitole 5. Rozdělili jsme je do dvou skupin: náklady na pořízení výkonů pro sekundární regulaci náklady na pořízení výkonů pro dispečerskou zálohu Údaje převzaté z Tabulek 11 a 12 jsou shrnuty v následující Tabulce 17. Tabulka 17. Náklady na pořízení regulační energie Zvýšené náklady na nákup výkonu Jednotka Scénář malý střední velký - pro sekundární regulaci pro dispečerskou zálohu mil.kč Celkem CENOVÉ DOPADY Při kvantifikaci dopadů VtE na ceny elektřiny pro konečné spotřebitele jsme vycházeli z objemů výroby větrné elektřiny podle jednotlivých scénářů v roce Abychom vyloučili další možné vlivy inflace, růst spotřeby elektřiny, apod. použili jsme veškeré náklady v současných cenách, přesněji řečeno v cenách roku Podobně i čistou spotřebu elektřiny v ČR jsme převzali v hodnotě roku Cenový dopad na cenu elektřiny pro konečného spotřebitele jsme ocenili na úrovni zvýšených nákladů, které výroba elektřiny z tohoto druhu obnovitelných zdrojů přináší. Použili jsme k tomu jednoduchý ekonomický model cenových dopadů. Vstupní parametry tohoto modelu jsou uvedeny v následující Tabulce 18. Stručná studie VtE 20/24

Fotovoltaika z pohledu ERÚ

Fotovoltaika z pohledu ERÚ Fotovoltaika z pohledu ERÚ Stanislav Trávníček 22. 4. 2010 Liberální institut Podpora výroby elektřiny z OZE Povinnost podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovila směrnice 2001/77/ES V

Více

Problematika integrace OZE do sítí z pohledu ERÚ. Roman Polák & Zdeněk Peták Energetický regulační úřad

Problematika integrace OZE do sítí z pohledu ERÚ. Roman Polák & Zdeněk Peták Energetický regulační úřad sítí z pohledu ERÚ Roman Polák & Zdeněk Peták Energetický regulační úřad Obsah prezentace Legislativa pro připojení OZE Současný stav OZE Dopad na konečného zákazníka Potenciál výstavby zdrojů Aktuální

Více

Obnovitelné zdroje z pohledu provozovatele přenosové soustavy

Obnovitelné zdroje z pohledu provozovatele přenosové soustavy Obnovitelné zdroje z pohledu provozovatele přenosové soustavy CZBA Třeboň, říjen 2011 Jiří Barták ČEPS, a.s. Agenda 1. OZE v ČR předpoklady a realita 2. Jaká jsou očekávání? 3. Legislativní změny s dopadem

Více

Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS)

Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS) Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS) Vybrané údaje regionálních provozovatelů distribučních soustav Jednotka E.ON Distribuce PREdistribuce, a.s. ČEZ Distribuce Celkem Hlavní akcionáři

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007 CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007 Druhé dílčí plnění ke smlouvě č. 61 007 (průběžná zpráva) EGÚ BRNO, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy BRNO Srpen 2006 Zhotovitel:

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2001 ze dne 4. ledna 2001, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2001 ze dne 4. ledna 2001, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2001 ze dne 4. ledna 2001, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti

Více

Podpora výroby elektřiny z VTE pro rok Petr Kusý Oddělení regulace zdrojů a sítí Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad

Podpora výroby elektřiny z VTE pro rok Petr Kusý Oddělení regulace zdrojů a sítí Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad Podpora výroby elektřiny z VTE pro rok 2010 Petr Kusý Oddělení regulace zdrojů a sítí Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad Obsah prezentace Stručné představení ERÚ Základní principy podpory

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013 ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 213 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 Komentář k Roční zprávě o provozu ES ČR 213 Energetický regulační úřad (ERÚ) vydává na základě 17, odst. 7, písm.

Více

Ceny elektřiny a souvisejících služeb. Ing. Oldřich JAN oddělení regulace cen Energetický regulační úřad

Ceny elektřiny a souvisejících služeb. Ing. Oldřich JAN oddělení regulace cen Energetický regulační úřad Ceny elektřiny a souvisejících služeb v roce 2009 Ing. Oldřich JAN oddělení regulace cen Energetický regulační úřad Obsah Regulované ceny v elektroenergetice pro rok 2009 a základní vlivy na změnu cen

Více

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 26. listopadu 2015 Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Regulované ceny elektřiny pro příští rok budou na

Více

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012 Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Obsah prezentace Aktualizace technicko-ekonomických parametrů Výkupní ceny a zelené

Více

Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce Rostislav Krejcar

Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce Rostislav Krejcar Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce 2012 Rostislav Krejcar Obsah prezentace Obnovitelné zdroje energie (OZE) Legislativa vývoj novely zákona č. 180/2005 Sb. Platná sekundární legislativa k zákonu

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky. Martin Kašák Energetický regulační úřad

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky. Martin Kašák Energetický regulační úřad Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Martin Kašák Energetický regulační úřad 30. 9. 2003 Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Vyhlášky ERÚ Koncepce regulace

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České

Více

Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu. do regulovaných cen. XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady. Josef Fiřt předseda ERÚ

Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu. do regulovaných cen. XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady. Josef Fiřt předseda ERÚ Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu Podpora OZE a její dopad do regulovaných cen XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady Josef Fiřt předseda ERÚ Podpora výroby elektřiny z OZE

Více

Organizace trhů a odvětví pohledem manažerů ČEPS, a.s., provozovatel přenosové soustavy ČR Miroslav Vrba

Organizace trhů a odvětví pohledem manažerů ČEPS, a.s., provozovatel přenosové soustavy ČR Miroslav Vrba Organizace trhů a odvětví pohledem manažerů ČEPS, a.s., provozovatel přenosové soustavy ČR Miroslav Vrba ČEPS, a.s. Schéma sítí PS ČR Propojené přenosové soustavy Evropy Přenosová soustava České republiky

Více

Tisková zpráva. k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva. k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Tisková zpráva 29. listopadu 2016 k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Celkové regulované složky ceny elektřiny v roce

Více

Předběžné regulované ceny 2012

Předběžné regulované ceny 2012 Předběžné regulované ceny 2012 Stanislav Trávníček Energetický regulační úřad Hospodaření s energií v podnicích Praha 20. říjen 2011 Obsah prezentace Vlivy na výši cen v roce 2012 Regulované ceny přenosu

Více

Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008

Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008 Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008 Marián Belyuš, sekce Strategie, ČEPS Obsah Představení ČEPS Aktuální stav obnovitelných zdrojů (RES) v EU Aktuální stav v

Více

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012 Ing. Jan Malý Důvody podpory OZE z pohledu EU (ERÚ): Snížení nepříznivých změn klimatu způsobených lidskou činností Zvýšení energetické nezávislost EU zajištění

Více

Fotovoltaické elektrárny a jejich dopady na ekonomiku České republiky

Fotovoltaické elektrárny a jejich dopady na ekonomiku České republiky Fotovoltaické elektrárny a jejich dopady na ekonomiku České republiky Právní fórum - Energetika 8. června 2010, Hotel Hilton, Praha 1 enepo.cz enepo.cz je skupinou nezávislých specialistů v sektoru energetiky

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

Energetický zákon a další legislativa

Energetický zákon a další legislativa Energetický zákon a další legislativa Energetická legislativa EU Evropská energetická politika patří mezi sdílené politiky. Lze ji definovat jako soubor opatření zaměřených na zásobování energií a stanovení

Více

18. korekční faktor regulační báze aktiv, 19. korekční faktor zisku, 20. korekční faktor za použití přenosové sítě,

18. korekční faktor regulační báze aktiv, 19. korekční faktor zisku, 20. korekční faktor za použití přenosové sítě, Strana 4581 348 VYHLÁŠKA ze dne 12. října 2012, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů Energetický

Více

Výkupní ceny a zelené bonusy za elektřinu z fotovoltaiky

Výkupní ceny a zelené bonusy za elektřinu z fotovoltaiky Výkupní ceny a zelené bonusy za elektřinu z fotovoltaiky Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad 3. Česká fotovoltaická konference, Kongresové centrum BVV, Brno 4. 11. 2008 Obsah prezentace Stručné

Více

Předběžné regulované ceny v elektroenergetice 2014

Předběžné regulované ceny v elektroenergetice 2014 Předběžné regulované ceny v elektroenergetice 2014 Ing. Ondřej Touš Energetický regulační úřad ondrej.tous@eru.cz Obsah prezentace Vlivy na výši cen pro rok 2014 Ekonomické faktory Cena silové elektřiny

Více

Účastníci trhu s elektřinou v ČR

Účastníci trhu s elektřinou v ČR Trh s elektřinou Smyslem liberalizace trhu s elektřinou je otevření odvětví konkurenci a využití konkurence k optimalizaci výrobních nákladů a tím minimalizaci konečných cen elektřiny. 1 Účastníci trhu

Více

Oponentský posudek. Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně. Etapa 2 výstupy k 23.2.2010

Oponentský posudek. Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně. Etapa 2 výstupy k 23.2.2010 Oponentský posudek Oponent: Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně Název projektu: Připojování OZE do ES ČR Etapa 2 výstupy k 23.2.2010 Zpracovatel: EGÚ Brno, a.s., Hudcova 487/76a,

Více

Ing. Jan Habart, Ph. D. CZ Biom, předseda

Ing. Jan Habart, Ph. D. CZ Biom, předseda Notifikace a vývoj legislativy Ing. Jan Habart, Ph. D. CZ Biom, předseda Retroaktivní kroky Zrušení osvobození od daně z příjmu Zvýšení investičních nákladů uložením povinnosti instalace dispečerského

Více

Ekonomické dopady výstavby fotovoltaických a větrných elektráren v ČR. 15. 9. 2010, Praha

Ekonomické dopady výstavby fotovoltaických a větrných elektráren v ČR. 15. 9. 2010, Praha Ekonomické dopady výstavby fotovoltaických a větrných elektráren v ČR 15. 9. 21, Praha Stávající stav trhu - FVE 8 7 6 5 4 3 2 1 12 1 8 6 4 2 Instalovaný výkon (pravá osa) Počet instalací (levá osa) Stávající

Více

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLŮM S NÁZVY:

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLŮM S NÁZVY: VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLŮM S NÁZVY: odběratelům ze sítí nízkého napětí V souladu s 17e odst. 2 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Výrobní přiměřenost české elektroenergetiky

Výrobní přiměřenost české elektroenergetiky Výrobní přiměřenost české elektroenergetiky Výbor pro udržitelnou energetiku 11/2016 Miroslav Vrba, Karel Vinkler Základní informace o ČEPS, a.s. (I.) Výhradní provozovatel přenosové soustavy ČR na základě

Více

Nové trendy ve využití elektřiny z obnovitelných zdrojů z pohledu legislativy. Amper 2017 Brno, 22. března 2017

Nové trendy ve využití elektřiny z obnovitelných zdrojů z pohledu legislativy. Amper 2017 Brno, 22. března 2017 Nové trendy ve využití elektřiny z obnovitelných zdrojů z pohledu legislativy Amper 2017 Brno, 22. března 2017 Nové možnosti využití elektřiny z obnovitelných zdrojů Přímý prodej elektřiny výrobcem

Více

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 364/2007 Sb. (k 1.1.2008)

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými

Více

475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Změna: 364/2007 Sb. Změna: 409/2009 Sb. Změna: 300/2010 Sb. Změna:

Více

1. Výkaz 14-A: Výkaz aktiv a změn aktiv souvisejících s POZE

1. Výkaz 14-A: Výkaz aktiv a změn aktiv souvisejících s POZE Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 14 pro držitele licence na obchod s elektřinou Pravidla stanovují způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou: Příloha č. 4 k vyhlášce č. XX/2015

Více

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů Citace: 404/2005 Sb. Částka: 139/2005 Sb. Na straně

Více

Novinky v právní úpravě bioenergetiky BIOMASA A ENERGETIKA 2012,

Novinky v právní úpravě bioenergetiky BIOMASA A ENERGETIKA 2012, Novinky v právní úpravě bioenergetiky BIOMASA A ENERGETIKA 2012, 27.11.2012 Změna systému podpory od 1. ledna 2013 Výkupní ceny Elektřinu v režimu výkupních cen bude vykupovat povinně vykupující Povinně

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/008 ze dne 18. listopadu 008, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle c zákona č. 65/1991 Sb.,

Více

17.6.2008. Ing. Marián Belyuš, ČEPS, a.s.

17.6.2008. Ing. Marián Belyuš, ČEPS, a.s. Možnosti větrné energetiky v ČR 17.6.2008 Ing. Marián Belyuš, sekce Strategie ČEPS, a.s. Obsah Aktuální stav rozvoje VtE v Evropě Vývoj VtE v ČR Vliv nárůstu VtE na provoz PS (Obecně) Podmínky a změny

Více

Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky z pohledu ERÚ. Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad

Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky z pohledu ERÚ. Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky z pohledu ERÚ Rostislav Krejcar Energetický regulační úřad Obsah prezentace Představení ERÚ Základní princip podpory výroby elektřiny z OZE v ČR Princip výpočtu

Více

Bezpečná integrace OZE do ES ČR. Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010

Bezpečná integrace OZE do ES ČR. Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010 Bezpečná integrace OZE do ES ČR Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010 Obsah 1. Úvod 2. Studie EGÚ Připojování OZE do ES ČR 3. Pokrytí zatížení ES ČR jednotlivými typy zdrojů 4. Současný stav vyřizování

Více

Nová tarifní struktura v elektroenergetice Ing. Ondřej Touš Energetický regulační úřad

Nová tarifní struktura v elektroenergetice Ing. Ondřej Touš Energetický regulační úřad Nová tarifní struktura v elektroenergetice Ing. Ondřej Touš Energetický regulační úřad Konference Co přinese nová tarifní struktura v elektroenergetice?" Konference ERÚ, MPO - 21. ledna 2016 Projekt Nová

Více

Možný přístup k odhadu spotřeby elektřiny v ČR a jednotlivých regionech

Možný přístup k odhadu spotřeby elektřiny v ČR a jednotlivých regionech Možný přístup k odhadu spotřeby elektřiny v ČR a jednotlivých regionech Euroenergy, spol. s r.o. 21. září 2011 XIV. Podzimní konference AEM Úvod Předešlé práce a tato prezentace byly zpracovány s využitím:

Více

Úplné znění. 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů

Úplné znění. 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů Úplné znění 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů (1) Pro účely stanovení podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů podle tohoto zákona se za elektřinu z obnovitelných zdrojů považuje elektřina vyrobená

Více

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Výroba z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Seminář ENVIROS 22.11.2005 Obsah prezentace Zákon o podpoře výroby z OZE Vývoj využití OZE v roce 2004 Předpoklady

Více

Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky v roce 2006

Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky v roce 2006 Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky v roce 2006 Rostislav Krejcar 26. ledna 2006 Elektřina ze Slunce, Praha 1 Obsah prezentace PředstaveníEnergetického regulačního úřadu Vyhlášky ERÚ k zákonu č. 180/2005

Více

Jak podnikat v energetice?

Jak podnikat v energetice? Jak podnikat v energetice? 1 Co musím znát pro podnikání v energetice Energetická politika Legislativa Trh s elektřinou Trh s plynem Trh s teplem Obnovitelné zdroje 2 Energetická politika ČR 3 1. Legislativa

Více

Vliv OZE na bilanční rovnováhu ES ČR. Josef Fantík

Vliv OZE na bilanční rovnováhu ES ČR. Josef Fantík Vliv OZE na bilanční rovnováhu ES ČR Josef Fantík Obsah Bilanční rovnováha PpS a OZE Limit Bilanční rovnováha - rovnovážný stav Regulovatelné zdroje Ostatní zdroje OZE ES ČR Rovnováha Spotřeba Continentální

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2014 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2014 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2014 pro zákazníky kategorie Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci

Více

Výpočet elektřiny pro domácnosti od Skupiny ČEZ

Výpočet elektřiny pro domácnosti od Skupiny ČEZ Výpočet elektřiny pro domácnosti od Skupiny ČEZ Příklady výpočtu elektřiny u společnosti ČEZ. Ceny produktů Skupiny ČEZ pro domácnosti na rok 2010 včetně regulovaných cen za dopravu elektřiny. Z jakých

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. ledna 2015

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. ledna 2015 č. 1/2015/ZP/MODOM Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,, platné od 1. ledna 2015 Tyto prodejní jsou platné pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného

Více

Postup stanovení cen za přenos elektřiny. Jednotková cena za roční rezervovanou kapacitu přenosové soustavy c perci stanovená regulačním vzorcem

Postup stanovení cen za přenos elektřiny. Jednotková cena za roční rezervovanou kapacitu přenosové soustavy c perci stanovená regulačním vzorcem Postup stanovení cen za přenos elektřiny Příloha č. 1 k vyhlášce č. 150/2007 Sb. Jednotková cena za roční rezervovanou kapacitu přenosové soustavy c perci v Kč/MW je stanovená regulačním vzorcem i je pořadové

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013 Ing. Martin Laštůvka Ředitel odboru POZE Energetický regulační úřad Kde se nyní nacházíme? Podpora OZE je směřována do podpory výroby elektřiny Podpora

Více

Tisková zpráva. k cenovému rozhodnutí ERÚ č. 3/2013 ze dne 27. listopadu 2013, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu pro rok 2014

Tisková zpráva. k cenovému rozhodnutí ERÚ č. 3/2013 ze dne 27. listopadu 2013, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu pro rok 2014 29. listopadu 2013 Tisková zpráva k cenovému rozhodnutí ERÚ č. 3/2013 ze dne 27. listopadu 2013, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu pro rok 2014 Energetický regulační úřad v souladu se

Více

INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010 I. CENY ZEMNÍHO PLYNU

INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010 I. CENY ZEMNÍHO PLYNU 26. listopadu 2009 INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010 I. CENY ZEMNÍHO PLYNU Energetický regulační úřad předpokládá, že celková cena dodávek plynu pro domácnosti v ČR se od 1. ledna 2010 nezvýší. Cena

Více

Seznam regulačních výkazů

Seznam regulačních výkazů Příloha č. 1 k vyhlášce č. 262 /2015 Sb. 1. Držitel licence na distribuci elektřiny Seznam regulačních výkazů Držitel licence na činnost číslo 12 zasílá Energetickému regulačnímu úřadu výkazy v termínech

Více

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2016 Sb. 1. Držitel licence na výrobu elektřiny Držitel licence na výrobu elektřiny zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. října 2015 o regulačním výkaznictví

VYHLÁŠKA ze dne 1. října 2015 o regulačním výkaznictví Strana 3106 Sbírka zákonů č. 262 / 2015 262 VYHLÁŠKA ze dne 1. října 2015 o regulačním výkaznictví Energetický regulační úřad stanoví podle 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání

Více

Novelizace Pravidel trhu s elektřinou a Pravidel trhu s plynem. Aktuální cenová rozhodnutí elektrická energie a zemní plyn.

Novelizace Pravidel trhu s elektřinou a Pravidel trhu s plynem. Aktuální cenová rozhodnutí elektrická energie a zemní plyn. Novelizace Pravidel trhu s elektřinou a Pravidel trhu s plynem. Aktuální cenová rozhodnutí elektrická energie a zemní plyn. Ing. René Neděla Energetický regulační úřad XXVII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Elektroenergetika

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen Citace: 150/2007 Sb. Částka: 54/2007

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR

Měsíční zpráva o provozu ES ČR Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava dislokované pracoviště: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 Měsíční zpráva o provozu ES ČR září 2012 Obsah : Výsledky provozu v ES ČR Maximální

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR

Měsíční zpráva o provozu ES ČR Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava dislokované pracoviště: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 Měsíční zpráva o provozu ES ČR červen 2011 Obsah : Výsledky provozu v ES ČR Maximální

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, platné od 1. ledna 2014

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, platné od 1. ledna 2014 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, né od 1. ledna 2014 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na

Více

PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc. ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd http://ekonom.feld.cvut.cz knapek@fel.cvut.cz

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13 Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou: Výkaz 13-A: Výkaz aktiv, Výkaz 13-HV

Více

Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou

Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou Jak bude organizován slovenský trh Zuzana Šolcová ČEPS, a.s. Předmět trhu s elektřinou Dodávka elektřiny mezi účastníky trhu Regulovaný přístup k přenosové a distribučním

Více

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Martin Vorel vedoucí odboru prodej Key Account EP ENERGY TRADING, a.s. Energetický seminář 18.-19.10.2012 2 Obsah Zdroje elektřiny - Státní energetická koncepce do

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni 26. října 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Martin Vorel Vedoucí odboru Prodej KA Skalní mlýn 4.10.2013 2 Obsah Evropská energetická politika Spotřeba elektřiny v ČR Vývoj cen na trhu s elektřinou Regulované

Více

Odůvodnění. Zákonná 2% indexace výkupních cen pro stávající výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů (mimo výrobny elektřiny z biomasy a bioplynu).

Odůvodnění. Zákonná 2% indexace výkupních cen pro stávající výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů (mimo výrobny elektřiny z biomasy a bioplynu). Odůvodnění cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2017 ze dne 26. září 2017, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2018 Energetický regulační úřad upozorňuje,

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Regulace cen E.ON Distribuce, a.s

Regulace cen E.ON Distribuce, a.s Regulace cen E.ON Distribuce, a.s Tento materiál obsahuje zjednodušený popis postupu stanovení regulovaných cen elektřiny a přehled o nejvýznamnějších regulačních parametrech a cenách společnosti E.ON

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina)

Více

Strategie investic ČEPS. Seminář AEM. Jiří Dvořák. Sekce Strategie ČEPS, a.s.

Strategie investic ČEPS. Seminář AEM. Jiří Dvořák. Sekce Strategie ČEPS, a.s. Strategie investic ČEPS Seminář AEM ČEPS - 15. 6. 2009 Jiří Dvořák Sekce Strategie ČEPS, a.s. Obsah Úvod a legislativní rámec Faktory ovlivňující plánování rozvoje ES ČR Připojování výroben a odběrů do

Více

Pracovní skupina elektro

Pracovní skupina elektro Pracovní skupina elektro Výsledky let minulých, požadavky na změny v roce 2014 Ing. Daniel Vaca, místopředseda SVSE seminář Zkušenosti odběratelů z roku 2012, Jak dál strategie a úkoly Praha, 28.března

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,senior+, platné od 1. září 2016

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,senior+, platné od 1. září 2016 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,senior+, né od 1. září 2016 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. /2011 ze dne listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2017 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2017 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2017 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa zákazníků a pro předací místa souběžného

Více

Čl. I Vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, se mění takto: 1.

Čl. I Vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, se mění takto: 1. Strana 4977 388 VYHLÁŠKA ze dne 13. listopadu 2012, kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení Ministerstvo průmyslu

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006,

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. května 2016

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. května 2016 č.2/2016/zp/modom při využití produktu Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,, platné od 1. května 2016 Tyto prodejní jsou platné pro všechna odběrná místa a pro předací

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

K uvedenému se vyjádřili: ČEZ, a.s. (dále jen ČEZ ) ČEZ Distribuce, a.s. (dále jen ČEZD ) Ing. Miroslav Novák (dále jen NOV )

K uvedenému se vyjádřili: ČEZ, a.s. (dále jen ČEZ ) ČEZ Distribuce, a.s. (dále jen ČEZD ) Ing. Miroslav Novák (dále jen NOV ) Připomínky k návrhu změn č. 01/2015 Pravidel provozování přenosové soustavy v elektroenergetice společnosti ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ: 257 02 556, předanému na základě

Více

Co přinesl nový zákon o obnovitelných zdrojích? (zákon o podporovaných zdrojích) Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu

Co přinesl nový zákon o obnovitelných zdrojích? (zákon o podporovaných zdrojích) Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu Co přinesl nový zákon o obnovitelných zdrojích? (zákon o podporovaných zdrojích) Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu Kdo jsme? Profesní sdružení firem se 17ti letoutradicí,

Více

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Optimalizace velikosti jističů a distribučních sazeb u odběrných míst nízkého napětí elektřiny Zákon 458/2000 Sb.-

Více

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2010 Vydal: Energetický regulační úřad v roce 2011 Zpracoval: Ing. Jaroslav Lukáš, ERÚ odbor regulace tel.: 255 715 556, e-mail: jaroslav.lukas@eru.cz ERÚ, 2011 Všechna práva

Více