NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH. Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice. za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH. Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice. za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice"

Transkript

1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice 1

2 Obsah: a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů b) požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů c) požadavky na rozvoj území obce d) požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny) e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury f) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území g) požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace h) další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) i) požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území j) požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose k) požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií l) požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem m) požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast n) případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant o) požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 2

3 a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů Z Politiky územního rozvoje České republiky schválené vládou České republiky dne usnesením č. 929 nevyplývá pro územní plán obce Brloh žádný zvláštní požadavek. Řešené území leží mimo rozvojovou oblast OB4. Nadřazenou územně plánovací dokumentací vydanou krajem jsou Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), které byly schváleny Zastupitelstvem Pardubického kraje dne Podle tohoto dokumentu je území obce Brloh dotčeno těmito limity a prvky technické a dopravní infrastruktury. Tyto budou návrhem územního plánu respektovány. - trasa navrhované přeložky silnice I/2 jižní obchvat Přelouče - stávající trasa VTL plynovodu - stávající trasa VVN elektro 400 kv - OP letiště Pardubice - hlavní řady vodovodu - poddolované území malé Tyto skutečnosti budou návrhem územního plánu respektovány. Řešené území leží mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy vymezené v ZÚR ( severní hranice k.ú. Benešovice tvoří jižní hranici rozvojové oblasti OB4 ). Územní plán Brloh zohlední případné požadavky a rozvojové záměry okolních sídel, návaznost sítí technické a dopravní infrastruktury a prvků ÚSES. Z hlediska státní správy spadá obec Brloh pod Krajský úřad Pardubického kraje a Městský úřad Přelouč, stavební úřad Městského úřadu v Přelouči. Nejsilnější vazby má obec na Přelouč, Chvaletice nebo Pardubice. b) požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů Pro řešené území jsou zpracovány územně analytické podklady, v rámci první etapy byl proveden doplňující průzkum v terénu. Lze konstatovat obecný požadavek na ochranu životního prostředí, na vytváření podmínek pro zvýšení zaměstnanosti, na zvyšování počtu obyvatel a zlepšení demografické struktury, na doplnění vybavenosti a zkvalitnění technické infrastruktury. To jsou požadavky, na jejichž splnění se může podílet územní plán svými nástroji (vymezením ploch a jejich funkčním zařazením např. do ploch bydlení, výroby a skladování nebo vymezením ploch pro občanskou nebo technickou vybavenost). Z průzkumů a rozborů vyplývají pro návrh ÚP tyto požadavky: - budou respektována a zakreslena veškerá ochranná pásma, tj. OP komunikací, inženýrských sítí, prvky ÚSES, ochranná pásma vodních zdrojů, příp. prvky ochrany přírody atd., stejně jako nadřazená ÚPD ZÚR Pardubického kraje - stanovit hranice zastavěného území obce - v obci vyhodnotit a případně vymezit v dostatečném rozsahu návrhové lokality pro bytovou zástavbu, a to v návaznosti na stávající zastavění - bude respektována stávající technická infrastruktura. Návrh řešení likvidace odpadních vod bude v souladu s PRVKÚK ( Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje ). c) požadavky na rozvoj území obce V souladu se zpracovanými ÚAP a doplňujícími průzkumy a rozbory bude další rozvoj obce respektovat hlavní prvky krajinného rázu, přírodní hodnoty a charakteristiku území. Pokud možno budou vymezeny i plochy pro volnočasové aktivity, případně pro ně budou vytvořeny regulativy v rámci funkční plochy pro bydlení. 3

4 V současné době všeobecně narůstá zájem o stavební parcely v kvalitnějším životním prostředí, případně i o vhodné plochy pro podnikatelskou činnost apod., které na sebe váží pracovní příležitosti a bytovou výstavbu. Tento trend se projevuje zejména v obcích poblíž větších měst. V obci je minimální počet pracovních příležitostí a většina obyvatel vyjíždí za prací do okolních větších sídel. Nutným předpokladem pro rozvoj další bytové výstavby je rozšíření infrastruktury v obci ( vodovod, plynovod, splašková kanalizace, ). Hlavním cílem v obci je zajistit podmínky pro stabilizaci, příp.rozvoj počtu obyvatel - stanovení rozvojových ploch, především pro bytovou výstavbu a posouzení občanské a technické vybavenosti. Je třeba určit kritéria pro možný rozvoj v daném území a navrhnout urbanistické a funkční řešení území obce, jež bude podkladem pro koordinaci činností v řešeném území. d) požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny) Řešené území je vymezeno správním územím obce Brloh, tj. k.ú. Brloh u Přelouče a k.ú. Benešovice u Přelouče. Kromě vlastní obce patří tedy do řešeného území místní části Benešovice a Štrampouch. Obec se rozkládá v členité krajině jižně od Přelouče, na západním okraji Pardubického kraje a okresu Pardubice, a je vzdálena cca 4 km jižně od Přelouče. Urbanistická struktura: Brloh- historický základ obce tvoří zástavba mezi hlavní komunikací III/32214 (Přelouč-Pelechov) a lesními porosty jihovýchodně od obce. Z hlediska urbanistického jde o hromadnou shlukovou formu zastavění podél místních komunikací a v okolí rybníka. Převážná část zástavby podél hlavní komunikace a zejména severozápadně od ní je historicky mladší novodobá, a to jak z hlediska urbanistického, tak pokud jde o tvarosloví jednotlivých objektů. Historické centrum obce je pravděpodobně v části mezi Brložským potokem a hlavní křižovatkou v obci, kde je patrný centrální prostor. Novodobý střed obce je dnes spíše u hlavní komunikace a to v prostoru před objekty občanské vybavenosti ( zde je autobusová zastávka, restaurace a bývalý obchod a celý prostor je v některých částech - veřejná zeleň - vhodně upraven ). Benešovice - zástavba obce oboustranně podél silnice III/ Objekty na východní straně se značným odstupem od komunikace, což umožnilo vznik velké zelené návsi. V jižní části se nachází areál bývalého statku. Západně cca 500 m od Benešovic se rozkládá místní část Štrampouch, která je tvořena několika objekty, využívanými dnes převážně k rekreaci. Na křižovatce silnic III.tř. č a ( u hlavní komunikace Benešovice Brloh ) je situován areál zemědělské výroby, dnes mimo provoz. Vzhledem k jeho odloučené poloze není příliš na závadu nadměrné měřítko některých objektů, rovněž vliv provozu na bytovou zástavbu je minimální. Zástavba v popsaných lokalitách je tvořena převážně nízkopodlažní zástavbou venkovského charakteru. Převládají přízemní objekty s šikmými střechami. Tato hladina zástavby je v dálkových pohledech narušena siluetou hospodářských objektů v zemědělském areálu. Vliv jejich negativního působení je však omezen členitostí terénu a stávající vzrostlou zelení. 4

5 V řešeném území jsou zastoupeny následující funkce: bydlení včetně hospodářského vybavení občanská a technická vybavenost podnikání, řemesla a sklady zemědělská a průmyslová výroba sport a rekreace doprava Brloh Bydlení ( objekty s příslušným hospodářským zázemím) představuje největší část současně zastavěných ploch v obci. Občanská vybavenost hlavní objekty, které jsou soustředěny v centru obce u hlavní silnice a objekt OÚ začleněný do obytné zástavby Podnikání, řemesla a služby nejsou v území zastoupeny ve velkém rozsahu, jednotlivé provozovny či živnosti jsou většinou začleněny do bytové zástavby. Výjimku tvoří svým rozsahem areál bývalého statku v Benešovicích. Plochy zemědělské výroby jsou zastoupeny areálem zemědělské výroby ( v likvidaci ) u komunikace Brloh - Benešovice. Plochy pro sport a rekreaci se nacházejí na jižním okraji zastavěného území v Brlohu a představují travnaté fotbalové hřiště a antukové hřiště na odbíjenou. Benešovice ( vč. místní části Štrampouch ) Obec je tvořena plochami pro bydlení a plochami pro podnikatelskou činnost. Zastavěné území obce ( i místní části ) vytváří tak polyfunkční území s převažující náplní ploch bydlení ( včetně řemesel a podnikání ), technické vybavenosti, plochami zeleně, dopravy a inženýrskými sítěmi. Ostatní katastrální území obce představují území funkčně jednolité, a jsou tvořeny především plochami zemědělské půdy, v jižní části potom plochami lesů. Návrh ÚP bude respektovat historickou urbanistickou strukturu v obci, lokality pro rozvoj výstavby budou situovány zejména v okrajových částech v návaznosti na stávající zástavbu. Budou respektovány přírodní hodnoty v území a prvky ÚSES ( biokoridory, biocentra ). Dle demografických údajů vyplývá, že počet obyvatel v obci je v posledních cca 20 letech v podstatě konstantní. V zájmu obce je nejen stabilizace počtu obyvatel, ale i vytvoření podmínek pro jeho další nárůst. V současné době všeobecně narůstá zájem o stavební parcely v kvalitnějším životním prostředí, tento trend se však váže na existenci dostupných pracovních příležitostí. V možnostech územního plánu je návrh lokalit pro bytovou zástavbu, výrobu, technickou vybavenost, sport a rekreaci, vytvoření regulativních podmínek pro podnikatelskou činnost, apod. Souběžným předpokladem pro další rozvoj obce je rozšíření nebo dobudováni infrastruktury. e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury Dopravní infrastruktura Základní koncepce dopravy v řešeném území je dána stávajícími komunikacemi, budou proto respektovány stávající dopravní trasy (silnice III. tř. a místní komunikace) včetně ochranných pásem. V případě napojení rozsáhlejších navrhovaných lokalit pro bytovou zástavbu na komunikaci III.třídy bude počet výjezdů minimalizován. 5

6 Do územního plánu bude v souladu se ZÚR Pk a v koordinaci na ÚP Přelouč případně zapracován návrh přeložky komunikace I.tř.č.2. Změny komunikační sítě budou zařazeny do návrhu veřejně prospěšných staveb. Technická infrastruktura V ÚP bude posouzeno řešení stávajícího technického vybavení, event. navrženo rozšíření do nových lokalit. Do ÚP bude zapracována koncepce likvidace odpadních vod, a to v souladu PRVKÚK ( Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje ), dle zpracovávané PD. Nové objekty budou napojeny na veřejný vodovodní řad nebo budou odebírat pitnou vodu z vlastních zdrojů. V případě výstavby vodních děl (např. ČOV napojené do vodního toku) je nutno postupovat dle platného vodního zákona. Telefonní účastníci v jednotlivých obcích jsou připojeni na digitální ústřednu v Lipolticích. Před jakoukoliv stavební aktivitou je nutno si vyžádat stanovisko technické dokumentace Telefónica O2 Czech Republic a.s. Masarykovo nám. 2655, Pardubice k existenci a ochraně stávajících telekomunikačních vedení a zařízení. Budou respektována veškerá ochranná pásma inženýrských sítí, zejména VTL plynovodu a vrchního vedení VN. Případné požadavky na rozšiřování elektrické sítě budou konzultovány s ČEZ a.s. distribuce. Občanské vybavení Základní struktura občanské vybavenosti obce se nezmění. V návrhu ÚP budou vytvořeny regulativní podmínky pro její další možné doplnění a rozvoj. Dlouhodobě nefunkční objekt na žádost majitele navržen k přestavbě lok. P1. Veřejná prostranství - stávající plochy zůstávají a budou samostatně vymezeny funkční plocha PV. Likvidace odpadů V řešeném území nejsou v současnosti provozovány žádné lokality skládek odpadů. Je nutno počítat s organizovaným svozem odpadu na regulovanou skládku. Nakládání s komunálními odpady produkovanými občany bude probíhat podle systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, stanovený obecně závaznou vyhláškou obce Brloh, vydanou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Nakládání s odpady v podnikatelské sféře bude probíhat v souladu se zásadami, stanovenými zákonem o odpadech ( zejména 16 ) a jeho prováděcími vyhláškami. Likvidace odpadů je řešena svozem odpadu z popelnic f.sop Přelouč na regulovanou skládku do Chvaletic. V obci jsou umístěny kontejnery na tříděný sběr plasty, sklo. Nebezpečný odpad je tříděn, shromažďován do mobilních kontejnerů a 2 x ročně svážen. Všechny případné tzv. černé skládky musí být sanovány s ohledem na ochranu složek životního prostředí, v souladu se zásadami nakládání s odpady, stanovenými zákonem. f) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území V řešeném území se nenachází chráněná území ani lokality nebo památné stromy evidované AOPaK v Pardubicích dle zákona 114/92 Sb. Do dokumentace bude zahrnut územní systém ekologické stability - ÚSES. Ten bude vycházet ze zpracovaných generelů SES, platného ÚPO Brloh a z podkladů Pardubického kraje. Budou respektována a ve výkresové části vyznačena veškerá ochranná pásma (zejména ochranná pásma vodních zdrojů, inženýrských sítí, CHLÚ atd.). 6

7 Taktéž budou zapracovány stávající vodní plochy a toky, evidované v katastru nemovitostí. V textové i výkresové části bude uvedena vzdálenost manipulačního prostoru určená vodním zákonem pro správu toku. Budou respektována provedená meliorační odvodnění ZVHS. U nově zřizovaných ploch se doporučuje učinit taková opatření, aby se minimalizovaly odvody dešťových vod, popř. zpomaloval jejich odtok. Budou respektovány památkové objekty (křížky, zvoničky), event. archeologická naleziště a jejich ochranná pásma, včetně podmínek stanovených příslušnými orgány. Ve vazbě na území s archeologickými nálezy upozorňujeme na oznamovací povinnost stavebníků k záměru stavební činnosti dle ust. 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a to Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v.v.i.. a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum. Archeologický ústav a oprávněná organizace jsou povinny uzavřít s vlastníkem nemovitosti dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu v rozsahu nutném pro zajištění ochrany a záchrany archeologických památek. V obci je evidovaná chráněná lokalita tvrziště, zapsaná ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod reg.č / ( doložená je existence této lokality v letech pod názvem Orlí hnízdo ). Nutné je rovněž respektovat památky místního významu, tj. drobné architektonické stavby, křížky a objekty. - křížek a zvonička u hlavní silnice v Benešovicích - památník obětem 1.sv. + křížek a zvonička u cesty k rybníku v Brlohu V ÚP bude zpracováno vyhodnocení navrhovaných záborů ZPF. Z hlediska ochrany ZPF bude v maximální možné míře postupováno podle 4 a 5 zákona ČNR č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ( úplné znění vyhlášeno č. 231/1999 Sb. ) a podle 3,4 a přílohy č.3 vyhlášky MŽP č.13/1994 Sb. o podrobnostech ochrany ZPF, a metodickými pokyny MŽP ČR ze dne č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF. ÚPD bude obsahovat všeobecné údaje o pozemcích určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). Záměry uvedené v zadání nepředpokládají dotčení PUPFL; tato skutečnost bude výslovně uvedena v textové části ( v části vyhodnocení záborů půdního fondu ). Při návrhu nového uspořádání daného území nebude docházet ke zbytečnému poškozování životních podmínek zvěře ( 8 odst. 2 zákona č.449/2001 Sb., o myslivost), naopak by úprava biotopu měla být směřována ke zlepšování životních podmínek zvěře zakládáním remízků (zejména liniové remízky formou liniové zeleně), vhodných úkrytů pro zvěř a biopásů. Pokud by bylo v územně plánovací dokumentaci navrženo nové uspořádání území tak, že by došlo k zásahu do výkonu rybářského práva v řešeném území, je třeba tato opatření předem projednat s uživatelem rybářského revíru, místně příslušný orgán státní správy rybářství pak bude dotčeným orgánem státní správy ve smyslu ust. 126 stavebního zákona č.50/1976. Pro případy nových zdrojů znečištění ovzduší platí povinnosti ze zákona O ovzduší a prováděcích vyhlášek. Pro ochranu ovzduší je nutné plnění emisních a imisních limitů a principu nezhoršování kvality ovzduší v místech, kde již bylo dosaženo její podlimitní úrovně. g) požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace V územním plánu budou dle potřeby navrženy veřejně prospěšné stavby. V území nejsou požadavky na plošné asanační zásahy ani dílčí asanace jednotlivých objektů. Do sanačních zásahů bude zahrnuta likvidace případných stávajících skládek. Všechny tzv. černé skládky musí být sanovány s ohledem na ochranu složek životního prostředí, v souladu se zásadami nakládání s odpady, stanovenými zákonem. 7

8 h) další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) Do textové a příp. výkresové části budou zapracovány požadavky stanovené v 20 vyhl. MV č. 380/2002 Sb. v platném znění k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. V řešeném území se plochy přípustné pro dobývání ložisek nerostů ani plochy pro jeho technické zajištění nenacházejí. Do ÚP budou zakresleny event. průzkumné a vodohospodářské vrty, poddolovaná území, zpracovaná záplavová území, atd. dle dostupných podkladů. - v souladu se ZÚR malé poddolované území ( jižní okraj k.ú. Brloh u Přelouče ), dle podkladů Geofondu pod č.3869 křemenné suroviny ). i) požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území Obecně budou respektována a zakreslena veškerá ochranná pásma vyplývající z průzkumů a rozborů, tj. ochranná pásma komunikací, inženýrských sítí, hlavní prvky ÚSES, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranné pásmo lesa a další, stejně jako stávající i navržená komunikační síť. V územním plánu budou vymezeny návrhové lokality pro další rozvoj obce, vyhodnoceno napojení obce na inženýrské sítě, event. navrženo jejich doplnění či rozšíření. V rámci doplňkových průzkumů a rozborů byly vytipovány následující úkoly, problémy a střety, jejichž řešení bude navrženo v rámci následující etapy návrhu ÚP: - prověřit, případně upravit nebo nově vymezit prvky ÚSES - v některých uvažovaných návrhových plochách nutnost koordinace se stávajícími vodními toky a trasami inženýrských sítí a jejich ochrannými pásmy - dle dostupných podkladů ověřit, příp. zpřesnit koridor přeložky silnice I/2 j) požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose Zastavěné území bylo stanoveno v souladu se zákonem č.183/2006 Sb. (stavební zákon) na základě mapových podkladů ( mapy evidence nemovitostí ) a terénních průzkumů v období červen - červenec Návrh ÚP vč.vymezení zastavitelných území bude respektovat historickou urbanistickou strukturu v obci, rozsáhlejší lokality pro rozvoj výstavby budou situovány zejména v okrajových částech v návaznosti na stávající zástavbu. Následující výčet lokalit vychází z platného územního plánu obce ( ÚPO), ze zpracovaných průzkumů a rozborů a požadavků obce. Po projednání budou zařazeny do zastavitelných nebo přestavbových ploch. ( číselné označení dle výkresu limitů ). - z hlediska požadované funkce jsou navrhovány tyto typy ploch: - plochy smíšené obytné venkovské ( SV - lokality č.z1, Z2, Z4, Z5, Z6, P1 ) - výroba smíšená ( VS lokalita č.z3 ) ( uvedená čísla pozemků v následujícím textu jsou orientační; přesný rozsah lokalit a výčet dotčených pozemků budou uvedeny v návrhu ). 8

9 ÚP BRLOH posouzení lokalit Ozn. ve výkresu limitů Ozn. dle platného ÚPO Návrhové lokality převzaté ze stávajícího ÚPO Pozemek parc.č. Výměra celková ha kultura pozemku Požadovaná změna funkč. využití Funkč. využ. dle platného ÚPSÚ Z1 č.5 256/22 2,8 orná půda bydlení - RD zastavitelné území smíšená zóna obytná 256/26 orná půda 256/27 orná půda 257/1 ost.plocha 482/2 ost.plocha 482/3 ost.plocha Z2 č.3 369/5 4,0 orná půda bydlení - RD zastavitelné území smíšená zóna obytná 369/26 ost.plocha 372/2 ost.plocha 372/3 ost.plocha Z3 č.2 374/1 0,7 ost.plocha výroba smíšená - 374/3 TTP VS zastavitelné území zóna průmyslové a zemědělské výroby 374/4 TTP 374/5 TTP 374/6 ost.plocha Z4 č.4 52/2 2,3 orná půda bydlení - RD zastavitelné území smíšená zóna obytná Návrhové lokality nově navržené Ozn. ve výkr. limitů Pozemek parc.č. Výměra celková ha kultura pozemku Požadovaná změna funkč. využití Funkční využití stávající Z5 59 0,25 TTP bydlení - RD plochy zemědělské - NZ Z6 57/72 0,7 orná půda bydlení - RD plochy zemědělské - NZ 57/73 orná půda 57/1 orná půda 114/5 vodní pl. P1 st ,15 zast.plocha bydlení - RD zast.území občanská vybavenost OM 39/7 orná půda 9

10 Posouzení a komentář k jednotlivým lokalitám zastavitelné plochy - převzaté ze stávajícího ÚPO: Z1. Lokalita pro bytovou výstavbu. Původní rozsah rozšířen o 0,4 ha na SV okraji. Akceptovat - plocha vhodná pro rozvoj bydlení. Návrh využití nutno koordinovat s trasou el. VN 35 kv. Z2. Lokalita pro bytovou výstavbu, původní rozsah rozšířen severním směrem. Akceptovat na původní rozsah připraveno dělení parcel, zpracována dokumentace k ÚR. Z3. Lokalita pro výrobu smíšenou - v návaznosti na stávající areál. Rozsah dle ÚPO akceptovat. Z4. Lokalita pro bytovou výstavbu v rozsahu dle platného ÚPO akceptovat. zastavitelné plochy - nově navržené lokality: Z5. Lokalita pro výstavbu 1 RD u rybníka v Brlohu. Akceptovat - nutno respektovat terénní podmínky dané lokality a manipulační prostor kolem vodního toku. Z6. Lokalita v místní části Štrampouch rozšíření ploch pro bydlení. Akceptovat - nutnost koordinace s vodním tokem a trasou el. VN 35 kv a jejich ochrannými pásmy. přestavbové plochy - nově navržené lokality: P1. Lokalita uvnitř zastavěného území nevyužívaný objekt občanské vybavenosti. Akceptovat - žádost majitele na přestavbu pro objekt k bydlení. k) požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií, budou případně stanoveny v návrhu územního plánu. l) požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem, budou případně stanoveny v návrhu územního plánu. m) požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast - budou stanoveny v rámci projednání návrhu zadání územního plánu. 10

11 n) případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant Není požadavek na zpracování konceptu územního plánu Brloh ani na zpracování variant. o) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení Návrh ÚP bude obsahovat výkresovou a textovou část. Bude zpracován v souladu se Stavebním zákonem č.183/2006 Sb., vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, ÚPD a se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platných zněních a bude splňovat podmínky schváleného zadání. Bude obsahovat zejména : Návrh: A) Textová část B) Grafická část - výkres základního členění území m. 1 : hlavní výkres.. m. 1 : výkres technické infrastruktury m. 1 : příp. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací m. 1 : Odůvodnění územního plánu: A) Textová část B) Grafická část - koordinační výkres.. m. 1 : výkres širších vztahů.. m. 1 : výkres předpokládaných záborů půdního fondu m. 1 : Zpracování dokumentace bude digitální formou dle metodiky Krajského úřadu Pardubice ( Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů měst a obcí v GIS tzn. MINIS ), s výstupy z barevného plotru včetně předání dat na CD-ROM s projekty ve formátu ArcGIS, hlavní výkres bude zpracován rovněž ve formátu TIFF, umístěný v souřadnicovém systému S-JTSK, kompletní textová část v digitální podobě. Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice Zadání bylo schváleno obcí dne :. razítko, podpis 11