NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH. Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice. za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH. Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice. za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice"

Transkript

1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice 1

2 Obsah: a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů b) požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů c) požadavky na rozvoj území obce d) požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny) e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury f) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území g) požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace h) další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) i) požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území j) požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose k) požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií l) požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem m) požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast n) případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant o) požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 2

3 a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů Z Politiky územního rozvoje České republiky schválené vládou České republiky dne usnesením č. 929 nevyplývá pro územní plán obce Brloh žádný zvláštní požadavek. Řešené území leží mimo rozvojovou oblast OB4. Nadřazenou územně plánovací dokumentací vydanou krajem jsou Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), které byly schváleny Zastupitelstvem Pardubického kraje dne Podle tohoto dokumentu je území obce Brloh dotčeno těmito limity a prvky technické a dopravní infrastruktury. Tyto budou návrhem územního plánu respektovány. - trasa navrhované přeložky silnice I/2 jižní obchvat Přelouče - stávající trasa VTL plynovodu - stávající trasa VVN elektro 400 kv - OP letiště Pardubice - hlavní řady vodovodu - poddolované území malé Tyto skutečnosti budou návrhem územního plánu respektovány. Řešené území leží mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy vymezené v ZÚR ( severní hranice k.ú. Benešovice tvoří jižní hranici rozvojové oblasti OB4 ). Územní plán Brloh zohlední případné požadavky a rozvojové záměry okolních sídel, návaznost sítí technické a dopravní infrastruktury a prvků ÚSES. Z hlediska státní správy spadá obec Brloh pod Krajský úřad Pardubického kraje a Městský úřad Přelouč, stavební úřad Městského úřadu v Přelouči. Nejsilnější vazby má obec na Přelouč, Chvaletice nebo Pardubice. b) požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů Pro řešené území jsou zpracovány územně analytické podklady, v rámci první etapy byl proveden doplňující průzkum v terénu. Lze konstatovat obecný požadavek na ochranu životního prostředí, na vytváření podmínek pro zvýšení zaměstnanosti, na zvyšování počtu obyvatel a zlepšení demografické struktury, na doplnění vybavenosti a zkvalitnění technické infrastruktury. To jsou požadavky, na jejichž splnění se může podílet územní plán svými nástroji (vymezením ploch a jejich funkčním zařazením např. do ploch bydlení, výroby a skladování nebo vymezením ploch pro občanskou nebo technickou vybavenost). Z průzkumů a rozborů vyplývají pro návrh ÚP tyto požadavky: - budou respektována a zakreslena veškerá ochranná pásma, tj. OP komunikací, inženýrských sítí, prvky ÚSES, ochranná pásma vodních zdrojů, příp. prvky ochrany přírody atd., stejně jako nadřazená ÚPD ZÚR Pardubického kraje - stanovit hranice zastavěného území obce - v obci vyhodnotit a případně vymezit v dostatečném rozsahu návrhové lokality pro bytovou zástavbu, a to v návaznosti na stávající zastavění - bude respektována stávající technická infrastruktura. Návrh řešení likvidace odpadních vod bude v souladu s PRVKÚK ( Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje ). c) požadavky na rozvoj území obce V souladu se zpracovanými ÚAP a doplňujícími průzkumy a rozbory bude další rozvoj obce respektovat hlavní prvky krajinného rázu, přírodní hodnoty a charakteristiku území. Pokud možno budou vymezeny i plochy pro volnočasové aktivity, případně pro ně budou vytvořeny regulativy v rámci funkční plochy pro bydlení. 3

4 V současné době všeobecně narůstá zájem o stavební parcely v kvalitnějším životním prostředí, případně i o vhodné plochy pro podnikatelskou činnost apod., které na sebe váží pracovní příležitosti a bytovou výstavbu. Tento trend se projevuje zejména v obcích poblíž větších měst. V obci je minimální počet pracovních příležitostí a většina obyvatel vyjíždí za prací do okolních větších sídel. Nutným předpokladem pro rozvoj další bytové výstavby je rozšíření infrastruktury v obci ( vodovod, plynovod, splašková kanalizace, ). Hlavním cílem v obci je zajistit podmínky pro stabilizaci, příp.rozvoj počtu obyvatel - stanovení rozvojových ploch, především pro bytovou výstavbu a posouzení občanské a technické vybavenosti. Je třeba určit kritéria pro možný rozvoj v daném území a navrhnout urbanistické a funkční řešení území obce, jež bude podkladem pro koordinaci činností v řešeném území. d) požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny) Řešené území je vymezeno správním územím obce Brloh, tj. k.ú. Brloh u Přelouče a k.ú. Benešovice u Přelouče. Kromě vlastní obce patří tedy do řešeného území místní části Benešovice a Štrampouch. Obec se rozkládá v členité krajině jižně od Přelouče, na západním okraji Pardubického kraje a okresu Pardubice, a je vzdálena cca 4 km jižně od Přelouče. Urbanistická struktura: Brloh- historický základ obce tvoří zástavba mezi hlavní komunikací III/32214 (Přelouč-Pelechov) a lesními porosty jihovýchodně od obce. Z hlediska urbanistického jde o hromadnou shlukovou formu zastavění podél místních komunikací a v okolí rybníka. Převážná část zástavby podél hlavní komunikace a zejména severozápadně od ní je historicky mladší novodobá, a to jak z hlediska urbanistického, tak pokud jde o tvarosloví jednotlivých objektů. Historické centrum obce je pravděpodobně v části mezi Brložským potokem a hlavní křižovatkou v obci, kde je patrný centrální prostor. Novodobý střed obce je dnes spíše u hlavní komunikace a to v prostoru před objekty občanské vybavenosti ( zde je autobusová zastávka, restaurace a bývalý obchod a celý prostor je v některých částech - veřejná zeleň - vhodně upraven ). Benešovice - zástavba obce oboustranně podél silnice III/ Objekty na východní straně se značným odstupem od komunikace, což umožnilo vznik velké zelené návsi. V jižní části se nachází areál bývalého statku. Západně cca 500 m od Benešovic se rozkládá místní část Štrampouch, která je tvořena několika objekty, využívanými dnes převážně k rekreaci. Na křižovatce silnic III.tř. č a ( u hlavní komunikace Benešovice Brloh ) je situován areál zemědělské výroby, dnes mimo provoz. Vzhledem k jeho odloučené poloze není příliš na závadu nadměrné měřítko některých objektů, rovněž vliv provozu na bytovou zástavbu je minimální. Zástavba v popsaných lokalitách je tvořena převážně nízkopodlažní zástavbou venkovského charakteru. Převládají přízemní objekty s šikmými střechami. Tato hladina zástavby je v dálkových pohledech narušena siluetou hospodářských objektů v zemědělském areálu. Vliv jejich negativního působení je však omezen členitostí terénu a stávající vzrostlou zelení. 4

5 V řešeném území jsou zastoupeny následující funkce: bydlení včetně hospodářského vybavení občanská a technická vybavenost podnikání, řemesla a sklady zemědělská a průmyslová výroba sport a rekreace doprava Brloh Bydlení ( objekty s příslušným hospodářským zázemím) představuje největší část současně zastavěných ploch v obci. Občanská vybavenost hlavní objekty, které jsou soustředěny v centru obce u hlavní silnice a objekt OÚ začleněný do obytné zástavby Podnikání, řemesla a služby nejsou v území zastoupeny ve velkém rozsahu, jednotlivé provozovny či živnosti jsou většinou začleněny do bytové zástavby. Výjimku tvoří svým rozsahem areál bývalého statku v Benešovicích. Plochy zemědělské výroby jsou zastoupeny areálem zemědělské výroby ( v likvidaci ) u komunikace Brloh - Benešovice. Plochy pro sport a rekreaci se nacházejí na jižním okraji zastavěného území v Brlohu a představují travnaté fotbalové hřiště a antukové hřiště na odbíjenou. Benešovice ( vč. místní části Štrampouch ) Obec je tvořena plochami pro bydlení a plochami pro podnikatelskou činnost. Zastavěné území obce ( i místní části ) vytváří tak polyfunkční území s převažující náplní ploch bydlení ( včetně řemesel a podnikání ), technické vybavenosti, plochami zeleně, dopravy a inženýrskými sítěmi. Ostatní katastrální území obce představují území funkčně jednolité, a jsou tvořeny především plochami zemědělské půdy, v jižní části potom plochami lesů. Návrh ÚP bude respektovat historickou urbanistickou strukturu v obci, lokality pro rozvoj výstavby budou situovány zejména v okrajových částech v návaznosti na stávající zástavbu. Budou respektovány přírodní hodnoty v území a prvky ÚSES ( biokoridory, biocentra ). Dle demografických údajů vyplývá, že počet obyvatel v obci je v posledních cca 20 letech v podstatě konstantní. V zájmu obce je nejen stabilizace počtu obyvatel, ale i vytvoření podmínek pro jeho další nárůst. V současné době všeobecně narůstá zájem o stavební parcely v kvalitnějším životním prostředí, tento trend se však váže na existenci dostupných pracovních příležitostí. V možnostech územního plánu je návrh lokalit pro bytovou zástavbu, výrobu, technickou vybavenost, sport a rekreaci, vytvoření regulativních podmínek pro podnikatelskou činnost, apod. Souběžným předpokladem pro další rozvoj obce je rozšíření nebo dobudováni infrastruktury. e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury Dopravní infrastruktura Základní koncepce dopravy v řešeném území je dána stávajícími komunikacemi, budou proto respektovány stávající dopravní trasy (silnice III. tř. a místní komunikace) včetně ochranných pásem. V případě napojení rozsáhlejších navrhovaných lokalit pro bytovou zástavbu na komunikaci III.třídy bude počet výjezdů minimalizován. 5

6 Do územního plánu bude v souladu se ZÚR Pk a v koordinaci na ÚP Přelouč případně zapracován návrh přeložky komunikace I.tř.č.2. Změny komunikační sítě budou zařazeny do návrhu veřejně prospěšných staveb. Technická infrastruktura V ÚP bude posouzeno řešení stávajícího technického vybavení, event. navrženo rozšíření do nových lokalit. Do ÚP bude zapracována koncepce likvidace odpadních vod, a to v souladu PRVKÚK ( Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje ), dle zpracovávané PD. Nové objekty budou napojeny na veřejný vodovodní řad nebo budou odebírat pitnou vodu z vlastních zdrojů. V případě výstavby vodních děl (např. ČOV napojené do vodního toku) je nutno postupovat dle platného vodního zákona. Telefonní účastníci v jednotlivých obcích jsou připojeni na digitální ústřednu v Lipolticích. Před jakoukoliv stavební aktivitou je nutno si vyžádat stanovisko technické dokumentace Telefónica O2 Czech Republic a.s. Masarykovo nám. 2655, Pardubice k existenci a ochraně stávajících telekomunikačních vedení a zařízení. Budou respektována veškerá ochranná pásma inženýrských sítí, zejména VTL plynovodu a vrchního vedení VN. Případné požadavky na rozšiřování elektrické sítě budou konzultovány s ČEZ a.s. distribuce. Občanské vybavení Základní struktura občanské vybavenosti obce se nezmění. V návrhu ÚP budou vytvořeny regulativní podmínky pro její další možné doplnění a rozvoj. Dlouhodobě nefunkční objekt na žádost majitele navržen k přestavbě lok. P1. Veřejná prostranství - stávající plochy zůstávají a budou samostatně vymezeny funkční plocha PV. Likvidace odpadů V řešeném území nejsou v současnosti provozovány žádné lokality skládek odpadů. Je nutno počítat s organizovaným svozem odpadu na regulovanou skládku. Nakládání s komunálními odpady produkovanými občany bude probíhat podle systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, stanovený obecně závaznou vyhláškou obce Brloh, vydanou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Nakládání s odpady v podnikatelské sféře bude probíhat v souladu se zásadami, stanovenými zákonem o odpadech ( zejména 16 ) a jeho prováděcími vyhláškami. Likvidace odpadů je řešena svozem odpadu z popelnic f.sop Přelouč na regulovanou skládku do Chvaletic. V obci jsou umístěny kontejnery na tříděný sběr plasty, sklo. Nebezpečný odpad je tříděn, shromažďován do mobilních kontejnerů a 2 x ročně svážen. Všechny případné tzv. černé skládky musí být sanovány s ohledem na ochranu složek životního prostředí, v souladu se zásadami nakládání s odpady, stanovenými zákonem. f) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území V řešeném území se nenachází chráněná území ani lokality nebo památné stromy evidované AOPaK v Pardubicích dle zákona 114/92 Sb. Do dokumentace bude zahrnut územní systém ekologické stability - ÚSES. Ten bude vycházet ze zpracovaných generelů SES, platného ÚPO Brloh a z podkladů Pardubického kraje. Budou respektována a ve výkresové části vyznačena veškerá ochranná pásma (zejména ochranná pásma vodních zdrojů, inženýrských sítí, CHLÚ atd.). 6

7 Taktéž budou zapracovány stávající vodní plochy a toky, evidované v katastru nemovitostí. V textové i výkresové části bude uvedena vzdálenost manipulačního prostoru určená vodním zákonem pro správu toku. Budou respektována provedená meliorační odvodnění ZVHS. U nově zřizovaných ploch se doporučuje učinit taková opatření, aby se minimalizovaly odvody dešťových vod, popř. zpomaloval jejich odtok. Budou respektovány památkové objekty (křížky, zvoničky), event. archeologická naleziště a jejich ochranná pásma, včetně podmínek stanovených příslušnými orgány. Ve vazbě na území s archeologickými nálezy upozorňujeme na oznamovací povinnost stavebníků k záměru stavební činnosti dle ust. 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a to Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v.v.i.. a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum. Archeologický ústav a oprávněná organizace jsou povinny uzavřít s vlastníkem nemovitosti dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu v rozsahu nutném pro zajištění ochrany a záchrany archeologických památek. V obci je evidovaná chráněná lokalita tvrziště, zapsaná ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod reg.č / ( doložená je existence této lokality v letech pod názvem Orlí hnízdo ). Nutné je rovněž respektovat památky místního významu, tj. drobné architektonické stavby, křížky a objekty. - křížek a zvonička u hlavní silnice v Benešovicích - památník obětem 1.sv. + křížek a zvonička u cesty k rybníku v Brlohu V ÚP bude zpracováno vyhodnocení navrhovaných záborů ZPF. Z hlediska ochrany ZPF bude v maximální možné míře postupováno podle 4 a 5 zákona ČNR č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ( úplné znění vyhlášeno č. 231/1999 Sb. ) a podle 3,4 a přílohy č.3 vyhlášky MŽP č.13/1994 Sb. o podrobnostech ochrany ZPF, a metodickými pokyny MŽP ČR ze dne č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF. ÚPD bude obsahovat všeobecné údaje o pozemcích určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). Záměry uvedené v zadání nepředpokládají dotčení PUPFL; tato skutečnost bude výslovně uvedena v textové části ( v části vyhodnocení záborů půdního fondu ). Při návrhu nového uspořádání daného území nebude docházet ke zbytečnému poškozování životních podmínek zvěře ( 8 odst. 2 zákona č.449/2001 Sb., o myslivost), naopak by úprava biotopu měla být směřována ke zlepšování životních podmínek zvěře zakládáním remízků (zejména liniové remízky formou liniové zeleně), vhodných úkrytů pro zvěř a biopásů. Pokud by bylo v územně plánovací dokumentaci navrženo nové uspořádání území tak, že by došlo k zásahu do výkonu rybářského práva v řešeném území, je třeba tato opatření předem projednat s uživatelem rybářského revíru, místně příslušný orgán státní správy rybářství pak bude dotčeným orgánem státní správy ve smyslu ust. 126 stavebního zákona č.50/1976. Pro případy nových zdrojů znečištění ovzduší platí povinnosti ze zákona O ovzduší a prováděcích vyhlášek. Pro ochranu ovzduší je nutné plnění emisních a imisních limitů a principu nezhoršování kvality ovzduší v místech, kde již bylo dosaženo její podlimitní úrovně. g) požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace V územním plánu budou dle potřeby navrženy veřejně prospěšné stavby. V území nejsou požadavky na plošné asanační zásahy ani dílčí asanace jednotlivých objektů. Do sanačních zásahů bude zahrnuta likvidace případných stávajících skládek. Všechny tzv. černé skládky musí být sanovány s ohledem na ochranu složek životního prostředí, v souladu se zásadami nakládání s odpady, stanovenými zákonem. 7

8 h) další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) Do textové a příp. výkresové části budou zapracovány požadavky stanovené v 20 vyhl. MV č. 380/2002 Sb. v platném znění k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. V řešeném území se plochy přípustné pro dobývání ložisek nerostů ani plochy pro jeho technické zajištění nenacházejí. Do ÚP budou zakresleny event. průzkumné a vodohospodářské vrty, poddolovaná území, zpracovaná záplavová území, atd. dle dostupných podkladů. - v souladu se ZÚR malé poddolované území ( jižní okraj k.ú. Brloh u Přelouče ), dle podkladů Geofondu pod č.3869 křemenné suroviny ). i) požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území Obecně budou respektována a zakreslena veškerá ochranná pásma vyplývající z průzkumů a rozborů, tj. ochranná pásma komunikací, inženýrských sítí, hlavní prvky ÚSES, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranné pásmo lesa a další, stejně jako stávající i navržená komunikační síť. V územním plánu budou vymezeny návrhové lokality pro další rozvoj obce, vyhodnoceno napojení obce na inženýrské sítě, event. navrženo jejich doplnění či rozšíření. V rámci doplňkových průzkumů a rozborů byly vytipovány následující úkoly, problémy a střety, jejichž řešení bude navrženo v rámci následující etapy návrhu ÚP: - prověřit, případně upravit nebo nově vymezit prvky ÚSES - v některých uvažovaných návrhových plochách nutnost koordinace se stávajícími vodními toky a trasami inženýrských sítí a jejich ochrannými pásmy - dle dostupných podkladů ověřit, příp. zpřesnit koridor přeložky silnice I/2 j) požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose Zastavěné území bylo stanoveno v souladu se zákonem č.183/2006 Sb. (stavební zákon) na základě mapových podkladů ( mapy evidence nemovitostí ) a terénních průzkumů v období červen - červenec Návrh ÚP vč.vymezení zastavitelných území bude respektovat historickou urbanistickou strukturu v obci, rozsáhlejší lokality pro rozvoj výstavby budou situovány zejména v okrajových částech v návaznosti na stávající zástavbu. Následující výčet lokalit vychází z platného územního plánu obce ( ÚPO), ze zpracovaných průzkumů a rozborů a požadavků obce. Po projednání budou zařazeny do zastavitelných nebo přestavbových ploch. ( číselné označení dle výkresu limitů ). - z hlediska požadované funkce jsou navrhovány tyto typy ploch: - plochy smíšené obytné venkovské ( SV - lokality č.z1, Z2, Z4, Z5, Z6, P1 ) - výroba smíšená ( VS lokalita č.z3 ) ( uvedená čísla pozemků v následujícím textu jsou orientační; přesný rozsah lokalit a výčet dotčených pozemků budou uvedeny v návrhu ). 8

9 ÚP BRLOH posouzení lokalit Ozn. ve výkresu limitů Ozn. dle platného ÚPO Návrhové lokality převzaté ze stávajícího ÚPO Pozemek parc.č. Výměra celková ha kultura pozemku Požadovaná změna funkč. využití Funkč. využ. dle platného ÚPSÚ Z1 č.5 256/22 2,8 orná půda bydlení - RD zastavitelné území smíšená zóna obytná 256/26 orná půda 256/27 orná půda 257/1 ost.plocha 482/2 ost.plocha 482/3 ost.plocha Z2 č.3 369/5 4,0 orná půda bydlení - RD zastavitelné území smíšená zóna obytná 369/26 ost.plocha 372/2 ost.plocha 372/3 ost.plocha Z3 č.2 374/1 0,7 ost.plocha výroba smíšená - 374/3 TTP VS zastavitelné území zóna průmyslové a zemědělské výroby 374/4 TTP 374/5 TTP 374/6 ost.plocha Z4 č.4 52/2 2,3 orná půda bydlení - RD zastavitelné území smíšená zóna obytná Návrhové lokality nově navržené Ozn. ve výkr. limitů Pozemek parc.č. Výměra celková ha kultura pozemku Požadovaná změna funkč. využití Funkční využití stávající Z5 59 0,25 TTP bydlení - RD plochy zemědělské - NZ Z6 57/72 0,7 orná půda bydlení - RD plochy zemědělské - NZ 57/73 orná půda 57/1 orná půda 114/5 vodní pl. P1 st ,15 zast.plocha bydlení - RD zast.území občanská vybavenost OM 39/7 orná půda 9

10 Posouzení a komentář k jednotlivým lokalitám zastavitelné plochy - převzaté ze stávajícího ÚPO: Z1. Lokalita pro bytovou výstavbu. Původní rozsah rozšířen o 0,4 ha na SV okraji. Akceptovat - plocha vhodná pro rozvoj bydlení. Návrh využití nutno koordinovat s trasou el. VN 35 kv. Z2. Lokalita pro bytovou výstavbu, původní rozsah rozšířen severním směrem. Akceptovat na původní rozsah připraveno dělení parcel, zpracována dokumentace k ÚR. Z3. Lokalita pro výrobu smíšenou - v návaznosti na stávající areál. Rozsah dle ÚPO akceptovat. Z4. Lokalita pro bytovou výstavbu v rozsahu dle platného ÚPO akceptovat. zastavitelné plochy - nově navržené lokality: Z5. Lokalita pro výstavbu 1 RD u rybníka v Brlohu. Akceptovat - nutno respektovat terénní podmínky dané lokality a manipulační prostor kolem vodního toku. Z6. Lokalita v místní části Štrampouch rozšíření ploch pro bydlení. Akceptovat - nutnost koordinace s vodním tokem a trasou el. VN 35 kv a jejich ochrannými pásmy. přestavbové plochy - nově navržené lokality: P1. Lokalita uvnitř zastavěného území nevyužívaný objekt občanské vybavenosti. Akceptovat - žádost majitele na přestavbu pro objekt k bydlení. k) požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií, budou případně stanoveny v návrhu územního plánu. l) požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem, budou případně stanoveny v návrhu územního plánu. m) požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast - budou stanoveny v rámci projednání návrhu zadání územního plánu. 10

11 n) případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant Není požadavek na zpracování konceptu územního plánu Brloh ani na zpracování variant. o) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení Návrh ÚP bude obsahovat výkresovou a textovou část. Bude zpracován v souladu se Stavebním zákonem č.183/2006 Sb., vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, ÚPD a se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platných zněních a bude splňovat podmínky schváleného zadání. Bude obsahovat zejména : Návrh: A) Textová část B) Grafická část - výkres základního členění území m. 1 : hlavní výkres.. m. 1 : výkres technické infrastruktury m. 1 : příp. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací m. 1 : Odůvodnění územního plánu: A) Textová část B) Grafická část - koordinační výkres.. m. 1 : výkres širších vztahů.. m. 1 : výkres předpokládaných záborů půdního fondu m. 1 : Zpracování dokumentace bude digitální formou dle metodiky Krajského úřadu Pardubice ( Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů měst a obcí v GIS tzn. MINIS ), s výstupy z barevného plotru včetně předání dat na CD-ROM s projekty ve formátu ArcGIS, hlavní výkres bude zpracován rovněž ve formátu TIFF, umístěný v souřadnicovém systému S-JTSK, kompletní textová část v digitální podobě. Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice Zadání bylo schváleno obcí dne :. razítko, podpis 11

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV ZADÁNÍ ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV Obsah : a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b)

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKA Uničov, leden 2009 1 Zadání je zpracované na základě rozhodnutí zastupitelstva

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky Příloha č.3 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky a) Vymezení řešeného území Lokalita zahrnuje zastavitelnou plochu a.11. vymezenou územním plánem pro bydlení, plochu b.3.

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE 1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčí změny v katastrálním území obce Sudoměřice. Na základě požadavku

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

ZMĚNY č. 18 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI

ZMĚNY č. 18 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI N Á V R H Z A D Á N Í pro pořízení ZMĚNY č. 18 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI Ř E Š E N É L O K A L I T Y Pořizovatel MĚSTO CHRUDIM odbor územního plánu a regionálního rozvoje oddělení územního

Více

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla.

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla. Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak duben 2009 a) úvod O pořízení změny č. 1 územního plánu Kunžak rozhodlo zastupitelstvo obce Kunžak svým usnesením ze dne 29. 1. 2009. Jedná se o lokalitu (dále

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

Návrh Zadání Změny č. 5 UPO Chlum u Třeboně

Návrh Zadání Změny č. 5 UPO Chlum u Třeboně Návrh Zadání Změny č. 5 UPO Chlum u Třeboně Vypracoval: MěÚ Třeboň Pořizovatel: Ing. Lenka Samcova, referent odboru územního plánování a stavebního řádu Ing. arch. Aleš Valder, vedoucí oddělení územního

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice pořizovatel: Obec Skály září 2011 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace,

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený

Více

ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY

ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY Obsah: a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b) požadavky na

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÁ VES

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÁ VES NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÁ VES Květen 2011 Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, ing.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí)

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) ZADÁNÍ OBSAHUJE HLAVNÍ CÍLE A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č.1 ÚPO KOČÍ Zadání vypracoval: Městský úřad Chrudim odbor územního

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SVÍDNICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU SVÍDNICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SVÍDNICE Vypracoval: Bc. Hana Fišerová, MěÚ Chrudim, odbor ÚP a regionálního rozvoje a obec Svídnice Spolupráce : Ing.arch. Petr Kopecký, A-PROJEKT Pardubice 1 Obsah: a) požadavky

Více

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH Závazná část Regulačního plánu Slatiňany jih se mění v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., včetně jeho prováděcích předpisů takto: 1. Změny II.

Více

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou

N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou N á vrh zadání změ n y č. 3 ú ze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Stráž nad Nežárkou Vypracoval: Městský úřad Stráž nad Nežárkou a) úvod prosinec 2008 O pořízení změny č. 3 územního plánu sídelního

Více

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zpracovaný

Více

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC Městský úřad Moravské Budějovice, oddělení Úřadu územního plánování, regionální a památkové péče, který na žádost obce Jakubov u Moravských Budějovic pořizuje v souladu s ust. 6 odst.1 písm. c) zákona

Více

P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. 1. změna územního plánu obce VELKÝ KARLOV

NÁVRH ZADÁNÍ. 1. změna územního plánu obce VELKÝ KARLOV Městský úřad Znojmo, odbor rozvoje, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, jako pořizovatel dle 14 z.č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

Více

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH Zadání změny č. 1 územního plánu Sušice určený k projednání v souladu s ust. 55 odst. 2, tj. přiměřeně podle ust. 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁŠŤANY katastrální území Chrášťany u Týna nad Vltavou a Pašovice NÁVRH ZADÁNÍ BŘEZEN 2012 Návrh na pořízení: Obec Chrášťany Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, nám.

Více

Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, Hodonín. Návrh. ZADÁNÍ změny č. 3. územního plánu obce.

Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, Hodonín. Návrh. ZADÁNÍ změny č. 3. územního plánu obce. Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce Prušánky únor 2010 Zadání změny č. 3 územního plánu obce Prušánky Zastupitelstvo

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU ZAJEČICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU ZAJEČICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZAJEČICE Vypracoval: Bc. Zdeněk Havlík, MěÚ Chrudim, odbor ÚP a regionálního rozvoje a Róbert Pavlačič, obec Zaječice Spolupráce : Ing.arch. Petr Kopecký, Ing.arch. Pavel Tománek

Více

ZADÁNÍ. Peřimov. změny č. 1 územního plánu. ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PEŘIMOV říjen 20122

ZADÁNÍ. Peřimov. změny č. 1 územního plánu. ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PEŘIMOV říjen 20122 ZADÁNÍ změny č. 1 územního plánu Peřimov POŘIZOVATEL : Městský úřad Jilemnice, Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice Datum schválení zastupitelstvem obce : Číslo

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í Městský úřad Chrudim, odbor ÚP a regionálního rozvoje, Chrudim ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N Á V R H Z A D Á

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY. Územního plánu obce Rudice, na katastrálním území Rudice u Blanska, označené Ru4:

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY. Územního plánu obce Rudice, na katastrálním území Rudice u Blanska, označené Ru4: NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Územního plánu obce Rudice, na katastrálním území Rudice u Blanska, označené Ru4 Ru4: Bydlení v obecním sadu V Blansku dne 23.10.2008 Zpracoval pořizovatel - oddělení územního plánování

Více

Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/

Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STATENICE Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č. 3 ÚPSÚ STATENICE Strana 1 (celkem 9) OBSAH: I. ÚVODNÍ ČÁST 3 a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 b) ROZHODNUTÍ

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost obce Nové Bránice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Žernovník, na katastrálním území Žernovník, označených Že1 a Že2

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Žernovník, na katastrálním území Žernovník, označených Že1 a Že2 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Žernovník, na katastrálním území Žernovník, označených Že1 a Že2 Že1: Změna funkčního využití plochy zahrnující pozemky parc.č. 109 (dle KN 109/1 a 109/2), 108 a 104

Více

Kounice (OKRES NYMBURK)

Kounice (OKRES NYMBURK) Kounice (OKRES NYMBURK) ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SRPEN 2011 OBSAH: 1) POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM, POPŘÍPADĚ Z DALŠÍCH ŠIRŠÍCH

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

Zadání změny č. 1. Sudice

Zadání změny č. 1. Sudice Návrh Zadání změny č. 1 dílčí změna č. 1.01 Územního plánu obce Sudice katastrální území Sudice u Boskovic Objednatel: Obec Sudice Pořizovatel: Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu sídelního útvaru ÚHOLIÈKY zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD změna č.3 ÚPO Vysoký Újezd 1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území Změny č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD- lokalita změny Z3-1 leží na území obce Vysoký

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 68. ZMĚNY PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA JABLONEC NAD NISOU

NÁVRH ZADÁNÍ 68. ZMĚNY PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA JABLONEC NAD NISOU NÁVRH ZADÁNÍ 68. ZMĚNY PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ZPRACOVAL: Ing. Michaela Smrčková Oddělení územního plánování Odboru územního a hospodářského rozvoje, Magistrátu města Jablonec

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starosta obce: Jaroslav Pavlíček Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Duben

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce

Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, Úřad územního plánování srpen 2008 a) požadavky vyplývající

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území Pořízení

Více

ZADÁNÍ 65. ZMĚNY. POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Stavební úřad. oddělení územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1

ZADÁNÍ 65. ZMĚNY. POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Stavební úřad. oddělení územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC ZADÁNÍ 65. ZMĚNY ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBEREC Strategická změna Zoologická zahrada Liberec POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Stavební úřad. oddělení územního plánování

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV Pořizovatel Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, ve smyslu 6 odst. 1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů zpracoval

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

SKOČICE NÁVRH ZADÁNÍ. pro vypracování změny č. 1 územního plánu obce

SKOČICE NÁVRH ZADÁNÍ. pro vypracování změny č. 1 územního plánu obce Městský úřad Vodňany odbor výstavby a územního plánování, který na žádost obce Vodňany pořizuje v souladu s ust. 6 odst.1 písm.a) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( stavební

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁN OBCE ČACHOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 Pořizovatel dle 6 odst. 2 Obecní úřad Čachovice s plněním ustanovení 24 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění Ing. Renata Perglerová s

Více

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice Změna č. 2 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území: Borovnice Pořizovatel: Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování a architektury Únor 2009 OBSAH a) Požadavky

Více

ZADÁNÍ změny č. 1 územního plánu obce MAŠOVICE duben 2007

ZADÁNÍ změny č. 1 územního plánu obce MAŠOVICE duben 2007 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Mašovice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Návrh ZADÁNÍ. Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice

Návrh ZADÁNÍ. Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice Návrh ZADÁNÍ Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice 10/2011 podle 47 zákona 183/2006 Sb. (Stavební zákon) a přílohy č.6 vyhlášky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

ZADÁNÍ. ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRAVLOV

ZADÁNÍ. ZMĚNY č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRAVLOV Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost obce Pravlov pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Regulační plán Litvínov - Osada

Regulační plán Litvínov - Osada Regulační plán Litvínov - Osada Návrh zadání změny č. 1 Regulačního plánu Litvínov - Osada červen 2005 Obsah zadání: a) důvody pro pořízení regulačního plánu a stanovení hlavních cílů rozvoje území b)

Více

Obec Ondřejov. Zadání změny územního plánu obce

Obec Ondřejov. Zadání změny územního plánu obce Obec Ondřejov Třemblat, Turkovice Zadání změny územního plánu obce Zpracovatel návrhu zadání: RNDr. Radim Perlín, autorizace ČKA 01 139 Datum: září 2008 1 Zadání změny územního plánu obce Ondřejov návrh

Více

HLAVATCE. Změna č. 1 územního plánu obce. stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Hlavatce u Českých Budějovic

HLAVATCE. Změna č. 1 územního plánu obce. stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Hlavatce u Českých Budějovic Změna č. 1 územního plánu obce HLAVATCE stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území: Hlavatce u Českých Budějovic pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 1 ROZTOKY U JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Roztoky u Jilemnice Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a

Více

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov VIII. změna II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno květen 2012 VIII. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ ZPRACOVANÉ DLE 47 ZÁKONA Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, V PLATNÉM ZNĚNÍ, DLE 11 VYHLÁŠKY Č. 500/2006 SB., O ÚZEMNĚ

Více

ÚPO SYROVICE. ZMĚNA č. V NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Židlochovice

ÚPO SYROVICE. ZMĚNA č. V NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Židlochovice Městský úřad Židlochovice Odbor územního plánování a stavební úřad Masarykova100, 667 01 Židlochovice Vyřizuje: Ing. Michaela Hlaváčková, tel.: 547 428 771 č. jednací: OÚPSÚ 18 644 / 10 / Hl ZMĚNA č. V

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu města BUŠTÌHRAD

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu města BUŠTÌHRAD Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu města BUŠTÌHRAD zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ODDĚLENÍ ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl, tel. +420 461 653333, fax+420 461 612 218 Návrhzadání změnyč.2územníhoplánuobce

Více

ZADÁNÍ. ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽILINA ( k projednání )

ZADÁNÍ. ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽILINA ( k projednání ) Pořizovatel: Magistrát města Kladna, Úřad architektury a územního plánování, jako pořizovatel Územního plánu Žilina podle 6 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 12 určené k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOVÁLOVICE - OSÍČANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOVÁLOVICE - OSÍČANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOVÁLOVICE - OSÍČANY Předložený k projednání Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně

Více

Ú Z E M N Í P L Á N O B C E R A D Ě T I C E ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH

Ú Z E M N Í P L Á N O B C E R A D Ě T I C E ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH Ú Z E M N Í P L Á N O B C E R A D Ě T I C E ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH OBEC: Obec Radětice, Radětice 27, 262 31 pošta Milín Určený zastupitel: Jitka Buraltová POŘIZOVATEL: Městský úřad Příbram

Více

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly ZMĚNA č. 1 územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti

Více

I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU

I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov VIII. změna I ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/ 15 602 00 Brno květen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI: Správní orgán, který změnu

Více

Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou

Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou Návrh zadání změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou Předkládá pořizovatel: Městský úřad Libčice nad Vltavou náměstí Svobody 90, 252 66 Libčice nad Vltavou Ing. Roman Dědič v. r.

Více

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Kruh Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová část

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Návrh zadání změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou

Návrh zadání změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou Návrh zadání změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Libčice nad Vltavou Předkládá pořizovatel: Městský úřad Libčice nad Vltavou náměstí Svobody 90, 252 66 Libčice nad Vltavou Ing. Roman Dědič v. r.

Více

změny č. 3 územního plánu obce JENEČ

změny č. 3 územního plánu obce JENEČ ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce JENEČ zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE Katastrální území: Hartmanice u Žimutic Stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje Ing. Petra Sedláčková

Více