SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY"

Transkript

1 SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY uzavřená dále uvedeni'ho dne, mčsicc a roku dle ~ 6 zákona Č. 72/1994 Sb., o \'lastnictvi bytů, n znění pozdějších předpisů a dle ~ 588 a násl. zákona číslo 40/1964 Sb., ohčansk)' zákoník, n znění pozdějších předpisů \' IOmto znční: 1. Účastníci 1.1.!\Usto!vlělnik, se sídlem ~Jěstského úřadu náměstí r-.fíru 1, r>iělník, identifikační číslo , daňové i.č. CZ , statutární orgán: :\fvdr. Cmad r..likcš, starosta, dále jen "prodánjící" 1.2. dále Jen "kupující" 2. Prohlášení prodávajícího 2.1. Prodá,'ajíci Je zapsán \' katastru ncmo\"itostí, ndeném Katasu:í1nún úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálrú pracoviště Mělník pro katastrální úzcnú a obec Mělník Jako \l~lučný dasu1ík bytové Jednotky č. 685/3 nacházející se " 1. nadzemním podlaží budo,l' s číslem popisnfm 685 na stn'cbní parcele parcelní číslo 460, zastavěná plocha a nádvoří, část obce r-.-1ělník; spoludastnického podilu o velikosti 2349/27438 na společných částech budo\y s číslem popisn~'m 683 na stavební parcele parcelní číslo 460, zastavěná plocha a nád,'oří, část obce l\1člru'k, spoludastnického podílu o vclikosti 2349/27438 k stavební parcele parcelní ČÍslo 460, o,i'měře 509 m 2, zastavěná plocha a nádvoří S,"'Ůjdastnick~' titul osvědčil prodávající výpisy z katastru nemovltosti Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katasuální pracoylště :\fěln.ík Prodávající prohlašuje, že na předměm koupě neváznou žádná,,-ěcná břemena, zásl'wní práy<l,jlilá yěcná práva či jiná práya nebo závazky \"e prospčch třetích osob a žádné skryté ndy, které by Jakýmkoli způsobem omezovaly ylastmcké prán) k předmětu koupč. 2A. Prodávající prohlašuje, že ke dni podpisu této kupní smlouvy neuzavřel žádnou smlouvu, která by Jaky'"mkoli způsobem zřizovala dastnická, jmá věcná, UŽI\.atelská ČI jll1á prán k předmětu koupč VQ prospěch třeóch osob. Prodánjící odpo\.ídá kupující za škodu, která by Ji n:nikla z nepra\'divosti tohoto prohlášeiú Prodávající prohlašuje, že po podpisu této kupní smlouvy neuzayře žádnou smlounl, ktení br jak}'mkoli způsobem zřizonla dastnická, j1l1á věcná, už.1vatelská Čl jiná prán k předměm koupě Ye prospěch třetích osob. Prodá,.ající odpo'ddá kupující za škodu, kte. rá br Ji nnikla porušením tohoto ustanoyeru.

2 ~!r~n~ 2/ Prodávající prohlašuje, že nedluží na platbách na pokrytí nákladů spojených se správou budovy, ve které se nachází bytová Jednotka dle odstavce , jakož i pozemku dle ve smyslu ~ 15 zákona číslo 72/1994 Sb PtodávaJící prohlašuje, že nedošlo k podstatné zmčně charakteru byto,'é jednotky m'edené " odsta'ti Předmět smlouvy 3.1. Prodávající prodává a přenechád bytovou jednotku uvedenou v odsta""ci 2.1.1, spoludastnický podíl na společn}'ch částech budov}' uvedený v odsta,'ci 2.1.2, Jakož i spolu, dasmický podíl na stavební parcele uvedené v odstavci se všemi součástmi, právním a faktick}'m pi"íslušensnrím, a se všemi právy a po"innosuru kupující, která bytovou Jed, notku uvedenou v odstavci , spoluvlastnický podíl na společných částech budovy unden}' v odsta\"ci , jakož i spoludastnick}' podíl na stavební parcele uvedené v odstavci od prodá,'ajícího kupuje a přijímá do s\'ého,...ýlučného vlastnictví a zavazuje se zaplatit kupní cenu dle této smlou\)'- 4, Popis a vybavení bytové jednotky a jeho vymezení 4.1. BytO"á Jednotka U\'edená v odstavci je o,relikosti 1+ 1 a Je uiiústěna v 1. nadzem, ním podlaží budovy. Celkm.á podlahová plocha bytové jednotky s příslušenstvím Č1l1í 23,49 ml. Bytová jednotka se skládá z: pokoj 13,80 m kuchyň. 3,40 m předsíň 2,42 m koupelna 1,99 m \X'C 0.94 m spíž 0,94 ml 4.2. Jednotka je vybavena takto: míchací baterie 2 ks 'Tana 1 ks WC núsa se splachováním 1 ks um}'yadlo 1 ks kuchyňská linka 1 ks sporák 1 ks 4.3. Součástí jednotky Je \"ešketá její \"mtřrú instalace (potrubní roz\'ody vody, elektroinstalace, kromč stoupacích \"cdení včetnč uzavíracích ventilů). K vlastnictví jednotky dále patří podlahová krytina, nenosné příčky. \"mtřní dveře a okna nacházející se uvnitř bytu, Jakož i vruúrú strany,'stupních dvel"í a mčjších oken Jednotka, která je předmětem převodu podle téro smlouvy, Je ohraničena vstupnúni dveřmi do bytu,'četně 7.árubně, hla\"ními uzavíracínu "entily přívodu vody a elektrickými pojistkami pro byt Spolu s ylastnlctvíin jednotky je kupujíci oprá,"něna uží"at i příslušnou část půdy a sklep. 419,U3(, Kupnímllou,"~' 6H5-3 - N"J,'~J,,\'i 1

3 Strana 3/; -'o Určení spolcčn)'ch částí budovy 5.1. SpolečnJ~m.ičástmi budovy JSou: základy včetně izolací, obvodm.é a nosné zdivo, hla\"ní stěny, průčelí "četně obvodov}"ch zdi, střecha, hromosvody, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, domovní \'chody s dycřmi, schodištč, okna a dyeře přúno přístupné ze společn}"ch čisú, chodby a dále prostory piyního podzemrubo podlaží budm)', prostory třetího nadzemního podlaží bud0'l', dolnm"ní rozvody tepla, roz\'ody teplé a studené \'0- dy, kanalizace, dotno\.ní elektrollstalace, slaboproudé ran'ody. 6. Určení spoluvlastnického podílu na společných částech budovy 6.1. Spoluvlasmlck}~ podíl na společn)'ch částech budo\')" odpovídá poměru velikosti podlaho- \.é plochy každé bytové jednotky, která je předmětem převodu podle této smlouvy, k celkm"é ploše všech bytových jednotek \' budově. Tento spoludastnický podíl ke společn)'m částem budovy Je od\'ozený od vlasullctd Jednotky a nemůže bft samostatn}:m předmětem zclzodní. Spoludastnický podíl na společn}'ch částech budovy, ve které se nachází bytová jednotka uvedená \0 odsta"ci ČlnÍ 2349/ o Práva a závazky t)'kající se budovy 7.1. Prán a zá\-azky, t}'kající se budovy - jejích společnfch čású a sta\'ební parcely, ktetá přecházejí z prodá\oajícího na kupující: Prán a pm-innosti \)'pl}tající ze smlou\)' o sdružených službách dodh"ky elektřlnv ze sítí nízkého napětí číslo 9~CEZDI ze dne 9. února 2009, uzavřené s~ společností ČEZ Prodej, s.r.o., se sídlem Duhová 1/425, Praha 4, Identifikační číslo ; Práva a pot'innosti \)-pl}'vající ze smlouvy o dodh'ce \'ody a odvádění odpadních \'od číslo ze dne 20. srpna 2004, uza\"ťené se společnosú Yodárny Kladno - '\-!ělrúk, a.s., se sídlem tj VodOjemu 3085, Kladno 4, identiftkační číslo ; Práva a povinnosu vypl}"vajícíz mandátrú smlou\l' ze dne 22. kvčtna 2006 uza. vřené se společností Koncept FAST s.[.o., se sídlem Krušnohorská 786, Ostrov, idenufikační číslo Cena a způsob jejího splacení 8.1. Kupní cena je stanon:na dohodou účastníků \- souladu se zákonem Č. 526/1990 Sb., o cenách, ye znční pozdějších předpisů na celkem Kč , Sjednaná kupní cena dle čl. 8.1 byla co do částky Kč ,-- uhrazena kupující přede dnem podpisu této smlou\'y.doplatek ve v)'ši Kč ,-- bude zaplacen na bankovní účet prodávajícího číslo pod variabilním symbolem do deseti dnů od podpisu této smloo'"y Celkod kupní cena bude nácena kupující, jestliže pnslušn}" kamstrální úřad pravolllocně rozhodne o zamítnutí ddadu dastrúckého práva dle této kupní sn110u\)' a prodá\"ajícímu bude předloženo pnn"omocné rozhodnuú katastrálního úřadu o zamítnuú ddadu dastnického práva.

4 ~tr~n;l4/s 9. Zajišťování správy, provozu a oprav spoječnj"ch částí budovy 9.1. Správu, proh)z a opra,"y společn}:ch částí budmy-domu zajišťuje sprá,'ce: Koncept L-\ST s.r.o., se sídlem Krušnohorská 786, Ostro,', identifikační číslo \' domě nmklo SpolečenstYÍ dastníků Jednotek Smetanova Odstoupení od smlouvy to.1. KupUJící může od této smlou\'1' odstoupit v případě, že kterékoli prohlášení prodánjícího dle článku 2 se ukáže jako nepravdivé ProdávaJící může od této smlou\l' odstoupit v případě, že sjednaná kupní cena nebude ze strany kupující uhrazena \'e lhůtě dle článku Nabytí vlastnictví Llčastníci této smlouvl' zmocňují a pověřují ~Igr. Alexandra Klimde, advokáta, se sídlem Jiráskova 228, ~Ičlník, zapsaného v seznamu advokátů ČAK pod č. 4032, (dále jen "advokát") k řízeru o vydání rozhodnutí o dcladu vlastnického prán k nemo\"ltostem předděnfm dle této smlouvy \"Cprospěch kupující, a to \'četně podpisu a podání dastního ná\"!hu na provedení vkladu Ylastnického práva do katastru nemovitostí :\ánh na "klad,"lastnického práva "e prospěch kupující do katastru nemovitostí bude podán do deseti praem'ních dnů ode dne, kdy bude na bankovní účet prodávajícího připsána celá částka kupní ceny. Správlú poplatek za provedeiú vkladu podle této smlouvy zaplatí kupující Kupující nab}"vádastnická práva k předměru této smlouvy dnem vkladu do katastru nemovttosú pravomocnj'm rozhodnutím Katastrálního úí-adu pro Středočeský kraj, Katastrá1rú pracoviště Mělník o povoleiú \'kladu ke dni, kdy nánh na pro\"edeiú,'kladu bude doručen; do té doby jsou účastníci STj.mismlunúmi projevy vázám éčastiúcl této smlou\l' se dohodli na tom, že jcstliže bude pravomocně ZallÚtnuCvklad vmstnického práva, platí, že kupní smlouva v celém rozsahu od samého počátku nevznikla; účastníci JSou povinni \'tátit si poskytnutá plněiú, pnčemž každý z účastníků nese s\,é náklad\'. 12. Závěrečná ustanovení Tato smlou\"a je scpsána v šesu 'l'hotoveních, z toho jcdnom o\'creném, pro potřeby účastníků a kacastrálního úřadu, pnčemž při podpisu smlouvy obdrží zmocněný advokát čtyři vyhoto\"c11ívčetně jednoho ověřcného pro účely řízení o "kladu a zbylá dvě 'l"hocovení JSOuurčena pro prodávajícího. 12.2" Dodatky a změny smlou\;, jsou platné a závazné, jen budou~li účastiúky písemně potnzeny Na základě této smlou\'l' lze v katastru nemovitostí, \'cdeném Katastrálním úřadem pro Střcdočesk)~ kraj, Katastrálrú pracoviště h-1člník pro obec a katastrální úzellú Mělník, zapsat, že výlučn}'m dastiúkem bytové jednotky Č. 685/3 nacházející se v 1. nadzemním podlaží budo,! s číslem poplsn}"m685 na sta\"cbiúparcele parcdd číslo 460, zascavěná plocha a nádvoří, část obce!\lč1ník;

5 :>lf:l.oa S/S spoludasullckého podilu o \"eliko",ti 2349/27438 na ~polcčn).ch částech budo\"}" s číslem popisnf-m 685 na stanbní parcele parcelní číslo 460, zastan~ná plocha a nádvoh, část obce Mělník, spoludasullckého podílu o nlikosti 2349/27438 k stanbní parcele parcelní číslo 460, o 'i-měře 509 m 2, zasta\"ěná plocha a nádvoří, Je Všichru účasmíci této smlouvy prohlašují, že JSou způsobilí k právním úkonům, že prá,"ní úkony spojené s uzadením této smlou,""y učinili svobodně a džně, že nikdo z ruch nejcdnal v úsni am za jednostranně nc\i"hodných podmínek, že s obsahem StrJoU\l' se řádně seznámili, souhlasí s nim a na důkaz toho smlou\"u podepisují Jestliie se v budoucnu stane nějaké ustanonru této smlouvy nepbtn)'m,.nemá tato skutečnost žádn)' div na právní platnost ostatnícn smlu\'ruch ustanoveru. UčastrlÍci změrú ustanonrú, které se stane neplatn);m, za jiné, které účastníkům nejvíce "yhonlje. 12,6. Doručují-li Sl účastiúci této smlou\1' písel1u1osti, Je nutné, aby tak učinili doporučeným doplsem. Za doručení se považuje nejpozději třetí den od podám písemné 'i"zvy na poště, do této lhůty se nezapočítánjí dny pracoyrúho,'olna, pracovního klidu, jakož i státem uznané svátky. ('časuúci si doručují písemnosti na adresy undené y záhla\"í této sm1ou\'y, nedohodnou.li se účastníc] jinak Prodej byl sch,"álcn usnesením zasrupitelstn města číslo 264/2008 ze dne 16. prosince 2008, číslo 163/2009 ze dne 8. září 2009, číslo 221/2009 ze dne 13. října 2009 a číslo 14/2010 ze dne 19. ledna 2010, kupru cena byla schválena usnese. ním zastupitelstva města číslo 221/1009 ze dne 13. října 2009 a 229/2010 ze dne 27. července Prodej konkrétnímu kupujícímu včetně kupní ceny brl schválen usnesením zasrupitelstva města číslo 228/2013 ze dne 21. října ~Iěsto I'vlě1rúkpotnzuje ye smyslu ustanonm ~ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, že podmínky dle ustano\"ení ~ 39 odst. 1 cito\"aného zákona, byly městem jako prodánjícím řádně splněny. 13. Přílohy Půdorys všech podlaží s údaji o podlaho\''fch plochách jednotek V i'.iě1níku dne vv /,/.;.')0 :; ~lvdr. Ctirad 1[ikeš, starosta města 11člník Y Mělníku dne 15 -ll. )OIJ