SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky a o zřízení v ě c n é h o p ř e d k u p n í h o p r á v a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky a o zřízení v ě c n é h o p ř e d k u p n í h o p r á v a"

Transkript

1 7 SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky a o zřízení v ě c n é h o p ř e d k u p n í h o p r á v a í H I. Smluvní strany Město Poděbrady Jiřího náměstí 0/1, P o d ě b r a d y z a s t o u p e n é starostou P h D r. L a d i s l a v e m L a n g r e m IČ: bankovní spojení: K o m e r č n í b a n k a, a s N y m b u r k číslo účtu: / konstantní s y m b o l : , variabilní s y m b o l : 3 1 1, s p e c i f i c k ý s y m b o l ' jako p r o d á v a j í c í ' j a k o kupující uzavírají na z á k l a d ě z á k o n a č. 7 / Sb. v p l a t n é m z n ě n í, k t e r ý m s e upravují n ě k t e r é s p o l u v l a s t n i c k é vztahy k b y t ů m a n e b y t o v ý m p r o s t o r ů m a doplňují n ě k t e r é z á k o n y ( z á k o n o vlastnictví b y t ů ) a Z á s a d p ř e v o d ů b y t o v ý c h a n e b y t o v ý c h j e d n o t e k a s p o l u v l a s t n i c k ý c h p o d í l ů ke s p o l e č n ý m č á s t e m b u d o v a p o z e m k ů m z vlastnictví m ě s t a P o d ě b r a d y ", s c h v á l e n ý c h u s n e s e n í m Z a s t u p i t e l s t v a m ě s t a P o d ě b r a d y č. 5 0 / z e d n e 0. č e r v n a tuto s m l o u v u : II. Označení převáděných nemovitostí P r o d á v a j í c í je n a z á k l a d ě 3 z á k o n a č. 1 7 / Sb., který n a b y l ú č i n n o s t i d n e a p r o h l á š e n í vlastníka o v y m e z e n í j e d n o t e k m i m o j i n é v l a s t n í k e m b y t o v é j e d n o t k y č. 1138/8 v b u d o v ě č.p. 1138, K u n š t á t s k á u l i c e, P o d ě b r a d y, č á s t o b c e P o d ě b r a d y III, p o s t a v e n é n a s t a v e b n í p a r c e l e č / 5, z a s t a v ě n á p l o c h a a n á d v o ř í, s e s p o l u v l a s t n i c k ý m p o d í l e m o v e l i k o s t i / na s p o l e č n ý c h č á s t e c h d o m u č.p. 1138/111 a p o z e m k u : kultura č. kat. o vymere zastavěná plocha a nádvoří 310 st / 5 v k a t a s t r á l n í m ú z e m í P o d ě b r a d y, v š e z a p s á n o n a L V č. 4 9 pro o k r e s N y m b u r k, o b e c a k a t a s t r á l n í ú z e m í P o d ě b r a d y, u K a t a s t r á l n í h o ú ř a d u pro S t ř e d o č e s k ý k r a j, K a t a s t r á l n í h o p r a c o v i š t ě N y m b u r k. III. Předmět smlouvy P ř e d m ě t e m této s m l o u v y j e p ř e v o d v l a s t n i c t v í b y t o v é j e d n o t k y č. 1138/8 v VIII. n a d z e m n í m podlaží d o m u č.p. 1138, P o d ě b r a d y, č á s t o b c e P o d ě b r a d y III, u v e d e n é m v čl. II. této s m l o u v y. K a ž d á z k u p u j í c í c h n a b ý v á d o s v é h o v l a s t n i c t v í ideální 1/ p ř e d m ě t u p ř e v o d u. B y t o v á j e d n o t k a č. 1138/8 s e s k l á d á z : pokoj 1,05 m pokoj 14,95 m kuchyň 1,60 m předsíň 13,90 m koupelna WC komora lodžie lodžie,68 0,90,40 3,5 3,5 m rrť m m m C e l k o v á v ý m ě r a p o d l a h o v é p l o c h y b y t o v é j e d n o t k y s p ř í s l u š e n s t v í m j e : 68,48 m. P o z n. P o d l a h o v á plocha lodžie se n e z a p o č í t á v á d o c e l k o v é p o d l a h o v é p l o c h y b y t o v é j e d n o t k y.

2 V y b a v e n í b y t o v é j e d n o t k y : ks v o d o m ě r, 3 ks t e r m o r e g u l a č n í ventil vč. h l a v i c e, 3 ks p o m ě r o v é m ě ř i d l o, ks topné těleso, vnitřní nátěry a o b k l a d y, p o d l a h o v á krytina P V C, 7 ks byt. d v e ř e, 1 ks v a n a, 1 ks u m y v a d l o, f i, ks s m ě š o v a c í baterie se s p r c h, hadicí ( v a n a / u m y v a d l o ), 1 ks s m ě š o v a c í b a t e r i e (dřez), 1 ks m í s a W C vč. splachovací nádrže, 6 ks z á k l. o s v ě t l o v a c í t ě l e s a, 7 k s z á s u v k y, 6 ks b y t o v é v y p í n a č e, 1 ks infrazářič, 1 ks kuch. linka vč. d ř e z u, 1 ks plyn. s p o r á k, 3 ks v e s t a v ě n á s k ř í ň, 1 ks d o m á c í t e l e f o n, 1 ks z v o n e k a 1 ks listovní schránka.. S o u č á s t í b y t o v é j e d n o t k y j e v e š k e r á její v n i t ř n í i n s t a l a c e v č e t n ě u z a v í r a c í c h v e n t i l ů p ř í s l u š n ý c h pro tuto b y t o v o u j e d n o t k u ( p o t r u b n í r o z v o d y t e p l é a s t u d e n é v o d y, z e m n í h o p l y n u, ú s t ř e d n í t o p e n í, e l e k t r o i n s t a l a c e, o d p a d u a p o d. ) S t o u p a c i v e d e n í instalací s o u č á s t í b y t o v é j e d n o t k y n e j s o u, j s o u z a h r n u t a d o s p o l e č n ý c h částí d o m u. K v l a s t n i c t v í j e d n o t e k d á l e patří n á š l a p n é v r s t v y p o d l a h, s t r o p n í vystrojení, n e n o s n é příčky, v s t u p n í a v n i t ř n í d v e ř e a o k n a n a c h á z e j í c í s e u v n i t ř j e d n o t k y. P ř e d m ě t p ř e v o d u v l a s t n i c t v í j e o h r a n i č e n : a) vstupními dveřmi do bytové jednotky a do příslušenství u m í s t ě n é h o mimo bytovou jednotku (sklep), vč. zárubně, b) h l a v n í m i u z a v í r a c í m i ventily p ř í v o d u t e p l é a s t u d e n é v o d y n e b o m í s t e m v s t u p u p o t r u b í ú s t ř e d n í h o topení do stěny prodávané jednotky, hlavní uzavírací armaturou z e m n í h o plynu a elektrickými p o j i s t k a m i pro tuto j e d n o t k u i k d y ž j s o u u m í s t ě n y m i m o j e d n o t k u.. Dále j e p ř e d m ě t e m p ř e v o d u s p o l u v l a s t n i c k ý podíl n a s p o l e č n ý c h č á s t e c h b u d o v y a p o z e m k u. S p o l e č n é části budovy: a) z á k l a d y v č e t n ě izolaci, o b v o d o v é a n o s n é z d i v o, h l a v n í stěny, průčelí, b) střecha, c) hlavní svislé a v o d o r o v n é k o n s t r u k c e, d) vchody, e) c h o d b y, s c h o d i š t ě, o k n a a d v e ř e p ř í m o p ř í s t u p n é z e s p o l e č n ý c h částí m i m o d v e ř í do j e d n o t e k, f) prostory hlavních u z á v ě r ů, g) výtah vč. strojovny, h) rozvody s t u d e n é a teplé v o d y, ú s t ř e d n í h o t o p e n í, k a n a l i z a c e, elektřiny, z e m n í h o p l y n u, h r o m o s v o d y, rozvody ventilací a o d s á v á n í, S T A a p o d., i) zádveří, vstupní hala, s c h o d i š t ě, c h o d b y, s k l e p y, k o l á r n a, k o č á r k á r n a, p r á d e l n y, m á č í r n y a s u š á r n y Pozemek: č. kat. kultura o výměře st / 5 zastavěná plocha a nádvoří 310 m v katastrálním území Poděbrady, z a p s a n é na L V 49 pro o b e c a katastrální území Poděbrady. U s p o l e č n ý c h částí b u d o v y a p o z e m k u s e k u p u j í c í s t á v a j í p o d í l o v ý m i s p o l u v l a s t n í k y ( k a ž d á kupující ideální 1/ p ř e d m ě t u p ř e v o d u ) v p o m ě r u v e l i k o s t i p o d l a h o v é p l o c h y s v é j e d n o t k y k c e l k o v é podlahové ploše všech jednotek v b u d o v ě ( p o d l a h o v á p l o c h a j e d n o t k y : 68,48 m / s o u č t e m p o d l a h o v ý c h p l o c h v š e c h j e d n o t e k : 843,38 m ). S p o l u v l a s t n i c k ý podíl činí i d e á l n í c h / , s l o v y : tři s t a s e d m d e s á t j e d n a d e s e t i t i s í c i n a s p o l e č n ý c h č á s t í b u d o v y a p o z e m k u. S p o l u v l a s t n i c k ý podíl ke s p o l e č n ý m p r o s t o r á m j e o d v o z e n ý o d v l a s t n i c t v í b y t o v é j e d n o t k y a n e m ů ž e být s a m o s t a t n ý m p ř e d m ě t e m k o u p ě a p r o d e j e. 4. a) b) c) d) e) Práva a z á v a z k y týkající s e d o m u a p o z e m k u, k t e r é p ř e c h á z e j í z p r o d á v a j í c í h o n a k u p u j í c í : právo o d e b í r a t v o d u z e s p o l e č n é v o d o v o d n í přípojky, právo o d b ě r u tepla a T U V z e s p o l e č n ý c h r o z v o d ů, právo o d e b í r a t z e m n í plyn z e s p o l e č n é p l y n o v o d n í přípojky, právo o d e b í r a t elektrickou energii z e s p o l e č n é e l e k t r o p ř í p o j k y, právo v y p o u š t ě t o d p a d n í v o d y d o s p o l e č n é k a n a l i z a č n í přípojky. 5. Prohlášení kupujících: Kupující p r o h l a š u j í, ž e j s o u n á j e m c i b y t o v é j e d n o t k y a n á j e m n í v z t a h v z n i k l na z á k l a d ě d o h o d y o d e v z d á n í a převzetí b y t o v é j e d n o t k y. o 6. Prodávající s h o r a v y m e z e n ý p ř e d m ě t s m l o u v y o převodu vlastnictví bytové jednotky prodává a kupující jej z a k u p n í c e n u u v e d e n o u v č l. IV. t é t o s m l o u v y d o s v é h o p o d í l o v é h o s p o l u v l a s t n i c t v í kupují, a to k a ž d á k u p u j í c í ideální 1/ p ř e d m ě t u p ř e v o d u. IV. C e n a, platební podmínky K u p u j í c í s e z a v a z u j í u h r a d i t p r o d á v a j í c í m u c e l o u k u p n í c e n u d o čtyř m ě s í c ů od d a t a s m l o u v y, tj. d o l e d n a 0 1 b e z h o t o v o s t n í m p ř e v o d e m n a č í s l o ú č t u p r o d á v a j í c í h o.. Určení kupní c e n y : P l o c h a byt. j e d n o t k y 6 8, 4 8 m C e n a po z v ý š e n í za l o d ž i e (+ x 3 % ) C e n a s p o l u v l a s t n i c k é h o podílu na p o z e m k u 310 m x 7 0 0, - K č / m = , - Kč x / = x 9.000,- K č / m ,-Kč 6599,- Kč 8.051,- Kč podpisu

3 ?' O ť> Prodávající a k u p u j í c í s j e d n a l i k u p n í c e n u b y t o v é j e d n o t k y v č e t n ě s p o l u v l a s t n i c k é h o p o d í l u n a ^společných č á s t e c h b u d o v y a p o z e m k u v č á s t c e 66350,- K č, i.«i> s l o v y : šest s e t š e d e s á t j e d e n tisíc tři s t a p a d e s á t k o r u n č e s k ý c h. V. Zajišťování správy, provozu a oprav společných částí d o m u S p r á v u, p r o v o z a o p r a v y s p o l e č n ý c h částí b u d o v y z a j i š ť u j e s p r á v c e, k t e r ý m je v s o u l a d u s p r o h l á š e n í m v l a s t n í k a : M ě s t s k á realitní P o d ě b r a d y, a.s., P a l a c k é h o 348/III, P o d ě b r a d y.. Pravidla pro p ř i s p í v á n í s p o l u v l a s t n í k ů d o m u n a v ý d a j e s p o j e n é s e s p r á v o u, o p r a v a m i a ú d r ž b o u s p o l e č n ý c h částí b u d o v y j a k o c e l k u j s o u s o u č á s t í s m l o u v y o s p r á v ě u z a v ř e n é m e z i s p o l u v l a s t n í k y stejně j a k o p r a v i d l a pro s p r á v u s p o l e č n ý c h částí d o m u, p o p ř. b u d o v y j a k o c e l k u. Kupující p r o h l a š u j í, ž e s e s e z n á m i l y s e s m l o u v o u o s p r á v ě, n e m a j í k ní ž á d n é p ř i p o m í n k y a zavazují s e uzavřít tuto s m l o u v u s e s p r á v c e m po nabytí v l a s t n i c t v í k b y t o v é j e d n o t c e. Kupující s e z a v a z u j í p ř i s p í v a t dle v e l i k o s t i s p o l u v l a s t n i c k é h o uzavřených pojistných s m l u v. podílu na pojištění d o m u podle VI. Z á v a z k y v á z n o u c í na p ř e d m ě t u p ř e v o d u Prodávající p r o h l a š u j e, ž e n a p ř e v á d ě n ý c h b y t o v ý c h j e d n o t k á c h a n i n a s p o l e č n ý c h č á s t e c h b u d o v y ani na p ř e v á d ě n é m p o z e m k u n e v á ž n o u ž á d n é d l u h y, v ě c n á b ř e m e n a n e b o j i n é z á v a z k y a ž e mu n e j s o u z n á m y ž á d n é s k r y t é v a d y n a p ř e d m ě t u p ř e v o d u.. S v l a s t n i c t v í m b y t o v é j e d n o t k y n e j s o u s p o j e n y ž á d n é další z á v a z k y s v ý j i m k o u t ě c h, které j s o u uvedeny v této s m l o u v ě. Prodávající a k u p u j í c í s e d o h o d l i, ž e a ž do ú p l n é h o z a p l a c e n í k u p n í c e n y m á p r o d á v a j í c í p r á v o od této kupní s m l o u v y o d s t o u p i t v p ř í p a d ě n e z a p l a c e n í k u p n í c e n y n e b o j e j í č á s t i v d o h o d n u t é m t e r m í n u. S m l u v n í s t r a n y by s i v p ř í p a d ě o d s t o u p e n í o d s m l o u v y vrátily to, c o j i ž b y l o p l n ě n o. 4. S m l u v n í s t r a n y s j e d n a l y, v i n t e n c í c h u s t. 60 a n á s l. o b č a n s k é h o z á k o n í k u, ž e k u p u j í c í p zřizují p r o d á v a j í c í m u m ě s t u P o d ě b r a d y v ě c n é p ř e d k u p n í p r á v o k p ř e v á d ě n ý m n e m o v i t o s t e m ( č i. III. s h o r a ). M ě s t o P o d ě b r a d y m á d l e t o h o t o p ř e d k u p n í h o p r á v a nárok p ř e d m ě t n é n e m o v i t o s t i o d k o u p i t z a č á s t k u 66350,- K č. M ě s t o P o d ě b r a d y toto v ě c n é p r á v o přijímá. Toto v ě c n é p ř e d k u p n í p r á v o s e s j e d n á v á n a d o b u čtyř let o d e d n e v k l a d u t é t o s m l o u v y d o katastru n e m o v i t o s t í a to i pro p ř í p a d j a k é h o k o l i v j i n é h o z c i z e n í v ě c i n e ž p r o d e j e m. S m l u v n í s t r a n y z á r o v e ň s j e d n a l y, ž e toto p ř e d k u p n í p r á v o s e n e u p l a t n í při p ř e v o d u n a o s o b y blízké v i n t e n c í c h u s t. 116 věta p r v n í p ř e d s t ř e d n í k e m, o b č a n s k é h o z á k o n í k u. V p ř í p a d ě p o r u š e n í t o h o t o p ř e d k u p n í h o práva v z n i k á m ě s t u P o d ě b r a d y r o v n ě ž n á r o k na z a p l a c e n í s m l u v n í pokuty v e v ý š i 1 0 % z č á s t k y k u p n í c e n y, tj. z č á s t k y , - K č. VII. Závěrečná ustanovení Kupující p r o h l a š u j í, ž e j e j i m z n á m s t a v p ř e d m ě t u p ř e v o d u a v t o m t o s t a v u jej t a k é b e z p ř i p o m í n e k přijímají.. Účastníci s m l o u v y ž á d a j í, a b y byl u K a t a s t r á l n í h o ú ř a d u pro S t ř e d o č e s k ý pracoviště N y m b u r k pro k a t a s t r á l n í ú z e m í P o d ě b r a d y p r o v e d e n z á p i s : a) z m ě n v l a s t n i c k ý c h p r á v k p ř e d m ě t u p ř e v o d u p o d l e č l. III. této s m l o u v y, b) v ě c n é h o p ř e d k u p n í h o p r á v a p o d l e č l. VI. této s m l o u v y. kraj, katastrálního Návrh n a v k l a d t é t o s m l o u v y d o k a t a s t r u n e m o v i t o s t í p o d á u p ř í s l u š n é h o k a t a s t r á l n í h o ú ř a d u prodávající d o 5 p r a c o v n í c h d n ů o d e d n e, kdy k u p u j í c í p r o k a z a t e l n ě u h r a d i l y c e l o u k u p n í c e n u dle č l. IV., o d s t. 3 na ú č e t p r o d á v a j í c í h o. Práva z t é t o s m l o u v y v z n i k a j í v k l a d e m d o k a t a s t r u n e m o v i t o s t í s ú č i n k y ke d n i, kdy byl n á v r h na vklad doručen Katastrálnímu úřadu. 4. Tato s m l o u v a s e p o ř i z u j e v 8 s t e j n o p i s e c h, z n i c h ž j e d e n o b d r ž í p r o d á v a j í c í, d v a kupující, a o s t a t n í b u d o u k d i s p o z i c i pro p o t ř e b y v k l a d u d o k a t a s t r u n e m o v i t o s t í. Z m ě n y a d o p l ň k y této s m l o u v y m u s í mít p í s e m n o u f o r m u a p o d l é h a j í v k l a d u d o k a t a s t r u n e m o v i t o s t í. VIII. D o l o ž k a dle 41 z á k o n a č. 1 8 / S b. S m l o u v a o p ř e v o d u v l a s t n i c t v í b y t o v é j e d n o t k y č. 1138/8 v d o m ě č. p. 1138/111, u l i c e K u n š t á t s k á v P o d ě b r a d e c h z m a j e t k u M ě s t a P o d ě b r a d y d o p o d í l o v é h o s p o l u v l a s t n i c t v í ( k a ž d á ideální 1/ p ř e d m ě t u převodu) ( n á j e m c i b y t o v é j e d n o t k y č. 1138/8 v d o m ě č.p. 1138/111 v P o d ě b r a d e c h ) b y l a u z a v ř e n a na z á k l a d ě u s t a n o v e n í z á k o n a č. 7 / S b. v p l a t n é m

4 z n ě n í, který v s t a n o v u j e v t ě c h t o p ř í p a d e c h p o v i n n o s t v l a s t n í k a n a b í d n o u t p ř e v o d jednotky n á j e m c i b y t u, a Z á s a d p ř e v o d ů b y t o v ý c h a n e b y t o v ý c h j e d n o t e k a s p o l u v l a s t n i c k ý c h p o d í l ů ke společným částem budov a p o z e m k ů m z vlastnictví majetku města P o d ě b r a d y ", které obsahují s e z n a m d o m ů a bytů v n i c h u r č e n ý c h k p r o d e j i, c e n u 1 m p l o c h y j e d n o t k y a p o z e m k u a d a l š í ú d a j e p o t ř e b n é k r e a l i z a c i p r o d e j e. Z á s a d y " byly s c h v á l e n y u s n e s e n í m Z a s t u p i t e l s t v a m ě s t a P o d ě b r a d y z e d n e u s n e s e n í m č. 5 0 / O prodeji b y t o v é j e d n o t k y č / 8 v d o m ě č.p. 1138/111 v P o d ě b r a d e c h d o s p o l u v l a s t n i c t v í (každá i d e á l n í 1/ p ř e d m ě t u p ř e v o d u ) bylo r o z h o d n u t o u s n e s e n í m Z a s t u p i t e l s t v a m ě s t a P o d ě b r a d y č. 189/011 z e d n e podílového Z á m ě r M ě s t a P o d ě b r a d y p r o d a t b y t o v o u j e d n o t k u č. 1138/8 v d o m ě č. p. 1138/111 v P o d ě b r a d e c h byl z v e ř e j n ě n na úřední d e s c e m ě s t a P o d ě b r a d y v t e r m í n u o d d o IX. D o l o ž k a dle 501 z á k o n a č. 4 0 / S b. v p l a t n é m z n ě n í P r o d á v a j í c í touto s m l o u v o u p ř e v á d í n e m o v i t o s t i, p o p s a n é v č l. III. t é t o s m l o u v y, d o p o d í l o v é h o s p o l u v l a s t n i c t v í ( k a ž d á i d e á l n í 1/ p ř e d m ě t u p ř e v o d u ) k u p u j í c í c h tak, j a k stojí a leží, a n e o d p o v í d á z a její v a d y, l e d a ž e n e m o v i t o s t i n e m a j í v l a s t n o s t, o níž p r o d á v a j í c í p r o h l á s i l, ž e ji m a j í, n e b o k t e r o u s i kupující v ý s l o v n ě v y m í n i l y. X. S o u h l a s s e zpracováním a zveřejněním údajů Ú č a s t n í c i této s m l o u v y v ý s l o v n ě a n e o d v o l a t e l n ě s o u h l a s í s t í m, ž e v e š k e r é ú d a j e o b s a ž e n é v t é t o s m l o u v ě, v č e t n ě v e š k e r ý c h d o d a t k ů a p ř í l o h, j e m ě s t o P o d ě b r a d y o p r á v n ě n o z v e ř e j n i t, a to j a k ý m k o l i v z p ů s o b e m, p ř i č e m ž text t é t o s m l o u v y, j e j í c h d o d a t k ů a p ř í l o h, s e n e p o v a ž u j e z a o b c h o d n í t a j e m s t v í. T e n t o s o u h l a s s e týká i t a k o v ý c h ú d a j ů, j e j i c h ž o c h r a n a j e r e g u l o v á n a z á k o n e m č. 101/000 S b. v platném znění, včetně osobních údajů a citlivých ú d a j ů.. Účastnící této s m l o u v y d á v a j í z á r o v e ň m ě s t u P o d ě b r a d y s v ů j v ý s l o v n ý s o u h l a s v e s m y s l u z á k o n a č. 101/000 S b. v p l a t n é m z n ě n í s e z p r a c o v á n í m v e š k e r ý c h v e s m l o u v ě u v e d e n ý c h o s o b n í c h ú d a j ů, v č e t n ě údajů c i t l i v ý c h, n a d o b u n e u r č i t o u, z a ú č e l e m p l n ě n í s m l u v n í c h p o v i n n o s t í, e v i d e n c e t é t o smlouvy a zpřístupnění o b s a h u této s m l o u v y veřejnosti. V P o d ě b r a d e c h d n e září Prodávající: Město Poděbrady, IČ: s e s í d l e m : Jiřího n á m ě s t í 0 / I, P o d ě b r a d y r PhDr. L a d i s l a v L a n g r starosta města Poděbrady KS* Kupující: Příloha: Schéma jednotek Zpracovatel: Městská tel.: 35 určující p o l o h u j e d n o t k y a s p o l e č n ý c h částí d o m u s údaji o p o d l a h o v ý c h p l o c h á c h a s p o l e č n ý c h částí d o m u. realitní P o d ě b r a d y, a.s., IČ: , P a l a c k é h o 348/III, P o d ě b r a d y, , a d m i n g j m e s t r e a l - p o d e b r a d y. c z _.,,, Já./

5 / OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI Podle ověřovací knihy I. Městský úřad Poděbrady poř. č. vidimace 036/011 tato úplná kopie, obsahující 4 stran souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je prvopisem, obsahujícím 4 stran. V Poděbradech dne Petra Jičínská (Jméno/a a příjmení ověřující osoby) I / /. '/ /._

6 J o. o o- TA c.' k prohlášení vlastníka budovy Schéma určující polohu jednotek a společných částí s údaji o podlahových plochách jednotek a společných částí domu. Vlastník : M ě s t o P o d ě b r a d y Číslo popisné : 1138/III. Ulice : Kunštátská Obec : Poděbrady se sídlem Poděbrady, náměstí Jiřího 0/ IČO : Přízemí : společné nebytové prostory : x zádveří hala chodby sklepy kočárkárna kolárna x prádelna x máčírna x sušárna,35 4,15 17,55 5,30 6, 40 18,15 34, 30 14,90 51, 85 irr K K m< m< K nť K patro : byt č.4 byt č.3 scho vi 3 výtah byt č. byt č.l byt č.l ,88 m : byt č ,95 m : byt č k.k 30,03 m : byt č ,48 m : společné nebytové prostory :_ 14,05 m' 1

7 . patro byt č.8 'scho/, byt č.7 výtah byt č.6 byt č.5 byt č ,88 m' byt č ,95 m' byt č k.k 30,03 m' byt č ,48 m' společné nebytové prostory :, 14,05 n' patro byt č.1 4. patro byt scho / ^ / / 3 byt č.9 č.ll výtah byt č.10 byt č ,88 byt č ,95 m' byt č.ll 1 + k.k 30,03 m' byt č ,48 m' společné nebytové prostory :, 14,05 m' Y777/, /scho/ byt č.16 ///. byt č.13, aba byt č.15 / 71 výtah byt č.14 byt č ,88 byt č ,95 m' byt č k.k 30,03 ať byt č ,48 m' společné nebytové prostory :, -14,05 m"

8 5. patro 7777} ^scho' byt č. 0 p> byt č V/s byt č.19. výtah byt č ,88 m byt č ,95 m byt č k.k 30,03 byt č.li byt č ,48 společné nebytové prostory :, 14,05 m' 6. patro : byt č.4 scho/ / / / /, j byt č. 3 výtah byt č. byt č.1 byt č ,88 m' byt č ,95 m : byt č k.k 30,03 m : byt č ,48 in : společné nebytové prostory : 14,05 ni' 7. patro : ^scho ' byt č. 8 byt č.5 byt č.7 výtah byt č. 6 byt č ,88 m : byt č ,95 m : byt č k.k 30,03 m : byt č ,48 m : společné nebytové prostory :_ 14,05 m' 3

9 legenda V/////Z společné nebytové prostory : scho celkem 85,96 m výtahy celkem 18,00 m bytová jednotka Katastrální úřad pro Středočeský kraj Katastrální pracoviště Nymburk Vklad práva povolen rozhodnutím sp. zn. V-5894/ Vklad práva zapsán v katastru nemovitostí dne.1011 Právní účinky vkladu vznikly ke dni Mgr. Daniela Slovákové pověřený zaměstnanec Katastrálního úřadu pro ^íředočeský kraj OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI Podle ověřovací knihy I. Městský úřad Poděbrady poř. č. vidimace 038/011 tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořizen/a a tato listina je prvopisem, obsahujícím 1 stran. V Poděbradech dne Petra Jičínská (Jméno/a a příjmení ověřující osoby)

o p ř e v o d u vlastnictví bytové j e d n o t k y a o zřízení v ě c n é h o p ř e d k u p n í h o práva

o p ř e v o d u vlastnictví bytové j e d n o t k y a o zřízení v ě c n é h o p ř e d k u p n í h o práva S M L O U V A o p ř e v o d u vlastnictví bytové j e d n o t k y a o zřízení v ě c n é h o p ř e d k u p n í h o práva Smluvní strany Město Poděbrady Jiřího náměstí 0/1, 90 31 Poděbrady zastoupené starostou

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky a o zřízení věcného předkupního práva

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky a o zřízení věcného předkupního práva SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky a o zřízení věcného předkupního práva I. Smluvní strany Město Poděbrady Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady zastoupené starostou PhDr. Ladislavem Langrem

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví nebytového prostoru

SMLOUVA o převodu vlastnictví nebytového prostoru 1*i% SMLOUVA o převodu vlastnictví nebytového prostoru Smluvní strany Město Poděbrady Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady zastoupené starostou PhDr. Ladislavem Langrem fč: 00239640 bankovní spojení:

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky I. Smluvní strany Město Poděbrady Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady zastoupené starostou PhDr. Ladislavem Langrem IČ. 00239640 bankovní spojení: Komerční

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky a o zřízení věcného předkupního práva

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky a o zřízení věcného předkupního práva SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky a o zřízení věcného předkupního práva Smluvní strany Město Poděbrady Jiřího náměstí 0/1, 90 31 Poděbrady zastoupené starostou PhDr. Ladislavem Langrem IČ:

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky a o zřízení věcného předkupního práva

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky a o zřízení věcného předkupního práva SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky a o zřízení věcného předkupního práva I. Smluvní strany Město Poděbrady Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady zastoupené starostou PhDr. Ladislavem Langrem

Více

li/l/'/x^ SMLOUVA Původu vlastnictví bytové jednotky a o zřízeni věcného předkupního práva

li/l/'/x^ SMLOUVA Původu vlastnictví bytové jednotky a o zřízeni věcného předkupního práva li/l/'/x^.-vi^~ // SMLOUVA Původu vlastnictví bytové jednotky a o zřízeni věcného předkupního práva v Smluvní strany ěsto Poděbrady Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady zastoupené starostou PhDr. Ladislavem

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00EIPAX SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEBYTOVÉ JEDNOTKY uzavřená dle zák. č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY Smluvní strany: SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY OBEC VELKÁ HLEĎSEBE Plzeňská 32, 353 01 Velká Hleďsebe, IČ:00572756 zastoupená starostou Bohumilem KOVAŘÍKEM na straně jedné jako prodávající

Více

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena níže uvedeného dne, měsíce a roku Bytové družstvo IMOBILIEN sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 IČ : 27291120 zapsané v

Více

o převodu vlastnictví bytové j e d n o t k y a o zřízení věcného předkupního práva

o převodu vlastnictví bytové j e d n o t k y a o zřízení věcného předkupního práva om / S M L O U V A o převodu vlastnictví bytové j e d n o t k y a o zřízení věcného předkupního práva Sluvní strany Město Poděbrady Jiřího náěstí 0/I, 90 31 Poděbrady zastoupené starostou PhDr. Ladislave

Více

o převodu vlastnictví domu

o převodu vlastnictví domu KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví domu I. Smluvní strany Město Poděbrady Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady zastoupené starostou PhDr. Ladislavem Langrem IČ: 00239640 bankovní spojení: Komerční banka,

Více

S m l o u v a o převodu družstevní jednotky

S m l o u v a o převodu družstevní jednotky S m l o u v a o převodu družstevní jednotky I. Smluvní strany Střekovský domov, bytové družstvo, IČ 27331440, zapsané u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. Dr., vložka 856, se sídlem v Ústí nad Labem,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE DBS města Písku V Písku dne: 12.09.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.09.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Nový vzor Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Kupní smlouvy NÁVRH USNESENÍ

Více

SMLOUVA č. OM/ /2013

SMLOUVA č. OM/ /2013 SMLOUVA č. OM/ /2013 Smluvní strany: Město Břeclav, IČ: 283 061, se sídlem Břeclav, nám. T. G. Masaryka 42/3, PSČ 690 81, zastoupeno starostou města MUDr. Oldřichem Ryšavým, jako převádějící a prodávající

Více

S M L O U V A O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

S M L O U V A O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY S M L O U V A O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY I. Smluvní strany Převodce: Bytové družstvo Nevanova 1037-1042 IČ: 26140861, se sídlem Praha 6 Řepy I., Nevanova 1042/6 zapsán v OR MS v Praze v odd. Dr. vložka

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky

Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ve znění pozdějších předpisů mezi těmito

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY Smluvní strany: SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY OBEC VELKÁ HLEĎSEBE Plzeňská 32, 353 01 Velká Hleďsebe, IČ:00572756 zastoupená starostou Bohumilem KOVAŘÍKEM na straně jedné jako prodávající

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky

Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ve znění pozdějších předpisů mezi těmito

Více

Kupní smlouva č. MaP/11414/2016-BJ o převodu vlastnictví jednotky výběrovým řízením

Kupní smlouva č. MaP/11414/2016-BJ o převodu vlastnictví jednotky výběrovým řízením Kupní smlouva č. MaP/11414/2016-BJ o převodu vlastnictví jednotky výběrovým řízením Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 1. Město Cheb, IČO 00253979, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb,

Více

Změnu prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek ze dne v plném znění

Změnu prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek ze dne v plném znění Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008, 2009, se sídlem Zázvorkova 2007, 155 00 Praha 5, IČ 276 43 875, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 6668, jednající Josefem

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky

Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ve znění pozdějších předpisů, v souladu s

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky

Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ve znění pozdějších předpisů, v souladu s

Více

1. Vlastník budovy na stavební parcele číslo 2845 a na stavební parcele číslo 2846 v katastrálním území

1. Vlastník budovy na stavební parcele číslo 2845 a na stavební parcele číslo 2846 v katastrálním území VOLARIS Chrudim, Palackého třída 314, Psč 53701 lč~275t2877 zes36upe~a jednatelkou spolecnosti Marketou Mencovou I, předkládá: PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA ~ 4 zákona Č 72/1994 Sb v platném zněni Obsah: A) Popis

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky r SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky I. Sluvní strany Město Poděbrady Jiřího náěstí 0/1, 90 31 Poděbrady zastoupené starostou PhDr. Ladislave Langre IČ: 0039640 bankovní spojení: Koerční banka,

Více

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Jde o prohlášení Převodce (Nový domov SBD) o tom co je převedeno na Nabyvatele (člen SBD), do jeho vlastnictví

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smlouva č. 2013/ Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smlouva č. 2013/ Smluvní strany: Smlouva č. 2013/ KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1) Lázně Poděbrady, a.s., 1Č 45147833, se sídlem Poděbrady, Jiřího nám. 39, 290 01, zastoupené Ing. Jiřím Odcházelem, MBA, PhD. - předsedou představenstva

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

š ř ž ů ř š ů ř Ž ř é Č ř ř ú Č ř ř ř é Č ř é ý é ýš ú Ť ý Í Ž Ž ú ú ň é ř Ž ř ů Ž ú ř Ž Ž ř ů ú ú Ž Ž ů ř é Č é é ž š é é ž š ř ř ř

š ř ž ů ř š ů ř Ž ř é Č ř ř ú Č ř ř ř é Č ř é ý é ýš ú Ť ý Í Ž Ž ú ú ň é ř Ž ř ů Ž ú ř Ž Ž ř ů ú ú Ž Ž ů ř é Č é é ž š é é ž š ř ř ř Í ý é ř ž ů š ř ý ý Č é ý ň š Č Č Ž Č ú é š é ý Š Í ř Ž ř Č Č ř ý ú Ž é ý š Ž ř é Č Ý ú ř é ý Ž Č ř ř é š ř ž ů ř š ů ř Ž ř é Č ř ř ú Č ř ř ř é Č ř é ý é ýš ú Ť ý Í Ž Ž ú ú ň é ř Ž ř ů Ž ú ř Ž Ž ř ů ú

Více

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice č. 2/2013 Zastupitelstva města Vlašimi Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Zastupitelstvo

Více

Č Ž ú ú ú Š ú Š ú ú ó ú Č ú ú ú Č Ů ú ň ú ú Ě ú ú

Č Ž ú ú ú Š ú Š ú ú ó ú Č ú ú ú Č Ů ú ň ú ú Ě ú ú Ř ú ú Č ó ú ú Ů Ž Č Ž ú ú ú Š ú Š ú ú ó ú Č ú ú ú Č Ů ú ň ú ú Ě ú ú Ř ú ó ú ú Č ó ó ú ú ú ú ú ú ó ú ú ň Š Č Š ú ň ó Č Č ú ó Ů Ú ó Ť ú ó Č ó Ň ó ó ó Č ó ó ú ď Ů ú ú Š ú ň ň Ň ú ú ú Č Š ú ú Ů Ů Ž Ú Š ú Š

Více

KUPNÍ SMLOUVA. jméno / název: **** bytem / se sídlem **** r. č. / dat. nar./ IČ: **** (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. jméno / název: **** bytem / se sídlem **** r. č. / dat. nar./ IČ: **** (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA REZIDENCE NAD JEZEREM s.r.o. se sídlem Vězeňská 912/6, 110 00 Praha 1 Staré Město jejímž jménem jedná Michal Bouška, jednatel IČ: 24122394 č. ú. : **** (dále jen prodávající ) a jméno / název:

Více

B. Vymezení jednotek v budově

B. Vymezení jednotek v budově A. Popis budovy 1. Bytové družstvo PRAGOSTAV, se sídlem v Praze 10, Strašnická 2, IČO 00034843, je vlastníkem budovy sestávající z: čísel popisných : 884, 885, 886, 887 čísel orientačních : 1, 3, 5, 7

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 908/112 v budově č.p. 908, na pozemku č.parc. St. 455, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 908 a pozemku

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR číslo 01N/03/2014. NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ číslo 01N/03/2014

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR číslo 01N/03/2014. NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ číslo 01N/03/2014 Strana 1 (celkem 7) MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org Město Hořice zveřejňuje podle 39 odstavce

Více

2) Zdeňka Lerchová, r.č /1174, trvale bytem Holandská 115/18, Praha 10, PSČ

2) Zdeňka Lerchová, r.č /1174, trvale bytem Holandská 115/18, Praha 10, PSČ Prohlášení o změně prohlášení vlastníka budovy podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") a v souladu s Čl. 4, bodu 1.1 (písm. c) Pokynu č. 24 Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního

Více

ž ř ř ý Ž š ý š š Ž ř š š š ř š ý š ý Ž ů Ž ž š ý Ž Č š ý š Ů Ů ř ř š š ř ý ý ž ý Ž šť š ý ý ý ý ů ůž ý ý ř ý ý ž ý Ž ý ú š ý Ž Í ů ý ů ů ů ú ý ů ř ý

ž ř ř ý Ž š ý š š Ž ř š š š ř š ý š ý Ž ů Ž ž š ý Ž Č š ý š Ů Ů ř ř š š ř ý ý ž ý Ž šť š ý ý ý ý ů ůž ý ý ř ý ý ž ý Ž ý ú š ý Ž Í ů ý ů ů ů ú ý ů ř ý Ě Á Á Áš Ě Á ž ř ř ž ň ů ú ý š ů ř š Ú š š Ž ř ř Ž ň ů ú ř ř Ž ů ý ý ý ý ř Í š Ž ů ý ů ů ů ú ý ů ř ý ů ž ř ř ý Ž š ý š š Ž ř š š š ř š ý š ý Ž ů Ž ž š ý Ž Č š ý š Ů Ů ř ř š š ř ý ý ž ý Ž šť š ý ý ý ý ů

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka Prohlášení vlastníka Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Bc. Bohumilem Zoufalíkem, starostou Městské části Praha 10 k smluvnímu jednání oprávněn Mgr. David Ekstein,

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Družstvo Benkova 1698-1700 Benkova 1699/7 149 00 Praha 4, Chodov 1 PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 4 zákona č. 72/1994 Sb.,

Více

smlouvu o převodu vlastnictví jednotky: (dále označeno jen smlouva )

smlouvu o převodu vlastnictví jednotky: (dále označeno jen smlouva ) Příloha č. 4 SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, se sídlem Ostrava- Moravská Ostrava, Prokešovo nám. 8, zastoupené Ing. Petrou Bernfeldovou,

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA o vymezení jednotek podle zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších změn a doplnění Obsah: 1. Popis budovy a pozemku 2. Vymezení jednotek v budově 3. Určení společných

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 8658/U/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/U/6635/2015-HMSU Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

V B r n ě, 2 4. b ř e z n a

V B r n ě, 2 4. b ř e z n a P E D A G O G I C K Á F A K U L T A M A S A R Y K O V Y U N I V E R Z I T Y V B R N Ě K a t e d r a o b č a n s k é v ý c h o v y V ý v o j č e s k o s l o v e n s k ý c h a č e s k ý c h p o l i t i c

Více

Ť Ě š ú ú š ů ú ú š ú ú š ú š ú Ý š Ř Ý š š ů ů š ů š ů ú š

Ť Ě š ú ú š ů ú ú š ú ú š ú š ú Ý š Ř Ý š š ů ů š ů š ů ú š Ť Ěú Í Í Ý š š š š ú š š ú ú ů ú ů ú Ť Ě š ú ú š ů ú ú š ú ú š ú š ú Ý š Ř Ý š š ů ů š ů š ů ú š Ť Ě Í ů š š š ů š š ů ů ů š ú ň ů ň ú š š Ě Í ú ú š ú ů ů ů ů ú ů š š ú ů ů ů ů ů š ú š ů ů ú š ů š ú š

Více

š š Č Í š ť ň č č š č ť č č Ě č š š č č š ň Ý ň č č š č Í č Ě č ň č ň š š Í Ý ď ď ň Í Í č č č č Í ť Í č č ň ň

š š Č Í š ť ň č č š č ť č č Ě č š š č č š ň Ý ň č č š č Í č Ě č ň č ň š š Í Ý ď ď ň Í Í č č č č Í ť Í č č ň ň č č Š É č č ř š č č Ť č č š č Š Ě č č Š š šš ň č š š ň Ě š č š Ě č č č š č č Š č š š Č Í š ť ň č č š č ť č č Ě č š š č č š ň Ý ň č č š č Í č Ě č ň č ň š š Í Ý ď ď ň Í Í č č č č Í ť Í č č ň ň š ň č Ě š

Více

činí toto prohlášení o změně prohlášení vlastníka budovy dle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění.

činí toto prohlášení o změně prohlášení vlastníka budovy dle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění. Prohlášení o změně prohlášení vlastníka budovy podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") a v souladu s Čl. 4, bodu 1.1 (písm. c) Pokynu č. 24 Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního

Více

Popis bytové jednotky č. 195/4. Bytová jednotka (2 + 1) je umístěna ve 2. NP. Dispozičně patří k bytové jednotce:

Popis bytové jednotky č. 195/4. Bytová jednotka (2 + 1) je umístěna ve 2. NP. Dispozičně patří k bytové jednotce: Popis bytové jednotky č. 195/4 Bytová jednotka (2 + 1) je umístěna ve 2. NP. Dispozičně patří k bytové jednotce: podl. název m 2 podl. pl. vybavení jednotky č. 195/4 ks 2. NP Pokoj 28,40 Vestavná skříň

Více

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově Materiál číslo: 26 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 12.12.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DZMYI* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: 00300535, CZ00300535 Číslo

Více

á ý á á ú ú ř ý ý ů ě ů ř á á á á ě ě š ř ů á ě ě ě ů ř š ý š ě ů ž ář ř ř š ý ář á ě ř á ý ě ů á á á ě á ž ě ě ů ě ý ě ř ě šť Č ý á á ř á ě á ř ý ý á

á ý á á ú ú ř ý ý ů ě ů ř á á á á ě ě š ř ů á ě ě ě ů ř š ý š ě ů ž ář ř ř š ý ář á ě ř á ý ě ů á á á ě á ž ě ě ů ě ý ě ř ě šť Č ý á á ř á ě á ř ý ý á É Ř Á Ý Ý Ý ů Ř Ý Ě ů ě ář Ú ř ě ě ě ě ě á ý á á ú ú ř ý ý ů ě ů ř á á á á ě ě š ř ů á ě ě ě ů ř š ý š ě ů ž ář ř ř š ý ář á ě ř á ý ě ů á á á ě á ž ě ě ů ě ý ě ř ě šť Č ý á á ř á ě á ř ý ý á á ě ú ř ě

Více

Ť ŤÍ ň ň č Ó Í č č Ť Ť Ť ň ň ť Ž ň ť ň Í ů ň ň ň č ť Í ŤÍ č Ť Ť č Í Ť č č Ť Ť Ď Ť č Ť č č Ť č Ť č ť Ť Ž Ť č Í Ž č ú Ť č Ý Ď č Ť

Ť ŤÍ ň ň č Ó Í č č Ť Ť Ť ň ň ť Ž ň ť ň Í ů ň ň ň č ť Í ŤÍ č Ť Ť č Í Ť č č Ť Ť Ď Ť č Ť č č Ť č Ť č ť Ť Ž Ť č Í Ž č ú Ť č Ý Ď č Ť č Ú Ú ď ď Ú ň ď Ú Ú ď ÚÚ Š Š Ú Ú č č ň č Ť ď Ž ř ď č č č Ť č č Í č č Ť Ť ď č č Ž Í Ť Í Ť Í č Ť Ť č Ť Ť č č Ť č Ť ň č č Ť Ť ŤÍ Ž č Í Ť Ť Ť Ř Ř ň č č č č č Ť č ů ň č Ť č Ť Ť ŤÍ ň ň č Ó Í č č Ť Ť Ť ň ň ť

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00EO8V5* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen: 00300535,

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA podle ust. 4 zák. č. 72/94 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA podle ust. 4 zák. č. 72/94 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA podle ust. 4 zák. č. 72/94 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů I. IDENTIFIKACE VLASTNÍKA BUDOVY Město Jesenice IČ: 00243825 se sídlem Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 370/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 353 ze dne 27.05.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemků parc. č. 2930/44 a parc.č. 2930/21, vše v k.ú. Žižkov, Bytovému družstvu

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I.

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. Strana 1 (celkem 21) P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. VLASTNÍK Družstvo Něvská 687/688 IČ: 265 03 581

Více

Kupní smlouva Smluvní strany: JUDr. Ing. Helena Horová, se sídlem V Luhu 18, Praha 4, PSČ 140 00, Insolvenční správce BYDLENÍ SMETANKA, a.s., IČ 27235165, se sídlem Za Pivovarem 3, Dobříš, PSČ 263 01,

Více

Ý é ě é é Ý é Ú é é Ý Š ě é Č ě Ý ě ž é é é Í é Č Š Ž é ž é ž é é ě é é ž é ě Ž é é é é ě Á ÁŘ

Ý é ě é é Ý é Ú é é Ý Š ě é Č ě Ý ě ž é é é Í é Č Š Ž é ž é ž é é ě é é ž é ě Ž é é é é ě Á ÁŘ é é é é é é é é ě Č Č é é ě ž Ž ě Ž ů é Č ž ě Ž Š ě Ř Ž ž ů ě ě é Ž Ž ů Ž Š éž Ý Š é é ž ů é Ž ě Ř Ž Š ů é ě Č ž é é é ě Ž é ž é Š ě ů é é ě ž ě Ž Š Á ů ě é Ý Í ě ě ě Č Ž ě é Ý é ě é é Ý é Ú é é Ý Š ě

Více

Ú é ů é Ú é Ž é é é ě Ú ž é ě ž Ž ě é ě ě ě ě é ě Ú ě ž é ě ě Ž ě ě ě Š ě ó ě ě Í é Ž é Ž Ž ě ě ě ě ě Š ůž ě ěž Ž Ž ě Ž Ž Ž ě ň ň ě ó é Ž ě

Ú é ů é Ú é Ž é é é ě Ú ž é ě ž Ž ě é ě ě ě ě é ě Ú ě ž é ě ě Ž ě ě ě Š ě ó ě ě Í é Ž é Ž Ž ě ě ě ě ě Š ůž ě ěž Ž Ž ě Ž Ž Ž ě ň ň ě ó é Ž ě ě ú ú ž é ě ú ě Í Í Ř Ý Á ě ú ú Ž ě ú ě ě é ú ě ě é ž ž ě ě ů é é ě ž é Ú ú Ú ěž ů ě é Ú é ů é Ú é Ž é é é ě Ú ž é ě ž Ž ě é ě ě ě ě é ě Ú ě ž é ě ě Ž ě ě ě Š ě ó ě ě Í é Ž é Ž Ž ě ě ě ě ě Š ůž ě ěž Ž

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00EDO6H* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen:

Více

ě

ě Á Č Ř ž ň Ů ň ů ň ů ý ň ů ý ň ň Ú ž ý Ý ů Í Ó ó ý Í ý Ú ě ý ě ť ó ž ě ž ě ý ú ý ú ž ý Ý ů ý ů ě ě ú ú ň ď ě ě Ú ý ý ě Á ž ě Ó ú š ě ě ů ý š ě ů ě ů ý š ž š ě Í ž ů š ě ů ě ú ěš š š š ě š Č š ó ě ú Í ě

Více

ů ř Ž ý ý ř ď ř

ů ř Ž ý ý ř ď ř ř ů ř ů ř ř ý ů ř ů ů ř ť ý Ž ř ř ř ř Ž ř ú ý Ž ř ů ů ť Ř ý ř ř ř ů ý ý ř ý ň Ž ý ů ř Ž ý ý ř ď ř Á ů ó ř Í ř ý ř ý ř ř ř ř ř ř ř ř ř ý ř ť ř ř ř ý ť ř ď ú É ř ť ý ů ř ý ď ř ř Ž ý ý Í ý ó ů ý ý ř ř Í ř

Více

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky Příloha č. 1 návrh smlouvy Smlouva o převodu vlastnictví jednotky uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku dle 2079 a 2128 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, takto: 1. Účastníci

Více

Ý Á Š Ť ě ř ě ě ě ř ě ř ř ě ě ř ě ů ř ř ě ž ř ě Í ě ě ě ě ů ě ě ř ů ěž ř ě ů ř ě ů ž ě ň ú ú ů ž ů Ř ř ž ů ě ř ř ěř ů ěř ů ů ů ě ů ě ů ž ě ř ř ě ř ě ě

Ý Á Š Ť ě ř ě ě ě ř ě ř ř ě ě ř ě ů ř ř ě ž ř ě Í ě ě ě ě ů ě ě ř ů ěž ř ě ů ř ě ů ž ě ň ú ú ů ž ů Ř ř ž ů ě ř ř ěř ů ěř ů ů ů ě ů ě ů ž ě ř ř ě ř ě ě ř Ý Á Í Š Ť ř ř ž ř Í Í Í ž ě ď ř ě ř ě ě ř ů ě ů ž ě Í ů ž ř ž ž ř ď ě ě ě Á ř ř ú ě ě Ť ó ě ě ě ě ě ě ó Ú ě ř Ý Á Š Ť ě ř ě ě ě ř ě ř ř ě ě ř ě ů ř ř ě ž ř ě Í ě ě ě ě ů ě ě ř ů ěž ř ě ů ř ě ů ž ě ň

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky

Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ve znění pozdějších předpisů mezi těmito

Více

Í ž Í Ý Ž Ž Č Ú Í Í Í Ž Ž Ď Ž Ť ž Ť

Í ž Í Ý Ž Ž Č Ú Í Í Í Ž Ž Ď Ž Ť ž Ť Ž Ž Ž Ř Ř Í ť Í Í Í ž Í Ý Ž Ž Č Ú Í Í Í Ž Ž Ď Ž Ť ž Ť ň Ž Ť Ž ž ť Ž Ž ť Ž ž ť Ž ť Í ž Ž Ž Ů ť Ž ž ž Ž ť ť Ž ť ť Ž Ž ť ž ž ž ť ť ž ž ť Ž ť Ž ž ť ť Í Ž Ž Ž ť Ž ť Ž ž Ž Í Ž Ž ž Ž Ů Í ť Ž Í ť Í Í Ž Í Č Č ž

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2012

ZNALECKÝ POSUDEK č /2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 204-8/2012 o ceně bytové jednotky č. 551/9 v domě č.p. 550 a č.p. 551 v Klatovech III, Pod Hůrkou, katastrální území Klatovy, obec Klatovy, okres Klatovy Objednatel znaleckého posudku:

Více

Í ž

Í ž ů Í ů Í ž Ú ů ý ř Ů Ú ř ý ř ý ř ž ž ž ř ž ý ř ý š ř ř ř ž ř ř ž ň ř ř Ž ř ř ž ž ž ž ý ú ý ů ů ř ž ž ý ř ž ž Ž ř ň ý ň ý ž ý ř ý ř ý ř ý ž ý ř ú ž ň ň ž Ů ý ž š ý š ň ž ý Ů ý ř ž ř š ř š ř š ř š ř š ř ř

Více

Ý Ť ň Ť Ť Ó Ť Ú ď Ú ř Ž Ť Ť Ť Á Ď Ť Ť ů Ď ř Ť ů Ď Ť ď ď ť Ť ď

Ý Ť ň Ť Ť Ó Ť Ú ď Ú ř Ž Ť Ť Ť Á Ď Ť Ť ů Ď ř Ť ů Ď Ť ď ď ť Ť ď Ť Ú ň Ť ó Ů ď Ť Ť ť ď ť ť ť ď ů ů Ť Ó ť ň Ť ď Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ý Ť ň Ť Ť Ó Ť Ú ď Ú ř Ž Ť Ť Ť Á Ď Ť Ť ů Ď ř Ť ů Ď Ť ď ď ť Ť ď Ý ť ň Ť Š Č ť Ť Ť Ž ť Ť ř Ť ř Ť ř ň ď ř Ť Ť Ě ř Ú Ť ř Ť Ť Ť Ť Ť ť Ú ď ť ď Ý Ť Ť Ť

Více

Ž ť ř ň Ó ř Č ň Ť ť ť ů ť ť

Ž ť ř ň Ó ř Č ň Ť ť ť ů ť ť ň ň Ž ť ř ň Ó ř Č ň Ť ť ť ů ť ť ď Ó ď ď ď ň Ě ď ď Ě ť Ě Ť ď ď Ť ň ň Ú Ť ť Ž Ú ň Ó ť Ě Ú ď ť Ť ď Ý ť Á Ž ť ť ď ť Ó Ú ť Ý ď Ť ť ť ť ť Á Ó ň ó Á Ě Ó Ó ť ť ť ť Ž ť Ť ň ť Ó Ý Ó ň Ě Ó ť ť ň Á Ě Ó ň Ť Ó ď ť ť

Více

Í ž Ž Ž Č Í Ú Í Ž Ž Í ť Í Í Ž Ť

Í ž Ž Ž Č Í Ú Í Ž Ž Í ť Í Í Ž Ť Ž Č Ž Č Ž Ř Ř Í Ř ť Í Ý Í ž Ž Ž Č Í Ú Í Ž Ž Í ť Í Í Ž Ť Ž Ž ž ť Ž Ž ť Ž Ž ť ž ť ť Ž ť Ž Ž ť Ž Ž Í ž Ž ť ť Ž ť Ž Ž ž ž ť Ž ť Ž Ž ť Ž ť Ž Ž ť ť Í ž Ž Ž ť Ž Í ť Í Ž Ž ž Ž Ž Ž ť ž Í Í Í ť Ž Č Č Í ž Ť ň ž Í

Více

ď š š š š ň ť Í Í š Í š š Č ť š š š ň š Ů š š šť š š

ď š š š š ň ť Í Í š Í š š Č ť š š š ň š Ů š š šť š š š ď š š š š ň ť Í Í š Í š š Č ť š š š ň š Ů š š šť š š Ť Í ť Í ť š Í š š Í š Í Í š Í ť š ň Í Ó Ť š Í š ď ť Ě Í Í š Ť š š š š Í š Í š š ď Í Í š Ů Í Í š Í Í ň š Í Ž Í Ú š Í Í Í Í ť ň Ž Í Í Ť š Ě Í Í š š

Více

ň ú Ú ů é é ň ů ž ů ů ů ů é é é é ú ň é ú ú ů é é ů ů Č é ň ú ú ů é é ů Ť ň é ů ů ú ň é ú ť ť é é é ů é é ů é é ť ň ú ú ů é é ů ů ú é ů é ů é ů ť ů ú

ň ú Ú ů é é ň ů ž ů ů ů ů é é é é ú ň é ú ú ů é é ů ů Č é ň ú ú ů é é ů Ť ň é ů ů ú ň é ú ť ť é é é ů é é ů é é ť ň ú ú ů é é ů ů ú é ů é ů é ů ť ů ú Í ÁŇ Ý ÚŘ ú ů é é Č ó ž ů ú é ú ú ť é é é é ž Č ů é é ů ů ň ť ú Í ů é é ť é ň é ů ů ú ú Í é é é ú Ú ů Í Č Č ú ň ú Ú ů é é ň ů ž ů ů ů ů é é é é ú ň é ú ú ů é é ů ů Č é ň ú ú ů é é ů Ť ň é ů ů ú ň é ú ť

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 30xxx201x o převodu vlastnictví jednotky v Bytovém domě U Vinice C

KUPNÍ SMLOUVA č. 30xxx201x o převodu vlastnictví jednotky v Bytovém domě U Vinice C KUPNÍ SMLOUVA č. 30201x o převodu vlastnictví jednotky v Bytovém domě U Vinice C (dále jen Smlouva) kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 2228 občanského zákoníku, zákona č.

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA sepsán v souladu s ustanovením 1166 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. I. Vlastník

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA sepsán v souladu s ustanovením 1166 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. I. Vlastník PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA sepsán v souladu s ustanovením 1166 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník I. Vlastník bytové družstvo: BD Dřevařská 10, družstvo se sídlem: Dřevařská 854/10, 602 00 Brno IČ:

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. Z Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 4137/247 v k. ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. Z Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 4137/247 v k. ú. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-16-010-17 ze dne 24.1.2017 Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 4137/247 v k. ú. Modřany 1 6. z a s e d á n í Z a s t u p i t

Více

MASIVNÍ ZATEPLENÍ, DŘEVĚNÁ EURO OKNA - TROJSKLA, LAMINÁTOVÉ PODLAHY, KUCHYŇSKÉ LINKY, VYSOKÝ STANDARD KOUPELEN A WC

MASIVNÍ ZATEPLENÍ, DŘEVĚNÁ EURO OKNA - TROJSKLA, LAMINÁTOVÉ PODLAHY, KUCHYŇSKÉ LINKY, VYSOKÝ STANDARD KOUPELEN A WC - BYDLENÍ V KLIDNÉ ČÁSTI MĚSTA V BLÍZKOSTI CENTRA - JEDNOTNÁ KONCEPCE BYTOVÉHO CELKU - 100 BYTŮ S TERASAMI /OD 28 M 2 DO 117 M 2 / - 97 KRYTÝCH A VENKOVNÍCH PARKOVACÍCH STÁNÍ - ZDĚNÁ STAVBA TŘÍDY B MASIVNÍ

Více

ž ř ž é ň ž šš ř ň ř ř č é é ř é ž é ř šř š š ř ř č é š é é ř é č č é ř é č é ř

ž ř ž é ň ž šš ř ň ř ř č é é ř é ž é ř šř š š ř ř č é š é é ř é č č é ř é č é ř ř ů ú ř ž é é é é ř č ú ř č é ž ň ň ž é ř é ř é ř č ř é č é é ř É Á Á Í Á É Ý Í Ů Š Á Ž Ě Ý É Á Ř Ý ž ř ž é ň ž šš ř ň ř ř č é é ř é ž é ř šř š š ř ř č é š é é ř é č č é ř é č é ř č ř ž é č ř ř ř é č é

Více

V H L U B O K É N A D V L T A V O U J A N H E N D R Y C H

V H L U B O K É N A D V L T A V O U J A N H E N D R Y C H S T U D I E P É Č E A K O N Z E R V A C E P A R K U N A P O D S K A L S K É L O U C E V H L U B O K É N A D V L T A V O U S O H L E D E M N A P R O V O Z G O L F O V É H O H Ř I Š T Ě A Z Á J M Y P A M

Více

ě ě é é Ú Ů ě ů ě ú Í Č ě ú é ň é Ú ě Ý é ů ě ě ě š ú ě ě š ů Ú ÚČ ě ň ú ž ú š ě é Ž é ÚČ é é é Š ě Ž ÚČ ň ÚČ ó ú ú ú Ž ú Č Ž Ů ú š ě Ý ě ě ž ú ě é š

ě ě é é Ú Ů ě ů ě ú Í Č ě ú é ň é Ú ě Ý é ů ě ě ě š ú ě ě š ů Ú ÚČ ě ň ú ž ú š ě é Ž é ÚČ é é é Š ě Ž ÚČ ň ÚČ ó ú ú ú Ž ú Č Ž Ů ú š ě Ý ě ě ž ú ě é š Ý Ř Ý Ě Ř Ř Ý š ě Č ú ú ě é ď š ě Č ě ě š ů ú ů ů ě ě š Ů ú é ňé é ě ě ě é é ú ě ů ú Č é ě ě ě é é Ú Ů ě ů ě ú Í Č ě ú é ň é Ú ě Ý é ů ě ě ě š ú ě ě š ů Ú ÚČ ě ň ú ž ú š ě é Ž é ÚČ é é é Š ě Ž ÚČ ň ÚČ

Více

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Kračman

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Kračman Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2010 Filip Kračman U n i v e r z i t a K a r l o v a v P r a z e P r á v n i c k á f a k u l t a F i l i p K r a č m a n P r á v n í o c h r

Více

E M B L E M A T I C K É M Y S T É R I U M Z A H R A D Y

E M B L E M A T I C K É M Y S T É R I U M Z A H R A D Y E M B L E M A T I C K É M Y S T É R I U M Z A H R A D Y Z a h r a d a j e v e s v é p o d s t a t ě f e n o m é n e m č l o v ě k e m u s p o ř á d a n é h o p ř í r o d n í h o j s o u c n a. J a k o

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

ť ě Ť ř ť ý ů ý ř ř ě ě ř ě ž ů ě ě ě ý ú ň š Č ř ě ř ž ě Ř š ů ž ů ř ž ČÍ š Š ě ž ř ž ř ý ř ě ř ř Ů ě š ž ř Č ů ě ř ř ž ý ř š ý ě ů ě ě š ř ě ř ž ě ý

ť ě Ť ř ť ý ů ý ř ř ě ě ř ě ž ů ě ě ě ý ú ň š Č ř ě ř ž ě Ř š ů ž ů ř ž ČÍ š Š ě ž ř ž ř ý ř ě ř ř Ů ě š ž ř Č ů ě ř ř ž ý ř š ý ě ů ě ě š ř ě ř ž ě ý Ý Á ř ú ú ž š š ě ř ř ě ř ý ý Í Č ě š ě Š ě ř š ě ř ř ý ě ě ě š ě š ě ž ř ě ý ř ř ý ě Č Ů ý ý ř ě ý ú ř ú ýť ž ť ě Ť ř ť ý ů ý ř ř ě ě ř ě ž ů ě ě ě ý ú ň š Č ř ě ř ž ě Ř š ů ž ů ř ž ČÍ š Š ě ž ř ž ř ý

Více

Byt 4+1 v ulici U Jam 17 v Plzni Bolevci

Byt 4+1 v ulici U Jam 17 v Plzni Bolevci Příloha č. 1 Byt 4+1 v ulici U Jam 17 v Plzni Bolevci Příloha č. 2 Byt 4+1 v Rabštejnské ulici 21 v Plzni Bolevci Příloha č. 3 Byt 2+1+J+H v Turistické ulici 6 v Plzni Bolevci Příloha č. 4 Byt 3+1 v Kralovické

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3986-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3986-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3986-2/2015 O ceně ocenění bytu č.830/4 zapsaného v KN na LV č.3444, vymezeném dle bytového zákona v bytovém domě čp.829,830,831,832,833 stojícím na pozemcích p.č.st.1568 zastavěná

Více

č č č Ó ť č č č č č Í č č č Ť č č Ó č č č č č Ť č č Ť Á ť Ť č ť č Ž č ť ť Í ť Ó Ť

č č č Ó ť č č č č č Í č č č Ť č č Ó č č č č č Ť č č Ť Á ť Ť č ť č Ž č ť ť Í ť Ó Ť Í Í Ť č č Í č ň č č č č č č č č č Ó ť č č č č č Í č č č Ť č č Ó č č č č č Ť č č Ť Á ť Ť č ť č Ž č ť ť Í ť Ó Ť Ó č č ť ť č č č č Ť č č Ť č č č č č č Ť č ť č č č ď Í č č č č č Š č č ť ť Ú Ť č Ť č č č ú Ž

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

BYTY A KATASTR NEMOVITOSTÍ

BYTY A KATASTR NEMOVITOSTÍ Ing. Květa Olivová Ing. Bohumil Kuba BYTY A KATASTR NEMOVITOSTÍ 8. aktualizované vydání po dle stavu k 1. 12. 2008 2008 Linde Praha, akciová společnost, Opletalova 35, 115 51 Praha 1 Část druhá Úkony katastrálního

Více

Č š ř ř ř ř š ř Č Ř ň ž ř ř ý ř ř ž š ž š ř ň ý ř ú ý ř š ř ů ý ú š ž ž ř ř ř ž Ž š ř š Ž ř ž š š

Č š ř ř ř ř š ř Č Ř ň ž ř ř ý ř ř ž š ž š ř ň ý ř ú ý ř š ř ů ý ú š ž ž ř ř ř ž Ž š ř š Ž ř ž š š ý š Ú ž š ž š ý ž ř Ť šť Č ý ň ř ž ú š ý ž ý ř ů ž ž ř ř ý ů š ň ý ú ř šť š ý ú ž ý ú ó ú š š ů ř Č š ř ř ř ř š ř Č Ř ň ž ř ř ý ř ř ž š ž š ř ň ý ř ú ý ř š ř ů ý ú š ž ž ř ř ř ž Ž š ř š Ž ř ž š š ř Ž ý

Více

ŤÍ č Ť č Ý č č Ť Í Ť č č Í Ž č č č Í Ť Ť Ř Í ň Ý č ú č č Í Í č Ť č ú Ť č č č č č č č ÍÍ ť Ť č č Ž Ť

ŤÍ č Ť č Ý č č Ť Í Ť č č Í Ž č č č Í Ť Ť Ř Í ň Ý č ú č č Í Í č Ť č ú Ť č č č č č č č ÍÍ ť Ť č č Ž Ť Í ŽÍ Ž č Í Š ťí č Ť Ť Ť Č Ú č č ň Ť č Ď ň Ž ú č Ť Ť ň č Ť ť Ť ň Ž Í č Ž Ť č ŤÍ č Ť č Ý č č Ť Í Ť č č Í Ž č č č Í Ť Ť Ř Í ň Ý č ú č č Í Í č Ť č ú Ť č č č č č č č ÍÍ ť Ť č č Ž Ť Ť ŤÍ ů č Ž ň č ť Í ň č Í

Více

ý ž ýž ý š š ž Ť ó ý ú ž š Ň ž ú ý š ý ý Ť Ř ů š ž ý ý ý ý ý ž š ů ť š ž ť ý ýš ů š ý ý Á Í

ý ž ýž ý š š ž Ť ó ý ú ž š Ň ž ú ý š ý ý Ť Ř ů š ž ý ý ý ý ý ž š ů ť š ž ť ý ýš ů š ý ý Á Í ů š Š ú Ú Ý Ú ů ž ž ú ý ž ž ý ž ýž ý š š ž Ť ó ý ú ž š Ň ž ú ý š ý ý Ť Ř ů š ž ý ý ý ý ý ž š ů ť š ž ť ý ýš ů š ý ý Á Í É ť ý ť š ž ů ů š ú ť ž ý š ý ů ů ó š ý ť ů ť ů ž š š ž š ó š ú ů š ó ů ť ů ž ů ý

Více

ý ď ř š ý ň Ú ž Ž ý ž ú ýš ú ú ů Ýš ř ý ý ž řš ý ý ž ř š Í Í Í ý ý ž ú ú ř ž ó ú ř š ř ý ř ž ů ý ý ř ýš ř ž ů ž řš ž šť ř ý ž ř ř ž ú ů ž ď ř š ž ž ž

ý ď ř š ý ň Ú ž Ž ý ž ú ýš ú ú ů Ýš ř ý ý ž řš ý ý ž ř š Í Í Í ý ý ž ú ú ř ž ó ú ř š ř ý ř ž ů ý ý ř ýš ř ž ů ž řš ž šť ř ý ž ř ř ž ú ů ž ď ř š ž ž ž ý ř ů ů ř ř ť ř š ř ž š ů ř ú ú ó ž Í Č ř ň ý ř š ý ů š š ř ž š š ý Í ř ř ř ýš ý ž ů ř ý ř ú Í Č ú ď ž Ý ř ý š ý ř ř ž š ú ů ř ú ř ň š ý ř ý ý ž ž ú ú ž ř ý ý ř ů ň ž ž ň ň ř Ý ž ř š ř š ů ž Ž ú š ý š

Více