Organizační řád Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační řád Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně"

Transkript

1 Děkan Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Zlíně podle čl. 6 odst. 3 písm. a) Statutu Fakulty technologické VUT ze dne 30. srpna 1999 vydal dne 16. prosince 2002 tento Organizační řád jadko vnitřní normu Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ SD ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně (dále jen tento řád ) je vnitřní normou Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně (dále jen fakulta ) ve smyslu čl. 6, odst. 4, písm. b) Statutu fakulty. Vychází z obecně závazných právních předpisů, zejména ze zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů č. 111/1998 Sb. a ze Statutu UTB. (2) Tento řád upravuje vnitřní členění fakulty. Tento řád je závazný pro všechny zaměstnance a všechna pracoviště fakulty. Článek 2 Organizační struktura fakulty (1) Organizační struktura je dána organizačním schématem v příloze tohoto řádu a vnitřními normami fakulty. Článek 3 Pravomoci při jednáních (1) Pravomoci děkana jsou stanoveny Statutem UTB, popř. Statutem fakulty. strana 1 / 10

2 (2) Děkana zastupuje v plném rozsahu jím pověřený proděkan. (3) V jednotlivých případech může děkana zastupovat osoba dle pokynu děkana. (4) S rektorem UTB jednají jménem fakulty děkan a tajemník. S prorektory jednají v rozsahu svých kompetencí proděkani fakulty. Článek 4 Práva a povinnosti zaměstnanců (1) Práva a povinnosti zaměstnanců jsou dány platným Pracovním řádem, Organizačním řádem fakulty, pracovními smlouvami a stanovenými pracovními náplněmi jednotlivých funkcí. Článek 5 Kompetenční a pracovní spory (1) Kompetenční a pracovní spory řeší především vedoucí příslušných útvarů vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, řeší spor jejich nejblíže vyšší společný nadřízený. ČÁST DRUHÁ ŘÍZENÍ A SPRÁVA FAKULTY Článek 6 Organizační struktura fakulty (1) Organizační struktura fakulty je definována organizačním schématem v příloze tohoto řádu. Článek 7 Fakultní pracoviště a jejich členění (1) Členění fakulty na jednotlivé typy pracovišť je stanoveno v článku 23 Statutu fakulty. (2) Fakultním pracovištěm je děkanát s následujícím členěním: a) sekretariát děkana, který je v přímé působnosti děkana, b) ekonomické oddělení, které je v přímé působnosti tajemníka fakulty, c) studijní oddělení, které je v přímé působnosti proděkana pro pedagogickou činnost, d) oddělení pro tvůrčí činnost a vnější vztahy, které je v přímé působnosti proděkana pro tvůrčí činnost a proděkana pro vnější vztahy. (3) Fakultními pracovišti jsou následující katedry: a) katedra animace a audiovize (zkratka KAA), b) katedra reklamní fotografie a grafického designu (zkratka KFG), c) katedra prostorového designu (zkratka KPD), d) katedra marketingových komunikací (zkratka KMK). (4) Fakultními pracovišti jsou následující kabinety: a) kabinet reklamní produkce (zkratka KRP), b) kabinet teorií (zkratka KTE), strana 2 / 10

3 c) kabinet kreslení, modelování a vizuální kompozice (zkratka KKM). (5) Dalším fakultním pracovištěm je Fakultní agentura (zkratka FAG). Článek 8 Činnosti zaměstnanců (1) Pracovní povinnosti zaměstnanců jsou dány platným Pracovním řádem, Organizačním řádem fakulty, pracovními smlouvami a stanovenými pracovními náplněmi podle pracovního zařazení a podle zastávané funkce. (2) Zaměstnanci jsou povinni rozhodovat a jednat v souladu se zákony, jinými právními předpisy, vnitřními předpisy UTB, vnitřními normami UTB, vnitřními předpisy fakulty a vnitřními normami fakulty; pokud to není možné nebo účelné, informují bez zbytečného odkladu písemně svého nadřízeného. Článek 9 Činnosti orgánů fakulty (1) Děkan fakulty kromě všeobecných povinností stanovených Statutem UTB, Statutem fakulty, právními normami a pokyny nadřízených orgánů plní další řídící funkce, zejména: a) odpovídá za všeobecný rozvoj fakulty, zvláště za tvorbu a plnění rozvojové koncepce zajišťující budoucnost fakulty a její aktivní vzdělávací a tvůrčí činnost, b) odpovídá za uspořádání a rozvoj pracovišť fakulty a za fungující a účelnou organizační strukturu, c) spolupracuje s akademickým senátem v rozsahu stanoveném statutem fakulty, d) uzavírá, mění, ukončuje pracovní poměry a dohody o vedlejší pracovní činnosti včetně vydávání platových výměrů, e) rozhoduje o záležitostech studentů souvisejících se studiem, f) přiděluje pracovištím fakulty materiální a finanční prostředky z rozpočtu fakulty, g) zabezpečuje důsledné plnění právních předpisů, h) dbá o řádné hospodaření se svěřenými prostředky, i) odpovídá za přípravu a průběh přijímacího řízení na fakultě, j) určuje časový plán akademického roku, k) rozhoduje o udělení sankčních opatření studentům, l) schvaluje složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a jmenuje poradní sbory fakulty, m) jmenuje a odvolává členy Vědecké a umělecké rady a Rady studijních programů, n) odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, požární ochrany a civilní ochrany, o) rozhoduje za fakultu, je oprávněn ke všem právním úkonům v souladu se zákonem a jedná navenek vůči třetím osobám, p) odpovídá rektorovi za účelné využívání finančních prostředků a řádné hospodaření s majetkem, q) plní další úkoly, kterými jej pověří rektor UTB, r) uděluje ocenění. (2) Tajemník fakulty kromě všeobecných povinností stanovených Statutem FT a pokyny nadřízených orgánů plní další řídící a kontrolní funkce a to zejména: strana 3 / 10

4 a) provádí na základě rozhodnutí děkana rozdělení rozpočtu na katedry a ostatní pracoviště fakulty, b) řídí činnost ekonomického oddělení, c) ve spolupráci s rektorátem UTB řídí oblast výstavby, údržby a oprav na fakultě, d) na základě doporučení Dislokační komise a rozhodnutí děkana řídí dislokaci fakulty, e) ve spolupráci s rektorátem UTB disponuje osobní agendou zaměstnanců fakulty, f) ve spolupráci s rektorátem UTB zajišťuje činnost požární ochrany, bezpečnosti práce a ochrany zdraví a civilní ochrany na fakultě, g) plní další úkoly, jimiž je pověřen děkanem. (1) Proděkan pro pedagogickou činnost Článek 10 Činnosti akademických funkcionářů fakulty a) řídí činnost studijního oddělení, b) řídí pedagogickou činnost na fakultě ve spolupráci s vedením kateder, kabinetů a ostatních pracovišť fakulty, c) odpovídá za rozvoj pedagogické činnosti, d) spolupracuje s proděkanem pro tvůrčí činnost na spojení výuky s vědou, výzkumem, uměním a dalšími tvůrčími činnostmi, e) odpovídá za přiznávání a výplatu stipendií, f) řídí celoživotní vzdělávání, g) plní další úkoly, kterými jej pověří děkan fakulty. (2) Proděkan pro tvůrčí činnost a) odpovídá za rozvoj vědeckovýzkumné, umělecké a dalších tvůrčích činností, b) řídí vědeckovýzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost ve spolupráci s vedením kateder, kabinetů a ostatních pracovišť fakulty, c) spolupracuje s proděkanem pro vnější vztahy na řízení oddělení pro tvůrčí činnost a vnější vztahy, d) spolupracuje s proděkanem pro pedagogickou činnost na spojení výuky s vědou, výzkumem, uměním a dalšími tvůrčími činnostmi, e) řídí agendu spojenou s řešením grantových projektů na fakultě, f) předkládá děkanovi návrhy na mimořádná stipendia studentů za vynikající reprezentaci odborných výsledků tvůrčí práce fakulty, g) plní úkoly, jimiž je pověřen děkanem fakulty. (3) Proděkan pro vnější vztahy a) organizuje a koordinuje vnější vztahy fakulty ve spolupráci s vedením kateder, kabinetů a ostatních pracovišť fakulty, b) v součinnosti s proděkanem pro tvůrčí činnost se podílí na organizování konferencí a seminářů pořádaných fakultou, c) zabezpečuje komunikaci a vzájemnou informovanost s orgány státní správy, orgány měst v regionu a s firmami a institucemi v oblasti zájmu fakulty, d) zabezpečuje vnější prezentaci fakulty, e) spolupracuje s proděkanem pro tvůrčí činnost na řízení oddělení pro tvůrčí činnost a vnější vztahy, strana 4 / 10

5 f) zabezpečuje činnost v rámci národních i mezinárodních vzdělávacích projektů. Článek 11 Sekretariát děkana (1) Hlavní pracovní náplní sekretariátu je administrativní činnost v jejímž rámci zejména: a) vyřizuje agendu, která souvisí s prací děkana, b) vede evidenci úkolů a kontrolu jejich plnění, c) zajišťuje agendu pošty pro celou fakultu, d) vede agendu ve styku s fakultními pracovišti, pracovišti UTB a organizacemi mimo UTB, e) zabezpečuje agendu o pedagogické činnosti fakulty, f) sleduje čerpání reprezentačního fondu děkana, g) plní další úkoly, jimiž je pověřen děkanem. Článek 12 Studijní oddělení (1) Hlavní pracovní náplní studijního oddělení jsou řídící a administrativní práce spojené s řízením a evidencí vzdělávací činnosti. Studijní oddělení zejména: a) zajišťuje agendu přijímacího řízení, směrnic pro přijímání uchazečů a imatrikulace, b) kontroluje plnění studijních povinností, uskutečňuje zápisy do vyšších ročníků, c) zajišťuje agendu osobní a studijní evidence, vkládá údaje do matriky studentů, d) zajišťuje evidenci studentů pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení, e) zajišťuje agendu evidence diplomů a vysvědčení o státních závěrečných zkouškách, organizuje promoce absolventů, f) zabezpečuje tisk a distribuci studijních programů, g) poskytuje informace k přípravě rozvrhu, poskytuje informace o volitelných předmětech, studijním programu a studijních plánech, h) spolupracuje s oddělením pro tvůrčí činnost a vnější vztahy na propagaci fakulty a informování veřejnosti. Článek 13 Oddělení pro tvůrčí činnost a vnější vztahy (1) Oddělení vykonává organizační a administrativní činnost zejména v oblastech: a) vědy, výzkumu, umělecké a dalších tvůrčích činností, b) agendy spojené s Vědeckou a uměleckou radou, c) ve spolupráci se studijním oddělením a ostatními pracovišti fakulty zabezpečuje propagační a prezentační akce informující veřejnost o studiu na fakultě, d) zabezpečuje styky fakulty se školami, s podniky, s orgány státní a regionální správy a ostatními spolupracujícími organizacemi v okruhu svých kompetencí, e) provádí monitoring médií a jiných zdrojů v oblasti vnějších vztahů a tvůrčí činnosti, zejména sledování grantů a projektů spojených s touto činností, f) zabezpečuje mobilitu studentů a pedagogů, strana 5 / 10

6 g) sleduje uplatnění absolventů školy, h) vykonává další činnosti dle pokynů proděkanů pro tvůrčí činnost resp. vnější vztahy. Článek 14 Ekonomické oddělení (1) Hlavní pracovní náplní jsou administrativní práce a práce ekonomické, v jejichž rámci oddělení: a) zpracovává návrh plánu a rozpočtu fakulty, b) sleduje hospodaření kateder fakulty, c) zabezpečuje podklady pro účtárnu, d) ve spolupráci s rektorátem UTB eviduje majetek fakulty, jeho převody, odpisy a prodej, e) vede agendu doplňkové činnosti včetně evidence smluv, f) zpracovává podklady pro rozbor hospodaření fakulty, g) zajišťuje požadavky na nákup pro fakultu a zabezpečuje nákup materiálu, hmotného a nehmotného majetku a služeb, h) sleduje čerpání mzdový a ostatních osobních nákladů na pracovištích fakulty, kontroluje stanovení odměn u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, i) eviduje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, j) vykonává další činnosti dle pokynů tajemníka fakulty. Článek 15 Katedra, vedoucí katedry (1) Katedry zajišťují výuku, kontrolu a evidenci a tvůrčí činnost v konkrétním oboru. V čele katedry je vedoucí, který je jmenován a odvoláván děkanem. Katedra je tvořena nejméně čtyřmi zaměstnanci včetně vedoucího. Poradním orgánem vedoucího katedry je schůze katedry. (2) Vedoucí katedry zpravidla jmenuje svého zástupce. Pokud katedra zabezpečuje výuku ve více specializacích, vedoucí katedry zpravidla jmenuje zástupce vedoucího pro jednotlivé specializace (dále jen vedoucí pedagog specializace ). Vedoucí katedry dále jmenuje tajemníka katedry. (3) Vedoucí katedry je nadřízený všem pracovníkům organizačně zařazeným na dané pracoviště (dále jen pracovníci ). (4) Vedoucí katedry plní zejména tyto úkoly: a) odpovídá za růst odborné a vědecké kvalifikace pracovníků a jejich tvůrčí činnost (dle charakteru oboru se jedná o vědeckou, výzkumnou, uměleckou, publikační a další činnost), b) odpovídá za pedagogickou a vědeckou úroveň pracoviště, c) odpovídá za odbornou úroveň předmětů a způsob jejich vyučování, d) odpovídá za aktuálnost a zveřejnění dokumentace předmětů zajišťovaných pracovištěm, e) odpovídá za naplňování informační databáze o zkouškách, zápočtech a klasifikovaných zápočtech u předmětů zajišťovaných pracovištěm, f) vypisuje témata bakalářských a diplomových prací studentů, strana 6 / 10

7 g) určuje zásady zpracování prací studentů a kritéria jejich hodnocení, pokud tuto činnost nevykonávají vedoucí specializací, h) určuje vedoucí a oponenty bakalářských a diplomových prací, pokud touto činností nepověří vedoucí specializací, i) vykonává kontrolu výuky a provádí hospitační činnost, j) svolává a vede zasedání katedry, k) plánuje, kontroluje a vykazuje naplnění pedagogických úvazků pro pedagogy podílející se na výuce zajišťované pracovištěm, l) metodicky vede pracovníky, rovnoměrně rozděluje úkoly v oblasti administrativní a organizační činnosti, tyto činnosti kontroluje a vykazuje, m) dbá o vybavení pracoviště zařízením a přístrojovou technikou, n) odpovídá za bezpečnost studentů v průběhu výuky a dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany na pracovišti, o) po dohodě s ostatními vedoucími pracovníky zajišťuje zastupitelnost sekretářek jednotlivých pracovišť, p) plní další úkoly, kterými jej pověří děkan fakulty či v rámci svých kompetencí proděkani fakulty. Článek 16 Zástupce vedoucího katedry (1) Zástupce vedoucího katedry je jmenován a odvoláván vedoucím katedry. Zastupuje vedoucího katedry v oblastech jím určených. (2) Vedoucí pedagog specializace je zástupcem vedoucího katedry pro oblast odborného vedení výuky a řízení tvůrčí činnosti v konkrétní specializaci. Vedoucí specializace je jmenován a odvoláván vedoucím katedry po vyjádření Rady studijního programu. (3) Vedoucí specializace plní zejména následující úkoly: a) sleduje tvůrčí činnost a odborný rozvoj pedagogů vyučujících předměty dané specializace, b) odpovídá za obsahovou náplň a odbornou úroveň předmětů specializace, c) navrhuje témata bakalářských a diplomových prací studentů specializace, d) určuje zásady zpracování prací studentů specializace a kritéria jejich hodnocení, e) navrhuje vedoucí a oponenty bakalářských a diplomových prací, f) navrhuje vybavení pracovišť zařízením a přístrojovou technikou, g) shromažďuje údaje o aktivitách ve specializaci a odpovídá za archivaci výsledků tvůrčí činnosti studentů specializace h) spolupracuje při tvorbě studijního plánu a stanovení profilu absolventa, i) plní další úkoly, kterými jej pověří vedoucí katedry. Článek 17 Tajemník katedry (1) Tajemník katedry je jmenován a odvoláván vedoucím katedry. Tajemník zejména: a) zabezpečuje schůzi katedry a vypracovává podklady pro návrh plánovaných aktivit, b) odpovídá za hospodářské záležitosti katedry a v této činnosti je metodicky řízen tajemníkem fakulty, strana 7 / 10

8 c) plánuje příjmy a výdaje, sestavuje rozpočet katedry a průběžně sleduje jeho čerpání, d) zajišťuje a kontroluje uzavírání dohod a smluv, zejména s externími pedagogy katedry, e) kontroluje vyúčtování dohod a smluv souvisejících s činnostmi katedry, f) podle pokynu vedoucího katedry podává návrhy na pořízení hmotného a nehmotného majetku a sleduje dodávku a fakturaci v součinnosti s ekonomickým oddělením fakulty, g) plní další úkoly dle pokynů vedoucího katedry. Článek 18 Kabinet, vedoucí kabinetu (1) Kabinety jsou fakultními pracovišti. Zajišťují zejména řádnou výuku v konkrétním okruhu předmětů. V čele kabinetu je vedoucí, který je jmenován a odvoláván děkanem. Poradním orgánem vedoucího kabinetu je schůze kabinetu. (2) Vedoucí katedry je nadřízený všem pracovníkům organizačně zařazeným na dané pracoviště. (3) Vedoucí kabinetu plní úkoly stanovené pro vedoucího katedry a vyjmenované v čl. 15 odstavec 4 této směrnice, s výjimkou úkolů uvedených pod písm. f) a písm. h). Článek 19 Fakultní agentura (1) Fakultní agentura zabezpečuje činnosti související s organizací a realizací studentských projektů v rámci výukové a tvůrčí činnosti. V čele fakultní agentury je manažer agentury, jmenovaný děkanem. (2) Manažer agentury podléhá přímo děkanovi. Manažer plní zejména tyto úkoly: a) uskutečňuje iniciativní dohled při organizaci a koordinaci projektů, b) provádí průběžnou kontrolu postupu prací řešených projektů s garanty projektů, c) garantuje provoz specializované učebny, dbá na její vybavení zařízením a přístrojovou technikou a sleduje její využití studenty, d) informuje děkana o přípravě a realizaci akcí a včas upozorňuje na možné vznikající komplikace související s plněním projektů a akcí fakultní agentury, e) vede karty projektů a průběžně sleduje ekonomiku jednotlivých projektů a akcí, f) provádí kontrolu formální správnosti účetních dokladů a jejich předání ekonomickému oddělení, g) iniciativně vyhledává možná nová témata pro práci fakultní agentury a předkládá je děkanovi fakulty, h) organizuje nejméně 2x za semestr schůzky všech garantů projektů k průběžnému hodnocení postupu jejich uskutečňování, i) spolupracuje se studenty a poskytuje jim metodickou a poradenskou pomoc, j) v rámci pozitivní publicity poskytuje informace veřejnosti o úspěšných výsledcích práce fakultní agentury a podílu fakulty na projektech agentury. strana 8 / 10

9 Článek 20 Sekretářky kateder a kabinetů (1) Sekretářky kateder a kabinetů zajišťují administrativní agendu týkající se katedry nebo kabinetu. (2) Sekretářky kateder a kabinetů jsou podřízeny vedoucím katedry nebo kabinetu. (3) Konkrétní pracovní povinnosti sekretářek jsou stanoveny jejich pracovní smlouvou a pracovní náplní. Pracovní povinnosti sekretářky mohou být rozšířeny rozhodnutím děkana. ČÁST TŘETÍ USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ Článek 21 Přechodná ustanovení (1) Do doby schválení vnitřních předpisů fakulty se pro fakultu přiměřeně použijí vnitřní předpisy Fakulty technologické UTB, platné ke dni (2) Záležitosti, které nejsou upraveny vnitřní normou fakulty, mohou být do doby schválení vnitřní normy fakulty dočasně upraveny opatřením děkana. (1) Tento řád vstupuje v platnost dnem vydání. Článek 22 Závěrečná ustanovení (2) Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna (3) Návrhy na změny a úpravy tohoto řádu podávají proděkani fakulty, tajemník fakulty, vedoucí kateder a kabinetů a akademický senát fakulty. Článek 23 Přílohy (1) Přílohou tohoto řádu je organizační schema fakulty. strana 9 / 10

10 L. S. Prof. akad. sochař Pavel Škarka, v. r. děkan Fakulty multimediálních komunikací UTB Ve Zlíně dne 16. prosince 2002 strana 10 / 10

Organizační řád Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Organizační řád Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Děkan Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Statutu Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ze dne 1.12.2009 vydává

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP. Část I Úvodní ustanovení. Čl. 1 Poslání Organizačního řádu Pedagogické fakulty UJEP

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP. Část I Úvodní ustanovení. Čl. 1 Poslání Organizačního řádu Pedagogické fakulty UJEP ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání Organizačního řádu Pedagogické fakulty UJEP Organizační řád Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem (dále jen "organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 1/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM Část I Úvodní ustanovení Organizační

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně Část I Základní ustanovení čl. 1 (1) V tomto organizačním řádu se používají shodně se zákonem a vnitřními předpisy a normami

Více

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Čl. 1 1 V Organizačním

Více

16/1-HN. Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého

16/1-HN. Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého Hlavní norma FTK UP (HN) 16/1-HN Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Platnost: dnem 7. 6. 2016 Účinnost: dnem 7. 6. 2016 Rozdělovník: Organizační řád

Více

PŘÍKAZ DĚKANA Č. 1/2016

PŘÍKAZ DĚKANA Č. 1/2016 PŘÍKAZ DĚKANA Č. 1/2016 ORGANIZAČNÍ ŘÁD FSE UJEP RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., děkan PŘÍKAZ PRO FSE UJEP Platný od: 1. 3. 2016 Účinný od: 1. 3. 2016 Vydal: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. Zpracoval: Mgr.

Více

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Řízená kopie č.: Razítko:

Více

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně podle článku 6, odstavce 5 Statutu FSI VUT projednal dne 5. 12. 2013 návrh tohoto statutu a děkan Fakulty strojního inženýrství

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Č. j. 23796/2013-391 ze dne 21. října 2013 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Statut Statut Fakulty regionálního

Více

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Organizační řád Fakulty humanitních studií

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Organizační řád Fakulty humanitních studií UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 V Ladech 6, 149 00, Praha 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZSEB/152/2016/STR Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2016 Směrnice nabývá platnosti

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2008 STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Část první - Základní ustanovení Čl. 1 Název, sídlo a symboly fakulty 1. Statut Slezské univerzity

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Směrnice č. 8/2010 Č.j.VŠTE:1187/2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10. vnitřní předpis č.:o1/06 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Spisový znak: A 10 Obsah: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecná ustanovení Základní údaje o škole Předmět činnosti školy II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY Útvary školy a

Více

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE Preambule Institut personalistiky je odborným pracovištěm Fakulty podnikohospodářské zřízeným ve smyslu čl. 5 Statutu Fakulty podnikohospodářské

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY

KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY Senovážné náměstí 23, Praha 1, PSČ 112 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SCHVÁLENÝ PREZÍDIEM KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY DNE 15. 10. 1999 DOPLNĚNÝ ZMĚNAMI SCHVÁLENÝMI HLASOVÁNÍM PREZÍDIA KUK

Více

Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava

Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 18. 2. 2014 Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/14 Organizační

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Statut Schváleno akademickým senátem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě dne 16.3.2015 Ostrava 2015 Část první Úvodní ustanovení

Více

Organizační řád Správy budov a zařízení

Organizační řád Správy budov a zařízení Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Správy budov a zařízení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Správa budov a zařízení (dále jen SBZ ) je dle 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava

Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 28. 1. 2010 Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/14 Organizační

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Velké Opatovice Článek 1 Organizační řád vydává Rada města k zabezpečení organizace činnosti úřadu. Upravuje činnost a řízení Městského úřadu Velké Opatovice,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i. VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ veřejná výzkumná instituce Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, tel. 224 922 381, 224 972 650, fax 224 972 873 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

Statut Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Statut Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava VŠB-TUO Statut Centra pokročilých inovačních technologií VŠB-TUO Garant dokumentu: Účinnost dokumentu od: 31.3.2009 Statut Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

STATUT INSTITUTU PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI

STATUT INSTITUTU PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 20. června 2014, č. j. IKSP 202/2014, kterou se vydává STATUT INSTITUTU PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI Zveřejněno ve Sbírce Instrukcí a sdělení

Více

Institutu environmentálních technologií

Institutu environmentálních technologií Účinnost dokumentu od: 16. 12. 2014 Statut Institutu environmentálních technologií Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Čl. 1 Obecná

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO Organizační a pracovní řád Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace (dále jen organizační řád a Hvězdárna a planetárium Brno ) upravuje

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

Organizační řád. Otisk razítka a podpis:

Organizační řád. Otisk razítka a podpis: SR 02/2015 Strana č. 1 z 17 Směrnice rektorky SR 02/2015 Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 28. 11. 2016 28. 11. 2016 Podpis:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 Účinnost

Více

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo fakulty 1. Úplný název fakulty zní Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

Organizační řád Ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze

Organizační řád Ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze Organizační řád Ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze Preambule Ústav technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Náplň statutu Článek 1 Tento statut je vnitřním předpisem Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. své poslání spatřuje v rozšiřování vzdělávacích příležitostí pro zájemce motivované k dalšímu zkvalitňování

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

Organizační řád Obce Novosedly

Organizační řád Obce Novosedly Organizační řád Obce Novosedly Část 1. Úvodní ustanovení Organizační řád obce Novosedly upravuje zásady činnosti a řízení obce Novosedly a Obecního úřadu Novosedly. Je vnitřním organizačně právním předpisem,

Více

Organizační řád. I. Všeobecná část

Organizační řád. I. Všeobecná část 1 Organizační řád Tento organizační řád je zpracováván na základě zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v souladu s 57-86 školského

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ORGANIZAČNÍ ŘÁD Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 1/ Organizační řád Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity

Více

Vnitřní předpisy Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích c) německý jazyk: Südböhmische Universität in České Budějovice, Ökonomische Fakultät, d) francouzský jazyk: L Université de Bohême du Sud à České Budějovice, Faculté d'économie. (5) Znaky a symboly fakulty

Více

STATUT ÚSTŘEDNÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE

STATUT ÚSTŘEDNÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE Druh dokumentu: VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 1.11.2006 2.1 6 1 STATUT ÚSTŘEDNÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 46/2014 ze dne 12. 03. 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2-SLOVANY ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ VÝBORY RADA

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j. 150817 V Nových Bránicích 17. 8. 2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy

Více

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Preambule Zachování funkčních ekosystémů a z nich plynoucích ekosystémových služeb a adekvátního životního prostředí je

Více

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO

ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO ORGANIZAČNÍ A PRACOVNÍ ŘÁD HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO Organizační a pracovní řád Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace (dále jen organizační řád a Hvězdárna a planetárium Brno ) upravuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Směrnice č. 8/2010 Č.j.VŠTE:1187/2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA

Více

Grantová agentura MU (GA MU)

Grantová agentura MU (GA MU) Směrnice MU č. 6/2012 Grantová agentura MU (GA MU) (ve znění účinném od 12. 9. 2012) Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i. (dále jen pracoviště") vymezuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky

Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36, 110 00, tel./fax: 224 239 061 info@gpjp.cz Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky A. Všeobecná ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační

Více

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Pravomoc k vydávání vnitřních předpisů III. Působnost pověřeného proděkana

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

Opatření děkana č. 19/2013 Organizační řád děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Opatření děkana č. 19/2013 Organizační řád děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Opatření děkana č. 19/2013 Organizační řád děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Toto opatření upravuje v souladu s ustanovením

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: 29/2016 Jar Spisový znak,

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 19. 4. 2016 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení (1) V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Studentská grantová soutěž Univerzity Hradec Králové na využití prostředků specifického výzkumu od roku Článek I.

Studentská grantová soutěž Univerzity Hradec Králové na využití prostředků specifického výzkumu od roku Článek I. Směrnice kvestora č. 1/2015 Studentská grantová soutěž Univerzity Hradec Králové na využití prostředků specifického výzkumu od roku 2016 Článek I. Obecná pravidla užití státní dotace na specifický výzkum

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty

NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Postavení fakulty (1) Národohospodářská fakulta (dále jen fakulta ) je součástí Vysoké školy

Více

Volba Vědecké rady FS ČVUT

Volba Vědecké rady FS ČVUT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Volba Vědecké rady FS ČVUT verze 01 leden 06 Koncept konstituce VR FS ČVUT a projednávání v AS Úkoly VR

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009 Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Str uhlovs ko 1 7 9 5, 7 53 0 1 H ranice Organizační řád školy Č.j.: ŘŠ 1/2009 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č.

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

CVIČNÉHO PRACOVIŠTĚ PRO ODBORNOU PRAXI INSTITUTU VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

CVIČNÉHO PRACOVIŠTĚ PRO ODBORNOU PRAXI INSTITUTU VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT CVIČNÉHO PRACOVIŠTĚ PRO ODBORNOU PRAXI INSTITUTU VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2014 Část I. Úvodní ustanovení 1 Statut cvičného pracoviště pro odbornou praxi

Více