Organizační řád Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační řád Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně"

Transkript

1 Děkan Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Zlíně podle čl. 6 odst. 3 písm. a) Statutu Fakulty technologické VUT ze dne 30. srpna 1999 vydal dne 16. prosince 2002 tento Organizační řád jadko vnitřní normu Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ SD ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně (dále jen tento řád ) je vnitřní normou Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně (dále jen fakulta ) ve smyslu čl. 6, odst. 4, písm. b) Statutu fakulty. Vychází z obecně závazných právních předpisů, zejména ze zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů č. 111/1998 Sb. a ze Statutu UTB. (2) Tento řád upravuje vnitřní členění fakulty. Tento řád je závazný pro všechny zaměstnance a všechna pracoviště fakulty. Článek 2 Organizační struktura fakulty (1) Organizační struktura je dána organizačním schématem v příloze tohoto řádu a vnitřními normami fakulty. Článek 3 Pravomoci při jednáních (1) Pravomoci děkana jsou stanoveny Statutem UTB, popř. Statutem fakulty. strana 1 / 10

2 (2) Děkana zastupuje v plném rozsahu jím pověřený proděkan. (3) V jednotlivých případech může děkana zastupovat osoba dle pokynu děkana. (4) S rektorem UTB jednají jménem fakulty děkan a tajemník. S prorektory jednají v rozsahu svých kompetencí proděkani fakulty. Článek 4 Práva a povinnosti zaměstnanců (1) Práva a povinnosti zaměstnanců jsou dány platným Pracovním řádem, Organizačním řádem fakulty, pracovními smlouvami a stanovenými pracovními náplněmi jednotlivých funkcí. Článek 5 Kompetenční a pracovní spory (1) Kompetenční a pracovní spory řeší především vedoucí příslušných útvarů vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, řeší spor jejich nejblíže vyšší společný nadřízený. ČÁST DRUHÁ ŘÍZENÍ A SPRÁVA FAKULTY Článek 6 Organizační struktura fakulty (1) Organizační struktura fakulty je definována organizačním schématem v příloze tohoto řádu. Článek 7 Fakultní pracoviště a jejich členění (1) Členění fakulty na jednotlivé typy pracovišť je stanoveno v článku 23 Statutu fakulty. (2) Fakultním pracovištěm je děkanát s následujícím členěním: a) sekretariát děkana, který je v přímé působnosti děkana, b) ekonomické oddělení, které je v přímé působnosti tajemníka fakulty, c) studijní oddělení, které je v přímé působnosti proděkana pro pedagogickou činnost, d) oddělení pro tvůrčí činnost a vnější vztahy, které je v přímé působnosti proděkana pro tvůrčí činnost a proděkana pro vnější vztahy. (3) Fakultními pracovišti jsou následující katedry: a) katedra animace a audiovize (zkratka KAA), b) katedra reklamní fotografie a grafického designu (zkratka KFG), c) katedra prostorového designu (zkratka KPD), d) katedra marketingových komunikací (zkratka KMK). (4) Fakultními pracovišti jsou následující kabinety: a) kabinet reklamní produkce (zkratka KRP), b) kabinet teorií (zkratka KTE), strana 2 / 10

3 c) kabinet kreslení, modelování a vizuální kompozice (zkratka KKM). (5) Dalším fakultním pracovištěm je Fakultní agentura (zkratka FAG). Článek 8 Činnosti zaměstnanců (1) Pracovní povinnosti zaměstnanců jsou dány platným Pracovním řádem, Organizačním řádem fakulty, pracovními smlouvami a stanovenými pracovními náplněmi podle pracovního zařazení a podle zastávané funkce. (2) Zaměstnanci jsou povinni rozhodovat a jednat v souladu se zákony, jinými právními předpisy, vnitřními předpisy UTB, vnitřními normami UTB, vnitřními předpisy fakulty a vnitřními normami fakulty; pokud to není možné nebo účelné, informují bez zbytečného odkladu písemně svého nadřízeného. Článek 9 Činnosti orgánů fakulty (1) Děkan fakulty kromě všeobecných povinností stanovených Statutem UTB, Statutem fakulty, právními normami a pokyny nadřízených orgánů plní další řídící funkce, zejména: a) odpovídá za všeobecný rozvoj fakulty, zvláště za tvorbu a plnění rozvojové koncepce zajišťující budoucnost fakulty a její aktivní vzdělávací a tvůrčí činnost, b) odpovídá za uspořádání a rozvoj pracovišť fakulty a za fungující a účelnou organizační strukturu, c) spolupracuje s akademickým senátem v rozsahu stanoveném statutem fakulty, d) uzavírá, mění, ukončuje pracovní poměry a dohody o vedlejší pracovní činnosti včetně vydávání platových výměrů, e) rozhoduje o záležitostech studentů souvisejících se studiem, f) přiděluje pracovištím fakulty materiální a finanční prostředky z rozpočtu fakulty, g) zabezpečuje důsledné plnění právních předpisů, h) dbá o řádné hospodaření se svěřenými prostředky, i) odpovídá za přípravu a průběh přijímacího řízení na fakultě, j) určuje časový plán akademického roku, k) rozhoduje o udělení sankčních opatření studentům, l) schvaluje složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a jmenuje poradní sbory fakulty, m) jmenuje a odvolává členy Vědecké a umělecké rady a Rady studijních programů, n) odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, požární ochrany a civilní ochrany, o) rozhoduje za fakultu, je oprávněn ke všem právním úkonům v souladu se zákonem a jedná navenek vůči třetím osobám, p) odpovídá rektorovi za účelné využívání finančních prostředků a řádné hospodaření s majetkem, q) plní další úkoly, kterými jej pověří rektor UTB, r) uděluje ocenění. (2) Tajemník fakulty kromě všeobecných povinností stanovených Statutem FT a pokyny nadřízených orgánů plní další řídící a kontrolní funkce a to zejména: strana 3 / 10

4 a) provádí na základě rozhodnutí děkana rozdělení rozpočtu na katedry a ostatní pracoviště fakulty, b) řídí činnost ekonomického oddělení, c) ve spolupráci s rektorátem UTB řídí oblast výstavby, údržby a oprav na fakultě, d) na základě doporučení Dislokační komise a rozhodnutí děkana řídí dislokaci fakulty, e) ve spolupráci s rektorátem UTB disponuje osobní agendou zaměstnanců fakulty, f) ve spolupráci s rektorátem UTB zajišťuje činnost požární ochrany, bezpečnosti práce a ochrany zdraví a civilní ochrany na fakultě, g) plní další úkoly, jimiž je pověřen děkanem. (1) Proděkan pro pedagogickou činnost Článek 10 Činnosti akademických funkcionářů fakulty a) řídí činnost studijního oddělení, b) řídí pedagogickou činnost na fakultě ve spolupráci s vedením kateder, kabinetů a ostatních pracovišť fakulty, c) odpovídá za rozvoj pedagogické činnosti, d) spolupracuje s proděkanem pro tvůrčí činnost na spojení výuky s vědou, výzkumem, uměním a dalšími tvůrčími činnostmi, e) odpovídá za přiznávání a výplatu stipendií, f) řídí celoživotní vzdělávání, g) plní další úkoly, kterými jej pověří děkan fakulty. (2) Proděkan pro tvůrčí činnost a) odpovídá za rozvoj vědeckovýzkumné, umělecké a dalších tvůrčích činností, b) řídí vědeckovýzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost ve spolupráci s vedením kateder, kabinetů a ostatních pracovišť fakulty, c) spolupracuje s proděkanem pro vnější vztahy na řízení oddělení pro tvůrčí činnost a vnější vztahy, d) spolupracuje s proděkanem pro pedagogickou činnost na spojení výuky s vědou, výzkumem, uměním a dalšími tvůrčími činnostmi, e) řídí agendu spojenou s řešením grantových projektů na fakultě, f) předkládá děkanovi návrhy na mimořádná stipendia studentů za vynikající reprezentaci odborných výsledků tvůrčí práce fakulty, g) plní úkoly, jimiž je pověřen děkanem fakulty. (3) Proděkan pro vnější vztahy a) organizuje a koordinuje vnější vztahy fakulty ve spolupráci s vedením kateder, kabinetů a ostatních pracovišť fakulty, b) v součinnosti s proděkanem pro tvůrčí činnost se podílí na organizování konferencí a seminářů pořádaných fakultou, c) zabezpečuje komunikaci a vzájemnou informovanost s orgány státní správy, orgány měst v regionu a s firmami a institucemi v oblasti zájmu fakulty, d) zabezpečuje vnější prezentaci fakulty, e) spolupracuje s proděkanem pro tvůrčí činnost na řízení oddělení pro tvůrčí činnost a vnější vztahy, strana 4 / 10

5 f) zabezpečuje činnost v rámci národních i mezinárodních vzdělávacích projektů. Článek 11 Sekretariát děkana (1) Hlavní pracovní náplní sekretariátu je administrativní činnost v jejímž rámci zejména: a) vyřizuje agendu, která souvisí s prací děkana, b) vede evidenci úkolů a kontrolu jejich plnění, c) zajišťuje agendu pošty pro celou fakultu, d) vede agendu ve styku s fakultními pracovišti, pracovišti UTB a organizacemi mimo UTB, e) zabezpečuje agendu o pedagogické činnosti fakulty, f) sleduje čerpání reprezentačního fondu děkana, g) plní další úkoly, jimiž je pověřen děkanem. Článek 12 Studijní oddělení (1) Hlavní pracovní náplní studijního oddělení jsou řídící a administrativní práce spojené s řízením a evidencí vzdělávací činnosti. Studijní oddělení zejména: a) zajišťuje agendu přijímacího řízení, směrnic pro přijímání uchazečů a imatrikulace, b) kontroluje plnění studijních povinností, uskutečňuje zápisy do vyšších ročníků, c) zajišťuje agendu osobní a studijní evidence, vkládá údaje do matriky studentů, d) zajišťuje evidenci studentů pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení, e) zajišťuje agendu evidence diplomů a vysvědčení o státních závěrečných zkouškách, organizuje promoce absolventů, f) zabezpečuje tisk a distribuci studijních programů, g) poskytuje informace k přípravě rozvrhu, poskytuje informace o volitelných předmětech, studijním programu a studijních plánech, h) spolupracuje s oddělením pro tvůrčí činnost a vnější vztahy na propagaci fakulty a informování veřejnosti. Článek 13 Oddělení pro tvůrčí činnost a vnější vztahy (1) Oddělení vykonává organizační a administrativní činnost zejména v oblastech: a) vědy, výzkumu, umělecké a dalších tvůrčích činností, b) agendy spojené s Vědeckou a uměleckou radou, c) ve spolupráci se studijním oddělením a ostatními pracovišti fakulty zabezpečuje propagační a prezentační akce informující veřejnost o studiu na fakultě, d) zabezpečuje styky fakulty se školami, s podniky, s orgány státní a regionální správy a ostatními spolupracujícími organizacemi v okruhu svých kompetencí, e) provádí monitoring médií a jiných zdrojů v oblasti vnějších vztahů a tvůrčí činnosti, zejména sledování grantů a projektů spojených s touto činností, f) zabezpečuje mobilitu studentů a pedagogů, strana 5 / 10

6 g) sleduje uplatnění absolventů školy, h) vykonává další činnosti dle pokynů proděkanů pro tvůrčí činnost resp. vnější vztahy. Článek 14 Ekonomické oddělení (1) Hlavní pracovní náplní jsou administrativní práce a práce ekonomické, v jejichž rámci oddělení: a) zpracovává návrh plánu a rozpočtu fakulty, b) sleduje hospodaření kateder fakulty, c) zabezpečuje podklady pro účtárnu, d) ve spolupráci s rektorátem UTB eviduje majetek fakulty, jeho převody, odpisy a prodej, e) vede agendu doplňkové činnosti včetně evidence smluv, f) zpracovává podklady pro rozbor hospodaření fakulty, g) zajišťuje požadavky na nákup pro fakultu a zabezpečuje nákup materiálu, hmotného a nehmotného majetku a služeb, h) sleduje čerpání mzdový a ostatních osobních nákladů na pracovištích fakulty, kontroluje stanovení odměn u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, i) eviduje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, j) vykonává další činnosti dle pokynů tajemníka fakulty. Článek 15 Katedra, vedoucí katedry (1) Katedry zajišťují výuku, kontrolu a evidenci a tvůrčí činnost v konkrétním oboru. V čele katedry je vedoucí, který je jmenován a odvoláván děkanem. Katedra je tvořena nejméně čtyřmi zaměstnanci včetně vedoucího. Poradním orgánem vedoucího katedry je schůze katedry. (2) Vedoucí katedry zpravidla jmenuje svého zástupce. Pokud katedra zabezpečuje výuku ve více specializacích, vedoucí katedry zpravidla jmenuje zástupce vedoucího pro jednotlivé specializace (dále jen vedoucí pedagog specializace ). Vedoucí katedry dále jmenuje tajemníka katedry. (3) Vedoucí katedry je nadřízený všem pracovníkům organizačně zařazeným na dané pracoviště (dále jen pracovníci ). (4) Vedoucí katedry plní zejména tyto úkoly: a) odpovídá za růst odborné a vědecké kvalifikace pracovníků a jejich tvůrčí činnost (dle charakteru oboru se jedná o vědeckou, výzkumnou, uměleckou, publikační a další činnost), b) odpovídá za pedagogickou a vědeckou úroveň pracoviště, c) odpovídá za odbornou úroveň předmětů a způsob jejich vyučování, d) odpovídá za aktuálnost a zveřejnění dokumentace předmětů zajišťovaných pracovištěm, e) odpovídá za naplňování informační databáze o zkouškách, zápočtech a klasifikovaných zápočtech u předmětů zajišťovaných pracovištěm, f) vypisuje témata bakalářských a diplomových prací studentů, strana 6 / 10

7 g) určuje zásady zpracování prací studentů a kritéria jejich hodnocení, pokud tuto činnost nevykonávají vedoucí specializací, h) určuje vedoucí a oponenty bakalářských a diplomových prací, pokud touto činností nepověří vedoucí specializací, i) vykonává kontrolu výuky a provádí hospitační činnost, j) svolává a vede zasedání katedry, k) plánuje, kontroluje a vykazuje naplnění pedagogických úvazků pro pedagogy podílející se na výuce zajišťované pracovištěm, l) metodicky vede pracovníky, rovnoměrně rozděluje úkoly v oblasti administrativní a organizační činnosti, tyto činnosti kontroluje a vykazuje, m) dbá o vybavení pracoviště zařízením a přístrojovou technikou, n) odpovídá za bezpečnost studentů v průběhu výuky a dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany na pracovišti, o) po dohodě s ostatními vedoucími pracovníky zajišťuje zastupitelnost sekretářek jednotlivých pracovišť, p) plní další úkoly, kterými jej pověří děkan fakulty či v rámci svých kompetencí proděkani fakulty. Článek 16 Zástupce vedoucího katedry (1) Zástupce vedoucího katedry je jmenován a odvoláván vedoucím katedry. Zastupuje vedoucího katedry v oblastech jím určených. (2) Vedoucí pedagog specializace je zástupcem vedoucího katedry pro oblast odborného vedení výuky a řízení tvůrčí činnosti v konkrétní specializaci. Vedoucí specializace je jmenován a odvoláván vedoucím katedry po vyjádření Rady studijního programu. (3) Vedoucí specializace plní zejména následující úkoly: a) sleduje tvůrčí činnost a odborný rozvoj pedagogů vyučujících předměty dané specializace, b) odpovídá za obsahovou náplň a odbornou úroveň předmětů specializace, c) navrhuje témata bakalářských a diplomových prací studentů specializace, d) určuje zásady zpracování prací studentů specializace a kritéria jejich hodnocení, e) navrhuje vedoucí a oponenty bakalářských a diplomových prací, f) navrhuje vybavení pracovišť zařízením a přístrojovou technikou, g) shromažďuje údaje o aktivitách ve specializaci a odpovídá za archivaci výsledků tvůrčí činnosti studentů specializace h) spolupracuje při tvorbě studijního plánu a stanovení profilu absolventa, i) plní další úkoly, kterými jej pověří vedoucí katedry. Článek 17 Tajemník katedry (1) Tajemník katedry je jmenován a odvoláván vedoucím katedry. Tajemník zejména: a) zabezpečuje schůzi katedry a vypracovává podklady pro návrh plánovaných aktivit, b) odpovídá za hospodářské záležitosti katedry a v této činnosti je metodicky řízen tajemníkem fakulty, strana 7 / 10

8 c) plánuje příjmy a výdaje, sestavuje rozpočet katedry a průběžně sleduje jeho čerpání, d) zajišťuje a kontroluje uzavírání dohod a smluv, zejména s externími pedagogy katedry, e) kontroluje vyúčtování dohod a smluv souvisejících s činnostmi katedry, f) podle pokynu vedoucího katedry podává návrhy na pořízení hmotného a nehmotného majetku a sleduje dodávku a fakturaci v součinnosti s ekonomickým oddělením fakulty, g) plní další úkoly dle pokynů vedoucího katedry. Článek 18 Kabinet, vedoucí kabinetu (1) Kabinety jsou fakultními pracovišti. Zajišťují zejména řádnou výuku v konkrétním okruhu předmětů. V čele kabinetu je vedoucí, který je jmenován a odvoláván děkanem. Poradním orgánem vedoucího kabinetu je schůze kabinetu. (2) Vedoucí katedry je nadřízený všem pracovníkům organizačně zařazeným na dané pracoviště. (3) Vedoucí kabinetu plní úkoly stanovené pro vedoucího katedry a vyjmenované v čl. 15 odstavec 4 této směrnice, s výjimkou úkolů uvedených pod písm. f) a písm. h). Článek 19 Fakultní agentura (1) Fakultní agentura zabezpečuje činnosti související s organizací a realizací studentských projektů v rámci výukové a tvůrčí činnosti. V čele fakultní agentury je manažer agentury, jmenovaný děkanem. (2) Manažer agentury podléhá přímo děkanovi. Manažer plní zejména tyto úkoly: a) uskutečňuje iniciativní dohled při organizaci a koordinaci projektů, b) provádí průběžnou kontrolu postupu prací řešených projektů s garanty projektů, c) garantuje provoz specializované učebny, dbá na její vybavení zařízením a přístrojovou technikou a sleduje její využití studenty, d) informuje děkana o přípravě a realizaci akcí a včas upozorňuje na možné vznikající komplikace související s plněním projektů a akcí fakultní agentury, e) vede karty projektů a průběžně sleduje ekonomiku jednotlivých projektů a akcí, f) provádí kontrolu formální správnosti účetních dokladů a jejich předání ekonomickému oddělení, g) iniciativně vyhledává možná nová témata pro práci fakultní agentury a předkládá je děkanovi fakulty, h) organizuje nejméně 2x za semestr schůzky všech garantů projektů k průběžnému hodnocení postupu jejich uskutečňování, i) spolupracuje se studenty a poskytuje jim metodickou a poradenskou pomoc, j) v rámci pozitivní publicity poskytuje informace veřejnosti o úspěšných výsledcích práce fakultní agentury a podílu fakulty na projektech agentury. strana 8 / 10

9 Článek 20 Sekretářky kateder a kabinetů (1) Sekretářky kateder a kabinetů zajišťují administrativní agendu týkající se katedry nebo kabinetu. (2) Sekretářky kateder a kabinetů jsou podřízeny vedoucím katedry nebo kabinetu. (3) Konkrétní pracovní povinnosti sekretářek jsou stanoveny jejich pracovní smlouvou a pracovní náplní. Pracovní povinnosti sekretářky mohou být rozšířeny rozhodnutím děkana. ČÁST TŘETÍ USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ Článek 21 Přechodná ustanovení (1) Do doby schválení vnitřních předpisů fakulty se pro fakultu přiměřeně použijí vnitřní předpisy Fakulty technologické UTB, platné ke dni (2) Záležitosti, které nejsou upraveny vnitřní normou fakulty, mohou být do doby schválení vnitřní normy fakulty dočasně upraveny opatřením děkana. (1) Tento řád vstupuje v platnost dnem vydání. Článek 22 Závěrečná ustanovení (2) Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna (3) Návrhy na změny a úpravy tohoto řádu podávají proděkani fakulty, tajemník fakulty, vedoucí kateder a kabinetů a akademický senát fakulty. Článek 23 Přílohy (1) Přílohou tohoto řádu je organizační schema fakulty. strana 9 / 10

10 L. S. Prof. akad. sochař Pavel Škarka, v. r. děkan Fakulty multimediálních komunikací UTB Ve Zlíně dne 16. prosince 2002 strana 10 / 10

Organizační řád Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Organizační řád Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Děkan Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Statutu Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ze dne 1.12.2009 vydává

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem (dále jen organizační

Více

STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD

STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD Příloha č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ze dne 14. června 2017 Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád stanoví podrobnosti o struktuře a organizaci fakulty, sekcí

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

Mendelova univerzita v Brně. Provozně ekonomická fakulta. Organizační řád. Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Mendelova univerzita v Brně. Provozně ekonomická fakulta. Organizační řád. Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Organizační řád Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně 2014 Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Provozně ekonomické

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

Č. j.: UKKTF/20883/2018 V Praze dne 22. března OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2018 Působnost vedoucích kateder

Č. j.: UKKTF/20883/2018 V Praze dne 22. března OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2018 Působnost vedoucích kateder Č. j.: UKKTF/20883/2018 V Praze dne 22. března 2018 OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2018 Působnost vedoucích kateder V souladu s čl. 12 odst. 2 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen fakulta

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ze dne.. Čl. 1. Úvodní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ze dne.. Čl. 1. Úvodní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ze dne.. Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád stanoví podrobnosti o struktuře a organizaci fakulty, sekcí a dalších součástí

Více

Organizační řád Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Organizační řád Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Kód: SD2017.11 Druh: Směrnice děkanky Název: Organizační řád Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Organizační závaznost: Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše

Více

Příkaz děkanky FF UJEP č. 39/2017. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Příkaz děkanky FF UJEP č. 39/2017. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkanky FF UJEP č. 39/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Více

Směrnice děkana č. 3/2018 Organizační řád Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně

Směrnice děkana č. 3/2018 Organizační řád Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Další předpisy Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Organizační řád Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Směrnice děkana

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

FZV-B-17/09. Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

FZV-B-17/09. Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci V N I T Ř N Í N O R M A FZV UP FZV-B-17/09 Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 1/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM Část I Úvodní ustanovení Organizační

Více

Směrnice děkana č. 3/2017. Jméno: Funkce: Datum: Podpis: fakulty, fakulty / Část I. Úvodní ustanovení. Článek 1

Směrnice děkana č. 3/2017. Jméno: Funkce: Datum: Podpis: fakulty, fakulty / Část I. Úvodní ustanovení. Článek 1 m TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI \AJ Fakulta zdravotnických studií Směrnice děkana č 3/2017 Název: Organizační řád fakulty Jméno: Funkce: Datum: Podpis: ------ pověřena vedením Garant: Mgr Marie Froňková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP. Část I Úvodní ustanovení. Čl. 1 Poslání Organizačního řádu Pedagogické fakulty UJEP

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP. Část I Úvodní ustanovení. Čl. 1 Poslání Organizačního řádu Pedagogické fakulty UJEP ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání Organizačního řádu Pedagogické fakulty UJEP Organizační řád Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem (dále jen "organizační

Více

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Opatření děkanky č. 22/2018

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Opatření děkanky č. 22/2018 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Opatření děkanky č. 22/2018 Název: Změna opatření děkanky č. 8/2018 Vymezení působností a pravomocí proděkanů Vymezení působností a pravomocí některých členů

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 11/2017 Organizační řád děkanátu KTF UK

OPATŘENÍ DĚKANA č. 11/2017 Organizační řád děkanátu KTF UK Č. j.: UKKTF/39731/2017 V Praze dne 5. prosince 2017 OPATŘENÍ DĚKANA č. 11/2017 Organizační řád děkanátu KTF UK V souladu s čl. 13 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy upravuji podrobnosti

Více

Část I. Všeobecná ustanovení 4

Část I. Všeobecná ustanovení 4 Obsah Část I. Všeobecná ustanovení 4 Článek 1 Fakulta 4 Článek 2 Práva fakulty 4 Článek 3 Struktura fakulty 4 Článek 4 Akademická práva a svobody 4 Článek 5 Vnitřní normy 5 Část II. Činnost fakulty 5 Článek

Více

Směrnice děkana č. 1/2018 Organizační řád Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Směrnice děkana č. 1/2018 Organizační řád Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Další předpisy PEF MENDELU Organizační řád Směrnice děkana č. 1/2018 Organizační řád Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Určeno: všem pracovníkům a studentům PEF č. j.: ze dne: 26.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně Část I Základní ustanovení čl. 1 (1) V tomto organizačním řádu se používají shodně se zákonem a vnitřními předpisy a normami

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkanky FF UJEP č. 20/2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 1. Děkanka

Více

Směrnice děkanky FEK ZČU č. 2DS/2018

Směrnice děkanky FEK ZČU č. 2DS/2018 Směrnice děkanky FEK ZČU č. 2DS/2018 Organizační řád Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni Článek 1 Obecná ustanovení 1. Organizační řád Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni (dále

Více

Příkaz děkana č. 2/2014

Příkaz děkana č. 2/2014 Příkaz děkana č. 2/2014 Organizační řád FSE UJEP V Ústí nad Labem, dne 30. 4. 2014 ČÁST I Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání organizačního řádu 1. Organizační řád Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad

Více

STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Postavení fakulty (1) Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen fakulta ) byla zřízena rozhodnutím

Více

FTK-B-18/04. Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého

FTK-B-18/04. Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého VNITŘNÍ NORMA FTK UP FTK-B-18/04 Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci upravuje

Více

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Řízená kopie č.: Razítko:

Více

16/1-HN. Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého

16/1-HN. Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého Hlavní norma FTK UP (HN) 16/1-HN Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Platnost: dnem 7. 6. 2016 Účinnost: dnem 7. 6. 2016 Rozdělovník: Organizační řád

Více

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017 Opava, červenec 2017 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. pracoviště Katedra technických a úpolových sportů Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzita Karlova. účinnost od:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. pracoviště Katedra technických a úpolových sportů Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzita Karlova. účinnost od: ORGANIZAČNÍ ŘÁD pracoviště Katedra technických a úpolových sportů Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzita Karlova účinnost od: 22. 6. 2018 Čl. 1 Organizační struktura pracoviště vedoucí katedry tajemník

Více

PŘÍKAZ DĚKANA Č. 1/2016

PŘÍKAZ DĚKANA Č. 1/2016 PŘÍKAZ DĚKANA Č. 1/2016 ORGANIZAČNÍ ŘÁD FSE UJEP RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., děkan PŘÍKAZ PRO FSE UJEP Platný od: 1. 3. 2016 Účinný od: 1. 3. 2016 Vydal: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. Zpracoval: Mgr.

Více

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Čl. 1 1 V Organizačním

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně podle článku 6, odstavce 5 Statutu FSI VUT projednal dne 5. 12. 2013 návrh tohoto statutu a děkan Fakulty strojního inženýrství

Více

Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017

Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017 Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017 Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice se v souladu s ustanovením 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. odst. 2 písm. a)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. pracoviště Katedra sportů v přírodě Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzita Karlova. účinnost od:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. pracoviště Katedra sportů v přírodě Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzita Karlova. účinnost od: ORGANIZAČNÍ ŘÁD pracoviště Katedra sportů v přírodě Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzita Karlova účinnost od: 27.8.2018 Čl. 1 Organizační struktura pracoviště vedoucí katedry tajemník katedry sekretářka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI B1-6/2001 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA B1-6/2001 ORGANIZAČNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Obsah: Zpracoval: Platnost a účinnost: Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci vymezuje

Více

STATUT. Centra nových technologií ve strojírenství (dále NETME Centre)

STATUT. Centra nových technologií ve strojírenství (dále NETME Centre) Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně podle článku 6, odstavce 5 Statutu FSI projednal dne 21. 10. 2010 návrh tohoto statutu a děkan Fakulty strojního inženýrství

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Číslo: Datum: 21. 2. 2018 Opatření rektora, kterým se vydává Organizační řád Rektorátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Č. j. 23796/2013-391 ze dne 21. října 2013 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Statut Statut Fakulty regionálního

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Organizační řád Fakulty humanitních studií

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Organizační řád Fakulty humanitních studií UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Směrnice rektora č. 3 / Organizační řád Univerzitní knihovny Technické univerzity v Liberci

Směrnice rektora č. 3 / Organizační řád Univerzitní knihovny Technické univerzity v Liberci Směrnice rektora č. 3 / 2018 Název: Organizační řád Univerzitní knihovny Technické univerzity v Liberci Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant: doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D. prorektor Právní kontrola:

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení S T A T U T F A K U L T Y I N F O R M A T I K Y A S T A T I S T I K Y V Y S O K É Š K O L Y E K O N O M I C K É V P R A Z E Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2008 STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci V N I T Ř N Í P Ř E D P I S P Ř F UP PřF-A-04/05-N10 Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Tímto předpisem se mění Statut Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Garant:

Více

Statut Institutu environmentálních technologií

Statut Institutu environmentálních technologií Účinnost dokumentu od: 25. 9. 2018 Statut Institutu environmentálních technologií Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/9 Čl. 1 Obecná ustanovení

Více

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KAPLICE, OMLENICKÁ 436 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KAPLICE, OMLENICKÁ 436 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KAPLICE, OMLENICKÁ 436 ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Všeobecná ustanovení Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy, Omlenická 436, Kaplice upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

Organizační řád Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

Organizační řád Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Organizační řád Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Článek 1 Základní ustanovení Institut sociologických studií (dále jen institut) je součástí Fakulty sociálních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Směrnice č. 8/2010 Č.j.VŠTE:1187/2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA

Více

Základní umělecká škola Nehvizdy, příspěvková organizace se sídlem Bedřicha Mouchy 243, Nehvizdy 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní umělecká škola Nehvizdy, příspěvková organizace se sídlem Bedřicha Mouchy 243, Nehvizdy 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecká škola Nehvizdy, příspěvková organizace se sídlem Bedřicha Mouchy 243, 250 81 Nehvizdy 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.jednací/ Spisový znak/ Skartační znak 01/2018 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Opatření děkana č. 2/2014. Organizační řád děkanátu a. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Opatření děkana č. 2/2014. Organizační řád děkanátu a. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Čl. 1 Úvodní ustanovení V Plzni dne 20. 2. 2014 Č. j.: 458/2014 Opatření děkana č. 2/2014 Organizační řád děkanátu a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád děkanátu a Lékařské fakulty

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25.

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. DUBNA 2017 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

GRANTOVÝ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

GRANTOVÝ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 27. října 1999

Více

jako jejím vnitřním předpisu: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

jako jejím vnitřním předpisu: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Platnost: 12. 9. 2017 Účinnost: 12. 9. 2017 PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10. vnitřní předpis č.:o1/06 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Spisový znak: A 10 Obsah: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecná ustanovení Základní údaje o škole Předmět činnosti školy II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY Útvary školy a

Více

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Část první - Základní ustanovení Čl. 1 Název, sídlo a symboly fakulty 1. Statut Slezské univerzity

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

Statut Fakulty humanitních studií (3.změna ; III. úplné znění ze dne )

Statut Fakulty humanitních studií (3.změna ; III. úplné znění ze dne ) Statut Fakulty humanitních studií (3.změna 2.6.2006; III. úplné znění ze dne 2.6. 2006) Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998

Více

Statut Řídící rady projektů podpořených z Evropského sociálního fondu ČR a Operačního programu Zaměstnanost. Článek 1. Úvodní ustanovení.

Statut Řídící rady projektů podpořených z Evropského sociálního fondu ČR a Operačního programu Zaměstnanost. Článek 1. Úvodní ustanovení. Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Palackého nám. 4 P.O. Box 60 128 01 Praha 2 Příloha 1 k příkazu ředitele ÚZIS ČR č. 14/2018 ze dne 31. července 2018 Statut Řídící rady projektů

Více

Organizační řád. Směrnice číslo 1 organizace. verze ze dne

Organizační řád. Směrnice číslo 1 organizace. verze ze dne Organizační řád Směrnice číslo 1 organizace verze 2018.1 ze dne 5. 10. 2018 Předpis Organizační řád Forma nařízení Vnitřní směrnice Číslo 27 Verze 2018.1 ze dne 5. 10. 2018 Tato verze ruší předpis tentýž

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty životního prostředí České zemědělské

Více

Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze

Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen fakulta ) je součástí Vysoké školy

Více

Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava

Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 18. 2. 2014 Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/14 Organizační

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE Preambule Institut personalistiky je odborným pracovištěm Fakulty podnikohospodářské zřízeným ve smyslu čl. 5 Statutu Fakulty podnikohospodářské

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. Všeobecná ustanovení Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, 466 01 Jablonec nad Nisou tel. 778 525 991, e-mail reditel@zskamennajbc.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Více

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Statut Schváleno akademickým senátem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě dne 16.3.2015 Ostrava 2015 Část první Úvodní ustanovení

Více

Název. tel.: IČ: DIČ: CZ

Název. tel.: IČ: DIČ: CZ Název Vnitřní předpis Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Statut Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Jméno Funkce Datum Podpis

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 V Ladech 6, 149 00, Praha 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZSEB/152/2016/STR Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2016 Směrnice nabývá platnosti

Více

Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava

Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 28. 1. 2010 Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/14 Organizační

Více

Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo náměstí 1313, Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ. vnitřní předpis č.

Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo náměstí 1313, Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ. vnitřní předpis č. Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo náměstí 1313, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ vnitřní předpis č. 07/2017 Čl. I Organizační řád Základní umělecké školy Třebíč (dále

Více

Organizační řád CIIRC

Organizační řád CIIRC Českého vysokého učení technického v Praze - Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Článek 1 Členění ústavu 1. Přehled pracovišť CIIRC a. Vědecká oddělení I. Pracoviště CIIRC 37210 Oddělení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 Účinnost

Více

Organizační řád Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Organizační řád Svazu podnikatelů ve stavebnictví Organizační řád Svazu podnikatelů ve stavebnictví Organizační řád je vnitřní organizační normou Svazu podnikatelů ve stavebnictví (dále jen Svaz), která v souladu s obecně závaznými právními předpisy a

Více

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne 20.03.2018 Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/12 Statut Hornicko-geologické

Více

Statut Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o.

Statut Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. 0 Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. Statut Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. Posláním Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. je rozšiřování možností vzdělávání pro zájemce motivované

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY Vnitřní předpis Městského úřadu Velké Hamry č. VS/01/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU VELKÉ HAMRY I. Úvodní ustanovení Organizační řád Městského úřadu Velké Hamry vychází zejména

Více

Směrnice děkana č. 3D/2018 ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 Z

Směrnice děkana č. 3D/2018 ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 Z Číslo jednací: ZCU 005367/2018 V Plzni 1. března 2018 Směrnice děkana č. 3D/2018 ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 Z 15.12.2018 Článek 1 Základní

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Výzkumného energetického centra

Výzkumného energetického centra Garant dokumentu: 9340 - VEC Účinnost dokumentu od: 07.02.2012 TUO_LEG_02_001 verze: E Statut Výzkumného energetického centra Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen

Více

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009 Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Str uhlovs ko 1 7 9 5, 7 53 0 1 H ranice Organizační řád školy Č.j.: ŘŠ 1/2009 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č.

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více