Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava"

Transkript

1 Účinnost dokumentu od: Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/14

2 Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava PRVNÍ ČÁST ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obecná ustanovení (1) Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-Technické univerzity Ostrava (dále jen EkF) vychází z ustanovení zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon, a Statutu EkF (dále jen statut ). (2) Organizační řád konkretizuje některá ustanovení výše uvedených právních norem v oblasti organizační struktury a řízení a stanoví působnost a pravomoci pracovišť v souladu s funkcí EkF. Organizační řád upravuje vnitřní organizační strukturu a systém řízení EkF, vymezuje práva a zodpovědnosti vedoucích zaměstnanců, kompetence akademických funkcionářů EkF a činnost organizačních útvarů EkF. (3) S organizačním řádem nesmí být v rozporu řídící ani výkonná činnost útvarů EkF a kteréhokoliv jejího zaměstnance. (4) Organizační řád je závazný pro všechny zaměstnance EkF (dále jen zaměstnanci), kteří jsou v pracovněprávním vztahu k VŠB-Technické univerzitě Ostrava. (5) Návrhy zaměstnanců EkF a vedoucích pracovníků VŠB-Technické univerzity Ostrava na aktualizaci, změny a úpravy organizačního řádu jsou předkládány děkanovi. Změnu organizačního řádu děkan projednává ve vedení EkF a v kolegiu děkana a předkládá ke schválení akademickému senátu EkF. Čl. 2 Postavení EkF a základní činnosti (1) EkF je základní samosprávný útvar Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava (dále jen VŠB-TUO ). O její organizaci a činnosti rozhodují v souladu se zákonem a Statutem VŠB-TUO v jejich mezích samosprávné akademické orgány. (2) EkF uskutečňuje základní činnost v těchto oblastech: a. vzdělávací činnost (bakalářské studium, magisterské studium, doktorské studium, studium MBA, celoživotní vzdělávání), b. tvůrčí činnost (vědecko-výzkumné a rozvojové projekty), c. doplňková činnost (spolupráce s praxí). Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 2/14

3 DRUHÁ ČÁST SYSTÉM ŘÍZENÍ EkF Čl. 3 Systém řízení základních činností (1) Systém řízení EkF je realizován samosprávnými akademickými orgány, dalšími orgány a vedoucími pracovníky prostřednictvím procesů v rámci organizačního členění EkF na organizační útvary. (2) Jednotlivé procesy jsou detailně popsány v rámci systému managementu kvality, kde se podrobně specifikují jednotlivé činnosti, jejich přiřazení útvarům a konkrétním pracovním funkcím. Popis systému řízení jakosti je uveden v Příručce řízení. (3) EkF využívá procesní systém řízení základních činností, který vychází ze systému managementu kvality ISO Čl. 4 Samosprávné akademické orgány a vedoucí pracovníci (1) Samosprávnými akademickými orgány EkF jsou akademický senát, děkan, vědecká rada a disciplinární komise. (2) Dalším orgánem EkF je tajemník. (3) Vedoucími pracovníky jsou děkan, proděkani, tajemník, vedoucí kateder, institutů, účelových pracovišť a oddělení. (4) Vedoucí pracovníci řídí útvary EkF a jednají jejich jménem. Ve styku mimo EkF jednají se souhlasem přímého nadřízeného. (5) Vedoucí pracovníci jsou povinni zabezpečit při řízení jim podřízených útvarů ochranu majetku univerzity a EkF, dodržování předpisů na úseku požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásadu nejvyšší hospodárnosti. (1) Organizačními útvary EkF jsou: a. děkanát, b. pracoviště EkF, kterými jsou katedry, oddělení, instituty, účelová pracoviště. Čl. 5 Organizační členění Organizační struktura EkF je znázorněna v organizačním schématu v Příloze č. 1. (2) Pro řešení komplexních problémů přesahujících rámec jednoho organizačního útvaru dle bodu (1) se ustanovují rozhodnutím příslušného vedoucího pracovníka řešitelské týmy složené z pracovníků různých organizačních útvarů EkF. Vedoucí řešitelských týmů ustanovuje příslušný vedoucí pracovník. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 3/14

4 TŘETÍ ČÁST VEDOUCÍ PRACOVNÍCI EkF A PORADNÍ ORGÁNY Čl. 6 Děkan (1) Postavení děkana vymezuje 28 zákona a statut. (2) Děkan řídí přímo proděkany, tajemníka, vedoucí kateder, sekretariát děkana, sekretariát proděkanů, vedoucí institutů a vedoucí účelových pracovišť. (3) Ostatní své pravomoci může děkan svým opatřením převést trvale či dočasně na proděkany, tajemníka, případně další jmenované osoby. (4) Děkan je povinen určit z proděkanů svého zástupce, který jej v jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu. Čl. 7 Proděkani (1) Proděkani jsou trvalými zástupci děkana ve svěřených oblastech činnosti, v nichž jednají jeho jménem, není-li ve statutu, tomto organizačním řádu a dalších vnitřních normách EkF uvedeno jinak. Proděkani jsou přímo podřízeni děkanovi. (2) Proděkan jedná jménem děkana, metodicky řídí a zpracovává agendu v oblasti vymezené děkanem. (3) Děkan jmenuje proděkany zpravidla s působností pro studium, pro vědu a výzkum, pro rozvoj a zahraniční vztahy, případně pro vnější vztahy. Konkrétní počet, vymezení působnosti a zodpovědnosti proděkanů určuje opatření děkana o působnosti proděkanů. Čl. 8 Tajemník (1) Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu EkF v rozsahu stanoveném opatřením děkana. (2) Tajemník přímo řídí ekonomické oddělení. (3) Pro zabezpečení komplexního koordinovaného postupu EkF v jemu svěřených oblastech činnosti tajemník spolupracuje s vedoucími ostatních pracovišť a oddělení, metodicky je řídí a kontroluje jejich práci. (4) Tajemníka jmenuje a odvolává děkan. Čl. 9 Poradní orgány (1) Stálým poradním orgánem děkana je vedení EkF a kolegium děkana. a. Členy vedení jsou vedle děkana proděkani, tajemník, a další členové jmenovaní děkanem. b. Členy kolegia děkana jsou kromě členů vedení EkF zpravidla vedoucí kateder, institutů a účelových pracovišť, předseda Akademického senátu EkF (dále jen AS EkF), předseda studentské komory AS EkF a další členové jmenovaní děkanem. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 4/14

5 (2) Kolegium děkana je poradním orgánem, který projednává nejzávažnější úkoly EkF v oblasti pedagogické, vědecko-výzkumné, zahraničních styků, ekonomické, rozvoje EkF, případně další úkoly. (3) Pro řešení vybraných pracovních problémů může děkan zřídit komise. Systém prací jednotlivých komisí stanoví předseda příslušné komise. Předsedy jednotlivých komisí a jejich členy jmenuje děkan. (4) Na EkF jsou zřízeny děkanem tyto stálé komise: a. Komise pro rozvoj informačních technologií, b. Komise pro jakost, c. Komise interních auditorů. (5) Na EkF působí Rady studijních programů pro bakalářské a magisterské studium pro následující studijní programy: a. Hospodářská politika a správa, b. Ekonomika a management, c. Systémové inženýrství a informatika, d. Kvantitativní metody v ekonomice. Postavení Rad studijních programů vymezují příslušná ustanovení studijních a zkušebních řádů pro bakalářská a magisterská studia. (6) Radu studijního programu a předsedu rady studijního programu jmenuje děkan po schválení vědeckou radou EkF z řad profesorů, docentů a předních odborníků významně se podílejících na realizaci studijního programu. Délku funkčního období rady stanoví děkan. (7) Rada studijního programu sleduje a hodnotí studium v jednotlivých studijních programech. Rada studijního programu dbá na realizaci studijních programů v akreditované podobě, implementaci kreditového systému, dává podněty ke změnám, aktualizaci a modernizaci studijních programů, koordinuje efektivní zapojení kateder a institutů do realizace studijního programu, hodnotí kvalitu realizace studijního programu. (8) Na EkF působí Rada doktorských studijních programů, sloužící k řešení společných problémů doktorských studijních programů. Radě předsedá vedoucí Institutu doktorských studií a MBA, jejími členy jsou předsedové oborových rad všech na EkF akreditovaných studijních oborů doktorského studia. Působnost této rady upravuje příslušná směrnice ke studiu v doktorských studijních programech. (9) Oborové rady sledují a hodnotí studium v akreditovaných doktorských oborech. Jsou nejméně pětičlenné a jejich členy jmenuje děkan po projednání ve vědecké radě EkF z předních akademických a vědeckých pracovníků VŠB-TUO, jiných vysokých škol a vědeckých, výzkumných nebo vývojových pracovišť, případně odborníků z praxe. Předsedu oborové rady volí ze svého středu její členové a jmenuje děkan. Jednací řád oborových rad stanovuje příslušná směrnice ke studiu v doktorských studijních programech. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 5/14

6 ČTVRTÁ ČÁST ORGANIZAČNÍ ÚTVARY EkF Čl. 10 Pracoviště (1) Pracoviště EkF jsou organizační jednotky řízené jediným odpovědným vedoucím. Vedoucí řídí a odpovídá za činnost svěřeného pracoviště, komplexně rozhoduje v rozsahu své pravomoci stanovené organizačním řádem a dalšími organizačními předpisy ve všech jejich záležitostech. (2) Organizaci těchto pracovišť navrhují příslušní vedoucí a schvaluje je děkan. (3) O organizačních změnách na EkF rozhoduje AS EkF na návrh děkana EkF. (4) Vedoucí pracovišť jsou pověřeni děkanem, v případě vedoucího institutu a katedry na základě výběrového řízení. Funkční období vedoucího pracoviště je nejvýše pětileté. (5) Vedoucí pracovišť jsou odpovědni vedoucím pracovníkům, zabezpečují plnění výchovně vzdělávacích a vědeckých úkolů, odpovídají za majetek a finanční prostředky, za jejich efektivní využívání, za bezpečnost práce, požární ochranu a hygienu práce. (6) Zástupce vedoucích těchto pracovišť pověřuje děkan na základě návrhů vedoucích jednotlivých pracovišť. Zástupci se podílejí na organizování činností v rozsahu stanoveném příslušným vedoucím. Čl. 11 Děkanát (1) Děkanát je výkonným orgánem, zabezpečujícím hospodářsko-správní chod EkF ve všech oblastech, které se týkají EkF jako celku. (2) Činnost děkanátu řídí děkan, který může část svých pravomocí v řízení oddělení převést na jiné vedoucí pracovníky EkF. (3) Oddělení děkanátu jsou: a. studijní oddělení, b. oddělení kombinovaného, distančního a celoživotního vzdělávání, c. oddělení vědy a výzkumu, d. oddělení zahraničních styků, e. ekonomické oddělení. Čl. 12 Oddělení děkanátu (1) Studijní oddělení organizuje a zajišťuje veškeré činnosti související s agendou pedagogického procesu v prezenční formě studia mimo doktorské studium. (2) Oddělení kombinovaného, distančního a celoživotního vzdělávání zajišťuje veškeré činnosti související s agendou pedagogického procesu a organizačními záležitostmi těchto forem výuky. Rovněž organizuje a zajišťuje vybrané činnosti související s agendou pedagogického procesu na detašovaných pracovištích EkF. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 6/14

7 (3) Studijní oddělení a oddělení kombinovaného, distančního a celoživotního vzdělávání připravuje pro dané formy studia zejména podklady pro stanovení návrhů počtu přijímaných studentů, zabezpečuje přijímací řízení do bakalářského a magisterského studia, zpracovává podklady pro rozhodnutí o přijetí studentů ke studiu, soustřeďuje a zpracovává podklady pro přezkoumání rozhodnutí, připravuje podklady pro rozhodování o záležitostech studentů, vede agendu spisů všech studentů, zabezpečuje imatrikulaci studentů, kontroluje splnění všech podmínek pro postup do vyšších ročníků a k vykonání státních závěrečných zkoušek, organizuje a provádí zápis studentů do jednotlivých ročníků, soustřeďuje podklady a vyřizuje agendu ukončení studia, vydává potvrzení o vykonaných zkouškách, organizuje promoce, administrativně zabezpečuje přestupy studentů mezi vysokými školami apod. (4) Oddělení vědy a výzkumu zpracovává zejména podklady pro koncepci výzkumné a vývojové činnosti a její hodnocení na EkF, připravuje podklady pro organizační a administrativní zajišťování habilitačních řízení, zajišťuje sledování národních a mezinárodních grantových soutěží a poskytování včasných informací zainteresovaným zaměstnancům, aktivní vyhledávání nových zdrojů grantové podpory výzkumu, poskytuje odbornou pomoc při zpracovávání přihlášek řešitelů a vyřizování agendy spojené s uzavíráním grantů a rozvojových projektů, vede agendu grantů a rozvojových projektů, připravuje a organizuje oponentní řízení vybraných projektů, koordinuje naplňování publikační databáze a databáze RIV, odpovídá za údaje svého oddělení na webových stránkách. (5) Oddělení zahraničních styků zajišťuje zejména průběžné a systematické udržování styků se zahraničími univerzitami, evidence uzavřených smluv se zahraničními partnery a jejich vyhodnocování, realizace zahraničních programů (např. Erasmus apod.), zabezpečování zaměstnanců a studentů při výjezdech do zahraničí a přijíždějících zahraničních partnerů a studentů, zajišťování podkladů pro vyhodnocování zahraničních styků, zveřejňování informací o zahraničních stážích, studijních pobytech, studijních a příp. dalších zahraničních projektech, odpovídá za údaje svého oddělení na webových stránkách. (6) Ekonomické oddělení zajišťuje zejména aktivity spojené s hospodařením EkF, mezi které patří zejména průběžné sledování čerpání rozpočtu a zpracovávání přehledu o finančním hospodaření EkF a jednotlivých středisek (pracovišť), nákup výkonů, výrobků a služeb (objednávky a výběrová řízení), vedení evidence a inventarizace majetku, vedení agendy spojené s vysíláním pracovníků na tuzemské a zahraniční služební cesty (semináře, školení, konference apod.), vedení agendy prospěchových, ubytovacích a sociálních stipendií, kontrola a dodržování všech předpisů upravujících hospodaření EkF ve všech sférách činnosti (hlavní, doplňková a ostatní činnost). Ve své činnosti vychází z celoškolských organizačních pokynů na úrovni VŠB-TUO a pokynů EkF. Čl. 13 Katedry (1) Katedra je základním pracovištěm EkF pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činnost. Práci katedry řídí vedoucí katedry, který ve spolupráci s garantem studijního oboru a garanty předmětů zabezpečuje rozvoj jednotlivých předmětů zajišťovaných katedrou a koncepci studijních programů. Vedoucí katedry, garant studijního oboru a garant předmětu může být jedna a tatáž osoba. (2) Garanti studijních oborů jsou koncepčními pracovníky odpovědnými za rozvoj studijního oboru na EkF na základě akreditace schválené MŠMT. V průběhu platnosti této akreditace Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 7/14

8 odpovídají za obsah oboru a zajišťují možné úpravy a změny studijního oboru v souladu se zásadami a postupem schváleným radou studijního programu. (3) Garant předmětu odpovídá za obsah, úroveň a rozvoj daného předmětu a ve spolupráci s vedoucím katedry i za zajištění jeho výuky. (4) Vedoucí katedry řídí chod katedry, koordinuje a kontroluje činnost členů katedry plynoucí z jejich pracovního zařazení, vytváří zdravé pracovní a sociální klima na katedře, informuje členy katedry o úkolech z kolegia děkana, odpovídá za plnění úkolů katedry v oblasti výuky i vědecké práce. Rovněž připravuje a předkládá každoroční plán rozvoje katedry, jenž slouží jako výchozí koncepční materiál při sestavování plánu rozvoje pracovníků. (5) Rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů určuje Směrnice děkana o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů. (6) Vedoucí katedry zpravidla určuje tajemníka katedry, který zajišťuje organizační, technické a administrativně správní úkoly v rozsahu stanoveném vedoucím. (7) Seznam kateder, které jsou na EkF zřízeny, je uveden v Příloze č. 2. Čl. 14 Instituty a účelová pracoviště (1) Institut je speciálním pracovištěm EkF pro vzdělávací, vědeckou a výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. Práci institutu řídí vedoucí institutu, který je podřízen děkanovi, není-li stanoveno jinak. (2) Na EkF jsou ustaveny tyto instituty: a. Institut doktorských studií a MBA, b. Institut inovace vzdělávání, c. Ústav oceňování majetku. (3) Účelové pracoviště je v souladu se zákonem účelovým zařízením k zajištění provozu EkF. Vedoucí účelových pracovišť pověřuje děkan. (4) Na EkF je účelovým pracovištěm Laboratoř informačních technologií. (5) Instituty a účelová pracoviště se mohou vnitřně členit na oddělení. (6) Činnost institutů a účelového pracoviště může být upravena samostatným organizačním předpisem, který musí být v souladu s organizačními normami EkF a systémem managementu kvality. Tento organizační předpis schvaluje děkan EkF. Čl. 15 Institut doktorských studií a MBA (1) Institut doktorských studií a MBA zajišťuje vzdělávání v doktorských studijních programech a v programu manažerské přípravy MBA (Master of Business Administration). (2) Institut se člení na dvě pracoviště: a. oddělení doktorských studií (dále jen DRS), b. oddělení manažerských studií (dále jen MBA). Vedoucí těchto oddělení pověřuje na návrh vedoucího institutu děkan. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 8/14

9 (3) Oddělení DRS koordinuje doktorské studium v akreditovaných studijních programech a oborech ve spolupráci s oborovými radami a radou doktorského studia, organizačně zajišťuje přijímací řízení, státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorských prací, a vede dokumentaci o studentech ve smyslu Studijního a zkušebního řádu pro studium v doktorských studijních programech VŠB-TU Ostrava. (4) Oddělení manažerských studií zabezpečuje a organizuje vzdělávací činnosti v programu studia MBA ve smyslu příslušné smlouvy, která stanoví strukturu programu a podmínky jeho průběhu. Za plnění smlouvy a uskutečnění programu odpovídá garant studia MBA, kterého jmenuje děkan. Čl. 16 Institut inovace vzdělávání (1) Institut vytváří podmínky pro zavádění nových metod a forem vzdělávání do studijních předmětů všech forem studia, včetně celoživotního vzdělávání. (2) Institut poskytuje materiálně - technickou podporu studia v kombinované, resp. distanční formě, včetně komunikace přes webové rozhraní. (3) Institut poskytuje služby pracovníkům EkF v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) pro vzdělávací činnost. Vzdělává studenty a účastníky kurzů celoživotního vzdělávání EkF v nových metodách a formách vzdělávání a učí tomu odpovídajícím dovednostem. (4) Institut soustavně pracuje v oblasti vědy a výzkumu nových metod a forem vzdělávání ve spolupráci s národní i mezinárodní komunitou; rozvíjí metodologii inovací spojených se zpřístupňováním vzdělávání prostřednictvím ICT a publikuje výsledky své práce. Čl. 17 Ústav oceňování majetku (1) Ústav oceňování majetku je vzdělávacím, poradenským a vědeckovýzkumným pracovištěm orientovaným na problematiku znalectví a oceňování. (2) Ústav organizuje kurzy celoživotního vzdělávání pro přípravu specialistů na znaleckou činnost v ekonomických a technických oborech, získání koncesované živnosti v oboru oceňování majetku, činnost správců konkurzních podstat a insolvenčních správců. Pořádá rovněž krátkodobé kurzy a semináře na aktuální témata pro znalce, oceňovatele a veřejnost. Nedílnou součástí jeho činnosti je spolupráce s katedrami na výuce odborných předmětů v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. (3) Ústav provádí znaleckou činnost, v rámci níž zpracovává posudky, zprávy a cenové studie, realizuje audity, poskytuje konzultace a provádí oceňování nehmotného majetku, movitého majetku, nemovitostí, podniků nebo jejich dílčích částí. Při své expertní činnosti vychází z požadavků komerčního i veřejného sektoru, včetně orgánů činných v trestním řízení, soudů a jiných státních orgánů. (4) Ústav systematicky rozvíjí vědeckovýzkumnou činnost, především v oblasti metodiky zpracování technického znaleckého posudku a souvisejících ekonomických a právních problémů. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 9/14

10 Čl. 18 Laboratoř informačních technologií (1) Laboratoř informačních technologií (LIT) je účelovým pracovištěm, které zajišťuje nasazení a využití informačních technologií v procesu výuky, vědy a výzkumu a při provozu studijních, ekonomicko-správních a administrativních agend EkF. LIT buduje a spravuje počítačovou síť EkF, odpovídá za legalizaci a provoz softwaru na všech počítačích instalovaných na EkF, vyvíjí a provozuje komplexní informační systém EkF a je zapojena do fakultního výzkumu. (2) LIT podává návrhy na rozvoj informačních a komunikačních technologií na EkF, aktivně sleduje uplatňování moderních informačních a komunikačních technologií, zajišťuje jejich nákup a instalaci, zajišťuje koordinaci činností a vazeb mezi různými prvky základního technického a programového vybavení, zajišťuje vytváření a koordinaci tvorby podkladů pro uživatele základního technického a programového vybavení. (3) LIT zajišťuje provoz a řešení provozních úloh informačního systému, jeho ochranu, údržbu, rozvoj a aktualizaci. (4) LIT odpovídá za koordinaci rozvoje fakultní počítačové sítě jako organické součásti univerzitní počítačové sítě a vývoj a nasazení fakultního informačního systému do rámce univerzitního informačního systému ve spolupráci s Centrem informačních technologií VŠB- TUO. (5) LIT spolupracuje při nasazování nejmodernějších informačních technologií s národní i mezinárodní komunitou v této oblasti, publikuje výsledky své práce a pomáhá propagaci EkF v prostředí mezinárodní počítačové sítě Internet. Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 10/14

11 PÁTÁ ČÁST ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl. 19 Závěrečná ustanovení (1) Vedoucí pracovníci mají povinnost všechny současné i nově přijaté zaměstnance seznámit s organizačním řádem EkF a soustavně kontrolovat jeho plnění. (2) Tento organizační řád byl podle 27, odst. (1), písm. b) zákona schválen AS EkF VŠB-TU Ostrava dne (3) Tento organizační řád nabývá účinnosti podle 9, odst. (1), písm. b) zákona dnem , kdy byl schválen Akademickým senátem VŠB-TUO. (1) Přílohami organizačního řádu jsou: Příloha č. 1 - Organizační schéma EkF Příloha č. 2 - Seznam pracovišť EkF Čl. 20 Přílohy organizačního řádu prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová děkanka EkF Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 11/14

12 Příloha č. 1 Organizační schéma EkF Akademický senát Vědecká rada Děkanka Disciplinární komise Proděkan pro strategii, vědu a výzkum Oddělení pro vědu a výzkum Katedry Proděkanka pro prezenční studium Studijní oddělení Proděkanka pro kombinované studium a externí pracoviště Laboratoř informačních technologií Institut doktorských studií Oddělení kombinovaného, distančního a celoživotního vzdělávání Oddělení doktorských studií Proděkan pro zahraniční vztahy, rozvoj a legislativu Oddělení zahraničních styků Tajemník fakulty Oddělení manažerských studií Institut inovace vzdělávání Ústav oceňování majetku Ekonomické oddělení Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 12/14

13 Garant dokumentu: 100 EkF_LEG_06_001 verze: A Příloha č. 2 Seznam pracovišť EkF Katedry 114 Katedra ekonomie 115 Katedra managementu 116 Katedra marketingu a obchodu 117 Katedra účetnictví 118 Katedra regionální a environmentální ekonomiky 119 Katedra práva 120 Katedra evropské integrace 121 Katedra ekonomické žurnalistiky 151 Katedra matematických metod v ekonomice 152 Katedra podnikohospodářská 153 Katedra veřejné ekonomiky 154 Katedra financí 155 Katedra aplikované informatiky 156 Katedra národohospodářská 157 Katedra systémového inženýrství Oddělení děkanátu 101 Studijní oddělení 102 Ekonomické oddělení 161 Oddělení vědy a výzkumu 163 Oddělení zahraničních styků 164 Oddělení kombinovaného, distančního a celoživotního vzdělávání Instituty 162 Institut doktorských studií a MBA 166 Ústav oceňování majetku 167 Institut inovace vzdělávání Účelové pracoviště 105 Laboratoř informačních technologií Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 13/14

14 Seznam změn a revizí řízeného dokumentu Verze Datum Obsah změny / revize Jméno a podpis garanta dokumentu A První vydání B Upravené vydání doc. Ing. Josef Fiala, CSc Provedena revize Provedena revize C Změna názvu a upravené vydání prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/14

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Řízená kopie č.: Razítko:

Více

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Čl. 1 1 V Organizačním

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Slezská univerzita v Opavě

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Slezská univerzita v Opavě Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Organizační řád Čl. 1 Základní ustanovení (1) Organizační

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Náplň statutu Článek 1 Tento statut je vnitřním předpisem Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. své poslání spatřuje v rozšiřování vzdělávacích příležitostí pro zájemce motivované k dalšímu zkvalitňování

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Statut fakulty stavební

Statut fakulty stavební Účinnost dokumentu od: 7.2.2012 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem STATUT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 7. 2. 2012 Správce

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení Kód: Druh: SMĚRNICE DĚKANKY Název: Studentská vědecká síla Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání: 10. 09. 2015 Účinnost: 10. 09. 2015 Vydává: doc.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Proces R2 Operativní řízení

Proces R2 Operativní řízení Účinnost dokumentu od: 19.6.2007 Proces R2 Operativní řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/8 Proces: R2 Operativní řízení Garant

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Organizační řád Správy budov a zařízení

Organizační řád Správy budov a zařízení Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Správy budov a zařízení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Správa budov a zařízení (dále jen SBZ ) je dle 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002 Garant dokumentu: 100 - proděkanka pro studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 5. 2. 2014 VYHLÁŠKA děkanky Ekonomické

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 1. 11. 2012 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

Organizační řád. Vzdělávacího institutu Středočeského kraje

Organizační řád. Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Organizační řád Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků se sídlem Lázeňská 826, 289 12 Sadská Závazný pro: zaměstnance Vzdělávacího institutu Středočeského

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Směrnice č. 8/2010 Č.j.VŠTE:1187/2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Účinnost dokumentu od: 15.4.2010 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. (dále jen NHÚ ) se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 7 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o

Více

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009 Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Str uhlovs ko 1 7 9 5, 7 53 0 1 H ranice Organizační řád školy Č.j.: ŘŠ 1/2009 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č.

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Směrnice EkF_SME_14_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava k zahraničním výjezdům akademických pracovníků v rámci programu ERASMUS+

Směrnice EkF_SME_14_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava k zahraničním výjezdům akademických pracovníků v rámci programu ERASMUS+ Účinnost dokumentu od: 1. 9. 2014 Směrnice EkF_SME_14_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava k zahraničním výjezdům akademických pracovníků v rámci programu ERASMUS+ Řízená kopie č.: Razítko: Není-li

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut FCHT Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 pís.b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Proces P4 Nakupování

Proces P4 Nakupování Účinnost dokumentu od: 15.6.2007 Proces P4 Nakupování Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/9 Proces: P4 Nakupování Garant procesu: Účel:

Více

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka. Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka. Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003 Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka Malostranské náměstí 12 118 00 Praha 1 V Praze dne 21.11.2003 Sekr.12394 /2003 Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003 o vnitřním kontrolním systému S platností

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 9. 12. 2013 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu navazujících 1/5 VŠB-TECHNICKÁ

Více

STATUT FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA

STATUT FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Účinnost dokumentu od: 1. 7. 2013 STATUT FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. S t a t u t Fakulty bezpečnostního

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Statut. Březen 2011. Praha

Statut. Březen 2011. Praha Statut Březen 2011 Praha Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen CEVRO Institut ) je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,

Více

O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 5 / 2 0 1 5 ČJ. 672/2015

O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 5 / 2 0 1 5 ČJ. 672/2015 O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 5 / 2 0 1 5 ČJ. 672/2015 Zpracoval: proděkan pro rozvoj Odpovídá: děkanka ORGANIZAČNÍ ŘÁD Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty Část I. Základní ustanovení Čl.

Více

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STATUT Část první Základní ustanovení Článek 1 Statut Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. (dále jen statut ), se vydává v souladu s 17 odst. 1 písm.

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Statut České olympijské akademie

Statut České olympijské akademie Statut České olympijské akademie Preambule Česká olympijská akademie je spolu se Slovenskou olympijskou akademií nástupnickou organizací Československé olympijské akademie, která byla založena roku 1987.

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Vymezení statutu fakulty Statut Fakulty sociálně ekonomické UJEP určuje v souladu

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky

Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky Účinnost dokumentu od: 5. 10. 2012 Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 Účinnost

Více

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD STATUT A JEDNACÍ ŘÁD EXPERTNÍ SKUPINA KOMISE PRO APLIKACI NOVÉ CIVILNÍ LEGISLATIVY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (dále jen expertní skupina

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD BRNO 2005 Obsah 1 Účel...3 2 Výkonný výbor...3 2.1 Složení výkonného výboru:...3 2.2 Předseda výkonného výboru...3 2.3 Předseda komise trenérsko metodické - 1.

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysoké školy ekonomické v Praze Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze podle 17 odst. l), písm. g) v souladu s 91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Směrnice FSS č. 2/2015 č.j.: MU-IS/5847/2015/194347/FSS-2 Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STATUT Část první Základní ustanovení Článek 1 Statut Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. (dále jen statut ), se vydává v souladu s 17 odst. 1 písm.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.3.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

2. FAMU byla jako součást AMU zřízena dekretem prezidenta republiky č.127/1945 Sb. dne 27.10.1945.

2. FAMU byla jako součást AMU zřízena dekretem prezidenta republiky č.127/1945 Sb. dne 27.10.1945. STATUT FILMOVÉ A TELEVIZNÍ FAKULTY AMU V PRAZE schválený podle 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb.o vysokých školách Akademickým senátem Akademie múzických umění (dále jen AMU) v Praze dne 29.6. 2005

Více