Organizační řád Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační řád Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně"

Transkript

1 Děkan Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Statutu Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ze dne vydává tento Organizační řád jako vnitřní normu Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně (dále jen tento Řád ) je vnitřní normou Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně (dále jen fakulta ) ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. a) Statutu fakulty. Vychází z obecně závazných právních předpisů, zejména ze Zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů č. 111/1998 Sb. (dále jen Zákon) a ze Statutu UTB. (2) Tento Řád upravuje vnitřní organizaci a členění fakulty. Tento Řád je závazný pro všechny zaměstnance a všechna pracoviště fakulty. Článek 2 Organizační struktura fakulty (1) Organizační struktura je dána organizačním schématem v příloze tohoto Řádu a vnitřními normami fakulty. Článek 3 Pravomoci při jednáních (1) Pravomoci děkana jako statutárního zástupce jsou stanoveny zákonem, Statutem UTB, popř. Statutem fakulty. (2) Děkana zastupuje v plném rozsahu jím pověřený proděkan. (3) V jednotlivých případech může děkana zastupovat osoba dle pokynu děkana. (4) Děkan jedná jménem fakulty a jejích součástí s orgány a organizacemi na stejné nebo vyšší úrovni ve všech záležitostech, v nichž má plnou moc potvrzenou rektorem UTB. V jednotlivých případech může děkan delegovat tuto pravomoc pověřenému pracovníkovi. (5) S rektorem UTB jednají jménem fakulty děkan a tajemník. S prorektory jednají v rozsahu svých kompetencí proděkani fakulty. Strana 1 /11

2 Článek 4 Práva a povinnosti zaměstnanců (1) Práva a povinnosti zaměstnanců jsou dány Zákoníkem práce, platným Pracovním řádem, Organizačním řádem fakulty, pracovními smlouvami a stanovenými pracovními náplněmi jednotlivých funkcí. Článek 5 Kompetenční a pracovní spory (1) Kompetenční a pracovní spory řeší především vedoucí příslušných útvarů vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, řeší spor jim nejblíže vyšší společný nadřízený. ČÁST DRUHÁ ŘÍZENÍ A SPRÁVA FAKULTY Článek 6 Organizační struktura fakulty (1) Organizační struktura fakulty je definována organizačním schématem v příloze tohoto Řádu. Článek 7 Fakultní pracoviště a jejich členění (1) Členění fakulty na jednotlivé typy pracovišť je stanoveno v článku 23 Statutu fakulty. (2) Fakultním pracovištěm je děkanát s následujícím členěním: a) Sekretariát děkana, který je v přímé působnosti děkana, b) Ekonomické oddělení, které je v přímé působnosti tajemníka fakulty, c) Studijní oddělení, které je v přímé působnosti proděkana pro pedagogickou činnost, kombinované studium a celoživotní vzdělávání, d) Oddělení pro tvůrčí činnost, vnější vztahy a rozvoj fakulty, které je v přímé působnosti proděkana pro tvůrčí činnost, proděkana pro vnější vztahy a proděkana pro rozvoj fakulty. (3) Fakultními pracovišti jsou: a) Ústav marketingových komunikací (zkratka ÚMK), b) Ústav animace a audiovize (ÚAAU), c) Ústav designu oděvu a obuvi (ÚOO), d) Ústav prostorového a produktového designu (ÚPP), e) Ústav reklamní fotografie a grafiky (ÚFG), f) Ústav vizuální tvorby (ÚVT), g) Kabinet teoretických studií (KTS). Strana 2 /11

3 (4) Pracovištěm ústavů u výtvarných oborů jsou ateliéry. O vzniku, sloučení a zrušení ústavů a ateliérů rozhoduje AS FMK na návrh děkana fakulty. Článek 8 Činnosti zaměstnanců (1) Pracovní povinnosti zaměstnanců jsou dány Zákoníkem práce, platným Pracovním řádem, Organizačním řádem fakulty, pracovními smlouvami a stanovenými pracovními náplněmi podle pracovního zařazení a podle zastávané funkce. (2) Zaměstnanci jsou povinni rozhodovat a jednat v souladu se zákony, jinými právními předpisy, vnitřními předpisy UTB, vnitřními normami UTB, vnitřními předpisy fakulty a vnitřními normami fakulty, pokud to není možné nebo účelné, informují bez zbytečného odkladu písemně svého nadřízeného. Článek 9 Činnosti orgánů fakulty (1) Děkan fakulty kromě všeobecných povinností stanovených Statutem UTB, Statutem fakulty, právními normami a pokyny nadřízených orgánů plní další řídicí funkce, zejména: a) odpovídá za všeobecný rozvoj fakulty, zvláště za tvorbu a plnění rozvojové koncepce zajišťující budoucnost fakulty a její aktivní vzdělávací a tvůrčí činnost, b) odpovídá za uspořádání a rozvoj pracovišť fakulty a za fungující a účelnou organizační strukturu a její personální obsazení, c) rozhoduje za fakultu, je oprávněn ke všem právním úkonům v souladu se Zákonem a jedná navenek vůči třetím osobám, d) uzavírá, mění, ukončuje pracovní poměry, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti včetně vydávání platových výměrů, e) zabezpečuje důsledné plnění právních předpisů, f) odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, požární ochrany a civilní ochrany, g) odpovídá Akademickému senátu fakulty a rektorovi za účelné využívání finančních prostředků a řádné hospodaření s majetkem, h) přiděluje pracovištím fakulty materiální a finanční prostředky v souladu s pravidly rozdělení finančních prostředků fakulty, i) spolupracuje s akademickým senátem v rozsahu stanoveném statutem fakulty, j) vydává časový plán akademického roku pro fakultu, k) odpovídá za přípravu a průběh přijímacího řízení na fakultě, l) schvaluje složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a jmenuje poradní sbory fakulty, m) jmenuje a odvolává členy Vědecké a umělecké rady a Rady studijních programů, n) rozhoduje o záležitostech studentů souvisejících se studiem v rozsahu daném Zákonem, Statutem UTB a Studijním a zkušebním řádem UTB, o) rozhoduje o udělení sankčních opatření studentům dle Disciplinárního řádu, p) rozhoduje ve věci stipendií dle Stipendijního řádu, q) uděluje ocenění, r) plní další úkoly, kterými jej pověří rektor UTB. s) na základě doporučení Dislokační komise rozhoduje o dislokaci pracovišť fakulty. Strana 3 /11

4 (2) Tajemník fakulty kromě všeobecných povinností stanovených Statutem FMK a pokyny nadřízených orgánů plní další řídící a kontrolní funkce, a to zejména: a) v souladu s pravidly rozdělení finančních prostředků fakulty a podle rozhodnutí děkana provádí rozdělení finančních prostředků na ústavy a ostatní pracoviště fakulty, b) řídí činnost ekonomického oddělení, c) ve spolupráci s rektorátem UTB řídí oblast výstavby, údržby a oprav na fakultě, d) ve spolupráci s rektorátem UTB zajišťuje činnost požární ochrany, bezpečnosti práce a ochrany zdraví a civilní ochrany na fakultě, e) připravuje Výroční zprávu o hospodaření fakulty, f) plní další úkoly, kterými jej pověří děkan. Článek 10 Činnosti akademických funkcionářů fakulty (1) Proděkan pro pedagogickou činnost a) řídí studijní oddělení, b) řídí pedagogickou činnost v oblasti prezenčního a kombinovaného studia ve spolupráci s vedením ústavů, kabinetů a ostatních pracovišť fakulty, c) odpovídá za rozvoj pedagogické činnosti v oblasti prezenčního i kombinovaného studia, d) spolupracuje s proděkanem pro tvůrčí činnost na spojení výuky s vědou, výzkumem, uměleckou tvorbou a dalšími tvůrčími činnostmi, e) odpovídá za přiznávání a výplatu prospěchových stipendií studentům, f) koordinuje činnost Rady studijních programů, g) odpovídá za správnost úvazkových listů, h) plní další úkoly, kterými jej pověří děkan. (2) Proděkan pro tvůrčí činnost a) odpovídá za rozvoj vědecké, výzkumné, umělecké a další tvůrčí činnosti, b) řídí vědeckou, výzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost ve spolupráci s vedením ústavů a ostatních pracovišť fakulty, c) spolupracuje s proděkanem pro pedagogickou činnost a kombinované studium na propojení výuky s vědou, výzkumem, uměním a dalšími tvůrčími činnostmi, d) koordinuje propojení tvůrčí činnosti a spolupráce s praxí e) řídí agendu spojenou s řešením grantových projektů na fakultě, f) předkládá děkanovi návrhy na mimořádná stipendia studentům za vynikající reprezentaci odborných výsledků tvůrčí práce fakulty, g) připravuje a koordinuje vzdělávání v doktorském a habilitačním studiu, h) plní další úkoly, kterými jej pověří děkan. (3) Proděkan pro vnější vztahy a) organizuje a koordinuje vnější vztahy fakulty ve spolupráci s vedením ústavů, kabinetu a ostatních pracovišť fakulty, b) odpovídá za organizaci mobilit studentů a pedagogů, c) organizuje na fakultě výběrová řízení pro obsazení studijních míst a stáží, Strana 4 /11

5 d) v součinnosti s proděkanem pro tvůrčí činnost se podílí na organizování konferencí a seminářů pořádaných fakultou, e) zabezpečuje komunikaci a vzájemnou informovanost s orgány státní správy, orgány měst v regionu a s firmami a institucemi v oblasti zájmu fakulty, f) odpovídá děkanovi fakulty za vnější prezentaci fakulty, g) spolupracuje s proděkanem pro tvůrčí činnost na řízení oddělení pro tvůrčí činnost a vnější vztahy, h) zabezpečuje činnost v rámci národních i mezinárodních vzdělávacích projektů, i) doporučuje a vyhodnocuje zahraniční stáže pedagogů, j) plní další úkoly, kterými jej pověří děkan. (4) Proděkan pro strategii a rozvoj fakulty a) koordinuje a vyhodnocuje rozvoj na základě potřeb fakulty ve spolupráci s tajemníkem, dalšími proděkany, vedením ústavů a ostatních pracovišť fakulty, b) spolupracuje při plánování rozvoje s vedením univerzity, zabezpečuje v tomto směru komunikaci a vzájemnou informovanost, c) účastní se zasedání stavební komise UTB, d) připravuje návrhy a odborné podklady pro stavební komisi a zastupuje v tomto směru zájmy FMK, e) dohlíží na průběh stavebních prácí, sleduje časový harmonogram stavby, f) koordinuje přesuny na nová pracoviště, g) je předsedou Dislokační komise a na základě jejího doporučení a rozhodnutí děkana řídí dislokaci pracovišť fakulty, h)plní další úkoly, kterými jej pověří děkan. Článek 11 Sekretariát děkana (1) Hlavní pracovní náplní útvaru jsou administrativní činnosti, zejména: a) zabezpečuje agendu související s prací děkana a celofakultními činnostmi, b) vede archiv vnitřních předpisů a vnitřních norem fakulty, jakož i údajů zveřejněných na Úřední desce fakulty, c) zabezpečuje fungování IT technologií a www. stránek fakulty, zodpovídá za Úřední desku fakulty, d) vede evidenci úkolů a kontrolu jejich plnění, e) vede agendu ve styku s fakultními pracovišti, pracovišti UTB a organizacemi mimo UTB, f) sleduje čerpání reprezentačního fondu děkana, g) zajišťuje agendu spojenou s Vědeckou a uměleckou radou, h) koordinuje tvorbu Výroční zprávy, i) vykonává další činnosti dle pokynů děkana. Článek 12 Studijní oddělení Strana 5 /11

6 (1) Hlavní pracovní náplní studijního oddělení jsou řídicí a administrativní práce spojené s řízením a evidencí vzdělávací činnosti. Studijní oddělení zejména: a) zajišťuje agendu přijímacího řízení a směrnic pro přijímání uchazečů, b) zajišťuje agendu stipendií ( prospěchová, mimořádná, sociální a ubytovací), c) zajišťuje agendu výjezdu studentů do zahraničí a přijetí zahraničních studentů, d) zajišťuje agendu poplatků za studium, e) zajišťuje agendu tvorby průkazu studenta, f) kontroluje plnění studijních povinností, uskutečňuje zápisy ke studiu a zápisy do vyšších ročníků, g) zajišťuje agendu studijní evidence, vkládá údaje do matriky studentů, h) zajišťuje tisk diplomů a Diploma Supplement, i) organizuje fakultní obřady, zejména imatrikulace a promoce, j) zabezpečuje tisk a distribuci studijních plánů, k) poskytuje informace k přípravě rozvrhu, poskytuje informace o studijních programech a studijních plánech, l) spolupracuje s oddělením pro tvůrčí činnost a vnější vztahy na propagaci fakulty a informování veřejnosti, m) vykonává další činnosti dle pokynu děkana a proděkana pro pedagogickou činnost. Článek 13 Oddělení pro tvůrčí činnost, vnější vztahy a rozvoj fakulty (1) Oddělení vykonává organizační a administrativní činnost zejména v oblastech: a) vědecké, výzkumné, umělecké a dalších tvůrčích činností, b) vyhodnocuje rozvoj na základě potřeb fakulty, c) ve spolupráci se studijním oddělením a ostatními pracovišti fakulty zabezpečuje propagační a prezentační akce informující veřejnost o studiu na fakultě, d) zabezpečuje styky fakulty se školami, s podniky, s orgány státní a regionální správy a ostatními spolupracujícími organizacemi v okruhu svých kompetencí, e) provádí monitoring médií a jiných zdrojů v oblasti vnějších vztahů a tvůrčí činnosti, zejména sledování grantů a projektů spojených s touto činností, f) zabezpečuje mobilitu studentů a pedagogů, g) sleduje uplatnění absolventů školy, h) podílí se na sledování a vypisování grantů, h) vykonává další činnosti dle pokynů proděkanů pro tvůrčí činnost resp. vnější vztahy. Článek 14 Ekonomické oddělení (1) Hlavní pracovní náplní jsou administrativní práce a práce ekonomické, v jejichž rámci oddělení: a) zpracovává návrh plánu a rozpočtu fakulty, b) sleduje hospodaření fakulty a jednotlivých pracovišť, c) zabezpečuje podklady pro účtárnu, Strana 6 /11

7 d) ve spolupráci s rektorátem UTB eviduje majetek, jeho převody, odpisy a prodej, e) vede agendu doplňkové činnosti včetně evidence smluv, f) zpracovává podklady pro rozbor hospodaření fakulty, g) zajišťuje požadavky na nákup pro fakultu a zabezpečuje nákup materiálu, hmotného a nehmotného majetku a služeb, h) sleduje čerpání mzdových a ostatních osobních nákladů na pracovištích fakulty, kontroluje stanovení odměn u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, i) eviduje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, j) vykonává činnosti spojené s inventarizací majetku, k) vykonává další činnosti dle pokynů tajemníka fakulty. Článek 15 Ústav, ředitel ústavu (1) Ústav je samostatným pracovištěm fakulty. Ústav zajišťuje výuku, kontrolu, evidenci a tvůrčí činnost v konkrétním oboru. (2) V čele ústavu je ředitel ústavu, který je jmenován a odvoláván děkanem. Ředitel ústavu je nadřízený všem pracovníkům organizačně zařazeným na dané pracoviště (dále jen pracovníci ). Poradním orgánem ředitele ústavu je schůze ústavu. (3) Ředitel ústavu zpravidla jmenuje svého zástupce, který jej zastupuje v rozsahu stanoveném ředitelem ústavu. (4 Ředitel ústavu plní zejména tyto úkoly: a) odpovídá za růst odborné a vědecké kvalifikace pracovníků a jejich tvůrčí činnost (dle charakteru oboru se jedná o vědeckou, výzkumnou, uměleckou, publikační a další činnost), b) odpovídá za pedagogickou a tvůrčí/vědeckou úroveň pracoviště, c) odpovídá děkanovi za účelné využívání finančních prostředků a řádné hospodaření s majetkem, d) odpovídá za odbornou úroveň předmětů a způsob jejich vyučování, e) odpovídá za aktuálnost dokumentace předmětů zajišťovaných pracovištěm, f) odpovídá za naplňování informační databáze o zkouškách, zápočtech a klasifikovaných zápočtech u předmětů zajišťovaných pracovištěm, g) vypisuje témata bakalářských a diplomových prací, h) určuje zásady zpracování prací studentů a kritéria jejich hodnocení, pokud tuto činnost nevykonávají vedoucí pedagogové atelierů, i) určuje vedoucí a oponenty bakalářských a diplomových prací, pokud touto činností nepověří vedoucího pedagoga ateliéru nebo oddělení, j) určuje zásady zpracování prací studentů ateliéru a kritéria jejich hodnocení, k) vykonává kontrolu výuky a provádí hospitační činnost, l) svolává a vede schůzi ústavu, zpravidla jednou za měsíc, m) plánuje, kontroluje a vykazuje naplnění pedagogických úvazků pro pedagogy podílející se na výuce zajišťované pracovištěm, n) metodicky vede pracovníky, rovnoměrně rozděluje úkoly v oblasti administrativní a organizační činnosti, tyto činnosti kontroluje a vykazuje, o) dbá o vybavení pracoviště zařízením a přístrojovou technikou, Strana 7 /11

8 p) odpovídá za bezpečnost studentů v průběhu výuky a dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany na pracovišti, q) spolupracuje při tvorbě studijního plánu a stanovení profilu absolventa, r) vypracovává úvazky pedagogů, s) plánuje příjmy a výdaje, sestavuje rozpočet katedry, t) plní další úkoly, kterými jej pověří děkan fakulty či v rámci svých kompetencí proděkani fakulty. Článek 16 Zástupce ředitele ústavu a) odpovídá za zveřejnění informací o předmětech zajišťovaných pracovištěm, b) zajišťuje propagaci a prezentaci ústavu, ve spolupráci se Studijním oddělením zabezpečuje na ústavu Den otevřených dveří, c) shromažďuje údaje o aktivitách ústavu a odpovídá za archivaci výsledků tvůrčí činnosti studentů, d) organizuje exkurze a workshopy, e) odpovídá za pořádek na ateliérových pracovištích, technické zajištění výuky f) připravuje podklady pro SZZ spolu se sekretářkou ústavu, g) zodpovídá za licenční smlouvy studentů, h) zastupuje ředitele ústavu, je-li tím pověřen. Článek 17 Vedoucí pedagog ateliéru (1) Vedoucí pedagog ateliéru je jmenován děkanem fakulty po projednání s ředitelem ústavu a to pro konkrétně vymezenou oblast odborného vedení výuky a řízení tvůrčí činnosti. (2) Vedoucí pedagog ateliéru může navrhnout svého zástupce, kterého schvaluje ředitel ústavu. (3) Vedoucí pedagog ateliéru plní zejména následující úkoly: a) sleduje tvůrčí činnost a odborný rozvoj pedagogů vyučujících předměty v rámci příslušného ateliéru, b) odpovídá za obsahovou náplň a odbornou úroveň předmětů ateliéru, c) navrhuje na základě rozhodnutí ředitele ústavu témata bakalářských a diplomových prací, d) určuje zásady zpracování bakalářských a diplomových prací studentů denního i kombinovaného studia ateliéru a kritéria jejich hodnocení, e) navrhuje vedoucí a oponenty bakalářských a diplomových prací, f) navrhuje vybavení pracovišť zařízením a přístrojovou technikou, g) shromažďuje údaje o aktivitách ateliéru a odpovídá za archivaci výsledků tvůrčí činnosti studentů, h) spolupracuje při tvorbě studijního plánu a stanovení profilu absolventa, i) zodpovídá za vnitřní koordinaci ateliérové výuky v kombinované formě studia a spolupracuje v tomto směru s KTS j)plní další úkoly, kterými jej pověří ředitel ústavu. Strana 8 /11

9 Článek 18 Sekretariát ústavu (1) Sekretariát ústavu zejména: a) zabezpečuje schůzi ústavu a vypracovává podklady pro návrh plánovaných aktivit, b) průběžně sleduje hospodářské aktivity ústavu a v této činnosti je metodicky řízen tajemníkem fakulty, c) průběžně sleduje čerpání rozpočtu, d) zajišťuje a kontroluje uzavírání dohod a smluv, kontroluje jejich vyúčtování i oběh, e) vypracovává úvazky pedagogů společně s ředitelem ústavu, f) podle pokynu ředitele ústavu podává návrhy na pořízení hmotného a nehmotného majetku a sleduje dodávku a fakturaci v součinnosti s ekonomickým oddělením fakulty, g) zabezpečuje administrativní agendu týkající se ústavu, zpracování a odesílání vnitřní i vnější pošty, h) připravuje a zúčastňuje se inventarizace majetku, i) zodpovídá za informační tabuli ústavu, vyvěšuje informace o výuce (web, informační tabule), j) zajišťuje organizaci i koordinaci výuky externích pedagogů, k) připravuje podklady pro SZZ, l) vypracovává podklady pro rozvrh, m) připravuje a zpracovává doklady o služební cestě pedagogů a cestovní doklady studentů na akce spojené s výukou, n) plní další úkoly dle pokynů ředitele ústavu, o) pracovní povinnosti mohou být rozšířeny rozhodnutím děkana. Článek 19 Kabinet teoretických studií, vedoucí kabinetu Kabinet teoretických studií je vědecko-pedagogické pracoviště s celofakultní působností. Zajišťuje výuku dějin a teorie vizuální kultury, předměty zaměřené na dějiny jednotlivých uměleckých oborů a další teoretické disciplíny. Rovněž zajišťuje agendu kombinovaného studia výtvarných oborů. (1) Vedoucí kabinetu teoretických studií je jmenován děkanem fakulty. Vedoucí kabinetu může navrhnout svého zástupce. (2) Vedoucí kabinetu teoretických studií plní zejména následující úkoly: a) odpovídá za růst odborné a vědecké kvalifikace pedagogů kabinetu a jejich tvůrčí činnost, b) odpovídá za pedagogickou a vědeckou úroveň pracoviště, c) odpovídá děkanovi za účelné využívání finančních prostředků a řádné hospodaření s majetkem, d) odpovídá za odbornou úroveň předmětů zajišťovaných kabinetem a způsob jejich vyučování, e) odpovídá za aktuálnost dokumentace předmětů zajišťovaných pracovištěm, Strana 9 /11

10 f) odpovídá za naplňování informační databáze o zkouškách, zápočtech a klasifikovaných zápočtech u předmětů zajišťovaných pracovištěm, g) administrativně řídí vypracování zásad zpracování bakalářských a diplomových prací studentů kombinovaného studia, h) po dohodě s vedoucími ateliérů administrativně potvrzuje vedoucí a oponenty bakalářských a diplomových prací, i) vypracovává úvazky pedagogů, j) vykonává kontrolu výuky a provádí hospitační činnost, k svolává a vede zasedání kabinetu, l) plánuje, kontroluje a vykazuje naplnění pedagogických úvazků pro pedagogy podílející se na výuce zajišťované kabinetem, m) metodicky vede pedagogy, rovnoměrně rozděluje úkoly v oblasti administrativní a organizační činnosti, tyto činnosti kontroluje a vykazuje, n) dbá o vybavení kabinetu odbornou literaturou, o) odpovídá za bezpečnost studentů v průběhu výuky a dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany na pracovišti, p) spolupracuje při tvorbě studijního plánu a stanovení profilu absolventa u obou forem studijních programů, q) plní další úkoly, kterými jej pověří děkan fakulty či v rámci svých kompetencí proděkani fakulty. ČÁST TŘETÍ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 20 Přílohy (1) Přílohou tohoto Řádu je organizační schéma fakulty. Článek 21 Závěrečná ustanovení (1) Tento Řád vstupuje v platnost dnem vydání. (2) Tento Řád nabývá účinnosti dnem (3) Zrušuje se Organizační řád Fakulty multimediálních komunikací ze dne L. S. doc. MgA. Jana Janíková, ArtD. Strana 10 /11

11 děkanka Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně dne Strana 11 /11

12

Organizační řád Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Organizační řád Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Děkan Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Zlíně podle čl. 6 odst. 3 písm. a) Statutu Fakulty technologické VUT ze dne 30. srpna 1999 vydal dne 16. prosince 2002 tento Organizační

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem (dále jen organizační

Více

Organizační řád Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Organizační řád Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Kód: SD2017.11 Druh: Směrnice děkanky Název: Organizační řád Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Organizační závaznost: Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

FZV-B-17/09. Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

FZV-B-17/09. Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci V N I T Ř N Í N O R M A FZV UP FZV-B-17/09 Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.

Více

STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD

STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD Příloha č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ze dne 14. června 2017 Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád stanoví podrobnosti o struktuře a organizaci fakulty, sekcí

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

Mendelova univerzita v Brně. Provozně ekonomická fakulta. Organizační řád. Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Mendelova univerzita v Brně. Provozně ekonomická fakulta. Organizační řád. Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Organizační řád Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně 2014 Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Provozně ekonomické

Více

Část I. Všeobecná ustanovení 4

Část I. Všeobecná ustanovení 4 Obsah Část I. Všeobecná ustanovení 4 Článek 1 Fakulta 4 Článek 2 Práva fakulty 4 Článek 3 Struktura fakulty 4 Článek 4 Akademická práva a svobody 4 Článek 5 Vnitřní normy 5 Část II. Činnost fakulty 5 Článek

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ze dne.. Čl. 1. Úvodní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ze dne.. Čl. 1. Úvodní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ze dne.. Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád stanoví podrobnosti o struktuře a organizaci fakulty, sekcí a dalších součástí

Více

Příkaz děkanky FF UJEP č. 39/2017. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Příkaz děkanky FF UJEP č. 39/2017. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkanky FF UJEP č. 39/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Více

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Opatření děkanky č. 22/2018

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Opatření děkanky č. 22/2018 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Opatření děkanky č. 22/2018 Název: Změna opatření děkanky č. 8/2018 Vymezení působností a pravomocí proděkanů Vymezení působností a pravomocí některých členů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 1/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM Část I Úvodní ustanovení Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP. Část I Úvodní ustanovení. Čl. 1 Poslání Organizačního řádu Pedagogické fakulty UJEP

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP. Část I Úvodní ustanovení. Čl. 1 Poslání Organizačního řádu Pedagogické fakulty UJEP ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání Organizačního řádu Pedagogické fakulty UJEP Organizační řád Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem (dále jen "organizační

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 11/2017 Organizační řád děkanátu KTF UK

OPATŘENÍ DĚKANA č. 11/2017 Organizační řád děkanátu KTF UK Č. j.: UKKTF/39731/2017 V Praze dne 5. prosince 2017 OPATŘENÍ DĚKANA č. 11/2017 Organizační řád děkanátu KTF UK V souladu s čl. 13 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy upravuji podrobnosti

Více

Směrnice děkana č. 3/2018 Organizační řád Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně

Směrnice děkana č. 3/2018 Organizační řád Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Další předpisy Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Organizační řád Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Směrnice děkana

Více

Č. j.: UKKTF/20883/2018 V Praze dne 22. března OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2018 Působnost vedoucích kateder

Č. j.: UKKTF/20883/2018 V Praze dne 22. března OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2018 Působnost vedoucích kateder Č. j.: UKKTF/20883/2018 V Praze dne 22. března 2018 OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2018 Působnost vedoucích kateder V souladu s čl. 12 odst. 2 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen fakulta

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

Směrnice děkana č. 3/2017. Jméno: Funkce: Datum: Podpis: fakulty, fakulty / Část I. Úvodní ustanovení. Článek 1

Směrnice děkana č. 3/2017. Jméno: Funkce: Datum: Podpis: fakulty, fakulty / Část I. Úvodní ustanovení. Článek 1 m TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI \AJ Fakulta zdravotnických studií Směrnice děkana č 3/2017 Název: Organizační řád fakulty Jméno: Funkce: Datum: Podpis: ------ pověřena vedením Garant: Mgr Marie Froňková

Více

Směrnice děkanky FEK ZČU č. 2DS/2018

Směrnice děkanky FEK ZČU č. 2DS/2018 Směrnice děkanky FEK ZČU č. 2DS/2018 Organizační řád Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni Článek 1 Obecná ustanovení 1. Organizační řád Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni (dále

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

Příkaz děkana č. 2/2014

Příkaz děkana č. 2/2014 Příkaz děkana č. 2/2014 Organizační řád FSE UJEP V Ústí nad Labem, dne 30. 4. 2014 ČÁST I Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání organizačního řádu 1. Organizační řád Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad

Více

PŘÍKAZ DĚKANA Č. 1/2016

PŘÍKAZ DĚKANA Č. 1/2016 PŘÍKAZ DĚKANA Č. 1/2016 ORGANIZAČNÍ ŘÁD FSE UJEP RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., děkan PŘÍKAZ PRO FSE UJEP Platný od: 1. 3. 2016 Účinný od: 1. 3. 2016 Vydal: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. Zpracoval: Mgr.

Více

FTK-B-18/04. Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého

FTK-B-18/04. Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého VNITŘNÍ NORMA FTK UP FTK-B-18/04 Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci upravuje

Více

Směrnice děkana č. 1/2018 Organizační řád Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Směrnice děkana č. 1/2018 Organizační řád Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Další předpisy PEF MENDELU Organizační řád Směrnice děkana č. 1/2018 Organizační řád Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Určeno: všem pracovníkům a studentům PEF č. j.: ze dne: 26.

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2008 STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

16/1-HN. Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého

16/1-HN. Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého Hlavní norma FTK UP (HN) 16/1-HN Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Platnost: dnem 7. 6. 2016 Účinnost: dnem 7. 6. 2016 Rozdělovník: Organizační řád

Více

Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci V N I T Ř N Í P Ř E D P I S P Ř F UP PřF-A-04/05-N10 Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Tímto předpisem se mění Statut Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Garant:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkanky FF UJEP č. 20/2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 1. Děkanka

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Řízená kopie č.: Razítko:

Více

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo fakulty 1. Úplný název fakulty zní Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25.

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. DUBNA 2017 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017

Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017 Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017 Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice se v souladu s ustanovením 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. odst. 2 písm. a)

Více

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Čl. 1 1 V Organizačním

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. pracoviště Katedra technických a úpolových sportů Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzita Karlova. účinnost od:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. pracoviště Katedra technických a úpolových sportů Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzita Karlova. účinnost od: ORGANIZAČNÍ ŘÁD pracoviště Katedra technických a úpolových sportů Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzita Karlova účinnost od: 22. 6. 2018 Čl. 1 Organizační struktura pracoviště vedoucí katedry tajemník

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů schválil podle ustanovení 27,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. pracoviště Katedra sportů v přírodě Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzita Karlova. účinnost od:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. pracoviště Katedra sportů v přírodě Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzita Karlova. účinnost od: ORGANIZAČNÍ ŘÁD pracoviště Katedra sportů v přírodě Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzita Karlova účinnost od: 27.8.2018 Čl. 1 Organizační struktura pracoviště vedoucí katedry tajemník katedry sekretářka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně Část I Základní ustanovení čl. 1 (1) V tomto organizačním řádu se používají shodně se zákonem a vnitřními předpisy a normami

Více

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně podle článku 6, odstavce 5 Statutu FSI VUT projednal dne 5. 12. 2013 návrh tohoto statutu a děkan Fakulty strojního inženýrství

Více

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Statut Schváleno akademickým senátem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě dne 16.3.2015 Ostrava 2015 Část první Úvodní ustanovení

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení S T A T U T F A K U L T Y I N F O R M A T I K Y A S T A T I S T I K Y V Y S O K É Š K O L Y E K O N O M I C K É V P R A Z E Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy

Více

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017 Opava, červenec 2017 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Organizační řád Fakulty humanitních studií

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Organizační řád Fakulty humanitních studií UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Postavení fakulty (1) Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen fakulta ) byla zřízena rozhodnutím

Více

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Č. j. 23796/2013-391 ze dne 21. října 2013 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Statut Statut Fakulty regionálního

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty životního prostředí České zemědělské

Více

Statut Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o.

Statut Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. 0 Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. Statut Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. Posláním Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. je rozšiřování možností vzdělávání pro zájemce motivované

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KAPLICE, OMLENICKÁ 436 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KAPLICE, OMLENICKÁ 436 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KAPLICE, OMLENICKÁ 436 ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Všeobecná ustanovení Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy, Omlenická 436, Kaplice upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze

Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen fakulta ) je součástí Vysoké školy

Více

Směrnice děkana č. 3D/2018 ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 Z

Směrnice děkana č. 3D/2018 ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 Z Číslo jednací: ZCU 005367/2018 V Plzni 1. března 2018 Směrnice děkana č. 3D/2018 ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 Z 15.12.2018 Článek 1 Základní

Více

Směrnice rektora č. 3 / Organizační řád Univerzitní knihovny Technické univerzity v Liberci

Směrnice rektora č. 3 / Organizační řád Univerzitní knihovny Technické univerzity v Liberci Směrnice rektora č. 3 / 2018 Název: Organizační řád Univerzitní knihovny Technické univerzity v Liberci Jméno: Funkce: Datum: Podpis: Garant: doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D. prorektor Právní kontrola:

Více

Organizační řád Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

Organizační řád Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Organizační řád Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Článek 1 Základní ustanovení Institut sociologických studií (dále jen institut) je součástí Fakulty sociálních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Dle 131 zákona č. 6/2002 Sb., v platném znění vydává Ministerstvo spravedlnosti: S T A T U T Justiční akademie Čl. 1 Úvodní ustanovení Statut Justiční akademie podrobněji vymezuje působnost a úlohy Justiční

Více

Základní umělecká škola Nehvizdy, příspěvková organizace se sídlem Bedřicha Mouchy 243, Nehvizdy 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní umělecká škola Nehvizdy, příspěvková organizace se sídlem Bedřicha Mouchy 243, Nehvizdy 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní umělecká škola Nehvizdy, příspěvková organizace se sídlem Bedřicha Mouchy 243, 250 81 Nehvizdy 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.jednací/ Spisový znak/ Skartační znak 01/2018 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Číslo: Datum: 21. 2. 2018 Opatření rektora, kterým se vydává Organizační řád Rektorátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

STATUT INSTITUTU PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI

STATUT INSTITUTU PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 20. června 2014, č. j. IKSP 202/2014, kterou se vydává STATUT INSTITUTU PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI Zveřejněno ve Sbírce Instrukcí a sdělení

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 13/2016 Statut Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Část I Úvodní

Více

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Směrnice děkana č. 2/2010 Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Část první - Základní ustanovení Čl. 1 Název, sídlo a symboly fakulty 1. Statut Slezské univerzity

Více

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: PD/04/2013 POKYN DĚKANKY Datum vydání: 27. 2. 2013 Ú: 1. 2. 2013 Vydává: Zpracoval: Počet stran: 9 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: Webová prezentace

Více

Základní škola Libiš, okres Mělník příspěvková organizace se sídlem Školní 10, Neratovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Černá, ředitelka školy

Základní škola Libiš, okres Mělník příspěvková organizace se sídlem Školní 10, Neratovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Černá, ředitelka školy Základní škola Libiš, okres Mělník příspěvková organizace se sídlem Školní 10, 277 11 Neratovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak O3 /2019 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Mgr. Martina Černá,

Více

Opatření děkana č. 2/2014. Organizační řád děkanátu a. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Opatření děkana č. 2/2014. Organizační řád děkanátu a. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Čl. 1 Úvodní ustanovení V Plzni dne 20. 2. 2014 Č. j.: 458/2014 Opatření děkana č. 2/2014 Organizační řád děkanátu a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád děkanátu a Lékařské fakulty

Více

Název. tel.: IČ: DIČ: CZ

Název. tel.: IČ: DIČ: CZ Název Vnitřní předpis Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Statut Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Jméno Funkce Datum Podpis

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI B1-6/2001 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA B1-6/2001 ORGANIZAČNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Obsah: Zpracoval: Platnost a účinnost: Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci vymezuje

Více

O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2017

O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2017 Pokyn děkana Právnické fakulty Masarykovy univerzity č. 10/2017 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2017 (ve znění účinném od 4. 12. 2017) Podle 28 odst. 1 zákona

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava

Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 18. 2. 2014 Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/14 Organizační

Více

Statut Řídící rady projektů podpořených z Evropského sociálního fondu ČR a Operačního programu Zaměstnanost. Článek 1. Úvodní ustanovení.

Statut Řídící rady projektů podpořených z Evropského sociálního fondu ČR a Operačního programu Zaměstnanost. Článek 1. Úvodní ustanovení. Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Palackého nám. 4 P.O. Box 60 128 01 Praha 2 Příloha 1 k příkazu ředitele ÚZIS ČR č. 14/2018 ze dne 31. července 2018 Statut Řídící rady projektů

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 46/2014 ze dne 12. 03. 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2-SLOVANY ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ VÝBORY RADA

Více

Organizační řád Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Organizační řád Svazu podnikatelů ve stavebnictví Organizační řád Svazu podnikatelů ve stavebnictví Organizační řád je vnitřní organizační normou Svazu podnikatelů ve stavebnictví (dále jen Svaz), která v souladu s obecně závaznými právními předpisy a

Více

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

jako jejím vnitřním předpisu: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

jako jejím vnitřním předpisu: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Platnost: 12. 9. 2017 Účinnost: 12. 9. 2017 PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH

Více

STATUT ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ

STATUT ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY DOPRAVNÍ Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne 24. dubna 2013 změny a doplnění Statutu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní. prof. Ing. Petr Konvalinka,

Více

Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava

Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 28. 1. 2010 Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/14 Organizační

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

A. 1. Stipendijní program prospěchový. a) podle prospěchu v uplynulém akademickém roce (odstavce 3 a 4)

A. 1. Stipendijní program prospěchový. a) podle prospěchu v uplynulém akademickém roce (odstavce 3 a 4) Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Opatření děkana č. 11/2018 Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (ve znění účinném od 10. října2018) Stipendia jsou na

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

Organizační řád. Směrnice číslo 1 organizace. verze ze dne

Organizační řád. Směrnice číslo 1 organizace. verze ze dne Organizační řád Směrnice číslo 1 organizace verze 2018.1 ze dne 5. 10. 2018 Předpis Organizační řád Forma nařízení Vnitřní směrnice Číslo 27 Verze 2018.1 ze dne 5. 10. 2018 Tato verze ruší předpis tentýž

Více

STATUT. Centra nových technologií ve strojírenství (dále NETME Centre)

STATUT. Centra nových technologií ve strojírenství (dále NETME Centre) Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně podle článku 6, odstavce 5 Statutu FSI projednal dne 21. 10. 2010 návrh tohoto statutu a děkan Fakulty strojního inženýrství

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

GRANTOVÝ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

GRANTOVÝ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 27. října 1999

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Náplň statutu Článek 1 Tento statut je vnitřním předpisem Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 V Ladech 6, 149 00, Praha 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZSEB/152/2016/STR Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2016 Směrnice nabývá platnosti

Více

Statut Fakulty humanitních studií (3.změna ; III. úplné znění ze dne )

Statut Fakulty humanitních studií (3.změna ; III. úplné znění ze dne ) Statut Fakulty humanitních studií (3.změna 2.6.2006; III. úplné znění ze dne 2.6. 2006) Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998

Více

STATUTU Fakulty elektrotechniky a informatiky ve znění dodatku č. II

STATUTU Fakulty elektrotechniky a informatiky ve znění dodatku č. II Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne 20.03.2018 Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/12 Statut Hornicko-geologické

Více