Mendelova univerzita v Brně. Provozně ekonomická fakulta. Organizační řád. Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mendelova univerzita v Brně. Provozně ekonomická fakulta. Organizační řád. Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně"

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Organizační řád Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně 2014

2 Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Provozně ekonomické fakulty (dále jen PEF ) Mendelovy univerzity v Brně (dále jen MENDELU ) je směrnicí fakulty ve smyslu 3 odst. 3 Statutu PEF. Vychází z obecně závazných právních předpisů, zejména ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, (dále jen zákon ), ze Statutu MENDELU, Statutu PEF a dalších vnitřních předpisů MENDELU a PEF. (2) Organizační řád PEF MENDELU (dále jen Organizační řád ) upravuje vnitřní členění a organizaci PEF, působnost a činnost orgánů, fakultních pracovišť, proděkanů, vedoucích ústavů a tajemníka. Článek 2 Orgány fakulty (1) Samosprávnými akademickými orgány PEF ve smyslu 25 zákona jsou: a) Akademický senát (dále jen AS ); je volen akademickou obcí PEF z řad jejích členů a jí odpovídá za svoji činnost. Působnost AS vychází ze zákona, Statutu PEF a Volebního a jednacího řádu AS PEF. b) Děkan; je jmenován rektorem MENDELU na základě návrhu AS. Působnost děkana vychází ze zákona a Statutu PEF. c) Vědecká rada (dále jen VR ); je jmenována děkanem na základě schválení členů VR v AS. Funkční období VR je shodné s funkčním obdobím děkana. Působnost VR je dána zákonem, Statutem PEF a Jednacím řádem Vědecké rady PEF. d) Disciplinární komise; je jmenována děkanem na základě schválení jejich členů AS, její postavení a působnost vymezuje 31 zákona, Statut PEF a Disciplinární řád PEF. Funkční období disciplinární komise je dva roky. (2) Dalším orgánem PEF je tajemník, který je jmenován a odvoláván děkanem. Při výkonu funkce je přímo řízen děkanem a jemu odpovídá za svěřené činnosti. Tajemník zejména: a) v souladu s právním řádem a vnitřními předpisy MENDELU a PEF řídí hospodaření a vnitřní správu PEF, b) zajišťuje hospodaření s prostředky PEF v souladu s platnými předpisy a v souladu se schváleným rozpočtem, c) zajišťuje správu majetku, který byl svěřen do užívání PEF a nebyl svěřen do užívání fakultních pracovišť, d) poskytuje metodické vedení vedoucím ústavů a sekretářkám při správě majetku a finančních prostředků, e) vytváří podmínky pro zajišťování jednotlivých agend PEF, 2

3 f) odpovídá za dodržování právních předpisů souvisejících s výkonem jednotlivých agend PEF, g) odpovídá za výplatu stipendií studentům PEF a výběr poplatků za studium, vyplývajících ze zákona a vnitřních předpisů MENDELU, h) odpovídá za personální stabilitu a kvalifikační růst pracovníků děkanátu, i) zajišťuje či osobně provádí další činnosti stanovené děkanem. (3) Poradními orgány děkana jsou: a) Vedení fakulty, které je tvořeno proděkany, tajemníkem a předsedou AS. Vedení fakulty připravuje podklady orgánům PEF k přijímání strategických rozhodnutí a zabývá se úkoly souvisejícími s operativním řízením PEF. b) Kolegium děkana, které je tvořeno vedoucími fakultních pracovišť a členy Vedení fakulty. Děkan svolává Kolegium děkana podle potřeby, nejméně jednou za čtvrtletí. Kolegium děkana projednává otázky týkající se činností PEF ve všech jejích oblastech. c) Oborové rady doktorských studijních programů, které jsou ustanoveny na základě 47 zákona. Sledují a hodnotí studium v doktorských studijních programech. Působnost oborových rad vymezuje zákon a Studijní a zkušební řád MENDELU. d) Programová rada, která je ustanovena na základě 9 odst. 2 Statutu PEF. Její působnost vyplývá z 8 Statutu PEF. Programovou radu tvoří děkan (který ji předsedá), proděkani, vedoucí ústavů, předsedové programových komisí a studenti, vždy po jednom za každý studijní program. Činnost programové rady spočívá v soustavném sledování a hodnocení bakalářských a navazujících magisterských studijních programů. Programová rada projednává návrhy předložené programovými komisemi. e) Programové komise, které jsou ustanoveny na základě 9 odst. 2 Statutu PEF pro každý studijní program a jsou určeny k soustavné evaluaci studijních programů resp. oborů bakalářských a navazujících magisterských studijních programů. Členy programových komisí a jejího předsedu jmenuje a odvolává děkan, členy komise jsou garanti všech akreditovaných oborů příslušných studijních programů; nejméně čtvrtinu členů tvoří studenti. Stálým členem všech programových komisí je proděkan pro pedagogickou činnost. f) Oborové komise, které jsou ustanoveny na základě 9 odst. 2 Statutu PEF pro každý akreditovaný obor a jsou určeny především k zajištění kvality a rozvoje studijních oborů a jejich personálního zabezpečení. Předsedu oborové komise, který je zároveň garantem oboru, a další členy komise jmenuje a odvolává děkan. g) Vědecké kolegium, které je poradním orgánem děkana v oblasti rozhodnutí souvisejících s vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činností (dále jen tvůrčí činnost ) PEF. Vědecké kolegium svolává dle potřeby jeho předseda, nejméně však jednou za šest měsíců. Předsedu i členy Vědeckého kolegia jmenuje a odvolává děkan. h) Komise účelově zřízené děkanem. Komise ustanovuje děkan svým rozhodnutím, ve kterém současně stanoví jejich časovou a věcnou působnost. Členy komise jmenuje a odvolává děkan. 3

4 Článek 3 Proděkani (1) Proděkani jsou zástupci děkana ve svěřených oblastech činností, v nichž jednají jeho jménem, není-li ve Statutu PEF, Organizačním řádu a dalších vnitřních předpisech a normách PEF uvedeno jinak. Proděkani jsou jmenováni děkanem po projednání v AS a děkanem jsou též odvoláváni. Proděkani metodicky řídí, koordinují a kontrolují činnost útvarů fakulty v oblastech své působnosti. (2) Proděkan pro pedagogickou činnost a) koordinuje pedagogickou činnost a odpovídá za rozvoj pedagogické činnosti v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech uskutečňovaných na PEF, b) koordinuje přípravu materiálů potřebných k akreditaci studijních oborů bakalářských a navazujících magisterských studijních programů, c) koordinuje tvorbu studijních opor, d) řídí organizaci a průběh studia prezenční i kombinované formy v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech, e) koordinuje činnost programových komisí a mezifakultní studium, f) ve spolupráci s programovými komisemi a vedoucími ústavů zabezpečuje evaluaci pedagogické činnosti, g) odpovídá za organizaci přijímacího řízení uchazečů o studium v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech, včetně zápisů do studia, h) sestavuje harmonogram studijních záležitostí pro akademický rok a odpovídá za jeho plnění, i) odpovídá za organizaci a průběh státních závěrečných zkoušek, j) odpovídá za organizaci zahraničních mobilit studentů a pracovníků PEF v pedagogické oblasti, k) metodicky řídí studijní agendu a činnost oddělení systémové integrace v pedagogické oblasti, l) odpovídá za řádné vedení studijní agendy v Univerzitním informačním systému (dále jen UIS ), m) zastupuje PEF při jednání v komisích na úrovni MENDELU v rozsahu svěřené činnosti, n) plní další úkoly, kterými jej pověří děkan. (3) Proděkan pro tvůrčí činnost a zahraniční vztahy a) koordinuje tvůrčí činnost na PEF a ve spolupráci s vedoucími ústavů odpovídá za její rozvoj, b) koordinuje zapojení pracovníků PEF do domácích a zahraničních grantových agentur a aktivní účast v nich, c) koordinuje zahraniční spolupráci, řízení vztahů s univerzitami, navazování kontaktů a působení v univerzitních sítích, d) vytváří předpoklady pro publikační činnost pracovníků PEF, 4

5 e) aktivně vyhledává a zabezpečuje možnost přístupu pracovníků PEF k informačním zdrojům, f) spolupracuje s ostatními proděkany na propojení výuky s tvůrčí činností, g) koordinuje popularizaci výsledků tvůrčí činnosti zejména formou konání seminářů a konferencí, h) metodicky řídí činnost Výzkumného centra PEF, i) odpovídá za řádné vedení agendy tvůrčí činnosti a evidenci publikačních aktivit pracovníků v UIS a jejich předání do národních registrů, j) metodicky řídí agendu tvůrčí činnosti, včetně agendy projektové, k) zastupuje PEF při jednání v komisích na úrovni MENDELU v rozsahu svěřené činnosti, l) plní další úkoly, kterými jej pověří děkan. (4) Proděkan pro koncepci a rozvoj a) připravuje základní koncepční materiály PEF, kontroluje jejich plnění a vypracovává zprávy o jejich plnění, b) metodicky řídí proces periodického hodnocení kvality hlavních činností PEF a zabezpečuje evidenci výstupů hodnocení, c) koordinuje činnosti spojené s kvalifikačním a odborným růstem pracovníků PEF, d) odpovídá za předložení relevantních materiálů k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem do VR, e) koordinuje přípravu materiálů potřebných k akreditaci oborů doktorských studijních programů a oborů habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem, f) odpovídá za organizaci a průběh studia v doktorských studijních programech, g) spolupracuje s ostatními proděkany na propojení výuky s tvůrčí činností, zejména v oblasti doktorských studií, h) v součinnosti s vedoucími fakultních pracovišť organizuje konání konferencí a seminářů pro doktorandy, i) organizuje činnost Interní grantové agentury, j) odpovídá za přípravu jednání a administrativu VR, k) zastupuje PEF při jednání v komisích na úrovni MENDELU v rozsahu svěřené činnosti, l) plní další úkoly, kterými jej pověří děkan. Článek 4 Fakultní pracoviště (1) Fakultními pracovišti jsou ústavy, výzkumné centrum a děkanát. 5

6 Článek 5 Ústavy (1) Ústavy jsou základními pracovišti PEF, na kterých se uskutečňuje pedagogická činnost a tvůrčí činnost. PEF je strukturována do následujících ústavů: 110 Ústav ekonomie (ÚE) 111 Ústav podnikové ekonomiky (ÚPE) 112 Ústav managementu (ÚMA) 113 Ústav statistiky a operačního výzkumu (ÚSO) 114 Ústav účetnictví a daní (ÚÚD) 115 Ústav marketingu a obchodu (ÚMO) 116 Ústav informatiky (ÚI) 117 Ústav práva a humanitních věd (ÚPHV) 118 Ústav financí (ÚF) (2) Ústav je řízen vedoucím, který je přímo řízen děkanem. Vedoucí ústavu ustanovuje a odvolává, po projednání s děkanem, svého zástupce. (3) Na každém ústavu je vedoucím ústavu ustanovena: OSSA osoba spravující studijní administrativu. OSSA koordinuje studijní a personální agendu ústavu ve vazbě na UIS. OSVT osoba spravující výpočetní techniku. OSVT ve spolupráci se systémovým integrátorem fakulty (dále jen SIF ) koordinuje a dohlíží na zavádění a provoz informačních a komunikačních technologií na ústavu. Poskytuje pracovníkům ústavu metodickou pomoc v oblasti ICT. ORIV osoba spravující údaje vkládané do RIV. ORIV poskytuje metodické informace pro vkládání dat do RIV a koordinuje tuto činnost na ústavu. (4) Ústavy mohou být členěny na oddělení. V čele oddělení stojí vedoucí oddělení, ustanovený vedoucím ústavu. Vedoucí ústavu o vytvoření oddělení a ustanovení a odvolání vedoucího oddělení písemně informuje děkana. Článek 6 Vedoucí ústavu (1) Vedoucí ústavu je jmenován děkanem na základě výběrového řízení a je děkanem odvoláván. (2) Vedoucí ústavu řídí ústav ve všech oblastech jeho činností, tj. pedagogické, tvůrčí, hospodářské, poradenské aj. Za všechny tyto činnosti je odpovědný děkanovi. Vedoucí ústavu zejména: a) postupuje v souladu s obecně závaznými předpisy souvisejícími se všemi činnostmi ústavu, vnitřními předpisy MENDELU a PEF a odpovídá za jejich osvětu a dodržování na vedeném pracovišti, 6

7 b) vytváří podmínky pro zvyšování odborné, vědecké a pedagogické kvalifikace pracovníků vedeného ústavu a pro jejich pedagogickou a tvůrčí činnost, c) odpovídá za odbornou, pedagogickou a vědeckou úroveň pracoviště, d) odpovídá za účelné využívání svěřených finančních prostředků a řádné hospodaření s majetkem, e) odpovídá za zveřejnění a aktuálnost dokumentace předmětů zajišťovaných ústavem a za plnění povinností definovaných ve Studijním a zkušebním řádu MENDELU, f) odpovídá za zveřejnění témat bakalářských, diplomových a disertačních prací studentů v odpovídajícím počtu a termínech, g) jmenuje vedoucí a oponenty bakalářských a diplomových prací, nese odpovědnost za odbornou správnost zadání, h) vyjadřuje se k návrhu individuálního plánu studia studentů doktorských studijních programů, i) v součinnosti se školitelem zajišťuje podmínky pro činnost studentů doktorského typu studia přidělených na ústav a dbá o jejich materiální zabezpečení a přiměřené zapojení do pedagogické a tvůrčí činnosti, j) jmenuje garanty předmětů a vytváří předpoklady pro výkon jejich činnosti, ověřuje plnění jejich povinností, k) vykonává kontrolu výuky, z níž vyhotovuje písemný záznam včetně vyjádření kontrolovaného, l) plánuje, rozděluje, kontroluje a vykazuje naplnění pedagogické činnosti v předmětech, zajišťovaných pracovníky ústavu, m) zpracovává návrhy koncepcí v rámci své působnosti a navrhuje opatření k jejich realizacím, n) rovnoměrně rozděluje úkoly v oblasti administrativní a organizační činnosti, o) pravidelně, alespoň jednou ročně, hodnotí veškerou činnost podřízených pracovníků, motivuje je k výukové, výzkumné a publikační činnosti, informuje děkana o nápravných opatřeních a navrhuje děkanovi výši osobních příplatků a odměn, p) schvaluje pracovní cesty pracovníků ústavu a schvaluje zprávu o výsledcích pracovní cesty, q) dbá na vybavení pracoviště zařízením, přístrojovou technikou, odbornou literaturou a dalšími prostředky, r) motivuje pracovníky ústavu k podávání grantových přihlášek, vytváří podmínky pro přijetí a úspěšné řešení grantů, pravidelně sleduje plnění grantových závazků, s) bezodkladně sděluje pracovníkům ústavu veškeré relevantní informace z jednání orgánů a poradních orgánů PEF zpravidla na pracovních poradách ústavu a z těchto porad zveřejňuje zápis, t) plní další úkoly, kterými jej pověří děkan či v rámci svých kompetencí proděkani PEF. 7

8 Článek 7 Výzkumné centrum (1) Výzkumné centrum je řízeno vedoucím Výzkumného centra. Vedoucí Výzkumného centra je na základě výběrového řízení jmenován děkanem a je děkanem odvoláván. Na výkon funkce se přiměřeným způsobem vztahují povinnosti vedoucího ústavu. (2) Výzkumné centrum aktivně vyhledává vědecká témata napříč všemi ústavy PEF. Výzkumné centrum poskytuje přiměřenou podporu při formování výzkumných týmů, přípravě projektových žádostí i vlastní realizaci vědeckých projektů. (3) Úkolem Výzkumného centra je podpora tvůrčího rozvoje a vzdělávání pracovníků všech ústavů PEF, především formou následujících činností: a) aktivním vyhledáváním, přípravou, vedením a administrativou fakultních projektů podporujících tvůrčí rozvoj, vzdělávání a mobilitu pracovníků PEF, b) podáváním, koordinací a administrativou fakultních projektů z oblasti tvůrčí činnosti, c) organizací vědeckých konferencí, d) organizací pravidelných fakultních workshopů a soutěží, e) ve spolupráci se zahraničním oddělením organizací mezinárodní spolupráce v oblasti tvůrčí činnosti, f) administrací spolupráce PEF s firmami a organizacemi v oblasti tvůrčí činnosti. (4) Výzkumné centrum zabezpečuje v plném rozsahu agendu tvůrčí činnosti. (5) Zásadní a koncepční otázky související s činností Výzkumného centra předkládá vedoucí Výzkumného centra Vědeckému kolegiu. (6) Vedoucí Výzkumného centra předkládá Vědeckému kolegiu jednou ročně zprávu o činnosti Výzkumného centra. Článek 8 Děkanát (1) Děkanát je strukturován do následujících jednotek: a) tajemník, který děkanát řídí, b) sekretariát děkana, který zajišťuje administrativně-správní podporu děkanovi. Je přímo řízen děkanem fakulty, c) oddělení systémové integrace, odpovídající za zavádění a provozování ICT na PEF, zastupující PEF při jednání s vývojovým týmem UIS a metodicky řídící činnost OSVT ústavů, d) studijní oddělení, řízené vedoucím studijního oddělení, zajišťující veškerou studijní agendu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů, 8

9 e) oddělení tvůrčí činnosti, jehož aktivity jsou v plném rozsahu zabezpečovány Výzkumným centrem, f) oddělení koncepce a odborného růstu, které zajišťuje agendu koncepce, agendu hodnocení kvality a agendu odborného růstu a doktorského studia, g) zahraniční oddělení zajišťující agendu zahraniční, h) oddělení public relations zajišťující agendu public relations, i) oddělení stipendií a poplatků zajišťující agendu stipendií a poplatků, j) další pracovníci organizačně přiřazeni na děkanát. (2) Děkanát zejména: a) vede níže uvedené agendy v souladu s právním řádem, předpisy MENDELU a PEF a potřebami PEF, b) zajišťuje administrativní podporu všem orgánům PEF a fakultním pracovištím, c) vykonává další činnosti na základě rozhodnutí děkana nebo tajemníka. (3) Studijní agenda je tvořena činnostmi spojenými se studiem v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech uskutečňovaných na PEF. Metodicky je studijní agenda řízena proděkanem pro pedagogickou činnost. Studijní agendu tvoří zejména: a) včasná a řádná administrace studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech, b) řádné a včasné vedení kompletní studijní evidence prostřednictvím UIS včetně zajištění dokladování evidovaných skutečností, potvrzování evidovaných skutečností na požádání studentů, popř. dalších oprávněných institucí, c) pravidelná kontrola plnění studijních povinností studentů, d) administrativní příprava a tvorba rozvrhů a organizace celého akademického roku, e) organizace přijímacího řízení včetně jeho vyhodnocení, f) organizace průběhu ukončování studia, zejména státní závěrečné zkoušky včetně příslušné dokumentace, g) vydávání, popř. součinnost při vydávání dokladů o studiu, h) organizace fakultních slavnostních obřadů, zejména imatrikulací a promocí, i) administrativní zajištění činnosti programové rady, programových komisí a disciplinární komise, j) zajištění a fakultní koordinace podpory studentů se specifickými potřebami při přijímacím řízení, zápisu do studia a samotném studiu; zajištění informovanosti o podmínkách studia studentů se specifickými potřebami, vedení evidence poskytnuté podpory studentům se specifickými potřebami a součinnost při funkční diagnostice, k) administrace realizovaných odborných praxí studentů včetně jejich vyhodnocení a zaznamenání do studijní evidence, l) příprava podkladů pro rozhodování děkana ve studijních záležitostech a pedagogické oblasti, m) další činnosti dle pokynů děkana a proděkana pro pedagogickou činnost. 9

10 (4) Agenda tvůrčí činnosti obsahuje vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí aktivity PEF zahrnující i projektovou a publikační činnost PEF. Metodicky je řízena proděkanem pro tvůrčí činnost a zahraniční vztahy. V rámci agendy tvůrčí činnosti jsou vykonávány organizační a administrativní práce spojené s tvůrčí činností PEF. Součástí agendy je zejména: a) administrace a evidence všech projektů s účastí PEF a sledování plnění přijatých závazků (udržitelnost projektů apod.), b) předávání a zveřejňování informací o tvůrčí činnosti na PEF, c) administrativa publikační činnosti a její předání do registrů, d) vedení evidence konferencí, workshopů a jiných aktivit, pořádaných na PEF, e) prezentace a popularizace výsledků tvůrčí činnosti pracovníků PEF, f) další činnost dle pokynů děkana a proděkana pro tvůrčí činnost a zahraniční vztahy. (5) Agenda zahraniční obsahuje činnosti související se zahraničními mobilitami studentů a pracovníků PEF a se všemi aktivitami, které PEF organizuje spolu se zahraničím. Metodicky je řízena proděkanem pro tvůrčí činnost a zahraniční vztahy. Zahrnuje organizační a administrativní činnosti zejména v těchto oblastech: a) zahraniční spolupráce, smluvních vztahů se zahraničními partnery, navazování kontaktů a působení v univerzitních sítích, b) zahraniční výměnné pobyty studentů a pracovníků PEF, c) účasti PEF na univerzitních projektech zahraničních mobilit a dalších formách zahraniční spolupráce, d) mobilit zahraničních studentů a pracovníků, uskutečněných na PEF, e) propagace samotné PEF a studia na PEF v zahraničí, f) další činnosti podle pokynů děkana a proděkanů. (6) Agenda koncepce je tvořena činnostmi spojenými se zpracováním, kontrolou a vyhodnocením základních dokumentů PEF. Metodicky je řízena proděkanem pro koncepci a rozvoj. Souvisí zejména s: a) tvorbou koncepčních materiálů, průběžných a závěrečných zpráv o jejich plnění a jejich prezentací, b) přípravou a průběhem jednání VR, c) další činností podle pokynů děkana a proděkana pro koncepci a rozvoj. (7) Agenda hodnocení kvality je tvořena činnostmi, spojenými s metodickou přípravou, kontrolou a evidencí výstupů periodického hodnocení (akademických) pracovníků PEF v jejich klíčových aktivitách. Metodicky je řízena proděkanem pro koncepci a rozvoj. Souvisí zejména s: a) přípravou a zpřístupněním metodiky hodnocení kvality, b) databází výstupů klíčových aktivit pracovníků PEF (evidence pedagogického vytížení, evidence hodnocení VaV a jiné), 10

11 c) evidencí členství PEF a pracovníků PEF ve vědeckých, odborných a jiných organizacích, d) evidencí hodnotících pohovorů pracovníků PEF se svým přímým nadřízeným. (8) Agenda odborného růstu a doktorského studia je tvořena organizačními a administrativními činnostmi souvisejícími s doktorským studiem, habilitačními řízeními a řízeními ke jmenování profesorem. Metodicky je řízena proděkanem pro koncepci a rozvoj. Součástí agendy je zejména: a) organizace přijímacího řízení do doktorských studijních programů, b) včasná a řádná administrace studia v doktorských studijních programech, c) řádné a včasné vedení kompletní studijní evidence prostřednictvím UIS, včetně zajištění dokladování evidovaných skutečností, potvrzování evidovaných skutečností na požádání studentů, popř. dalších oprávněných institucí, d) organizace příprav a průběhu konání státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací, e) vydávání, popř. zajištění vydání dokladů o studiu a jeho ukončení, f) administrativa spojená s činností oborových rad doktorského studia, g) příprava podkladů pro rozhodování děkana v záležitostech doktorských studií, h) souhrn činností spojených s průběhem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem ve smyslu zákona a vnitřních předpisů MENDELU a PEF, i) administrativní zajištění činností habilitačních komisí a komisí pro jmenování profesorem, j) hodnocení a podpora zvyšování kvalifikace pracovníků PEF. (9) Agenda stipendií a poplatků je tvořena činnostmi spojenými s přípravou a vyhotovením podkladů pro výplatu veškerých stipendií a výběr poplatků souvisejících se studiem. Řízena je tajemníkem. Jedná se zejména o: a) stipendia, která se udělují v souladu s obecně závaznými předpisy a interními předpisy MENDELU a PEF, b) poplatky, které souvisí se studiem a které se stanovují v souladu s obecně závaznými předpisy a interními předpisy MENDELU a PEF. (10) Agenda Public relations je tvořena činnostmi, zabezpečujícími komunikaci PEF s veřejností a komunikaci uvnitř PEF. Metodicky je řízena proděkanem pro koncepci a rozvoj. Pro oblasti činností, které jsou v kompetenci jednotlivých proděkanů, je přímo řízena příslušnými proděkany. Jedná se zejména o: a) koordinaci činností spojených se získáváním uchazečů o studium, b) podporu aktivní komunikace se studenty a zaměstnanci, udržování kontaktů s absolventy, c) spolupráci s firmami včetně zajištění služeb Kariérního centra a vyhledávání příležitostí pro praxe studentů, d) propagaci PEF na veřejnosti, přípravu propagačních materiálů, rozvoj vztahů s médii, spolupráci s univerzitním PR, organizační podporu pořádání společenských a propagačních akcí, přednášek a seminářů. 11

12 Článek 9 Závěrečná ustanovení (1) Za účelem upřesnění Organizačního řádu může děkan vydat upřesňující vyhlášky a rozhodnutí. (2) Ruší se Organizační řád ze dne Organizační řád nabývá účinnosti dnem jeho schválení v Akademickém senátu Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Organizační řád Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně byl schválen Akademickým senátem Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně dne 19. května Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan PEF Doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph. D. předseda AS PEF 12

Směrnice děkana č. 1/2018 Organizační řád Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Směrnice děkana č. 1/2018 Organizační řád Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Další předpisy PEF MENDELU Organizační řád Směrnice děkana č. 1/2018 Organizační řád Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Určeno: všem pracovníkům a studentům PEF č. j.: ze dne: 26.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Směrnice děkana č. 3/2018 Organizační řád Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně

Směrnice děkana č. 3/2018 Organizační řád Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Další předpisy Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Organizační řád Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Směrnice děkana

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem (dále jen organizační

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

FZV-B-17/09. Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

FZV-B-17/09. Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci V N I T Ř N Í N O R M A FZV UP FZV-B-17/09 Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.

Více

Část I. Všeobecná ustanovení 4

Část I. Všeobecná ustanovení 4 Obsah Část I. Všeobecná ustanovení 4 Článek 1 Fakulta 4 Článek 2 Práva fakulty 4 Článek 3 Struktura fakulty 4 Článek 4 Akademická práva a svobody 4 Článek 5 Vnitřní normy 5 Část II. Činnost fakulty 5 Článek

Více

Směrnice děkanky FEK ZČU č. 2DS/2018

Směrnice děkanky FEK ZČU č. 2DS/2018 Směrnice děkanky FEK ZČU č. 2DS/2018 Organizační řád Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni Článek 1 Obecná ustanovení 1. Organizační řád Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni (dále

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Opatření děkanky č. 22/2018

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Opatření děkanky č. 22/2018 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Opatření děkanky č. 22/2018 Název: Změna opatření děkanky č. 8/2018 Vymezení působností a pravomocí proděkanů Vymezení působností a pravomocí některých členů

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

Č. j.: UKKTF/20883/2018 V Praze dne 22. března OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2018 Působnost vedoucích kateder

Č. j.: UKKTF/20883/2018 V Praze dne 22. března OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2018 Působnost vedoucích kateder Č. j.: UKKTF/20883/2018 V Praze dne 22. března 2018 OPATŘENÍ DĚKANA č. 5/2018 Působnost vedoucích kateder V souladu s čl. 12 odst. 2 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen fakulta

Více

STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD

STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD Příloha č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ze dne 14. června 2017 Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád stanoví podrobnosti o struktuře a organizaci fakulty, sekcí

Více

FTK-B-18/04. Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého

FTK-B-18/04. Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého VNITŘNÍ NORMA FTK UP FTK-B-18/04 Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci upravuje

Více

Organizační řád Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Organizační řád Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Děkan Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Statutu Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ze dne 1.12.2009 vydává

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 1/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM Část I Úvodní ustanovení Organizační

Více

STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE STATUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Postavení fakulty (1) Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen fakulta ) byla zřízena rozhodnutím

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 11/2017 Organizační řád děkanátu KTF UK

OPATŘENÍ DĚKANA č. 11/2017 Organizační řád děkanátu KTF UK Č. j.: UKKTF/39731/2017 V Praze dne 5. prosince 2017 OPATŘENÍ DĚKANA č. 11/2017 Organizační řád děkanátu KTF UK V souladu s čl. 13 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy upravuji podrobnosti

Více

Organizační řád Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Organizační řád Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně Děkan Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Zlíně podle čl. 6 odst. 3 písm. a) Statutu Fakulty technologické VUT ze dne 30. srpna 1999 vydal dne 16. prosince 2002 tento Organizační

Více

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Č. j. 23796/2013-391 ze dne 21. října 2013 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Statut Statut Fakulty regionálního

Více

16/1-HN. Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého

16/1-HN. Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého Hlavní norma FTK UP (HN) 16/1-HN Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Platnost: dnem 7. 6. 2016 Účinnost: dnem 7. 6. 2016 Rozdělovník: Organizační řád

Více

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Řízená kopie č.: Razítko:

Více

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 24. července 2017 Opava, červenec 2017 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v

Více

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Část první Úvodní ustanovení 1 Základní údaje (1) Statut Provozně ekonomické fakulty

Více

Příkaz děkanky FF UJEP č. 39/2017. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Příkaz děkanky FF UJEP č. 39/2017. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkanky FF UJEP č. 39/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP. Část I Úvodní ustanovení. Čl. 1 Poslání Organizačního řádu Pedagogické fakulty UJEP

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP. Část I Úvodní ustanovení. Čl. 1 Poslání Organizačního řádu Pedagogické fakulty UJEP ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání Organizačního řádu Pedagogické fakulty UJEP Organizační řád Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem (dále jen "organizační

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ze dne.. Čl. 1. Úvodní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ze dne.. Čl. 1. Úvodní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. I STATUTU MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ze dne.. Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád stanoví podrobnosti o struktuře a organizaci fakulty, sekcí a dalších součástí

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení S T A T U T F A K U L T Y I N F O R M A T I K Y A S T A T I S T I K Y V Y S O K É Š K O L Y E K O N O M I C K É V P R A Z E Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy

Více

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2008 STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

Směrnice děkana č. 3/2017. Jméno: Funkce: Datum: Podpis: fakulty, fakulty / Část I. Úvodní ustanovení. Článek 1

Směrnice děkana č. 3/2017. Jméno: Funkce: Datum: Podpis: fakulty, fakulty / Část I. Úvodní ustanovení. Článek 1 m TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI \AJ Fakulta zdravotnických studií Směrnice děkana č 3/2017 Název: Organizační řád fakulty Jméno: Funkce: Datum: Podpis: ------ pověřena vedením Garant: Mgr Marie Froňková

Více

Příkaz děkana č. 2/2014

Příkaz děkana č. 2/2014 Příkaz děkana č. 2/2014 Organizační řád FSE UJEP V Ústí nad Labem, dne 30. 4. 2014 ČÁST I Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání organizačního řádu 1. Organizační řád Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad

Více

Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava

Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 18. 2. 2014 Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/14 Organizační

Více

Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017

Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017 Univerzita Pardubice STATUT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZE DNE 6. ČERVNA 2017 Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice se v souladu s ustanovením 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. odst. 2 písm. a)

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25.

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. STATUT FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. DUBNA 2017 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Statut fakulty ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Č. j.: MENDELU 8263/ Provozně ekonomická fakulta MENDELU

Statut fakulty ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Č. j.: MENDELU 8263/ Provozně ekonomická fakulta MENDELU Č. j.: MENDELU 8263/2017-191 Provozně ekonomická fakulta MENDELU Statut fakulty Akademický senát Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně Část I Základní ustanovení čl. 1 (1) V tomto organizačním řádu se používají shodně se zákonem a vnitřními předpisy a normami

Více

Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze

Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Statut Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen fakulta ) je součástí Vysoké školy

Více

Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava

Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 28. 1. 2010 Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/14 Organizační

Více

PŘÍKAZ DĚKANA Č. 1/2016

PŘÍKAZ DĚKANA Č. 1/2016 PŘÍKAZ DĚKANA Č. 1/2016 ORGANIZAČNÍ ŘÁD FSE UJEP RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., děkan PŘÍKAZ PRO FSE UJEP Platný od: 1. 3. 2016 Účinný od: 1. 3. 2016 Vydal: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. Zpracoval: Mgr.

Více

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne

STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne STATUT HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Ze dne 20.03.2018 Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/12 Statut Hornicko-geologické

Více

Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci V N I T Ř N Í P Ř E D P I S P Ř F UP PřF-A-04/05-N10 Změna Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Tímto předpisem se mění Statut Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Garant:

Více

Opatření děkana č. 2/2014. Organizační řád děkanátu a. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Opatření děkana č. 2/2014. Organizační řád děkanátu a. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Čl. 1 Úvodní ustanovení V Plzni dne 20. 2. 2014 Č. j.: 458/2014 Opatření děkana č. 2/2014 Organizační řád děkanátu a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád děkanátu a Lékařské fakulty

Více

Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně

Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Vnitřní předpisy Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního

Více

STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUT FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen FFÚ VŠE ) tvoří podle Statutu Vysoké

Více

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně podle článku 6, odstavce 5 Statutu FSI VUT projednal dne 5. 12. 2013 návrh tohoto statutu a děkan Fakulty strojního inženýrství

Více

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Statut Schváleno akademickým senátem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě dne 16.3.2015 Ostrava 2015 Část první Úvodní ustanovení

Více

II. Kompetence a působnost proděkanů

II. Kompetence a působnost proděkanů JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA OPATŘENÍ DĚKANA Č. 10/2004 VYMEZUJÍCÍ KOMPETENCE A PŮSOBNOST PRODĚKANŮ VE FUNKČNÍM OBDOBÍ 2004 2006 I. Obecná ustanovení a) Fakulta má 4

Více

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Směrnice děkana č. 2/2010 Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Dle 131 zákona č. 6/2002 Sb., v platném znění vydává Ministerstvo spravedlnosti: S T A T U T Justiční akademie Čl. 1 Úvodní ustanovení Statut Justiční akademie podrobněji vymezuje působnost a úlohy Justiční

Více

Název. tel.: IČ: DIČ: CZ

Název. tel.: IČ: DIČ: CZ Název Vnitřní předpis Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Statut Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci Jméno Funkce Datum Podpis

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Náplň statutu Článek 1 Tento statut je vnitřním předpisem Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické

Více

jako jejím vnitřním předpisu: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

jako jejím vnitřním předpisu: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Platnost: 12. 9. 2017 Účinnost: 12. 9. 2017 PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH

Více

STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů schválil podle ustanovení 27,

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2017 Akademický senát Fakulty životního prostředí České zemědělské

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 10/2016 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP Čl. 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkanky FF UJEP č. 20/2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 1. Děkanka

Více

Volba Vědecké rady FS ČVUT

Volba Vědecké rady FS ČVUT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Volba Vědecké rady FS ČVUT verze 01 leden 06 Koncept konstituce VR FS ČVUT a projednávání v AS Úkoly VR

Více

Směrnice rektora č. ZS 2/2018 Soubor požadavků a ukazatelů výkonu VFU Brno

Směrnice rektora č. ZS 2/2018 Soubor požadavků a ukazatelů výkonu VFU Brno V Brně 17. května 2018 č. j. 9110/18/288 Směrnice rektora č. ZS 2/2018 Soubor požadavků a ukazatelů výkonu VFU Brno Část A Bližší Pravidla zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících

Více

PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE

PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE ZE DNE 19. ČERVENCE 2017 Článek 2 Obecné předpoklady zajišťování a vnitřního hodnocení kvality 1. AVU je vysokou

Více

STATUTU Fakulty elektrotechniky a informatiky ve znění dodatku č. II

STATUTU Fakulty elektrotechniky a informatiky ve znění dodatku č. II Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo fakulty 1. Úplný název fakulty zní Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále

Více

Organizační řád Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

Organizační řád Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Organizační řád Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Článek 1 Základní ustanovení Institut sociologických studií (dále jen institut) je součástí Fakulty sociálních

Více

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Část první - Základní ustanovení Čl. 1 Název, sídlo a symboly fakulty 1. Statut Slezské univerzity

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i. VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ veřejná výzkumná instituce Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, tel. 224 922 381, 224 972 650, fax 224 972 873 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná

Více

Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého

Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého OBSAH ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 1 Úvodní ustanovení... 2 ČÁST II - AKADEMICKÁ OBEC FAKULTY A JEJÍ ORGÁNY... 2 2 AKADEMICKÁ OBEC PF UP... 2 3 ORGÁNY PF

Více

Statut. Právnické fakulty. Univerzity Palackého v Olomouci

Statut. Právnické fakulty. Univerzity Palackého v Olomouci Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci OBSAH STATUT PRÁVNICKÉ FAKULTY... 4 UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI... 4 ČÁST I Úvodní ustanovení... 4 1 Úvodní ustanovení... 4 ČÁST II Akademická

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Náplň statutu

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Náplň statutu STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Náplň statutu Tento Statut Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Číslo: Datum: 21. 2. 2018 Opatření rektora, kterým se vydává Organizační řád Rektorátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

Statut Fakulty humanitních studií (3.změna ; III. úplné znění ze dne )

Statut Fakulty humanitních studií (3.změna ; III. úplné znění ze dne ) Statut Fakulty humanitních studií (3.změna 2.6.2006; III. úplné znění ze dne 2.6. 2006) Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Stipendijní řád Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Přírodovědecké fakulty UJEP (dále jen Stipendijní řád ) upravuje

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V DOKTORSKÝCH

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V DOKTORSKÝCH Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně Akademický senát Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně v souladu se Studijním a zkušebním řádem Vysokého učení technického ze dne 20. 9.

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o. p. s. PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 19. 4. 2016 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení (1) V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

JEDNACÍ ŘÁD RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ze dne 19. května 2017

JEDNACÍ ŘÁD RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ze dne 19. května 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. května 2017

Více

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Směrnice děkana č. 2/2010 Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 13/ Č. j. 2052/2018

O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 13/ Č. j. 2052/2018 O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 13/ 2 0 1 8 Č. j. 2052/2018 Zpracoval: proděkan pro rozvoj, kolegium děkana Odpovídá: děkan fakulty Aktualizace zařazení akademických a vědeckých pracovníků Pedagogické fakulty

Více

NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty

NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Postavení fakulty (1) Národohospodářská fakulta (dále jen fakulta ) je součástí Vysoké školy

Více

GRANTOVÝ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

GRANTOVÝ ŘÁD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 27. října 1999

Více

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 10/2019 Statut Centra afrických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 10/2019 Statut Centra afrických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 10/2019 Statut Centra afrických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Základní ustanovení 1. S účinností

Více

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 17. července 2017

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Organizační řád Fakulty humanitních studií

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Organizační řád Fakulty humanitních studií UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: PD/04/2013 POKYN DĚKANKY Datum vydání: 27. 2. 2013 Ú: 1. 2. 2013 Vydává: Zpracoval: Počet stran: 9 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: Webová prezentace

Více

Distanční forma studia. dle studijního plánu, v rozsahu. dle určení školitele. po dohodě s doktorandem. alespoň jednou za studium

Distanční forma studia. dle studijního plánu, v rozsahu. dle určení školitele. po dohodě s doktorandem. alespoň jednou za studium Strana 1/ 7 Opatření děkana 7/09 ze dne 30. dubna 2009: o dalších povinnostech doktorandů Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze S ohledem na závěry přijaté při jednání Senátu Fakulty podnikohospodářské

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

STATUT A PRAVIDLA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY TECHNICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE

STATUT A PRAVIDLA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY TECHNICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE STATUT A PRAVIDLA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY TECHNICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ZE DNE 21.11.2018 1 STATUT A PRAVIDLA Interní grantové agentury TF ČZU vpraze ze dne xx.11.2018 Poslání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více