konan6ho 22. L.2Ot5, od 18:00 hodin, m riiiade v Zivanicich 26pis i Zastupitelstva obce Zivanice, ze zased6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "konan6ho 22. L.2Ot5, od 18:00 hodin, m riiiade v Zivanicich 26pis i Zastupitelstva obce Zivanice, ze zased6"

Transkript

1 Obec Zivanice Zastu pitelstvo obce Ziivanice ze zased6 konan6ho na 26pis i Zastupitelstva obce Zivanice, 22. L.2Ot5, od 18:00 hodin, m riiiade v Zivanicich Zahijeni zased6ni Zaseddni Zastupitelstva obce Z obce Petrem Lejhancenr (d6lejen (ddle jen zastupitelstvo) bylo zahijeno v 18 hodin starostou icil. Piedsedajici upozornil p iitomn6, ie z jedniinije vytvdien zvukorni a obrazovri zaznam. Piedsedajici sch0ze konstatoval, ip zaseddni bylo svol6no iiidne v souladu s $ 91 odst. 1 zdkona i. L28/2OOO Sb., o obcich (obecni zfizenil, v platndm zneni. Informace podle $ 93 odst. 1 zdkona o obcich byla na fiedni,desce ObeFniho riiadu Zivanice zveiejn6na v souladu se zdkonem po dobu nejm6n6 7 dni,a tood 15. L.2O7+ do 23. t.2ol5'. Souiasn6 byla zveiejn6na na elektronick6 fiedni desce. Piedsedajici sch0ze ddle z prezendini listiny piitomrlich dlen0 zastupitelstva (piiloha t. 1) konstatoval, ie piitomno je 5 dlen0 zastupitplstva (z celko'',r6ho poitu 7 vsech dlen0 zastupitelstva), takie zastupitelstvo je usndir:nischopn6 (podle 5 92 odst. 3 zdkona o obcich). Omluveni byli pani VEra RdliSovii a lng. Jaroslav lvlartyk6n. UrEeni oveiovatel0 a zapisovatfle Piedsedajici navrhl ur6it oveiovatpli zipisu pana Jiiiho Poivu a pan Milan Kolmana, zapisovatelem zdpisu Mgr. Moniku HorSkovou. K ndvrhu nebyly vzneseny iddn6 protindvrhy. Pied hlasovdnim dal piedsedajici moinost vyjridiit se pi[tomn'im obdanim. Zastupitelstvo obce Zivonice uriujp ovefovateli zcipisu pana Jiiiho Poivu o pana Milono Kolmano, zapisovatefem zdpisu Mgr. Moniku Hordkovou. Vfsledek hlasovdni: Pror 5 Proti 0 Zdrieli se 0 Usneseni i. 1 bylo schviileno. Striinka 1 z 7

2 SchvSlenf programu Piedsedajici sezndmil piitomn6 s ndvrhem programu. Pied hlasovdnim dal ptedsedajici moinost vyj;idiit se piitomn'im obdan0m. Zastupitelstvo obce Zivanice schvaluje ndstedujici progrom zased1nf: l)zahdjenf, kontrola prezenini listiny, sezndmeni s programem jedndni ll) Schvdleni rozpoitovdho opatfeni i. 2074L8 Ill) Schvdleniilenskdho piispdvku RSOB no rok 20j.5 lv) schvdlenismlouvy o vefejnych sluibdch v piepravd cestujfcfch (Dpmp, o. s.) V)Obecniples VI/ R0znd Vll)Diskuse Vfsledek hlasovdni: Pro 5 Proti0 Zdrieli se 0 Usneseni E. 2 bylo schv6leno. Bod lf -Schvdleni rozpodtov6ho opatienie.2t L LI Piedsedajici navrhl schvdlit navriend rozpodtov6 opatieni za rok Jedn6 se o fpravu stavu rozpodtu dle rozpodtovd skladby. Zastupitelstvo obce schtraluje rozpoitovd opatieni t Vfsledek hlasovini: Pro 5 Proti 0 Zdrielise 0 Usneseni i. 3 bylo schviileno. Bod lll- Schv6leni ilensk6ho piisp6vku RSOB na rok 2015 Piedsedajici navrhl schvdlit dlensk'i piispevek Regiondlnimu svazku obci Bohdanedsko na rok Obec Zivanice je v tomtr: svazku zastoupena od rol:u Svazek zastiesuje v dele se svfm starostou M6sto L6zn6 Bohdanei. Svazek obci spoleine ied o finandnl dotace. Piispdvek na rok za obec Zivanice je Kd. Zastupitelstvo obce Zivanice schvaluje ilenskrj, piispdvek RSOB na rok Vfsledek hlasov6ni: Pro 5 Proti 0 Zdrielise 0 Usneseni 6. 4 bylo schviileno. Strdnka 2 z 7

3 Bod lv - Schvdleni sntlouvy o veiejn'fch sluibdch v pieprave cestujicfch (Dpmp, a. s.) Piedsedajici navrhl schv6lit uzavieni smlouvy s Dopravnim podnikem m6sta Pardubice na linku dislo L8 pro rok Cena za L kilometr dini 29,50 Kd. Celkov'i piispdvek na rok 2015 je gt7 073 KE. Zastupitelstvo obce Zivunice uzoviit smlouvu s Doprovnim podnikem mdsto pordubice no tinku i. 7g pro rok 2075 ve vi,ii 31i Ki. Vfsledek hlasov6ni: Pro 5 proti 0 Zdrielise 0 Usneseni i. 5 bylo schvileno. Rfizn6: BodV-Obecniples Piedsedajici navrhl cenu listku - vstupndho 120 K,d, cenu listku do tomboly za 1 listek t0 Kd a cenu tomboly maximdln6 do Kd. Zastupitelstvo obce Zivanicet schvaluje cenu listku - vstupndho no obecni ples v cend 720 Ki, cenu Iistku do tomboly za L li:stek 70 Ki a cenu tomboly moximdlnd do i Ki. Vfsledek hlasovdni: Pro 5 Proti 0 Zdrieli se 0 Usneseni f. 6 bylo schviileno. Bod Vl - Schv6leni smrlouvy s oblastni charitorr pardubice Piedsedajici navrhl uzarriit smlouvu s oblastnl charritou Pardubice - provozem peeovatelsk6 sluiby. Potiebnost p6de posu;ruje socidlni pracovnik a je pod dohledem krajsk6ho iiadu a inspekce soci6lnich sluieb MPSV, Pifspdvek obce Zivanice na prvni pololetf roku 2015 dini Kd a bude zpdtnd vyridtovdn. Zastupitelstvo obce Zivqnice schvaluje uzavieni sr,nlouvy s oblastni charitou pardubice no pfispevek 1. pololetf roku 2075 ve'vyii '4 832 KC. Vfsledek hlasovini: Pro 5 Proti 0 Zdrielise 0 Usneseni E. 7 bylo schviileno. Bod Vll - Schv6leni odlpisov6ho pl6nu zdkladniskole Piedsedajici navrhl sctrv6lit odpisov'f pldn v zdlkladni Skole Zivanice dle piedan'ich podklad0. odpisov'i pl6n se t'ik6 rekonstrukce SkolnikuchynE (spo16k, elektrick6 zaiizeni). Zastupitelstvo obce Zivanice schvoluje odpisovf ptdn zdkladni ikoty Zivanice pro zaiizeni ikotni kuchynd. Vfsledek hlasovdni: Pro 5 Proti 0 Zdrielise 0 Usneseni t. 8 bylo schvileno. Strdnka 3 z 7

4 Bod Vlf f -Zpr6vafinarnEniho v'iboru Piedsedkyn6 finaniniho vriboru informovala o proveden6 kontrole u (detni obce dne :rs.l.zo:..s. Kontrola probehla za piitomnosti dlenfi finandniho rniboru pani Kammelov6 a Ing. Czagana. Zkontrolovdny byly rnidajov6 a piijmov6 doklady, faktury, stav pokladny a z0statky na ti6tech. Zaane nedostatky nebyly zjisttrny. Byl vyhotoven zdpis, kteni byl piedloien zastupitelstvu na tomto jedniini. dvrh usnesenf: Zdpis byl piedlozen zastupitel0m na vedomi. o tomto bode nebylo hlosovdno. Bod lx - abidka zabezpeeeni hasii6rny Piedsedajici navrhl schvdlit zakoupeni zabezpedovaciho zaiizeni do hasiidrny v Zivanicich dle piedloien6 nabidky ve v'i5i Kd. Zabezpedenf hasiidrny bylo jii projedndno a schvdleno na zaseddni zastupitelstva obce dne ,4 usnesenim d. 8. Zastupitelstvo obce Zivonice schvaluje zakoupeni zabezpeiovociho zoiizenf do hosiidrny v Zivoniclch. Vfsledek hlasov5ni: Pro 5 Proti 0 Zdrielise 0 Usneseni E. 9 bylo schviileno. Bod X - Piipominka pani Salavov6 k dopravni obsluinosti Piedsedajici informoval zastupitele o piipomince pani Salavov6 k dopravni obsluznosti, ie dopravni spoje na sebe nenavazurji. Trolejbus do Pardubic nenavazuje na autobus ze Zivanic. Starosta piislibil uplatn6ni ndmitek jak na dopravnim podniku v Pardubicich, tak na lredu a Krajsk6m 0iad, jei koordinuje jizdnf iiidy autobus&. D6le piedsedajlci informoval o ndvrhu pani Salavov6 ke slevov6 kart6 na autobusy pro obiany nad 70 let. Piedsedajici o moinosti vyiizeni podan'ich Zddosti o slevovou kartu bude dsle jednat. Jednd se o informaci. O tomto bodd nebylo hlasovdno. Bod Xl - Rekonstrukce silnice v eradu (od hasieiirny k petrlikovfml Piedsedajici informoval zastupitele o probl6mu s pozemkem, kteni neni ve vlastnictvi obce, kteni lezi pies celou Siii cesty. Vlastnictvi tohoto pozemku ser bude muset vyie5it pied rekonstrukci. Jednd se o informaci. O tomto bodd nebylo hlasovdno. Strdnka 4 z 7

5 Bod Xll - Vft6iek tiikrslov6 sbirky Piedsedajici informoval zastupitele o rniteiku tiikriilov6 sbirky ve vrisi Kd. prostiedky jsou urdeny na pomoc potirebn'im lidem dle dan'ich pravidel. Vftdiek z0stdvd v dan6m regionu, kde byly prostiedky vybrdny. Ilyly poddny ndmitky, ie by bylo vhodnejii provdd6t sbirku v odpolednich hodin6ch, kdy jsou obdan6 doma ze zamdstndni. Jednd se o informaci. O tomto bodd nebylo hlasovdno. Bod Xlll - Charitativni sbirka pro Michalku Hlavdikovou z D6dka Piedsedajici informoval zastupitele o charitativni prodejni rnistavd fotografii z peru v kolon6d6 v LSznich Bohdaned (25i. ledna biezna 2015). Cena jedn6 fotografie je 1500 Kd, 6i lze zaslat finanini piispevek. 6lklady na Skolku dini t6mdi i.o 000 Kd m6sidne. piispevek bude pouiit na asistenta ve speci6lni mateisk6 Skolce. Z iad veiejnost pii zased6ni zastupitelstva obce vzeiel ndvrh na zakoupen( 10 ks fotografii. V ndsledn6 diskusi s timto poitem zastupitel6 souhlasili. Zastupitelstvo obce Zivo'nice schvoluje zakoupeni 70 ks fotografii v cend ls oo0 Ki. Vfsledek hlasovsni: Pro 5 Proti 0 Zdrielise 0 Usneseni i. 10 bylo schrrr6leno. Diskuse: Z iad veiejnosti byl vznesen dotaz k rozpodtov6mu opatieni t , zda bylo piekrodeno ierp6ni rozpodtu. Pani 0detnl vysv6tlila, ie opatieni se t'ikii zdvdru roku 201.4, aby rozpodet (poloiky a paragrafy) odpovidal skutednosti- dle rozpodtov6ho zatiideni, nejen u v'idaj0, ale i dotaci. Rozpodet je pldn, kde rozpoitov6 prostiedky nelze naplsnovat piesn6 do hal6ie -jak budou derpdny, takie se pr0bein6 musi upravovat rozpodtovfmi opatienimi. Obec hospodaiila v roce 2014 (ieln6, rozpodet byl v piebytku. DSle bylo diskutovdno o potiebnosti a vytiienosti linky dislo 18 v nodnich hodindch a dopravnim spojeni linl<ov'imi autobusy. Bylo t6z diskutovdno o vyuiiti5kolniho hfistd pro veiejnost. D6le byl z iad veiejnosti vznesen poiadavek na zakoupeni defibrildtoru na obecni (iad. K zakoupeni defibrildtoru je nutno zjistit vice informaci (jakii je jeho cena, kde by byl umfstdn, kdo by byl proskolen v jeho obsluzer...) Piedsedajici ukondil zase,d6ni zastupitelstva v t9:1g. Str6nka 5 z 7

6 Piilohy zdpisu: 1) Prezendni listina Zdpis byl vyhotoven dne: $ Zapsalo: Mgr. Monika Horfikovd OvEiovatel4: p. Jiii Poivo p. Milon Kolmon kr- Petr Lejhonec Storosta obce Strdnka 6 z 7

7 PREZEei llsnrun Zased6ni zastupitelstva obce Zivanice 22,0L.20t5 18oo hodin Zasedaci mistnost OU Zivanice, Ep. 152 t.j. 22/01/20ts Horiikovai Monika fro^/zt Kolman Milan Lejhanec Petr Mamifiiik Marcel Martykdn Jaroslav Po5va Jiii C illtt v ts/,/ k-"u RdliSovd Vdra O7{6{ //+SA/,Q Str6nka 7 z 7

8 o I $o (^ o b $ o \\ s.! F o E. S G IG R S 6 s FF E 0 F R \t E T F. F o S a S o. =o $o F otrr tt