konan6ho 22. L.2Ot5, od 18:00 hodin, m riiiade v Zivanicich 26pis i Zastupitelstva obce Zivanice, ze zased6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "konan6ho 22. L.2Ot5, od 18:00 hodin, m riiiade v Zivanicich 26pis i Zastupitelstva obce Zivanice, ze zased6"

Transkript

1 Obec Zivanice Zastu pitelstvo obce Ziivanice ze zased6 konan6ho na 26pis i Zastupitelstva obce Zivanice, 22. L.2Ot5, od 18:00 hodin, m riiiade v Zivanicich Zahijeni zased6ni Zaseddni Zastupitelstva obce Z obce Petrem Lejhancenr (d6lejen (ddle jen zastupitelstvo) bylo zahijeno v 18 hodin starostou icil. Piedsedajici upozornil p iitomn6, ie z jedniinije vytvdien zvukorni a obrazovri zaznam. Piedsedajici sch0ze konstatoval, ip zaseddni bylo svol6no iiidne v souladu s $ 91 odst. 1 zdkona i. L28/2OOO Sb., o obcich (obecni zfizenil, v platndm zneni. Informace podle $ 93 odst. 1 zdkona o obcich byla na fiedni,desce ObeFniho riiadu Zivanice zveiejn6na v souladu se zdkonem po dobu nejm6n6 7 dni,a tood 15. L.2O7+ do 23. t.2ol5'. Souiasn6 byla zveiejn6na na elektronick6 fiedni desce. Piedsedajici sch0ze ddle z prezendini listiny piitomrlich dlen0 zastupitelstva (piiloha t. 1) konstatoval, ie piitomno je 5 dlen0 zastupitplstva (z celko'',r6ho poitu 7 vsech dlen0 zastupitelstva), takie zastupitelstvo je usndir:nischopn6 (podle 5 92 odst. 3 zdkona o obcich). Omluveni byli pani VEra RdliSovii a lng. Jaroslav lvlartyk6n. UrEeni oveiovatel0 a zapisovatfle Piedsedajici navrhl ur6it oveiovatpli zipisu pana Jiiiho Poivu a pan Milan Kolmana, zapisovatelem zdpisu Mgr. Moniku HorSkovou. K ndvrhu nebyly vzneseny iddn6 protindvrhy. Pied hlasovdnim dal piedsedajici moinost vyjridiit se pi[tomn'im obdanim. Zastupitelstvo obce Zivonice uriujp ovefovateli zcipisu pana Jiiiho Poivu o pana Milono Kolmano, zapisovatefem zdpisu Mgr. Moniku Hordkovou. Vfsledek hlasovdni: Pror 5 Proti 0 Zdrieli se 0 Usneseni i. 1 bylo schviileno. Striinka 1 z 7

2 SchvSlenf programu Piedsedajici sezndmil piitomn6 s ndvrhem programu. Pied hlasovdnim dal ptedsedajici moinost vyj;idiit se piitomn'im obdan0m. Zastupitelstvo obce Zivanice schvaluje ndstedujici progrom zased1nf: l)zahdjenf, kontrola prezenini listiny, sezndmeni s programem jedndni ll) Schvdleni rozpoitovdho opatfeni i. 2074L8 Ill) Schvdleniilenskdho piispdvku RSOB no rok 20j.5 lv) schvdlenismlouvy o vefejnych sluibdch v piepravd cestujfcfch (Dpmp, o. s.) V)Obecniples VI/ R0znd Vll)Diskuse Vfsledek hlasovdni: Pro 5 Proti0 Zdrieli se 0 Usneseni E. 2 bylo schv6leno. Bod lf -Schvdleni rozpodtov6ho opatienie.2t L LI Piedsedajici navrhl schvdlit navriend rozpodtov6 opatieni za rok Jedn6 se o fpravu stavu rozpodtu dle rozpodtovd skladby. Zastupitelstvo obce schtraluje rozpoitovd opatieni t Vfsledek hlasovini: Pro 5 Proti 0 Zdrielise 0 Usneseni i. 3 bylo schviileno. Bod lll- Schv6leni ilensk6ho piisp6vku RSOB na rok 2015 Piedsedajici navrhl schvdlit dlensk'i piispevek Regiondlnimu svazku obci Bohdanedsko na rok Obec Zivanice je v tomtr: svazku zastoupena od rol:u Svazek zastiesuje v dele se svfm starostou M6sto L6zn6 Bohdanei. Svazek obci spoleine ied o finandnl dotace. Piispdvek na rok za obec Zivanice je Kd. Zastupitelstvo obce Zivanice schvaluje ilenskrj, piispdvek RSOB na rok Vfsledek hlasov6ni: Pro 5 Proti 0 Zdrielise 0 Usneseni 6. 4 bylo schviileno. Strdnka 2 z 7

3 Bod lv - Schvdleni sntlouvy o veiejn'fch sluibdch v pieprave cestujicfch (Dpmp, a. s.) Piedsedajici navrhl schv6lit uzavieni smlouvy s Dopravnim podnikem m6sta Pardubice na linku dislo L8 pro rok Cena za L kilometr dini 29,50 Kd. Celkov'i piispdvek na rok 2015 je gt7 073 KE. Zastupitelstvo obce Zivunice uzoviit smlouvu s Doprovnim podnikem mdsto pordubice no tinku i. 7g pro rok 2075 ve vi,ii 31i Ki. Vfsledek hlasov6ni: Pro 5 proti 0 Zdrielise 0 Usneseni i. 5 bylo schvileno. Rfizn6: BodV-Obecniples Piedsedajici navrhl cenu listku - vstupndho 120 K,d, cenu listku do tomboly za 1 listek t0 Kd a cenu tomboly maximdln6 do Kd. Zastupitelstvo obce Zivanicet schvaluje cenu listku - vstupndho no obecni ples v cend 720 Ki, cenu Iistku do tomboly za L li:stek 70 Ki a cenu tomboly moximdlnd do i Ki. Vfsledek hlasovdni: Pro 5 Proti 0 Zdrieli se 0 Usneseni f. 6 bylo schviileno. Bod Vl - Schv6leni smrlouvy s oblastni charitorr pardubice Piedsedajici navrhl uzarriit smlouvu s oblastnl charritou Pardubice - provozem peeovatelsk6 sluiby. Potiebnost p6de posu;ruje socidlni pracovnik a je pod dohledem krajsk6ho iiadu a inspekce soci6lnich sluieb MPSV, Pifspdvek obce Zivanice na prvni pololetf roku 2015 dini Kd a bude zpdtnd vyridtovdn. Zastupitelstvo obce Zivqnice schvaluje uzavieni sr,nlouvy s oblastni charitou pardubice no pfispevek 1. pololetf roku 2075 ve'vyii '4 832 KC. Vfsledek hlasovini: Pro 5 Proti 0 Zdrielise 0 Usneseni E. 7 bylo schviileno. Bod Vll - Schv6leni odlpisov6ho pl6nu zdkladniskole Piedsedajici navrhl sctrv6lit odpisov'f pldn v zdlkladni Skole Zivanice dle piedan'ich podklad0. odpisov'i pl6n se t'ik6 rekonstrukce SkolnikuchynE (spo16k, elektrick6 zaiizeni). Zastupitelstvo obce Zivanice schvoluje odpisovf ptdn zdkladni ikoty Zivanice pro zaiizeni ikotni kuchynd. Vfsledek hlasovdni: Pro 5 Proti 0 Zdrielise 0 Usneseni t. 8 bylo schvileno. Strdnka 3 z 7

4 Bod Vlf f -Zpr6vafinarnEniho v'iboru Piedsedkyn6 finaniniho vriboru informovala o proveden6 kontrole u (detni obce dne :rs.l.zo:..s. Kontrola probehla za piitomnosti dlenfi finandniho rniboru pani Kammelov6 a Ing. Czagana. Zkontrolovdny byly rnidajov6 a piijmov6 doklady, faktury, stav pokladny a z0statky na ti6tech. Zaane nedostatky nebyly zjisttrny. Byl vyhotoven zdpis, kteni byl piedloien zastupitelstvu na tomto jedniini. dvrh usnesenf: Zdpis byl piedlozen zastupitel0m na vedomi. o tomto bode nebylo hlosovdno. Bod lx - abidka zabezpeeeni hasii6rny Piedsedajici navrhl schvdlit zakoupeni zabezpedovaciho zaiizeni do hasiidrny v Zivanicich dle piedloien6 nabidky ve v'i5i Kd. Zabezpedenf hasiidrny bylo jii projedndno a schvdleno na zaseddni zastupitelstva obce dne ,4 usnesenim d. 8. Zastupitelstvo obce Zivonice schvaluje zakoupeni zabezpeiovociho zoiizenf do hosiidrny v Zivoniclch. Vfsledek hlasov5ni: Pro 5 Proti 0 Zdrielise 0 Usneseni E. 9 bylo schviileno. Bod X - Piipominka pani Salavov6 k dopravni obsluinosti Piedsedajici informoval zastupitele o piipomince pani Salavov6 k dopravni obsluznosti, ie dopravni spoje na sebe nenavazurji. Trolejbus do Pardubic nenavazuje na autobus ze Zivanic. Starosta piislibil uplatn6ni ndmitek jak na dopravnim podniku v Pardubicich, tak na lredu a Krajsk6m 0iad, jei koordinuje jizdnf iiidy autobus&. D6le piedsedajlci informoval o ndvrhu pani Salavov6 ke slevov6 kart6 na autobusy pro obiany nad 70 let. Piedsedajici o moinosti vyiizeni podan'ich Zddosti o slevovou kartu bude dsle jednat. Jednd se o informaci. O tomto bodd nebylo hlasovdno. Bod Xl - Rekonstrukce silnice v eradu (od hasieiirny k petrlikovfml Piedsedajici informoval zastupitele o probl6mu s pozemkem, kteni neni ve vlastnictvi obce, kteni lezi pies celou Siii cesty. Vlastnictvi tohoto pozemku ser bude muset vyie5it pied rekonstrukci. Jednd se o informaci. O tomto bodd nebylo hlasovdno. Strdnka 4 z 7

5 Bod Xll - Vft6iek tiikrslov6 sbirky Piedsedajici informoval zastupitele o rniteiku tiikriilov6 sbirky ve vrisi Kd. prostiedky jsou urdeny na pomoc potirebn'im lidem dle dan'ich pravidel. Vftdiek z0stdvd v dan6m regionu, kde byly prostiedky vybrdny. Ilyly poddny ndmitky, ie by bylo vhodnejii provdd6t sbirku v odpolednich hodin6ch, kdy jsou obdan6 doma ze zamdstndni. Jednd se o informaci. O tomto bodd nebylo hlasovdno. Bod Xlll - Charitativni sbirka pro Michalku Hlavdikovou z D6dka Piedsedajici informoval zastupitele o charitativni prodejni rnistavd fotografii z peru v kolon6d6 v LSznich Bohdaned (25i. ledna biezna 2015). Cena jedn6 fotografie je 1500 Kd, 6i lze zaslat finanini piispevek. 6lklady na Skolku dini t6mdi i.o 000 Kd m6sidne. piispevek bude pouiit na asistenta ve speci6lni mateisk6 Skolce. Z iad veiejnost pii zased6ni zastupitelstva obce vzeiel ndvrh na zakoupen( 10 ks fotografii. V ndsledn6 diskusi s timto poitem zastupitel6 souhlasili. Zastupitelstvo obce Zivo'nice schvoluje zakoupeni 70 ks fotografii v cend ls oo0 Ki. Vfsledek hlasovsni: Pro 5 Proti 0 Zdrielise 0 Usneseni i. 10 bylo schrrr6leno. Diskuse: Z iad veiejnosti byl vznesen dotaz k rozpodtov6mu opatieni t , zda bylo piekrodeno ierp6ni rozpodtu. Pani 0detnl vysv6tlila, ie opatieni se t'ikii zdvdru roku 201.4, aby rozpodet (poloiky a paragrafy) odpovidal skutednosti- dle rozpodtov6ho zatiideni, nejen u v'idaj0, ale i dotaci. Rozpodet je pldn, kde rozpoitov6 prostiedky nelze naplsnovat piesn6 do hal6ie -jak budou derpdny, takie se pr0bein6 musi upravovat rozpodtovfmi opatienimi. Obec hospodaiila v roce 2014 (ieln6, rozpodet byl v piebytku. DSle bylo diskutovdno o potiebnosti a vytiienosti linky dislo 18 v nodnich hodindch a dopravnim spojeni linl<ov'imi autobusy. Bylo t6z diskutovdno o vyuiiti5kolniho hfistd pro veiejnost. D6le byl z iad veiejnosti vznesen poiadavek na zakoupeni defibrildtoru na obecni (iad. K zakoupeni defibrildtoru je nutno zjistit vice informaci (jakii je jeho cena, kde by byl umfstdn, kdo by byl proskolen v jeho obsluzer...) Piedsedajici ukondil zase,d6ni zastupitelstva v t9:1g. Str6nka 5 z 7

6 Piilohy zdpisu: 1) Prezendni listina Zdpis byl vyhotoven dne: $ Zapsalo: Mgr. Monika Horfikovd OvEiovatel4: p. Jiii Poivo p. Milon Kolmon kr- Petr Lejhonec Storosta obce Strdnka 6 z 7

7 PREZEei llsnrun Zased6ni zastupitelstva obce Zivanice 22,0L.20t5 18oo hodin Zasedaci mistnost OU Zivanice, Ep. 152 t.j. 22/01/20ts Horiikovai Monika fro^/zt Kolman Milan Lejhanec Petr Mamifiiik Marcel Martykdn Jaroslav Po5va Jiii C illtt v ts/,/ k-"u RdliSovd Vdra O7{6{ //+SA/,Q Str6nka 7 z 7

8 o I $o (^ o b $ o \\ s.! F o E. S G IG R S 6 s FF E 0 F R \t E T F. F o S a S o. =o $o F otrr tt

WObec Zivanice. konan6ho dne L7. L2.2OL5, od 18:00 hodin, 26pis. na Obecnim riiade v Zivanicich

WObec Zivanice. konan6ho dne L7. L2.2OL5, od 18:00 hodin, 26pis. na Obecnim riiade v Zivanicich WObec Zivanice Zastupitelstvo obce Zivanice 26pis ze zasedsni Zastupitelstva obce Zivanice, konan6ho dne L7. L2.2OL5, od 18:00 hodin, na Obecnim riiade v Zivanicich Zahdjeni zased6ni zastupitelstva Zasediini

Více

I d:.,,1. konan6ho dne L5.12.20L4, od 18:00 hodin, Ziipis. na Obecnim diad6 v Zivanicich. i-* :; -..l. ze zased6ni Zastupit,elstva obce Zivanice,

I d:.,,1. konan6ho dne L5.12.20L4, od 18:00 hodin, Ziipis. na Obecnim diad6 v Zivanicich. i-* :; -..l. ze zased6ni Zastupit,elstva obce Zivanice, i-* :; -..l I d:.,,1 ',.-,.t1"tt t \"-..-j",..,,"' obec Zivanice Zastupitelstvo obce Zivanice Ziipis ze zased6ni Zastupit,elstva obce Zivanice, konan6ho dne L5.12.20L4, od 18:00 hodin, na Obecnim diad6

Více

Z6pis ze z sedilni Zastupitelstva obce Libenice, konan6ho dne 19. l.20l5,od 19:00 hodin. 1. Zzhfijeni zasedrini zastupitelstva

Z6pis ze z sedilni Zastupitelstva obce Libenice, konan6ho dne 19. l.20l5,od 19:00 hodin. 1. Zzhfijeni zasedrini zastupitelstva Obec Libenice Zastupitelstv obce Libenice Z6pis ze z sedilni Zastupitelstva obce Libenice, konan6ho dne 19. l.20l5,od 19:00 hodin. 1. Zzhfijeni zasedrini zastupitelstva Tasedini Zastupitelstva obce Libenice

Více

konan6ho dne 13. 8. zots, od 18:00 hodin,

konan6ho dne 13. 8. zots, od 18:00 hodin, Obec Zivanice Zastupitelstvo obce Zivan ice Ziipis ze zaseddni Zastupitelstva obce Zivanice, konan6ho dne 13. 8. zots, od 18:00 hodin, na Obecnim f iad6 v Zivanicich Zah6jeni zased6ni zastupitelstva Zaseddni

Více

Zipis ze zasedf,nf Zastupitelstva obce Libeniceo konan6ho dne 27. 4.2015, od 19:00 hodin.

Zipis ze zasedf,nf Zastupitelstva obce Libeniceo konan6ho dne 27. 4.2015, od 19:00 hodin. Obec Libenice Zastupitelstvo obce Libenice Zipis ze zasedf,nf Zastupitelstva obce Libeniceo konan6ho dne 27. 4.2015, od 19:00 hodin. Zahfjeni zas ed 6nf zastupitelstva T.aseddni Zastupitelstva obce Libenice

Více

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s.

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Zápis č. 3/2015 ze zasedání představenstva Jihoměstská sociální, a. s., konaného dne 11. 2. 2015 místo jednání: zasedací místnost Šalounova ulice, Praha 11 Představenstvo:

Více

Obecni iriad Kramolna. Zasedfini nebylo pieruseno. Alena Kadav6, Jitka Krop6dkov6, Ing. Bohumil Pecold, Jiii Mar5ik, Ladislava Novotn6, Ing.

Obecni iriad Kramolna. Zasedfini nebylo pieruseno. Alena Kadav6, Jitka Krop6dkov6, Ing. Bohumil Pecold, Jiii Mar5ik, Ladislava Novotn6, Ing. ,/ Misto jedn6ni: Hodina zahifeni: Hodina ukondeni: Zdpis i.i z ustavujiciho zaseddni Zastupitelstva obce Kramolna, konan6ho dne 5. listopadu 2014 Obecni iriad Kramolna 18:00 hodin 18:40 hodin Doba pieru5eni

Více

obec Zrvnrurce ZASTUPITELSTVO OBCE Z.O.iitdosto koupi pozemku t35/29 84m2 - z6m6r prodeje. Piitomni 5 Nepiit. - oml. Program: Voii5kov6 Nevole

obec Zrvnrurce ZASTUPITELSTVO OBCE Z.O.iitdosto koupi pozemku t35/29 84m2 - z6m6r prodeje. Piitomni 5 Nepiit. - oml. Program: Voii5kov6 Nevole obec Zrvnrurce ZASTUPITELSTVO OBCE Sch0zi iidila Zapisovatel Voii5kov6 Nevole Piitomni 5 Nepiit. - oml. N6vrh usneseni OvEiovatel6 zdpisu Host6 Hrub'f, Jirsov6 Puhlovsk6 Schletter; Petr viz. prezeneni

Více

Z6pis i.30 12006 ze zasedhni zastupitelstva obce Velichovo konan6ho dne 28. 8. 2006. Program:

Z6pis i.30 12006 ze zasedhni zastupitelstva obce Velichovo konan6ho dne 28. 8. 2006. Program: r Z6pis i.30 12006 ze zasedhni zastupitelstva obce Velichovo konan6ho dne 28. 8. 2006 Piitomni : pp. Bitman Jiif, Hospodskjr Alois, OndrddkovdJana, Radakovid Jiii, Riedl Franti5ek, Rieger Pavel, Smejkal

Více

konan6ho dne L2.3.2015, od 18:00 hodin,

konan6ho dne L2.3.2015, od 18:00 hodin, ; ; \ \l wl Y'., '-l:. al Obec Zivanice Zastu pitelstv bce Zivanice ZSpis ze zasedini Zastupitelstva bce Zivanice, knan6h dne L2.3.2015, d 18:00 hdin, na Obecnim f iade v Zivanicich Za hiijen i zased5

Více

z AP I S i. 612015 ii t Program: 1. Volba ovdiovatelfl o Bez vy'j6dieni' 1. Volba oveiovatehi zdpisu

z AP I S i. 612015 ii t Program: 1. Volba ovdiovatelfl o Bez vy'j6dieni' 1. Volba oveiovatehi zdpisu i{ ii t z AP I S i. 612015 ze zasediniobecniho zastupitelstva konan6ho dne 30. 9. 2015 v Orli od 19.00 hod. I pfitomni: p. Haw6nek, Janou5kov6, Flifu, 1,6ikov6, Jenidek, Brabec, Homfl

Více

obec Zlvamce ZASTUPITELSTVO OBCE Piitomni 6 Nepiit. - oml. Voii5kovi Nevole Program : Zapisovatel

obec Zlvamce ZASTUPITELSTVO OBCE Piitomni 6 Nepiit. - oml. Voii5kovi Nevole Program : Zapisovatel obec Zlvamce ZASTUPITELSTVO OBCE Sch0zi iidila Zapisovatel R6liSovd Nevole Piitomni 6 Nepiit. - oml. Voii5kovi N6vrh usneseni Petr OvEiovatel6 zdpisu Schletter; Hrubf Host6 viz. prezenini listina Sch&ze

Více

z 12. z*seonrui zastuprrelsrva uesrsre casr PRAHA - suchdol

z 12. z*seonrui zastuprrelsrva uesrsre casr PRAHA - suchdol ZAPIS z 12. z*seonrui zastuprrelsrva uesrsre casr PRAHA - suchdol DNE 18. ZARI 2008 Udast piizah5jeni zased6ni: 13 zastupitel0 Omluveni: pi Turchichov6, Mgr. Borov6, Starosta konstatoval, 2e je piltomna

Více

OBEC KLICA]YY. 2) SchvSleni programu

OBEC KLICA]YY. 2) SchvSleni programu OBEC KLICA]YY 250 69 Vodochodv tco: ZIOSOS TEL.: 284 890 052 Obec Klidany Zastupitelstvo obce Klfdany Zipis ze zasedini Zastupitelstva obce Klidany konan6ho dne 17.03.2016, od 19.00 hod. Zah6ieni zasedini

Více

4) Schvdleni VfroEni zprixy Spoleinosti. 3) Schvileni zprfvy dozorii rady o vfsledku hospodaieni Spoleinosti

4) Schvdleni VfroEni zprixy Spoleinosti. 3) Schvileni zprfvy dozorii rady o vfsledku hospodaieni Spoleinosti RozHoDr\uri "rnnnvfho AKcroNAi,n v ptsonnosrr valne HRoMADy spor,nixosrr desk[ olympijslci a.s. IC 25268708, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 6, PSe 101 00, zapsanhv obchodnim rejstiiku veden6m Mdstsh-im

Více

Zapisovatel: Piitomno obdant: Host6:

Zapisovatel: Piitomno obdant: Host6: // Misto jednrini: Hodina zahdjeni: Hodina ukondenf: Zfpis i.iii ze zasedilni Zastupitelstva obce Kramolna, konan6ho dne 18. rinora 2015 Obecni riiad Kramolna 18:00 hodin 19:41 hodin Doba pieruseni zasedini:

Více

Ziipis. konan6ho dne 11. 5. 20t5, od 18:00 hodin, na Obecnim f iad6 v Zivanicich. ze zased6ni Zastupitelstva obce Zivanice,

Ziipis. konan6ho dne 11. 5. 20t5, od 18:00 hodin, na Obecnim f iad6 v Zivanicich. ze zased6ni Zastupitelstva obce Zivanice, bec Zivanice Zastupitelstv bce Zivanice Ziipis ze zased6ni Zastupitelstva bce Zivanice, knan6h dne 11. 5. 20t5, d 18:00 hdin, na Obecnim f iad6 v Zivanicich Zahijeni zasedi n i zastupitelstva Zaseddni

Více

Usnesenl. t/,/l T- Ing. Antonin Ma5talit. MUDr. Hana HerSkov5. starosta. mfstosta rostka. i j

Usnesenl. t/,/l T- Ing. Antonin Ma5talit. MUDr. Hana HerSkov5. starosta. mfstosta rostka. i j StatutSrni m6sto Ostrava mestskf obvod SlezskS Ostrava zastupitelstvo mestsk6ho obvodu Statut6rni rn6eto Usnesenl Ing. Antonin Ma5talit starosta I i j t/,/l T- MUDr. Hana HerSkov5 mfstosta rostka t-, Mestski

Více

Obec DuSniky, orsnny 6s,413 01 Roudnice n. L. tel.fax:+42o 416 847001 mob: 602 656 464

Obec DuSniky, orsnny 6s,413 01 Roudnice n. L. tel.fax:+42o 416 847001 mob: 602 656 464 Obec DuSniky, orsnny 6s,413 01 Roudnice n. L. tel.fax:+42o 416 847001 mob: 602 656 464 teo:00263593 e-mail: info@dusnikv.cz www.dusnikv.cz zlpts z g. ztsnnani z,rsruprrelstva obce DuSniry konan6ho dne

Více

1. Zahfieni. prezentace" volba orgdnri ShromiZddni. Zhpis z jedn6nf Shrom6id6nf Spoleienstvi vlastnikri domu ip. 3203 v Praze 10 Hyacintov 3208/8

1. Zahfieni. prezentace volba orgdnri ShromiZddni. Zhpis z jedn6nf Shrom6id6nf Spoleienstvi vlastnikri domu ip. 3203 v Praze 10 Hyacintov 3208/8 ,n a-a Zhpis z jedn6nf Shrom6id6nf Spoleienstvi vlastnikri domu ip. 3203 v Praze 10 Hyacintov 3208/8 se sfdlem: Hyacintov6 3208/8, L06 00 Praha 10 ICz 27171205, DIC: C227171205 zaps. u MS v Praze, odd.

Více

Zipis z 1O. zased6ni Zastupitelstva m6stsk6 66sti Praha - Kolovraty konan6ho dne 1i. prosinc e 2007 v prostor6ch Sport Klubu Kolovraty

Zipis z 1O. zased6ni Zastupitelstva m6stsk6 66sti Praha - Kolovraty konan6ho dne 1i. prosinc e 2007 v prostor6ch Sport Klubu Kolovraty Zipis z 1O. zased6ni Zastupitelstva m6stsk6 66sti Praha - Kolovraty konan6ho dne 1i. prosinc e 2007 v prostor6ch Sport Klubu Kolovraty & {t Piitomni:dlenov6ZMe: Michal H a ba rt ing', starosta Vladimira

Více

Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni

Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni odbor kontroly e1: Lr-oo9sn:/Hav Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni obec Kvitkov, ri oosr1531 za rok20l3 Plezkoumfni se uskuteinilo ve dnech: 16.10.2013 2.4.2014 nazdkladd zilkona()..42012004 Sb.,

Více

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_104589/201 1/KUSK ii.: oo3s4lt2or2lkusk Stejnopis e. fu Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce VRATKOV Ii:00639753 za rokzoll

Více

úř ě ý ě ř ě ý ě ěř ř ý ě ž ř ý ž ě ř ž ě ý ř ň ň ř ý ň ř ň ž ř ž ý ú ý ž

úř ě ý ě ř ě ý ě ěř ř ý ě ž ř ý ž ě ř ž ě ý ř ň ň ř ý ň ř ň ž ř ž ý ú ý ž obecn úřad Lekovice tel: 722 695 930, Lekovice 38,58282 GolvJenkov 60] 822 7 II leskovicehb@leskovicehb.cz ZÁPIS ZE ZASEDÁXÍ ZISTUPITELSTVA OBCE LEŠKOVICE poř. slo: 02l l2l201,3 konan dnez 21,.12.2013

Více

KRAJ. svol6vam. V soufadu s S 40 odst. 1 zakona i. 12912OOO Sb., o krajich, v platn6m zn6ni. na dtvrtek 16. dubna 2015 od 10:00 hodin.

KRAJ. svol6vam. V soufadu s S 40 odst. 1 zakona i. 12912OOO Sb., o krajich, v platn6m zn6ni. na dtvrtek 16. dubna 2015 od 10:00 hodin. KRAJ 'l Datum 2,4. 2015 V soufadu s S 40 odst. 1 zakona i. 12912OOO Sb., o krajich, v platn6m zn6ni svol6vam 1 6. zased6ni Zastu pitelstva J ihodesk6ho kraje na dtvrtek 16. dubna 2015 od 10:00 hodin..zasedani

Více

ZASTUPITELSTVO OBCE OBEC ZIVANICE. Nepiit. - oml. Piitomni 7. Schletter; Hrubtf. Ov6iovatel6 zdpisu. RiiliSovii Nevole. Zapisovatel.

ZASTUPITELSTVO OBCE OBEC ZIVANICE. Nepiit. - oml. Piitomni 7. Schletter; Hrubtf. Ov6iovatel6 zdpisu. RiiliSovii Nevole. Zapisovatel. OBEC ZIVANICE ZASTUPITELSTVO OBCE Schrizi iidila Zapisovatel RiiliSovii Nevole Piitomni 7 Nepiit. - oml. Ndvrh usneseni Ov6iovatel6 zdpisu Hoste VoiiSkovd Schletter; Hrubtf viz. prezenini listina Schfrze

Více

L FRAI{A 5. I r rscsrstra tasr. vpsrsra iasr praha s. uneo vbsrsrp iasrr praha s

L FRAI{A 5. I r rscsrstra tasr. vpsrsra iasr praha s. uneo vbsrsrp iasrr praha s I r rscsrstra tasr L FRAI{A 5 J vpsrsra iasr praha s uneo vbsrsrp iasrr praha s PRAVIDLA PRO YYULLVAXI UdNTOWCU NETNVE SrrilviCn pi.ispf vrri NA s rravovani nt ri cl. I Piedm6t fpravy Udelem t6chto pravidel

Více

obecn úřad Lekovice tel: Lekovice 38,58282 GolůvJenkov 7 22 695 93O, 607 822 leskovicehb @ 7 l leskovicebb.cz Z^PISZE ZASEDANI ZASTUPITELSTVA OBCE LESKOVICE poř. slo: 0111212015 konan dne: 21.12.2015 v

Více

4 1*'"'*J:l;,iiil,;,",,i;ilf:::.:T;J5ilx:T,:il?.?l;yRt'l;l;!;';1"." piik,adu dobr6 praxe -

4 1*''*J:l;,iiil,;,,,i;ilf:::.:T;J5ilx:T,:il?.?l;yRt'l;l;!;';1. piik,adu dobr6 praxe - Mistni akdni skupina Krdlovstvi- Jestiebi hory, o.p.s. Pod Mdstem 624,542 32 Upice, tel.: 499 397 232, - patovstv IESTDEBI lilopr ZAPIS Valn6 shrom6ideni Mistni akini skupiny Kr6lovstvi - Jestiebi hory,

Více

tel 722 695 930,607 8227l1 obecn úřad Lekovice Lekovice 38,58282 GolůvJenkov leskovicehb@leskovi cehb.cz ZÁPIS ZEZASEnÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LEŠKOVICE poř. slo:0tl03l20l4 konan,dne: 2!.03.20t4 v 18:00

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 25.6.2007

Zápis z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 25.6.2007 Zápis z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 25.6.2007 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Josef Brouček, Josef Novák Omluven: Vlasta Tišlerová, Stanislav Kahuda, Michaela Jůzková

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Usnesenf z XX. vefejn6ho zasedini zastupitelstva obce ze dne 7.10.2010

Usnesenf z XX. vefejn6ho zasedini zastupitelstva obce ze dne 7.10.2010 Usnesenf z XX. vefejn6ho zasedini zastupitelstva obce ze dne 7.10.2010 I. Zastupitelstvo obce S C HVAL UJE : bod 4) Bezhplatnypievod pozemkri v trati Oujezdky p.d. 8210 o v'-imdie 4n r# ap.d,.8269 o v'jmdie

Více

ZAPIS ze 3. veíejného zasedóní zastupitelswa mèsta dne 12.5.2008. PhDr.Biskupovó

ZAPIS ze 3. veíejného zasedóní zastupitelswa mèsta dne 12.5.2008. PhDr.Biskupovó ZAPIS ze 3. veíejného zasedóní zastupitelswa mèsta dne 12.5.2008 VeÍejné zasedfuní iídil - starosta mésta pan Jaroslav Rovnf Místo konríní - zasedací místnost MèstU llroanètín Òas konóní - 12.5.2008 od

Více

et. z UEel nadainiho fondu

et. z UEel nadainiho fondu STATUT NadaEniho fondu Neuron na podporu v6dy Preambule Karel JaneEek, PhD., r.e.:73o72612039, bytem U Tieti baterie to48121,160 00 Praha 5 Bievnov, zaloiil nadaini fond s ndzvem "Nadadni fond Neuron na

Více

c) zvyitit vydaje ) Rozpodet obce Nevdzice na rok ) Ostatni, rizne.

c) zvyitit vydaje ) Rozpodet obce Nevdzice na rok ) Ostatni, rizne. Zdpis z veiejn6 schrize zastupitelstva obce Nevdzice konan6 v ritery 23. prosince2014 od 17.oo v kancel6ii obecniho uiadu. Piftomni: Bakus, Kovanda, Kyrian, MaSanka, Pobifslo, Pobiislov6. ( v3ichni zvoleni

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. ledna 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. ledna 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. ledna 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Škvořetice, konaného dne 4.11.2014 od 19.00 hodin

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Škvořetice, konaného dne 4.11.2014 od 19.00 hodin Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Škvořetice, konaného dne 4.11.2014 od 19.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Škvořetice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19.00 hodin dosavadním

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.03/2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 1/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 1/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 7. 1. 2016 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

Zprfxa o posouzeni a hodnoceni pfijatych nabfdek

Zprfxa o posouzeni a hodnoceni pfijatych nabfdek OBEC KRASOV i. p. 29r.794 01 Krasov C 002 96 l2l D datov6 schrinkv: ubxavmm Zprfxa o posouzeni a hodnoceni pfijatych nabfdek pro zakfnku mal6ho rozsahu na stavebni pr6ce,,zkvalitneni zdzemf volnodasovych

Více

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov Starosta obce zahájil 3. zasedání ZO Bezkov v 16.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č.

Více

TATCE r(t 00239844 z^ rok20l2

TATCE r(t 00239844 z^ rok20l2 Kraisk'0iad StiedoEesk6ho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SoZn: SZ 095792/20121KUSK il., oo3?6sl20r3^(usk Stejnopis d.,/ Zprina o vfsledku piezkoumrini hospodaieni obce TATCE r(t 00239844 z^ rok20l2 Piezkoumdni

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany konaného dne 30. září 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany konaného dne 30. září 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany konaného dne 30. září 2015 Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce Petrem

Více

OBEC JANSKÁ. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Obce Janská, které se konalo dne 13. 9. 2013

OBEC JANSKÁ. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Obce Janská, které se konalo dne 13. 9. 2013 OBEC JANSKÁ Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Obce Janská, které se konalo dne 13. 9. 2013 Jednání Zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Janské od 18,05 hodin, ukončeno bylo

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MOKRÝ LOM ZA R. 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MOKRÝ LOM ZA R. 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MOKRÝ LOM ZA R. 2011 Rozpočet obce na r. 2011 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 29. 12. 2010 jako vyrovnaný ve výši 1 197 651 Kč. Rozpočet byl dále v průběhu roku upravován

Více

OBEC VOLEČ Lázně Bohdaneč, IČO :

OBEC VOLEČ Lázně Bohdaneč, IČO : OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 Zápis č. 6/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 23.9.2016 od 19:00 hodin Přítomni: p. Ing. Soňa Machurová, p. Petr Heteš,,

Více

zastupitelstva obce Zadni Tiebafi

zastupitelstva obce Zadni Tiebafi Zirpis i. 1/20 lsnzz veiejn6ho zasedrini zastupitelstva obce Zadni Tiebafi konan6ho dne 10.2.2015 od 19.00 hodin ve Spoleiensk6m dom6, Na Ndvsi 4 Zased6ni Zastupitelstva obce Zadni Tieban (d6leteljako,,zastupitelstvo")

Více

Ndvrh rozpoitu na rol< _2016

Ndvrh rozpoitu na rol< _2016 Ndvrh rozpoitu na rol< _2016 nozpoerove pnf:vry: 1111 Dafi z piijm0 fyzickvch osob ze ZVe 1 500 000 11,12 Dafi z piijmri fyzick'ich osob ze SVe 15 00c 1113 Dai z piijmfi fyzick'ich osob z kapitslovrich

Více

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT r a a,'i.a ;a&s, OP Vzd6lAvAnt pro konkutoncsbchopnost Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 1., Veiejn6 zakiszky Ndzev zakdzky: Video poiady Registradni dislo projekt

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

E: 26096820, D I e: C226O96820. l.objednatel. ll. Piedmdt smlouvy. lc:72048972

E: 26096820, D I e: C226O96820. l.objednatel. ll. Piedmdt smlouvy. lc:72048972 Srnlouva o dilo uzaviend podle obchodnho zdkoniku L Smluvni strany l.objednatel Ndrodni hiebiin Kladruby nad Labem, Stdtni piispdvkovd organizace 533 14 Kladruby nad Labem lc:72048972 Jednajlci ieditelem

Více

proti - 0 zdržel se 0

proti - 0 zdržel se 0 1 č.j. 2/2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2010 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: - zapisovatel: Petr Vondrovic - ověřovatelé

Více

- velikost bytu - umisteni bltu - moznost uzivri,ni v;y'tahu - kategorie bytu. BydliStd trval6:... ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni

- velikost bytu - umisteni bltu - moznost uzivri,ni v;y'tahu - kategorie bytu. BydliStd trval6:... ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni Drim s pedovatelskou sluzbou Skalka I 120, prachatice Drim s pedovatelskou sluzbou SNP 559, Prachatice Piijmeni, jmeno: e o Zadateli: Rodn6 ptijmeni. Datum

Více

Zápis z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.09.2013 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.00 hod.

Zápis z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.09.2013 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.00 hod. Zápis z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.09.2013 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.00 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František Ďurčík, Miroslav Hovjacký,

Více

ledku pi;ezkoumrini hospodaieni

ledku pi;ezkoumrini hospodaieni Krajshj fiad S Odbor finandni kontroly Zborovskd 11 15021 Praha 5 esk6ho kraje SpZn: SZ _86240/ 2008 IKU ij., 009248/2009/KUSK Stejnopis d. 2 Zprhva o ledku pi;ezkoumrini hospodaieni Obce ESTAJO\r'ICE,

Více

) Kontrola zipisu z 2. zasedrini RMe

) Kontrola zipisu z 2. zasedrini RMe Mdstsk6 eest Praha-Dolni Chabry Rada mcstsk6 Cisti Zripis I. 013/lllRMe ze dne 22.8.2011 Piitomni: Omluveni: Host : od 7:00 hod. p. Malin4 p. Mali, p. Cutych od l8:00 hod. pi Nigrinovriq p. Smid Ovdiovateli

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 25.2.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 19,00 hod.

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 19,00 hod. Obec Havraníky Zastupitelstvo obce Havraníky Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne, od 19,00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Havraníky

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 7 / 2015, které se konalo dne 14. 10. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 7 / 2015, které se konalo dne 14. 10. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 7 / 2015, které se konalo dne 14. 10. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Z á p i s z 7. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 24. dubna 2016 v hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 7. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 24. dubna 2016 v hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 7. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 24. dubna 2016 v 15 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Martina Junová,

Více

Zápis ze 6. zasedání zastupitelstva obce Svinčany konaného dne 24. 09. 2015 od 18:30 hodin v kanceláři Obecního úřadu Svinčany

Zápis ze 6. zasedání zastupitelstva obce Svinčany konaného dne 24. 09. 2015 od 18:30 hodin v kanceláři Obecního úřadu Svinčany Zápis ze 6. zasedání zastupitelstva obce Svinčany konaného dne 24. 09. 2015 od 18:30 hodin v kanceláři Obecního úřadu Svinčany Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Svinčany (dále

Více

Zápis č. 30/2013 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 20. 9. 2013

Zápis č. 30/2013 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 20. 9. 2013 Zápis č. 30/2013 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 20. 9. 2013 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Hf;*yE-.-,m* # ZSHanry 12 - Nfkup tablett s piislu5enstvfm

Hf;*yE-.-,m* # ZSHanry 12 - Nfkup tablett s piislu5enstvfm Hf;*yE-.-,m* # y ly f fond v er EVROpSXA UNIE r,rr-a*ilr'? iliicv,"r,rr:vy' pro konkurencocchopnort INVESTICE Do ROZVOJE vzoemvarui Rozhodnuti zadavatele o vyberu nejvhodn6j5f nabidky 1. Veiejnri zakinkt

Více

t-r r.f+ L. Veiejnd zakdzka 2. ldentifikaini fdaje o zadavateli *** *** :-"':"'!_ ZApis o posouzeni a hodnoceni nabidek

t-r r.f+ L. Veiejnd zakdzka 2. ldentifikaini fdaje o zadavateli *** *** :-':'!_ ZApis o posouzeni a hodnoceni nabidek * * evrops * soclalnl :-"':"'!_ MtNtsTERSrvO SrolSrvf. fond v CR rvnopsra ururr''' naixo#*"n irioizv;fdvi': INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI r.f+ t-r OP Vzdil6vrini ko kurenceschopnost -- ZApis o posouzeni

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 17,00 hod.

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 17,00 hod. Obec Havraníky Zastupitelstvo obce Havraníky Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne, od 17,00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Havraníky

Více

KRAJSKY URAD JIHOEESKY KRAJ

KRAJSKY URAD JIHOEESKY KRAJ KRAJSKY URAD JIHOEESKY KRAJ EKONOMICKY ODBOR ODDEIENi PRTZKUMU A METODIKY HOSPOONRENi OECI KUJCK 1771212}'rc OeXO-pn stejnopis c. Zpriva o vvsledku piezkoumini hospodaieni za rok 2013 Obec N6mEice, le

Více

Obec Jasenice Zápis č. 1 Zastupitelstvo obce Jasenice

Obec Jasenice Zápis č. 1 Zastupitelstvo obce Jasenice Obec Jasenice Zápis č. 1 Zastupitelstvo obce Jasenice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jasenice, konaného dne 8. 11. 2010, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedáni Zastupitelstva

Více

ZAPISE ze z^sed6nf obecnfho zastupitelstva konan6ho dne v Orli od hod. Program:

ZAPISE ze z^sed6nf obecnfho zastupitelstva konan6ho dne v Orli od hod. Program: ZAPISE.512016 ze z^sed6nf obecnfho zastupitelstva konan6ho dne 31. 8.2016 v Orli od 19.00 hod. Piitomni: p. Havr6nek, Flidr, 26dkovit,Jenidek, Brabec, Hornik, Piihoda, Chrbolka Omluveni: p. Javtrkov6,

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 7. března 2012

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 7. března 2012 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 7. března 2012 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 11/2014 ze dne

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 11/2014 ze dne Zápis z veřejného zasedání OZ č. 11/2014 ze dne 10. 12. 2014 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Michaela Matoušková, Miloš Švejk, Bc. Josef Tuček, Iva Blažková, Kateřina Teplá, Hana Popková, Ing. Marta

Více

Zápis č. 13/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 16. 12. 2011

Zápis č. 13/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 16. 12. 2011 Zápis č. 13/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 16. 12. 2011 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.7.2013 v 19:00

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.7.2013 v 19:00 Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.7.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.7.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah...1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele...2 2. Program

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou Novákovou

Více

konan6ho dne OLG,od 18:00 hodin,

konan6ho dne OLG,od 18:00 hodin, Obec Zivanice Zastupitelstv bce Zivanice Z6pis ze zased6ni Zastupitelstva bce Zivanice, knan6h dne 28.7.2OLG,d 18:00 hdin, na Obecnim riiad6 v Zivanicich Zahdjeni zaseddni zastupitelstva Zased6ni Zastupitelstva

Více

7 členů (dle přiložené prezenční listiny) 1 host (dle přiložené prezenční listiny) Program:

7 členů (dle přiložené prezenční listiny) 1 host (dle přiložené prezenční listiny) Program: Zápis z XXXVI. zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice, konaného dne 4.července 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici se zahájením v 19.00 hodin Přítomno: 7 členů (dle přiložené prezenční

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 6. 3. 2015.

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 6. 3. 2015. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 6. 3. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově č. p. 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Z6pis E. 712012 ze zasedhni ZO v Libenicich dne 6. 9. 20L2

Z6pis E. 712012 ze zasedhni ZO v Libenicich dne 6. 9. 20L2 Obecni fiad Libenice Z6pis E. 712012 ze zasedhni ZO v Libenicich dne 6. 9. 20L2 Piitomni: starostka- R. Versteegov6 mistostarosta- M. RtZidka zastupitele- P. Nohlfnek pozvani host6: p. Moudka, M. Hru5ka,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 11.1.2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 11.1.2011 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 11.1.2011 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno ve 20 hodin

Více

Zápis č. 10 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 20. 03. 2012

Zápis č. 10 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 20. 03. 2012 Zápis č. 10 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 20. 03. 2012 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Jana Boučková Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013 Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce zahájila pí.

Více

Zastupitelstva obce Podoli,

Zastupitelstva obce Podoli, IJsneseni z ustavuj icfho zased rini Zastupitelstva obce Podoli, konan6ho dne 10.11.2014 Zastupitelstvo obce Podoli vzalo na vddomf slozeni slibu viech ilenfi zastupitelstva Obce podoli bez vithrad. I.

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne od hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne od hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 18. 1. 2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni : 1) Zahájení

Více

Z á p i s. ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 18,00 hodin

Z á p i s. ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 18,00 hodin Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne 13.1.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 18,00 hodin Přítomni: Petr Pipek, Pavel Panský, Josef Vnuk, Luboš Špitálník, Martin

Více

22. zasedanl Zastupitelstva obce Boianovice v roce 2016, konaneho dne od 19:00 hodin.

22. zasedanl Zastupitelstva obce Boianovice v roce 2016, konaneho dne od 19:00 hodin. Zitpis 22. zasedanl Zastupitelstva obce Boianovice v roce 2016, konaneho dne22.6.2016 od 19:00 hodin. Zahdjeni zased 6 n i zastu p i te lstva Zaseddni Zastupitelstva obce Boianovice bylo zahajeno v 19:00

Více

1. Zahájení zasedání zastupitelstva

1. Zahájení zasedání zastupitelstva OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice ouzernoseky@iol.cz Zápis č. 25/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 17.7.2014 od 18.00 hod. zasedací místnost Obecního úřadu Velké Žernoseky

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Odbornf posudek E. 0212012:

Odbornf posudek E. 0212012: Vftisk d. 1: objednatel -{SercJ.-eueq!3E!-- Vlitisk 6. 3: archiv znalce Odbornf posudek E. 0212012: Zadavatel odborn6ho posudku: Tilia Th6kurova, o. s. Th6kurova 14l536 Praha 6 dorudovacl adresa: DElnicki

Více

Zápis z 3. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne 17.12.2010

Zápis z 3. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne 17.12.2010 Zápis z 3. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne 17.12.2010 Místo konání: zasedací místnost MěÚ Kryry Termín konání: 17.12.2010 Přítomni: Mgr.Bartošová Kateřina, p.ing. Bělíček Miroslav, p.brda

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice konaného dne v 18:00 hod. v zasedací místnosti v Hoděmyšli

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice konaného dne v 18:00 hod. v zasedací místnosti v Hoděmyšli Obec Sedlice Zastupitelstvo obce Sedlice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice konaného dne 15.4.2011 v 18:00 hod. v zasedací místnosti v Hoděmyšli Přítomni : viz příloha č.1 prezenční listina

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 45. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 25.3.2013, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 11.12.2014 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 11.12.2014 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 11.12.2014 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Věra Grubnerová,

Více

Ing. Alois Jirsák, Ing.Vojtěch Ledl, Mgr.Dagmar Nosková, Věra Jirková, Zdeněk Matuška, Vlastimil Hruška, Josef Machek (příchod v 18:40)

Ing. Alois Jirsák, Ing.Vojtěch Ledl, Mgr.Dagmar Nosková, Věra Jirková, Zdeněk Matuška, Vlastimil Hruška, Josef Machek (příchod v 18:40) Zápis č. 04/2016 z jednání_zastupitelstva obce Milovice u Hořic_ze dne 27.dubna 2016_ Přítomni : viz prezenční listina Ing. Alois Jirsák, Ing.Vojtěch Ledl, Mgr.Dagmar Nosková, Věra Jirková, Zdeněk Matuška,

Více

ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 16 konaného dne

ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 16 konaného dne ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 16 konaného dne 14.1.2016. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 19:20 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

Zápis č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 12. 6. 2015, od 18:00 hodin.

Zápis č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 12. 6. 2015, od 18:00 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 12. 6. 2015, od 18:00 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Obec Tetěice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetěice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetěice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Tetěice, konaného dne 26. 01. 2016, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více