Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32"

Transkript

1 Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní vzdělávací program školní družiny Zdravě, hravě, zábavně - 1 -

2 Na základě dohody vychovatelek ŠD byla vytvořena základní struktura a obsah témat, která jsou v tomto dokumentu zpracována. Okruh témat není uzavřen, v průběhu bude doplňován a pozměňován. ŠVP ŠD je zpracován v návaznosti na RVP pro základní vzdělávání. Souhlasím s obsahem ŠVP pro ŠD při ZŠ Jihlava, Demlova 32, Jihlava Datum vydání: v Jihlavě dne: Zástupce školské rady... Ředitel školy - 2 -

3 Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Jihlava, Demlova 32 Adresa ŠD: Demlova Jihlava IZO ŠD: IČO: Ředitel školy: Zástupce ředitele: Mgr. Zdeněk Nosek Mgr. Stanislav Novotný Vedoucí školní družiny: Marta Prchalová Kontakty: tel fax e mail: internet: Koordinátoři ŠVP ŠD: Platnost dokumentu: Marta Prchalová od 1. září 2014 na dobu neurčitou - 3 -

4 Charakteristika ŠD při ZŠ Jihlava, Demlova32, Jihlava Umístění, prostory, počet oddělení: Školní družina je rozdělena na jednotlivá oddělení, která jsou tvořena žáky I. stupně ZŠ. Družina disponuje hernou, která je umístěna v přízemí budovy školy. Tato herna je využívána taktéž k pobytu dětí na ranní družině a k odpoledním odpočinkovým činnostem. K pobytu dalším oddělením slouží relaxační místnost a školní třídy, které vychovatelky přizpůsobují denně potřebám jim svěřených dětí. Pro další činnost ŠD je využíván přestávkový dvůr, venkovní dětský koutek, školní bazén, informační centrum a sportovní plochy v areálu školy. Materiální podmínky: Všechna oddělení jsou vybavena hračkami, hrami a sportovním náčiním, které se podle možností obměňují a doplňují. V herně je audiovizuální a počítačová technika. Personální podmínky: V odděleních ŠD pracují kvalifikované, zkušené vychovatelky s dokončeným požadovaným vzděláním. Vychovatelky se dle své specializace zabývají výtvarnou a pracovní činností a tělovýchovnými aktivitami. Odborné zaměření si dále prohlubují samostudiem, v akreditovaných kurzech a seminářích. Ekonomické podmínky: Družina byla zřízena při ZŠ není samostatnou organizací. Úplatu za pobyt dítěte ve ŠD stanoví ředitel školy. V našem případě je částka stanovena na 150, Kč za 1 měsíc. Bezpečnost a ochrana zdraví: Při vstupu do ŠD jsou všechny děti seznámeny s řádem ŠD a pravidly bezpečnosti, která musí dodržovat. Podmínky přijímání uchazečů Do ŠD se děti přihlašují zápisním lístkem, na kterém rodiče řádně vyplní všechny údaje (zvláště kdy a s kým bude dítě ze ŠD odcházet samo či v doprovodu rodičů, popř. sourozenců, kontakt na rodiče). Změny na zápisních lístcích oznámí rodiče vychovatelce písemně s podpisem a datem. Docházka je povinná, rodiče omlouvají nepřítomnost dítěte písemně, nebo telefonicky. O přijímání žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy

5 Podmínky průběhu vzdělávání Provoz ranní družiny je od 6.00 do 7.40 hodin. Z ranní ŠD odcházejí žáci do tříd na vyučování. Provoz odpolední družiny je od do hodin. Žáky 1. třídy předává učitelka vychovatelce po skončení vyučování. Ukončování vzdělávání Žáci jsou do ŠD přijímáni vždy na jeden školní rok. Dítě je možné ze ŠD odhlásit kdykoliv během školního roku (písemná žádost rodičů). Ředitel školy může žáka ze ŠD vyloučit při opakovaném nedodržování vnitřního řádu školní družiny. Podmínky pro hygienické a bezpečné působení ŠD: a) vhodná struktura režimu v ŠD s dostatkem relaxace a aktivního pohybu, dané režimem ŠD a skladbou zaměstnání b) vhodný stravovací a pitný režim v našem případě individuální c) zdravé prostředí používaných prostor ŠD d) ochrana žáků před úrazy dostupnost prostředků první pomocí kontakt na lékaře, praktická dovednost vychovatelek poskytnout 1. pomoc e) zvláštní ochraně zdraví a dodržování bezpečnosti se věnují vychovatelky při pobytu na školním plaveckém bazénu, kde jsou dodržovány hygienické a bezpečnostní opatření, vydané ředitelem školy Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ŠD bude vytvářet prostor pro rozvíjení osobnosti každého žáka. Ve spolupráci s výchovným poradcem se věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (rozumí se: žáci se zrakovými a tělesnými vadami, vadami řeči, s více vadami, se specifickými poruchami učení a chování apod.). Obecné podmínky pro vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami: spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou, CPIV, Speciálně pedagogickým centrem, zdravotnickými zařízeními doporučení pro činnosti v rámci ŠD, úprava školního prostředí. připravenost vychovatelů na požadavky žáků se specifickými vzdělávacími potřebami ve ŠD vhodná organizace činností ve ŠD umožnit žákům používat vhodné relaxační a kompenzační pomůcky respektovat zdravotní stav jedince podporovat nadání a talent žáka cvičení dovedností: psychomotorické koordinace slabikování - 5 -

6 rozvíjení: prostorové představivosti, paměti komunikačních schopností orientace v čase Co nabízí naše ŠD 1. Zájmové vzdělávání formou zájmových vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxací, výchovou, hrou, učením a individuální prací. 2. U žáků podporujeme citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učíme je chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci. Rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat druhého. 3. Zaměřujeme se na ochranu životního prostředí, chceme, aby prostor ŠD byl pro všechny příjemný a napomáhal vytvářet vhodné klima. 4. Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti žáků. 5. Úkolem naší práce je položit základy ke klíčovým kompetencím neboli schopnostem umět trávit volný čas, řešit problémy, kompetencím komunikativním, sociálním, občanským a pracovním. 6. Od 1. třídy rozvíjíme u žáků jejich schopnosti rozhodování, hodnocení a sebehodnocení. 7. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami bude podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění věnována zvláštní pozornost při začleňování do volnočasových aktivit. Cíle zájmového vzdělávání Zájmové vzdělávání ve ŠD naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání, dané školským zákonem. Jde zejména o rozvoj žáka, jeho učení a poznání, osvojování základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost, působící na své okolí. ŠD umožňuje odpočinkové činnosti (aktivní i klidové) a přípravu na vyučování. Formy a obsah činnosti ve ŠD Pravidelná činnost Je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru. Zahrnujeme do nich práci v zájmových sekcích v rámci měsíční platby za školní družinu

7 Příležitostné akce Nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby činností. Připravují je zpravidla jednotlivá oddělení ŠD. Spontánní aktivity Zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu venku spontánní hry v rámci ranního pobytu žáků nebo tzv. koncové družině, kdy jsou slučována oddělení. Vychovatelka při těchto činnostech zajišťuje bezpečnost žáků, navozuje a podněcuje jejich vlastní aktivity. Odpočinkové činnosti Chápeme je nejen ve smyslu klidových činností (poslechové činnosti, individuální hry, klid po obědě), ale i jako aktivní odpočinek (rekreační činnosti). Příprava na vyučování Prolíná celým výchovně vzdělávacím procesem ve ŠD. Zahrnujeme do ní tématické vycházky, didaktické hry a činnosti, jimiž upevňujeme a rozšiřujeme poznatky, které žáci získali ve vyučování

8 Plán práce školní družiny Úkol Výchovný cíl Metody a formy Termín Seznámit děti s režimem ŠD a bezpečnostními pravidly při pobytu venku Vést děti k opatrnosti, soustředěnosti a samostatnému rozhodování Poučení o bezpečnosti Vycházky září Poznávat okolí školy Poučení o bezpečnosti při rekreačním plavání Dodržování bezpečnostních zásad při Pobyt na bazénu Prohlubovat hygienické a společenské návyky Šetrné zacházení s majetkem rekreačním plavání Ohleduplnost ke společnému majetku Soustavné procvičování říjen Otužování dětského organismu Rozšiřování vědomostí Hry Pozorování a ochrana přírody Umět se chovat ve společnosti Sběr přírodnin Výroba drobných dárků (různé druhy materiálu) Rozvíjení jemné motoriky Četba a beseda nad listopad Práce s knihou Poznávání vlastností různých druhů ilustrací materiálu Pracovní činnosti Příprava na vánoční svátky (zvyky a obyčeje) Zlepšování vyjadřovacích schopností Prohlubování citových vazeb v rodině Vyprávění, výroba prosinec Sportovní činnosti v přírodě Uchovávat tradice dárků Využití zimních podmínek ke sportování Rozvíjet fyzickou zdatnost dětí Zvyšování fyzické zdatnosti Poslech koled Hod na cíl, běh Bobování leden Seznamování dětí s bezpečnostními pravidly Pěstovat pěkný vztah k ostatním dětem Vycházky silničního provozu Výroba dárků pro budoucí prvňáčky Naučit se bezpečně pohybovat po komunikacích a křižovatkách Kvízy s dopravní tématikou Masopustní zvyky a obyčeje, krajové zvyky Rozvíjení fantazie Pracovní činnosti Výroba masek únor Sportovní činnosti na sněhu Dodržování bezp. zásad při sportovních činnostech Bobování - 8 -

9 Práce s knihou Pozorování předjarní přírody Činnosti s tvárným materiálem Didaktické hry Pracovní činnosti k MDŽ Zpěv sborový i sólový Poslech hudby Cvičení s hudbou Denní pobyt venku Zábavné činnosti dětí Stolní společenské, konstruktivní a úlohové hry Seznamování s přírodou Soutěživé hry Odpočinkové činnosti Výstava prací dětí ŠVP pro školní družinu při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Kladný vztah k literatuře Jemná motorika a rozvíjení fantazie Rozvoj poznání Rozvíjení hudebního cítění a intelektu Upevňování vazeb v rodině Citový vztah k matce Vztah k živým tvorům Rozvíjení tvořivé fantazie Snášenlivost a tolerance Rozvíjení poznání a fantazie Rozvíjet manuální zručnost Celoročně Zvýšenou péči věnovat dětem, které vyžadují individuální přístup Využívat plavecký bazén Vést děti ke zlepšení mezilidských vztahů Spolupráce s rodinou Ochrana zdraví dětí při všech činnostech Četba Modelování Soutěže Kvízy Výroba dárků k MDŽ Hádanky Křížovky Kvízy Kvízy Rébusy Pozorování živých tvorů v přírodě Práce s různými druhy materiálu Rozhovory Soutěže březen duben květen červen - 9 -

10 Řád školní družiny Školní družina pracuje podle ŠVP ŠD Zdravě, hravě, zábavně. Tento program navazuje na ŠVP školy. ŠVP respektuje věkové zvláštnosti dětí a vyhovuje tak jejich potřebám a zájmům. Zvýšená péče je věnována dětem, které vyžadují individuální přístup. Rozvrh činností je sestaven tak, aby vyhovoval požadavkům duševní hygieny střídání klidných a pohybově náročných činností, práce a odpočinku, organizovaných a spontánních činností. Provozní doba ŠD: hod hod. Platí v pracovní dny, mimo soboty, neděle, státem uznané svátky a školní prázdniny. Pro činnost ŠD se využívají: společná herna ŠD, kmenové třídy jednotlivých ročníků, přípravná třída, informační centrum, hřiště, školní dvůr a školní zahrada, plavecký bazén, relaxační místnost a tělocvična. Do ŠD mohou být přihlášeny děti 1. stupně ZŠ na základě vyplněného zápisního lístku. Měsíční poplatek za ŠD činí 150, Kč. Pokud je dítě uvolňováno jinak, než je uvedeno na zápisním lístku, musí předložit písemnou informaci od rodičů. Omluvenka musí obsahovat datum, jméno žáka, hodinu odchodu, zda jde domů sám nebo v doprovodu, podpis rodičů. Odchody žáků na základě telefonické žádosti nejsou umožňovány. Odchody s jinou osobou budou povoleny na základě písemného prohlášení rodičů. Odchody ze ŠD: po obědě ve hod. od hod. do hod Ukončení docházky žáka do ŠD musí být podloženo písemně zákonným zástupcem do 25. dne předchozího měsíce. Po skončení vyučování vychovatelka přebírá děti ze svého oddělení od třídního učitele. Děti, které odcházejí do zájmových kroužků, předává vychovatelka vedoucímu kroužku

11 Děti se stravují ve školní jídelně za dozoru vychovatelky. Obědy jim přihlašují a odhlašují zákonní zástupci. Pitný režim během pobytu ve ŠD je zajišťován individuálně. Při veškeré činnosti ŠD vychovatelky zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí a plně za ně zodpovídají. Vychovatelky dodržují platné předpisy BOZP. Žáci dodržují pokyny vychovatelky školní družiny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. Žák je povinen ihned ohlásit každý úraz přítomnému zaměstnanci školy. Jakýkoliv odchod z prostorů ŠD (šatna, WC, domů) dítě oznámí vychovatelce. Žáci jsou povinni plnit pokyny pedagogických a správních zaměstnanců školy v souladu s právními předpisy, řádem školní družiny a školním řádem školy. Pokud dítě trpí chorobou, která ho omezuje v určitých činnostech, jsou rodiče povinni vychovatelku informovat. Žáci šetří hry a hračky, svévolně je nepoškozují. Při úmyslném poškození bude na zákonných zástupcích požadována náhrada. Pokud žák neplní podmínky stanovené řádem ŠD, může být ze ŠD vyloučen. Z provozních a organizačních důvodů mohou být oddělení podle potřeby spojována. Rodiče jsou povinni vyzvednout si dítě nejpozději do ukončení provozu ŠD. Pokud tak neučiní, jsou informováni vychovatelkou telefonicky. V případě opakovaného pozdního odchodu ze ŠD bude vychovatelka kontaktovat ředitele školy, výchovného poradce. Tento řád nabývá účinnosti dnem Ved. vychovatelka. Ředitel školy