Školní klub při ZŠ Jihlava, Demlova 32

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní klub při ZŠ Jihlava, Demlova 32"

Transkript

1 Školní klub při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní vzdělávací program školního klubu - 1 -

2 Na základě dohody vychovatelek ŠK byla vytvořena základní struktura a obsah témat, která jsou v tomto dokumentu zpracována. Okruh témat není uzavřen, v průběhu bude doplňován a pozměňován. ŠVP ŠK je zpracován v návaznosti na RVP pro základní vzdělávání. Souhlasím s obsahem ŠVP pro ŠK při ZŠ Jihlava, Demlova 32, Jihlava Datum vydání: v Jihlavě dne: Zástupce školské rady... Ředitel školy - 2 -

3 Školní vzdělávací program pro školní klub Základní škola Jihlava, Demlova 32 Adresa ŠD: Demlova Jihlava IZO ŠD: IČO: Ředitel školy: Zástupce ředitele: Mgr. Zdeněk Nosek Mgr. Stanislav Novotný Vedoucí školního klubu: Marta Prchalová Kontakty: tel fax internet: Koordinátoři ŠVP ŠK: Platnost dokumentu: Marta Prchalová od 2. září 2013 na dobu neurčitou - 3 -

4 Charakteristika ŠK při ZŠ Jihlava, Demlova32, Jihlava Umístění, prostory, počet sekcí: Školní klub je rozdělen do jednotlivých zájmových sekcí, které jsou tvořeny žáky I. stupně ZŠ. Školní klub využívá školní třídy, které vychovatelky přizpůsobují potřebám jim svěřených dětí. Pro činnost ŠK je využíván přestávkový dvůr, venkovní dětský koutek, školní bazén a sportovní plochy v areálu školy. Materiální podmínky: Školní klub je vhodně materiálně vybaven. Materiální vybavení je pravidelně doplňováno dle požadavků vytvořených zájmových sekcí. ŠK využívá školní dílny, kuchyňku, tělocvičnu, učebny ICT, venkovní sportoviště, dětský koutek v areálu školy a přestávkové dvory. Personální podmínky: Jednotlivé zájmové skupiny ŠK, vedou vychovatelky, dle své specializace zabývají výtvarnou a pracovní činností a tělovýchovnými aktivitami. Odborné zaměření si dále prohlubují samostudiem, v akreditovaných kurzech a seminářích. Ekonomické podmínky: ŠK byl zřízen při ZŠ není samostatnou organizací. Úplatu za pobyt dítěte ve ŠK stanoví ředitel školy. Bezpečnost a ochrana zdraví: Školní klub je součástí ZŠ, a proto budou bezpečnost a ochrana zdraví dětí zajišťovány v rámci školy. Školní řád stanoví obecně pravidla chování dětí. Bezpečnost a ochranu dětí také zajišťují provozní řády tělocvičen, odborných pracoven, kuchyňky, dílen. Ostatní podmínky jsou zařazeny do vnitřního řádu školního klubu. Podmínky pro hygienické a bezpečné působení: vhodná struktura činnosti a skladba zaměstnání s dostatkem relaxace a aktivního pohybu vhodný stravovací a pitný režim zdravé prostředí užívaných prostorů podle platných norem bezpečné pomůcky ochrana účastníků před úrazy výrazné označení všech nebezpečných předmětů a částí využívaných prostorů (zpracování a zveřejnění provozních řádů), pravidelná kontrola prostor a zařízení z hlediska jejich bezpečnosti - 4 -

5 ŠVP pro školní klub při ZŠ Jihlava, Demlova 32 dostupnost prostředků první pomoci, kontaktů na lékaře, praktická dovednost zaměstnanců poskytovat první pomoc Psychosociální podmínky: vytváření pohody prostředí, příznivé sociální klima respekt k potřebám jedince a jeho osobním problémům, všestranný prospěch dítěte věková přiměřenost a motivující hodnocení, dostatečná zpětná vazba ochrana dětí před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy spoluúčast dětí na životě školního klubu (plánování činností, vlastní podíl na případném řízení a hodnocení) včasná informovanost dětí i jejich rodičů o činnosti ŠK a jejím vnitřním životě Podmínky přijímání, průběhu a ukončení činnosti v ŠK Činnost školního klubu má tzv. nízkoprahový charakter, tj. je otevřený všem potenciálním zájemcům, kteří mají zájem o dané zájmové vzdělávání. Účast na činnosti školního klubu a jeho aktivit je založena na dobrovolnosti. Činnost ŠK je určena přednostně pro žáky prvního stupně naší základní školy. O přijetí rozhoduje ředitel. Na základě řádně vyplněné a odevzdané přihlášky (zejména k pravidelné činnosti) je účastník zařazen do daného typu a formy zájmového vzdělávání ve ŠK. Je přijat a vztahují se na něho veškerá práva a povinnosti účastníka zájmového vzdělávání ve ŠK (dle platných právních předpisů). Písemná přihláška je podmínkou pro zařazení do pravidelných forem zájmového vzdělávání. V jiných případech se přihláška nevypisuje. Zájmové vzdělávání ve ŠK se ukončuje předčasně (na konci prvního pololetí) před termínem stanovené doby (minimálně jeden školní rok) písemným prohlášením zákonných zástupců nezletilých účastníků. Délka a časový plán vzdělávání Školní vzdělávací program ŠK je sestaven na dobu jednoho školního roku. Avšak délka zájmového vzdělávání a z ní vyplývající časový plán je stanoven odlišně pro některé formy zájmového vzdělávání vzhledem k proměnlivé organizační struktuře zájmových sekcí. Formy vzdělávání Školní klub vykonává pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost přihlášených účastníků

6 Obsah vzdělávání ŠVP pro školní klub při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Obsahem zájmového vzdělávání je naplnění volného času přihlášených účastníků zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Při tvorbě obsahu vzdělávání vycházíme z možností a podmínek naší školy, věkových zvláštností účastníků, jejich zájmového zaměření, personálních podmínek. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Školní klub nabízí prostor pro integraci dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Integrace má zejména individuální formu s využitím individualizace a diferenciace pedagogických postupů. Děti, žáci jsou začleněni do běžných organizačních jednotek a aktivit v oblasti zájmového vzdělávání. S ohledem na psychosociální charakteristiku nadaných jedinců vymezujeme: vhodné zájmové vzdělávací aktivity pro tuto skupinu účastníků, tzn. aktivity zaměřené na rozvoj tvořivosti, spolupráce, vztahů a sociální a emocionální inteligence možnost a způsob zařazení účastníka do aktivit primárně určených vyšším věkovým skupinám odbornou připravenost pedagogických pracovníků spolupráci se školským poradenským zařízením a se školou - 6 -

7 Plán práce školního klubu zájmová sekce Šikovné ruce Hlavním cílem této zájmové sekce je vést děti k rozvoji estetického vnímání, k vlastnímu vyjádření fantazie a prožitků a podpořit kladný vztah k výtvarnému umění. Děti se učí vnímat krásy okolního světa a chápat umění jako prostředek komunikace. Práce v tomto kroužku vede k seberealizaci dětí. Téma Výchovně vzdělávací cíl Metody a formy Termín Drak Poznávání přírodnin Koláž z přírodn. materiálu září Podzimní okno Využití přírodnin Otisky listů říjen Duch Rozvoj motoriky ruky Skládání papíru Závěsný řetěz Bezpečnost při práci s jehlou a nůžkami Navlékání přírodnin listopad Adventní věnec Uchovávání tradic Vánoce Prac. činnost dvojice prosinec Prasátko pro štěstí Seznámení s tvárným materiálem Modelování Vosa výrobek k zápisu Pěstování pěkného vztahu k dětem Kolekt. práce s papírem leden dětí Karnevalová maska Masopustní zvyky a obyčeje Lepení konfet Ptáček na větvi Dekorativní kolíčky Poznávání skupiny ptáků Práce s dřevěným materiálem Koláž Kresba únor Kytička pro maminku Sluníčko Velikonoční vejce Rozkvetlá louka Kvetoucí stromy Motýl Letní zahrada Živočichové v moři Upevňování citového vztahu k matce Stříhání geometrických tvarů, bezpečnost při práci s nůžkami Velikonoční tradice Poznávání jarních rostlin Vytváření v prostoru Seznámení se s výtvarnou technikou monotypem Rozvoj tvořivé fantazie Poznávání mořských živočichů Koláž Papírová koláž Ubrousková technika Kresba, malba Kašírování práce ve skupinách Hra s vodovými barvami Kresba barevnými křídami v plenéru Malba křídami v plenéru březen duben květen červen - 7 -

8 Plán práce školního klubu zájmová sekce Kudy z nudy Všestranně zaměřená zájmová sekce je vhodná pro všechny děti 1. stupně. Všechny jsou přizpůsobeny věku žáků. Každý týden se zaměřujeme na jinou činnost výtvarnou, přírodovědnou, sportovní, vaření Při výtvarné činnosti se děti seznamují s různými technikami a materiály. Rozvíjí se jejich jemná motorika. Při přírodovědných činnostech se děti učí poznávat přírodu kolem sebe. Při sportovních činnostech se žáci věnují pohybovým aktivitám. Vaření žáci navštěvují školní kuchyňku a připravují jednoduchá jídla, která zvládají sami pouze pod dohledem. Další činnosti jsou zařazovány dle složení skupin a momentální možností školy. Téma Výchovně vzdělávací cíl Metody a formy Termín Pozorování a ochrana přírody Formování správného vztahu k přírodě a všem složkám přírody Sběr přírodnin září / říjen Výroba papírových draků Rozvíjení jemné motoriky Výtvarné činnosti listopad Poznávání různých druhů materiálů Příprava na vánoční svátky Uchovávání vánočních tradic a zvyků Pečení vánočního cukroví prosinec Zimní sportovní činnosti Zvyšování fyzické zdatnosti Bobování leden Dodržování bezpečnostních pravidel při sportu Masopustní zvyky a obyčeje Rozvíjení fantazie Výroba masek únor Smažení koblížků Výtvarné činnosti k MDŽ Rozvoj jemné motoriky Výroba dárků k MDŽ březen Přírodovědné činnosti Rozvíjení vztahu k přírodě a k živým tvorům Pozorování rostlin a živých duben tvorů v okolí školy Příprava pokrmů Dodržování bezpečnosti při práci v domácnosti Smažený řízek, vařený květen brambor Soutěživ sportovní hry Zvyšování fyzické zdatnosti Dodržování bezpečnostních pravidel při sportu Míčové hry Různé sportovní soutěže červen - 8 -

9 Řád školního klubu Úvodní ustanovení: Řád ŠK vychází z příslušného ustanovení zák. 561/2004 Sb. a vyhl. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Řád ŠK je platný pro všechny přihlášené žáky do ŠK. Řád ŠK vstupuje v platnost dnem Řád školního klubu: 1. Žáka lze přihlásit do ŠK na základě vyplnění přihlašovacího formuláře. 2. Organizaci přihlašování žáků, předávání informací rodičům a pořizování jmenných seznamů přihlášených žáků zajišťují vedoucí zájmových útvarů. Forma a obsah vzdělávání ve školním klubu: Pro školní klub byl vypracován ŠVP. Školní klub vykonává pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost přihlášených účastníků. Obsahem zájmového vzdělávání je naplnění volného času přihlášených účastníků zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Chování žáků: 1. Po příchodu do školního klubu se žák řídí pokyny vedoucího zájmové sekce, školním řádem a řádem školního klubu. Bez vědomí vedoucího kroužku neopouští prostory školního klubu. 2. Doba pobytu žáka ve ŠK se řídí údaji uvedenými v přihlašovacím formuláři. 3. Pokud žák narušuje školní řád a činnost ŠK, může být rozhodnutím ředitele školy ze školního klubu vyloučen. 4. Žákovi je zakázáno ničit materiální vybavení, které je vesměs inventářem školy. Úmyslné poškození jemu svěřených pomůcek je řešeno se zákonným zástupcem žáka. Tento řád nabývá účinnosti dnem Ved. vychovatelka. Ředitel školy - 9 -

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní vzdělávací program školní družiny Zdravě, hravě, zábavně - 1 - Na základě dohody vychovatelek ŠD byla vytvořena základní struktura a obsah témat, která

Více

Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN

Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Cíle vzdělávání... 4 3. Formy vzdělávání... 5 4. Podmínky přijímání uchazečů a průběhu vzdělávání..

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily Motto:,,Žák není nádoba,kterou je třeba naplnit, ale pochodeň, kterou je potřeba zapálit 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j.: 12/2013 Jar verze 20013/2014 (platnost od 1. 9. 2013) Obsah: 1. Identifikační

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola a mateřská škola Chraštice Základní škola a mateřská škola Chraštice VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Chraštice 44, 262 72, okres Příbram Tel: 318 695 382, 731 411 928, Email: skola@zschrastice.cz www.zschrastice.cz

Více

Respektovat a být respektován

Respektovat a být respektován Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Respektovat a být respektován

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Motivační název: PUTUJEME ZA POHÁDKOU 1.1. Předkladatel název školy Základní škola a mateřská škola obce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Dodatek č.1 č.j. ZŠ/225/2007 1 ŠVP pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program Tady

Více

Školní vzdělávací program DDM

Školní vzdělávací program DDM Arcibiskupské gymnázium STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE AG Korunní 2, Praha 2 - Vinohrady Školní vzdělávací program DDM 1 Preambule Školní vzdělávací program Střediska volného času Domu dětí

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim 1 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ...

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice 2. verze Platnost dokumentu: od 1. 9. 2010 Zpracovali: Schválila:

Více

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun MOTTO : 1 1.Identifikační údaje Zařízení: Zřizovatel : Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun OÚ Vysoký Újezd Ředitelka školy : Mgr. Olga Reiterová Vychovatelka ŠD : Libuše Schindlerová

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ A MŠ VELKÁ LOSENICE Obsah : 1. Obecná charakteristika ŠD 2. Podmínky vzdělávání 2.1. Materiální vybavení ŠD 2.2. Ekonomické podmínky 2.3. Personální

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole, Lužany, okres Jičín

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole, Lužany, okres Jičín 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole, Lužany, okres Jičín Motivační název ŠVP ŠD: HRAVÁ DRUŽINA - učíme se hrou "Podstata

Více

Bavíme se a poznáváme

Bavíme se a poznáváme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bavíme se a poznáváme Název školy: Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Sídlo školy: Komenského 4, 679 04 Adamov IČ: 657 659 07

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÁ VES, OKRES BRNO VENKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Platnost dokumentu: od 1. 9. 2014 Ředitelka školy: Mgr. Hana Opálková Zřizovatel:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání U10.14 (nahrazuje U 5.12) Naše školní družinka, je barevná jak květinka, zde si spolu všichni hrají, vzájemně se poznávají. Společně si poradíme, všechno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název školy: ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 Adresa: Horníkova 1, 628 00 Brno Líšeň Telefon: + 420 517 541 811 e-mail: sekretariat@zshornikova.cz Ředitel školy: Mgr. Roman Burda Telefon:

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu Školní družina a školní klub při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu DRUŽINA PLNÁ POHODY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN V., OVČÁRECKÁ 374 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP pro školní družinu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více