PROGRAM INFORMAČNÍ A ČTENÁŘSKÁ VÝCHOVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM INFORMAČNÍ A ČTENÁŘSKÁ VÝCHOVA"

Transkript

1 PROGRAM INFORMAČNÍ A ČTENÁŘSKÁ VÝCHOVA Základní škola Kovářov, okres Písek Obsah: 1. Výchova ke čtenářství 1.1 Společná četba Soubory knih ke společné četbě a rozboru na 1. stupni Samostatné zpracování četby na 2. stupni Metodika četby 1.2 Čtenářské deníky Účel vedení čtenářských deníků Systém vedení čtenářských deníků Práce se čtenářskými deníky 1.3 Aktivity podporující čtenářství Vyuţívání sluţeb knihoven Propagace knih a autorů Tvorba ţáků 2. Zpracování informací a jejich prezentace 2.1. Práce s informacemi Informační zdroje Metodika práce s informacemi 2.2. Referáty Systém zadávání referátů Kritéria pro hodnocení referátů Vyuţití referátů 2.3. Absolventské práce Cíle a organizační pokyny Poţadavky na absolventskou práci Hodnocení absolventské práce Vhodná témata 3. Metody práce s textem 3.1. Metody RWCT 3.2. Pokyny k rozvíjení čtenářských dovedností 3.3. Otázky k práci s beletristickým textem 3.4. Tvorba pracovních listů pro práci s informacemi

2 1. Výchova ke čtenářství I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Hlavním cílem výchovy ke čtenářství je pomoci ţákovi stát se čtenářem nejen ve smyslu dovednosti přečíst text, ale zejména ve významu získání pozitivního vztahu ke knihám. Kniha se stává v tomto pojetí zdrojem poznání, poučení, zábavy a objevování nových světů. K tomu je zapotřebí kromě zvládnutí samotné techniky čtení hlavně dovednosti číst s porozuměním. K tomuto je vyuţívána práce se společnou četbou, při níţ si ţáci způsob vnímání a percepce textu pod vedením učitele nacvičují. Velký prostor, který poskytuje motivaci a individuální moţnosti, je ţákům dáván prostřednictvím vedení čtenářských deníků. Čtenářství je pak systematicky podporovány mnohými školními aktivitami. 1.1 Společná četba Soubory knih ke společné četbě a rozboru na 1. stupni Při výběru knih pro jednotlivé ročníky vycházíme z toho, aby knihu při četbě měli všichni ţáci. Proto jsou jednotlivé tituly vybírány jako soubory ze školní knihovny nebo jako knihy, které jsou mezi ţáky velmi rozšířené a moţnost obstarat si knihu je velice snadná. Společnou četbu začínáme od 2. třídy. Pro 2. a 3. třídu jsme zařadili knihy pohádkové a příběhy ze ţivota dětí. Pro 4. a 5. třídu jsou to knihy o dětech a knihy dobrodruţné. Knihy je moţné samozřejmě podle potřeby obměňovat. Záleţí na uváţení učitele, aktuálnosti titulů a jejich dostupnosti a v neposlední řadě i na čtenářské úrovni třídy. Tabulka 1. Seznam titulů ke společné četbě na ZŠ Kovářov na 1. stupni ročník název knihy autor Malý čtenář Jiří Ţáček 2. ročník Honzíkova cesta Bohumil Říha Z deníku kocoura Modroočka Josef Kolář Děti z Bullerbynu Astrid Lindgrenová 3. ročník České pohádky K.J.Erben, Boţena Němcová Čarodějná kniha Zuzana Nováková Pekelná třída Vojtěch Steklač 4. ročník Jirka postrach rodiny Richmal Crompotová Lovci mamutů Eduard Štorch

3 5. ročník Robinson Crusoe Osada havranů Emil a detektivové Daniel Defoe Eduard Štorch Erich Kastnër Kaţdý titul určený ke společné četbě učitel zpracovává prostřednictvím stanovené osnovy, která dokládá vhodnost četby a moţnosti práce s knihou. Pro vyučující je takto zpracovaná charakteristika knihy informačním zdrojem pro jeho vlastní výběr. 1 Ukončení společné četby konkrétního titulu je provázeno závěrečnou besedou nad knihou. V případě některých vhodných titulů můţe mít tato závěrečná beseda charakter projektového nebo tematického dne. V rámci něho se tematika knihy prolíná různými předměty a činnosti ţáků vychází z motivů, informací a otázek společné četby. Se společnou četbou v cizím (anglickém) jazyce začínáme ve druhém pololetí pátého ročníku a pokračujeme ve všech ročnících stupně druhého. Pro společnou četbu vybíráme knihy britských a amerických autorů pro děti a mládeţ. Zpočátku volíme kratší literární útvary povídky, pohádky, případně komiksové příběhy. Pouţíváme knihy se zjednodušenou slovní zásobou, zpočátku úroveň Starter, ve vyšších ročnících vybíráme úroveň textů podle znalostí ţáků. Přednost dáváme knihám doplněným bohatými ilustracemi. Pouţíváme také knihy, ke kterým je vydáván Multi Rom s úkoly na interaktivní tabuli. Knihy čteme ve škole společně, pouţíváme hlasité i tiché čtení. Část textu čtou děti individuálně doma. Zadáváme úkoly, které ověřují porozumění textu i různé hádankové úkoly, které motivují děti k další četbě. Cílem četby v anglickém jazyce je: - rozšířit si slovní zásobu - naučit se odhadovat význam slov z kontextu - seznámit se s některými díly známých anglických a amerických autorů - procvičit si práci se slovníkem - procvičit si slovní zásobu i jazykové jevy na jiném textu neţ je učebnice - uplatnit znalosti získané při hodinách anglického jazyka - získat zkušenost, ţe není třeba rozumět kaţdému slovu cizojazyčného textu, důleţité je porozumět textu jako celku 1 Ukázky zpracovaných charakteristik některých titulů obsahuje Příloha č. 1.

4 Tabulka 2. Příklad vypracované charakteristiky knihy pro společnou četbu na 1. stupni Ročník 3. Název knihy Dášeňka čili ţivot štěněte Autor Karel Čapek - líčení vývoje štěněte od jeho narození Téma knihy - trampoty člověka s malým nezbedným pejskem - pohádky o psech, které zdůvodňují některé jejich vlastnosti či rysy - představit si, jak náročné můţe být starat se o malého pejska - porovnat, jaké jsou rozdíly mezi výchovou psa a dítěte Cíle četby - zjistit, jaké projevy můţe mít štěně - poznat charakteristiky různých plemen psů (teriér, dobrman, chrt ) - porovnat fantazijní vysvětlení některých projevů psů se skutečností Otázky 1. Máte zkušenosti s výchovou malého štěněte? Liší se od zkušeností s Dášeňkou? 2. Co si představujete pod pojmem hlas přírody, který se v textu objevuje? 3. Jaké škody Dášeňka udělala? Dalo by se jim nějak zabránit? 4. Které činnosti Dášeňka nejraději a nejčastěji provádí? 5. Kam Dášeňka zmizela a proč? Co potom cítil vypravěč? 6. Co fotograf vymýšlel za nápady, aby Dášeňku vyfotografoval? 7. O kterých plemenech psů se v knize hovoří? Znáš i jiné? Příklady 8. Jaké mají psi zvyky? Znáš některé další? úkolů k Aktivity četbě 1. Najdi v kníţce různá plemena psů, vyber ta, která se ti nejvíce líbí. 2. Nakresli Dášeňku. 3. Prohlédni si fotografie Dášeňky a vyber tu, která tě nejvíce zaujala. Svůj výběr zdůvodni. (Přines ukázat fotografie svého psa.) 4. Vymysli k fotografiím psů, které ti ukázal učitel, název nebo komentář jako Karel Čapek. 5. Vymysli pohádku, která bude vysvětlovat, proč (mají buldoci splácnutý čenich, psi rádi aportují, mají dalmatinové černé fleky ). 6. Napiš, která jména psů se objevují v kníţce a která znáš další ze skutečnosti (Alík ) Samostatné zpracování četby na 2. stupni V 6. a 7. třídě se ţáci seznamují dle ŠVP zejména se základními literárními ţánry (pohádka, pověst, báje, balada, román atd.). Proto pro samostatnou četbu ţáků vybíráme díla reprezentující jednotlivé ţánry. V 6. třídě jde o reprezentanty základních literárních ţánrů pro děti: pohádka, pověst, román pro děti, jejichţ typologii v tomto ročníku poznávají. V 7. třídě to jsou ţánry: báje, balada, subjektivní lyrika, ţánr fantasy a sci-fi.

5 V 8. a 9. třídě vycházíme spíše z chronologického vývoje literatury se zaměřením na 19. a 20. století. V 8. třídě se ţáci seznamují s vývojem literatury od nejstarších dob do 2. poloviny 19. století, kdy je důraz kladen na klíčová díla 19. století. Proto jsme vybrali pro samostatnou četbu tyto autory: I. Olbracht, M. Cervantes, J. K. Tyl, B. Němcová, J. Neruda, K. H. Mácha. V 9. třídě ţáci poznávají literaturu 20. století, proto jejich samostatnou četbu tvoří knihy těchto autorů: V. Dyk, J. Hašek, K. Čapek, O. Pavel, J. Škvorecký. Tabulka 3. Seznam titulů k povinné četbě na ZŠ Kovářov na 2. stupni ročník název knihy autor rozsah Bajky I.A.Krylov (Ezop) 6 vybraných bajek (3) 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Fimfárum (Devatero pohádek) Jan Werich (Karel Čapek) 4 vybrané pohádky (2) Staré pověsti české (Staré pověsti české a moravské) Alois Jirásek (Alena Jeţková) 6 vybraných pověstí (3) Bylo nás pět (Dobrodruţství Toma Karel Poláček (Mark Sawyera ) Twain) celé (2 kapitoly) Staré řecké báje a pověsti Eduard Petiška 5 bájí (2) Kytice K.J.Erben 6 balad (2) Maminka Jaroslav Seifert celé (5 básní) Dva roky prázdnin (Harry Potter a Jules Verne (Joanne K. ) Rowlingová) celé (2 kapitoly) Biblické příběhy Ivan Olbracht 3 příběhy (1) Don Quijote Miguel Cervantes 2 kapitoly (1) Strakonický dudák Josef Kajetán Tyl celé (1 dějství) Babička (Povídky) Boţena Němcová celé (1 kapitola) x 2 povídky (1) Máj Karel Hynek Mácha celé (úryvek v Čítance) Povídky malostranské Jan Neruda 3 povídky (1) Krysař Viktor Dyk celé (úryvek v Čítance) Osudy dobrého vojáka Švejka Jaroslav Hašek 3 kapitoly (1) Povídky z jedné kapsy (z druhé) Karel Čapek 4 povídky (2)

6 Smrt krásných srnců Ota Pavel celé (2 povídky) Prima sezóna Josef Škvorecký 4 (1 kapitola) Uvedený seznam autorů a děl je pro učitele určitým návodem, nikoli předepsaným a povinným. Kaţdý učitel můţe vybírat z tohoto seznamu dle čtenářské vyspělosti třídy a svých záměrů, během kaţdého ročníku však musí zadat minimálně tři povinné četby. Zadávání konkrétních děl je z časového hlediska vedeno shodou s tematickým plánem učitele, aby četba a její rozbor vţdy podpořily aktuální tematiku výuky. Rozsah četby je v zásadě pro ţáka volitelný, ovšem ţáci, kteří se sebehodnotí na klasifikaci z českého jazyka výborně a chvalitebně, mají zvládnout rozsah větší. Ke kaţdé četbě je uveden rozsah pro vyspělého čtenáře, v závorce pak rozsah pro ty ţáky, jejichţ čtenářské dovednosti a návyky jsou na průměrné a podprůměrné úrovni. Kaţdý titul určený k povinné četbě učitel zpracovává prostřednictvím stanovené osnovy, která dokládá vhodnost četby, její cíle a obsahuje sadu otázek a úkolů, jejichţ cílem je konkrétní práce s knihou. Na základě této četby učitel organizuje speciální hodinu, jejímţ hlavním tématem je právě zadaná kniha. 2 Tabulka 3. Příklad vypracovaného zadání úkolů pro společnou četbu na 2. stupni Ročník 9. Název knihy Smrt krásných srnců Autor Ota Pavel Rozsah 3 vybrané povídky (doporučené: Nejdraţší ve střední Evropě, Kapři pro četby Wehrmacht, Smrt krásných srnců) - sedm autobiografických povídek - vzpomínky autora na šťastné dětství před válkou i hořký okupační úděl Téma a smíšené ţidovské rodiny zařazení - příhody svérázného autorova otce Leo Poppera a jeho lásky k přírodě, knihy k rybám - próza 2. poloviny 20. století - zjistit, jak sloţité bylo postavení ţidovského obyvatelstva za okupace Cíle četby - představit si, co můţe člověk udělat z lásky k lidem a místům, které má rád 2 Ukázky zpracovaných zadání úkolů k některým titulům obsahuje Příloha č. 2.

7 Úkoly k četbě Podobná doporučená četba Otázky 1. Co mají vybrané povídky společného (hrdina, místo apod.)? 2. V jaké době se jednotlivé povídky odehrávají? 3. Jaké vlastnosti má Leo Popper? 4. Jaké jsou v povídkách humorné situace, uveď příklad? 5. Kde se povídky odehrávají? 6. Jednání jaké postavy hodnotíš jako špatné, nevhodné a proč? Činnosti 1. Stručně převyprávěj děj jedné povídky. 2. Zjisti a napiš další knihy, které Ota Pavel napsal. 3. Nakresli Davidovu hvězdu, kterou museli nosit za války Ţidé. 4. Najdi ve slovníku, co znamená slovo holocaust. 5. Popiš své oblíbené místo, kde je ti dobře a kam se rád vracíš. 6. Uveď, jaké máš zkušenosti s rybařením či výlovem rybníka. O.Pavel: Jak jsem potkal ryby L.Fuks: Smrt morčete I. Klíma: Moje první lásky Metodika četby Ke čtení a výchově ke čtenářství je třeba vyuţívat kaţdé příleţitosti, nejvíce cíleně se s četbou samozřejmě pracuje v hodinách českého jazyka, především literatury. Pokud jde o formy práce s četbou, učitelé pouţívají především následující: společné hlasité čtení (ţáci čtou po jednotlivcích určitý úsek textu, klíč ke změně čtenáře určuje učitel, popř. ţák na základě vlastního rozhodnutí končí a oslovuje dalšího spoluţáka, popř. sborové čtení při nácviku recitace apod.) samostatné tiché čtení (ţáci čtou text kaţdý sám pro sebe svým tempem, nejčastěji s nějakým předem daným cílem, je třeba pamatovat na různé tempo a tím i různé ukončení času) skupinové či párové čtení (ţáci čtou text ve dvojici či menší skupince na základě průběţné interakce, jejíţ pravidla určuje učitel před začátkem četby nejčastěji reprodukce části textu spoluţákovi, ztvárnění obrázkem, uspořádání oddělených částí textu, dramatizace textu)

8 domácí čtení (ţáci čtou text v libovolném čase, libovolným tempem a způsobem mimo výuku, často jde o četbu za nějakým účelem, s nějakým cílem učitel pak při výuce vychází ze čtenářské zkušenosti ţáků) čtení jinou osobou učitel, spoluţák, audio ukázka apod. (ţáci v tomto případě nečtou přímo, ale aktivně naslouchají, případně sledují zároveň text, je-li k dispozici, nejčastěji je uţíváno při četbě poezie či při potřebě způsobu čtení, které je zatím nad čtenářské schopnosti ţáků) Pokud jde o text (úryvek, kapitola, kniha apod.) četby, v průběhu školní docházky předkládáme ţákům texty stoupající náročnosti tak, aby se setkali postupně s většinou ţánrů a stylů. Učitel vychází především z mentální vyspělosti, ţivotních a čtenářských zkušeností ţáků či konkrétní třídy. Zvyšující se nároky textu na čtenáře spočívají především v následujících faktorech: Celkový rozsah textu (od krátkých ukázek po dlouhé texty potřeba delší koncentrace) Formální podoba textu velikost písma, poměr písma a obrazu, členění textu (od výrazně členěných textů s velikými písmeny a doprovázenými obrázky k nečleněným textům bez obrazové ilustrace potřeba čtenářské zdatnosti) Celkový obsah textu ţánr, téma (od jednoduchých příběhů po úvahovou lyriku potřeba větší mentální vyspělosti a ţivotních zkušeností) Stylistika textu - syntax, jazykové prostředky, rozmanitost stylistických prostředků (od jednoduchých přímočarých vět po stylisticky rozmanitá souvětí potřeba čtenářské zkušenosti) Zvládání samotné základní techniky čtení probíhá především v rámci hodin českého jazyka na 1. stupni k tomuto jsou přímo vyčleněné hodiny věnované nácviku. Metodika tohoto nácviku v jednotlivých ročnících vychází z definovaných žákovských výstupů, které jsou jasně konkretizovány 3. Prioritou není pouze zvládnutí samotné techniky čtení, ale především zvládnutí čtení s porozuměním: 3 Přehledné zpracování těchto výstupů po ročních obsahuje Příloha č. 3

9 Tabulka 4. Definované ţákovské výstupy nácviku čtení Obecný výstup Konkrétní dovednost zvládá úkoly předčtenářské fáze čtení čte jednotlivá písmena, slabiky otevřené, uzavřené, slova a věty uţívá správně slovní přízvuk a intonaci orientuje se v textu vyjádří své pocity a dojmy z poslechu čteného textu čte s porozuměním reprodukuje text pouţívá fonematický sluch x x provádí analýzu a syntézu slov x x správně vyslovuje x x x x x x x označí začátek, konce textu x x x identifikuje řádek, sloupec x x x najde slovo dle číselného pokynu najde v textu označení, jméno, jasný údaj x x x x x najde větu, v níţ se vyskytuje x x x x x najde přímou řeč a jiné řečové (jazykové) prostředky x x x najde pasáţ, v níţ dochází ke zvratu apod. x x x x x x x x odpovídá na učitelovy otázky vztahující se k textu x x x x řekne vlastními slovy x x x x označí slova, kterým nerozumí x x x x najde v textu označení, jméno, jasný údaj x x x x najde větu, v níţ se vyskytuje x x x x charakterizuje x x x vysvětlí podstatu x x vyjádří hlavní myšlenku díla x x rozlišuje podstatné a méně významné informace x x sestaví osnovu x x vlastními slovy převypráví x x x x nakreslí x x x x

10 porozumí přečtenému pokynu zúčastní se záţitkového čtení i naslouchání rozezná umělecký a běţný text vyuţívá pro vlastní mimoškolní četbu knihovny čte naukové texty za účelem studia recituje x x x x zahraje pasáţ z textu x x x x zazpívá písňový text x x x x zapíše x x x pracuje na základě pochopení písemného pokynu x x zeptá se, pokud nerozumí písemnému pokynu x x x x x x x rozeznává různé ţánry uměleckých textů x x identifikuje prvky, které jsou pro různé ţánry charakteristické x x odůvodňuje cílené pouţívání jazykových a stylistických prostředků x x x x vypisuje poznámky x vybírá podstatné informace do pracovních listů x pracuje na základě pochopení písemného pokynu x zeptá se, pokud nerozumí písemnému pokynu x propojuje, dává do souvislostí x vyhledává informace ve slovnících, encyklopediích, předčítá z dětských x x časopisů Nácvik čtení s porozuměním vychází z rozvíjení všech úrovní hladin vzdělávacích cílů, jak byly definovány v rámci tzv. Bloomovy taxonomie: znalost ţák najde odpověď doslovně v textu nebo informaci zná (stačí dekódovat text) porozumění ţák přijde odpověď na základě přemýšlení a pochopení textu (nutný selský rozum )

11 aplikace ţák přijde na odpověď pouţitím nějakého modelu v určité situaci (potřebná vlastní zkušenost) analýza ţák k odpovědi dochází posuzováním, zkoumáním a rozborem textu (potřebná analýza textu) hodnocení ţák odpověď vyvozuje na základě vlastního hodnotícího úsudku (nutná existence a reflexe hodnotových ţebříčků) tvoření ţák odpověď vytváří a originálně, tvůrčím způsobem řeší zadání (potřebná kreativita) 4 Základní metody práce ţáků s čteným textem vycházejí z žákových činností, které četbu doprovází: ţák ústně odpovídá na otázky k textu (řízený rozhovor, diskuse): - hledání v textu - hledání ve vlastní zkušenosti - hledání v dalších textech, knihách (slovníky, encyklopedie) ţák písemně odpovídá na otázky k textu (písemný záznam, pracovní list): - hledání v textu - hledání ve vlastní zkušenosti - hledání v dalších textech, knihách (slovníky, encyklopedie) ţák manipuluje s textem (úkoly k připravenému textu, pracovní list): - seřazení částí textu - označení částí textu (podtrhávání, ukazování, vybarvování) - komentování, glosování textu ţák upravuje text (písemný záznam, pracovní list): - vyškrtávání slov a částí textu - tvorba osnovy, myšlenkové mapy - úprava textu dle zadání ţák tvoří vlastní text (písemný záznam, pracovní list): - vymýšlení pokračování textu, jeho názvu - vymýšlení jiných variant textu - vymýšlení samostatného textu dle příkladu ţák ztvárňuje text (dramatizace, obrázek, píseň): - vyjádření textu pantomimou - ztvárnění přímé řeči textu dramatickou scénkou 4 Dvě ukázky čtení s porozuměním obsahuje Příloha č. 4.

12 - ztvárnění obsahu textu dramatickou scénkou - ztvárnění obsahu textu výtvarným projevem - ztvárnění obsahu textu písní 1.2 Čtenářské deníky Účel vedení čtenářských deníků Na 1. stupni naší školy se v rámci výchovy ke čtenářství zavádí od třetí třídy čtenářské deníky. Formou volných listů s pokyny pro daný ročník si kaţdý ţák bude zakládat své čtenářské portfolio, kde bude zaznamenán počet přečtených knih dle věkové a čtenářské vyspělosti. Čtenářský deník poskytne svému uţivateli nejen informace o knize jako takové, ale bude jej moci vyuţít jako prostředek pro prezentaci svého čtenářství či jako doporučení zajímavých titulů při společných besedách o knihách s ostatními spoluţáky, učiteli, případně rodiči. Své čtenářské portfolio mohou ţáci téţ poskytnout k nahlédnutí v rámci třídních výstav či rozšířit svoje prezentace i v rámci školní druţiny, školního informačního centra, knihovny atd. Na 2. stupni si ţáci budou vést čtenářské deníky podobně jako na 1. stupni formou portfolia, do kterého si budou zakládat jednotlivé listy k zadané knize. Úvodní list bude na začátku obsahovat otázky a úkoly týkající se povinné četby ţáků. Ty budou ţáci vypracovávat na zbývající ploše listu. Součástí bude přidaná ilustrace ke knize. Další sloţkou portfolia bude libovolná četba ţáka, kterou bude tvořit minimálně jedna přečtená kniha za ročník. Pro zápis o této libovolné četbě bude slouţit speciální formulář Systém vedení čtenářských deníků Pro ţáka třetí třídy, který začíná se zaváděním svého čtenářského portfolia, bude k dispozici formulář MOJE ČETBA 5 s odkazy: Název knihy Autor knihy Obrázek (připomenutí si děje knihy, kapitoly, příběhu vlastní ilustrací) 5 viz Příloha č. 5 Formuláře čtenářských deníků

13 Pro ţáka čtvrté a páté třídy je připraven jiţ obsáhlejší formulář MOJE ČETBA s odkazy: Název knihy Počet stran Autor Ilustrátor Překlad Druh literatury Stručná charakteristika (čas, prostředí, děj) Hlavní myšlenka Hlavní postavy Další postavy Proč jsem si knihu vybral(a) Obrázek (připomenutí si děje knihy, kapitoly, příběhu vlastní ilustrací) Pro ţáka šesté aţ deváté třídy je připraven formulář MOJE ČETBA s odkazy: Název knihy Počet stran Autor Ilustrátor Překlad Druh literatury Prostředí a čas příběhu Hlavní postavy Stručný děj Hlavní myšlenky knihy Proč bych knihu doporučil(a) ostatním Pro kaţdý ročník, ve kterém budou ţáci pracovat se čtenářskými deníky, je stanoven i počet povinných a volitelných titulů: - ve 3. ročníku ţáci povinně zaznačí jednu knihu, další přečtené a zaznačené tituly jsou volitelné - ve 4. ročníku ţáci povinně zaznačí jednu knihu, další přečtené a zaznačené tituly jsou volitelné a záleţí na vyspělosti čtenářů

14 - v 5. ročníku ţáci povinně zaznačí dvě knihy, další přečtené a zaznačené tituly jsou volitelné a záleţí na vyspělosti čtenářů - v 6. aţ 9. ročníku ţáci povinně zaznačí knihy k povinné četbě, kromě toho vypracují zápis o jedné knize dle svého výběru, další tituly jsou volitelné a záleţí na vyspělosti čtenářů Pokud jde o četbu v rámci cizího jazyka, ţáci si vedou o kaţdé přečtené knize záznam formou čtenářského deníku. Zde uvádějí základní informace o knize (název knihy, autor, hlavní postavy, místo děje). U kaţdé knihy si vyhledávají další informace na internetu. U kaţdé knihy dáváme dětem moţnost vybrat si, jaké informace si vyhledají a zapíší do svého čtenářského deníku. Mohou to být informace o autorovi knihy, o historických postavách či okolnostech, které se v knize objevují, filmová zpracování knihy, informace o místu děje apod. Do deníku si ţáci zaznamenají vţdy i několik nových anglických slov, která si při četbě osvojili a která povaţují za důleţitá Práce se čtenářskými deníky Metodika práce se čtenářskými deníky závisí na daném ročníku stejně tak, jako i způsoby a formy hodnocení. V prvotní fázi seznámí vyučující ţáky se způsobem vedení a zápisu knih do formulářů příslušného ročníku, se ţáky 3. třídy provede společně první záznam vyučující. Doporučené metody práce - výstavy, ţákovské prezentace v rámci hodin Českého jazyka i dalších předmětů (Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda, ), ţákovské prezentace rodičům. Další aktivity podporující výchovu ke čtenářství jsou plně v kompetenci vyučujících. Pokud jde o ţákovské prezentace před třídou, v 1. a 2. ročníku učitel podněcuje ţáky k dobrovolným představováním své přečtené knihy. Od 3. ročníku je referování o knize zpracované ve čtenářském deníku povinné. Ţák při své prezentaci postupuje podle předem dané osnovy, učitel jej v případě potřeby podněcuje a podporuje návodnými otázkami. Ostatní ţáci sledují prezentaci, a pokud něčemu nerozumí, pokládají referujícímu ţákovi otázky. Na závěr proběhne společné hodnocení výkonu ţáka (vyjádří se ţák, posluchači a učitel) a učitel je na základě předem zveřejněných kritérií klasifikuje. Kritéria hodnocení čtenářských deníků na 2. stupni: splnění všech otázek a úkolů a jejich odevzdání v daném termínu, kvalita jejich vypracování (neodbytá práce, estetická úroveň, zodpovědné zpracování na základě ţákových individuálních schopností).

15 Jednotlivé listy by měly být zpracovány tak, aby je bylo moţné vystavovat, pouţít jako referát nebo jako kvalitní podklad pro výklad či besedu. 1.3 Aktivity podporující čtenářství Vyuţívání sluţeb knihoven Základní knihovnické sluţby ve škole poskytuje školní informační centrum, jehoţ součástí je školní knihovna. Centrum je otevřeno kaţdý den minimálně jednu vyučovací hodinu v čase po dopoledním vyučování, aby ji mohli navštěvovat všichni ţáci školy. Informační centrum umoţňuje ţákům vyhledávat informace v odborné literatuře, číst a půjčovat si domů beletristickou literaturu, hledat informace na internetu, číst časopisy určené dětem a tisknout a kopírovat si potřebné materiály. Veškeré sluţby zajišťuje pověřený vedoucí informačního centra. Prostory a vybavení školní knihovny slouţí ţákům nejen mimo výuku, ale také v rámci běţného vyučování. Učitelé mají moţnost organizovat výuku v informačním centru dle svých potřeb, a to především v hodinách výuky čtení či literatury. Učitelé dalších předmětů mohou informační centrum vyuţít v případě cílené práce ţáků s informacemi. Informační centrum školy je přirozeným místem pro propagaci, prezentaci knih a čtení obecně. Za tímto účelem pořádá pod vedením učitelů různé akce a aktivity. Příkladem je Přivítání čtenářů, které je školním vstupním ceremoniálem, oslavujícím dovednost čtení ţáků 1. třídy na konci školního roku. Program Přivítání čtenářů obsahuje ukázku čtení jednotlivých ţáků, malou soutěţ zaměřenou na znalost knih a nejznámějších kniţních příběhů, slavnostní podpis přihlášky do knihovny a předání uvítací listiny čtenáře ředitelem školy, které můţe být spojené s případným dárkem (např. kniha, záloţka vyrobená staršími spoluţáky apod.). 6 Návštěva místní (obecní) knihovny se uskuteční ve 2. a 4. ročníku. Ţáci se učí orientovat v knihovně, vyhledávat knihy. Součástí návštěvy bývá program připravený paní knihovnicí vyhledávání knih a časopisů, předčítání, soutěţe a hry, prezentace na PC. 6 viz Příloha č. 6 Pamětní list pro čtenáře školní knihovny

16 Ţáci školní druţiny si chodí do místní knihovny půjčovat knihy 1x za čtrnáct dnů. Kaţdý měsíc pro ně připravuje knihovnice program nazvaný Chytrá hlava (hry, soutěţe ). Kaţdoročně v knihovně probíhá Noc s Andersenem, které se mohou zúčastnit ţáci ročníku. Program připravuje knihovnice za pomoci učitelek ZŠ a zaměstnankyň OÚ Kovářov. Místní i školní knihovnu ţáci navštěvují také individuálně. V 7. ročníku se uskuteční společná návštěva knihovny města Milevska. Program návštěvy bývá připraven paní knihovnicí. Ţáci se seznámí s větší knihovnou, s moţností většího výběru knih a časopisů. Součástí jejich návštěvy bude písemná práce zaměřená na porovnání této knihovny s knihovnou v Kovářově, kterou uţ poznali na I. stupni. V 8. ročníku navštíví kaţdý z ţáků knihovnu v Milevsku (Kovářově) individuálně (do určitého předem zadaného termínu). K této návštěvě obdrţí formulář 7 týkající se systému knihovny a způsobu a moţnostech půjčování knih. Tento formulář, který si sami při své návštěvě vyplní, odevzdají s potvrzením (razítkem) knihovny Propagace knih a autorů V kaţdé třídě probíhají výstavky knih, které přinášejí ţáci. Jedná se o beletrii, naučné knihy nebo tématicky zaměřené knihy k výuce. Mezi aktivity, které realizuje informační centrum školy na podporu propagace knih, patří pravidelné hlasování ţáků o nejţádanější knihu, na jehoţ základě pak škola knihy nakupuje. Dále organizuje různé tematické soutěţe, jejichţ cílem je podporovat četbu a zájem o určité autory, knihy a ţánry. Ve škole probíhá jedenkrát měsíčně nabídka knih od různých prodejců. Ţáci si mohou knihy prohlédnout, případně zakoupit. Prostřednictvím katalogu Klubu čtenářů jsou seznamováni s novými knihami nakladatelství Albatros a ty si mohou objednat u vychovatelky školní druţiny. Školní druţina a školní klub odebírají pravidelně časopisy: Sluníčko, Mateřídouška, ABC a Makovice. Ţáci se navzájem seznamují prostřednictvím referátů s knihami, které sami přečetli. V jednotlivých ročnících budou v hodinách literatury probíhat minireferáty s titulem Kniha, 7 viz Příloha č. 7 Formulář pro návštěvu knihovny

17 která mě zaujala. Při nich si ţáci budou navzájem představovat knihy, které rádi čtou, které je zajímají, které dostali v nedávné době a zaujali je (můţe jít o beletrii i naučné knihy). Na nástěnkách budou vystavovány práce ţáků týkající se jejich povinné četby Tvorba ţáků Při hodinách českého jazyka slohu a literatury se ţáci učí tvořit rozličné texty. Témata vlastních textových pokusů jednak vycházejí ze zkušeností ţákovského světa a jednak vytvářejí prostor pro ţákovu fantazii. Ţáci reagují svými texty také na akce školy. Mohou své slohové a literární práce prezentovat ve školním časopisu Školní listy. Nejlepší příspěvky jsou spolu s fotografiemi zveřejňovány na internetových stránkách školy, ve Zpravodaji OÚ Kovářov, případně regionálním tisku (Milevské noviny). Prostor, který je prvotně určen k prezentaci ţákovských prací, bude nabízet školní Almanach, který vyjde vţdy na závěr školního roku. Příspěvky do něj budou vybírat učitelé českého jazyka z prací vytvořených během slohové výuky i z textů, které ţáci sami nabídnou k uveřejnění. Tabulka 5. Seznam námětů k tvorbě textů v rámci slohové výuky na 1. stupni ZŠ Kovářov Ročník Útvar Téma vypravování Můj záţitek z prázdnin, výletu či víkendu 3. ročník popis Co vidím na obrázku pozvánka Pozvánka na párty nebo oslavu popis Moje nejmilejší hračka vypravování Pohádkový příběh dopis Píšu z pustého ostrova 4. ročník popis předmětu Bez čeho bych se neobešel/la popis činnosti Co uţ umím udělat (jídlo, výrobek apod.) popis osoby Můj kamarád 5. ročník vypravování Příběh v zoo dopis Co bych napsal své oblíbené postavě z knihy nebo

18 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník popis předmětu popis činnosti reklama zpráva dopis popis osoby popis místnosti vypravování vypravování líčení charakteristika ţivotopis charakteristika líčení vypravování úvaha vypravování líčení charakteristika úvaha filmu Můj pokojíček Jak jsem si připravoval masku (čerti, karneval, čarodějnice apod.) Reklama na můj originální výrobek Co stalo v naší škole Dopis z prázdnin Moje rodina Můj pokoj Má nejoblíbenější kníţka Pověst Kdybych byl/a budovou Můj kamarád/moje kamarádka Slavná osobnost Má nejoblíbenější literární postava Podzim Příběh z budoucnosti, který by se mohl odehrát za sto let Čím je mi (vzdělání, rodina, přátelství, kniha, hudba) Kdyby věci mohly mluvit (budík vypravuje, autobusová zastávka vypravuje, mobil ) Pohlednice od J. Lady Člověk, kterého obdivuji Jak si představuji svoji budoucnost?

19 2. Zpracování informací a jejich prezentace Cílem informační výchovy je systematické vedení ţáků k osvojení dovednosti informace vyhledat, zpracovat a prezentovat. V dnešní informační společnosti jde o dovednost velmi důleţitou, a proto je zapotřebí přes čím dál větší mnoţství a dostupnost informací ţáky konkrétně definované informační gramotnosti naučit. Škola má povinnost nabízet ţákům široké informační zdroje a cíleně s nimi během výuky i mimo ni pracovat, tak, aby si základní informační kompetence osvojovali co nejdříve a mohli je vyuţívat i při mimoškolní práci. V tomto ohledu je důleţitý zejména systém referátů a zpracování absolventských prací, které je zároveň jakousi zpětnou vazbou informační výchovy. 2.1 Práce s informacemi Informační zdroje Informační zdroje, které lze vyuţít k výuce práce s informacemi, nejsou kromě ohledu na věkovou vhodnost a přiměřenost pro ţáky nijak omezovány. Záleţí na učiteli, jeho výběru a záměru, přesto některé z informačních zdrojů škola cíleně preferuje. Mezi ty patří především: 1) Učebnice a pracovní sešity 2) Odborná literatura, encyklopedie, slovníky 3) Internet 4) Elektronické encyklopedie, naučné výukové programy 5) Audiovizuální dokumenty (DVD, CD, VHS apod.) 6) Časopisy, noviny 7) Letáky, návody, manuály, příručky, sborníky 8) Mapy, obrazy 9) Lidé z ţákova okolí (rodiče, příbuzní, pamětníci apod.) Metodika práce s informacemi Výuka práce s informacemi začíná prakticky jiţ v 1. ročníku, cíleně je to zejména od 4. ročníku v rámci předmětů Vlastivěda, Přírodověda a Český jazyk. Mezi výstupy v tomto období patří konkretizovaná četba za účelem práce s informacemi:

20 ţák čte naukové texty za účelem studia - vypisuje poznámky - vybírá podstatné informace do pracovních listů - pracuje na základě pochopení písemného pokynu - zeptá se, pokud nerozumí písemnému pokynu - propojuje, dává do souvislostí - vyhledává informace ve slovnících, encyklopediích, předčítá z dětských časopisů Mezi nejdůleţitější aspekty výuky práce s informacemi patří to, aby tuto prostor pro tuto činnost vytvářeli všichni učitelé naučných předmětů typu dějepis, zeměpis, přírodopis, fyzika apod. Zkvalitnění ţákovské práce s informacemi nemůţe být úspěšné, pokud se bude dávat ţákům příleţitost k rozvíjení čtenářské gramotnosti a písemné i ústní komunikace pouze v hodinách českého jazyka a informatiky. Podstatné pro výuku práce s informacemi jsou především učitelovy pokyny ţákům, které mají rozvíjet maximum ţákových dovedností v této oblasti, přičemţ dovednost najít poţadovanou informaci v textu je pouze základní kompetencí. Pro konkrétně definované činnosti ţáků při práci s textem byly vypracovány příklady pokynů z různých předmětů 2. stupně. Ty slouţí jako návod pro pedagogy jakýchkoli předmětů. 8 Tabulka 6. Příklad konkrétního pokynu pro práci s informacemi na 2. stupni POKYNY K PRÁCI S INFORMACEMI ZDROJ INFORMACÍ PŘÍKLAD(Y) TÉMATU PŘÍNOS PRO ŢÁKA Přečtěte si předloţené informace a rozhodněte (popř. tipněte si), zda jsou pravdivé své mínění zaznamenejte. Na základě průzkumu materiálů pak správnost svého mínění ověřte. Broţura, obrázky, pracovní list OBČANSKÁ VÝCHOVA: Státní symboly ČR, Pravidla společenského chování Na základě znalosti, zkušenosti a úsudku zvaţuje pravdivost informací. Na základě textu a obrázku ověřuje pravdivost informací. 8 Příklady práce s informacemi obsahuje příloha č. 8.

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ 2016/2017 ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Absolventské práce jsou pro žáky příležitostí nalézt propojení jednotlivých poznatků a dovedností

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace Šromotovo nám. 177, Hranice 753 01 ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU INFORMACE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 www.zssromotovo.cz ABSOLVENTSKÉ

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Absolventské práce žáků devátého ročníku

Absolventské práce žáků devátého ročníku Absolventské práce žáků devátého ročníku Absolventské práce jsou pro žáky příležitostí nalézt propojení jednotlivých poznatků a dovedností s vlastními možnostmi. Jsou příležitostí plánovat a zažít osobní

Více

Absolventské práce žáků devátého ročníku

Absolventské práce žáků devátého ročníku Absolventské práce žáků devátého ročníku Absolventské práce jsou pro žáky příležitostí nalézt propojení jednotlivých poznatků a dovedností s vlastními možnostmi. Jsou příležitostí plánovat a zažít osobní

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2. Pokyn k závěrečným pracím žáků 9. ročníku ve školním roce 2016/17

Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2. Pokyn k závěrečným pracím žáků 9. ročníku ve školním roce 2016/17 Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2 Pokyn k závěrečným pracím žáků 9. ročníku ve školním roce 2016/17 Závěrečná práce ověřuje naplnění cílů základního vzdělávání stanovených Rámcovým

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Materiál školního roku 2017/2018 Žáci jsou předem seznámeni v jednotlivých hodinách s pravidly klasifikace a s váhou známky. Známky

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU školní rok 2016-2017 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU Absolventská práce je jednou z forem završení působení žáka v Základní

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti Předmět: Seminář anglická literatura Ročník: oktáva, 4. ročník Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium Vypracoval: PhDr. Jitka Stráská Očekávaný výstup

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI, KTERÉ BY MĚL ŽÁK ZÁVĚREČNOU PRACÍ PROKÁZAT

SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI, KTERÉ BY MĚL ŽÁK ZÁVĚREČNOU PRACÍ PROKÁZAT ROČNÍKOVÉ PRÁCE ROČNÍKOVÉ PRÁCE JSOU PROJEKTEM NAŠÍ ŠKOLY, KTERÝ JE URČEN PRO ŽÁKY 9. TŘÍD. HLAVNÍM CÍLEM JE NAUČIT SE VYUŽÍVAT ZÍSKANÉ POZNATKY V PRAXI A VHODNĚ DOPLNIT UČIVO ZÁKLADNÍ ŠKOLY. KAŽDÝ ŽÁK

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

Základní škola a Mateřská škola Habry

Základní škola a Mateřská škola Habry Metody a kritéria hodnocení žáků Český jazyk 3. 5. ročník Základní škola a Mateřská škola Habry Diktáty a pravopisná cvičení 1 = 0 1chyba 2 = 2 4 chyby 3= 5 7 chyb 4= 8 10 chyb 5 = 11 a více Písemné zkoušení

Více

MOŽNÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PRO ROZVOJ ČG

MOŽNÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PRO ROZVOJ ČG MOŽNÉ PRO ROZVOJ ČG Při formulaci očekávaných výstupů pro rozvoj čtenářské gramotnosti jsme vycházeli z praktických poznatků a zkušeností učitelů, kteří dlouhodobě usilují o rozvoj čtenářských dovedností

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Školní informační centrum (ŠIC)

Školní informační centrum (ŠIC) Školní informační centrum (ŠIC) Před rokem to všechno začalo Bc. Romana Cichá ŠKOLA 21. STOLETÍ - ŠKOLA INFORMACÍ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha Náš předpoklad Výuka čtenářské gramotnosti je plnohodnotným vzdělávacím cílem běţné výuky. Škola obvykle určitou úroveň čtenářské

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 2. ročník, 2016/2017 časově-tematický plán Učebnice a jiné materiály: Český jazyk 2 (Prodos modrá řada) Český jazyk 2 pracovní sešit (Prodos modrá řada) Čítanka 2 (Prodos modrá

Více

Informační vzdělávání v Městské knihovně Sedlčany

Informační vzdělávání v Městské knihovně Sedlčany Informační vzdělávání v Městské knihovně Sedlčany Mgr. Alena Budková budkova@knihovna-se.cz Informační vzdělávání uživatelů Havlíčkův Brod 25. 4. 2012 Informační vzdělávání x besedy IV je systém lekcí

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas)

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Jméno a příjmení autora e-mail Název práce Lenka Jeřábková Ondřej Černý sipvz@gym-ul.cz Volný čas Zaměření zde uveďte číslo a název části modulu, kam řadíte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Obsah prezentace Úvod Rámcové vzdělávací programy Vzdělávací oblasti a jejich výstupy Role knihovníka

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK. 1. Obsahové vymezení

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK. 1. Obsahové vymezení CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Výuku německého jazyka na vyšším stupni gymnázia realizujeme jako výuku dalšího cizího jazyka, pokračující od úrovně A2 / B 1, k dosaţení jazykové

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Anglický jazyk 5. ročník učebnice PROJECT 1 ( third edition) Vzdělávací obsah: 1. lekce představí se, pozdraví a rozloučí se pojmenuje předměty ve škole rozumí běžným pokynům učitele při hodině počítá

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Samostatná odborná práce

Samostatná odborná práce Samostatná odborná práce 65-51-H/002 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK PRO POHOSTINSTVÍ 65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK A. Zadání samostatné odborné práce (SOP) Samostatná odborná práce je součástí jednotného zadání závěrečných

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

CHARAKTERISTIKA MATURITNÍCH PROJEKTŮ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD

CHARAKTERISTIKA MATURITNÍCH PROJEKTŮ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD CHARAKTERISTIKA MATURITNÍCH PROJEKTŮ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Zpracování samostatného projektu ze společenských věd na zvolené téma vychází z vědních oborů psychologie,

Více

Hospitační záznam pro sledování čtenářské gramotnosti

Hospitační záznam pro sledování čtenářské gramotnosti Hospitační záznam pro sledování čtenářské gramotnosti S jakými texty žáci pracují učebnice / autentické texty. Žáci pracují pouze s texty z učebnic a čítanek. Žáci pracují také s autentickými (neučebnicovými)

Více

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Metodika Tato prezentace v programu PowerPoint vznikla pro rychlé seznámení žáků s tímto ostrovem. Na 20 snímcích plných obrázků se žáci seznámí se základními

Více

Lidové zvyky v literatuře, práce s uměleckým textem

Lidové zvyky v literatuře, práce s uměleckým textem Lidové zvyky v literatuře, práce s uměleckým textem On-line diskuze k virtuální hospitaci ve vyučovací hodině v 7. ročníku Vyučující: Mgr. Vlastimil Špinka Tento Tato webinář diskuze je součástí projektu

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Kritéria pro hodnocení žáků v jednotlivých předmětech

Kritéria pro hodnocení žáků v jednotlivých předmětech Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory, příspěvková organizace tel.: 257 710 131, 257 711 241, e-mail: reditelna@skolavsenory.cz IČO 72052635, www.skolavsenory.cz Karla Majera 370, 252

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - vyslovuje

Více

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

Koncepce domácí přípravy žáků

Koncepce domácí přípravy žáků příspěvková organizace Komenského 268 763 61 Napajedla tel.: +420 577 944 182 tel. ředitelna: +420 577 941 688 fax: +420 577 941 689 www.1zsnapajedla.cz info@1zsnapajedla.cz Koncepce domácí přípravy žáků

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více