Z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne v zasedací síni OÚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne v zasedací síni OÚ"

Transkript

1 Č. j. 5/6/ ZO - Z Zápis Z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru 3. Závěrečný účet obce za rok 2014, účetní závěrka 4. Rozpočtové opatření č Smlouvy 6. Žádosti o změnu územního plánu 7. Různé 8. Usnesení 9. Závěr Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 16,10 hod. starostou Pavlem Manou, který konstatoval, že dle zákona o obcích bylo svoláno zasedání zastupitelstva obce, které bylo řádně ohlášeno. Konstatoval, že na jednání je přítomno 10 členů zastupitelstva obce, což je nadpoloviční většina, a tudíž ZO je usnášeníschopné dle zákona o obcích 87. Navržený program byl 10 hlasy schválen. Zapisovatelkou byla jmenována paní Jana Vavřínová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Petr Vojkůvka, Ing. Radek Divín. Hlasování: Vypracování usnesení: Návrhová komise: Předseda JUDr. Milan Matula Člen Petr Špatný Člen Ing. Miroslav Divín pro 11 Hlasování: pro 11 K bodu 1/ Zpráva kontrolního výboru Zprávu kontrolního výboru přednesl předseda KV pan Jiří Dědič. Zpráva je přílohou zápisu ZO. Rozprava: - Ing. Novosadová upřesnila k bodu z 2. usnesení ZO ze dne pan Křenek byl vyzván k doplnění souhlasů sousedů k využití pozemku p. č. 9/1, který však do dnešního zasedání zastupitelstva nedodal. - Vachůnová Anna připomínala, že z jednání ZO bylo uloženo zjistit výši finančních darů okolních obcí na obnovu horské chaty Libušín. - Mana Pavel konstatoval, že tento úkol není splněn, z důvodu zaneprázdnění úřadu příprava řešení havarijního stavu komunikace na Grunik sesuv půdy bylo nutno nachystat veškeré podklady pro podání žádosti o dotaci a přípravy dalších dotovaný projektů v t.r.. 1

2 ZO bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru Jiřího Dědiče o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za II. čtvrtletí 2015 a o činnosti kontrolního výboru za toto období. Hlasování: pro 11 K bodu 2/ Zpráva finančního výboru Zprávu finančního výboru přednesl předseda výboru JUDr. Matula. 16,30 hodin přibyl Ing. Bohušík Petr 12 členů ZO bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru JUDr. Milana Matuly o činnosti finančního výboru za II. čtvrtletí 2015 a o provedených kontrolách v předneseném znění K bodu 3/ Závěrečný účet obce za rok 2014, účetní závěrka Závěrečný účet obce za rok 2014 musí být schválen nejpozději do , byl řádně vyvěšen na úředních deskách, projednán ve finančním výboru. Do zasedání zastupitelstva obce nebyly zaznamenány žádné písemné ani ústní připomínky. Závěrečný účet byl zpracován podrobně, vyčíslen v a položkách (příjmy i výdaje), byla zpracována srovnávací tabulka rozdělení sdílených daní, zpracováno hospodaření s fondy fond rozvoje bydlení a sociální fond. Byl zveřejněn výsledek přezkoumání hospodaření obce krajským úřadem bez vad a připomínek. Veškeré podrobnosti o hospodaření jsou uvedeny v závěrečném účtu (podrobná zpráva). Rozprava: - Vachůnová Anna zpráva o hospodaření obce je zpracována velmi důkladně a přehledně. Pokud by se našly rezervní finanční prostředky obce, doporučuje navýšení dotací občanským sdružením. Projevila nespokojenost se zákonem týkající se velmi malým navýšením odměn zastupitelům. - Mana Pavel poukázal, že dosažené hospodaření obce, je zásluhou práce celého úřadu, hlavně ekonomky obce, což potvrzuje zpráva Krajského úřadu Zlín, který provádí audit obce Zastupitelstvo obce Dolní Bečva projednalo závěrečný účet obce za rok 2014 a souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad a dále projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření č. 150/2014 KŘ zpracovanou pracovníky krajského úřadu Zlínského kraje dne 17. února Zastupitelstvo obce ve složení Bc. Pavel Mana, Ing. Pavla Novosadová, JUDr. Milan Matula, Ing. Petr Bohušík, Ing. Miroslav Divín, Ing. Radek Divín, pan Petr Vojkůvka, Ing. Martin Solanský, pan Jiří Dědič, pan Jan Štůrala, pan Libor Mikuda, pan Petr Špatný schvaluje dne účetní závěrku obce Dolní Bečva sestavenou ke dni Schvalovaná účetní závěrka obsahuje: Rozvahu, výkaz zisku a zrát, přílohu k , zprávu č. 150/2014/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014, inventarizační zprávu k a inventurní soupisy, odpisový plán, účtový rozvrh. Schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 2

3 K bodu 4/ Rozpočtové opatření č. 2 Rozpočtové příjmy celkem zvýšení o 5695 tis. Kč Zvýšení - daňové příjmy 436 tis., vlastní příjmy 110 tis. Kč, nařízený odvod zřizovatele z fondu investic příspěvkové organizace 135 tis. Kč, dotace od úřadu práce 440 tis. Kč, dotace z regionální rady soudržnosti Střední Morava 3143 tis. Kč (projekt revitalizace II. Etapa), dotace ze Státního fondu životního prostředí 1431 tis. Kč (projekt dětské hřiště v mateřské škole) Rozpočtové výdaje tř. 5 zvýšení neinvestičních výdajů o 1162 tis. Kč Úprava rozpočtu na paragrafu 3399 neinvestiční nedotační transfer SDH Dolní Bečva 15 tis. Kč 3419 neinvestiční transfery občanským sdružením 2 tis. Kč platy a odvody zaměstnanců veřejně prospěšných pracovníků z úřadu práce 440 tis. Kč 5512 opravy a udržování služebního vozidla Opel MOVANO 24 tis. Kč 5512 přesun kapitálového výdaje ve prospěch oprav a udržování výjezdové jednotky 10 tis. Kč 6171 opravy a udržování budovy obecního úřadu 260 tis. Kč doprovodné náklady spojené se zateplením obecního úřadu ( elektro práce 140 tis. Kč, zhotovení pochůzných podlah na půdě obecního úřadu 56 tis, rozvody TV a Net 24 tis. Kč, stolařské, natěračské a malířské práce, okapové chodníky u budovy v odhadované částce 40 tis. Kč) 6399 daň z příjmu právnických osob za obec 411 tis. Kč Zvýšení kapitálových výdajů tř. 6 podle jednotlivých akcí 6284 tis. Kč Paragraf: 2212 sanace sesuvu Březinův dvůr III. Etapa 227 tis. Kč projekční a administrativní práce na podání žádosti o dotaci. Odhad rozpočtových výdajů činí na celou akci cca tis. Kč. Akce, pokud bude realizována, bude hrazena z dotace Státního fondu životního prostředí ve výši 90 % uznatelných nákladů akce akce rozšíření kapacity základní školy 875 tis. Kč akce dětské hřiště u mateřské školy 1431 tis. Kč bude hrazeno z dotace 90 % z uznatelných nákladů akce 3636 revitalizace centra obce II. Etapa 3203 tis. Kč bude hrazeno maximálně z 85 % z uznatelných nákladů akce 6171 akce bezbariérový vstup do obecního úřadu 428 tis. Kč 6171 akce stavební úpravy obecní úřad 120 tis. Kč 6171 akce energetické úspory obecní úřad mínus -169 tis. Kč (přesun prostředků na akci bezbariérový vstup bylo rozpočtováno jako jedna akce) Rozprava: - Mana Pavel konstatoval, že k dnešnímu dni byla obec 100% úspěšná v získání podaných dotací (Revitalizace centra obce 2. etapa, zahrada MŠ). Současně dobíhá vyřizování stavebního povolení na Blinkovém kopci vybudování dešťové kanalizace včetně komunikace. Bude následovat výběrové řízení na dodavatele stavby, realizaci se předpokládá část v roce 2015 kanalizace, část v roce 2016 asfaltové a dlážděné povrchy. Byl podán projekt na dotaci sanace sesuvu 3. etapa (rozpočtové náklady 16,5 mil. Kč). Obec musí ve svém finančním hospodaření počítat se spoluúčastí ke všem získaným dotacím. 3

4 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.2 v Kč Zvýšení příjmů o Kč ,- Příjmy po úpravě Kč Zvýšení výdajů o Kč ,- Výdaje po úpravě Kč Rozdíl příjmů a výdajů po úpravě Kč ,- Financování po úpravě Kč ,- Z toho: -408 tis. Kč splátka jistiny úvěru KB - komunikace -116 tis. Kč splátka jistin úvěru ze SFRB půjčky občanům na bydlení tis. Kč splátka úvěru KB multifunkční budova ,- změna stavu na bankovních účtech (úbytek finančních prostředků) stav k činil ,43 Kč) K bodu 5/ Smlouvy 5.1. Smlouva o výpůjčce nemovité věci mezi obcí a Římskokatolickou farností Dolní Bečva Obci Dolní Bečva byl zaslán dopis s rozhodnutím Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, na základě kterého byla projektová žádost Revitalizace centra obce Dolní Bečva 2. etapa schválena k dopracování před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava. K projektu Revitalizace centra obce Dolní Bečva je nutno doložit Smlouvu o výpůjčce nemovité věci na p. č. 229/2, 228/3, 228/2, 229/4, 225/2 a 224/2 ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Dolní Bečva za účelem bezplatného užívání po dobu 7 let ode dne uzavření za účelem, aby obec Dolní Bečva vybudovala terénní, povrchové a jiné úpravy těchto pozemků vč. Uložení rozvodů NN, osvětlení kostela a výsadby zeleně. Na výše uvedených pozemcích bude realizována stavba Úprava okolí kostela sv. Antonína Paduánského, SO 02 kabelové rozvody NN, SO 03 Osvětlení kostela, Parkoviště a chodníky v okolí ZŠ a fary, Revitalizace parku a pěší zóny, Revitalizace parku, SO 103, Sadové úpravy na základě zpracovaných projektových dokumentací a vydaných stavebních povolení. Rada obce doporučuje ZO Smlouvu o výpůjčce schválit. ZO schvaluje smlouvu o výpůjčce nemovité věci pozemků par. č. 229/2, 228/3, 228/2, 229/4, 225/2 a 224/2 ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Dolní Bečva mezi obcí Dolní Bečva jako vypůjčitelem a Římskokatolickou farností Dolní Bečva jako půjčitelem za účelem vybudování terénních, povrchových a jiných úprav těchto pozemků včetně uložení rozvodů NN, osvětlení kostela a výsadby zeleně podle důvodové zprávy Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti umístění kotvené mikropilotové stěny Na základě schválení ZO byla zpracována PD na stavbu Dolní Bečva Sanace sesuvu 3. etapa a k podání žádosti o vydání stavebního povolení je nutno doložit Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se spoluvlastníky pozemků dotčených touto stavbou. Jsou vypracovány Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu mikropilotové stěny a lanových kotev na p. č. 955/2,4,5 mezi obcí a těmito spoluvlastníky pozemků: 4

5 - Vítová Vladislava, Jiráskova 839, Studénka Bolcek Milan, Dolní Bečva čp. 481 Veselá Jarmila, Na Landeku, 414/13, Petřkovice Kuběna Pavel, Dolní Bečva čp. 342 Kuběnová Anna, Dolní Bečva čp. 342 Blinková Ludmila, Dolní Bečva čp. 64 Adámková Pavlína, , Jistebník čp. 494 Janča Radek, Stupkova 1570/6, Holešovice, Praha 7 ZO schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Dolní Bečva jako oprávněnou z věcného břemene a povinnými Zdeňkou Vítovou, Jiráskova 839, Studénka, Milanem Bolckem, Dolní Bečva čp. 481, Jarmilou Veselou, Na Landeku 414/13, Petřkovice, Pavlem Kuběnou, Dolní Bečva čp. 342, Annou Kuběnovou, Dolní Bečva čp. 342, Pavlínou Adámkovou, Jistebník čp. 494 a Radkem Jančou, Stupkova 1570/6, Holešovice, Praha 7 jako povinnými z věcného břemene strpění stavby mikropilotové stěny a lanových kotev na pozemcích par. č. 955/2,4, 5 v k.ú. a obci Dolní Bečva Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi obcí a LK Radhošť Dolní Bečva RO doporučuje ZO schválit smlouvu uzavřenou v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů o poskytnutí dotace LK Radhošť na opravu vleku na Radhošti ve výši ,- Kč dle přílohy. ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí Dolní Bečva a LK Radhošť ve výši ,- Kč na opravu vleku na Radhošti podle důvodové zprávy Darovací smlouva mezi obcí Dolní Bečva a SDH Dolní Bečva RO doporučuje ZO schválit finanční dar dle zákona č. 89/2012 Sb. nového občanského zákoníku v platném znění SDH Dolní Bečva ve výši ,- Kč dle přílohy. ZO schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Dolní Bečva jako dárcem a SDH Dolní Bečva jako obdarovaným ve výši 15 tis. Kč podle důvodové zprávy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi obcí a SDH Dolní Bečva RO doporučuje ZO schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace SDH Dolní Bečva na činnost v roce 2015 ve výši ,- Kč dle přílohy. ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem obcí Dolní Bečva a SDH Dolní Bečva na činnost v roce 2015 ve výši ,- Kč podle důvodové zprávy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi obcí a LK Radhošť Dolní Bečva RO doporučuje ZO schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace LK Radhošť na činnost v roce 2015 ve výši ,- Kč dle přílohy. 5

6 ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem obcí Dolní Bečva a LK Radhošť Dolní Bečva na činnost v roce 2015 ve výši ,- Kč podle důvodové zprávy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi obcí a FC Dolní Bečva RO doporučuje ZO schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace FC Dolní Bečva na činnost v roce 2015 ve výši ,- Kč dle přílohy. ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem obcí Dolní Bečva a FC Dolní Bečva na činnost v roce 2015 ve výši ,- Kč podle důvodové zprávy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi obcí a ZO ČSV Horní Bečva RO doporučuje ZO schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ZO ČSV Horní Bečva na činnost v roce 2015 ve výši 5 000,- Kč dle přílohy. ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem obcí Dolní Bečva a ZO ČSV Horní Bečva na činnost v roce 2015 ve výši 5.000,- Kč podle důvodové zprávy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi obcí a MS Dolní Bečva RO doporučuje ZO schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Mysliveckému sdružení Dolní Bečva na činnost v roce 2015 ve výši 8 000,- Kč dle přílohy. ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem obcí Dolní Bečva a Mysliveckým sdružením Dolní Bečva na činnost v roce 2015 ve výši 8.000,- Kč podle důvodové zprávy. K bodu 6/ Žádosti o změnu územního plánu 6.1. Žádost o změnu územního plánu Martina Zetochy, Dlouhá 1636, Kuřim Žádost pana Zetochy na p. č. 1128/9, trvalý travní porost a parcelu č. 1129/8, ostatní plocha na plochu bydlení stavební parcelu. Tyto pozemky koupil a chtěl by v budoucnu na těchto parcelách stavět nový rodinný dům. Přístupová cesta bude řešena po parcele č. 1128/13 ve vlastnictví jeho otce Josefa Zetochy, bydliště Sychrov 60, Vsetín. Žádost byla projednána v komisi výstavby, která tuto doporučuje ke schválení. ZO doporučuje podání žádosti o projednání změny územního plánu k příslušnému správnímu orgánu u pozemků par. č. 1128/9 trvalý travní porost a u par. č. 1129/8 ostatní plocha v k.ú. a obci Dolní Bečva na plochu bydlení podle žádosti Martina Zetochy, bytem Dlouhá 1636, Kuřim. ZO schvaluje záměr na změnu způsobu využití území. 6

7 6.2. Žádost o změnu územního plánu Roberta Gregova, Dušní 112/16, Praha 1 Pan Gregov žádá o projednání změny územního plánu na p. č. 1159/1, 1156/1 a části 1159/2, 1162/2, 1156/2 trvalý travní porost na nové využití jako plochu individuálního bydlení. Tato žádost byla projednána v komisi výstavby, která ji doporučuje ke schválení. ZO doporučuje podání žádosti o projednání změny územního plánu k příslušnému správnímu orgánu u pozemků par. č. 1159/1, 1156/1, části 1159/2, 1162/2 a 1156/2 v k.ú. a obci Dolní Bečva na plochu bydlení podle žádosti Roberta Gregova, Dušní 112/16, Praha 1. ZO schvaluje záměr na změnu způsobu využití území. K bodu 7/ Různé 7.1. Vnitřní směrnice Systém náležité péče Vnitřní směrnice řeší hospodaření obce na lesních pozemcích lesního hospodářského celku obecní lesy Dolní Bečva, uvádějící na vnitřní trh dřevo vytěžené na pozemcích hospodářského subjektu. Tato směrnice byla projednána v komisi hospodářství a služeb, finančním výboru a radě obce s doporučením ke schválení zastupitelstvu obce. ZO schvaluje vnitřní směrnici OÚ Systém náležité péče hospodářského subjektu Obce dolní Bečva, IČO , která hospodaří na lesních pozemcích lesního hospodářského celku (LHC) obecní lesy Dolní Bečva, kód LHC uvádějícího na vnitřní trh dřevo vytěžené na pozemcích hospodářského subjektu podle předloženého návrhu a důvodové zprávy Zřizovací listina Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Základní škola a Mateřská škola Dolní Bečva byl projednán v radě obce a finančním výboru, zastupitelé obce jej obdrželi společně s pozvánkou. Rozprava: - JUDr. Matula finanční výbor projednal na svém zasedání tento dodatek. Tento dodatek mimo dosavadní vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace doplňuje v bodu 3.5.činnost školního klubu. Dále pak tento dokument doplňuje nebo upravuje vymezení majetku a vymezení majetkových práv a povinností zejména pak zpřesňuje povinnosti příspěvkové organizace vzhledem ke školské radě a zřizovateli při předložení návrhu provozního příspěvku, vázanost účelových položek (účtů) a možnost uložení sankcí s následkem odvodu do rozpočtu zřizovatele. Rovněž pak zpřesňuje podklady pro vyúčtování příspěvku, které je povinna příspěvková organizace předložit po předchozím projednání ve školské radě zřizovateli. Finanční výbor vzal na vědomí zprávu starosty o důvodech této úpravy, když tato úprava navazuje i částečně na zjištění učiněná při kontrole, kterou provedl finanční výbor. Nechává na zvážení, zda by byla možnost volnějšího způsobu financování příspěvkové organizace a vykazování příspěvku či nikoliv. - Ing. Urbanovský konstatoval, že je velice rád, že se precizovala zřizovací listina, podle které bude příspěvková organizace postupovat vůči zřizovateli. Poukázal na skutečnost, že v hospodaření ZŠ a MŠ Dolní Bečva jsou dodržovány veškeré platné zákony spojené s hospodařením příspěvkové organizace. Upozornil přítomné, že neměl možnost připomínkovat zřizovací listinu, ale chtěl by doporučit zastupitelstvu několik změn vycházející z praxe. Jedná se o bod 6n) nedoporučuje bezplatný pronájem tělocvičny, především z ekonomických důvodu. 7

8 - Mana Pavel konstatoval, že bezplatný pronájem je myšlen pouze k akcím komise školské, kultury a sportu při radě obce, které jsou každoročně předem schvalovány radou obce v plánu akcí na příslušný rok (jedná se cca o 4 akce). - Vojkůvka Petr poukázal na současný stav, kdy zřizovatel pronájem tělocvičny pro akce komise školské, kultury a sportu hradil 2x (v příspěvku, na základě fa za pronájem) - Ing. Divín Radek souhlasí s bezúplatným pronájmem komise školské, kultury a sportu a schválení jejich akcí dopředu, aby byly známy. - Ing. Urbanovský poukázal na bod 5 d) pořizování majetku se souhlasem zřizovatele. V tomto bodu je specifikováno, že součástí majetku jsou i zásoby. Dotazoval se, zda i při nákupu spotřebního materiálu a zásob budou muset vyžadovat souhlas zřizovatele. K bodu 5b) doporučuje promyslet formu svěření nemovitého majetku, aby se neplatila daň z příjmu. - Mana Pavel upřesnil, že na nákup zásob a spotřebního materiálu se tento bod nevztahuje. K bodu 5b) ten je řešen v současné době nájemním vztahem. - Ing. Urbanovský k bodu 6k) nejsou schopni rozdělit finanční prostředky z výsledku hospodaření do fondů před účetní uzávěrkou, kterou zpracovávají až koncem února následujícího roku. Dá se plánovat pouze fond investiční, protože je tvořen z odpisů majetku. - Mana Pavel tento bod je myšlen jako očekávaný předpoklad PO. Reálné finance budou známy opravdu až po uzávěrce, kterou obec každoročně schvaluje v radě obce. Fond odměn se dá také naplánovat, jsou známy počty žáků a tudíž jsou známé nároky na platy. - Ing. Divín Radek je nutné schválení zřizovací listiny na dnešním zasedání? doporučuje propracovat tuto listinu, doplnit o připomínky z praxe a předložit na dalším zasedání ZO. - Ing. Urbanovský k bodu 6 p) dotazoval se, zda úspory z přidělených peněžních prostředků z rozpočtu zřizovatele z nerealizovaných jednotlivých výdajů převede příspěvková organizace na účet zřizovatele nejpozději do 15. prosince běžného roku se týkají všech přidělených prostředků. V tomto bodě navrhuje vracení finančních prostředků až po účetní závěrce. - Mana Pavel upřesnil, že tento odvod se týká pouze investičních prostředků a nerealizovaných výdajů. Navrhovaný dodatek č. 3 zřizovací listiny nemění platný vztah zřizovatele a příspěvkové organizace, pouze ho upřesňuje. Zřizovatel si má určit při dodržení platných zákonů a předpisů, co požaduje po příspěvkové organizaci při její kontrole, kterou podle platné legislativy plní rada obce. - JUDr. Matula navrhuje odložení projednávání zřizovací listiny do dalšího zasedání ZO. Doporučuje písemně předložit připomínky příspěvkové organizace. Zřizovatel posoudí, zda jsou reálné a oprávněné. Rada obce po projednání připomínek předloží komentář zastupitelstvu obce. V současné době jsou dvě možnosti přesunout bod do dalšího zasedání ZO, nebo zakomponovat oprávněné připomínky do navrhovaného dodatku č. 3 zřizovací listiny přerušení jednání. - Vachůnová Anna doporučuje schůzku dotčených stran, projednat připomínky a zpracovat podklady do dalšího zasedání ZO. - Špatný Petr navrhuje hlasování o postupu v tomto bodě, zda pokračovat a upřesnit dodatek č. 3 zřizovací listiny na místě, nebo odložit bod do dalšího zasedání ZO po jeho přepracování. 1. Hlasování o přesunutí bodu do dalšího ZO Hlasování: 3 pro (JUDr. Milan Matula, Ing. Novosadová, Ing. Divín Radek) 1 zdržel (Ing. Martin Solanský) 2. Přerušit jednání a dopracovat dodatek č. 3 zřizovací listiny o oprávněné připomínky Hlasování: 9 pro 8

9 19,30 hodin přerušené jednání do 20,00 hodin 20,25 hodin zahájení znovu jednání 3 zdržel (JUDr. Milan Matula, Ing. Novosadová, Ing. Divín Radek) Návrhová komise předložila ZO přepracovaný dodatek č. 3 zřizovací listiny ke schválení. ZO schvaluje Dodatek č. 3 - úplné znění Zřizovací listiny Základní škola a Mateřské škola Dolní Bečva ve znění pozměňovacích návrhů zastupitelů podle důvodové zprávy Zábrany u cyklostezky u hřiště Starosta obce informoval ZO, že byla svolána schůzka za účasti představitelů SDH Dolní Bečva, FC Dolní Bečva a obce, kde bylo navrženo, že zábrany kolem cvičného hřiště mají být 1m od hranice cyklostezky, kopírovaly by její tvar, výšku oplocení doporučují 3m s přesahem za fotbalové brány. Ve středu by byl vytvořen přesah oplocení v šířce 3m, pro možný vjezd aut na cvičné hřiště. Vybudování zábran a vyřízení stavebního povolení účastníci požadují po obci. Dále FC Dolní Bečva na této schůzce žádají o možnost zásahu do oplocení stávajícího oplocení fotbalového areálu v části u minigolfu instalací branky, která by se využívala k přístupu do části pro ukládání bioodpadu (při sečení trávy). - Špatný Petr navrhuje, aby realizace oplocení bylo přesunuto na pozdější dobu, vzhledem k finančním možnostem obce a vzhledem k nákladům, které obec musí zajistit při realizaci získaných dotací. ZO navrhuje stažení bodu z programu ZO Hlasování: pro 9 proti 1 (Mana Pavel) zdržel 2 (Ing. Novosadová, Mikuda Libor) ZO schvaluje záměr umožnit FC Dolní Bečva úpravu oplocení sportovního areálu zřízením branky v rohu minigolfu pro potřeby ukládání travní hmoty na dočasnou obecní skládku zeleně na náklady FC Dolní Bečva Odměňování členů ZO Odměňování uvolněných i neuvolněných členů ZO se řídí zákonem o obcích a nařízením vlády. Podle Nařízení vlády č. 52/2015 ze dne , kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů od lze uvolněným členům ZO stanovit měsíční odměnu podle ustanovení 71 a následných ustanovení zákona o obcích. ZO stanovuje funkce, za které měsíční odměna náleží, výši odměny a den, od kterého je měsíční odměna poskytována, v případě kumulaci funkcí, kdy dochází sčítání odměn. RO navrhuje zastupitelstvu po projednání ve FV stanovit měsíční odměny neuvolněným členům ZO od takto: 9

10 1. Za výkon funkce člena zastupitelstva 373,- Kč 2. Za výkon člena rady = 1532,- Kč 3. Za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady = 1345,- Kč Jestliže dojde k souběhu funkcí dle bodu 2 a 3, náleží odměna jedna a to v té částce, která je vyšší. Odměna se skládá z maximální částky pevné složky odměny za výkon funkce + nově z příplatku podle počtu obyvatel v případě členů rady a předsedů výborů nebo komise. Příplatek je navrhnut z důvodu vyšší náročnosti výkonu funkce. 21,18 hodin odešel pan Libor Mikuda 11 členů ZO schvaluje změnu v odměňování neuvolněných členů ZO podle nařízení vlády č. 52/2014 Sb. ze dne , kterým se s účinností od stanovují měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce takto: 1. Za výkon funkce člena zastupitelstva 373,- Kč 2. Za výkon člena rady 1.532,- Kč 3. Za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady 1.345,- Kč Jestliže dojde k souběhu funkcí dle bodu 2 a 3, náleží odměna jedna a to v té částce, která je vyšší. Ukládá starostovi obce připravit na další jednání ZO návrh na úpravu odměn členů komisí a výborů v souladu s tímto nařízením vlády. Hlasování: pro Závěrečný účet Mikroregionu Vsetínsko Valná hromada Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV) se konala , která schválila mj. členský příspěvek na rok 2015 ve výši 2,- Kč na 1 obyvatele se splatností do 30. září Dále schválila Závěrečný účet SOMV za rok 2014 včetně Zprávy č. 127/2014 KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV, IČ: za rok Podle ustanovení 39 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, v platném znění, se závěrečný účet svazku obcí předkládá zastupitelstvům členských obcí, a to neprodleně po jeho schválení v orgánu svazku obcí. Dále SOMV předkládá schválenou Zprávu Revizní komise o výsledku kontroly hospodaření s majetkem SOMV a jeho finančními prostředky za rok ZO bere na vědomí závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2014 včetně zprávy 127/2014/KŘ o výsledcích přezkoumání hospodaření SOMV IČ za rok Hlasování: pro Informace - Vachůnová Anna se dotazovala, zda obec řeší v rámci rekonstrukce obecního úřadu úřední desku - Mana Pavel úřední desky jsou řešeny v rámci rekonstrukce obecního úřadu před vchodem do budovy budou 2ks na samostatných sloupech, oboustranné. 10

11 K bodu 9/ Závěr provedl starosta obce v 21,40 hodin. Vyhotovila: Jana Vavřínová, V Dolní Bečvě: Ing. Pavla Novosadová místostarosta obce. Bc. Pavel Mana starosta obce Pan Petr Vojkůvka ověřovatel Ing. Radek Divín ověřovatel 11

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 10/06/2016- ZO U Příloha k usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.6.2016 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Zpráva KV 2. Zpráva

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 42/08/2013- RO - U Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1. Program obnovy vesnice Dolní Bečva 2. Rozpočtové opatření č. 1 3. Různé

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Příloha k usnesení. z 11. zasedání zastupitelstva obce konané dne v 16. hodin v zasedací síni obecného úřadu

Příloha k usnesení. z 11. zasedání zastupitelstva obce konané dne v 16. hodin v zasedací síni obecného úřadu 11/09/2016- ZO U Příloha k usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce konané dne 19.9.2016 v 16. hodin v zasedací síni obecného úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zpráva KV 2. Zpráva FV

Více

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin 11/07/2015- RO U Příloha k usnesení z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 19. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 19. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce 19/12/2015- RO-U Příloha k usnesení z 19. zasedání rady obce konané dne 7. 12. 2015 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce 58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo 7. 7. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Příloha k usnesení z 20. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 20. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce 20/01/2016- RO U Příloha k usnesení z 20. zasedání rady obce konané dne 11. 1. 2016 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění 1 Č.j. 6/07/2011 - ZO - Z Zápis Z 6. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 11. 7. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 3 2. Různé 2. 1. Ţádost SDH Dolní Bečva 2. 2.

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Č.j. 22/05/2013 - ZO - Z Zápis Z 22. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 27. 5. 2013 v zasedací síni OÚ

Č.j. 22/05/2013 - ZO - Z Zápis Z 22. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 27. 5. 2013 v zasedací síni OÚ Program: Č.j. 22/05/2013 - ZO - Z Zápis Z 22. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 27. 5. 2013 v zasedací síni OÚ 1. Smlouva o poskytnutí podpory na Stavení úpravy MŠ Dolní Bečva čp. 580

Více

5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení. úřadu

5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení. úřadu z 5.zasedání zastupitelstva úřadu 5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení obce konané dne 20.6.2011 v 16.hodin v zasedací síni obecního Přítomni: dle prezenční listiny Omluven: pan Miroslav Martyčák Ověřovatel:

Více

Příloha k usnesení z 31. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 31. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 31/10/2012- RO U Příloha k usnesení z 31. zasedání rady obce konané dne 1. 10. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne v zasedací místnosti OÚ

Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne v zasedací místnosti OÚ Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne 3.6.2015 v zasedací místnosti OÚ (upraven v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) přítomni

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

Č.j. 26/12/ ZO - Z Zápis Z 26. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne v zasedací síni OÚ

Č.j. 26/12/ ZO - Z Zápis Z 26. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne v zasedací síni OÚ Program: Č.j. 26/12/2013 - ZO - Z Zápis Z 26. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 16. 12. 2013 v zasedací síni OÚ 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru 3. Rozpočtové

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO:

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÁ POLOM ROK 2014 v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Základní údaje o obci: Název: Obec Velká Polom

Více

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 12.06.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

USNESENÍ. Miroslav Švehla, Ing. Dana Krulišová, MUDr. Tomáš Bauer. 2. Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Loket

USNESENÍ. Miroslav Švehla, Ing. Dana Krulišová, MUDr. Tomáš Bauer. 2. Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Loket USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 22. května 2014 od 15:00 do 15:50 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: Omluveni: Zapisovatel:

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Příloha k usnesení ze 43. zasedání rady obce konané dne v kanceláři starosty obce v 17 hodin

Příloha k usnesení ze 43. zasedání rady obce konané dne v kanceláři starosty obce v 17 hodin 43/09/2013- RO U Příloha k usnesení ze 43. zasedání rady obce konané dne 2. 9. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 3 MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Číslo zasedání: 7. Termín zasedání: 25. 6. 2015 Předkládá: Bc. Robert Stržínek, starosta Zpracoval(a): Ing. Zdeněk Studeník, vedoucí Odboru finančního;

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE ZDISLAVICE ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE ZDISLAVICE ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE ZDISLAVICE ZA ROK 2010 I. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTYSE V ROCE 2010 Zastupitelstvo městyse pro rok 2010 schválilo rozpočet 30. 12. 2009. Od 1. 1. 2010 tedy městys hospodařil jiţ podle

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

OBEC Chotiměř, Lovosice IČO: Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2015

OBEC Chotiměř, Lovosice IČO: Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2015 OBEC Chotiměř, 410 02 Lovosice IČO:556211 Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2015 V souladu se zákonem č. 250/2007 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle 17,

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

OBEC Chotiměř, Lovosice IČO: Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2014

OBEC Chotiměř, Lovosice IČO: Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2014 OBEC Chotiměř, 410 02 Lovosice IČO:556211 Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2014 V souladu se zákonem č. 250/2007 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle 17,

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Petr Bohušík,

Více

Příloha k usnesení z 3. zasedání rady obce konané dne v 17. hodin v kanceláři starosta obce

Příloha k usnesení z 3. zasedání rady obce konané dne v 17. hodin v kanceláři starosta obce 3/12/2014- RO-U Příloha k usnesení z 3. zasedání rady obce konané dne 8. 12. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosta obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík Ing. Pavla Novosadová

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

20/12/2012- ZO U Příloha k usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

20/12/2012- ZO U Příloha k usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 20/12/2012- ZO U Příloha k usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17. 12. 2012 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zpráva kontrolního

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 29.3.2016 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

O B E C H a b a r t i c e - Liberecký kraj

O B E C H a b a r t i c e - Liberecký kraj usnesení č. 11 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a obce H a b a r t i c e (ZO) Počet přítomných členů jednání ZO při jednání: 8 oml.: 1 pan Bc. Lukáš Vocásek (celkový počet členů ZO ke dni jednání 9)

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Návrh usnesení: č. 8/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání zastupitelstva obce.

Návrh usnesení: č. 8/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání zastupitelstva obce. Zápis č.3/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Šípy, které se konalo dne 17. června 2016 v pohostinství v Šípech -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě.

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 11. 4. 2017 od 19.30 hodin v kulturním domě. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 3. Schválení

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 11. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 13.4.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

U S N E S E N Í. Vraný Jiří

U S N E S E N Í. Vraný Jiří U S N E S E N Í Z 28. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 21.5.2014 Zastupitelstvo MČ návrhový výbor ve složení ověřovatele zápisu: zapisovatele následující program: Ing.Alinčová

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2008

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2008 Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2008 Na základě 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, je povinnost obce zpracovat údaje o

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

Obec Kačice Masarykova 20 IČ

Obec Kačice Masarykova 20 IČ Obec Kačice Masarykova 20 IČ 00234494 Závěrečný účet obce za rok 2015 Organizační struktura: Starosta: Libor Němeček Místostarostka: Ing. Mgr. Daniela Veselská Kontrolní výbor: předseda Radek Vaněk Finanční

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014 Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014 Na základě 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, je povinnost obce zpracovat údaje o

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce P r o g r a m: 1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Obec Stanovice Zastupitelstvo obce Stanovice Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Stanovice konaného dne 30.6.2015, od 18:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

Ing. Jarmila Kopáčková. Program:

Ing. Jarmila Kopáčková. Program: Strana 1 (celkem 5) Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis 14. zasedání Zastupitelstva obce Moravský Písek konaného dne 28.06.2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chodov IČ: 00872059 Přezkoumání

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2014

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2014 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2014 Legislativní rámec: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zákon č. 128/200 Sb., o obcích zákon č. 320/2001 Sb., o

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Březová, IČ v roce 2015

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Březová, IČ v roce 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01KQBKD Čj.: MSK 147378/2015 Sp. zn.: KON/15508/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Alexandra Klajmonová

Více

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12.6.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 19:30 František Bouček,

Více

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2010

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2010 Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2010 Na základě 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, je povinnost obce zpracovat údaje o

Více

Příloha k usnesení. z 7. zasedání rady obce konané dne 13.4.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin

Příloha k usnesení. z 7. zasedání rady obce konané dne 13.4.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin 7/04/2015- RO-U Příloha k usnesení z 7. zasedání rady obce konané dne 13.4.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Plnění minulého usnesení

Plnění minulého usnesení Z á p i s z 13. jednání Zastupitelstva Obce Telnice konaného dne 19.12.2011 od 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti Obecní radnice ========================================================= Jednání zastupitelstva

Více

Obec Svor. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 4/ 2014

Obec Svor. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 4/ 2014 Obec Svor Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 4/ 2014 konaného dne 22. dubna 2014 Zasedání Zastupitelstva obce Svor bylo svoláno podle ustanovení 92, odst.1 Zákona č. 128/2000 Sb., v platném

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva V03/

Zápis ze zasedání zastupitelstva V03/ Zápis ze zasedání zastupitelstva V03/2017 13. 6. 2017 Začátek: 19:00 hod. Starosta přivítal na zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V03/2017. Zasedání bylo svoláno starostou obce na den 13. 6. 2017 a

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2015 Rozpočet obce na r. 2015 Rozpočet na rok 2015 byl schválen dne 18.12.2014 příjmy : 9.742.000,- Kč

Více