ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO SPRÁVĚ ZA ROK {SWD(2014) 241 final}

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO SPRÁVĚ ZA ROK 2013. {SWD(2014) 241 final}"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne COM(2014) 463 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO SPRÁVĚ ZA ROK 2013 {SWD(2014) 241 final} CS CS

2 Obsah 1. Úvod Finanční stav fondu k 31. prosinci Finanční toky fondu Významné transakce: Významné transakce po uzávěrce Vedení účetnictví Základ pro sestavení účtů Účetní závěrka fondu před konsolidací ke dni 31. prosince Příchozí a odchozí platby ve fondu Právní základ pro platby ze souhrnného rozpočtu do fondu Příchozí a odchozí platby v souhrnném rozpočtu v průběhu rozpočtového roku Dotace fondu Úrok z investic likvidních aktiv fondu Pasiva fondu Platby v prodlení Odměna pro EIB

3 1. ÚVOD Nařízením Rady (ES, Euratom) č. 480/2009 ze dne 25. května (kodifikované znění) (dále jen nařízení ) byl zřízen Záruční fond pro vnější vztahy (dále jen fond ), ze kterého se mají vyplácet platby věřitelům Unie v případech, kdy jsou příjemci úvěru poskytnutého nebo zaručeného Evropskou unií v prodlení se splácením. V souladu s článkem 7 nařízení pověřila Komise finanční správou fondu Evropskou investiční banku (EIB), a to na základě dohody, kterou Společenství a EIB podepsaly dne 23. listopadu 1994 v Bruselu a dne 25. listopadu 1994 v Lucemburku (dále jen dohoda ) a která byla následně změněna ve dnech 17./23. září 1996, 8. května 2002, 25. února 2008, 20. října 2010 a 9. listopadu Ustanovení článku 8 nařízení stanoví, že Komise do 31. května následujícího rozpočtového roku zašle Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru zprávu o stavu fondu a jeho správě za každý rozpočtový rok. Tyto informace poskytuje tato zpráva a pracovní dokument útvarů Komise ( SWD ). Vychází z údajů, které předložila EIB v souladu s dohodou. 1 Úř. věst. L 145, , s

4 2. FINANČNÍ STAV FONDU K 31. PROSINCI 2013 Finanční stav fondu je součtem všech finančních toků od zřízení fondu v roce Finanční toky fondu Celková výše finančních prostředků ve fondu činila ,91 EUR (viz oddíl 3 SWD: účetní závěrka fondu k 31. prosinci 2013 poskytnutá EIB). Přehled toků od doby zřízení fondu: Záruční fond Částka k Částka k Změna Příspěvky z rozpočtu do fondu Čisté zůstatky z předchozích let Zpětné získání plateb vyplacených z fondu v souvislosti s opožděnými splátkami Ostatní závazky (včetně vyžádaných záruk, které ještě nebyly vyplaceny, a poplatků EIB za správu) Poplatky za opožděné platby (za rok 2002) Žádosti o čerpání ze zdrojů fondu (včetně vyžádaných záruk, které ještě nebyly vyplaceny) Postupné splátky do rozpočtu (včetně mimořádné splátky do rozpočtu v důsledku přistoupení nových členských států) Úprava ocenění portfolia podle IFRS , , , , , , , ,78 0, , , , , ,91 0,00 ( ,46) ( ,55) ( ,91) ( ,72) ( ,79) ( ,93) , ,87 ( ,05) Účetní hodnota fondu , ,00 ( ,09) 4

5 Účetní hodnota fondu se v roce 2013 snížila přibližně o 18 milionů EUR. Vysvětlení je následovné: Nárůst Příspěvek z rozpočtu (částka dotace) ve výši 58 milionů EUR za účelem úpravy fondu na 9% cílovou částku. Čisté příjmy z finančních operací dosáhly výše 32 milionů EUR. Změna ve výši 4 milionů EUR, ke které došlo především čerpáním záruk fondu (k platbě došlo počátkem roku 2014). Pokles Intervence fondu na pokrytí plateb v prodlení Sýrie v celkové výši 65 milionů EUR, z nichž mělo být k 31. prosinci 2013 ještě uhrazeno 22 milionů EUR (ostatní závazky). Vrácení prostředků do rozpočtu ve výši 30 milionů EUR v důsledku přistoupení nových členských států (Chorvatsko). Hodnota portfolia se snížila o 17 milionů EU v důsledku úpravy hodnoty podle tržní hodnoty Významné transakce: (1) Od listopadu 2011 zaznamenává EIB prodlení u splátek syrských státních úvěrů. V důsledku toho a v souladu s dohodou o záruce mezi EU a EIB podala EIB v roce 2012 čtyři žádosti o platby ze Záručního fondu EU v celkové výši 42 milionů EUR (z nichž bylo vráceno 2,15 milionu EUR) a v roce 2013 devět žádostí v celkové výši 64,83 milionu EUR (viz bod 4.1 Platby v prodlení). (2) V únoru 2013 byl příspěvek z rozpočtu do fondu vypočítán podle článku 3 a článku 5 nařízení: Ustanovení článku 3 nařízení 2 stanoví cílovou částku fondu na 9 % veškerých nevyřízených kapitálových závazků vyplývajících ze všech operací a zvýšených o splatné, ale dosud nezaplacené úroky. Podle článku 5 nařízení se částka, která má být převedena z rozpočtu do fondu v roce n+1, vypočte na základě rozdílu mezi cílovou částkou a hodnotou čistých aktiv fondu na konci roku n 1, vypočítanými na začátku roku n. S cílem upravit fond na 9 % veškerých nevyřízených kapitálových závazků bylo do rozpočtu na rok 2014 vloženo 58,43 milionu EUR jako dotace fondu. K 31. prosinci 2012 činila cílová částka 2 078,92 milionu EUR, což odpovídá 9 % veškerých 2 Nařízení stanoví, že operace týkající se přistupujících zemí kryté fondem zůstávají po dni přistoupení kryté zárukou EU. Od tohoto dne však již nespadají pod vnější činnost EU a jsou kryty přímo ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, a nikoli již z fondu. 5

6 nesplacených zaručených operací (23 099,15 milionu EUR). Rozdíl mezi cílovou částkou a čistými aktivy fondu (2 020,49 milionu EUR k 31. prosinci 2012) se rovnal 58,43 milionu EUR. O tuto částku bylo požádáno za účelem dotace fondu v roce 2014 a částka byla schválena Radou a Evropským parlamentem v listopadu 2013 v rámci schvalování rozpočtu na rok Následně byla uznána za pohledávku fondu z rozpočtu. (3) Dne 20. února 2013 byla z rozpočtu do fondu převedena částka ve výši 155,66 milionu EUR, která odpovídala částce dotace za rok 2013 (viz podrobnosti v odstavci Dotace fondu) Významné transakce po uzávěrce Dne 27. února 2014 byla z rozpočtu do fondu převedena částka ve výši 58,43 milionu EUR, která odpovídá dotaci na rok Vedení účetnictví Základ pro sestavení účtů Účetní závěrka fondu (jakož i účetní závěrka fondu před konsolidací) byly připraveny v souladu s účetními pravidly, která přijal účetní Evropské komise, zejména v souladu s účetním pravidlem č. 11 Finanční nástroje, jak je vysvětleno v SWD Účetní závěrka fondu před konsolidací ke dni 31. prosince 2013 Účetní závěrka fondu před konsolidací se vyhotovuje, aby byly zahrnuty účetní operace, které nejsou obsaženy v účetní závěrce fondu, kterou připravuje EIB (viz SWD). Takové operace je třeba zahrnout kvůli opakujícím se prodlením se splácením, která se objevují od počátku vzniku fondu. Jestliže je příjemce úvěrové operace, kterou kryje fond, v prodlení se splácením, měla by rozvaha před konsolidací obsahovat veškeré nedoplatky ke splacení plus úrok vzniklý v důsledku pozdních plateb a ostatní výdaje příštích období 3 až do úplného zaplacení částek splatných do fondu. Na konci roku tak bude k dispozici úplná účetní závěrka fondu, která bude sloučena do konsolidované rozvahy EU. K 31. prosinci 2013 činily platby v prodlení u úvěrů Sýrie, které byly kryty fondem a byly vykázány v účetní závěrce před konsolidací jako krátkodobá aktiva (postoupené úvěry), celkem ,16 EUR. Tato krátkodobá aktiva zahrnují rovněž dočasnou pohledávku u EIB ve výši ,70 EUR, pokud jde o vyžádané záruky, které ještě nebyly vyplaceny, plus související částky, u kterých EIB zůstává věřitelem Sýrie, dokud nebudou tyto vyžádané záruky splaceny. Krátkodobé závazky zahrnují závazek vůči EIB ve výši ,22 EUR týkající se vyžádaných záruk, které ještě nebyly zaplaceny, plus související částky. Celková částka uvedená v rozvaze před konsolidací činí ,77 EUR. Je třeba poznamenat, že účetní závěrka před konsolidací zohledňuje doporučení Účetního dvora vykazovat vzniklé úroky související s aktivy určenými k prodeji (AFS) evropských institucí tak, jak se očekává, že budou vyplaceny během následujících dvanácti měsíců ode dne vykázání. Pro srovnání bylo toto zařazení uplatněno i na údaje pro rok Ostatní výdaje příštích období zahrnují kurzový rozdíl a poplatky za zpětné získání splatné EIB. 6

7 Záruční fond: Rozvaha před konsolidací Rozvaha před konsolidací je rozvaha připravená k začlenění do konsolidované účetní závěrky EU. Hlavní změny jsou vysvětleny v komentáři k rozvaze. Rozvaha: Aktiva (EUR) DLOUHODOBÁ AKTIVA Dlouhodobé investice , ,78 pořizovací cena , ,68 pojistně-matematický rozdíl , ,51 úprava na reálnou hodnotu , ,59 snížení hodnoty Dlouhodobá aktiva celkem , ,78 KRÁTKODOBÁ AKTIVA Krátkodobé investice , ,76 pořizovací cena , ,50 pojistně-matematický rozdíl , ,31 úprava na reálnou hodnotu , ,39 časové rozlišení , ,18 snížení hodnoty Krátkodobé pohledávky , ,09 Ostatní: Příspěvky splatné z rozpočtu EU , ,00 Ostatní: Kupónové pohledávky ,32 Ostatní: Vyžádané záruky (pohledávky vůči EIB) , ,53 Ostatní: Postoupené úvěry (Sýrie) , ,24 Hotovost a peněžní ekvivalenty , ,14 Běžné účty , ,40 Krátkodobé vklady nominální hodnota , ,00 Vzniklý úrok z krátkodobých vkladů 8 814, ,74 Běžná aktiva celkem , ,99 AKTIVA CELKEM , ,77 7

8 8

9 Rozvaha: Pasiva (EUR) VLASTNÍ KAPITÁL Kapitál (Záruční fond) , ,21 Přidělené, ale dosud nezaplacené příspěvky , ,00 Platby z rozpočtu , ,21 Rezervy , ,87 První použití fond z přecenění reálnou hodnotou 2 313, ,89 Změna reálné hodnoty aktiv v podobě realizovatelných finančních aktiv , ,98 Akumulovaný přebytek/schodek , ,95 Převedené zůstatky , ,95 Výsledek hospodaření za daný rozpočtový rok , ,40 Vlastní kapitál celkem , ,43 KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY Závazky , ,34 Ostatní: Vyžádané záruky (splatné vůči EIB) , ,53 Ostatní: Poplatky za vyřízení (splatné vůči EIB) , ,11 Ostatní , ,70 Celková částka krátkodobých závazků , ,34 ZÁVAZKY CELKEM , ,77 Poznámky k rozvaze: Krátkodobé pohledávky mohou zahrnovat dotaci na rok 2014, která má být zaplacena do fondu z rozpočtu EU na začátku roku Zahrnují rovněž postoupené úvěry plus související částky, jakož částky úvěrů, které byly sice vyžádány, ale dosud nebyly zaplaceny (platba v lednu/únoru 2014) plus související částky. Tyto částky zahrnují kapitál, úroky a sankce, které mají být zaplaceny do rozpočtu Evropské unie po uvolnění záruky fondu. Důvodem rozdílu mezi akumulovaným přebytkem vlastního kapitálu a finančním stavem fondu uvedeným v SWD je postupné splácení čerpaných prostředků a úhrada sankcí do fondu. Závazky v roce 2013 zahrnují vyžádané záruky nesplacené k rozvahovému dni plus související částky, výdaje příštích období na poplatky za zpětné získání splatné EIB, provizi EIB za správu a poplatky za audit. V letech 2013 a 2012 Komise nezaznamenala žádné znehodnocení postoupených úvěrů ani dluhopisů EU či dluhopisů se státní zárukou v portfoliu fondu. Expozice fondu vůči riziku u dluhopisů EU je v rozčlenění podle zemí k dispozici v SWD. K 31. prosinci 2013 nesly největší riziko, pokud jde o toto riziko spojené se státními dluhopisy, tři země: Francie, Německo a Belgie (přibližně 21 %, 20 % a 12 %). 9

10 Záruční fond: Výsledovka před konsolidací Podobně jako rozvaha se pro začlenění do konsolidovaných účetních výkazů EU připravuje i výsledovka před konsolidací. Hlavní úpravy jsou vysvětleny v komentáři k výsledovce před konsolidací Příjmy z finančních operací , ,64 Výnosy z úroků Výnosy z úroků z peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů , ,58 Výnosy z úroků z aktiv v podobě realizovatelných finančních aktiv , ,02 Ostatní výnosy z úroků (zapůjčení cenných papírů) , ,51 Realizované výnosy z prodeje aktiv v podobě realizovatelných finančních aktiv , ,53 Ostatní: postoupené úvěry (vzniklé výnosy z úroků) ,84 Náklady na finanční operace , ,24 Úrokové náklady Realizované ztráty z prodeje aktiv v podobě realizovatelných finančních aktiv ,56 Ostatní finanční náklady , ,68 Ostatní: ZF poplatky za audit , ,00 Ostatní: ZF poplatky za správu a vyřízení , ,70 Ostatní: Ostatní finanční náklady , ,87 Ostatní: Nerealizované kurzové ztráty u postoupených úvěrů ,82 Ostatní: Poplatky za správu a vyřízení , ,11 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA DANÝ ROZPOČTOVÝ ROK , ,40 Komentář k výsledovce před konsolidací: Ostatní finanční výdaje zahrnují platby EIB za správu, odměny za audit, nerealizované kurzové ztráty u postoupených úvěrů a akruální poplatky za zpětné získání splatné EIB. 10

11 3. PŘÍCHOZÍ A ODCHOZÍ PLATBY VE FONDU Tato část vysvětluje příchozí a odchozí finanční toky ve fondu Právní základ pro platby ze souhrnného rozpočtu do fondu Nařízení bylo změněno v roce s cílem zajistit účinnější využití rozpočtových prostředků dotováním fondu na základě zjištěných částek nesplacených zaručených úvěrů. Jelikož výše nesplacených pohledávek roste, zvýší se rovněž příspěvek z rozpočtu EU, který je nutný k zajištění cílové částky pro fond. EIB proto smí využít záruku pouze tehdy, kdy je to bezpodmínečně nutné, a přiměřeně využívat možnost operací na vlastní riziko. Cílovou částkou je 9 % nesplacených úvěrů a zaručených úvěrů včetně veškerých typů krytých operací (EIB, makrofinanční pomoc a úvěry Euratomu) mimo EU. Rozdíl mezi cílovou částkou a hodnotou čistých aktiv fondu bude převeden z rozpočtové položky Poskytování prostředků pro Záruční fond do fondu, nebo v případě přebytku bude vyplacen z fondu do rozpočtu. Částka dostupných prostředků k financování fondu je vyčleněna v rozpočtové položce Poskytování prostředků pro Záruční fond v rámci okruhu 4 (Vnější vztahy) Příchozí a odchozí platby v souhrnném rozpočtu v průběhu rozpočtového roku Dotace fondu Na základě částky nesplacených záručních operací ve výši ,34 milionu EUR k 31. prosinci 2011 byla do rozpočtové položky Poskytování prostředků pro Záruční fond ve výkazu výdajů souhrnného rozpočtu Evropské unie na rok 2013 vložena částka ve výši 155,66 milionu EUR. Tato částka byla z rozpočtu do fondu uhrazena jedním převodem dne 20. února Úrok z investic likvidních aktiv fondu Investiční politika Likvidní aktiva fondu se investují v souladu s pravidly hospodaření uvedenými v příloze k dohodě, ve znění pozdějších změn 5. V souladu s tím musí být 20 % fondu vloženo do krátkodobých investic (nepřesahujících jeden rok). Tyto investice zahrnují 4 5 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 89/2007 ze dne 30. ledna 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2728/94, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy (Úř. věst. L 22, , s. 1). Pozměněné Dodatkovou dohodou č. 1 ze dne 17. a 23. září 1996, Dodatkovou dohodou č. 2 ze dne 26. dubna a 8. května 2002, Dodatkovou dohodou č. 3 ze dne 25. února 2008 a Dodatkovou dohodou č. 4 ze dne 9. listopadu

12 cenné papíry s variabilní sazbou bez ohledu na jejich datum splatnosti a cenné papíry s fixní sazbou, jejichž zbývající doba splatnosti je maximálně jeden rok, bez ohledu na jejich původní dobu splatnosti. K udržení rovnováhy mezi různými nástroji poskytujícími potřebnou likviditu se minimálně 100 milionů EUR ponechává ve formě nástrojů peněžního trhu, zejména v bankovních vkladech. Seznam bank, které mají oprávnění přijímat vklady, navrhuje EIB a schvaluje Komise. Seznam se pravidelně reviduje s ohledem na změny ratingu bank. Všechny tyto banky mají rating agentury Moody s na stupni alespoň P1 pro krátkodobé investice nebo ekvivalentní rating agentury Standard & Poor s nebo agentury Fitch. Investice, které dané banky provádějí, se řídí pravidly, která mají zajistit konkurenceschopnou návratnost a zabránit jakékoliv koncentraci rizika. Přibližně 80 % prostředků fondu bude investováno do portfolia dluhopisů, jejichž zbytková splatnost nepřekračuje ode dne platby 10 let a 6 měsíců. Průměrná doba splatnosti všech dluhopisů fondu nesmí přesáhnout 5 let. Investice do dluhopisů by měly být splňovat určitá kritéria týkající se např. likvidity, úvěrových ratingů, způsobilosti protistran a stropů koncentrace rizika. Aby se zajistila dobrá diverzifikace rizika, nesmí celková částka investovaná do dluhopisů překročit 10 % celkové nominální hodnoty tohoto portfolia na jednoho emitenta Výsledky fondu V roce 2013 činila absolutní výnosnost fondu +0,7914 %, čímž nedosáhla své referenční hodnoty o 33,71 bazických bodů. Během posledních tří let činila absolutní výnosnost fondu 9,3 %, tj. překročila svou referenční hodnotu o 2,2 %. Referenční hodnota fondu se odvíjí převážně od indexů iboxx (konkrétně indexy pro úvěry státům eurozóny v EUR a zajištěné úvěry v EUR) a referenční sazby Euribid pro krátkodobé expozice. Celý rok 2013 se vyznačoval přebytkem likvidity v systému, který měl zmírnit tlak trhu na velmi pomalý růst, což vedlo k tomu, že úrokové sazby zůstávaly extrémně nízké. Přebytek likvidity byl sice pozitivní, výsledky fondu se však odvíjejí od daných nízkých sazeb (viz oddíl Výsledky v pracovním dokumentu útvarů Komise). 12

13 Příjmy z finančních operací V roce 2013 činily výnosy z úroků z hotovosti a peněžních ekvivalentů a z cenných papírů celkem ,71 EUR. Tuto částku lze rozdělit takto: Popis: Výnosy z úroků z hotovosti a peněžních ekvivalentů , ,58 Úroky z krátkodobých vkladů , ,98 Změna u úroků vzniklých u krátkodobých vkladů , ,95 Výnosy z úroků z běžných bankovních účtů , ,55 Výnosy z úroků z aktiv v podobě realizovatelných finančních aktiv Získané úroky portfolio realizovatelných finančních aktiv Změna ve vzniklém úroku portfolio realizovatelných finančních aktiv , , , , , ,30 Prémie/diskont , ,58 Příjem z činností spojených s půjčováním cenných papírů , ,51 Realizované zisky z prodeje finančních aktiv , ,53 Úrok vzniklý u postoupených úvěrů ,84 Úrok z finančních investic likvidních aktiv fondu , , Náklady na finanční operace Náklady na finanční operace činily ,39 EUR. Tato částka zahrnuje poplatky pro EIB za správu ve výši ,43 EUR, ostatní náklady ve výši ,88 EUR, poplatky za služby externího auditora ve výši ,00 EUR, nerealizované kurzové ztráty u postoupených úvěrů ve výši ,82 EUR a poplatky za vyřízení ve výši ,26 EUR. 4. PASIVA FONDU Pasiva fondu odpovídají všem finančním závazkům splatných z fondu. 13

14 4.1. Platby v prodlení Žádosti o čerpání ze Záručního fondu v souvislosti s platbami v prodlení Vzhledem ke zhoršující se situaci v Sýrii, přijaly Rada pro zahraniční věci, Evropský parlament a Rada v roce 2011 ohledně této země některá rozhodnutí. Zejména zakázaly EIB vyplácet finanční prostředky v souvislosti se stávajícími dohodami o půjčkách a pozastavily smlouvy o poskytování technické pomoci ze strany EIB pro státní projekty v Sýrii. Toto rozhodnutí bylo poté konsolidováno v rozhodnutí Rady 2011/782/SZBP ze dne 1. prosince 2011 a nařízení Rady (EU) č. 36/2012 ze dne 18. ledna V důsledku rozhodnutí neprovedla EIB od května 2011 žádné nové finanční operace a všechny probíhající výplaty prostředků a služby technické pomoci pro Syrskou arabskou republiku byly od listopadu 2011 až do odvolání pozastaveny. Zatímco v posledních letech Sýrie plně a včas obsluhovala své úvěry u EIB, od listopadu 2011 řeší EIB u syrských státních úvěrů prodlení. V důsledku toho a v souladu s dohodou o záruce mezi EU a EIB požádala EIB v letech 2012 a 2013 třináctkrát o platbu ze Záručního fondu EU v celkové výši 107 milionů EUR. Dvě platby byly provedeny v roce 2012 (24 milionů EUR, z nichž bylo zpět získáno 2,1 milionu EUR) a v roce 2013 došlo k osmi platbám (61 milionů EUR). Pokud jde o zbývající tři žádosti (22 milionů EUR), příslušné platby jsou splatné v prvním čtvrtletí roku Vývoj po uzávěrce Do dubna 2014 byly kvůli platbám v prodlení Sýrie podány dvě dodatečné žádosti v celkové výši 12,1 milionu EUR Odměna pro EIB Odměnu pro EIB tvoří poplatky za správu a poplatky za zpětné získání. Poplatky za správu zahrnují správu fondu. Poplatky za zpětné získání jsou určené na pokrytí nákladů vzniklých EIB v souvislosti s vymáháním pohledávek souvisejících s prodlením, na něž se vztahuje záruka EU na finanční operace EIB mimo Unii. Poplatky za správu Druhá Dodatková dohoda k dohodě podepsaná dne 26. dubna a 8. května 2002 stanoví, že odměna bance se vypočítává použitím degresivní roční sazby poplatků na každou tranši aktiv fondu. Tato odměna se vypočítává na základě ročních průměrných aktiv fondu. Odměna bance za rok 2013 byla stanovena na ,43 EUR a byla zaúčtována ve výsledovce a v rozvaze jako výdaje příštích období (na straně pasiv). Zvýšení o ,73 EUR oproti roku 2012 bylo způsobeno růstem průměrné roční hodnoty aktiv fondu v roce

15 Poplatky za zpětné získání pohledávek splatné EIB se vypočítají na základě stávající dohody o vymáhání pohledávek podepsané mezi Komisí a Evropskou investiční bankou v listopadu Na konci roku 2013 činila výše poplatků vzniklých za zpětné získání pohledávek ,48 EUR. 15

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012O0018 CS 09.11.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 2. srpna

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna.

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna. 21.7.2015 L 193/147 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1197 ze dne 2. července 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977.

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977. IAS 7 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 7 Výkaz o peněžních tocích 1 [Novelizace standardu - odstavec 32 se mění viz Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu novelizace

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Glosář finančních termínů Č Á S T 4

Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Agent (Broker) Jednotlivec nebo společnost oprávněná nakupovat nebo prodávat za jinou stranu, aniž by kdy vlastnila zboží. Audit Přezkoumání a ověření finančních účtů,

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 00857891 Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 31.1.2014 10:49:46 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová. Účetnictví pojišťoven. 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven

JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová. Účetnictví pojišťoven. 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová Účetnictví pojišťoven 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven Linde Praha, a.s. Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2009 Účtová

Více

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná)

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) 1 OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi...3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Výkaz peněžních toků. v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení. Ing. Růžena Kotlářová

Výkaz peněžních toků. v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení. Ing. Růžena Kotlářová Výkaz peněžních toků v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení Ing. Růžena Kotlářová Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 1/2007 OBSAH Výkaz peněžních toků v konsolidované účetní

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Opravné položky k jednotlivým pohledávkám. Opravné položky k port. pohled. jednotlivě bez znehodnocení

Opravné položky k jednotlivým pohledávkám. Opravné položky k port. pohled. jednotlivě bez znehodnocení : 02 POPIS ČÍSELNÍKU Výčet položek číselníku: Druhy ocenění aktiv a pasiv Opravné položky DRCENY Druhy ocenění (popř. cen) sledovaných aktiv nebo pasiv podle právních předpisů platných v České republice

Více

Výkaz peněžních toků

Výkaz peněžních toků Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k 30. 6. 2014

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00288586 Obec Otaslavice Otaslavice čp. 343, 798 06 Otaslavice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava Nejsou

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované)

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované) OBSAH Účetní výkazy (nekonsolidované) Rozvaha dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz zisků a ztrát dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Cash flow dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz změn vlastního

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více