ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO SPRÁVĚ ZA ROK {SWD(2014) 241 final}

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO SPRÁVĚ ZA ROK 2013. {SWD(2014) 241 final}"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne COM(2014) 463 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO SPRÁVĚ ZA ROK 2013 {SWD(2014) 241 final} CS CS

2 Obsah 1. Úvod Finanční stav fondu k 31. prosinci Finanční toky fondu Významné transakce: Významné transakce po uzávěrce Vedení účetnictví Základ pro sestavení účtů Účetní závěrka fondu před konsolidací ke dni 31. prosince Příchozí a odchozí platby ve fondu Právní základ pro platby ze souhrnného rozpočtu do fondu Příchozí a odchozí platby v souhrnném rozpočtu v průběhu rozpočtového roku Dotace fondu Úrok z investic likvidních aktiv fondu Pasiva fondu Platby v prodlení Odměna pro EIB

3 1. ÚVOD Nařízením Rady (ES, Euratom) č. 480/2009 ze dne 25. května (kodifikované znění) (dále jen nařízení ) byl zřízen Záruční fond pro vnější vztahy (dále jen fond ), ze kterého se mají vyplácet platby věřitelům Unie v případech, kdy jsou příjemci úvěru poskytnutého nebo zaručeného Evropskou unií v prodlení se splácením. V souladu s článkem 7 nařízení pověřila Komise finanční správou fondu Evropskou investiční banku (EIB), a to na základě dohody, kterou Společenství a EIB podepsaly dne 23. listopadu 1994 v Bruselu a dne 25. listopadu 1994 v Lucemburku (dále jen dohoda ) a která byla následně změněna ve dnech 17./23. září 1996, 8. května 2002, 25. února 2008, 20. října 2010 a 9. listopadu Ustanovení článku 8 nařízení stanoví, že Komise do 31. května následujícího rozpočtového roku zašle Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru zprávu o stavu fondu a jeho správě za každý rozpočtový rok. Tyto informace poskytuje tato zpráva a pracovní dokument útvarů Komise ( SWD ). Vychází z údajů, které předložila EIB v souladu s dohodou. 1 Úř. věst. L 145, , s

4 2. FINANČNÍ STAV FONDU K 31. PROSINCI 2013 Finanční stav fondu je součtem všech finančních toků od zřízení fondu v roce Finanční toky fondu Celková výše finančních prostředků ve fondu činila ,91 EUR (viz oddíl 3 SWD: účetní závěrka fondu k 31. prosinci 2013 poskytnutá EIB). Přehled toků od doby zřízení fondu: Záruční fond Částka k Částka k Změna Příspěvky z rozpočtu do fondu Čisté zůstatky z předchozích let Zpětné získání plateb vyplacených z fondu v souvislosti s opožděnými splátkami Ostatní závazky (včetně vyžádaných záruk, které ještě nebyly vyplaceny, a poplatků EIB za správu) Poplatky za opožděné platby (za rok 2002) Žádosti o čerpání ze zdrojů fondu (včetně vyžádaných záruk, které ještě nebyly vyplaceny) Postupné splátky do rozpočtu (včetně mimořádné splátky do rozpočtu v důsledku přistoupení nových členských států) Úprava ocenění portfolia podle IFRS , , , , , , , ,78 0, , , , , ,91 0,00 ( ,46) ( ,55) ( ,91) ( ,72) ( ,79) ( ,93) , ,87 ( ,05) Účetní hodnota fondu , ,00 ( ,09) 4

5 Účetní hodnota fondu se v roce 2013 snížila přibližně o 18 milionů EUR. Vysvětlení je následovné: Nárůst Příspěvek z rozpočtu (částka dotace) ve výši 58 milionů EUR za účelem úpravy fondu na 9% cílovou částku. Čisté příjmy z finančních operací dosáhly výše 32 milionů EUR. Změna ve výši 4 milionů EUR, ke které došlo především čerpáním záruk fondu (k platbě došlo počátkem roku 2014). Pokles Intervence fondu na pokrytí plateb v prodlení Sýrie v celkové výši 65 milionů EUR, z nichž mělo být k 31. prosinci 2013 ještě uhrazeno 22 milionů EUR (ostatní závazky). Vrácení prostředků do rozpočtu ve výši 30 milionů EUR v důsledku přistoupení nových členských států (Chorvatsko). Hodnota portfolia se snížila o 17 milionů EU v důsledku úpravy hodnoty podle tržní hodnoty Významné transakce: (1) Od listopadu 2011 zaznamenává EIB prodlení u splátek syrských státních úvěrů. V důsledku toho a v souladu s dohodou o záruce mezi EU a EIB podala EIB v roce 2012 čtyři žádosti o platby ze Záručního fondu EU v celkové výši 42 milionů EUR (z nichž bylo vráceno 2,15 milionu EUR) a v roce 2013 devět žádostí v celkové výši 64,83 milionu EUR (viz bod 4.1 Platby v prodlení). (2) V únoru 2013 byl příspěvek z rozpočtu do fondu vypočítán podle článku 3 a článku 5 nařízení: Ustanovení článku 3 nařízení 2 stanoví cílovou částku fondu na 9 % veškerých nevyřízených kapitálových závazků vyplývajících ze všech operací a zvýšených o splatné, ale dosud nezaplacené úroky. Podle článku 5 nařízení se částka, která má být převedena z rozpočtu do fondu v roce n+1, vypočte na základě rozdílu mezi cílovou částkou a hodnotou čistých aktiv fondu na konci roku n 1, vypočítanými na začátku roku n. S cílem upravit fond na 9 % veškerých nevyřízených kapitálových závazků bylo do rozpočtu na rok 2014 vloženo 58,43 milionu EUR jako dotace fondu. K 31. prosinci 2012 činila cílová částka 2 078,92 milionu EUR, což odpovídá 9 % veškerých 2 Nařízení stanoví, že operace týkající se přistupujících zemí kryté fondem zůstávají po dni přistoupení kryté zárukou EU. Od tohoto dne však již nespadají pod vnější činnost EU a jsou kryty přímo ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, a nikoli již z fondu. 5

6 nesplacených zaručených operací (23 099,15 milionu EUR). Rozdíl mezi cílovou částkou a čistými aktivy fondu (2 020,49 milionu EUR k 31. prosinci 2012) se rovnal 58,43 milionu EUR. O tuto částku bylo požádáno za účelem dotace fondu v roce 2014 a částka byla schválena Radou a Evropským parlamentem v listopadu 2013 v rámci schvalování rozpočtu na rok Následně byla uznána za pohledávku fondu z rozpočtu. (3) Dne 20. února 2013 byla z rozpočtu do fondu převedena částka ve výši 155,66 milionu EUR, která odpovídala částce dotace za rok 2013 (viz podrobnosti v odstavci Dotace fondu) Významné transakce po uzávěrce Dne 27. února 2014 byla z rozpočtu do fondu převedena částka ve výši 58,43 milionu EUR, která odpovídá dotaci na rok Vedení účetnictví Základ pro sestavení účtů Účetní závěrka fondu (jakož i účetní závěrka fondu před konsolidací) byly připraveny v souladu s účetními pravidly, která přijal účetní Evropské komise, zejména v souladu s účetním pravidlem č. 11 Finanční nástroje, jak je vysvětleno v SWD Účetní závěrka fondu před konsolidací ke dni 31. prosince 2013 Účetní závěrka fondu před konsolidací se vyhotovuje, aby byly zahrnuty účetní operace, které nejsou obsaženy v účetní závěrce fondu, kterou připravuje EIB (viz SWD). Takové operace je třeba zahrnout kvůli opakujícím se prodlením se splácením, která se objevují od počátku vzniku fondu. Jestliže je příjemce úvěrové operace, kterou kryje fond, v prodlení se splácením, měla by rozvaha před konsolidací obsahovat veškeré nedoplatky ke splacení plus úrok vzniklý v důsledku pozdních plateb a ostatní výdaje příštích období 3 až do úplného zaplacení částek splatných do fondu. Na konci roku tak bude k dispozici úplná účetní závěrka fondu, která bude sloučena do konsolidované rozvahy EU. K 31. prosinci 2013 činily platby v prodlení u úvěrů Sýrie, které byly kryty fondem a byly vykázány v účetní závěrce před konsolidací jako krátkodobá aktiva (postoupené úvěry), celkem ,16 EUR. Tato krátkodobá aktiva zahrnují rovněž dočasnou pohledávku u EIB ve výši ,70 EUR, pokud jde o vyžádané záruky, které ještě nebyly vyplaceny, plus související částky, u kterých EIB zůstává věřitelem Sýrie, dokud nebudou tyto vyžádané záruky splaceny. Krátkodobé závazky zahrnují závazek vůči EIB ve výši ,22 EUR týkající se vyžádaných záruk, které ještě nebyly zaplaceny, plus související částky. Celková částka uvedená v rozvaze před konsolidací činí ,77 EUR. Je třeba poznamenat, že účetní závěrka před konsolidací zohledňuje doporučení Účetního dvora vykazovat vzniklé úroky související s aktivy určenými k prodeji (AFS) evropských institucí tak, jak se očekává, že budou vyplaceny během následujících dvanácti měsíců ode dne vykázání. Pro srovnání bylo toto zařazení uplatněno i na údaje pro rok Ostatní výdaje příštích období zahrnují kurzový rozdíl a poplatky za zpětné získání splatné EIB. 6

7 Záruční fond: Rozvaha před konsolidací Rozvaha před konsolidací je rozvaha připravená k začlenění do konsolidované účetní závěrky EU. Hlavní změny jsou vysvětleny v komentáři k rozvaze. Rozvaha: Aktiva (EUR) DLOUHODOBÁ AKTIVA Dlouhodobé investice , ,78 pořizovací cena , ,68 pojistně-matematický rozdíl , ,51 úprava na reálnou hodnotu , ,59 snížení hodnoty Dlouhodobá aktiva celkem , ,78 KRÁTKODOBÁ AKTIVA Krátkodobé investice , ,76 pořizovací cena , ,50 pojistně-matematický rozdíl , ,31 úprava na reálnou hodnotu , ,39 časové rozlišení , ,18 snížení hodnoty Krátkodobé pohledávky , ,09 Ostatní: Příspěvky splatné z rozpočtu EU , ,00 Ostatní: Kupónové pohledávky ,32 Ostatní: Vyžádané záruky (pohledávky vůči EIB) , ,53 Ostatní: Postoupené úvěry (Sýrie) , ,24 Hotovost a peněžní ekvivalenty , ,14 Běžné účty , ,40 Krátkodobé vklady nominální hodnota , ,00 Vzniklý úrok z krátkodobých vkladů 8 814, ,74 Běžná aktiva celkem , ,99 AKTIVA CELKEM , ,77 7

8 8

9 Rozvaha: Pasiva (EUR) VLASTNÍ KAPITÁL Kapitál (Záruční fond) , ,21 Přidělené, ale dosud nezaplacené příspěvky , ,00 Platby z rozpočtu , ,21 Rezervy , ,87 První použití fond z přecenění reálnou hodnotou 2 313, ,89 Změna reálné hodnoty aktiv v podobě realizovatelných finančních aktiv , ,98 Akumulovaný přebytek/schodek , ,95 Převedené zůstatky , ,95 Výsledek hospodaření za daný rozpočtový rok , ,40 Vlastní kapitál celkem , ,43 KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY Závazky , ,34 Ostatní: Vyžádané záruky (splatné vůči EIB) , ,53 Ostatní: Poplatky za vyřízení (splatné vůči EIB) , ,11 Ostatní , ,70 Celková částka krátkodobých závazků , ,34 ZÁVAZKY CELKEM , ,77 Poznámky k rozvaze: Krátkodobé pohledávky mohou zahrnovat dotaci na rok 2014, která má být zaplacena do fondu z rozpočtu EU na začátku roku Zahrnují rovněž postoupené úvěry plus související částky, jakož částky úvěrů, které byly sice vyžádány, ale dosud nebyly zaplaceny (platba v lednu/únoru 2014) plus související částky. Tyto částky zahrnují kapitál, úroky a sankce, které mají být zaplaceny do rozpočtu Evropské unie po uvolnění záruky fondu. Důvodem rozdílu mezi akumulovaným přebytkem vlastního kapitálu a finančním stavem fondu uvedeným v SWD je postupné splácení čerpaných prostředků a úhrada sankcí do fondu. Závazky v roce 2013 zahrnují vyžádané záruky nesplacené k rozvahovému dni plus související částky, výdaje příštích období na poplatky za zpětné získání splatné EIB, provizi EIB za správu a poplatky za audit. V letech 2013 a 2012 Komise nezaznamenala žádné znehodnocení postoupených úvěrů ani dluhopisů EU či dluhopisů se státní zárukou v portfoliu fondu. Expozice fondu vůči riziku u dluhopisů EU je v rozčlenění podle zemí k dispozici v SWD. K 31. prosinci 2013 nesly největší riziko, pokud jde o toto riziko spojené se státními dluhopisy, tři země: Francie, Německo a Belgie (přibližně 21 %, 20 % a 12 %). 9

10 Záruční fond: Výsledovka před konsolidací Podobně jako rozvaha se pro začlenění do konsolidovaných účetních výkazů EU připravuje i výsledovka před konsolidací. Hlavní úpravy jsou vysvětleny v komentáři k výsledovce před konsolidací Příjmy z finančních operací , ,64 Výnosy z úroků Výnosy z úroků z peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů , ,58 Výnosy z úroků z aktiv v podobě realizovatelných finančních aktiv , ,02 Ostatní výnosy z úroků (zapůjčení cenných papírů) , ,51 Realizované výnosy z prodeje aktiv v podobě realizovatelných finančních aktiv , ,53 Ostatní: postoupené úvěry (vzniklé výnosy z úroků) ,84 Náklady na finanční operace , ,24 Úrokové náklady Realizované ztráty z prodeje aktiv v podobě realizovatelných finančních aktiv ,56 Ostatní finanční náklady , ,68 Ostatní: ZF poplatky za audit , ,00 Ostatní: ZF poplatky za správu a vyřízení , ,70 Ostatní: Ostatní finanční náklady , ,87 Ostatní: Nerealizované kurzové ztráty u postoupených úvěrů ,82 Ostatní: Poplatky za správu a vyřízení , ,11 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA DANÝ ROZPOČTOVÝ ROK , ,40 Komentář k výsledovce před konsolidací: Ostatní finanční výdaje zahrnují platby EIB za správu, odměny za audit, nerealizované kurzové ztráty u postoupených úvěrů a akruální poplatky za zpětné získání splatné EIB. 10

11 3. PŘÍCHOZÍ A ODCHOZÍ PLATBY VE FONDU Tato část vysvětluje příchozí a odchozí finanční toky ve fondu Právní základ pro platby ze souhrnného rozpočtu do fondu Nařízení bylo změněno v roce s cílem zajistit účinnější využití rozpočtových prostředků dotováním fondu na základě zjištěných částek nesplacených zaručených úvěrů. Jelikož výše nesplacených pohledávek roste, zvýší se rovněž příspěvek z rozpočtu EU, který je nutný k zajištění cílové částky pro fond. EIB proto smí využít záruku pouze tehdy, kdy je to bezpodmínečně nutné, a přiměřeně využívat možnost operací na vlastní riziko. Cílovou částkou je 9 % nesplacených úvěrů a zaručených úvěrů včetně veškerých typů krytých operací (EIB, makrofinanční pomoc a úvěry Euratomu) mimo EU. Rozdíl mezi cílovou částkou a hodnotou čistých aktiv fondu bude převeden z rozpočtové položky Poskytování prostředků pro Záruční fond do fondu, nebo v případě přebytku bude vyplacen z fondu do rozpočtu. Částka dostupných prostředků k financování fondu je vyčleněna v rozpočtové položce Poskytování prostředků pro Záruční fond v rámci okruhu 4 (Vnější vztahy) Příchozí a odchozí platby v souhrnném rozpočtu v průběhu rozpočtového roku Dotace fondu Na základě částky nesplacených záručních operací ve výši ,34 milionu EUR k 31. prosinci 2011 byla do rozpočtové položky Poskytování prostředků pro Záruční fond ve výkazu výdajů souhrnného rozpočtu Evropské unie na rok 2013 vložena částka ve výši 155,66 milionu EUR. Tato částka byla z rozpočtu do fondu uhrazena jedním převodem dne 20. února Úrok z investic likvidních aktiv fondu Investiční politika Likvidní aktiva fondu se investují v souladu s pravidly hospodaření uvedenými v příloze k dohodě, ve znění pozdějších změn 5. V souladu s tím musí být 20 % fondu vloženo do krátkodobých investic (nepřesahujících jeden rok). Tyto investice zahrnují 4 5 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 89/2007 ze dne 30. ledna 2007, kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2728/94, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy (Úř. věst. L 22, , s. 1). Pozměněné Dodatkovou dohodou č. 1 ze dne 17. a 23. září 1996, Dodatkovou dohodou č. 2 ze dne 26. dubna a 8. května 2002, Dodatkovou dohodou č. 3 ze dne 25. února 2008 a Dodatkovou dohodou č. 4 ze dne 9. listopadu

12 cenné papíry s variabilní sazbou bez ohledu na jejich datum splatnosti a cenné papíry s fixní sazbou, jejichž zbývající doba splatnosti je maximálně jeden rok, bez ohledu na jejich původní dobu splatnosti. K udržení rovnováhy mezi různými nástroji poskytujícími potřebnou likviditu se minimálně 100 milionů EUR ponechává ve formě nástrojů peněžního trhu, zejména v bankovních vkladech. Seznam bank, které mají oprávnění přijímat vklady, navrhuje EIB a schvaluje Komise. Seznam se pravidelně reviduje s ohledem na změny ratingu bank. Všechny tyto banky mají rating agentury Moody s na stupni alespoň P1 pro krátkodobé investice nebo ekvivalentní rating agentury Standard & Poor s nebo agentury Fitch. Investice, které dané banky provádějí, se řídí pravidly, která mají zajistit konkurenceschopnou návratnost a zabránit jakékoliv koncentraci rizika. Přibližně 80 % prostředků fondu bude investováno do portfolia dluhopisů, jejichž zbytková splatnost nepřekračuje ode dne platby 10 let a 6 měsíců. Průměrná doba splatnosti všech dluhopisů fondu nesmí přesáhnout 5 let. Investice do dluhopisů by měly být splňovat určitá kritéria týkající se např. likvidity, úvěrových ratingů, způsobilosti protistran a stropů koncentrace rizika. Aby se zajistila dobrá diverzifikace rizika, nesmí celková částka investovaná do dluhopisů překročit 10 % celkové nominální hodnoty tohoto portfolia na jednoho emitenta Výsledky fondu V roce 2013 činila absolutní výnosnost fondu +0,7914 %, čímž nedosáhla své referenční hodnoty o 33,71 bazických bodů. Během posledních tří let činila absolutní výnosnost fondu 9,3 %, tj. překročila svou referenční hodnotu o 2,2 %. Referenční hodnota fondu se odvíjí převážně od indexů iboxx (konkrétně indexy pro úvěry státům eurozóny v EUR a zajištěné úvěry v EUR) a referenční sazby Euribid pro krátkodobé expozice. Celý rok 2013 se vyznačoval přebytkem likvidity v systému, který měl zmírnit tlak trhu na velmi pomalý růst, což vedlo k tomu, že úrokové sazby zůstávaly extrémně nízké. Přebytek likvidity byl sice pozitivní, výsledky fondu se však odvíjejí od daných nízkých sazeb (viz oddíl Výsledky v pracovním dokumentu útvarů Komise). 12

13 Příjmy z finančních operací V roce 2013 činily výnosy z úroků z hotovosti a peněžních ekvivalentů a z cenných papírů celkem ,71 EUR. Tuto částku lze rozdělit takto: Popis: Výnosy z úroků z hotovosti a peněžních ekvivalentů , ,58 Úroky z krátkodobých vkladů , ,98 Změna u úroků vzniklých u krátkodobých vkladů , ,95 Výnosy z úroků z běžných bankovních účtů , ,55 Výnosy z úroků z aktiv v podobě realizovatelných finančních aktiv Získané úroky portfolio realizovatelných finančních aktiv Změna ve vzniklém úroku portfolio realizovatelných finančních aktiv , , , , , ,30 Prémie/diskont , ,58 Příjem z činností spojených s půjčováním cenných papírů , ,51 Realizované zisky z prodeje finančních aktiv , ,53 Úrok vzniklý u postoupených úvěrů ,84 Úrok z finančních investic likvidních aktiv fondu , , Náklady na finanční operace Náklady na finanční operace činily ,39 EUR. Tato částka zahrnuje poplatky pro EIB za správu ve výši ,43 EUR, ostatní náklady ve výši ,88 EUR, poplatky za služby externího auditora ve výši ,00 EUR, nerealizované kurzové ztráty u postoupených úvěrů ve výši ,82 EUR a poplatky za vyřízení ve výši ,26 EUR. 4. PASIVA FONDU Pasiva fondu odpovídají všem finančním závazkům splatných z fondu. 13

14 4.1. Platby v prodlení Žádosti o čerpání ze Záručního fondu v souvislosti s platbami v prodlení Vzhledem ke zhoršující se situaci v Sýrii, přijaly Rada pro zahraniční věci, Evropský parlament a Rada v roce 2011 ohledně této země některá rozhodnutí. Zejména zakázaly EIB vyplácet finanční prostředky v souvislosti se stávajícími dohodami o půjčkách a pozastavily smlouvy o poskytování technické pomoci ze strany EIB pro státní projekty v Sýrii. Toto rozhodnutí bylo poté konsolidováno v rozhodnutí Rady 2011/782/SZBP ze dne 1. prosince 2011 a nařízení Rady (EU) č. 36/2012 ze dne 18. ledna V důsledku rozhodnutí neprovedla EIB od května 2011 žádné nové finanční operace a všechny probíhající výplaty prostředků a služby technické pomoci pro Syrskou arabskou republiku byly od listopadu 2011 až do odvolání pozastaveny. Zatímco v posledních letech Sýrie plně a včas obsluhovala své úvěry u EIB, od listopadu 2011 řeší EIB u syrských státních úvěrů prodlení. V důsledku toho a v souladu s dohodou o záruce mezi EU a EIB požádala EIB v letech 2012 a 2013 třináctkrát o platbu ze Záručního fondu EU v celkové výši 107 milionů EUR. Dvě platby byly provedeny v roce 2012 (24 milionů EUR, z nichž bylo zpět získáno 2,1 milionu EUR) a v roce 2013 došlo k osmi platbám (61 milionů EUR). Pokud jde o zbývající tři žádosti (22 milionů EUR), příslušné platby jsou splatné v prvním čtvrtletí roku Vývoj po uzávěrce Do dubna 2014 byly kvůli platbám v prodlení Sýrie podány dvě dodatečné žádosti v celkové výši 12,1 milionu EUR Odměna pro EIB Odměnu pro EIB tvoří poplatky za správu a poplatky za zpětné získání. Poplatky za správu zahrnují správu fondu. Poplatky za zpětné získání jsou určené na pokrytí nákladů vzniklých EIB v souvislosti s vymáháním pohledávek souvisejících s prodlením, na něž se vztahuje záruka EU na finanční operace EIB mimo Unii. Poplatky za správu Druhá Dodatková dohoda k dohodě podepsaná dne 26. dubna a 8. května 2002 stanoví, že odměna bance se vypočítává použitím degresivní roční sazby poplatků na každou tranši aktiv fondu. Tato odměna se vypočítává na základě ročních průměrných aktiv fondu. Odměna bance za rok 2013 byla stanovena na ,43 EUR a byla zaúčtována ve výsledovce a v rozvaze jako výdaje příštích období (na straně pasiv). Zvýšení o ,73 EUR oproti roku 2012 bylo způsobeno růstem průměrné roční hodnoty aktiv fondu v roce

15 Poplatky za zpětné získání pohledávek splatné EIB se vypočítají na základě stávající dohody o vymáhání pohledávek podepsané mezi Komisí a Evropskou investiční bankou v listopadu Na konci roku 2013 činila výše poplatků vzniklých za zpětné získání pohledávek ,48 EUR. 15

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

IAS 1 Presentace účetní závěrky

IAS 1 Presentace účetní závěrky IAS 1 Presentace účetní závěrky Úplná sada účetní závěrky obsahuje tyto součásti: (a) výkaz o finanční situaci ke konci období (b) výkaz o úplném výsledku za období (c) výkaz změn vlastního kapitálu za

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012O0018 CS 09.11.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 2. srpna

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 16.4.2014 10:54:48 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách u zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY 24.1.2012 Úřední věstník Evropské unie L 19/37 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 21. prosince 2011, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Pololetní zpráva k 30.06.2006

Pololetní zpráva k 30.06.2006 Pololetní zpráva k 30.06.2006 ENERGOAQUA, a.s. IČ:15503461 Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2006 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Příloha.txt. Příloha účetní závěrky

Příloha.txt. Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Došlo

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení:

PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: Název účetní jednotky: IČ: Sídlo: Právní forma: Předmět činnosti: PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (text)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna.

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna. 21.7.2015 L 193/147 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1197 ze dne 2. července 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312013 IČO: 00857891 Název: Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Sídlo: Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 70157863 DSO Plynofikace Podzvičinska Doubravice čp. 155, 544 51 Doubravice netýká se nás A.2. sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ V SOULADU S POŽADAVKY ČL. 142, ODST. 3 A 4 ČL. 150 VZHÁŠKY Č. 35 O KAPITÁLOVÉ PŘIMĚŘENOSTI A LIKVIDITĚ INVESTIČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ Tato pravidla

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava Nejsou

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 313 274 313 006 Oprávky a opravné položky -187 080-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 126 194

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977.

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977. IAS 7 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 7 Výkaz o peněžních tocích 1 [Novelizace standardu - odstavec 32 se mění viz Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu novelizace

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření). Příloha č. 5 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U)

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 69649740 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Podhostýnský mikroregion

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Technická úprava finančního výhledu pro rok 2006 podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) a cen

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Technická úprava finančního výhledu pro rok 2006 podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) a cen "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 28.12.24 KOM(24) 837 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Technická úprava finančního výhledu pro rok 26 podle vývoje hrubého

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více