Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů."

Transkript

1 Akceptace návrhu smlouvy Přijetí návrhu smlouvy (např. pojistné); tímto jednostranným právním úkonem adresát návrhu projevuje vůči navrhovateli vůli uzavřít smlouvu. Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů. Allrisk Všechna rizika. Alokační poměr Poměr, ve kterém se pojistné umisťuje do jednotlivých podílových fondů. Anuita Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka: úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok. Asistenční služba Pomoc poskytovaná osobám, které se dostanou do nesnází během cestování nebo při pobytu mimo místo svého bydliště. Spočívá v závazku pojišťovny, která provozuje pojišťovací činnost podle pojistného odvětví č. 18 části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví, poskytnout na základě předchozí úhrady pojistného okamžitě dostupnou pomoc osobě oprávněné podle pojistné smlouvy, pokud se tato osoba dostane do nesnází v důsledku pojistné události. Bezpečnostní přirážka Část pojistného, kterou pojišťovna zakalkuluje dle individuálních rizik do ceny pojištění kvůli možnému odchýlení skutečné výše škod od průměru nebo očekávané výše. Běžné pojistné Pojistné stanovené za pojistné období. Bonifikace Bonifikace zpravidla znamená zainteresování pojištěného subjektu na skutečném škodním průběhu pojištění a poskytuje se buď ve formě slevy na pojistném, nebo ve formě zvýhodněného pojistného plnění. Bonus Bonifikační sleva za bezeškodní průběh pojištění. Používá se především u povinného ručení a havarijního pojištění. Call centrum Útvar poskytující telefonické informace. Cizozemské vozidlo Vozidlo, které je vybaveno cizí státní poznávací značkou, nebo vozidlo, jež není vybaveno cizí státní poznávací značkou a je ve vlastnictví fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické osoby se sídlem mimo území České republiky. Časová cena Cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo ke zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem. Čekací doba Doba, po jejímž uplynutí vzniká nárok na plnění (obvykle v soukromém zdravotním pojištění). Činnost související s pojišťovací nebo zajišťovací činností

2 Zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací nebo zajišťovací činností, poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob a šetření pojistných událostí prováděné samostatnými likvidátory pojistných událostí na základě smlouvy s pojišťovnou a další činnosti se souhlasem ministerstva. Denní odškodné Tento termín se používá v úrazovém pojištění a týká se pojistného plnění za dobu nezbytného léčení následků úrazu. Jde o částku tohoto plnění připadající na jeden den léčení. Nárok na toto plnění však zaniká, pokud celková doba léčení je delší než minimální doba léčení stanovená v pojistných podmínkách či v pojistné smlouvě. Dlouhodobé pojištění Pojištění sjednané na dobu delší než 1 rok nebo na dobu neurčitou. Doba nezbytného léčení Časový úsek, který je třeba ke zhojení nebo ustálení tělesného poškození způsobeného úrazem. Výše pojistného plnění za dobu nezbytného léčení se stanoví ze sjednané pojistné částky procentem určeným v tabulkách v závislosti na průměrné (či přiměřené) době nezbytného léčení daného úrazu nebo vynásobením sjednané denní dávky průměrným počtem dnů nutných k léčení daného úrazu. Dohled v pojišťovnictví Rozhodování a kontrolní činnost v zákonem nebo zvláštním právním předpisem stanoveném rozsahu prováděné Českou národní bankou v soukromém pojišťovnictví, činnosti s tím související a soubor nástrojů určených k jeho výkonu. Doložka (klauzule) Omezení, doplnění, podmínka, výhrada ke smlouvě. Domovský členský stát Členský stát, ve kterém se nachází sídlo pojišťovny. Dožití Den uvedený v pojistné smlouvě jako konec pojištění. Excedent Část škody, kterou pojišťovna postupuje z převzatého pojištění jiným pojišťovnám, s nimiž je v zajišťovacím poměru. Finanční dohled Kontrola hospodaření pojišťovny, zejména její platební schopnosti, tvorby technických rezerv, včetně matematických rezerv, finančního umístění podle tohoto zákona, dodržování zvláštními právními předpisy stanovených administrativních a účetních postupů a spolehlivosti vnitřních kontrolních systémů. Franšíza Dohodnutá peněžní částka, kterou se pojištěný podílí na pojistné události. Stanoví se pevnou částkou, procentem, anebo jejich kombinací. Rozeznáváme franšízu odečtenou (spoluúčast) a franšízu integrální. Franšíza odečtená (spoluúčast) se vždy odečítá od celkové výše plnění. Do její výše se plnění neposkytuje. Franšíza integrální se od plnění neodečítá, do její výše se však plnění neposkytuje. Indexová složka Na jejím základě dochází k zachování reálné hodnoty pojistné částky inflačním vyrovnáním. Individuální účet Účet, vedený pojišťovnou k pojistné smlouvě tvořený podílovými jednotkami nakoupenými za běžné, jednorázové a mimořádné pojistné.

3 Intervence Činnost konaná k opravení chyby nebo k doplnění chybějících údajů v návrhu na uzavření pojištění Jednorázové pojistné Pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno. Kancelář pojistitelů Profesní organizace sdružující pojišťovny, které jsou v určitém státě oprávněny provozovat pojištění odpovědnosti. KASKO Termín kasko označuje havarijní pojištění vozidel, tedy pojištění proti rizikům havárie, poškození živly, odcizení a vandalismu. Kontrolní činnost ministerstva Kontrola dodržování tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem stanovených pravidel regulujících provozování činností v soukromém pojišťovnictví, včetně finančního dozoru a dozoru nad činností pojišťovny ve skupině. Likvidace pojistné události Soubor činností spojených s vyřizováním pojistné události, který počíná zahájením šetření nutného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit a rozsahu této povinnosti a končí výplatou pojistného plnění. Limity pojistného plnění V pojistné smlouvě mohou být sjednány limity pojistného plnění např. pro jednotlivé věci, soubory věcí, náklady, pojistná nebezpečí apod. Loupež Prokázané použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí proti pojištěnému v úmyslu zmocnit se jeho věci. Zneužití omamného či obdobného prostředku musí být rovněž prokázáno. Malus Přirážka na pojistném za zaviněné pojistné události. Termín malus se používá především v souvislosti s povinným ručením. Nahodilá skutečnost Skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání soukromého pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku. Náhrada škody Peněžní vyjádření pojistného plnění, které uhradí pojišťovna za pojistnou událost. Následné pojistné Je druhá a každá další platba pojistného. Návratný vklad Najednou vložené pojistné na začátku pojištění. Pravidelné pojistné se platí samo z výnosů. Celý vklad zvýšený o úrok a podíly na výnosech je na konci pojištění vrácen zpátky. Návrh na uzavření pojistné smlouvy Jednostranný právní úkon pojistníka nebo pojistitele, který směřuje k uzavření pojistné smlouvy. Nedbalost vědomá Subjekt (pachatel) sice nechtěl svým jednáním škodu způsobit, věděl však, že ji způsobit může, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že ji nezpůsobí. Nedbalost nevědomá Subjekt (pachatel) nechtěl svým jednáním škodu způsobit, a dokonce ani nevěděl, že ji způsobit může, ale vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům o tom vědět mohl nebo měl.

4 Nespotřebované pojistné Je část zaplaceného pojistného připadající na dobu od zániku pojištění do konce pojistného období, ve kterém pojištění zaniklo (jde-li o běžné pojistné). Nezasloužené pojistné Část předepsaného pojistného podle uzavřené pojistné smlouvy, která časově souvisí s následujícím účetním obdobím, bez ohledu na to, zda pojistné bylo zaplaceno. Neživotní pojištění Soubor pojistných odvětví uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu č. 39/2004 Sb. Neživotní pojištění Neživotní pojištění zahrnuje krytí celé škály rizik. V rámci neživotního pojištění se uplatňují: pojištění úrazová, pojištění zdravotní a nemocenská, pojištění majetková, pojištění odpovědnostní. Nesmíme také zapomenout na havarijní pojištění a povinné ručení. Nová cena Cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu. Obecná /obvyklá cena Cena, která je obvyklá při prodeji stejné nebo obdobné předmětné věci daného stupně opotřebení v daném čase a místě pojištění. Obmyšlený Oprávněná osoba, které vzniká právo na výplatu sjednaného pojistného plnění v případě smrti pojištěného. Určuje ji pojistník a specifikuje ji jménem nebo vztahem k pojištěnému. Pokud není pojistník zároveň pojištěným,může tak učinit pouze se souhlasem pojištěného. Obnosové pojištění Soukromé pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody. Odkupné Část nespotřebovaného pojistného ukládaná pojistitelem jako technická rezerva vypočtená pojistně matematickými metodami k datu zániku soukromého pojištění. Odmítnutí pojistného plnění Úkon, kdy pojistitel oznámí klientovi/poškozenému, že podle jemu dostupných informací nenastala skutková podstata, při které je pojistitel povinen plnit. Odpovědnostní pojištění Odpovědnostní pojištění kryje rizika související s tím, že pojištěný subjekt může způsobit svou činností jinému subjektu škody na zdraví a na životě nebo finanční škody, za které poškozenému odpovídá. V současné době v našich podmínkách existují dva druhy zákonného odpovědnostního pojištění, a to zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání a zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (ve všeobecném podvědomí spíše známé pod pojmem povinné ručení). Odstoupení od smlouvy Způsob zániku pojištění, při němž se smlouva od počátku ruší. Důvodem je nepravdivé zodpovězení dotazů jedné ze stran, které pokud by bylo zodpovězeny pravdivě, by vedly k tomu, že pojistná smlouva by nebyla uzavřena. Oprávněná osoba Fyzická nebo právnická osoba, která má právo, aby bylo vyplaceno pojistné plnění podle pojistné smlouvy. Orgán evidence Správní orgán, který vede evidenci vozidel.

5 Osoba s účastí na řízení pojišťovny nebo zajišťovny Osoba, která není členem statutárního nebo dozorčího orgánu pojišťovny nebo zajišťovny, jejím prokuristou nebo zástupcem její pobočky a která na základě dohody, účasti na pojišťovně nebo zajišťovně nebo na základě jiné skutečnosti podstatným způsobem ovlivňuje její činnost. Počátek pojištění Pojištění vzniká ode dne následujícího po uzavření pojistné smlouvy, není-li v pojistné smlouvě ujednáno, že vzniká v okamžiku uzavření pojistné smlouvy nebo později. Podílová jednotka Základní jednotka, která vyjadřuje poměrný podíl hodnoty daného fondu. Má přesně určenou hodnotu. Veškeré platby na investiční životní pojištění probíhají prostřednictvím nákupu a prodeje podílových jednotek. Podílový fond Portfolio různých typů investic, spravovaných pojišťovnou nebo jejím zmocněncem výhradně pro účely životního pojištění. Podíly na výnosech Částka, která se každoročně připisuje k platným pojistným smlouvám podle zásad a ve výši stanovené pojistitelem Podpojištění Stav, kdy pojistná částka dohodnutá v pojistné smlouvě je nižší, než je pojistná hodnota pojištěného majetku. Pohledávka Dlužná částka, tj. částka, kterou mi někdo dluží. Pojistitel Subjekt, zpravidla pojišťovna, kterému bylo příslušným orgánem uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti dle příslušného zákona. Pojistka Písemné potvrzení pojišťovny o uzavření pojistné smlouvy. Pojistná částka Částka představující maximální možné pojistné plnění při naplnění podmínek a okolností stanovených v pojistné smlouvě. Pojistná doba Doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno. Pojistná hodnota Nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat. Pojistná smlouva Právní dokument, na jehož základě vzniká smluvní pojištění právnických a fyzických osob. Pojistná událost Událost definovaná v pojistné smlouvě, při jejímž vzniku je pojišťovna povinna poskytnout pojištěnému plnění. Pojistné Cena za poskytnutou pojistnou ochranu. Pojistné nebezpečí Možná příčina vzniku pojistné události.

6 Pojistné období Časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné. Pojistné plnění Peněžní částka vyplacená pojišťovnou při vzniku pojistné události v souladu s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami. Pojistné podmínky Taxativní vymezení pojistných rizik a podmínek, za kterých se pojišťovna zavazuje se krytí škod plynoucích z těchto rizik, do výše stanovené pojistnou smlouvou. Pojistné riziko Přesně definované a vymezené riziko, které pojišťovna přebírá. Pojistník Osoba, která uzavřela s pojišťovnou pojistnou smlouvu a zavázala se platit pojistné. Pojistný kmen Soubor uzavřených pojistných smluv. Pojistný zájem Oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé skutečnosti vyvolané pojistným nebezpečím. Pojištění Pojištění je specifický druh peněžní služby, kdy pojistitel za úplatu (přijaté pojistné) poskytuje pojistnou ochranu, tzn. vyplácí pojistné plnění v případě, že dojde k pojistné události. Pojištění majetku obyvatelstva Mezi nejvýznamnější druhy pojištění majetku obyvatelstva patří: pojištění domácnosti, jehož předmětem je soubor zařízení domácnosti sloužící členům domácnosti, pojištění budov, havarijní pojištění, které kryje škody na motorových vozidlech, ať je řidič neovlivnil, nebo zcela či částečně zavinil. Pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě Bývá jedním z možných připojištění k pojištění domácnosti, lze si jej také většinou sjednat samostatně. Pokud pojištěná osoba případně další příslušníci rodiny způsobí škodu někomu jinému, pojišťovna ji za ně poškozenému proplatí. Jedná si o situace, kdy někomu způsobíme újmu na zdraví, na jeho majetku, způsobíme finanční škodu. Může jít např. o situace, kdy omylem něco rozbijeme, vytopíme sousedy a nebo škodu způsobí náš pes či děti. Pro toto pojištění bychom měli vybírat dostatečně vysoké pojistné částky, dostatečný rozsah krytých škod. Pojištění povinně smluvní Pojištění, u kterého povinnost uzavřít pojistnou smlouvu ukládá zákon. Pojistník si může najít na pojistném trhu pojišťovnu, jejíž pojištění je podle jeho představ. Jedná se o pojištění, které je spojeno s výkonem některých profesí (lékaři, notáři, advokáti, auditoři) nebo s výkonem činností (provoz motorových vozidel, provoz letadel, výkon práva myslivosti). Pojištění právní ochrany Kryje riziko spojené s prosazováním právních zájmů pojištěného. Jedná se o krytí možných výdajů na právní zástupce, soudní poplatky, výdaje na soudní znalecké posudky, výdaje pojištěného na cesty k soudnímu řízení, kaucí a dalších nákladů. Pojištění úvěrů a pohledávek Předmětem tohoto pojištění je krytí finančních ztrát v případě nesplacení úvěru nebo pohledávek. Pojištění základní Pojištění, které lze sjednat samostatně.

7 Pojištění zákonné Pojištění, které vzniká současně s datem účinnosti příslušného zákona a zpravidla tudíž neexistuje pojistná smlouva. Typickým příkladem bylo Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (povinné ručení) do anebo dosud platné zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Pojištěný Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje. V případě pojistné události má právo na pojistné plnění, není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak. Pojišťovací agent Právnická nebo fyzická osoba, která provádí zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě smlouvy s pojišťovnou. Pojišťovací činnost Uzavírání pojistných smluv podle zvláštního právního předpisu pojišťovnou, správa pojištění a poskytování plnění z pojistných smluv, poskytování asistenčních služeb a zpracování osobních údajů s těmito činnostmi souvisejících. Součástí pojišťovací činnosti je nakládání s aktivy, jejichž zdrojem jsou technické rezervy pojišťovny (dále jen finanční umístění ), uzavírání smluv pojišťovnou se zajišťovnami o zajištění závazků pojišťovny vyplývajících z jí uzavřených pojistných smluv (pasivní zajištění) a činnost směřující k předcházení vzniku škod a zmírňování jejich následků (zábranná činnost). Pojišťovací nebo zajišťovací makléř Právnická nebo fyzická osoba, která provádí zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě smlouvy s osobou, která má zájem o uzavření pojistné nebo zajišťovací smlouvy. Pojišťovací zprostředkovatel Právnická nebo fyzická osoba, která za úplatu provozuje zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví. Pojišťovna Tuzemská pojišťovna, pojišťovna z jiného členského státu nebo pojišťovna z třetího státu. Pojišťovna z jiného členského státu Právnická osoba se sídlem na území členského státu Evropské unie nebo na území jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, které bylo uděleno úřední povolení k provozování pojišťovací činnosti. Pořizovací náklady/výdaje na pojistné smlouvy Matematickými metodami vykalkulovaná fixní částka nákladů nebo výdajů nutných k uzavření pojistné smlouvy, kterou tvoří zejména platy zaměstnancům uzavírající pojistné smlouvy nebo provize externích zprostředkovatelů, náklady na vyhotovení pojistných spisů, správní náklady na zpracování návrhů a vydání pojistné smlouvy, náklady na reklamu či jinou propagaci apod. Poškozený Osoba, která utrpěla škodu, za kterou jiná osoba podle platných právních předpisů odpovídá. Promlčení Důsledek nevykonaného práva oprávněnou osobou stanoveným způsobem a v zákonem určené promlčecí době; u práv na plnění z pojištění počíná běžet tříletá promlčecí doba za rok po pojistné události; pro ostatní práva platí tříletá promlčecí doba, která počíná běžet ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno, poprvé promlčené právo zůstává zachováno; v důsledku marného uplynutí promlčecí doby vzniká ale právo vznést v rámci soudního řízení námitku (dovolat se) promlčení, a způsobit tak zánik nároku. Provozování pojišťovací činnosti na základě práva zřizovat pobočky Každá trvalá přítomnost (usazení se) pojišťovny z členského státu na území jiného členského státu, než je členský stát, ve kterém má tato pojišťovna sídlo; tato přítomnost může mít formu organizační složky podniku, jako např. agentury, nebo může být kanceláří vedenou vlastním personálem

8 pojišťovny nebo osobou, která je sice nezávislá, ale má trvalé oprávnění jednat za pojišťovnu stejně, jako by jednala agentura. Předběžné krytí Období, kdy je smluvně omezeno příslušné pojistné krytí, k plnému krytí dochází dnem vydání pojistné smlouvy po podrobném prozkoumání všech dostupných materiálů a jejich případné konzultaci se zajistitelem Předepsané pojistné Výše splátky pojistného ke stanovenému datu splatnosti (předpis pojistného). Připojištění Rozšíření pojistné ochrany, které lze sjednat jednou pojistnou smlouvou v přímé návaznosti na jiný (hlavní) druh pojištění. S tímto hlavním druhem pojištění však netvoří jeden celek. Příslušenství pojistného kmene Práva a povinnosti, které vyplývají z těchto pojistných smluv, a finanční umístění přiměřené tomuto pojistnému kmeni. Regres Úkon ze strany pojišťovny, kterým se pojišťovna domáhá svého práva na náhradu částek, které vyplatila z pojištění majetku nebo odpovědnosti za škody. Tato práva mohou směřovat vůči pojištěnému, nebo vůči třetím osobám, jestliže porušili své povinnosti a pokud toto porušení mělo vliv na zvětšení rozsahu pojistné události. Např. pojišťovna může regresovat částku vyplacenou z havarijního pojištění vozidla poškozeného při jím nezaviněné nehodě, na osobě, která je za vznik nehody odpovědná, eventuálně na jejím pojistiteli odpovědnosti. Nebo může jít o regres vůči vlastnímu klientovi, pokud pojišťovna uhradila škodu z jeho pojištění odpovědnosti, kterou způsobil jinému pod vlivem alkoholu. Regulovaný trh Je takový trh, kdy právní předpisy z důvodu veřejného zájmu a ochrany spotřebitele vymezují práva a povinnosti účastníků trhu, zejména těch, kteří nabízejí zboží nebo službu s cílem, aby dostáli svým (finančním) závazkům. Aplikace práv a povinností do praxe je kontrolována státem nebo kompetentním úřadem zřízeným či určeným zákonem. Příkladem regulovaného trhu může být finanční nebo pojistný trh. Napříkald provozování pojišťovací činnosti upravuje zákon o pojišťovnictví, který vymezuje práva a povinnosti pojišťoven a kompetence dohledu. Primární legislativu připravuje regulátor (MF) a sekundární legislativu (prováděcí vyhlášky k zákonům) ČNB. Retailová klientela Drobní klienti, občané. Rizikový kapitál Částka splatná v případě smrti, od které se odečte matematická rezerva. Samostatný likvidátor pojistných událostí Fyzická nebo právnická osoba, která provádí na základě smlouvy uzavřené s pojišťovnou, jejím jménem a na její účet, šetření nutné ke zjištění rozsahu její povinnosti plnit ze sjednaného pojištění. Segmentace Proces rozdělení celku do homogenních skupin, které se od sebe navzájem liší. Každá pojišťovna má svůj vlastní systém tzv. segmentace, podložený statistickými daty, který ovlivňuje konečné stanovení ceny pojistného. V oblasti pojištění motorových vozidel jde o dělení klientů z pohledu věku motoristy, trvalého bydliště atd. Skupinové pojištění Soukromé pojištění, které se vztahuje na skupinu pojištěných blíže vymezených v pojistné smlouvě, jejichž totožnost v době uzavření této smlouvy není obvykle známa.

9 Smluvní ujednání Pro smluvní vztahy závazná ustanovení pojistné smlouvy specifikující konkrétní pojistný vztah v návaznosti na pojistné podmínky i s povolenými odchylkami. Solventnost Schopnost pojišťovny nebo zajišťovny trvale zabezpečit vlastními zdroji úhradu závazků z pojišťovací nebo zajišťovací činnosti. Splnitelnost závazků Prokazatelná schopnost pojišťovny nebo zajišťovny uhradit všechny závazky vzniklé z provozované pojišťovací nebo zajišťovací činnosti včetně závazků splatných v následujících účetních obdobích. Spoluúčast Podíl pojištěného na důsledcích pojistné události, stanovuje se buď pevnou částkou, nebo procenty (někdy kombinace). O tuto spoluúčast se snižuje vyplacené pojistné plnění. Správa pojištění Soubor činností směřujících k udržení a aktualizaci stavu pojistných smluv. Státní dozor Úkolem státního dozoru v pojišťovnictví je kontrola, zda založení a vedení pojišťovny poskytuje záruku splnitelnosti převzatých závazků v zájmu ochrany spotřebitele. Škodná událost Skutečnost, ze které vzniká poškozenému škoda a která by mohla být, ale také nemusí být pojistnou událostí. Škodní průběh Je procentuální poměr pojistného plnění ze všech pojistných událostí včetně rezervy na pojistná plnění, které nastaly v průběhu pojistného roku, k ročnímu předpisu pojistného. Škodové pojištění Soukromé pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události. Technická úroková míra (TÚM) Zaručený podíl na výnosech z finančního umístění v životním pojištění. Je garantována zákonem a její maximální výši určuje ČNB. Technické rezervy Daňově uznané volné peněžní prostředky určené k použití v budoucím účetním období, resp. v budoucích pojistných obdobích. Smyslem používání technických rezerv je zabezpečit, aby hospodářské výsledky daného účetního období nebyly zkreslovány náklady nebo výnosy věcně patřícími do jiného účetního období. Technické rezervy nahrazují dřívější účelové pojistné fondy, zejména základní rezervní fond a fond rezerv životního pojištění. Trvalé následky úrazu Tento termín se používá v úrazovém pojištění a představuje trvalé poškození zdraví, které spočívá v anatomické nebo funkční ztrátě či poškození údu, orgánu nebo jeho části. Pojistné plnění za trvalé následky úrazu se stanoví na základě hodnocení jejich rozsahu příslušným procentem z dohodnuté pojistné částky. Trvalý nosič dat Nástroj, který umožňuje spotřebiteli uchování jemu určených informací tak, aby mohly být k dispozici během doby přiměřené účelu informace, a reprodukci těchto informací v nezměněné podobě. Tuzemská pojišťovna Právnická osoba se sídlem na území České republiky, které bylo Českou národní bankou uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví.

10 Účastníci pojištění Jsou ti, kteří vystupují jako nositelé práv a povinností, které právní předpisy s těmito vztahy spojují, to je pojistitel, pojistník či pojištěný, popřípadě další subjekty, které do těchto práv vstupují (oprávněný, obmyšlený, poškozený atd.). Účastník soukromého pojištění Pojistitel a pojistník jakožto smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které ze soukromého pojištění vzniklo právo nebo povinnost. Úraz Tělesné poškození, které bylo způsobeno nenadále, zvenčí a nezávisle na vůli poškozeného mechanickou silou nebo působením chemických látek nebo nepřerušovaným působením vysokých nebo nízkých vnějších teplot, plynů, par, záření a jedů nebo v důsledku náhlé nepřiměřené a jednorázové tělesné námahy. Uzavření smlouvy K uzavření smlouvy dojde v okamžiku, kdy druhá resp. poslední ze smluvních stran přijme návrh smlouvy. Vinkulace pojištění Vázání výplaty pojistného plnění na dohodnuté podmínky, zpravidla ve prospěch věřitele pojištěného. Jde o zastavení pohledávky, jejímž předmětem je pojistné plnění. Všeobecné pojistné podmínky Úprava podmínek pojištění konkrétního pojistitele, která podléhá schválení orgánem státního dozoru nad pojišťovnictvím. Jejich povinný obsah stanoví paragraf 13 zákona o pojišťovnictví. Tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy. Výluka z pojištění Předem definovaná podmínka, za které pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění při vzniku škodné události. Výluky jsou nejčastěji definovány ve Všeobecných pojistných podmínkách. Výpověď Každý účastník má právo pojistnou smlouvu vypovědět do dvou měsíců po jejím uzavření. Výpovědní lhůta činí 8 dní. Pojistník může pojistnou smlouvu vypovědět písemně nejméně 6 týdnů před koncem každého pojistného období. Zajištění Pojištění pojišťovny - pojištění rizika převzatého pojistitelem. Představuje vztah mezi pojistitelem a zajistitelem. Zajištění rozsah škod nezmenšuje, ale činí jejich finanční důsledky ekonomicky únosnější. Zajišťovací činnost Uzavírání smluv, kterými se zajišťovna zavazuje poskytnout pojišťovně ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená, a pojišťovna se zavazuje platit zajišťovně ve smlouvě určenou část pojistného z pojistných smluv uzavřených pojišťovnou, které jsou předmětem této smlouvy, (dále jen zajišťovací smlouva ), uzavírání zajišťovacích smluv mezi zajišťovnami, správa zajištění a poskytování plnění ze zajišťovacích smluv. Součástí zajišťovací činnosti je nakládání s aktivy, jejichž zdrojem jsou technické rezervy zajišťovny. Zajišťovna Právnická osoba, jejíž činnost je přebírání pojistných rizik postoupených pojišťovnou nebo jinou zajišťovnou, se sídlem na území ČR, která provozuje zajišťovací činnost podle zákona o pojišťovnictví, nebo právnická osoba se sídlem v zahraničí, která provozuje zajišťovací činnost v souladu s právní úpravou země svého sídla. Zánik, zrušení smlouvy Pojistná smlouva může zaniknout výpovědí, dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno nebo nezaplacením pojistného, to ale až tehdy, když dojde k marnému uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi. Může zaniknout také dnem, kdy zaniklo pojistné riziko nebo pojištěná věc nebo

11 jiná majetková hodnota, nebo dnem, kdy došlo ke smrti pojištěné fyzické osoby nebo zániku pojištěné právnické osoby bez právního nástupce. Zasloužené pojistné Část předepsaného pojistného podle uzavřené pojistné smlouvy, která časově souvisí s probíhajícím účetním obdobím, bez ohledu na to, zda pojistné bylo zaplaceno. Zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví Odborná činnost spočívající v předkládání návrhů na uzavření pojistných smluv nebo zajišťovacích smluv, provádění přípravných prací směřujících k uzavření pojistných nebo zajišťovacích smluv, uzavírání pojistných nebo zajišťovacích smluv jménem a na účet pojišťovny nebo zajišťovny, pro kterou je tato činnost vykonávána, nebo pomoc při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných nebo zajišťovacích smluv. Zproštění od placení Pojistník je zproštěn povinnosti platit pojistné, jsou-li splněny předepsané podmínky, přičemž nároky z celé pojistné smlouvy zůstávají zachovány. Životní pojištění Je pojištění pro případ smrti, dožití určitého věku nebo dne stanoveného v pojistné smlouvě jako konec pojištění, anebo pro případ jiné pojistné události.

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) ve znění zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 198/2009 Sb.,

Více

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č. 1-297.

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č. 1-297. Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č. 1-297. 1 Zákon o pojišťovnictví upravuje: a) Pouze podmínky provozování zprostředkovatelské činnosti.

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob 1. Společná ustanovení 1.1 Úvodní ustanovení 1.1.1 Allianz pojišťovna, a. s., jako pojistitel, vydává tyto všeobecné pojistné podmínky (dále jen VPP ) podle

Více

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti - vyšší kvalifikační stupeň

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti - vyšší kvalifikační stupeň Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti - vyšší kvalifikační stupeň obsahuje otázky ze souboru základní stupeň a následující č. 301 429. 301. Lze udělit pojišťovně povolení k souběžnému

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění ČLÁNEK 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Soukromé pojištění, které sjednává Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ) se řídí právním

Více

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Životní pojištění Můj život T. č. 7159 07/2014 MHA Obsah... Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Předsmluvní informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP. str. 17 Doplňkové pojistné

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014,

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, Třídící znak 2 0 9 1 4 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus (ACP) Obsah: Všeobecné pojistné

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 WP-9-1-MAJ 10.2008 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 Průvodce pojištěním Vážený kliente, touto smlouvou jste zvolil pojištění na ochranu

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti P-100/14 OBSAH ČÁST 1. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...................................... 1 Článek 1 Úvodní ustanovení...........................................

Více

Domov & zázemí Top Exklusiv

Domov & zázemí Top Exklusiv Domov & zázemí Top Exklusiv Domácnost/stavby Všeobecné pojistné podmínky EU 2196/1 Všeobecné pojistné podmínky obecná část UCZ/14 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění domácnosti na území ČR zvláštní

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus II (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob VPP O-901/14 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob! Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit na to, že v určitých případech si vyhrazujeme právo snížit pojistné plnění, nebo ho vůbec

Více

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění DOMOVA 2014 2015 T. č. 9845 01/2015 T. č. 9845 01/2014 MHA Pojištění Pojištění chrání chrání Vás Vás a Vaše a Vaše blízké blízké a a zachová zachová Váš Váš životní

Více

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Strana 3851 267 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Pojištění jízdních kol Užijte si jízdu a starosti nechte na nás

Pojištění jízdních kol Užijte si jízdu a starosti nechte na nás Pojištění jízdních kol Užijte si jízdu a starosti nechte na nás Doporučuje Josef Dressler www.ervpojistovna.cz Proč ERV pojišťovna? kvalita služeb je vždy na prvním místě silné mezinárodní zázemí nejširší

Více

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5 Modelace... 2 Předsmluvní informace... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění RZ1C verze 5/2015... 8 Zvláštní pojistné podmínky

Více

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11 Článek I.

Více

Pojistné podmínky Vision 5.1

Pojistné podmínky Vision 5.1 Pojistné podmínky Vision 5.1 Obsah strana Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění......................................... 1 Zvláštní pojistné podmínky pro investiční životní pojištění VISION.................................

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB PO0608

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB PO0608 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB PO0608 OBSAH Úvodní ustanovení Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Vznik a doba trvání pojištění Článek 3 Pojistné a pojistné období Článek 4 Zánik pojištění Článek

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

VPP KPV 2014. Všeobecné pojistné podmínky pro Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí

VPP KPV 2014. Všeobecné pojistné podmínky pro Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení...

Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení... Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení... 3 Článek 1 Předmět pojištění... 3 Článek 2 Pojistná událost... 3 Článek 3 Druhy pojištění...

Více

307. Ve kterém z následujících případů zavede Česká národní banka nucenou správu nad pojišťovnou?

307. Ve kterém z následujících případů zavede Česká národní banka nucenou správu nad pojišťovnou? Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro střední kvalifikační stupeň obsahuje otázky ze souboru základní stupeň a následující č. 301 320; 340 366; 377 384; 420-429 301. Lze udělit pojišťovně

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění zásilek během přepravy

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění zásilek během přepravy Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění zásilek během přepravy P-690/14 OBSAH Článek 1 Úvodní ustanovení... 1 Článek 2 Vznik a trvání pojištění... 1 Článek 3 Změna pojištění... 1 Článek 4 Zánik pojištění...

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Pro toto pojištění právní asistence, které sjednává pojistitel Inter Partner Assistance S.A., člen skupiny AXA, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více