Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný od"

Transkript

1 Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný od (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení jakýchkoli částek z účtu pojistníka se provádí odepsáním příslušného počtu podílových jednotek. Výjimkou je poplatek C., který snižuje plnění z pojištění, a poplatky D., které se projeví v ceně podílových jednotek připsaných na účet pojistníka za zaplacené běžné, resp. mimořádné pojistné. Součástí tohoto Přehledu jsou také sazebníky pojistného za jednotlivá riziková pojištění. Pojistitel je oprávněn Přehled aktualizovat, pojistník má právo u pojistitele do Přehledu nahlížet. Platný Přehled pojistitel též zveřejňuje na svých internetových stránkách. A. Měsíční poplatek placený po celou pojistnou dobu Vedení účtu stav účtu pojistníka < Kč 19 Kč 1 / 39 Kč stav účtu pojistníka Kč 0 Kč B. Jednorázové poplatky Změna výše pojistného Změna délky pojistného období Změna výše pojistné částky nebo důchodu Změna varianty pojistného plnění v případě smrti hlavního pojištěného Přesun podílových jednotek Prodej podílových jednotek Výběr krátkodobého vkladu 2 1. až 4. přesun v kalendářním roce zdarma 5. až 8. v kalendářním roce 9. a další v kalendářním roce 3 % z přesouvané částky 1. až 4. prodej v kalendářním roce zdarma 5. až 8. v kalendářním roce 9. a další v kalendářním roce 3 % z hodnoty prodávaných podílových jednotek Pozastavení placení pojistného (tj. přechod do stavu bez placení pojistného) Předčasné ukončení pojistné smlouvy Sjednání rizikového pojištění v průběhu pojištění Zánik rizikového pojištění na žádost pojistníka Sjednání automatického přesunu podílových jednotek v průběhu pojištění Změna pevného procenta zhodnocení pro automatický přesun podílových jednotek Zrušení automatického přesunu podílových jednotek Prodloužení pojistné doby Změna údaje u plánového prodeje podílových jednotek ve prospěch dětí Úhrada nákladů spojených se vznikem a správou pojištění při odstoupení pojistitele od pojistné smlouvy 3 % z hodnoty výběru krátkodobého vkladu 350 Kč Kč + 40 Kč za každý započatý měsíc od účinnosti smlouvy C. Jednorázové poplatky snižující plnění z pojištění Výplata plnění z pojištění složenkou 30 Kč 1 Pro pojistné smlouvy, kde hlavním pojištěným je dítě mladší 18 let. 2 Za výběr krátkodobého vkladu je považován prodej nebo přesun podílových jednotek z účtu pojistníka (nikoli však z Garantovaného nebo Vkladového fondu), jestliže v době 14 dnů před jeho provedením bylo pojistníkem zaplaceno mimořádné pojistné; poplatek se počítá jako stanovené procento z hodnoty výběru krátkodobého vkladu, maximálně však z částky, o kterou součet zaplaceného mimořádného pojistného převýší součet předchozích výběrů krátkodobého vkladu, a to v době 14 dnů před jeho provedením. 1

2 D. Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou podílové jednotky (prodejní cena je nižší) pro běžné pojistné pro mimořádné pojistné (kromě investice do Vkladového fondu) 3 % nákupní ceny 3 % nákupní ceny u investice do Vkladového fondu 0 % E. Roční poplatek za správu fondů u garantovaných fondů u Vkladového fondu u ostatních fondů 0 % hodnoty investice 0 % hodnoty investice 0 % hodnoty investice F1. Procenta z (prvního) měsíčního pojistného 3 pro stanovení měsíčních poplatků na úhradu počátečních nákladů placených maximálně po dobu 3 let Pojistná doba 1. rok 2. rok 3. rok 1 20 % 0 % 0 % 2 27 % 0 % 0 % 3 34 % 0 % 0 % 4 41 % 0 % 0 % 5 48 % 0 % 0 % 6 55 % 0 % 0 % 7 62 % 0 % 0 % 8 69 % 0 % 0 % 9 76 % 0 % 0 % % 46 % 0 % % 49 % 0 % % 53 % 0 % % 56 % 0 % % 59 % 0 % % 62 % 0 % % 66 % 0 % % 69 % 0 % % 72 % 0 % % 76 % 0 % % 79 % 0 % % 55 % 55 % % 57 % 57 % % 59 % 59 % % 62 % 62 % % 65 % 65 % Tabulka platí též při zvýšení pojistného, a to tak, že se příslušné procento (podle zbývající pojistné doby v celých letech) aplikuje na navýšení měsíčního pojistného 3 oproti měsíčnímu pojistnému platnému před změnou 3. V případě druhého a dalšího zvýšení pojistného se do výše tohoto poplatku rozpočítají i dosud nezaplacené poplatky z předchozích změn. F2. Procenta z (prvního) měsíčního pojistného 4 pro stanovení měsíčních poplatků na úhradu počátečních nákladů placených po dobu 5 let, nejvýše však do konce základního pojištění Pojistná doba 1 rok 20 % 2 roky 14 % 3 roky 12 % 4 roky 11 % 5 let 10 % 6 let 11 % 7 let 13 % 8 let 14 % 9 let 16 % 10 let 19 % 11 let 20 % 12 let 22 % 13 let 23 % 14 let 24 % 15 let 25 % 16 let 27 % 17 let 28 % 18 let 29 % 19 let 31 % 20 let 32 % 21 let 33 % 22 let 35 % 23 let 36 % 24 let 38 % 25 let a více 39 % Tabulka platí pro pojistné smlouvy uzavřené od Tabulka platí též při zvýšení pojistného, a to tak, že se příslušné procento (podle zbývající pojistné doby v celých letech) aplikuje na navýšení měsíčního pojistného 3 oproti měsíčnímu pojistnému platnému před změnou 3. V případě druhého a dalšího zvýšení pojistného se do výše tohoto poplatku rozpočítají i dosud nezaplacené poplatky z předchozích změn. Tabulka platí pro pojistné smlouvy uzavřené do Maximálně však měsíční limit pro zvýhodněné pojistné uvedený v pojistné smlouvě. 2

3 G. Parametry pojištění Minimální garantovaná výše ročního růstu ceny podílové jednotky Garantovaného fondu ( %) (tento fond je určený pro pojistné smlouvy uzavřené od do ) Garantovaného fondu ( %) (tento fond je určený pro pojistné smlouvy uzavřené od do ) Garantovaného fondu ( %) (tento fond je určený pro pojistné smlouvy uzavřené od do ) Garantovaného fondu ( %) (tento fond je určený pro pojistné smlouvy uzavřené od ) Aktuální výše ročního růstu ceny podílové jednotky Vkladového fondu Minimální výše důchodu pro umožnění výplaty důchodu místo jednorázového plnění Minimální výše vypláceného důchodu Minimální výše běžného pojistného Minimální výše mimořádného pojistného placeného pojistníkem Minimální výše mimořádného pojistného placeného zaměstnavatelem Maximální hodnota ročního pojistného pro zproštění od placení pojistného Maximální hodnota ročního pojistného pro osvobození od placení pojistného Období, ve kterém může být pojistitelem evidován akumulovaný dluh Výše pevného procenta zhodnocení pro automatický přesun podílových jednotek Vyhodnocovací den pro automatický přesun podílových jednotek Minimální hodnota podílových jednotek přesouvaná z daného fondu, aby došlo k automatickému přesunu podílových jednotek z tohoto fondu Minimální výše uhrazeného mimořádného pojistného pro umožnění dřívější výplaty odkupného (pro pojistné smlouvy uzavřené do ) Výše pojistné částky pro případ smrti hlavního pojištěného po provedení automatického snížení pojistné částky Věk hlavního pojištěného pro automatické snížení pojistné částky (pokud není uveden v pojistné smlouvě) Procento pro stanovení prémie za bezeškodní průběh % p.a. % p.a % p.a % p.a. 0 % p.a Kč/rok Kč/rok Kč/rok 400 Kč 400 Kč Kč Kč od data počátku pojištění do konce trvání pojištění 4 %, 6 %, 8 % nebo 10 % 1. duben Kč Kč 60 let - pro pojistné smlouvy uzavřené od % - pro pojistné smlouvy vzniklé přijetím návrhu dodatku v rámci Programu PERSPEKTIVA UNIversal s počátkem pojištění dle dodatku od Prodej podílových jednotek u smluv splňujících podmínky daňového zvýhodnění podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Prodej podílových jednotek u ostatních pojistných smluv 20 % od není možný - minimální hodnota prodávaných podílových jednotek 400 Kč - maximální hodnota prodávaných podílových jednotek Stanovená doba pro test dostatečnosti účtu pojistníka po změně pojištění nebo prodeji podílových jednotek dle testu dostatečnosti do konce trvání pojištění 3

4 Měsíční rizikové pojistné za pojištění pro případ smrti s pojistnou částkou ve výši Kč 6 Aktuální Muži Ženy UNI sazba ,2 52 7,9 53 8,6 54 9,5 7, , , ,5 Aktuální Muži Ženy UNI sazba , ,0 8, , , , , , ,2 36, , , , ,2 7 Čísla ve sloupcích Muži, Ženy a UNI sazba ukazují v závislosti na u a pohlaví 7 výši aktuálního měsíčního rizikového pojistného v korunách na krytí rizika smrti s pojistnou částkou ve výši Kč. Aktuální měsíční rizikové pojistné se pro pojištění pro případ smrti s pojistnou částkou vyšší než Kč vypočte jako [(pojistná částka / ) * částka v tabulce příslušející odpovídajícímu aktuálnímu u a pohlaví 7 ], přičemž v souladu s ustanovením čl. 21 písm. a) Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění osob se aktuálním em v tomto Přehledu rozumí pojištěného stanovený jako rozdíl mezi aktuálním kalendářním rokem a kalendářním rokem narození pojištěného. 4 U pojištění pro případ smrti s klesající pojistnou částkou vstupuje do výpočtu měsíčního rizikového pojistného za toto pojištění aktuálně platná výše pojistné částky odpovídající zvolenému způsobu klesání. 5 Je-li platná varianta Maximum, pak se při výpočtu měsíčního rizikového pojistného za pojištění pro případ smrti hlavního pojištěného za pojistnou částku považuje rozdíl mezi aktuální pojistnou částkou pro případ smrti hlavního pojištěného a aktuální hodnotou účtu pojistníka. Pokud je aktuální hodnota účtu pojistníka vyšší než aktuální pojistná částka pro případ smrti hlavního pojištěného, je měsíční rizikové pojistné za pojištění pro případ smrti hlavního pojištěného nulové. 6 Je-li sjednána pojistná částka pro případ smrti hlavního pojištěného ve výši Kč, tak se do výpočtu měsíčního rizikového pojistného za pojištění pro případ smrti hlavního pojištěného automaticky započítává přirážka 100 %. 7 Parametr pohlaví je používán pro pojištění sjednaná v rámci pojistných smluv uzavřených před Pro všechna sjednaná pojištění v rámci pojistných smluv uzavřených od je aplikován rovný přístup a platí pro ně UNI sazba jednotná sazba pro muže i ženy. UNI sazba rovněž platí pro pojištění, u kterých byla od provedena změna, i když tato pojištění byla sjednána v rámci pojistných smluv uzavřených před (v dodatku k pojistné smlouvě jsou dotčená pojištění označena). 4

5 Měsíční rizikové pojistné za pojištění pro případ smrti s výplatou důchodu pro pozůstalé ve výši Kč ročně Aktuální Muži doba výplaty důchodu Aktuální doba výplaty důchodu 5 let 10 let 5 let 10 let Ženy UNI sazba 7 Muži Ženy UNI Muži Ženy sazba 7 UNI sazba 7 Muži Ženy , , ,4 6,2 1 7, ,2 1 8, ,3 9, , , , , ,9 1 30, , , , ,3 19, , , , ,0 2 59, , , , , ,0 6 69, ,1 77, , , , ,9 53 9,7 UNI sazba 7 Čísla ve sloupcích Muži, Ženy a UNI sazba ukazují v závislosti na u, pohlaví 7 a době výplaty důchodu výši aktuálního měsíčního rizikového pojistného v korunách na krytí rizika smrti s výplatou důchodu pro pozůstalé ve výši Kč ročně. Aktuální měsíční rizikové pojistné se pro pojištění pro případ smrti s ročním důchodem vyšším než Kč vypočte jako [(roční důchod / 1 200) * částka v tabulce příslušející odpovídajícímu aktuálnímu u, pohlaví 7 a době výplaty důchodu]. 5

6 Měsíční rizikové pojistné za pojištění úrazu při dopravní nehodě ve zvýhodněném balíčku 8 Riziko Pojistná částka Pojistná částka dospělí 9 děti Smrt následkem úrazu Trvalé následky úrazu s 8násobnou progresí od 10 % Pobyt v nemocnici následkem úrazu Měsíční rizikové pojistné za pojistnou smlouvu Měsíční rizikové pojistné za úrazové pojištění osob Riziko Pro pojistnou částku Měsíční rizikové pojistné 1. RS 2. RS 3. RS Smrt následkem úrazu Trvalé následky úrazu Trvalé následky úrazu s 4násobnou progresí ,0 11 Trvalé následky úrazu s 8násobnou progresí ,0 7,2 11 Trvalé následky (závažného) úrazu Tělesné poškození způsobené úrazem s plněním ve formě procentního podílu z pojistné částky Tělesné poškození způsobené úrazem s plněním ve formě denního odškodného - od 10 % od 25 % s 4násobnou progresí od 10 % s 4násobnou progresí od 25 % s 8násobnou progresí od 10 % s 8násobnou progresí od 25 % od % od % s karenční dobou 7 dnů , s karenční dobou 28 dnů ,0 8 - s karenční dobou 42 dnů Pracovní neschopnost následkem úrazu - s karenční dobou 7 dnů , ,0 Pobyt v nemocnici následkem úrazu 100 8,0 1 Pojištění pro případ plné invalidity následkem úrazu s výplatou ročního důchodu Pojištění pro případ invalidity I., II. nebo III. stupně následkem úrazu s výplatou pojistné částky Pojištění pro případ invalidity II. nebo III. stupně 12 následkem úrazu s výplatou pojistné částky Pojištění pro případ invalidity III. stupně 13 následkem úrazu s výplatou pojistné částky Je-li pro pojištěného, který je profesionálním sportovcem, sjednáno pojištění pro případ tělesného poškození úrazem, tak se do výpočtu měsíčního rizikového pojistného za toto pojištění automaticky započítává přirážka 100 %. To platí i v případě, že v tomto pojištění došlo ke zvýšení původně sjednané pojistné částky. Čísla ve sloupcích 1. RS, 2. RS a 3. RS ukazují v závislosti na rizikové skupině výši aktuálního měsíčního rizikového pojistného v korunách na krytí příslušného rizika úrazového pojištění pro základní pojistnou částku uvedenou u daného rizika ve sloupci Pro pojistnou částku. Aktuální měsíční rizikové pojistné se pro úrazové pojištění se sjednanou pojistnou částkou vyšší, než je základní pojistná částka pro dané riziko, vypočte jako [(sjednaná pojistná částka / základní pojistná částka pro dané riziko) * částka v tabulce příslušející danému riziku a rizikové skupině]. 8 Pojištění v rámci balíčku se sjednávají vždy nejvýše na 10 let. V případě následného přidání dalších pojištěných osob se těmto osobám sjednává balíček nejvýše do konce pojistné doby dříve sjednaných balíčků na pojistné smlouvě. V průběhu trvání platnosti balíčku v něm nelze provádět změny. 9 Je-li hlavním pojištěným dítě, sjednávají se pro něj stejné pojistné částky jako pro dospělého hlavního pojištěného a z pojištění smrti následkem úrazu nebude plněno před výročním dnem, kdy dosáhne 18 let. 10 Cena balíčku je za celou pojistnou smlouvu bez ohledu na počet pojištěných osob. 11 Rizikové pojistné platné pro pojistné smlouvy uzavřené od a změny provedené na stávajících pojistných smlouvách od Též označováno jako pojištění pro případ částečné nebo plné invalidity. 13 Též označováno jako pojištění pro případ plné invalidity. 6

7 Měsíční rizikové pojistné za pojištění úrazu při dopravní nehodě Riziko Pro pojistnou částku Měsíční rizikové pojistné Smrt následkem úrazu Trvalé následky (závažného) úrazu s 4násobnou progresí od 10 % Trvalé následky (závažného) úrazu s 8násobnou progresí od 10 % Tělesné poškození způsobené úrazem s plněním ve formě procentního podílu z pojistné částky od % Tělesné poškození způsobené úrazem s plněním ve formě denního odškodného s karenční dobou 7 dnů ,5 Pracovní neschopnost následkem úrazu s karenční dobou 7 dnů Pobyt v nemocnici následkem úrazu 100 Pojištění pro případ invalidity III. stupně 13 následkem úrazu s výplatou pojistné částky Aktuální měsíční rizikové pojistné se pro pojištění úrazu při dopravní nehodě se sjednanou pojistnou částkou vyšší, než je základní pojistná částka pro dané riziko, vypočte jako [(sjednaná pojistná částka / základní pojistná částka pro dané riziko) * částka v tabulce příslušející danému riziku]. 7

8 Měsíční rizikové pojistné za pojištění pro případ vážných onemocnění s pojistnou částkou Kč Varianta Basic Standard Exclusive Aktuální Muži Ženy UNI sazba 7 Muži Ženy UNI sazba 7 Muži Ženy UNI sazba 7 Pro NI ,0 10,0 44 8,0 8,0 10,0 10,0 45 7,7 7,7 9,0 9, , ,0 10, , ,2 1 10, , , , , , ,2 18, , , , , , ,0 18, , ,0 18,0 40, , ,8 18, , ,0 26, ,2 40, ,0 3 28,2 7, , , , , , , , ,4 1 Pro NĚJ Čísla ve sloupcích Muži, Ženy, UNI sazba, Pro NI a Pro NĚJ ukazují v závislosti na sjednané variantě, u a pohlaví 7 výši aktuálního měsíčního rizikového pojistného v korunách na krytí rizika vážných onemocnění s pojistnou částkou ve výši Kč. Aktuální měsíční rizikové pojistné se pro pojištění pro případ vážných onemocnění se sjednanou pojistnou částkou vyšší než Kč vypočte jako [(sjednaná pojistná částka / ) * částka v tabulce příslušející sjednané variantě a odpovídajícímu aktuálnímu u a pohlaví 7 ]. 8

9 Měsíční rizikové pojistné za pojištění pro případ pracovní neschopnosti s denní dávkou Karenční doba Aktuální 14 dnů 28 dnů 42 dnů Muži Ženy UNI sazba 7 Muži Ženy UNI sazba 7 Muži Ženy UNI sazba Čísla ve sloupcích Muži, Ženy a UNI sazba ukazují v závislosti na u, pohlaví 7 a karenční době výši aktuálního měsíčního rizikového pojistného v korunách na krytí rizika pracovní neschopnosti s pojistnou částkou ve výši. Aktuální měsíční rizikové pojistné se pro pojištění pro případ pracovní neschopnosti se sjednanou pojistnou částkou vyšší než vypočte jako [(sjednaná pojistná částka / 100) * částka v tabulce příslušející odpovídajícímu aktuálnímu u, pohlaví 7 a karenční době]. 9

10 Měsíční rizikové pojistné za pojištění pro případ pobytu v nemocnici s denní dávkou Aktuální Muži Ženy UNI sazba 7 Aktuální Muži Ženy UNI sazba Čísla ve sloupcích Muži, Ženy a UNI sazba ukazují v závislosti na u a pohlaví 7 výši aktuálního měsíčního rizikového pojistného v korunách na krytí rizika pobytu v nemocnici s pojistnou částkou ve výši. Aktuální měsíční rizikové pojistné se pro pojištění pro případ pobytu v nemocnici se sjednanou pojistnou částkou vyšší než vypočte jako [(sjednaná pojistná částka / 100) * částka v tabulce příslušející odpovídajícímu aktuálnímu u a pohlaví 7 ]. 10

11 Měsíční rizikové pojistné za pojištění pro případ osvobození od placení pojistného v případě smrti pojištěného pro běžné pojistné ve výši měsíčně MUŽI Aktuální Zbývající doba trvání pojištění pro případ osvobození od placení pojistného v letech ,2 41 7,3 7,7 7,9 42 6,2 7,3 8,6 43 6,2 7,7 8,0 9,0 44 6,2 7,2 8,4 8,7 9,0 9,3 9,6 45 7,7 8,4 8,7 9,0 9,3 9,6 9, ,3 7,7 9,2 9,5 9, ,0 8,4 8,9 9,3 9, ,2 7,3 8,4 9,3 9, ,2 8,0 8,6 9,2 9, ,7 10, , , ,2 8,9 9, ,2 1 19,3 53 7,9 9, ,0 18,7 19,3 19, , ,4 19,1 19, ,6 9, ,7 19, ,2 9, , ,2 9, , ,7 29,7 58 8,4 10, ,3 18,7 20, , , , , ,7 30, , , , , , , , , , , , , , , , ,3 30, , ,2 29, ,2 68 8, , , , ,7 1 19, , , , , , , , , , ,9 17,7 26, ,9 19,6 29,0 38, Čísla ve sloupcích ukazují v závislosti na u pojistníka a době osvobození od placení výši aktuálního měsíčního rizikového pojistného v korunách na krytí rizika smrti s výplatou důchodu pro pojištěné dítě hlavního pojištěného ve výši měsíčně. Zbývající doba trvání pojištění pro případ osvobození od placení pojistného se určuje jako rozdíl mezi aktuálním rokem a rokem, kdy bude dítěti (hlavnímu pojištěnému) 18, resp. 26 let (je-li tento rozdíl roven 0, použije se zbývající doba trvání jeden rok). Aktuální měsíční rizikové pojistné se v případě sjednaného měsíčního pojistného vyššího než vypočte jako [měsíční pojistné / 100) * částka v tabulce příslušející odpovídajícímu aktuálnímu u pojistníka a době osvobození od placení]. 11

12 Měsíční rizikové pojistné za pojištění pro případ osvobození od placení pojistného v případě smrti pojištěného pro běžné pojistné ve výši měsíčně ŽENY Aktuální Zbývající doba trvání pojištění pro případ osvobození od placení pojistného v letech ,2 49 7,2 50 7,3 7,7 8,0 51 7,2 7,7 7,9 8,2 8,4 52 7,2 8,6 53 6,2 7,2 8,4 8,7 8,9 9,2 9,5 54 7,2 7,9 8,2 8,6 8,9 9,2 9,5 9, ,2 8,0 8,4 9,2 9,6 9, ,6 9,1 9,5 10, ,6 9,2 9, ,7 8,4 9,0 9, ,7 8,4 9,2 9, ,4 9,2 10, ,3 8,2 9, ,3 18,0 62 8,0 9,0 10, ,3 1 18,9 63 9, , ,0 19,9 64 8,4 9, ,9 18,9 20, ,9 9, ,6 19, , ,7 19, ,7 19, , , , , ,2 19, , , , , ,3 74 8, , ,7 2 28, , , ,9 Čísla ve sloupcích ukazují v závislosti na u pojistníka a době osvobození od placení výši aktuálního měsíčního rizikového pojistného v korunách na krytí rizika smrti s výplatou důchodu pro pojištěné dítě hlavního pojištěného ve výši měsíčně. Zbývající doba trvání pojištění pro případ osvobození od placení pojistného se určuje jako rozdíl mezi aktuálním rokem a rokem, kdy bude dítěti (hlavnímu pojištěnému) 18, resp. 26 let (je-li tento rozdíl roven 0, použije se zbývající doba trvání jeden rok). Aktuální měsíční rizikové pojistné se v případě sjednaného měsíčního pojistného vyššího než vypočte jako [(měsíční pojistné / 100) * částka v tabulce příslušející odpovídajícímu aktuálnímu u pojistníka a době osvobození od placení]. 12

13 Měsíční rizikové pojistné za pojištění pro případ osvobození od placení pojistného v případě smrti pojištěného pro běžné pojistné ve výši měsíčně UNI sazba 7 Aktuální Zbývající doba trvání pojištění pro případ osvobození od placení pojistného v letech ,2 48 6,2 49 6,2 50 7,3 8,4 8,6 51 6,2 7,3 8,0 8,6 8,9 9,2 9,5 9,8 52 6,2 7,9 8,7 9,0 9, ,0 8,9 9,3 9, ,2 7,3 7,9 8,4 8,9 9, ,2 8,7 9,2 9, , ,9 9, ,3 58 7,3 8,9 9, ,2 59 8,0 8,9 9, ,2 17,9 18,6 19,3 60 9, ,2 1 18,9 19, ,2 8,6 9, ,0 19,0 19, , ,7 1 19, , , ,2 9, ,4 19, , ,7 9, , ,2 8, ,7 19, , ,2 9, , , , ,2 9, , , ,2 1 16,2 20, ,1 1 17, , Čísla ve sloupcích ukazují v závislosti na u pojistníka a době osvobození od placení výši aktuálního měsíčního rizikového pojistného v korunách na krytí rizika smrti s výplatou důchodu pro pojištěné dítě hlavního pojištěného ve výši měsíčně. Zbývající doba trvání pojištění pro případ osvobození od placení pojistného se určuje jako rozdíl mezi aktuálním rokem a rokem, kdy bude dítěti (hlavnímu pojištěnému) 18, resp. 26 let (je-li tento rozdíl roven 0, použije se zbývající doba trvání jeden rok). Aktuální měsíční rizikové pojistné se v případě sjednaného měsíčního pojistného vyššího než vypočte jako [(měsíční pojistné / 100) * částka v tabulce příslušející odpovídajícímu aktuálnímu u pojistníka a době osvobození od placení]. 13

14 14 Měsíční rizikové pojistné za pojištění pro případ plné invalidity s výplatou ročního důchodu ve výši Kč MUŽI Věk na konci rizikového pojištění 65 6,2 7,3 9, ,7 18,6 19,2 19,7 19,8 19,6 19,1 18, ,9 8,6 10, ,4 18,4 18,0 17, ,2 7,7 9,1 9, , ,2 61 7,3 9,0 9, ,9 7,9 60 8,2 8,7 9,3 9, ,2 7,3 10, ,2 58 6,2 7,9 8,4 8,9 9, ,2 57 6,2 7,9 8,7 9,1 9,6 9,5 9,2 8,6 56 7,7 8, , Aktuální Čísla ve sloupcích ukazují v závislosti na aktuálním u a u na konci rizikového pojištění výši aktuálního měsíčního rizikového pojistného v korunách na krytí rizika plné invalidity s výplatou důchodu ve výši Kč ročně (pro muže). Aktuální měsíční rizikové pojistné se pro pojištění pro případ plné invalidity s ročním důchodem vyšším než Kč vypočte jako [(roční důchod / 1 200) * částka v tabulce příslušející odpovídajícímu aktuálnímu u a u na konci rizikového pojištění]. Platí i pro pojištění pro případ zproštění od placení pojistného v případě plné invalidity s pojistnou částkou ve výši ročního pojistného Kč.

15 15 Měsíční rizikové pojistné za pojištění pro případ plné invalidity s výplatou ročního důchodu ve výši Kč ŽENY Věk na konci rizikového pojištění 65 8,0 9,0 9, , ,3 1 17,2 1 16, ,3 64 7,2 10, , ,1 7,2 63 6,2 8,6 9,1 9, ,9 62 8,9 10, ,2 8,6 9,1 9, ,6 8,2 60 9,3 9, ,1 6,2 59 8,0 8,4 8,9 9, ,5 8,6 58 7,2 8,9 9,3 9,6 9, ,9 9,5 8,9 57 7,3 7,7 8,0 8,4 8,7 9,0 9,2 9,3 9,3 9,1 56 7,3 7,9 8,2 8,4 8,4 7,7 55 7,7 7, ,2 6, Aktuální Čísla ve sloupcích ukazují v závislosti na aktuálním u a u na konci rizikového pojištění výši aktuálního měsíčního rizikového pojistného v korunách na krytí rizika plné invalidity s výplatou důchodu ve výši Kč ročně (pro ženy). Aktuální měsíční rizikové pojistné se pro pojištění pro případ plné invalidity s ročním důchodem vyšším než Kč vypočte jako [(roční důchod / 1 200) * částka v tabulce příslušející odpovídajícímu aktuálnímu u a u na konci rizikového pojištění]. Platí i pro pojištění pro případ zproštění od placení pojistného v případě plné invalidity s pojistnou částkou ve výši ročního pojistného Kč.

16 16 Měsíční rizikové pojistné za pojištění pro případ plné invalidity s výplatou ročního důchodu ve výši Kč UNI sazba 7 Věk na konci rizikového pojištění 65 7,3 7,7 8,2 10, ,6 8,4 64 7,9 9,0 9, ,3 63 7,2 8,6 9,1 9, ,7 8,9 62 7,3 8,7 9,2 9,6 9, ,8 9,2 8,4 61 7,9 8,7 9,0 9,3 9,5 9,7 9,7 9,5 9,2 8,7 8,0 60 8,2 8,4 8,7 8,9 59 7,7 7,9 8,0 7,9 58 7,3 7, Aktuální Čísla ve sloupcích ukazují v závislosti na aktuálním u a u na konci rizikového pojištění výši aktuálního měsíčního rizikového pojistného v korunách na krytí rizika plné invalidity s výplatou důchodu ve výši Kč ročně. Aktuální měsíční rizikové pojistné se pro pojištění pro případ plné invalidity s ročním důchodem vyšším než vypočte jako [(roční důchod / 1 200) * částka v tabulce příslušející odpovídajícímu aktuálnímu u a u na konci rizikového pojištění]. Platí i pro pojištění pro případ zproštění od placení pojistného v případě plné invalidity s pojistnou částkou ve výši ročního pojistného Kč.

17 Měsíční rizikové pojistné za pojištění pro případ plné invalidity s výplatou ročního důchodu ve výši Kč UNI sazba 7 Aktuální Věk na konci rizikového pojištění ,3 41 6,2 7,7 42 7,2 7,7 8,0 43 8,2 44 7, ,2 7,2 7,7 8,2 8,6 47 6,2 7,3 8,7 48 6,2 7,9 8,4 49 6,2 7,9 8,4 8,9 50 6,2 7,9 8,4 8,9 51 7,3 7,9 8,4 52 7,2 8,7 53 8,6 54 7,9 55 7, Čísla ve sloupcích ukazují v závislosti na aktuálním u a u na konci rizikového pojištění výši aktuálního měsíčního rizikového pojistného v korunách na krytí rizika plné invalidity s výplatou důchodu ve výši Kč ročně. Aktuální měsíční rizikové pojistné se pro pojištění pro případ plné invalidity s ročním důchodem vyšším než vypočte jako [(roční důchod / 1 200) * částka v tabulce příslušející odpovídajícímu aktuálnímu u a u na konci rizikového pojištění]. Platí i pro pojištění pro případ zproštění od placení pojistného v případě plné invalidity s pojistnou částkou ve výši ročního pojistného Kč. Toto rizikové pojistné je platné pro pojistné smlouvy uzavřené od a změny provedené na stávajících pojistných smlouvách od

18 Měsíční rizikové pojistné za pojištění pro případ invalidity s pojistnou částkou Kč Invalidita I., II. Aktuální nebo III. stupně Invalidita II. nebo III. stupně 12 Invalidita III. stupně 13 UNI sazba 7 Muži Ženy UNI sazba 7 Muži Ženy UNI sazba ,2 7, ,1 9,8 6, ,0 8,0 51 9, ,7 9, ,6 10,0 9,0 6, , , , Čísla ve sloupcích Muži, Ženy a UNI sazba ukazují v závislosti na sjednané variantě, u a pohlaví 7 výši aktuálního měsíčního rizikového pojistného v korunách na krytí rizika invalidity s pojistnou částkou ve výši Kč. Aktuální měsíční rizikové pojistné se pro pojištění pro případ invalidity se sjednanou pojistnou částkou vyšší než Kč vypočte jako [(sjednaná pojistná částka / ) * částka v tabulce příslušející sjednané variantě a odpovídajícímu aktuálnímu u a pohlaví 7 ]. 18

19 Měsíční rizikové pojistné za úrazové pojištění dětí Riziko Pro pojistnou částku Měsíční rizikové pojistné 0 17 let Měsíční rizikové pojistné let Trvalé následky úrazu s 4násobnou progresí Trvalé následky úrazu s 8násobnou progresí Trvalé následky úrazu s 8násobnou progresí od 10 % Tělesné poškození způsobené úrazem s plněním ve formě procentního podílu z pojistné částky Tělesné poškození způsobené úrazem s plněním ve formě denního odškodného - od % ,0 - od % s karenční dobou 7 dnů ,0 - s karenční dobou 28 dnů s karenční dobou 42 dnů ,0 Měsíční rizikové pojistné za pojištění úrazu dítěte při dopravní nehodě Riziko Pro pojistnou částku Měsíční rizikové pojistné 0 17 let Měsíční rizikové pojistné let Trvalé následky úrazu s 4násobnou progresí od 10 % Trvalé následky úrazu s 8násobnou progresí od 10 % Tělesné poškození způsobené úrazem s plněním ve formě procentního podílu z pojistné částky Tělesné poškození způsobené úrazem s plněním ve formě denního odškodného s karenční dobou 7 dnů Pobyt v nemocnici následkem úrazu 100 Čísla ve sloupci Měsíční rizikové pojistné ukazují v závislosti na aktuálním u a výši aktuálního měsíčního rizikového pojistného v korunách na krytí příslušného rizika úrazového pojištění dítěte pro základní pojistnou částku uvedenou u daného rizika ve sloupci Pro pojistnou částku. Aktuální měsíční rizikové pojistné se pro úrazové pojištění se sjednanou pojistnou částkou vyšší, než je základní pojistná částka pro dané riziko, vypočte jako [(sjednaná pojistná částka / základní pojistná částka pro dané riziko) * částka v tabulce příslušející danému riziku a odpovídající aktuálnímu u]. Měsíční rizikové pojistné za ostatní riziková pojištění dětí Riziko Pro pojistnou částku Měsíční rizikové pojistné Vážné onemocnění varianta Basic varianta Standard varianta Exclusive Pobyt dítěte v nemocnici 100 Ošetřování dítěte ,0 Péče o zdravotně postižené dítě s výplatou ročního důchodu Péče o zdravotně postižené dítě s výplatou pojistné částky Aktuální měsíční rizikové pojistné se pro pojištění dítěte se sjednanou pojistnou částkou vyšší, než je základní pojistná částka pro dané riziko, vypočte jako [(sjednaná pojistná částka / základní pojistná částka) * měsíční rizikové pojistné]. Měsíční rizikové pojistné za pojištění pro případ zajištění zdravotní péče MediKompas Riziko Měsíční rizikové pojistné Rychlé informace + Lékař na telefonu 9 Asistenční služby Rizikové pojistné platné pro pojistné smlouvy uzavřené od a změny provedené na stávajících pojistných smlouvách od Ke sjednaným Asistenčním službám jsou služby Rychlé informace + Lékař na telefonu poskytovány zdarma. 19

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 19. 12. 2018 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále Přehled) pro sazbu 7 BN platný ke dni Příloha č. 6 k vnějšímu metodickému pokynu č. V/7213-1 ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 1. 2014 Všechny uvedené poplatky

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni 19. 12. 2018 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení jakýchkoli částek

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni 19. 12. 2018 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení jakýchkoli částek

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled )

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled ) www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni 19. 12. 2018 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení jakýchkoli částek

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou je poplatek

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled")

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále Přehled) Příloha č. 5 k vnějšímu metodickému pokynu č. V/7213-1 Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 6 BN platný ke dni 1. 1. 2014 Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled")

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále Přehled) Příloha č. 3 k vnějšímu metodickému pokynu č. V/7213-1 Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 4 BN platný ke dni 21. 7. 2013 Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled )

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled ) www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 3 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 3 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 3 BN platný ke dni 16. 7. 2015 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled")

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále Přehled) Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 5 BN platný ke dni 1. 2. 2012 Všechny poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou jsou poplatky D.,

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled")

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále Přehled) Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 6 BN platný ke dni 1. 2. 2012 Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou je poplatek

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled")

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále Přehled) Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 4 BN platný ke dni 1. 7. 2012 Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou jsou poplatky

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 16. 7. 2015

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 16. 7. 2015 www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 16. 7. 2015 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 2 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 2 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 2 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny poplatky jsou hrazeny snížením hodnoty účtu pojistníka. Výjimkou je poplatek D., který

Více

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3433 Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní *) a nákupní cenou**)

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Pro běžné pojistné Pro mimořádné

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 1. 1. 2019 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od 1. 4. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION platný od 1. 4. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE platný od 1. 7. 2011 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM platný od 1. 10. 2009 Část A. Poplatky za vedení účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 21. 12. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 5. 2018 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 21. 12. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2019 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 3. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLUS PLATNÝ OD 27. 9. 2018 Část

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 4. 2018 Část A.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 27. 9. 2018 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Životní pojištění ZFP Život+ Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2016

Životní pojištění ZFP Život+ Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2016 Životní pojištění ZFP Život+ Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 04 Sazebník 06 37 Produktové limity 05 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UM6C) 06 Sazebník

Více

Životní pojištění ZFP Život. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016

Životní pojištění ZFP Život. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016 Životní pojištění ZFP Život Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 29 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UM4C) 07 Sazebník

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 38 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ2C, UM2C) 07

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 31 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ2C, UM2C) 07

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017 OBSAH Přehled poplatků...03 Produktové limity...04 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ3C, UM5C)...06 Sazebník hlavního

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění Rodina Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 04 05 Sazebník 06 20 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (KR1C) 07 08 Sazebník

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 12. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2018

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2018 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2018 OBSAH Přehled poplatků...03 Produktové limity...04 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ3C, UM5C)...06 Sazebník

Více

FLEXI životní pojištění - JUNIOR Modelace vývoje pojištění včetně výše odkupného zpracovaná dne

FLEXI životní pojištění - JUNIOR Modelace vývoje pojištění včetně výše odkupného zpracovaná dne FLEXI životní pojištění - JUNIOR Modelace vývoje pojištění včetně výše odkupného zpracovaná dne 07.01.2019 Pojištěné dítě: Jméno a příjmení: Rodné číslo / Datum narození: 01.01.2010 Rozsah pojištění: Konec

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. září 2018

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. září 2018 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. září 2018 OBSAH Přehled poplatků... 03 Produktové limity... 04 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ3C, UM5C)... 07 Sazebník hlavního

Více

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015 Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015 OBSAH Přehled poplatků 04 Sazebník 05 20 Produktové limity 05 06 Sazebník hlavního pojištění

Více

RIZIKOVKA RIZIKOVKA. Přehled poplatků a parametrů pojištění pro RIZIKOVKU

RIZIKOVKA RIZIKOVKA. Přehled poplatků a parametrů pojištění pro RIZIKOVKU RIZIKOVKA RIZIKOVKA Přehled poplatků a parametrů pojištění pro RIZIKOVKU PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PRO RIZIKOVKU PLATNOST OD 27. 9. 2018 Část A. Poplatky Správa pojištění POPLATKY VYBÍRANÉ

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro životní pojištění PERSPEKTIVA

Zvláštní pojistné podmínky pro životní pojištění PERSPEKTIVA ZPPŽPP O-963/14 Zvláštní pojistné podmínky pro životní pojištění PERSPEKTIVA Obsah: Článek 1 Úvodní ustanovení 1 Článek 2 Rozsah pojištění 1 Článek 3 Pojistná událost, pojistná nebezpečí 1 Článek 4 Čekací

Více

Přehled poplatků a parametrů produktu FLEXI životní pojištění

Přehled poplatků a parametrů produktu FLEXI životní pojištění www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů produktu FLEXI životní pojištění účinnost od 1. 1. 2019 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 POPLATKY Náklady spojené s přijetím do pojištění a žádostí o změnu Měsíční

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ účinnost od 1. 6. 2018 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 POPLATKY Náklady spojené s přijetím do pojištění a žádostí o změnu sepsání nabídky

Více

Přehled poplatků a parametrů produktu FLEXI životní pojištění JUNIOR

Přehled poplatků a parametrů produktu FLEXI životní pojištění JUNIOR www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů produktu účinnost od 1. 1. 2019 POPLATKY Náklady spojené s přijetím do pojištění a žádostí o změnu Měsíční administrativní poplatky běžné pojistné jednorázové pojistné

Více

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. říjen 2016

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. říjen 2016 Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění Sazebník a přehled poplatků platný od 1. říjen 2016 OBSAH Přehled poplatků 04 Sazebník 05 20 Produktové limity 05 06 Sazebník hlavního pojištění

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Platnost od 01.01.2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 300 Kč

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR účinnost od 1. 6. 2018 POPLATKY Náklady spojené s přijetím do pojištění a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti o změnu zdravotní

Více

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO www.koop.cz Informace k životnímu pojištění PERSPEKTIVA platné od 1. prosince 2016 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA Životní pojištění PERSPEKTIVA je investičním životním pojištěním, které

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou

Více

FLEXI životní pojištění sazby rizik

FLEXI životní pojištění sazby rizik Pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin Pojištění kapitálové hodnoty Doplňkové pojištění pro případ smrti z jakýchkoli příčin Doplňkové pojištění pro případ smrti z jakýchkoli příčin s lineárně

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Upomínka dlužného pojistného před zánikem pojištění Upomínka

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3)

SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3) SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3) Tento sazebník poplatků pojištění Aviva Vision (VIS 1.0, VIS 2.0) a Vision (VIS 2.1, VIS

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Platnost od 1. 1. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 500 Kč

Více

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J)

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Platnost od 01. 01. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Minimální celkové lhůtní pojistné Lhůta placení / Počet dětí 1 2 3 4 Měsíční

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Specifikace podmínek pojištění Allianz Mercury (IG5/IG5J) Platnost od

Specifikace podmínek pojištění Allianz Mercury (IG5/IG5J) Platnost od Specifikace podmínek pojištění Allianz Mercury (IG5/IG5J) Platnost od 1. 1. 2014 POPLATKY Roční poplatek na úhradu počátečních nákladů (běžné pojistné) 9,5 % z počtu počátečních podílových jednotek ročně;

Více

Popis a podmínky asistenčních služeb pro rok 2015 jsou uvedené na internetových stránkách pojišťovny

Popis a podmínky asistenčních služeb pro rok 2015 jsou uvedené na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK POJIŠTĚNÍ KAMARÁD POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE D.A.C., POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK KAM 1.2 účinnost od 1. září 2016 Tento Sazebník pojištění KAMARÁD obsahuje aktuální výši poplatků, alokačních

Více

SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ GARDE RISK účinnost od 1. července 2017

SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ GARDE RISK účinnost od 1. července 2017 SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ GARDE RISK účinnost od 1. července 2017 Tento Sazebník pojištění Garde Risk obsahuje aktuální výši poplatků a hodnoty dalších parametrů, popř. podmínky výplaty pojistného plnění

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK FL 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK FL 1.1 účinnost od 1. září Tento Sazebník investičního životního pojištění FAIRLIFE

Více

Rizikové životní pojištění NN Život

Rizikové životní pojištění NN Život Rizikové životní pojištění NN Život Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 Sazebník 06 36 Produktové limity 04 Sazebník hlavního pojištění 1. i 2. pojištěný (RZ4C,

Více

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma SAZEBNÍK ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE 4.2 POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 4.2 účinnost od 18. května 2017 Tento Sazebník životního pojištění Garde obsahuje aktuální

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK VIS 5.1 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO www.koop.cz Informace k životnímu pojištění PERSPEKTIVA platné od 1. dubna 2015 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA Životní pojištění PERSPEKTIVA je investičním životním pojištěním, které

Více

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma SAZEBNÍK ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION 6.2 POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK VIS 6.2 účinnost od 1. června 2017 Tento Sazebník životního pojištění Vision obsahuje aktuální

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE D.A.C., POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 účinnost od 1. září 2016 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Platnost od

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Platnost od Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Platnost od 1. 1. 2014 POPLATKY Roční poplatek na úhradu počátečních nákladů (běžné pojistné) 9,5 % z počtu počátečních podílových jednotek ročně; strhává

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 účinnost od 1. září 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK VIS 5.1 účinnost od 1. září 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Sazebník životního pojištění 18 DR, 71 WO, 70 WD, 7 UO, 23 UO a 53 UD (včetně doplňkových pojištění) platný od

Sazebník životního pojištění 18 DR, 71 WO, 70 WD, 7 UO, 23 UO a 53 UD (včetně doplňkových pojištění) platný od Sazebník životního pojištění 18 DR, 71 WO, 70 WD, 7 UO, 23 UO a 53 UD (včetně doplňkových pojištění) platný od 1. 3. 2015 Sazebník 18 DR, 71 WO, 70 WD, 7 UO, 23 UO a 53 UD 2 Obsah 1 Úvod... 2 2 Úrazové

Více

Specifikace podmínek pojištění Allianz F1 (IG6/IG6J) Platnost od

Specifikace podmínek pojištění Allianz F1 (IG6/IG6J) Platnost od Specifikace podmínek pojištění Allianz F1 (IG6/IG6J) Platnost od 1. 1. 2014 POPLATKY Roční poplatek na úhradu počátečních nákladů (běžné pojistné) 8 % z počtu počátečních podílových jednotek ročně; strhává

Více

Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy podle 65 a 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů

Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy podle 65 a 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů Životní pojištění s Filipem PLUS Kapitálové pojištění dospělých Životní pojištění s Filipem PLUS - Kapitálové pojištění dospělých je pojištění pro případ smrti nebo dožití, které může být sjednáno pro

Více

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let PŘEDSMLUVNÍ DOKUMENTACE Z2020 B) PRODUKTOVÝ LIST Tento produktový list nabývá účinnosti dne 1. 8. 2015 FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR Co pojištění nabízí Jedná se o pojištění sjednávané ve prospěch dítěte,

Více

Perspektiva x Na přání Pojistné je rozděleno na poplatky za rizika( věk je zprůměrován) na vytvoření rezervy

Perspektiva x Na přání Pojistné je rozděleno na poplatky za rizika( věk je zprůměrován) na vytvoření rezervy KOOPERATIVA 2017 Za celou dobu svého působení zlikvidovala 7,5 miliónů pojistných událostí V portfoliu má necelých 2 000 000 klientů a celkem 4 000 000 PS Perspektiva x Na přání Za celé pojistné nakoupíme

Více

SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ BALANCELIFE 1.1 účinnost od 1. ledna 2018

SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ BALANCELIFE 1.1 účinnost od 1. ledna 2018 SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ BALANCELIFE 1.1 účinnost od 1. ledna 2018 Tento Sazebník pojištění BalanceLife obsahuje aktuální výši poplatků a hodnoty dalších parametrů, popř. podmínky výplaty pojistného plnění

Více