Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 7 BN platný ke dni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 7 BN platný ke dni"

Transkript

1 Příloha č. 6 k vnějšímu metodickému pokynu č. V/ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 7 BN platný ke dni Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení jakýchkoli částek z účtu pojistníka se provádí odepsáním příslušného počtu podílových jednotek. Výjimkou jsou poplatky D., které se projeví v ceně podílových jednotek připsaných na účet pojistníka za zaplacené běžné, resp. mimořádné pojistné. Součástí tohoto Přehledu jsou také sazebníky pojistného za jednotlivá riziková pojištění a přehled limitů pojistných částek v pojištění osob. Pojistitel je oprávněn Přehled aktualizovat, pojistník má právo u pojistitele do Přehledu nahlížet. Platný Přehled pojistitel též zveřejňuje na svých internetových stránkách. A. vedení účtu B. inkasní poplatek Měsíční poplatek placený po celou pojistnou dobu stav účtu pojistníka < Kč stav účtu pojistníka Kč Inkasní poplatek 30 Kč 0 Kč C. Jednorázové poplatky změna výše pojistného změna délky pojistného období změna výše pojistné částky nebo důchodu změna varianty pojistného plnění v případě smrti hlavního pojištěného změna alokačního poměru 1. až 4. přesun v pojistném roce přesun podílových jednotek 5. až 8. v pojistném roce 9. a další v pojistném roce 3 % z přesouvané částky 1. až 4. prodej v pojistném roce prodej podílových jednotek 5. až 8. v pojistném roce 9. a další v pojistném roce 3 % z hodnoty prodávaných podílových jednotek výběr krátkodobého vkladu 1) 3 % z hodnoty výběru krátkodobého vkladu zahájení automatického prodeje podílových jednotek z vkladového fondu 250 Kč ukončení automatického prodeje podílových jednotek z vkladového fondu pozastavení placení pojistného (tj. přechod do stavu bez placení pojistného) obnovení placení pojistného předčasné ukončení pojistné smlouvy 500 Kč zaplacení mimořádného pojistného sjednání rizikového pojištění v průběhu pojištění zánik rizikového pojištění na žádost pojistníka sjednání automatického přesunu podílových jednotek v průběhu pojištění změna pevného procenta zhodnocení pro automatický přesun podílových jednotek zrušení automatického přesunu podílových jednotek prodloužení pojistné doby změna údajů u plánovaného prodeje podílových jednotek ve prospěch dětí zaslání výpisu z účtu klienta jedenkrát ročně změna osobních údajů potvrzení o zaplaceném pojistném pro daňové účely mimořádný výpis z účtu 50 Kč úhrada nákladů spojených se vznikem a správou pojištění při odstoupení pojistitele Kč + 40 Kč za každý započatý měsíc od pojistné smlouvy od účinnosti smlouvy vinkulace 1) Za výběr krátkodobého vkladu je považován prodej nebo přesun podílových jednotek z účtu pojistníka (nikoli však z garantovaného nebo vkladového fondu), jestliže v době 14 dnů před jeho provedením bylo pojistníkem zaplaceno mimořádné pojistné; poplatek se počítá jako stanovené procento z hodnoty výběru krátkodobého vkladu, maximálně však z částky, o kterou součet zaplaceného mimořádného pojistného převýší součet předchozích výběrů krátkodobého vkladu, a to v době 14 dnů před jeho provedením. D. Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou podílové jednotky (prodejní cena je nižší) pro běžné pojistné 3 % nákupní ceny pro mimořádné pojistné (kromě investice do vkladového fondu) 3 % nákupní ceny u investice do vkladového fondu 0% E. u garantovaných fondů u vkladového fondu u ostatních fondů Roční poplatek za správu fondů 0 % hodnoty investice 0 % hodnoty investice 0 % hodnoty investice 07/2013 ÚSEK POJIŠTĚNÍ OSOB 7 BN - 1

2 F. Procenta z (prvního) měsíčního pojistného 2) pro stanovení měsíčních poplatků na úhradu počátečních nákladů placených maximálně po dobu 3 let Poj. doba 1. rok 2. rok 3.rok Poj. doba 1. rok 2. rok 3.rok 1 20% 0% 0% 14 59% 59% 0% 2 27% 0% 0% 15 62% 62% 0% 3 34% 0% 0% 16 66% 66% 0% 4 41% 0% 0% 17 69% 69% 0% 5 48% 0% 0% 18 72% 72% 0% 6 55% 0% 0% 19 76% 76% 0% 7 62% 0% 0% 20 79% 79% 0% 8 69% 0% 0% 21 55% 55% 55% 9 76% 0% 0% 22 57% 57% 57% 10 46% 46% 0% 23 59% 59% 59% 11 49% 49% 0% 24 62% 62% 62% 12 53% 53% 0% % 65% 65% 13 56% 56% 0% Tabulka platí též při zvýšení pojistného, a to tak, že se příslušné procento (podle zbývající pojistné doby v celých letech) aplikuje na navýšení měsíčního pojistného 2) oproti měsíčnímu pojistnému platnému před změnou 2). V případě druhého a dalšího zvýšení pojistného se do výše tohoto poplatku rozpočítají i dosud nezaplacené poplatky z předchozích změn. 2) Maximálně však měsíční limit pro zvýhodněné pojistné uvedený v pojistné smlouvě. G. Parametry pojištění Minimální garantovaná výše ročního růstu ceny podílové jednotky Garantovaného fondu ( %) (tento fond je určený pro pojistné smlouvy uzavřené od do ) Minimální garantovaná výše ročního růstu ceny podílové jednotky Garantovaného fondu ( %) (tento fond je určený pro pojistné smlouvy uzavřené od ) Aktuální výše ročního růstu ceny podílové jednotky vkladového fondu Minimální výše důchodu pro umožnění výplaty důchodu místo jednorázového plnění Minimální výše vypláceného důchodu Minimální výše běžného pojistného Minimální výše mimořádného pojistného placeného pojistníkem Minimální výše mimořádného pojistného placeného zaměstnavatelem Maximální výše mimořádného pojistného, které není pojistník, případně jeho zaměstnavatel, povinen pojistiteli před zaplacením oznámit Maximální hodnota ročního pojistného pro zproštění od placení pojistného Maximální hodnota ročního pojistného pro osvobození od placení pojistného Období, ve kterém může být pojistitelem evidován akumulovaný dluh Výše pevného procenta zhodnocení pro automatický přesun podílových jednotek 4 %, 6 %, 8 % nebo 10 % Vyhodnocovací den pro automatický přesun podílových jednotek 1. duben Minimální hodnota podílových jednotek přesouvaná z daného fondu, aby došlo k automatickému přesunu podílových jednotek z tohoto fondu Minimální hodnota prodávaných podílových jednotek 400 Kč Minimální výše uhrazeného mimořádného pojistného pro umožnění dřívější výplaty odkupného Kč Výše pojistné částky pro případ smrti hlavního pojištěného po provedení automatického snížení pojistné částky Kč Věk hlavního pojištěného pro automatické snížení pojistné částky (pokud není uveden v pojistné smlouvě) 60 let Procento pro stanovení prémie za bezeškodní průběh - pro pojistné smlouvy uzavřené od % - pro pojistné smlouvy vzniklé přijetím návrhu dodatku v rámci Programu PERSPEKTIVA UNIversal s Počátkem pojištění dle dodatku od % Stanovená doba pro test dostatečnosti účtu pojistníka po změně pojištění nebo prodeji podílových jednotek % p.a. % p.a. % p.a Kč/rok Kč/rok Kč/rok 400 Kč 400 Kč Kč Kč Kč od data počátku pojištění do konce trvání pojištění do konce trvání pojištění 01/2014 ÚSEK POJIŠTĚNÍ OSOB 7 BN - 2

3 H. ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA Měsíční rizikové pojistné za pojištění pro případ smrti s pojistnou částkou 3), 4) ve výši Kč 5) Aktuální Muži Ženy UNI sazba 6) Aktuální věk věk Muži Ženy UNI sazba 6) , , , ,0 8, , , , , , , , Čísla ve sloupcích Muži, Ženy a UNI sazba ukazují v závislosti na věku a pohlaví 6) výši aktuálního měsíčního rizikového pojistného v korunách na krytí rizika smrti s pojistnou částkou 3), 4) ve výši Kč. V případě pojištění pro případ smrti s pojistnou částkou vyšší než Kč se aktuální měsíční rizikové pojistné vypočte jako [(pojistná částka / 10000) * částka v tabulce příslušející odpovídajícímu aktuálnímu věku a pohlaví 6) ], přičemž v souladu s ustanovením čl. 21 písm. a) Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění osob se aktuálním věkem v tomto Přehledu rozumí věk pojištěného stanovený jako rozdíl mezi aktuálním kalendářním rokem a kalendářním rokem narození pojištěného. 3) U pojištění pro případ smrti s klesající pojistnou částkou vstupuje do výpočtu měsíčního rizikového pojistného za toto pojištění aktuálně platná výše pojistné částky odpovídající zvolenému způsobu klesání. 4) Je-li platná varianta Maximum, pak se při výpočtu měsíčního rizikového pojistného za pojištění pro případ smrti hlavního pojištěného za pojistnou částku považuje rozdíl mezi aktuální pojistnou částkou pro případ smrti hlavního pojištěného a aktuální hodnotou účtu pojistníka. Pokud je aktuální hodnota účtu pojistníka vyšší než aktuální pojistná částka pro případ smrti hlavního pojištěného, je měsíční rizikové pojistné za pojištění pro případ smrti hlavního pojištěného nulové. 5) Je-li sjednána pojistná částka pro případ smrti hlavního pojištěného ve výši Kč, tak se do výpočtu měsíčního rizikového pojistného za pojištění pro případ smrti hlavního pojištěného automaticky započítává přirážka 100 %. 6) Parametr pohlaví je používán pro pojištění sjednaná v rámci pojistných smluv uzavřených před Pro všechna sjednaná pojištění v rámci pojistných smluv uzavřených od je aplikován rovný přístup a platí pro ně UNI sazba - jednotná sazba pro muže i ženy. UNI sazba rovněž platí pro pojištění, u kterých byla od provedena změna, i když tato pojištění byla sjednána v rámci pojistných smluv uzavřených před (v dodatku k pojistné smlouvě jsou dotčená pojištění označena). 01/2014 ÚSEK POJIŠTĚNÍ OSOB 7 BN - 3

4 Přehled limitů pojistných částek v pojištění osob Limit pojistných částek představuje maximální možný součet pojistných částek sjednaných ve všech platných pojistných smlouvách téhož klienta pro příslušný druh pojištění. V případě zájmu klienta o uzavření pojistné smlouvy s pojistnými částkami v součtu nad rámec limitů uvedených v následující tabulce musí zprostředkovatel před vlastním uzavřením pojistné smlouvy postupovat dle platných interních pokynů pojistitele. Limity pojistných částek Dospělí Pojištění pro případ smrti 7) Pojištění pro případ smrti následkem úrazu Pojištění pro případ trvalých následků úrazu Pojištění pro případ tělesného poškození / denního odškodného úrazu 8) Pojištění pro případ vážného onemocnění Pojištění pro případ pracovní neschopnosti 9) Pojištění pro případ pobytu v nemocnici 10) Pojištění pro případ invalidity 11) Děti Pojištění pro případ trvalých následků úrazu Pojištění pro případ tělesného poškození / denního odškodného úrazu 8) Pojištění pro případ vážného onemocnění Pojištění pro případ pobytu v nemocnici 10) Pojištění pro případ ošetřování dítěte Pojištění pro případ péče o zdravotně postižené dítě 12) Kč Kč Kč Kč / Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč / 800 Kč Kč Kč 500 Kč Kč Limity pojistných částek, do kterých není nutné dokládat příjem pojištěného 13) Pojištění pro případ tělesného poškození Kč Pojištění pro případ denního odškodného úrazu 500 Kč Pojištění pro případ pracovní neschopnosti 9) 500 Kč Pojištění pro případ invalidity 11) Kč Pozn.: 7) V rámci součtu pojistných částek jsou sčítány dohromady platné pojistné částky z pojištění pro případ smrti a pojištění pozůstalostního důchodu. Pojistné částky z pojištění pro případ pozůstalostního důchodu jsou v rámci součtu násobeny koeficientem 25/3. Pojistné částky u sazeb *TU/*TW jsou násobeny 2krát. 8) V rámci součtu pojistných částek jsou sčítány dohromady platné pojistné částky z pojištění pro případ tělesného poškození způsobeného úrazem, přičemž pojistné částky z tohoto pojištění s plněním ve formě denního odškodného jsou v rámci součtu násobeny 365krát. 9) V rámci součtu pojistných částek jsou sčítány dohromady platné pojistné částky z pojištění pro případ pracovní neschopnosti a pojištění pojištění pro případ pracovní neschopnosti následkem úrazu. 10) V rámci součtu pojistných částek jsou sčítány dohromady platné pojistné částky z pojištění pro případ pobytu v nemocnici a pojištění pojištění pro případ pobytu v nemocnici následkem úrazu. 11) V rámci součtu pojistných částek jsou sčítány dohromady platné pojistné částky z pojištění pro případ invalidity s výplatou pojistné částky a z pojištění pro případ invalidity s výplatou důchodu. Pojistné částky z pojištění pro případ invalidity s výplatou důchodu jsou v rámci součtu násobeny 10krát. 12) V rámci součtu pojistných částek jsou sčítány dohromady platné pojistné částky z pojištění pro případ péče o zdravotně postižené dítě s výplatou pojistné částky a z pojištění pro případ péče o zdravotně postižené dítě s výplatou důchodu. Pojistné částky z pojištění pro případ péče o zdravotně postižené dítě s výplatou důchodu jsou v rámci součtu násobeny 10krát. 13) V případě pojištění (rizika) dětí je předmětem finančního zkoumání příjem jejich zákonného zástupce. 01/2014 ÚSEK POJIŠTĚNÍ OSOB 7 BN - 4

5 Měsíční rizikové pojistné za pojištění pro případ smrti s výplatou důchodu pro pozůstalé ve výši Kč ročně Aktuální věk doba výplaty důchodu 5 let 10 let Muži Ženy UNI sazba 6) Muži Ženy UNI sazba 6) 8,9 9,7 9, ,2 8, ,5 19,3 9, , , , ,8 1 18,2 3 19, , ,0 2 59, , ,2 5 79, ,0 6 88, , , Čísla ve sloupcích Muži, Ženy a UNI sazba ukazují v závislosti na věku, pohlaví 6) a době výplaty důchodu výši aktuálního měsíčního rizikového pojistného v korunách na krytí rizika smrti s výplatou důchodu pro pozůstalé ve výši Kč ročně. V případě pojištění pro případ smrti s ročním důchodem vyšším než Kč se aktuální měsíční rizikové pojistné vypočte jako [(roční důchod / 1200) * částka v tabulce příslušející odpovídajícímu aktuálnímu věku, pohlaví 6) a době výplaty důchodu]. 01/2014 ÚSEK POJIŠTĚNÍ OSOB 7 BN - 5

6 Riziko Měsíční rizikové pojistné za úrazové pojištění osob Smrt následkem úrazu Trvalé následky úrazu Trvalé následky (závažného) úrazu - od 1 % Trvalé následky (závažného) úrazu - od 2 % Trvalé následky úrazu s 4násobnou progresí Trvalé následky (závažného) úrazu s 4násobnou progresí - od 1 % Trvalé následky (závažného) úrazu s 4násobnou progresí - od 2 % Trvalé následky úrazu s 6násobnou progresí Trvalé následky (závažného) úrazu s 6násobnou progresí - od 1 % Trvalé následky (závažného) úrazu s 6násobnou progresí - od 2 % Pro pojistnou částku Měsíční rizikové pojistné 1. RS 2. RS 3. RS , , , , , Tělesné poškození způsobené úrazem s plněním ve formě procentního podílu z pojistné částky Tělesné poškození způsobené úrazem s plněním ve formě denního odškodného - s karenční dobou 7 dnů Tělesné poškození způsobené úrazem s plněním ve formě denního odškodného - s karenční dobou 28 dnů Tělesné poškození způsobené úrazem s plněním ve formě denního odškodného - s karenční dobou 42 dnů Pracovní neschopnost následkem úrazu - s karenční dobou 7 dnů Pobyt v nemocnici následkem úrazu Pojištění pro případ plné invalidity následkem úrazu s výplatou ročního důchodu Pojištění pro případ plné invalidity následkem úrazu s výplatou pojistné částky Pojištění pro případ částečné nebo plné invalidity následkem úrazu s výplatou pojistné částky Je-li pro pojištěného, který je profesionálním sportovcem, sjednáno pojištění pro případ tělesného poškození úrazem, tak se do výpočtu měsíčního rizikového pojistného za toto pojištění automaticky započítává přirážka 100 %. To platí i v případě, že v tomto pojištění došlo ke zvýšení původně sjednané pojistné částky. Čísla ve sloupcích 1. RS, 2. RS a 3. RS ukazují v závislosti na rizikové skupině výši aktuálního měsíčního rizikového pojistného v korunách na krytí příslušného rizika úrazového pojištění pro základní pojistnou částkou uvedenou u daného rizika ve sloupci "Pro pojistnou částku". V případě úrazového pojištění se sjednanou pojistnou částkou vyšší než je základní pojistná částka pro dané riziko, se aktuální měsíční rizikové pojistné vypočte jako [(sjednaná pojistná částka / základní pojistná částka pro dané riziko) * částka v tabulce příslušející danému riziku a rizikové skupině]. Měsíční rizikové pojistné za pojištění úrazu při dopravní nehodě Riziko Pro pojistnou částku Měsíční rizikové pojistné Smrt následkem úrazu Trvalé následky (závažného) úrazu s 4násobnou progresí - od 1 % Trvalé následky (závažného) úrazu s 6násobnou progresí - od 1 % Tělesné poškození způsobené úrazem s plněním ve formě procentního podílu z pojistné částky Tělesné poškození způsobené úrazem s plněním ve formě denního odškodného - s karenční dobou 7 dnů ,5 Pracovní neschopnost následkem úrazu - s karenční dobou 7 dnů Pobyt v nemocnici následkem úrazu 100 Pojištění pro případ plné invalidity následkem úrazu s výplatou pojistné částky V případě pojištění úrazu při dopravní nehodě se sjednanou pojistnou částkou vyšší, než je základní pojistná částka pro dané riziko, se aktuální měsíční rizikové pojistné vypočte jako [(sjednaná pojistná částka / základní pojistná částka pro dané riziko) * částka v tabulce příslušející danému riziku]. 01/2014 ÚSEK POJIŠTĚNÍ OSOB 7 BN - 6

7 Měsíční rizikové pojistné za pojištění pro případ vážných onemocnění s pojistnou částkou Kč Varianta Basic Standard Exclusive Pro NI Pro NĚJ Aktuální věk Muži Ženy UNI sazba 6) Muži Ženy UNI sazba 6) Muži Ženy UNI sazba 6) , ,0 8, ,0 9, , , , , , , ,2 18, , , , , ,0 18, , ,8 18, , , , , , , , Čísla ve sloupcích Muži, Ženy, UNI sazba, Pro NI a Pro NĚJ ukazují v závislosti na na sjednané variantě, věku a pohlaví 6) výši aktuálního měsíčního rizikového pojistného v korunách na krytí rizika vážných onemocnění s pojistnou částkou ve výši Kč. V případě pojištění pro případ vážných onemocnění se sjednanou pojistnou částkou vyšší než Kč se aktuální měsíční rizikové pojistné vypočte jako [(sjednaná pojistná částka / 10000) * částka v tabulce příslušející sjednané variantě a odpovídajícímu aktuálnímu věku a pohlaví 6) ]. 01/2014 ÚSEK POJIŠTĚNÍ OSOB 7 BN - 7

8 Měsíční rizikové pojistné za pojištění pro případ pracovní neschopnosti s denní dávkou Měsíční rizikové pojistné za pojištění pro případ pobytu v nemocnici s denní dávkou Karenční doba 14 dnů 28 dnů 42 dnů Aktuální věk Muži Ženy UNI sazba 6) Aktuální věk Muži Ženy UNI sazba 6) Muži Ženy UNI sazba 6) Muži Ženy UNI sazba 6) Čísla ve sloupcích Muži, Ženy a UNI sazba ukazují v závislosti na věku, pohlaví 6) a karenční době výši aktuálního měsíčního rizikového pojistného v korunách na krytí rizika pracovní neschopnosti s pojistnou částkou ve výši. V případě pojištění pro případ pracovní neschopnosti se sjednanou pojistnou částkou vyšší než se aktuální měsíční rizikové pojistné vypočte jako [(sjednaná pojistná částka / 100) * částka v tabulce příslušející odpovídajícímu aktuálnímu věku, pohlaví 6) a karenční době] Čísla ve sloupcích Muži, Ženy a UNI sazba ukazují v závislosti na věku a pohlaví 6) výši aktuálního měsíčního rizikového pojistného v korunách na krytí rizika pobytu v nemocnici s pojistnou částkou ve výši. V případě pojištění pro případ pobytu v nemocnici se sjednanou pojistnou částkou vyšší než se aktuální měsíční rizikové pojistné vypočte jako [(sjednaná pojistná částka / 100) * částka v tabulce příslušející odpovídajícímu aktuálnímu věku a pohlaví 6) ]. 01/2014 ÚSEK POJIŠTĚNÍ OSOB 7 BN - 8

9 Měsíční rizikové pojistné za pojištění pro případ osvobození od placení pojistného v případě smrti pojištěného pro běžné pojistné ve výši měsíčně MUŽI Aktuální Zbývající doba trvání pojištění pro případ osvobození od placení pojistného v letech věk ,6 43 8,0 9,0 44 8,7 9,0 9,3 9,6 45 8,7 9,0 9,3 9,6 9, ,2 9,5 9, ,0 8,9 9,3 9, ,3 9, ,0 8,6 9,2 9, , , ,9 9, ,2 1 19,3 53 9, ,0 18,7 19,3 19, , , ,6 9, ,7 19, ,2 9, , , ,7 29, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 1 19, , , , , , , , ,9 19,6 29,0 38, Čísla ukazují v závislosti na věku pojistníka a době osvobození od placení výši aktuálního měsíčního rizikového pojistného v korunách na krytí rizika smrti s výplatou důchodu pro pojištěné dítě - hlavního pojištěného - ve výši měsíčně. Zbývající doba trvání pojištění pro případ osvobození od placení pojistného se určuje jako rozdíl mezi aktuálním rokem a rokem, kdy bude dítěti (hlavnímu pojištěnému) 18, resp. 26 let (je-li tento rozdíl roven 0, použije se zbývající doba trvání = 1 rok). V případě sjednaného měsíčního pojistného vyššího než se aktuální měsíční rizikové pojistné vypočte jako [měsíční pojistné / 100) * částka v tabulce příslušející odpovídajícímu aktuálnímu věku pojistníka a době osvobození od placení]. 01/2014 ÚSEK POJIŠTĚNÍ OSOB 7 BN - 9

10 Měsíční rizikové pojistné za pojištění pro případ osvobození od placení pojistného v případě smrti pojištěného pro běžné pojistné ve výši měsíčně ŽENY Aktuální Zbývající doba trvání pojištění pro případ osvobození od placení pojistného v letech věk ,0 51 8,2 52 8,6 53 8,7 8,9 9,2 9,5 54 8,2 8,6 8,9 9,2 9,5 9, ,0 9,2 9,6 9, ,6 9, ,6 9,2 9, ,0 9, ,2 9, , ,2 9, ,0 62 8,0 9, ,9 63 9, ,0 19,9 64 9, , , ,6 19, , , , , , , , , ,3 74 8, , ,7 2 28, , , ,9 Čísla ukazují v závislosti na věku pojistníka a době osvobození od placení výši aktuálního měsíčního rizikového pojistného v korunách na krytí rizika smrti s výplatou důchodu pro pojištěné dítě - hlavního pojištěného - ve výši měsíčně. Zbývající doba trvání pojištění pro případ osvobození od placení pojistného se určuje jako rozdíl mezi aktuálním rokem a rokem, kdy bude dítěti (hlavnímu pojištěnému) 18, resp. 26 let (je-li tento rozdíl roven 0, použije se zbývající doba trvání = 1 rok). V případě sjednaného měsíčního pojistného vyššího než se aktuální měsíční rizikové pojistné vypočte jako [měsíční pojistné / 100) * částka v tabulce příslušející odpovídajícímu aktuálnímu věku pojistníka a době osvobození od placení]. 01/2014 ÚSEK POJIŠTĚNÍ OSOB 7 BN - 10

11 Měsíční rizikové pojistné za pojištění pro případ osvobození od placení pojistného v případě smrti pojištěného pro běžné pojistné ve výši měsíčně UNI sazba 6) aktuální Zbývající doba trvání pojištění pro případ osvobození od placení pojistného v letech věk ,0 8,6 49 8,0 8,6 8,9 9,2 9,5 50 8,0 8,7 9,5 9, ,7 9,2 9, ,9 9, ,2 8,9 9, ,2 9, , , ,6 19,2 19, , ,7 19, , ,7 19, ,6 19, , , , , ,0 19, , , , , , , , , , , , , , ,0 Čísla ukazují v závislosti na věku pojistníka a době osvobození od placení výši aktuálního měsíčního rizikového pojistného v korunách na krytí rizika smrti s výplatou důchodu pro pojištěné dítě - hlavního pojištěného - ve výši měsíčně. Zbývající doba trvání pojištění pro případ osvobození od placení pojistného se určuje jako rozdíl mezi aktuálním rokem a rokem, kdy bude dítěti (hlavnímu pojištěnému) 18, resp. 26 let (je-li tento rozdíl roven 0, použije se zbývající doba trvání = 1 rok). V případě sjednaného měsíčního pojistného vyššího než se aktuální měsíční rizikové pojistné vypočte jako [měsíční pojistné / 100) * částka v tabulce příslušející odpovídajícímu aktuálnímu věku pojistníka a době osvobození od placení]. 01/2014 ÚSEK POJIŠTĚNÍ OSOB 7 BN - 11

12 01/2014 ÚSEK POJIŠTĚNÍ OSOB 7 BN , ,6 19,2 19,7 19,8 19,6 1 18, , , , ,2 61 9,0 9, ,9 60 8,2 8,7 9,3 9, ,9 9, ,2 57 8,7 9,6 9,5 9,2 8,6 56 8, Čísla ve sloupcích ukazují v závislosti na aktuálním věku a věku na konci rizikového pojištění výši aktuálního měsíčního rizikového pojistného v korunách na krytí rizika plné invalidity s výplatou důchodu ve výši Kč ročně (pro muže). V případě pojištění pro případ plné invalidity s ročním důchodem vyšším než Kč se aktuální měsíční rizikové pojistné vypočte jako [(roční důchod / 1200) * částka v tabulce příslušející odpovídajícímu aktuálnímu věku a věku na konci rizikového pojištění]. Platí i pro pojištění pro případ zproštění od placení pojistného v případě plné invalidity s pojistnou částkou ve výši ročního pojistného Kč. Aktuální věk Měsíční rizikové pojistné za pojištění pro případ plné invalidity s výplatou ročního důchodu ve výši Kč MUŽI Věk na konci rizikového pojištění

13 01/2014 ÚSEK POJIŠTĚNÍ OSOB 7 BN ,0 9,0 9, ,6 9, ,9 62 8, ,6 9, ,6 8,2 60 9,3 9, ,0 8,9 9, ,5 8,6 58 8,9 9,3 9,6 9, ,9 9,5 8,9 57 8,0 8,7 9,0 9,2 9,3 9,3 56 8, Čísla ve sloupcích ukazují v závislosti na aktuálním věku a věku na konci rizikového pojištění výši aktuálního měsíčního rizikového pojistného v korunách na krytí rizika plné invalidity s výplatou důchodu ve výši Kč ročně (pro ženy). V případě pojištění pro případ plné invalidity s ročním důchodem vyšším než Kč se aktuální měsíční rizikové pojistné vypočte jako [(roční důchod / 1200) * částka v tabulce příslušející odpovídajícímu aktuálnímu věku a věku na konci rizikového pojištění]. Platí i pro pojištění pro případ zproštění od placení pojistného v případě plné invalidity s pojistnou částkou ve výši ročního pojistného Kč. Aktuální věk Měsíční rizikové pojistné za pojištění pro případ plné invalidity s výplatou ročního důchodu ve výši Kč ŽENY Věk na konci rizikového pojištění

14 01/2014 ÚSEK POJIŠTĚNÍ OSOB 7 BN , ,5 64 9, ,2 63 9, ,7 9,3 9, ,5 61 9,3 9, ,7 9,0 8,0 60 9,5 9,7 9,8 9,8 9,5 59 8,2 8,9 8,9 58 8,0 8, Platí i pro pojištění pro případ zproštění od placení pojistného v případě plné invalidity s pojistnou částkou ve výši ročního pojistného Kč. Aktuální věk Měsíční rizikové pojistné za pojištění pro případ plné invalidity s výplatou ročního důchodu ve výši Kč UNI sazba 6) Věk na konci rizikového pojištění Čísla ve sloupcích ukazují v závislosti na aktuálním věku a věku na konci rizikového pojištění výši aktuálního měsíčního rizikového pojistného v korunách na krytí rizika plné invalidity s výplatou důchodu ve výši Kč ročně. V případě pojištění pro případ plné invalidity s ročním důchodem vyšším než Kč se aktuální měsíční rizikové pojistné vypočte jako [(roční důchod / 1200) * částka v tabulce příslušející odpovídajícímu aktuálnímu věku a věku na konci rizikového pojištění].

15 Měsíční rizikové pojistné za pojištění pro případ invalidity s pojistnou částkou Kč Aktuální věk Částečná nebo plná invalidita Plná invalidita Muži Ženy UNI sazba 6) Muži Ženy UNI sazba 6) , ,0 8, , , ,6 1 9, ,6 1 8, , , , , , , , , , ,6 1 Čísla ve sloupcích Muži, Ženy a UNI sazba ukazují v závislosti na sjednané variantě, věku a pohlaví 6) výši aktuálního měsíčního rizikového pojistného v korunách na krytí rizika invalidity s pojistnou částkou ve výši Kč. V případě pojištění pro případ invalidity se sjednanou pojistnou částkou vyšší než Kč se aktuální měsíční rizikové pojistné vypočte jako [(sjednaná pojistná částka / 10000) * částka v tabulce příslušející sjednané variantě a odpovídajícímu aktuálnímu věku a pohlaví 6) ]. 01/2014 ÚSEK POJIŠTĚNÍ OSOB 7 BN - 15

16 Riziko Měsíční rizikové pojistné za úrazové pojištění dětí Pro pojistnou částku Měsíční rizikové pojistné 0-17 let Měsíční rizikové pojistné let Trvalé následky úrazu s 4násobnou progresí Trvalé následky úrazu s 6násobnou progresí Tělesné poškození způsobené úrazem s plněním ve formě procentního podílu z pojistné částky Tělesné poškození způsobené úrazem s plněním ve formě denního odškodného - s karenční dobou 7 dnů Měsíční rizikové pojistné za pojištění úrazu dítěte při dopravní nehodě Riziko Pro pojistnou částku Měsíční rizikové pojistné 0-17 let Měsíční rizikové pojistné let Trvalé následky úrazu s 4násobnou progresí od 1 % Trvalé následky úrazu s 6násobnou progresí od 1 % Tělesné poškození způsobené úrazem s plněním ve formě procentního podílu z pojistné částky Tělesné poškození způsobené úrazem s plněním ve formě denního odškodného - s karenční dobou 7 dnů Pobyt v nemocnici následkem úrazu 100 Čísla ve sloupci Měsíční rizikové pojistné ukazují v závislosti na aktuálním věku a výši aktuálního měsíčního rizikového pojistného v korunách na krytí příslušného rizika úrazového pojištění dítěte pro základní pojistnou částkou uvedenou u daného rizika ve sloupci "Pro pojistnou částku". V případě úrazového pojištění se sjednanou pojistnou částkou vyšší než je základní pojistná částka pro dané riziko se aktuální měsíční rizikové pojistné vypočte jako [(sjednaná pojistná částka / základní pojistná částka pro dané riziko) * částka v tabulce příslušející danému riziku a odpovídající aktuálnímu věku]. Měsíční rizikové pojistné za ostatní riziková pojištění dětí Riziko Pro pojistnou částku Vážné onemocnění - varianta Basic Vážné onemocnění - varianta Standard Vážné onemocnení - varianta Exclusive Pobyt dítěte v nemocnici 100 Ošetřování dítěte 100 Péče o zdravotně postižené dítě s výplatou ročního důchodu Péče o zdravotně postižené dítě s výplatou pojistné částky Měsíční rizikové pojistné 39,0 V případě pojištění dítěte se sjednanou pojistnou částkou vyšší než základní pojistná částka se aktuální měsíční rizikové pojistné vypočte jako [(sjednaná pojistná částka / základní pojistná částka) * měsíční rizikové pojistné]. Měsíční rizikové pojistné za pojištění pro případ zajištění zdravotní péče MediKompas Riziko Měsíční rizikové pojistné Rychlé informace + Lékař na telefonu 9 Asistenční služby *) 29 *) Ke sjednaným Asistenčním službám jsou služby Rychlé informace + Lékař na telefonu poskytovány. 01/2014 ÚSEK POJIŠTĚNÍ OSOB 7 BN - 16