Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS. Základní vlastnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS. Základní vlastnosti 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8"

Transkript

1 cementotřískových desek CETRIS Lineární roztažnost Zátěžové tabulky Tepelně technické vlastnosti Zvukově izolační vlastnosti Parapropustnost Požární vlastnosti Odolnost desky vůči blokovému výboji vysokého napětí a nízké intenzity

2 cementotřískových desek CETRIS.1 Tabulka základních fyzikálně mechanických vlastností cementotřískových desek CETRIS Normové hodnoty Průměrné hodnoty skutečně dosahované Objemová hmotnost dle ČSN EN 2 min kg/m 150 kg/m Pevnost v tahu za ohybu dle ČSN EN 10 min. 9,0 N/mm 2 min. 11,5 N/mm 2 Modul pružnosti dle ČSN EN 10 min N/mm 2 min N/mm 2 Pevnost v tahu kolmo na rovinu desky dle ČSN EN 19 min. 0,5 N/mm 2 min. 0,6 N/mm 2 Hmotnostní rovnovážná vlhkost při 20 a relativní vlhkosti 50 % dle EN ± % 9,5 % Lineární roztažnost při změně vlhkosti vzduchu z 5% na 85% při 2 C dle ČSN EN max. 0,122 % Součinitel tepelné roztažnosti dle ČSN EN K -1 Nasákavost desky při uložení ve vodě po dobu 24 hodin max. 16 % Tloušťkové bobtnání při uložení ve vodě po dobu 24 hodin max. 1,5 % max. 0,28 % Součinitel tepelné vodivosti dle ČSN EN tl. 8 mm 0,200 W/mK tl. 22 mm 0,251 W/mK tl. 40 mm 0,287 W/mK Vzduchová neprůzvučnost dle ČSN tl. 8 mm 0 db tl. 24 mm db tl. 40 mm 5 db Faktor difuzního odporu dle ČSN EN ISO tl. 8 mm 52,8 tl. 40 mm 69,2 Hmotnostní aktivita Ra Bq/kg 22 Bq/kg Index hmotnostní aktivity I = 0,5 I = 0,21 Rozlupčivost po cyklování ve vlhkém prostředí dle ČSN EN 21 min. 0, N/mm 2 min. 0,41 N/mm 2 Tloušťkové bobtnání po cyklování ve vlhkém prostředí dle ČSN EN 21 max. 1,5 % max. 0,1 % Mrazuvzdornost při 100 cyklech dle ČSN EN 128 R L > 0,7 R L = 0,97 Odpad po 100 cyklech Odpad po 100 cyklech Odolnosti povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek ČSN max. 800 g/m 2 (metoda A) max. 20,4 g/m 2 (metoda A) Odpad po 75 cyklech Odpad po 100 cyklech max. 800 g/m 2 (metoda C) max. 47,8 g/m 2 (metoda C) Odolnost vůči obloukovému výboji vysokého napětí a nízké intenzity dle EN tl. 10 mm min. 14 sec ph desky 12,5 Součinitel smykového tření ČSN statický μ s = 0,7 dynamický μ d = 0,76 Tabulka základních požárních vlastností Reakce na oheň dle EN Index šíření plamene po povrchu dle ČSN Lineární roztaïnost Jednou z vlastností v robkû, které obsahují podíl dfievní hmoty, je lineární roztaïnost a smr tûní pfii zmûnách vlhkosti ovzdu í. Toto se t ká i desek CETRIS a pfii jejich pouïití je nutno s touto vlastností poãítat a umoïnit deskám CETRIS dilatovat. U oplá tûní svisl ch konstrukcí se dilatace vyná í po 1250 mm v ífice 4 5 mm, po 50 mm v ífice 12 mm. U nosn ch vodorovn ch konstrukcí (napfi. podlahy) se desky CETRIS kladou na sraz a dilataãní spáry se vytvofií okolo stûn v ífice min. 15 mm. Rozmûrové zmûny nemají vliv na kvalitu ani na trvanlivost desek CETRIS. Dosažená hodnota A2-s1,d0 i = 0 mm/min desorpce sorpce Lineární zmûna desek CETRIS vlivem vlhkosti 26

3 cementotřískových desek CETRIS. ZátûÏové tabulky Statick v poãet únosnosti desek CETRIS byl proveden pro uloïení desek na nosnících (desky pûsobí jako spojit nosník). SpolupÛsobení jednotliv ch desek CETRIS u nosníkû o dvou a více polích je zaji tûno slepením spoje na pero a dráïku, u men ích tlou tûk slepením hran. V poãet byl proveden za pfiedpokladu pruïného chování materiálu a pfii respektování následujících mechanicko-fyzikálních vlastností: V poãtem se ovûfiilo, Ïe pro únosnost desek CETRIS je rozhodující soustfiedûné zatíïení. V následujících tabulkách a grafech je uvaïováno zatíïení na plochu 50 x 50 mm uprostfied desky ífiky min. 1 m (dle EN). Statick v poãet dále pfiedpokládá, Ïe zatíïení pûsobí pfiímo na povrch desky. Uvedené podklady nelze uïít pro fie ení podlahov ch konstrukcí. Vzorové fie ení podlah z desek CETRIS a zátûïové tabulky tûchto podlah jsou uvedeny v kapitole ã. 7 Podlahové systémy CETRIS. pevnost v tahu za ohybu min. 9 Nmm-2 modul pruïnosti min Nmm-2 objemová hmotnost 1400 kg/m Pfii stanovení únosnosti byl zapoãítán vliv vlastní tíhy desky. Maximální normálová napûtí v krajních vláknech pfii zatíïení nepfiesáhnou,60 Nmm-2 (je dosaïeno 2,5 násobné bezpeãnosti). Maximální pruïn prûhyb od provozního zatíïení vãetnû vlastní tíhy nepfiesáhne 1/00 rozpûtí. ZátûÏová tabulka CETRIS zatíïení soustfiedûné nosník o 1 poli (platí napfi. pro urãování tlou Èky desky podhledu zatíïeného osamûl m bfiemenem) Rozpûtí nosníkû l (mm) Maximální zatíïení F (kn) tl. 10 0,298 0,291 0,250 0,205 0,170 0,141 0,117 0,097 0,078 0,062 0,047 0,0 0,020 0,007 tl. 12 0,41 0,420 0,410 0,61 0,02 0,255 0,216 0,18 0,154 0,128 0,105 0,084 0,065 0,047 0,00 0,014 tl. 14 0,587 0,57 0,559 0,545 0,489 0,417 0,57 0,07 0,26 0,225 0,191 0,160 0,12 0,106 0,082 0,060 0,09 0,020 0,001 tl. 18 0,972 0,951 0,929 0,906 0,88 0,860 0,789 0,688 0,601 0,526 0,461 0,402 0,49 0,01 0,257 0,217 0,179 0,144 0,112 0,082 0,00 tl. 20 1,201 1,175 1,148 1,121 1,09 1,065 1,06 0,958 0,842 0,741 0,654 0,576 0,506 0,44 0,85 0, 0,284 0,29 0,197 0,158 0,05 tl. 22 1,454 1,42 1,91 1,59 1,26 1,292 1,258 1,22 1,17 1,006 0,892 0,790 0,700 0,619 0,545 0,478 0,416 0,58 0,06 0,256 0,122 tl. 24 1,71 1,694 1,657 1,619 1,581 1,541 1,501 1,461 1,420 1,25 1,179 1,050 0,95 0,82 0,79 0,654 0,577 0,505 0,49 0,78 0,211 tl. 26 2,02 1,990 1,946 1,90 1,858 1,812 1,766 1,719 1,672 1,624 1,520 1,59 1,216 1,087 0,971 0,866 0,770 0,682 0,600 0,525 0,21 tl. 28 2,57 2,09 2,259 2,209 2,157 2,105 2,05 1,999 1,945 1,891 1,86 1,720 1,544 1,87 1,245 1,116 0,998 0,890 0,791 0,700 0,455 tl. 0 2,707 2,651 2,595 2,58 2,479 2,420 2,60 2,00 2,29 2,177 2,115 2,052 1,925 1,74 1,562 1,406 1,264 1,14 1,014 0,904 0,615 tl. 2,080,018 2,954 2,889 2,824 2,757 2,690 2,622 2,55 2,48 2,414 2,4 2,27 2,12 1,926 1,79 1,570 1,415 1,272 1,141 0,802 Únosnost desek CETRIS pro lokální zatíïení 1 pole F,500,000 (F) l tl. 16 0,767 0,750 0,72 0,714 0,695 0,62 0,546 0,47 0,410 0,56 0,08 0,265 0,226 0,190 0,157 0,127 0,098 0,072 0,047 0,024 2,500 2,000 tl. 2 mm tl. 0 mm tl. 28 mm tl. 26 m m 1,500 1,000 0,500 0,000 (l) 27

4 cementotřískových desek CETRIS ZátûÏová tabulka CETRIS zatíïení liniové nosník o 1 poli (platí napfi. pro urãování tlou Èky desky zatíïené liniov m zatíïením) Rozpûtí nosníkû Maximální zatíïení F (kn/m) l (mm) tl. 10 tl. 12 tl. 14 tl. 16 tl. 18 tl. 20 tl. 22 tl. 24 tl. 26 tl. 28 tl. 0 tl ,186 1,711 2,2,050,86 4,772 5,777 6,878 8,076 9,69 10,758 12, ,98 1,61 1,857 2,40,079,805 4,608 5,488 6,444 7,477 8,588 9, ,640 1,121 1,59 2,014 2,554,158,826 4,558 5,5 6,21 7,17 8, ,459 0,810 1,01 1,716 2,178 2,694,265,891 4,572 5,07 6,098 6, ,40 0,606 0,980 1,480 1,894 2,44 2,842,89,98 4,626 5,16 6, ,257 0,465 0,758 1,151 1,657 2,070 2,512 2,996,52 4,09 4,706 5, ,196 0,62 0,597 0,91 1,21 1,8 2,246 2,681,154,665 4,215 4, ,150 0,285 0,477 0,75 1,070 1,491 2,006 2,421 2,850,1,812 4, ,114 0,225 0,84 0,599 0,878 1,228 1,659 2,178 2,595,018,474, ,085 0,177 0,10 0,491 0,726 1,022 1,87 1,827 2,48 2,767,187, ,061 0,18 0,250 0,404 0,604 0,857 1,169 1,546 1,99 2,517 2,99, ,041 0,106 0,201 0,2 0,504 0,722 0,991 1,17 1,704 2,158 2,68, ,024 0,078 0,159 0,272 0,421 0,610 0,844 1,128 1,466 1,862 2,21 2, ,009 0,054 0,124 0,221 0,50 0,516 0,721 0,970 1,266 1,615 2,019 2, ,04 0,09 0,177 0,290 0,45 0,615 0,85 1,097 1,406 1,764 2, ,015 0,066 0,19 0,28 0,66 0,525 0,720 0,952 1,227 1,546 1, ,042 0,106 0,192 0,05 0,446 0,619 0,827 1,072 1,58 1, ,021 0,076 0,152 0,252 0,77 0,52 0,718 0,97 1,194 1, ,001 0,049 0,116 0,204 0,16 0,454 0,621 0,819 1,050 1, ,025 0,08 0,162 0,262 0,86 0,56 0,714 0,92 1, ,00 0,054 0,12 0,21 0,24 0,459 0,621 0,810 1,029 Únosnost desek CETRIS pro liniové zatíïení 1 pole F tl. 28 mm tl. 0 mm tl. 2 mm (F) tl. 26 mm l (l) 28

5 cementotřískových desek CETRIS ZátûÏová tabulka CETRIS zatíïení spojité nosník o 1 poli (platí napfi. pro urãování tlou Èky desky pouïité jako ztracené bednûní) Rozpûtí nosníkû l (mm) Maximální zatíïení q (kn/m2) tl ,860 6,004,416 2,099 1,60 0,91 0,628 0,47 0,04 0,210 0,140 0,088 0,048 0,016 tl ,112 10,449 5,976,701 2,424 1,652 1,159 0,829 0,600 0,46 0,16 0,225 0,156 0,102 0,060 0,025 tl. 14 2,24 14,857 9,560 5,948,920 2,695 1,911 1,87 1,024 0,76 0,572 0,428 0,19 0,2 0,165 0,111 0,067 0,02 0,002 tl. 16 0,496 19,47 1,429 8,947 5,920 4,091 2,922 2,19 1,596 1,208 0,922 0,708 0,544 0,416 0,15 0,25 0,169 0,116 0,071 0,05 0,004 tl. 18 8,628 24,61 17,028 12,444 8,496 5,892 4,227,11 2,40 1,787 1,80 1,075 0,842 0,660 0,516 0,401 0,08 0,22 0,169 0,116 0,072 tl. 20 tl. 22 tl. 24 tl. 26 tl. 28 tl. 0 tl. 2 0,440 21,05 15,9 11,720 8,148 5,864 4,6,276 2,517 1,959 1,540 1,220 0,971 0,77 0,616 0,488 0,8 0,297 0,225 0,164 25,505 18,657 14,212 10,910 7,870 5,86 4,424,414 2,672 2,115 1,689 1,56 1,094 0,884 0,714 0,575 0,460 0,64 0,284 0,84 22,24 16,944 1,17 10,281 7,641 5,808 4,496,5 2,810 2,256 1,825 1,484 1,212 0,991 0,810 0,661 0,57 0,42 26,124 19,916 15,660 12,615 9,778 7,448 5,780 4,555,66 2,92 2,8 1,951 1,604 1,2 1,094 0,904 0,745 0,612 0,28 2,128 18,192 14,661 12,048 9,64 7,282 5,752 4,60,724,040 2,499 2,066 1,715 1,428 1,191 0,994 0,828 26,580 20,91 16,860 1,861 11,580 9,018 7,17 5,724 4,64,801,16 2,60 2,172 1,819 1,527 1,284 1,080 0,272 2,825 19,21 15,801 1,205 11,007 8,72 7,009 5,696 4,674,867,221 2,698 2,269 1,915 1,620 1,72 Únosnost desek CETRIS pro spojité zatíïení 1 pole m m 2m tl. m 0m tl. m 8m 6m tl. 2 tl. 2 l (q) q (l) 29

6 cementotřískových desek CETRIS Tepelnû technické technickévlastnosti vlastnosti.4 Tepelně Tepelná vodivost neboli souãinitel tepelné vodivosti je nejv znamnûj í ukazatel stavebních materiálû z hlediska tepelné techniky. Cementotfiískové desky CETRIS díky svému dokonalému spojení dfieva a cementu bez pfiítomnosti vzdu n ch pórû jsou velmi dobr m vodiãem tepla. Z tohoto dûvodu nachází uplatnûní v ude tam, kde je poïadována pevnost materiálu s co nejmen ím tepeln m odporem, kter by zpûsoboval tepelné ztráty, Grafická závislost souãinitele tepelné vodivosti λ a tlou Èky materiálu d napfi. u podlahového vytápûní. Podlahovému topení je vûnována samostatná ãást v kapitole 7.10 Podlahové topení. λ = max. 0,287 W/mK (pfii hmotnostní vlhkosti 9 %) Pfii vy ích vlhkostech roste tepelná vodivost úmûrnû, nemûla by v ak pfiesáhnout hodnotu 0,5 W/mK. Tepelná vodivost desek CETRIS v závislosti na tlou Èce: Tlou Èka desek CETRIS (mm) Tepelná vodivost λ (W/mK) Tepeln odpor R (m2k/w) ,200 0,251 0,287 0,040 0,096 0,19 V e uvedené hodnoty tepelné vodivosti jsou namûfiené v suchém stavu, vliv vlhkosti na tepelnou vodivost v ak není zanedbateln. Se stoupající vlhkostí se zvy uje i tepelná vodivost materiálu, proto je vhodné udávat hodnotu tepelné vodivosti v ustálené vlhkosti desek CETRIS..5 Zvukovû izolaãní vlastnosti Podle vyhodnocení zkou ek akustick ch vlastností V zkumného ústavu pozemních staveb Praha mají desky CETRIS v borné akustické vlastnosti a jsou vhodné k oplá Èování lehk ch pfiíãek, stûn a stropû a lze je také pouïít jako zvukovû izolaãní podhledy. Cementotfiískové desky CETRIS mají nízkou pohltivost hluku, jsou tedy prvkem odraziv m. Pro zv ení akustické pohltivosti je tfieba desky CETRIS pouïít spolu s absorbãním materiálem. 0 Pro pouïití desek z akustického hlediska byly ovûfieny následující veliãiny: ztrátov ãinitel 0,01 rychlost ífiení podéln ch vln m/s materiálová konstanta 22,7 index Rw tl. 8, 10 mm 0 db tl. 12, 14 mm 1 db tl. 16, 20 mm 2 db tl. 24 mm db tl. 2 mm 4 db tl. 40 mm 5 db

7 cementotřískových desek CETRIS Neprůzvučnost stěnových konstrukcí opláštěných cementotřískovou deskou CETRIS Jednou z možností jak snížit přenos hluku od zdroje k příjemci je účinná protihluková ochrana. Schopnost stavebních konstrukcí přenášet a zeslabovat akustický výkon šířící se vzduchem zabezpečují akustické materiály (izolace apod.). Vzduchová neprůzvučnost je vlastnost konstrukce zvukově izolovat dvě sousední místnosti z hlediska zvuku přenášeného vzduchem. Základní pravidlo čím je hodnota vzduchové neprůzvučnosti vyšší, tím lépe! Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost Rw (db) vybraných stěnových konstrukcí opláštěných cementotřískovou deskou CETRIS byla změřená v laboratoři na vzorcích s předepsanou velikostí podle EN ISO 140- Akustika Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách Část : Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí. Pro ostatní skladby stěn a příček jsou hodnoty neprůzvučnosti uvedené v tabulce na str. 14 (kapitola Aplikace desek CETRIS v požární ochraně, přehled požárních stěn) stanoveny výpočtem. Vážená stavební neprůzvučnost R`w (db) změřená na konkrétní stavební konstrukci na stavbě. Z důvodu rozdílnosti podmínek pro měření (vliv bočních cest) jsou výsledky na stavbě vždy horší než v laboratoři. Pro stavební neprůzvučnost R`w (db) platí vztah: Orientační skladby požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách dle ČSN Akustika Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách Prostor Požadavky na zvukovou izolaci příček R w Navržená skladba Bytové domy jedna obytná místnost vícepokojového bytu Všechny ostatní místnosti téhož bytu, pokud nejsou funkční součástí chráněného prostoru 42 db minerální vlny, CETRIS 12 mm Bytové domy byt Všechny místnosti druhých bytů 52 db CETRIS 2 12 mm, CW profil mm minerální vlny, CETRIS 2 12 mm Veřejně používané prostory (schodiště, chodby apod.) 52 db CETRIS 2 12 mm, CW profil mm minerální vlny, CETRIS 2 12 mm Veřejně nepoužívané prostory (např. půdy) CETRIS 12 mm, CW profil mm minerální vlny, CETRIS 12 mm 52 db CETRIS 2 12 mm, CW profil mm minerální vlny, CETRIS 2 12 mm Průchody, podchody Hotely a ubytovací zařízení ložnicový prostor, pokoje hostů Pokoje jiných hostů Veřejně používané prostory (chodby, schodiště) Nemocnice, sanatoria lůžkové pokoje, pokoje lékařů Lůžkové pokoje, vyšetřovny R`w = Rw k (db) Prostory vedlejší a pomocné kde k je korekce závislá na vedlejších cestách šíření vzduchu (běžně k = 2 db, u složených konstrukcí je korekce větší a doporučuje se určit individuálně se znalostí okolí a bočních cest). Školy apod. Výukové prostory Výukové prostory Veřejně používané prostory Hlučné prostory (tělocvičny, dílny, jídelny) LA,max 85 db 42 db 52 db CETRIS 2 12 mm, CW profil mm minerální vlny, CETRIS 2 12 mm 7 db CETRIS 12 mm, CW profil 75, CETRIS 12 mm Kanceláře a pracovny Kanceláře a pracovny Pracovny se zvýšenými nároky na ochranu před hlukem 1

8 cementotřískových desek CETRIS Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti podle ČSN EN ISO 140- Stěna č. 1 d2 d1 D Složení: deska CETRIS tl. 14 mm dřevěný rám tl. 120 mm ORSIL Uni 2 60 mm sádrokartonová deska KNAUF GKB tl. 12,5 mm Vyhodnocení dle ČSN EN ISO R w (C; C tr) = 46 (-2; -6) db R (db) f (Hz) Frekvence Hz R 1/ okt. db 25,6 26,7,2 8,1 8,0 8,2 40,8 42,9 46,5 47,6 49,5 50,6 50,1 45,5 44,7 46,4 51,1 56,6 Stěna č. 2 Složení: deska CETRIS tl. 12 mm CW profil 75 mm deska CETRIS tl. 12 mm d D a d Vyhodnocení dle ČSN EN ISO R w (C; C tr) = 4 (-2; -5) db R (db) f (Hz) Frekvence Hz R 1/ okt. db 25,2 25,4 28,8 0,7 4,8 8, 8,9 41,7 45,0 47,7 49,7 50,7 50, 42, 8,7 47,5 48,6 56,2 Stěna č. d R (db) 70 d a D Vyhodnocení dle ČSN EN ISO R w (C; C tr) = 52 (-2; -5) db Složení: deska CETRIS tl. 12 mm CW profil 75 mm ORSIL Hardsil 60 mm deska CETRIS tl. 12 mm f (Hz) Frekvence Hz R 1/ okt. db,2 5, 8,5 40, 45,7 48,0 51,2 5,2 5,0 52, 54, 54,5 55,1 50,2 46,2 51,8 55,1 58,4 2

9 cementotřískových desek CETRIS 70 d Stěna č. 4 a D Vyhodnocení dle ČSN EN ISO R (db) 60 Rw (C; Ctr) = 56 (-1; -) db d 50 Složení: 2 deska CETRIS tl. 12 mm CW profil 75 mm ORSIL Hardsil 60 mm 2 deska CETRIS tl. 12 mm f (Hz) Frekvence Hz R 1/ okt. db 44,5 44,8 45,5 44, 48,4 49,8 52,4 54,2 54,0 55,2 57,5 58,4 60,4 59,0 55,2 61,4 64,4 67,6 Poznámka: Měření desek provedlo Centrum stavebního inženýrství, a. s. Praha, pracoviště Zlín v říjnu 2006 za následujích podmínek: Plocha zkušebního vzorku 10, m2, objem vysílací komory 90, m, objem přijímací komory 70 m, teplota C, relativní vlhkost % Parapropustnost.6 Paropropustnost Difuze je schopnost pronikání molekul plynu, páry, nebo kapaliny mezi molekuly pórovitého materiálu. V pfiípadû kdy pórovit materiál oddûluje dvû prostfiedí, mezi nimiï je rozdíl ãásteãn ch tlakû vodní páry, dochází k difuzi vodní páry. Difuze probíhá z prostfiedí, kde je ãásteãn tlak vodní páry vy í a dochází k ní v makrokapilárách, které mají prûmûr d > 10-7 m, protoïe v takov chto kapilárách nedochází ke kapilární kondenzaci. Difuze (faktor difuzního odporu) se zkou í dle âsn EN ISO Tepelnû vlhkostní chování stavebních materiálû a v robkû Stanovení prostupu vodní páry. Difuze je testována na pfiesnû definovaném vzorku, kter tûsnû uzavírá prostor zku ební misky obsahující buì vysou edlo (Silikagel) nebo nasycen roztok (mokrá miska). Sestava se umisèuje do zku ební komory s fiízenou teplotou a vlhkostí vzduchu. Z dûvodu rozdílného ãásteãného tlaku vodní páry mezi prostorem zku ební misky a komorou zaãnou vodní páry proudit skrz propustné vzorky. Pravideln m váïením sestavy se stanoví prostup vodní páry v ustáleném stavu. Schopnosti stavebních materiálû propou tût vodní páry difuzí je moïné vyjádfiit: souãinitelem difuzní vodivosti (difuze vodních par) δ faktorem difuzního odporu µ ekvivalentní difuzní tlou Èkou sd (minerální vlny dosahují hodnot 1 2, polystyren a beton hodnot , hydroizolace hodnot v tisících). Faktor difuzního odporu byl stanoven zkou kou podle âsn EN ISO u desek CETRIS s tímto v sledkem: pro tl. 8 mm (nejtenãí) µ = 52,8 pro tl. 40 mm (nejsilnûj í) µ = 69,2 Ekvivalentní difuzní tlou Èka sd (m) tlou Èka ekvivalentní vzduchové mezery je tlou Èka vrstvy klidného vzduchu, kter má stejn difuzní odpor jako zku ební vzorek. Pro cementofiískovou desku CETRIS je ekvivalentní difuzní tlou Èka obecnû sd = µ x d, kde d je tlou Èka materiálu, tzn.: pro tl. 8 mm (nejtenãí) sd = 52,8 x 0,008 = 0,4 m pro tl. 40 mm (nejsilnûj í) sd = 69,2 x 0,040 = 2,78 m pro jiné tlou Èky (obecnû) sd = µ x d d tlou Èka desky CETRIS v m µ interpolovaná hodnota z tabulky (pro tl mm) Mezi tûmito hodnotami hodnotami jsou pfiesnû definované vztahy. Souãinitelem difuzní vodivosti (difuze vodních par) δ (s) je souãin propustnosti vodní páry a tlou Èky homogenního vzorku. Souãinitel byl stanoven u cementotfiískové desky CETRIS v roce 1991 (dle âsn , testována tl. 12 mm) hodnotou 0,0029 x 10-9 s, nebo 8,604 x 10-6 g/mhpa. Více uïívaná je hodnota faktoru difuzního odporu µ (bez rozmûru), coï je podíl souãinitele difuzní vodivosti vodní páry a stavebního materiálu. Faktor vyjadfiuje, kolikrát vût í je difuzní odpor stavebního materiálu ve srovnání s vrstvou vzduchu o stejné tlou Èce a teplotû, platí tedy ãím vy í hodnota odporu tím ménû propustn materiál Tlou Èka desky CETRIS (mm) µ sd (m) tl. 8 52,8 0,4 tl. 10 5,7 0,54 tl ,6 0,66 tl ,5 0,78 tl ,4 0,90 tl , 1,0 tl ,2 1,16 tl ,1 1,0 tl ,44 tl ,9 1,58 tl ,8 1,7 tl. 0 62,7 1,88 tl. 2 6,6 2,04 tl ,21 tl. 6 66,4 2,9 tl. 8 67,8 2,58 tl ,2 2,78

10 cementotřískových desek CETRIS.7 Požární vlastnosti Klasifikace cementotřískové desky podle třídy reakce na oheň dle evropské normy Pro jednotnou klasifikaci stavebních materiálů byl zaveden nový systém, který byl kompletován a implementován jako norma EN Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň. Tento nový systém odstraňuje v dané oblasti principiální rozdíly v národních systémech zemí EU, jako závažnou překážku ve vzájemném obchodu. Další jeho výhodou je přesnější hodnocení stavebních výrobků. Podle nových zkušebních norem se těsněji blíží výsledkům velkorozměrových zkoušek, tj. chování při reálném požáru. Pro klasifikaci cementotřísková desky CETRIS, podle její reakce na oheň byly využity výsledky zkoušek podle následujících evropských norem: ČSN EN ISO 1182:2002 Zkouška nehořlavosti ČSN EN ISO 1716:2002 Stanovení spalného tepla EN 182:2002 Zkouška jednotlivým hořícím předmětem (SBI) EN ISO :2002 Zkouška zápalnosti malým zdrojem plamene (zkouška zápalnosti) Na základě těchto zkoušek provedených v IBS Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Linz (Rakousko) je cementotřísková deska CETRIS zařazena do třídy A2. Její dopňková klasifikace podle tvorby kouře je s1, podle plameně hořících kapek (částic) je d0, to znamená, že po úpravě je klasikace A2-s1,d0. Tento výsledek je platný pro klasifikaci chování při požáru s vyjímkou podlahových krytin. Cementotřísková deska je klasifikována (zatříděna) i dle dalších národních norem: dle DIN 4102 (Zulasung Z , provedl Forschungs und Materialprufungsanstalt Stuttgart Otto Graf Institut, protokol č a, č b, č /02a),) do třídy B1 schwer entflambar (těžce vzplanutelný) dle PN-B-02874:1996 (Protokol č. NP-595/02/JF, provedl ) klasifikace niezapalny..8 Odolnost desky vůči obloukovému výboji vysokého napětí a nízké intenzity Nová aplikace cementotřískové desky CETRIS Cementotřísková deska CETRIS je univerzální deskový materiál pro užití v interiéru a exteriéru. Oproti jiným deskovým materiálům vyniká především díky vysoké odolnosti vůči povětrnostním vlivům, ohni, mechanickému porušení a užitím v náročných technologických prostorech. Na základě poptávky ze strany elektrárenských distribučních společností byla cementotřísková deska CETRIS odzkoušena na odolnost vůči obloukovému výboji vysokého napětí a nízké intenzity dle ČSN EN :1998 (IEC 61621:1997). Odůvodnění: Průměrná i minimální hodnota naměřených časů do vytvoření vodivé cesty je menší než vypínací časy ochran vedení distribučních sítí vysokého i nízkého napětí. Toto testování proběhlo v měsíci květnu 200 v Elektrotechnickém zkušebním ústavu v Praze - Tróji na zkušebním zařízení MICAfiL ART 68 s tímto výsledkem pro desku CETRIS, tloušťky 10 mm: minimální doba do vytvoření vodivé cesty 14 s průměrná doba do vytvoření vodivé cesty 180,25 s Cementotřísková deska CETRIS vyhovuje svoji odolností vůči elektrickému oblouku v prostorech s vedením vysokého napětí (kolektory). 4

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN Aplikace desek CETRIS Problematika požární ochrany stavebních konstrukcí Svislé stěnové konstrukce Vodorovné konstrukce podhledy Vodorovné konstrukce stropy a podlahy Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ. PRoFEssional. EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky A A

DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ. PRoFEssional. EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky A A A A PRoFEssional DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ EGGER DHF Difuzně otevřené dřevovláknité desky EGGER DFF Izolační dřevovláknité desky www.egger.cz/drevostavby DŘEVOSTAVBY SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ EGGER

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Maloformátové cihly HELUZ 114. Cihelný obkladový pásek HELUZ 116. Cihelná dlažba HELUZ 118. Speciální tvarovky HELUZ 119

Maloformátové cihly HELUZ 114. Cihelný obkladový pásek HELUZ 116. Cihelná dlažba HELUZ 118. Speciální tvarovky HELUZ 119 Maloformátové cihly HELUZ 114 Cihelný obkladový pásek HELUZ 116 Cihelná dlažba HELUZ 118 Speciální tvarovky HELUZ 119 2015-03-01 / Strana 113 Použití Maloformátové cihly HELUZ pro vnitřní nosné a výplňové

Více

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz

Stavíme ze dřeva. Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER. www.egger.cz Stavíme ze dřeva Přírodní, udržitelné a spolehlivé dřevostavby z materiálů EGGER www.egger.cz Dřevo mě učí pracovat přesně a hledat jednoduchá řešení. Hermann Kaufmann, architekt Obsah 4 Stavby trvalé

Více

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Profi-Tip FERMACELL: Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Powerpanel H 2 O je výrobkem z řady cementových powerpanelů FERMACELL Vlastnosti desky tloušťka desky 12,5 mm rozměry desky 1000 x 1250

Více

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná. 50 Realizace. Princip: optimalizace tepelné Každý stavební prvek má zásadní vliv. Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep dobrá tepelná kvalita jednotlivých komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce

Více

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VZHLEDEM K POLOZE ČESKÉ REPUBLIKY PATŘÍ TEPELNĚ-VLHKOSTNÍ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ A STAVBY MEZI ZÁKLADNÍ POŽADAVKY SLEDOVANÉ ZÁVAZNOU LEGISLATIVOU. NAŠÍM CÍLEM JE

Více

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ Technické změny vyhrazeny Platí od: květen 2010 www.rehau.cz Stavebnictví Automobilový průmysl Průmysl TECHNICKÉ INFORMACE K TECHNICKÉMU

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY

tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY V eobecné pokyny pro pokládku izolaãních prvkû BACHL tecta-pur Tento technick montáïní návod ukazuje na základních detailech pfiíklady pro bezproblémové

Více

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO PROFESIONÁLY Koncern Xella patří mezi nejvýznamnější výrobce na trhu se stavebními řešeními a naše značky Ytong, Silka a Multipor jsou

Více

Protipožární ochrana vodorovných konstrukcí použitím podhledových systémů

Protipožární ochrana vodorovných konstrukcí použitím podhledových systémů Protipožární ochrana vodorovných konstrukcí použitím podhledových systémů AMF s klasifikací podle ČSN EN 13 501-2 Knauf AMF s.r.o. Chlumčanského 5 180 21 Praha 8 tel.: 266 790 130-1 fax: 222 246 981 mobil:

Více

Postupy při omítání zdiva HELUZ

Postupy při omítání zdiva HELUZ Postupy při omítání zdiva HELUZ vysoce kvalitní materiály pro vnější úpravu zdiva výhody omítek použití omítek Úvod Omítky jsou tradiční a dosud nejčastěji používaný způsob úpravy vnějších i vnitřních

Více

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 INFRA KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 PIPES FOR LIFE KANALIZAČNÍ SYSTÉMY PVC QUANTUM Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1 Konstrukce trubek 5 1.2. Chemická

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

VLHKOST VE STŘEŠE JAKO ČASOVANÁ BOMBA

VLHKOST VE STŘEŠE JAKO ČASOVANÁ BOMBA VLHKOST VE STŘEŠE JAKO ČASOVANÁ BOMBA Petr Slanina Pro citování: Slanina, P. (2014). Vlhkost ve střeše jako časovaná bomba. In Zborník z bratislavského sympózia Strechy 2014 (pp. 42-48), Bratislava: STU

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

SOUHRN OTÁZEK A OD PO VĚ DÍ PRO IN STA LA TÉ RY ODBORNÉ PŘEDMĚTY. URČENO I. ROČNÍKŮM SOŠ a SOU K TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝUCE

SOUHRN OTÁZEK A OD PO VĚ DÍ PRO IN STA LA TÉ RY ODBORNÉ PŘEDMĚTY. URČENO I. ROČNÍKŮM SOŠ a SOU K TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝUCE SOUHRN OTÁZEK A OD PO VĚ DÍ U Č Ň O V S K Á K N I Ž N I C E PRO IN STA LA TÉ RY AUTOR: ING. LUPTÁK LADISLAV URČENO I. ROČNÍKŮM SOŠ a SOU K TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝUCE ODBORNÉ PŘEDMĚTY 1. STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Více

VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ. Řešení vedoucí k úsporám energie

VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ. Řešení vedoucí k úsporám energie RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ Řešení vedoucí k úsporám energie VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací 2 Zateplení se opravdu

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více

09/2009 PODHLEDOVÉ SYSTÉMY. Více prostoru pro invenci OBJEKTY PRO VZDĚLÁVÁNÍ MADE IN GERMANY

09/2009 PODHLEDOVÉ SYSTÉMY. Více prostoru pro invenci OBJEKTY PRO VZDĚLÁVÁNÍ MADE IN GERMANY 09/2009 PODHLEDOVÉ SYSTÉMY Více prostoru pro invenci OBJEKTY PRO VZDĚLÁVÁNÍ MADE IN GERMANY INOVATIVNÍ PODHLEDOVÁ TECHNOLOGIE PRO VZDĚLÁVACÍ ZAŘÍZENÍ OBSAH Akustika učeben a poslucháren 3 Komplexní zvukové

Více