Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS. Základní vlastnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS. Základní vlastnosti 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8"

Transkript

1 cementotřískových desek CETRIS Lineární roztažnost Zátěžové tabulky Tepelně technické vlastnosti Zvukově izolační vlastnosti Parapropustnost Požární vlastnosti Odolnost desky vůči blokovému výboji vysokého napětí a nízké intenzity

2 cementotřískových desek CETRIS.1 Tabulka základních fyzikálně mechanických vlastností cementotřískových desek CETRIS Normové hodnoty Průměrné hodnoty skutečně dosahované Objemová hmotnost dle ČSN EN 2 min kg/m 150 kg/m Pevnost v tahu za ohybu dle ČSN EN 10 min. 9,0 N/mm 2 min. 11,5 N/mm 2 Modul pružnosti dle ČSN EN 10 min N/mm 2 min N/mm 2 Pevnost v tahu kolmo na rovinu desky dle ČSN EN 19 min. 0,5 N/mm 2 min. 0,6 N/mm 2 Hmotnostní rovnovážná vlhkost při 20 a relativní vlhkosti 50 % dle EN ± % 9,5 % Lineární roztažnost při změně vlhkosti vzduchu z 5% na 85% při 2 C dle ČSN EN max. 0,122 % Součinitel tepelné roztažnosti dle ČSN EN K -1 Nasákavost desky při uložení ve vodě po dobu 24 hodin max. 16 % Tloušťkové bobtnání při uložení ve vodě po dobu 24 hodin max. 1,5 % max. 0,28 % Součinitel tepelné vodivosti dle ČSN EN tl. 8 mm 0,200 W/mK tl. 22 mm 0,251 W/mK tl. 40 mm 0,287 W/mK Vzduchová neprůzvučnost dle ČSN tl. 8 mm 0 db tl. 24 mm db tl. 40 mm 5 db Faktor difuzního odporu dle ČSN EN ISO tl. 8 mm 52,8 tl. 40 mm 69,2 Hmotnostní aktivita Ra Bq/kg 22 Bq/kg Index hmotnostní aktivity I = 0,5 I = 0,21 Rozlupčivost po cyklování ve vlhkém prostředí dle ČSN EN 21 min. 0, N/mm 2 min. 0,41 N/mm 2 Tloušťkové bobtnání po cyklování ve vlhkém prostředí dle ČSN EN 21 max. 1,5 % max. 0,1 % Mrazuvzdornost při 100 cyklech dle ČSN EN 128 R L > 0,7 R L = 0,97 Odpad po 100 cyklech Odpad po 100 cyklech Odolnosti povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek ČSN max. 800 g/m 2 (metoda A) max. 20,4 g/m 2 (metoda A) Odpad po 75 cyklech Odpad po 100 cyklech max. 800 g/m 2 (metoda C) max. 47,8 g/m 2 (metoda C) Odolnost vůči obloukovému výboji vysokého napětí a nízké intenzity dle EN tl. 10 mm min. 14 sec ph desky 12,5 Součinitel smykového tření ČSN statický μ s = 0,7 dynamický μ d = 0,76 Tabulka základních požárních vlastností Reakce na oheň dle EN Index šíření plamene po povrchu dle ČSN Lineární roztaïnost Jednou z vlastností v robkû, které obsahují podíl dfievní hmoty, je lineární roztaïnost a smr tûní pfii zmûnách vlhkosti ovzdu í. Toto se t ká i desek CETRIS a pfii jejich pouïití je nutno s touto vlastností poãítat a umoïnit deskám CETRIS dilatovat. U oplá tûní svisl ch konstrukcí se dilatace vyná í po 1250 mm v ífice 4 5 mm, po 50 mm v ífice 12 mm. U nosn ch vodorovn ch konstrukcí (napfi. podlahy) se desky CETRIS kladou na sraz a dilataãní spáry se vytvofií okolo stûn v ífice min. 15 mm. Rozmûrové zmûny nemají vliv na kvalitu ani na trvanlivost desek CETRIS. Dosažená hodnota A2-s1,d0 i = 0 mm/min desorpce sorpce Lineární zmûna desek CETRIS vlivem vlhkosti 26

3 cementotřískových desek CETRIS. ZátûÏové tabulky Statick v poãet únosnosti desek CETRIS byl proveden pro uloïení desek na nosnících (desky pûsobí jako spojit nosník). SpolupÛsobení jednotliv ch desek CETRIS u nosníkû o dvou a více polích je zaji tûno slepením spoje na pero a dráïku, u men ích tlou tûk slepením hran. V poãet byl proveden za pfiedpokladu pruïného chování materiálu a pfii respektování následujících mechanicko-fyzikálních vlastností: V poãtem se ovûfiilo, Ïe pro únosnost desek CETRIS je rozhodující soustfiedûné zatíïení. V následujících tabulkách a grafech je uvaïováno zatíïení na plochu 50 x 50 mm uprostfied desky ífiky min. 1 m (dle EN). Statick v poãet dále pfiedpokládá, Ïe zatíïení pûsobí pfiímo na povrch desky. Uvedené podklady nelze uïít pro fie ení podlahov ch konstrukcí. Vzorové fie ení podlah z desek CETRIS a zátûïové tabulky tûchto podlah jsou uvedeny v kapitole ã. 7 Podlahové systémy CETRIS. pevnost v tahu za ohybu min. 9 Nmm-2 modul pruïnosti min Nmm-2 objemová hmotnost 1400 kg/m Pfii stanovení únosnosti byl zapoãítán vliv vlastní tíhy desky. Maximální normálová napûtí v krajních vláknech pfii zatíïení nepfiesáhnou,60 Nmm-2 (je dosaïeno 2,5 násobné bezpeãnosti). Maximální pruïn prûhyb od provozního zatíïení vãetnû vlastní tíhy nepfiesáhne 1/00 rozpûtí. ZátûÏová tabulka CETRIS zatíïení soustfiedûné nosník o 1 poli (platí napfi. pro urãování tlou Èky desky podhledu zatíïeného osamûl m bfiemenem) Rozpûtí nosníkû l (mm) Maximální zatíïení F (kn) tl. 10 0,298 0,291 0,250 0,205 0,170 0,141 0,117 0,097 0,078 0,062 0,047 0,0 0,020 0,007 tl. 12 0,41 0,420 0,410 0,61 0,02 0,255 0,216 0,18 0,154 0,128 0,105 0,084 0,065 0,047 0,00 0,014 tl. 14 0,587 0,57 0,559 0,545 0,489 0,417 0,57 0,07 0,26 0,225 0,191 0,160 0,12 0,106 0,082 0,060 0,09 0,020 0,001 tl. 18 0,972 0,951 0,929 0,906 0,88 0,860 0,789 0,688 0,601 0,526 0,461 0,402 0,49 0,01 0,257 0,217 0,179 0,144 0,112 0,082 0,00 tl. 20 1,201 1,175 1,148 1,121 1,09 1,065 1,06 0,958 0,842 0,741 0,654 0,576 0,506 0,44 0,85 0, 0,284 0,29 0,197 0,158 0,05 tl. 22 1,454 1,42 1,91 1,59 1,26 1,292 1,258 1,22 1,17 1,006 0,892 0,790 0,700 0,619 0,545 0,478 0,416 0,58 0,06 0,256 0,122 tl. 24 1,71 1,694 1,657 1,619 1,581 1,541 1,501 1,461 1,420 1,25 1,179 1,050 0,95 0,82 0,79 0,654 0,577 0,505 0,49 0,78 0,211 tl. 26 2,02 1,990 1,946 1,90 1,858 1,812 1,766 1,719 1,672 1,624 1,520 1,59 1,216 1,087 0,971 0,866 0,770 0,682 0,600 0,525 0,21 tl. 28 2,57 2,09 2,259 2,209 2,157 2,105 2,05 1,999 1,945 1,891 1,86 1,720 1,544 1,87 1,245 1,116 0,998 0,890 0,791 0,700 0,455 tl. 0 2,707 2,651 2,595 2,58 2,479 2,420 2,60 2,00 2,29 2,177 2,115 2,052 1,925 1,74 1,562 1,406 1,264 1,14 1,014 0,904 0,615 tl. 2,080,018 2,954 2,889 2,824 2,757 2,690 2,622 2,55 2,48 2,414 2,4 2,27 2,12 1,926 1,79 1,570 1,415 1,272 1,141 0,802 Únosnost desek CETRIS pro lokální zatíïení 1 pole F,500,000 (F) l tl. 16 0,767 0,750 0,72 0,714 0,695 0,62 0,546 0,47 0,410 0,56 0,08 0,265 0,226 0,190 0,157 0,127 0,098 0,072 0,047 0,024 2,500 2,000 tl. 2 mm tl. 0 mm tl. 28 mm tl. 26 m m 1,500 1,000 0,500 0,000 (l) 27

4 cementotřískových desek CETRIS ZátûÏová tabulka CETRIS zatíïení liniové nosník o 1 poli (platí napfi. pro urãování tlou Èky desky zatíïené liniov m zatíïením) Rozpûtí nosníkû Maximální zatíïení F (kn/m) l (mm) tl. 10 tl. 12 tl. 14 tl. 16 tl. 18 tl. 20 tl. 22 tl. 24 tl. 26 tl. 28 tl. 0 tl ,186 1,711 2,2,050,86 4,772 5,777 6,878 8,076 9,69 10,758 12, ,98 1,61 1,857 2,40,079,805 4,608 5,488 6,444 7,477 8,588 9, ,640 1,121 1,59 2,014 2,554,158,826 4,558 5,5 6,21 7,17 8, ,459 0,810 1,01 1,716 2,178 2,694,265,891 4,572 5,07 6,098 6, ,40 0,606 0,980 1,480 1,894 2,44 2,842,89,98 4,626 5,16 6, ,257 0,465 0,758 1,151 1,657 2,070 2,512 2,996,52 4,09 4,706 5, ,196 0,62 0,597 0,91 1,21 1,8 2,246 2,681,154,665 4,215 4, ,150 0,285 0,477 0,75 1,070 1,491 2,006 2,421 2,850,1,812 4, ,114 0,225 0,84 0,599 0,878 1,228 1,659 2,178 2,595,018,474, ,085 0,177 0,10 0,491 0,726 1,022 1,87 1,827 2,48 2,767,187, ,061 0,18 0,250 0,404 0,604 0,857 1,169 1,546 1,99 2,517 2,99, ,041 0,106 0,201 0,2 0,504 0,722 0,991 1,17 1,704 2,158 2,68, ,024 0,078 0,159 0,272 0,421 0,610 0,844 1,128 1,466 1,862 2,21 2, ,009 0,054 0,124 0,221 0,50 0,516 0,721 0,970 1,266 1,615 2,019 2, ,04 0,09 0,177 0,290 0,45 0,615 0,85 1,097 1,406 1,764 2, ,015 0,066 0,19 0,28 0,66 0,525 0,720 0,952 1,227 1,546 1, ,042 0,106 0,192 0,05 0,446 0,619 0,827 1,072 1,58 1, ,021 0,076 0,152 0,252 0,77 0,52 0,718 0,97 1,194 1, ,001 0,049 0,116 0,204 0,16 0,454 0,621 0,819 1,050 1, ,025 0,08 0,162 0,262 0,86 0,56 0,714 0,92 1, ,00 0,054 0,12 0,21 0,24 0,459 0,621 0,810 1,029 Únosnost desek CETRIS pro liniové zatíïení 1 pole F tl. 28 mm tl. 0 mm tl. 2 mm (F) tl. 26 mm l (l) 28

5 cementotřískových desek CETRIS ZátûÏová tabulka CETRIS zatíïení spojité nosník o 1 poli (platí napfi. pro urãování tlou Èky desky pouïité jako ztracené bednûní) Rozpûtí nosníkû l (mm) Maximální zatíïení q (kn/m2) tl ,860 6,004,416 2,099 1,60 0,91 0,628 0,47 0,04 0,210 0,140 0,088 0,048 0,016 tl ,112 10,449 5,976,701 2,424 1,652 1,159 0,829 0,600 0,46 0,16 0,225 0,156 0,102 0,060 0,025 tl. 14 2,24 14,857 9,560 5,948,920 2,695 1,911 1,87 1,024 0,76 0,572 0,428 0,19 0,2 0,165 0,111 0,067 0,02 0,002 tl. 16 0,496 19,47 1,429 8,947 5,920 4,091 2,922 2,19 1,596 1,208 0,922 0,708 0,544 0,416 0,15 0,25 0,169 0,116 0,071 0,05 0,004 tl. 18 8,628 24,61 17,028 12,444 8,496 5,892 4,227,11 2,40 1,787 1,80 1,075 0,842 0,660 0,516 0,401 0,08 0,22 0,169 0,116 0,072 tl. 20 tl. 22 tl. 24 tl. 26 tl. 28 tl. 0 tl. 2 0,440 21,05 15,9 11,720 8,148 5,864 4,6,276 2,517 1,959 1,540 1,220 0,971 0,77 0,616 0,488 0,8 0,297 0,225 0,164 25,505 18,657 14,212 10,910 7,870 5,86 4,424,414 2,672 2,115 1,689 1,56 1,094 0,884 0,714 0,575 0,460 0,64 0,284 0,84 22,24 16,944 1,17 10,281 7,641 5,808 4,496,5 2,810 2,256 1,825 1,484 1,212 0,991 0,810 0,661 0,57 0,42 26,124 19,916 15,660 12,615 9,778 7,448 5,780 4,555,66 2,92 2,8 1,951 1,604 1,2 1,094 0,904 0,745 0,612 0,28 2,128 18,192 14,661 12,048 9,64 7,282 5,752 4,60,724,040 2,499 2,066 1,715 1,428 1,191 0,994 0,828 26,580 20,91 16,860 1,861 11,580 9,018 7,17 5,724 4,64,801,16 2,60 2,172 1,819 1,527 1,284 1,080 0,272 2,825 19,21 15,801 1,205 11,007 8,72 7,009 5,696 4,674,867,221 2,698 2,269 1,915 1,620 1,72 Únosnost desek CETRIS pro spojité zatíïení 1 pole m m 2m tl. m 0m tl. m 8m 6m tl. 2 tl. 2 l (q) q (l) 29

6 cementotřískových desek CETRIS Tepelnû technické technickévlastnosti vlastnosti.4 Tepelně Tepelná vodivost neboli souãinitel tepelné vodivosti je nejv znamnûj í ukazatel stavebních materiálû z hlediska tepelné techniky. Cementotfiískové desky CETRIS díky svému dokonalému spojení dfieva a cementu bez pfiítomnosti vzdu n ch pórû jsou velmi dobr m vodiãem tepla. Z tohoto dûvodu nachází uplatnûní v ude tam, kde je poïadována pevnost materiálu s co nejmen ím tepeln m odporem, kter by zpûsoboval tepelné ztráty, Grafická závislost souãinitele tepelné vodivosti λ a tlou Èky materiálu d napfi. u podlahového vytápûní. Podlahovému topení je vûnována samostatná ãást v kapitole 7.10 Podlahové topení. λ = max. 0,287 W/mK (pfii hmotnostní vlhkosti 9 %) Pfii vy ích vlhkostech roste tepelná vodivost úmûrnû, nemûla by v ak pfiesáhnout hodnotu 0,5 W/mK. Tepelná vodivost desek CETRIS v závislosti na tlou Èce: Tlou Èka desek CETRIS (mm) Tepelná vodivost λ (W/mK) Tepeln odpor R (m2k/w) ,200 0,251 0,287 0,040 0,096 0,19 V e uvedené hodnoty tepelné vodivosti jsou namûfiené v suchém stavu, vliv vlhkosti na tepelnou vodivost v ak není zanedbateln. Se stoupající vlhkostí se zvy uje i tepelná vodivost materiálu, proto je vhodné udávat hodnotu tepelné vodivosti v ustálené vlhkosti desek CETRIS..5 Zvukovû izolaãní vlastnosti Podle vyhodnocení zkou ek akustick ch vlastností V zkumného ústavu pozemních staveb Praha mají desky CETRIS v borné akustické vlastnosti a jsou vhodné k oplá Èování lehk ch pfiíãek, stûn a stropû a lze je také pouïít jako zvukovû izolaãní podhledy. Cementotfiískové desky CETRIS mají nízkou pohltivost hluku, jsou tedy prvkem odraziv m. Pro zv ení akustické pohltivosti je tfieba desky CETRIS pouïít spolu s absorbãním materiálem. 0 Pro pouïití desek z akustického hlediska byly ovûfieny následující veliãiny: ztrátov ãinitel 0,01 rychlost ífiení podéln ch vln m/s materiálová konstanta 22,7 index Rw tl. 8, 10 mm 0 db tl. 12, 14 mm 1 db tl. 16, 20 mm 2 db tl. 24 mm db tl. 2 mm 4 db tl. 40 mm 5 db

7 cementotřískových desek CETRIS Neprůzvučnost stěnových konstrukcí opláštěných cementotřískovou deskou CETRIS Jednou z možností jak snížit přenos hluku od zdroje k příjemci je účinná protihluková ochrana. Schopnost stavebních konstrukcí přenášet a zeslabovat akustický výkon šířící se vzduchem zabezpečují akustické materiály (izolace apod.). Vzduchová neprůzvučnost je vlastnost konstrukce zvukově izolovat dvě sousední místnosti z hlediska zvuku přenášeného vzduchem. Základní pravidlo čím je hodnota vzduchové neprůzvučnosti vyšší, tím lépe! Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost Rw (db) vybraných stěnových konstrukcí opláštěných cementotřískovou deskou CETRIS byla změřená v laboratoři na vzorcích s předepsanou velikostí podle EN ISO 140- Akustika Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách Část : Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí. Pro ostatní skladby stěn a příček jsou hodnoty neprůzvučnosti uvedené v tabulce na str. 14 (kapitola Aplikace desek CETRIS v požární ochraně, přehled požárních stěn) stanoveny výpočtem. Vážená stavební neprůzvučnost R`w (db) změřená na konkrétní stavební konstrukci na stavbě. Z důvodu rozdílnosti podmínek pro měření (vliv bočních cest) jsou výsledky na stavbě vždy horší než v laboratoři. Pro stavební neprůzvučnost R`w (db) platí vztah: Orientační skladby požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách dle ČSN Akustika Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách Prostor Požadavky na zvukovou izolaci příček R w Navržená skladba Bytové domy jedna obytná místnost vícepokojového bytu Všechny ostatní místnosti téhož bytu, pokud nejsou funkční součástí chráněného prostoru 42 db minerální vlny, CETRIS 12 mm Bytové domy byt Všechny místnosti druhých bytů 52 db CETRIS 2 12 mm, CW profil mm minerální vlny, CETRIS 2 12 mm Veřejně používané prostory (schodiště, chodby apod.) 52 db CETRIS 2 12 mm, CW profil mm minerální vlny, CETRIS 2 12 mm Veřejně nepoužívané prostory (např. půdy) CETRIS 12 mm, CW profil mm minerální vlny, CETRIS 12 mm 52 db CETRIS 2 12 mm, CW profil mm minerální vlny, CETRIS 2 12 mm Průchody, podchody Hotely a ubytovací zařízení ložnicový prostor, pokoje hostů Pokoje jiných hostů Veřejně používané prostory (chodby, schodiště) Nemocnice, sanatoria lůžkové pokoje, pokoje lékařů Lůžkové pokoje, vyšetřovny R`w = Rw k (db) Prostory vedlejší a pomocné kde k je korekce závislá na vedlejších cestách šíření vzduchu (běžně k = 2 db, u složených konstrukcí je korekce větší a doporučuje se určit individuálně se znalostí okolí a bočních cest). Školy apod. Výukové prostory Výukové prostory Veřejně používané prostory Hlučné prostory (tělocvičny, dílny, jídelny) LA,max 85 db 42 db 52 db CETRIS 2 12 mm, CW profil mm minerální vlny, CETRIS 2 12 mm 7 db CETRIS 12 mm, CW profil 75, CETRIS 12 mm Kanceláře a pracovny Kanceláře a pracovny Pracovny se zvýšenými nároky na ochranu před hlukem 1

8 cementotřískových desek CETRIS Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti podle ČSN EN ISO 140- Stěna č. 1 d2 d1 D Složení: deska CETRIS tl. 14 mm dřevěný rám tl. 120 mm ORSIL Uni 2 60 mm sádrokartonová deska KNAUF GKB tl. 12,5 mm Vyhodnocení dle ČSN EN ISO R w (C; C tr) = 46 (-2; -6) db R (db) f (Hz) Frekvence Hz R 1/ okt. db 25,6 26,7,2 8,1 8,0 8,2 40,8 42,9 46,5 47,6 49,5 50,6 50,1 45,5 44,7 46,4 51,1 56,6 Stěna č. 2 Složení: deska CETRIS tl. 12 mm CW profil 75 mm deska CETRIS tl. 12 mm d D a d Vyhodnocení dle ČSN EN ISO R w (C; C tr) = 4 (-2; -5) db R (db) f (Hz) Frekvence Hz R 1/ okt. db 25,2 25,4 28,8 0,7 4,8 8, 8,9 41,7 45,0 47,7 49,7 50,7 50, 42, 8,7 47,5 48,6 56,2 Stěna č. d R (db) 70 d a D Vyhodnocení dle ČSN EN ISO R w (C; C tr) = 52 (-2; -5) db Složení: deska CETRIS tl. 12 mm CW profil 75 mm ORSIL Hardsil 60 mm deska CETRIS tl. 12 mm f (Hz) Frekvence Hz R 1/ okt. db,2 5, 8,5 40, 45,7 48,0 51,2 5,2 5,0 52, 54, 54,5 55,1 50,2 46,2 51,8 55,1 58,4 2

9 cementotřískových desek CETRIS 70 d Stěna č. 4 a D Vyhodnocení dle ČSN EN ISO R (db) 60 Rw (C; Ctr) = 56 (-1; -) db d 50 Složení: 2 deska CETRIS tl. 12 mm CW profil 75 mm ORSIL Hardsil 60 mm 2 deska CETRIS tl. 12 mm f (Hz) Frekvence Hz R 1/ okt. db 44,5 44,8 45,5 44, 48,4 49,8 52,4 54,2 54,0 55,2 57,5 58,4 60,4 59,0 55,2 61,4 64,4 67,6 Poznámka: Měření desek provedlo Centrum stavebního inženýrství, a. s. Praha, pracoviště Zlín v říjnu 2006 za následujích podmínek: Plocha zkušebního vzorku 10, m2, objem vysílací komory 90, m, objem přijímací komory 70 m, teplota C, relativní vlhkost % Parapropustnost.6 Paropropustnost Difuze je schopnost pronikání molekul plynu, páry, nebo kapaliny mezi molekuly pórovitého materiálu. V pfiípadû kdy pórovit materiál oddûluje dvû prostfiedí, mezi nimiï je rozdíl ãásteãn ch tlakû vodní páry, dochází k difuzi vodní páry. Difuze probíhá z prostfiedí, kde je ãásteãn tlak vodní páry vy í a dochází k ní v makrokapilárách, které mají prûmûr d > 10-7 m, protoïe v takov chto kapilárách nedochází ke kapilární kondenzaci. Difuze (faktor difuzního odporu) se zkou í dle âsn EN ISO Tepelnû vlhkostní chování stavebních materiálû a v robkû Stanovení prostupu vodní páry. Difuze je testována na pfiesnû definovaném vzorku, kter tûsnû uzavírá prostor zku ební misky obsahující buì vysou edlo (Silikagel) nebo nasycen roztok (mokrá miska). Sestava se umisèuje do zku ební komory s fiízenou teplotou a vlhkostí vzduchu. Z dûvodu rozdílného ãásteãného tlaku vodní páry mezi prostorem zku ební misky a komorou zaãnou vodní páry proudit skrz propustné vzorky. Pravideln m váïením sestavy se stanoví prostup vodní páry v ustáleném stavu. Schopnosti stavebních materiálû propou tût vodní páry difuzí je moïné vyjádfiit: souãinitelem difuzní vodivosti (difuze vodních par) δ faktorem difuzního odporu µ ekvivalentní difuzní tlou Èkou sd (minerální vlny dosahují hodnot 1 2, polystyren a beton hodnot , hydroizolace hodnot v tisících). Faktor difuzního odporu byl stanoven zkou kou podle âsn EN ISO u desek CETRIS s tímto v sledkem: pro tl. 8 mm (nejtenãí) µ = 52,8 pro tl. 40 mm (nejsilnûj í) µ = 69,2 Ekvivalentní difuzní tlou Èka sd (m) tlou Èka ekvivalentní vzduchové mezery je tlou Èka vrstvy klidného vzduchu, kter má stejn difuzní odpor jako zku ební vzorek. Pro cementofiískovou desku CETRIS je ekvivalentní difuzní tlou Èka obecnû sd = µ x d, kde d je tlou Èka materiálu, tzn.: pro tl. 8 mm (nejtenãí) sd = 52,8 x 0,008 = 0,4 m pro tl. 40 mm (nejsilnûj í) sd = 69,2 x 0,040 = 2,78 m pro jiné tlou Èky (obecnû) sd = µ x d d tlou Èka desky CETRIS v m µ interpolovaná hodnota z tabulky (pro tl mm) Mezi tûmito hodnotami hodnotami jsou pfiesnû definované vztahy. Souãinitelem difuzní vodivosti (difuze vodních par) δ (s) je souãin propustnosti vodní páry a tlou Èky homogenního vzorku. Souãinitel byl stanoven u cementotfiískové desky CETRIS v roce 1991 (dle âsn , testována tl. 12 mm) hodnotou 0,0029 x 10-9 s, nebo 8,604 x 10-6 g/mhpa. Více uïívaná je hodnota faktoru difuzního odporu µ (bez rozmûru), coï je podíl souãinitele difuzní vodivosti vodní páry a stavebního materiálu. Faktor vyjadfiuje, kolikrát vût í je difuzní odpor stavebního materiálu ve srovnání s vrstvou vzduchu o stejné tlou Èce a teplotû, platí tedy ãím vy í hodnota odporu tím ménû propustn materiál Tlou Èka desky CETRIS (mm) µ sd (m) tl. 8 52,8 0,4 tl. 10 5,7 0,54 tl ,6 0,66 tl ,5 0,78 tl ,4 0,90 tl , 1,0 tl ,2 1,16 tl ,1 1,0 tl ,44 tl ,9 1,58 tl ,8 1,7 tl. 0 62,7 1,88 tl. 2 6,6 2,04 tl ,21 tl. 6 66,4 2,9 tl. 8 67,8 2,58 tl ,2 2,78

10 cementotřískových desek CETRIS.7 Požární vlastnosti Klasifikace cementotřískové desky podle třídy reakce na oheň dle evropské normy Pro jednotnou klasifikaci stavebních materiálů byl zaveden nový systém, který byl kompletován a implementován jako norma EN Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň. Tento nový systém odstraňuje v dané oblasti principiální rozdíly v národních systémech zemí EU, jako závažnou překážku ve vzájemném obchodu. Další jeho výhodou je přesnější hodnocení stavebních výrobků. Podle nových zkušebních norem se těsněji blíží výsledkům velkorozměrových zkoušek, tj. chování při reálném požáru. Pro klasifikaci cementotřísková desky CETRIS, podle její reakce na oheň byly využity výsledky zkoušek podle následujících evropských norem: ČSN EN ISO 1182:2002 Zkouška nehořlavosti ČSN EN ISO 1716:2002 Stanovení spalného tepla EN 182:2002 Zkouška jednotlivým hořícím předmětem (SBI) EN ISO :2002 Zkouška zápalnosti malým zdrojem plamene (zkouška zápalnosti) Na základě těchto zkoušek provedených v IBS Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Linz (Rakousko) je cementotřísková deska CETRIS zařazena do třídy A2. Její dopňková klasifikace podle tvorby kouře je s1, podle plameně hořících kapek (částic) je d0, to znamená, že po úpravě je klasikace A2-s1,d0. Tento výsledek je platný pro klasifikaci chování při požáru s vyjímkou podlahových krytin. Cementotřísková deska je klasifikována (zatříděna) i dle dalších národních norem: dle DIN 4102 (Zulasung Z , provedl Forschungs und Materialprufungsanstalt Stuttgart Otto Graf Institut, protokol č a, č b, č /02a),) do třídy B1 schwer entflambar (těžce vzplanutelný) dle PN-B-02874:1996 (Protokol č. NP-595/02/JF, provedl ) klasifikace niezapalny..8 Odolnost desky vůči obloukovému výboji vysokého napětí a nízké intenzity Nová aplikace cementotřískové desky CETRIS Cementotřísková deska CETRIS je univerzální deskový materiál pro užití v interiéru a exteriéru. Oproti jiným deskovým materiálům vyniká především díky vysoké odolnosti vůči povětrnostním vlivům, ohni, mechanickému porušení a užitím v náročných technologických prostorech. Na základě poptávky ze strany elektrárenských distribučních společností byla cementotřísková deska CETRIS odzkoušena na odolnost vůči obloukovému výboji vysokého napětí a nízké intenzity dle ČSN EN :1998 (IEC 61621:1997). Odůvodnění: Průměrná i minimální hodnota naměřených časů do vytvoření vodivé cesty je menší než vypínací časy ochran vedení distribučních sítí vysokého i nízkého napětí. Toto testování proběhlo v měsíci květnu 200 v Elektrotechnickém zkušebním ústavu v Praze - Tróji na zkušebním zařízení MICAfiL ART 68 s tímto výsledkem pro desku CETRIS, tloušťky 10 mm: minimální doba do vytvoření vodivé cesty 14 s průměrná doba do vytvoření vodivé cesty 180,25 s Cementotřísková deska CETRIS vyhovuje svoji odolností vůči elektrickému oblouku v prostorech s vedením vysokého napětí (kolektory). 4

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29 x = max. 900 mm Index zvukové pohltivosti 3 2.4 α w = 0,25 0,85 (dle vzoru a ) Koeficient potlačení hluku NRC 0,45 0,90 l = max. 320 mm 2.3 2.1 1 2.5 2.2 y = max. 1 000 mm Zvuková nebylo měřeno Alternativy

Více

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Historie společnosti celosvětově 1932 - bratři Dr. Alfons a Karl Knauf - založili podnik Knauf Rheinische

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.zacnetesetrit.cz Podporujeme program Zelená úsporám Plovoucí podlaha základ zvukové pohody v interiéru Proč používat tepelné a akustické

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Materiály protipožární (nátěry, nástřiky, obklady) Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

14. Zvuková izolace. 14.1 Základní pojmy a definice. c 1

14. Zvuková izolace. 14.1 Základní pojmy a definice. c 1 14. Zvuková izolace Zvuková izolace 14.1 Základní pojmy a definice Zvuk je mechanické vlnění a pohyb částic pružného prostředí kolem rovnovážné polohy. Slyšitelný zvuk je akustické kmitání v kmitočtech,

Více

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.rockwool.cz Plovoucí podlaha základ zvukové pohody v interiéru Proč používat tepelné a akustické izolace? Tepelné izolace používáme

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

Protokol č. V- 213/09

Protokol č. V- 213/09 Protokol č. V- 213/09 Stanovení součinitele prostupu tepla U, lineárního činitele Ψ a teplotního činitele vnitřního povrchu f R,si podle ČSN EN ISO 10077-1, 2 ; ČSN EN ISO 10211-1, -2, a ČSN 73 0540 Předmět

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Podlahy CZ leden 2013 Podlahy

Podlahy CZ leden 2013 Podlahy Podlahy CZ leden 2013 Podlahy Úvod Jednou z nejdůležitějších konstrukcí ve stavebním objektu jsou podlahy jakožto lícová povrchová úprava nosné stropní konstrukce, která slouží k přenášení užitného zatížení

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář

NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA IZOLACE puren PIR Prezentující : Luděk Kovář SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z PIR desek, mechanicky kotvená, [U=0,22

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

Izolační materiály Konstrukční trendy Energetická efektivita - úspory. Ing. Libor Urbášek

Izolační materiály Konstrukční trendy Energetická efektivita - úspory. Ing. Libor Urbášek Izolační materiály Konstrukční trendy Energetická efektivita - úspory Ing. Libor Urbášek Obsah prezentace: 1. Sortiment izolací (MW, EPS, XPS, PUR, PIR, FP, VIP) 2. Vlastnosti izolací tepelné / akustické

Více

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, 641 00 Brno, fax. 546 21 73 84, mobil: 732 58 44 89, e-mail: info@polycarbonate.cz

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, 641 00 Brno, fax. 546 21 73 84, mobil: 732 58 44 89, e-mail: info@polycarbonate.cz MULTICLEARTM je řada vysoce kvalitních etrudovaných dutinkových polycarbonátových desek. Výrobní zařízení řady MULTICLEAR má tu nejnovější techologii vybudovu se zaměřením na vysokou kvalitu výroby a pružné

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Webová stránka. Literatura CD-ROM. www.styrofoameurope.com. Aktuální informace o tepelné izolaci STYROFOAM:

Webová stránka. Literatura CD-ROM. www.styrofoameurope.com. Aktuální informace o tepelné izolaci STYROFOAM: Webová stránka Aktuální informace o tepelné izolaci STYROFOAM: www.styrofoameurope.com CD-ROM Všechny brožury, informace k zadání a detaily CAD můžete získat i v digitální podobě Literatura Rádi Vám pošleme

Více

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN Aplikace desek CETRIS Problematika požární ochrany stavebních konstrukcí Svislé stěnové konstrukce Vodorovné konstrukce podhledy Vodorovné konstrukce stropy a podlahy Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

ČSN EN ISO 9001:2009 PROMASPRAY T. tepelně izolační nástřik na stavební konstrukce. www.promatpraha.cz

ČSN EN ISO 9001:2009 PROMASPRAY T. tepelně izolační nástřik na stavební konstrukce. www.promatpraha.cz ČSN EN ISO 9001:2009 PROMASPRAY T tepelně izolační nástřik na stavební konstrukce PROMASPRAY T PROMASPRAY T Jednosložková suchá omítková směs pro použití ve stavebnictví Úvod PROMASPRAY T je průmyslově

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 1: VELIČINY A JEDNOTKY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen. autorizace Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.cz Zodpovědný projektant Ing. Petr Boháč Projektant PBŘ Taťána

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH Miloslav Novotný 1 Abstrakt Dvouplášťové ploché střechy jsou v současné době vzhledem k zásadnímu zvýšení kvality materiálů pro jednoplášťové ploché střechy (tepelné

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

STAVEBNÍ FYZIKA Tepelné mosty

STAVEBNÍ FYZIKA Tepelné mosty Obecně jsou části stavebních konstrukcí, ve kterých dochází z důvodů materiálových nebo konstrukčních k vyšším ztrátám tepla než v okolních stavebních konstrukcích. Tyto zvýšené ztráty tepla mají za následek

Více

Minerální izolace a ECOSE Technology. Ing. Milan Pokrivčák, MBA Mobil: 602 627 219 milan.pokrivcak@knaufinsulation.com

Minerální izolace a ECOSE Technology. Ing. Milan Pokrivčák, MBA Mobil: 602 627 219 milan.pokrivcak@knaufinsulation.com Minerální izolace a ECOSE Technology Ing. Milan Pokrivčák, MBA Mobil: 602 627 219 milan.pokrivcak@knaufinsulation.com Druhy materiálů používaných pro tepelnou izolaci stavebních konstrukcí Anorganické

Více

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox WL 100

Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox WL 100 1 / 5 Prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku StoPox WL 100 Identifikační kód typu produktu PROD0607 StoPox WL 100 Použití EN 1504-2: Výrobek pro ochranu povrchu povrchová úprava ochrana proti vniknutí

Více

P r o t o k o l. č. 010 024077. o zkouškách betonových bloků GRAFITO

P r o t o k o l. č. 010 024077. o zkouškách betonových bloků GRAFITO Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka 0100 - Praha Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.5, Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.podle ČSN EN ISO/IEC 17 025 Prosecká 811/76a, 190

Více

Ploché střechy CZ. leden 2013. Ploché střechy

Ploché střechy CZ. leden 2013. Ploché střechy Ploché střechy CZ leden 2013 Ploché střechy Úvod Pro prodloužení životnosti budovy a snížení energetických ztrát je nevyhnutelná dokonalá realizace ploché střechy. Plochá střecha, podobně jako jiné stavební

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 5 let záruky ROCKWOOL ECOROCK FF Kompletní fasádní zateplovací systém ÚSPORA NÁKLADŮ KOMFORT BYDLENÍ PESTRÁ PALETA BAREV POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Vhodný pro každou stěnu! Zateplovací systém ECOROCK FF na fasádě

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Více

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice Autorizovaná osoba 204 rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice vydává ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

Tepelné vlastnosti dfieva

Tepelné vlastnosti dfieva ZPRACOVÁNÍ D EVA část 2, díl 5, kapitola 1, str. 15 propustnost dřeva ovlivňují ztenčeniny buněčné stěny, je znatelný vliv bradavičnaté W vrstvy, jejíž přítomnost může jinak malou propustnost jehličnatých

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Systémy odolávající nárazu Acoustichoc & Související systémy

Systémy odolávající nárazu Acoustichoc & Související systémy Systémy odolávající nárazu Acoustichoc & Související systémy Nová velikost panelů 600 x 600 mm Nabídka přizpůsobená specifickému prostředí Vysoký útlum zvuku Výběr ze 7 barev Test odolnosti vůči nárazu

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

New York, USA POLYCON AURA. Vzhled. Základní INFORMACE

New York, USA POLYCON AURA. Vzhled. Základní INFORMACE Aura New York, USA POLYCON AURA Základní INFORMACE Vzhled Sklovláknobeton POLYCON je nehořlavý (A1) betonový kompozit, který díky svým vlastnostem, rozšiřuje možnosti architektonických požadavků v řešení

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z TECHNICKÝ LIST SAKRET ZM 10 cementová malta Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro zdění G třídy M 10 dle ČSN EN 998-2, ZA příloha. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI

VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. Ing. Petr Slanina Stavební fakulta ČVUT v Praze VLIV KOTVENÍ PAROTĚSNÍCÍ VRSTVY NAJEJÍ VLASTNOSTI ABSTRAKT Při jednoduchém výpočtu zkondenzovaného množství vlhkosti uvnitř

Více

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů IZOLAČNÍ DSKY IZOLAČNÍ DSKY 3.. IZOLAČNÍ DSKA Izolační deska je pro systémy podlahového vytápění nesmírně důležitá. její funkcí je: omezit rozptyl tepla směrem dolů snížit tepelnou hmotnost (setrvačnost)

Více

Ecophon Focus Fixiform E

Ecophon Focus Fixiform E Ecophon Focus Fixiform E Systém Ecophon Focus Fixiform E se použáví k vytvoření zřetelného přechodu mezi různými úrovněmi stropu. Je instalován buď z důvodů inženýrských sítí a jiných provozních instalací

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce Obvodová stěna s předstěnou U=0,18 W/m 2.K Materiál l [W.m 1.K 1 ] m Třída 12,5 Sádrovláknitá deska Fermacell 0,320 13,00 A2 40 Dřevovláknitá izolace Steico Flex/ latě 40x50 0,038 0,50 E 160 Dřevovláknitá

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec. ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.1. 2014 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o. Construction Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor Sika CZ, s.r.o. Oblasti použití Izolace spodní stavby, základů vlivy dešťová a podzemní voda, humusové kyseliny rozpouštěcí posypové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Kolektor: SK 218 Objednatel:

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek.

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek. DEK TAHÁK SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE Název Charakteristika Používá se pro vytvoření tepelněizolační vrstvy DEKWOOL

Více

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí Přehled výrobků staráme se o vaše zdraví a pohodlí Samozřejmě lépe izolovat DŘEVO A KONOPÍ - DARY PŘÍRODY Dřevo jako přírodní obnovitelný stavební

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

STAVEBNÍ SYSTÉM PRO VÝSTAVBU MONTOVANÝCH RODINNÝCH DOMŮ, STAVEB A NÁSTAVEB. LindabConstruline

STAVEBNÍ SYSTÉM PRO VÝSTAVBU MONTOVANÝCH RODINNÝCH DOMŮ, STAVEB A NÁSTAVEB. LindabConstruline STAVEBNÍ SYSTÉM PRO VÝSTAVBU MONTOVANÝCH RODINNÝCH DOMŮ, STAVEB A NÁSTAVEB LindabConstruline obvodové stěny, vnitřní nosné stěny, příčky, stropy a střechy s využitím technologie LindabConstruline, sádrovláknitých

Více

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

Seminář dne 31. 10. 2011 Lektoři: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.

Seminář dne 31. 10. 2011 Lektoři: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. Seminář dne 31. 10. 2011 Lektoři: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. SŠSaD Frýdek-Místek, Pionýrů 2069 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů

Více

Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance

Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance 2015-2016 Luxusní vinylové dílce Volně kladené dlaždice a lamely Tkané vinylové čtverce Vytváříme atmosféru Architekti, interiéroví designéři a firmy zabývající

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

POŽÁRNÍ ODOLNOST A BEZPEČNOST STAVEB ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Autor: Ing. Karel Sedláček, Ph.D.

POŽÁRNÍ ODOLNOST A BEZPEČNOST STAVEB ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Autor: Ing. Karel Sedláček, Ph.D. POŽÁRNÍ ODOLNOST A BEZPEČNOST STAVEB ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE Autor: Ing. Karel Sedláček, Ph.D. CZ.1.07/1.1.07/02.0099 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních

Více

Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby

Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby Obsah požární strana Úvod 4 5 Základní pojmy 6 7 Příčky Rigips sádrokartonové EI 15 EI 120 8 14 Vysoké příčky Rigips EI 60 EI 90 15 16 Maximální výšky

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c.

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c. ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: web: www.e-c.cz tel.: Vykonzolovaný železobetonový balkón o délce m může mít z hlediska energetiky stejné tepelné

Více