Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS. Základní vlastnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS. Základní vlastnosti 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8"

Transkript

1 cementotřískových desek CETRIS Lineární roztažnost Zátěžové tabulky Tepelně technické vlastnosti Zvukově izolační vlastnosti Parapropustnost Požární vlastnosti Odolnost desky vůči blokovému výboji vysokého napětí a nízké intenzity

2 cementotřískových desek CETRIS.1 Tabulka základních fyzikálně mechanických vlastností cementotřískových desek CETRIS Normové hodnoty Průměrné hodnoty skutečně dosahované Objemová hmotnost dle ČSN EN 2 min kg/m 150 kg/m Pevnost v tahu za ohybu dle ČSN EN 10 min. 9,0 N/mm 2 min. 11,5 N/mm 2 Modul pružnosti dle ČSN EN 10 min N/mm 2 min N/mm 2 Pevnost v tahu kolmo na rovinu desky dle ČSN EN 19 min. 0,5 N/mm 2 min. 0,6 N/mm 2 Hmotnostní rovnovážná vlhkost při 20 a relativní vlhkosti 50 % dle EN ± % 9,5 % Lineární roztažnost při změně vlhkosti vzduchu z 5% na 85% při 2 C dle ČSN EN max. 0,122 % Součinitel tepelné roztažnosti dle ČSN EN K -1 Nasákavost desky při uložení ve vodě po dobu 24 hodin max. 16 % Tloušťkové bobtnání při uložení ve vodě po dobu 24 hodin max. 1,5 % max. 0,28 % Součinitel tepelné vodivosti dle ČSN EN tl. 8 mm 0,200 W/mK tl. 22 mm 0,251 W/mK tl. 40 mm 0,287 W/mK Vzduchová neprůzvučnost dle ČSN tl. 8 mm 0 db tl. 24 mm db tl. 40 mm 5 db Faktor difuzního odporu dle ČSN EN ISO tl. 8 mm 52,8 tl. 40 mm 69,2 Hmotnostní aktivita Ra Bq/kg 22 Bq/kg Index hmotnostní aktivity I = 0,5 I = 0,21 Rozlupčivost po cyklování ve vlhkém prostředí dle ČSN EN 21 min. 0, N/mm 2 min. 0,41 N/mm 2 Tloušťkové bobtnání po cyklování ve vlhkém prostředí dle ČSN EN 21 max. 1,5 % max. 0,1 % Mrazuvzdornost při 100 cyklech dle ČSN EN 128 R L > 0,7 R L = 0,97 Odpad po 100 cyklech Odpad po 100 cyklech Odolnosti povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek ČSN max. 800 g/m 2 (metoda A) max. 20,4 g/m 2 (metoda A) Odpad po 75 cyklech Odpad po 100 cyklech max. 800 g/m 2 (metoda C) max. 47,8 g/m 2 (metoda C) Odolnost vůči obloukovému výboji vysokého napětí a nízké intenzity dle EN tl. 10 mm min. 14 sec ph desky 12,5 Součinitel smykového tření ČSN statický μ s = 0,7 dynamický μ d = 0,76 Tabulka základních požárních vlastností Reakce na oheň dle EN Index šíření plamene po povrchu dle ČSN Lineární roztaïnost Jednou z vlastností v robkû, které obsahují podíl dfievní hmoty, je lineární roztaïnost a smr tûní pfii zmûnách vlhkosti ovzdu í. Toto se t ká i desek CETRIS a pfii jejich pouïití je nutno s touto vlastností poãítat a umoïnit deskám CETRIS dilatovat. U oplá tûní svisl ch konstrukcí se dilatace vyná í po 1250 mm v ífice 4 5 mm, po 50 mm v ífice 12 mm. U nosn ch vodorovn ch konstrukcí (napfi. podlahy) se desky CETRIS kladou na sraz a dilataãní spáry se vytvofií okolo stûn v ífice min. 15 mm. Rozmûrové zmûny nemají vliv na kvalitu ani na trvanlivost desek CETRIS. Dosažená hodnota A2-s1,d0 i = 0 mm/min desorpce sorpce Lineární zmûna desek CETRIS vlivem vlhkosti 26

3 cementotřískových desek CETRIS. ZátûÏové tabulky Statick v poãet únosnosti desek CETRIS byl proveden pro uloïení desek na nosnících (desky pûsobí jako spojit nosník). SpolupÛsobení jednotliv ch desek CETRIS u nosníkû o dvou a více polích je zaji tûno slepením spoje na pero a dráïku, u men ích tlou tûk slepením hran. V poãet byl proveden za pfiedpokladu pruïného chování materiálu a pfii respektování následujících mechanicko-fyzikálních vlastností: V poãtem se ovûfiilo, Ïe pro únosnost desek CETRIS je rozhodující soustfiedûné zatíïení. V následujících tabulkách a grafech je uvaïováno zatíïení na plochu 50 x 50 mm uprostfied desky ífiky min. 1 m (dle EN). Statick v poãet dále pfiedpokládá, Ïe zatíïení pûsobí pfiímo na povrch desky. Uvedené podklady nelze uïít pro fie ení podlahov ch konstrukcí. Vzorové fie ení podlah z desek CETRIS a zátûïové tabulky tûchto podlah jsou uvedeny v kapitole ã. 7 Podlahové systémy CETRIS. pevnost v tahu za ohybu min. 9 Nmm-2 modul pruïnosti min Nmm-2 objemová hmotnost 1400 kg/m Pfii stanovení únosnosti byl zapoãítán vliv vlastní tíhy desky. Maximální normálová napûtí v krajních vláknech pfii zatíïení nepfiesáhnou,60 Nmm-2 (je dosaïeno 2,5 násobné bezpeãnosti). Maximální pruïn prûhyb od provozního zatíïení vãetnû vlastní tíhy nepfiesáhne 1/00 rozpûtí. ZátûÏová tabulka CETRIS zatíïení soustfiedûné nosník o 1 poli (platí napfi. pro urãování tlou Èky desky podhledu zatíïeného osamûl m bfiemenem) Rozpûtí nosníkû l (mm) Maximální zatíïení F (kn) tl. 10 0,298 0,291 0,250 0,205 0,170 0,141 0,117 0,097 0,078 0,062 0,047 0,0 0,020 0,007 tl. 12 0,41 0,420 0,410 0,61 0,02 0,255 0,216 0,18 0,154 0,128 0,105 0,084 0,065 0,047 0,00 0,014 tl. 14 0,587 0,57 0,559 0,545 0,489 0,417 0,57 0,07 0,26 0,225 0,191 0,160 0,12 0,106 0,082 0,060 0,09 0,020 0,001 tl. 18 0,972 0,951 0,929 0,906 0,88 0,860 0,789 0,688 0,601 0,526 0,461 0,402 0,49 0,01 0,257 0,217 0,179 0,144 0,112 0,082 0,00 tl. 20 1,201 1,175 1,148 1,121 1,09 1,065 1,06 0,958 0,842 0,741 0,654 0,576 0,506 0,44 0,85 0, 0,284 0,29 0,197 0,158 0,05 tl. 22 1,454 1,42 1,91 1,59 1,26 1,292 1,258 1,22 1,17 1,006 0,892 0,790 0,700 0,619 0,545 0,478 0,416 0,58 0,06 0,256 0,122 tl. 24 1,71 1,694 1,657 1,619 1,581 1,541 1,501 1,461 1,420 1,25 1,179 1,050 0,95 0,82 0,79 0,654 0,577 0,505 0,49 0,78 0,211 tl. 26 2,02 1,990 1,946 1,90 1,858 1,812 1,766 1,719 1,672 1,624 1,520 1,59 1,216 1,087 0,971 0,866 0,770 0,682 0,600 0,525 0,21 tl. 28 2,57 2,09 2,259 2,209 2,157 2,105 2,05 1,999 1,945 1,891 1,86 1,720 1,544 1,87 1,245 1,116 0,998 0,890 0,791 0,700 0,455 tl. 0 2,707 2,651 2,595 2,58 2,479 2,420 2,60 2,00 2,29 2,177 2,115 2,052 1,925 1,74 1,562 1,406 1,264 1,14 1,014 0,904 0,615 tl. 2,080,018 2,954 2,889 2,824 2,757 2,690 2,622 2,55 2,48 2,414 2,4 2,27 2,12 1,926 1,79 1,570 1,415 1,272 1,141 0,802 Únosnost desek CETRIS pro lokální zatíïení 1 pole F,500,000 (F) l tl. 16 0,767 0,750 0,72 0,714 0,695 0,62 0,546 0,47 0,410 0,56 0,08 0,265 0,226 0,190 0,157 0,127 0,098 0,072 0,047 0,024 2,500 2,000 tl. 2 mm tl. 0 mm tl. 28 mm tl. 26 m m 1,500 1,000 0,500 0,000 (l) 27

4 cementotřískových desek CETRIS ZátûÏová tabulka CETRIS zatíïení liniové nosník o 1 poli (platí napfi. pro urãování tlou Èky desky zatíïené liniov m zatíïením) Rozpûtí nosníkû Maximální zatíïení F (kn/m) l (mm) tl. 10 tl. 12 tl. 14 tl. 16 tl. 18 tl. 20 tl. 22 tl. 24 tl. 26 tl. 28 tl. 0 tl ,186 1,711 2,2,050,86 4,772 5,777 6,878 8,076 9,69 10,758 12, ,98 1,61 1,857 2,40,079,805 4,608 5,488 6,444 7,477 8,588 9, ,640 1,121 1,59 2,014 2,554,158,826 4,558 5,5 6,21 7,17 8, ,459 0,810 1,01 1,716 2,178 2,694,265,891 4,572 5,07 6,098 6, ,40 0,606 0,980 1,480 1,894 2,44 2,842,89,98 4,626 5,16 6, ,257 0,465 0,758 1,151 1,657 2,070 2,512 2,996,52 4,09 4,706 5, ,196 0,62 0,597 0,91 1,21 1,8 2,246 2,681,154,665 4,215 4, ,150 0,285 0,477 0,75 1,070 1,491 2,006 2,421 2,850,1,812 4, ,114 0,225 0,84 0,599 0,878 1,228 1,659 2,178 2,595,018,474, ,085 0,177 0,10 0,491 0,726 1,022 1,87 1,827 2,48 2,767,187, ,061 0,18 0,250 0,404 0,604 0,857 1,169 1,546 1,99 2,517 2,99, ,041 0,106 0,201 0,2 0,504 0,722 0,991 1,17 1,704 2,158 2,68, ,024 0,078 0,159 0,272 0,421 0,610 0,844 1,128 1,466 1,862 2,21 2, ,009 0,054 0,124 0,221 0,50 0,516 0,721 0,970 1,266 1,615 2,019 2, ,04 0,09 0,177 0,290 0,45 0,615 0,85 1,097 1,406 1,764 2, ,015 0,066 0,19 0,28 0,66 0,525 0,720 0,952 1,227 1,546 1, ,042 0,106 0,192 0,05 0,446 0,619 0,827 1,072 1,58 1, ,021 0,076 0,152 0,252 0,77 0,52 0,718 0,97 1,194 1, ,001 0,049 0,116 0,204 0,16 0,454 0,621 0,819 1,050 1, ,025 0,08 0,162 0,262 0,86 0,56 0,714 0,92 1, ,00 0,054 0,12 0,21 0,24 0,459 0,621 0,810 1,029 Únosnost desek CETRIS pro liniové zatíïení 1 pole F tl. 28 mm tl. 0 mm tl. 2 mm (F) tl. 26 mm l (l) 28

5 cementotřískových desek CETRIS ZátûÏová tabulka CETRIS zatíïení spojité nosník o 1 poli (platí napfi. pro urãování tlou Èky desky pouïité jako ztracené bednûní) Rozpûtí nosníkû l (mm) Maximální zatíïení q (kn/m2) tl ,860 6,004,416 2,099 1,60 0,91 0,628 0,47 0,04 0,210 0,140 0,088 0,048 0,016 tl ,112 10,449 5,976,701 2,424 1,652 1,159 0,829 0,600 0,46 0,16 0,225 0,156 0,102 0,060 0,025 tl. 14 2,24 14,857 9,560 5,948,920 2,695 1,911 1,87 1,024 0,76 0,572 0,428 0,19 0,2 0,165 0,111 0,067 0,02 0,002 tl. 16 0,496 19,47 1,429 8,947 5,920 4,091 2,922 2,19 1,596 1,208 0,922 0,708 0,544 0,416 0,15 0,25 0,169 0,116 0,071 0,05 0,004 tl. 18 8,628 24,61 17,028 12,444 8,496 5,892 4,227,11 2,40 1,787 1,80 1,075 0,842 0,660 0,516 0,401 0,08 0,22 0,169 0,116 0,072 tl. 20 tl. 22 tl. 24 tl. 26 tl. 28 tl. 0 tl. 2 0,440 21,05 15,9 11,720 8,148 5,864 4,6,276 2,517 1,959 1,540 1,220 0,971 0,77 0,616 0,488 0,8 0,297 0,225 0,164 25,505 18,657 14,212 10,910 7,870 5,86 4,424,414 2,672 2,115 1,689 1,56 1,094 0,884 0,714 0,575 0,460 0,64 0,284 0,84 22,24 16,944 1,17 10,281 7,641 5,808 4,496,5 2,810 2,256 1,825 1,484 1,212 0,991 0,810 0,661 0,57 0,42 26,124 19,916 15,660 12,615 9,778 7,448 5,780 4,555,66 2,92 2,8 1,951 1,604 1,2 1,094 0,904 0,745 0,612 0,28 2,128 18,192 14,661 12,048 9,64 7,282 5,752 4,60,724,040 2,499 2,066 1,715 1,428 1,191 0,994 0,828 26,580 20,91 16,860 1,861 11,580 9,018 7,17 5,724 4,64,801,16 2,60 2,172 1,819 1,527 1,284 1,080 0,272 2,825 19,21 15,801 1,205 11,007 8,72 7,009 5,696 4,674,867,221 2,698 2,269 1,915 1,620 1,72 Únosnost desek CETRIS pro spojité zatíïení 1 pole m m 2m tl. m 0m tl. m 8m 6m tl. 2 tl. 2 l (q) q (l) 29

6 cementotřískových desek CETRIS Tepelnû technické technickévlastnosti vlastnosti.4 Tepelně Tepelná vodivost neboli souãinitel tepelné vodivosti je nejv znamnûj í ukazatel stavebních materiálû z hlediska tepelné techniky. Cementotfiískové desky CETRIS díky svému dokonalému spojení dfieva a cementu bez pfiítomnosti vzdu n ch pórû jsou velmi dobr m vodiãem tepla. Z tohoto dûvodu nachází uplatnûní v ude tam, kde je poïadována pevnost materiálu s co nejmen ím tepeln m odporem, kter by zpûsoboval tepelné ztráty, Grafická závislost souãinitele tepelné vodivosti λ a tlou Èky materiálu d napfi. u podlahového vytápûní. Podlahovému topení je vûnována samostatná ãást v kapitole 7.10 Podlahové topení. λ = max. 0,287 W/mK (pfii hmotnostní vlhkosti 9 %) Pfii vy ích vlhkostech roste tepelná vodivost úmûrnû, nemûla by v ak pfiesáhnout hodnotu 0,5 W/mK. Tepelná vodivost desek CETRIS v závislosti na tlou Èce: Tlou Èka desek CETRIS (mm) Tepelná vodivost λ (W/mK) Tepeln odpor R (m2k/w) ,200 0,251 0,287 0,040 0,096 0,19 V e uvedené hodnoty tepelné vodivosti jsou namûfiené v suchém stavu, vliv vlhkosti na tepelnou vodivost v ak není zanedbateln. Se stoupající vlhkostí se zvy uje i tepelná vodivost materiálu, proto je vhodné udávat hodnotu tepelné vodivosti v ustálené vlhkosti desek CETRIS..5 Zvukovû izolaãní vlastnosti Podle vyhodnocení zkou ek akustick ch vlastností V zkumného ústavu pozemních staveb Praha mají desky CETRIS v borné akustické vlastnosti a jsou vhodné k oplá Èování lehk ch pfiíãek, stûn a stropû a lze je také pouïít jako zvukovû izolaãní podhledy. Cementotfiískové desky CETRIS mají nízkou pohltivost hluku, jsou tedy prvkem odraziv m. Pro zv ení akustické pohltivosti je tfieba desky CETRIS pouïít spolu s absorbãním materiálem. 0 Pro pouïití desek z akustického hlediska byly ovûfieny následující veliãiny: ztrátov ãinitel 0,01 rychlost ífiení podéln ch vln m/s materiálová konstanta 22,7 index Rw tl. 8, 10 mm 0 db tl. 12, 14 mm 1 db tl. 16, 20 mm 2 db tl. 24 mm db tl. 2 mm 4 db tl. 40 mm 5 db

7 cementotřískových desek CETRIS Neprůzvučnost stěnových konstrukcí opláštěných cementotřískovou deskou CETRIS Jednou z možností jak snížit přenos hluku od zdroje k příjemci je účinná protihluková ochrana. Schopnost stavebních konstrukcí přenášet a zeslabovat akustický výkon šířící se vzduchem zabezpečují akustické materiály (izolace apod.). Vzduchová neprůzvučnost je vlastnost konstrukce zvukově izolovat dvě sousední místnosti z hlediska zvuku přenášeného vzduchem. Základní pravidlo čím je hodnota vzduchové neprůzvučnosti vyšší, tím lépe! Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost Rw (db) vybraných stěnových konstrukcí opláštěných cementotřískovou deskou CETRIS byla změřená v laboratoři na vzorcích s předepsanou velikostí podle EN ISO 140- Akustika Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách Část : Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí. Pro ostatní skladby stěn a příček jsou hodnoty neprůzvučnosti uvedené v tabulce na str. 14 (kapitola Aplikace desek CETRIS v požární ochraně, přehled požárních stěn) stanoveny výpočtem. Vážená stavební neprůzvučnost R`w (db) změřená na konkrétní stavební konstrukci na stavbě. Z důvodu rozdílnosti podmínek pro měření (vliv bočních cest) jsou výsledky na stavbě vždy horší než v laboratoři. Pro stavební neprůzvučnost R`w (db) platí vztah: Orientační skladby požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách dle ČSN Akustika Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách Prostor Požadavky na zvukovou izolaci příček R w Navržená skladba Bytové domy jedna obytná místnost vícepokojového bytu Všechny ostatní místnosti téhož bytu, pokud nejsou funkční součástí chráněného prostoru 42 db minerální vlny, CETRIS 12 mm Bytové domy byt Všechny místnosti druhých bytů 52 db CETRIS 2 12 mm, CW profil mm minerální vlny, CETRIS 2 12 mm Veřejně používané prostory (schodiště, chodby apod.) 52 db CETRIS 2 12 mm, CW profil mm minerální vlny, CETRIS 2 12 mm Veřejně nepoužívané prostory (např. půdy) CETRIS 12 mm, CW profil mm minerální vlny, CETRIS 12 mm 52 db CETRIS 2 12 mm, CW profil mm minerální vlny, CETRIS 2 12 mm Průchody, podchody Hotely a ubytovací zařízení ložnicový prostor, pokoje hostů Pokoje jiných hostů Veřejně používané prostory (chodby, schodiště) Nemocnice, sanatoria lůžkové pokoje, pokoje lékařů Lůžkové pokoje, vyšetřovny R`w = Rw k (db) Prostory vedlejší a pomocné kde k je korekce závislá na vedlejších cestách šíření vzduchu (běžně k = 2 db, u složených konstrukcí je korekce větší a doporučuje se určit individuálně se znalostí okolí a bočních cest). Školy apod. Výukové prostory Výukové prostory Veřejně používané prostory Hlučné prostory (tělocvičny, dílny, jídelny) LA,max 85 db 42 db 52 db CETRIS 2 12 mm, CW profil mm minerální vlny, CETRIS 2 12 mm 7 db CETRIS 12 mm, CW profil 75, CETRIS 12 mm Kanceláře a pracovny Kanceláře a pracovny Pracovny se zvýšenými nároky na ochranu před hlukem 1

8 cementotřískových desek CETRIS Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti podle ČSN EN ISO 140- Stěna č. 1 d2 d1 D Složení: deska CETRIS tl. 14 mm dřevěný rám tl. 120 mm ORSIL Uni 2 60 mm sádrokartonová deska KNAUF GKB tl. 12,5 mm Vyhodnocení dle ČSN EN ISO R w (C; C tr) = 46 (-2; -6) db R (db) f (Hz) Frekvence Hz R 1/ okt. db 25,6 26,7,2 8,1 8,0 8,2 40,8 42,9 46,5 47,6 49,5 50,6 50,1 45,5 44,7 46,4 51,1 56,6 Stěna č. 2 Složení: deska CETRIS tl. 12 mm CW profil 75 mm deska CETRIS tl. 12 mm d D a d Vyhodnocení dle ČSN EN ISO R w (C; C tr) = 4 (-2; -5) db R (db) f (Hz) Frekvence Hz R 1/ okt. db 25,2 25,4 28,8 0,7 4,8 8, 8,9 41,7 45,0 47,7 49,7 50,7 50, 42, 8,7 47,5 48,6 56,2 Stěna č. d R (db) 70 d a D Vyhodnocení dle ČSN EN ISO R w (C; C tr) = 52 (-2; -5) db Složení: deska CETRIS tl. 12 mm CW profil 75 mm ORSIL Hardsil 60 mm deska CETRIS tl. 12 mm f (Hz) Frekvence Hz R 1/ okt. db,2 5, 8,5 40, 45,7 48,0 51,2 5,2 5,0 52, 54, 54,5 55,1 50,2 46,2 51,8 55,1 58,4 2

9 cementotřískových desek CETRIS 70 d Stěna č. 4 a D Vyhodnocení dle ČSN EN ISO R (db) 60 Rw (C; Ctr) = 56 (-1; -) db d 50 Složení: 2 deska CETRIS tl. 12 mm CW profil 75 mm ORSIL Hardsil 60 mm 2 deska CETRIS tl. 12 mm f (Hz) Frekvence Hz R 1/ okt. db 44,5 44,8 45,5 44, 48,4 49,8 52,4 54,2 54,0 55,2 57,5 58,4 60,4 59,0 55,2 61,4 64,4 67,6 Poznámka: Měření desek provedlo Centrum stavebního inženýrství, a. s. Praha, pracoviště Zlín v říjnu 2006 za následujích podmínek: Plocha zkušebního vzorku 10, m2, objem vysílací komory 90, m, objem přijímací komory 70 m, teplota C, relativní vlhkost % Parapropustnost.6 Paropropustnost Difuze je schopnost pronikání molekul plynu, páry, nebo kapaliny mezi molekuly pórovitého materiálu. V pfiípadû kdy pórovit materiál oddûluje dvû prostfiedí, mezi nimiï je rozdíl ãásteãn ch tlakû vodní páry, dochází k difuzi vodní páry. Difuze probíhá z prostfiedí, kde je ãásteãn tlak vodní páry vy í a dochází k ní v makrokapilárách, které mají prûmûr d > 10-7 m, protoïe v takov chto kapilárách nedochází ke kapilární kondenzaci. Difuze (faktor difuzního odporu) se zkou í dle âsn EN ISO Tepelnû vlhkostní chování stavebních materiálû a v robkû Stanovení prostupu vodní páry. Difuze je testována na pfiesnû definovaném vzorku, kter tûsnû uzavírá prostor zku ební misky obsahující buì vysou edlo (Silikagel) nebo nasycen roztok (mokrá miska). Sestava se umisèuje do zku ební komory s fiízenou teplotou a vlhkostí vzduchu. Z dûvodu rozdílného ãásteãného tlaku vodní páry mezi prostorem zku ební misky a komorou zaãnou vodní páry proudit skrz propustné vzorky. Pravideln m váïením sestavy se stanoví prostup vodní páry v ustáleném stavu. Schopnosti stavebních materiálû propou tût vodní páry difuzí je moïné vyjádfiit: souãinitelem difuzní vodivosti (difuze vodních par) δ faktorem difuzního odporu µ ekvivalentní difuzní tlou Èkou sd (minerální vlny dosahují hodnot 1 2, polystyren a beton hodnot , hydroizolace hodnot v tisících). Faktor difuzního odporu byl stanoven zkou kou podle âsn EN ISO u desek CETRIS s tímto v sledkem: pro tl. 8 mm (nejtenãí) µ = 52,8 pro tl. 40 mm (nejsilnûj í) µ = 69,2 Ekvivalentní difuzní tlou Èka sd (m) tlou Èka ekvivalentní vzduchové mezery je tlou Èka vrstvy klidného vzduchu, kter má stejn difuzní odpor jako zku ební vzorek. Pro cementofiískovou desku CETRIS je ekvivalentní difuzní tlou Èka obecnû sd = µ x d, kde d je tlou Èka materiálu, tzn.: pro tl. 8 mm (nejtenãí) sd = 52,8 x 0,008 = 0,4 m pro tl. 40 mm (nejsilnûj í) sd = 69,2 x 0,040 = 2,78 m pro jiné tlou Èky (obecnû) sd = µ x d d tlou Èka desky CETRIS v m µ interpolovaná hodnota z tabulky (pro tl mm) Mezi tûmito hodnotami hodnotami jsou pfiesnû definované vztahy. Souãinitelem difuzní vodivosti (difuze vodních par) δ (s) je souãin propustnosti vodní páry a tlou Èky homogenního vzorku. Souãinitel byl stanoven u cementotfiískové desky CETRIS v roce 1991 (dle âsn , testována tl. 12 mm) hodnotou 0,0029 x 10-9 s, nebo 8,604 x 10-6 g/mhpa. Více uïívaná je hodnota faktoru difuzního odporu µ (bez rozmûru), coï je podíl souãinitele difuzní vodivosti vodní páry a stavebního materiálu. Faktor vyjadfiuje, kolikrát vût í je difuzní odpor stavebního materiálu ve srovnání s vrstvou vzduchu o stejné tlou Èce a teplotû, platí tedy ãím vy í hodnota odporu tím ménû propustn materiál Tlou Èka desky CETRIS (mm) µ sd (m) tl. 8 52,8 0,4 tl. 10 5,7 0,54 tl ,6 0,66 tl ,5 0,78 tl ,4 0,90 tl , 1,0 tl ,2 1,16 tl ,1 1,0 tl ,44 tl ,9 1,58 tl ,8 1,7 tl. 0 62,7 1,88 tl. 2 6,6 2,04 tl ,21 tl. 6 66,4 2,9 tl. 8 67,8 2,58 tl ,2 2,78

10 cementotřískových desek CETRIS.7 Požární vlastnosti Klasifikace cementotřískové desky podle třídy reakce na oheň dle evropské normy Pro jednotnou klasifikaci stavebních materiálů byl zaveden nový systém, který byl kompletován a implementován jako norma EN Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň. Tento nový systém odstraňuje v dané oblasti principiální rozdíly v národních systémech zemí EU, jako závažnou překážku ve vzájemném obchodu. Další jeho výhodou je přesnější hodnocení stavebních výrobků. Podle nových zkušebních norem se těsněji blíží výsledkům velkorozměrových zkoušek, tj. chování při reálném požáru. Pro klasifikaci cementotřísková desky CETRIS, podle její reakce na oheň byly využity výsledky zkoušek podle následujících evropských norem: ČSN EN ISO 1182:2002 Zkouška nehořlavosti ČSN EN ISO 1716:2002 Stanovení spalného tepla EN 182:2002 Zkouška jednotlivým hořícím předmětem (SBI) EN ISO :2002 Zkouška zápalnosti malým zdrojem plamene (zkouška zápalnosti) Na základě těchto zkoušek provedených v IBS Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Linz (Rakousko) je cementotřísková deska CETRIS zařazena do třídy A2. Její dopňková klasifikace podle tvorby kouře je s1, podle plameně hořících kapek (částic) je d0, to znamená, že po úpravě je klasikace A2-s1,d0. Tento výsledek je platný pro klasifikaci chování při požáru s vyjímkou podlahových krytin. Cementotřísková deska je klasifikována (zatříděna) i dle dalších národních norem: dle DIN 4102 (Zulasung Z , provedl Forschungs und Materialprufungsanstalt Stuttgart Otto Graf Institut, protokol č a, č b, č /02a),) do třídy B1 schwer entflambar (těžce vzplanutelný) dle PN-B-02874:1996 (Protokol č. NP-595/02/JF, provedl ) klasifikace niezapalny..8 Odolnost desky vůči obloukovému výboji vysokého napětí a nízké intenzity Nová aplikace cementotřískové desky CETRIS Cementotřísková deska CETRIS je univerzální deskový materiál pro užití v interiéru a exteriéru. Oproti jiným deskovým materiálům vyniká především díky vysoké odolnosti vůči povětrnostním vlivům, ohni, mechanickému porušení a užitím v náročných technologických prostorech. Na základě poptávky ze strany elektrárenských distribučních společností byla cementotřísková deska CETRIS odzkoušena na odolnost vůči obloukovému výboji vysokého napětí a nízké intenzity dle ČSN EN :1998 (IEC 61621:1997). Odůvodnění: Průměrná i minimální hodnota naměřených časů do vytvoření vodivé cesty je menší než vypínací časy ochran vedení distribučních sítí vysokého i nízkého napětí. Toto testování proběhlo v měsíci květnu 200 v Elektrotechnickém zkušebním ústavu v Praze - Tróji na zkušebním zařízení MICAfiL ART 68 s tímto výsledkem pro desku CETRIS, tloušťky 10 mm: minimální doba do vytvoření vodivé cesty 14 s průměrná doba do vytvoření vodivé cesty 180,25 s Cementotřísková deska CETRIS vyhovuje svoji odolností vůči elektrickému oblouku v prostorech s vedením vysokého napětí (kolektory). 4

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8. Základní vlastnosti

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8. Základní vlastnosti Základní vlastnosti 3 Základní vlastnosti Lineární roztažnost Zátěžové tabulky Tepelně technické vlastnosti Zvukově izolační vlastnosti Parapropustnost Požární vlastnosti Odolnost desky vůči blokovému

Více

Profi řešení AKUstických cihel

Profi řešení AKUstických cihel Profi řešení AKUstických cihel Větrání šikmých střech s pálenou krytinou Profi řešení AKUstických cihel Nové řešení roletových a žaluziových překladů Praktická ukázka použití prekladů KP Vario UNI Měření

Více

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI STĚN

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI STĚN 2.2.2.1 TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI STĚN Základní vlastností stavební konstrukce z hlediska šíření tepla je její tepelný odpor R, na základě něhož se výpočtem stanoví součinitel prostupu tepla U. Čím nižší

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná

Více

Základní vlastnosti stavebních materiálů

Základní vlastnosti stavebních materiálů Základní vlastnosti stavebních materiálů Měrná hmotnost (hustota) hmotnost objemové jednotky látky bez dutin a pórů m V h g / cm 3 kg/m 3 V h objem tuhé fáze Objemová hmotnost hmotnost objemové jednotky

Více

CETRIS PD (CETRIS PDB)

CETRIS PD (CETRIS PDB) Technický průvodce Podlahové desky CETRIS PD a CETRIS PDB na nosnících Cementotřískové desky CETRIS PD a CETRIS PDB uložené na nosnících se používají jak pro vytvoření podlahy v novostavbách, tak při rekonstrukcích.

Více

VLIV NA PEVNOST SMRKOVÉHO DŘEVA Vliv suků na porušení (kanada) 75 77% 77% suky Odklon vláken 9 až 22% DOTVAROVÁNÍ DŘEVĚNÝCH OHÝBANÝCH PRVKŮ Dřevo vazkopružný materiál Třídy trvanlivosti dřeva vybraných

Více

AKADEMIE ZATEPLOVÁNÍ. Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití. Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace

AKADEMIE ZATEPLOVÁNÍ. Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití. Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace Kritéria výběru izolace Fyzikální vlastnosti Součinitel tepelné vodivosti,

Více

DESKOVÉ MATERIÁLY V DŘEVOSTAVBÁCH. Autoři: Ing. Jiří Provázek Martin Glos

DESKOVÉ MATERIÁLY V DŘEVOSTAVBÁCH. Autoři: Ing. Jiří Provázek Martin Glos DESKOVÉ MATERIÁLY V DŘEVOSTAVBÁCH Autoři: Ing. Jiří Provázek Martin Glos CZ.1.07/1.1.07/02.0099 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Ing. Jiří

Více

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

Protokol o zkoušce č. 258/13

Protokol o zkoušce č. 258/13 CENTUM STAVEBNÍHO INŽENÝSTVÍ a. s. pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky Laboratoř otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky č.1007.1, akreditovaná Českým institutem pro akreditaci,

Více

Protokol o zkoušce č. 173/12

Protokol o zkoušce č. 173/12 CENTUM STAVEBNÍHO INŽENÝSTVÍ, a. s. pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky Laboratoř otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky č.1007.1, akreditovaná Českým institutem pro akreditaci,

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29 x = max. 900 mm Index zvukové pohltivosti 3 2.4 α w = 0,25 0,85 (dle vzoru a ) Koeficient potlačení hluku NRC 0,45 0,90 l = max. 320 mm 2.3 2.1 1 2.5 2.2 y = max. 1 000 mm Zvuková nebylo měřeno Alternativy

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů

Více

Tropic 35 db je zařazen do nejvyšší, nejbezpečnější třídy reakce na oheň - Eurotřídy A1.

Tropic 35 db je zařazen do nejvyšší, nejbezpečnější třídy reakce na oheň - Eurotřídy A1. Tropic db Produktová řada Tropic db představuje kompletní řešení pro zajištění akustického komfortu a požadované míry soukromí mezi jednotlivými místnostmi. Se zvýšenou úrovní neprůzvučnosti, pohybující

Více

Mendelova univerzita v Brně. Analýza vybraných mechanických vlastností konstrukčních materiálů pro dřevostavby

Mendelova univerzita v Brně. Analýza vybraných mechanických vlastností konstrukčních materiálů pro dřevostavby Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav základního zpracování dřeva Analýza vybraných mechanických vlastností konstrukčních materiálů pro dřevostavby Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Sonar db. Sonar db 35. Sonar db 40. Sonar db 42. Sonar db 44

Sonar db. Sonar db 35. Sonar db 40. Sonar db 42. Sonar db 44 18 Sonar db Sonar db 35 Sonar db 40 Sonar db 42 Sonar db 44 Podhledové kazety, které nabízejí vysokou hladinu neprůzvučnosti a zvukové pohltivosti. Jsou doporučeny všude tam, kde hraje důležitou roli důvěrnost

Více

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u rodinných domů Schöck typ 6-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva na stropu suterénu

Více

05 / 2015. Futura Bold. Futura Book. Zvuková izolace v bytové výstavbě

05 / 2015. Futura Bold. Futura Book. Zvuková izolace v bytové výstavbě Futura Book Zvuková izolace v bytové výstavbě Futura Bold 05 / 2015 W623 Předsazené stěny * Tiché RED Piano vaše vstupenka do světa ticha Čím je náš život hektičtější a rychlejší, tím více toužíme najít

Více

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách konstrukční deska RigiStabil konstrukční sádrokartonová deska, která k tradičním výhodám klasického sádrokartonu

Více

Protokol o zkoušce č. 160/14

Protokol o zkoušce č. 160/14 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a. s. pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín Zkušební laboratoř č. 1007.1 akreditovaná ČIA

Více

Futura Bold Futura Book

Futura Bold Futura Book Futura Bold Futura Book 06 / 2015 Ochrana KNAUF RED Piano Vaše vstupenka na koncert ticha Čím je náš život hektičtější a rychlejší, tím více toužíme najít doma či na pracovišti alespoň malou oázu klidu

Více

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany FERMACELL Firepanel A1 Nová dimenze protipožární ochrany Firepanel A1 nová protipožární deska od FERMACELL Protipožární deska FERMACELL Firepanel A1 představuje novou dimenzi protipožární ochrany montovaných

Více

Sonar db 35 je zařazen do nejvyšší, nejbezpečnější, třídy reakce na oheň - Eurotřídy A1.

Sonar db 35 je zařazen do nejvyšší, nejbezpečnější, třídy reakce na oheň - Eurotřídy A1. Sonar db Produktová řada Sonar db představuje kompletní řešení pro zajištění akustického komfortu a požadované míry soukromí mezi jednotlivými místnostmi. Se zvýšenou úrovní neprůzvučnosti (od 35 db do

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

Základní vlastnosti stavebních materiálů

Základní vlastnosti stavebních materiálů Základní vlastnosti stavebních materiálů Základní vlastnosti stavebních materiálů chemické závisejí na chemickém složení materiálu zjišťuje se působení na jiné hmoty zkoumá se vliv na životní prostředí

Více

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u vícepodlažních bytových staveb Schöck typ 20-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva

Více

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku 1 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel do pevnostních tříd se uskutečňují na základě

Více

TN je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

TN je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). nařízení vlády č. 13/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a NV č. 215/201 Sb. (dále jen nařízení vlády ) 09.2, ( 5) TN je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5

Více

Protokol o zkoušce č. 311/12

Protokol o zkoušce č. 311/12 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ, a. s. pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky Laboratoř otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky č.1007.1, akreditovaná Českým institutem pro

Více

VÝPOČET TEPELNĚ-TECHNICKÝCH A AKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍ ZDIVA Z TVAROVEK SYSTÉMU STAVSI

VÝPOČET TEPELNĚ-TECHNICKÝCH A AKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍ ZDIVA Z TVAROVEK SYSTÉMU STAVSI ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HMOT MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax +420-271750448 VÝPOČET TEPELNĚ-TECHNICKÝCH A AKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍ ZDIVA Z TVAROVEK

Více

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov Akustika z pohledu izolací divize Isover, Ing. Karel Sedláček, Ph.D. / Ing. Pavel Rydlo Obsah 1. Obecné informace 2. Vliv typu a tloušťky tepelné

Více

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství Nenosné stěny PŘÍČKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). číslo technického návodu

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). číslo technického návodu Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). 1. Výrobková skupina (podskupina) Název: Výrobky pro protipožární ochranné nátěry, obklady a nástřiky

Více

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) Technický návod se vztahuje na výrobky, které nejsou předmětem uvedených harmonizovaných norem: Od 1.9.2006

Více

Akustické desky Gyptone BIG 4.07.30 4.07.38

Akustické desky Gyptone BIG 4.07.30 4.07.38 Akustické desky Gyptone BIG 4.07.30 4.07.38 Index zvukové pohltivosti 3 x = max. 900 mm 2.4 α w = 0,35 0,75 (dle vzoru a ) Koeficient potlačení hluku NRC 0,40 0,75 l = max. 600 mm 7 2.3 2.1 1 2.5 2.2 y

Více

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod.

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod. 1 Akustika 1.1 Úvod VÝBORNÉ AKUSTICKÉ VLASTNOSTI Vnitřní pohoda při bydlení a při práci, bez vnějšího hluku, nebo bez hluku ze sousedních domů nebo místností se dnes již stává standardem. Proto je však

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport vodní páry

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport vodní páry KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 123TVVM transport vodní páry Transport vodní páry porézním prostředím: Tepelná vodivost vzduchu: = 0,0262 W m -1 K -1 Tepelná vodivost izolantů: = cca 0,04 W

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Viz tabulka 23 a příslušející text

Viz tabulka 23 a příslušející text HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice 13 DOP 329309 1020 ETA 06/0037 WDVS Hasitherm - POL Reakce na oheň B s1, d0 Vodotěsnost NPD 1 Nasákavost < 1 kg/m 2 po 1

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

Vnitřní stěny CZ leden 2010 Vnitřní stěny

Vnitřní stěny CZ leden 2010 Vnitřní stěny Vnitřní stěny Vnitřní stěny CZ leden 2010 Úvod Obsah Vnitřní stěny Úvod 2 Možnosti aplikace izolace Knauf Insulation 3 Zvuko-izolační vlastnosti 4 Požární odolnost 5 Tepelně-izolační vlastnosti 5 vnitřní

Více

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Dřevostavby komplexně Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Obsah Navrhování konstrukcí na účinky požáru Všeobecné požadavky Navrhování konstrukcí z hlediska akustiky Základní pojmy a požadavky Ukázky z praxe

Více

D1.01.1-03 TECHNICKÉ PODMÍNKY

D1.01.1-03 TECHNICKÉ PODMÍNKY ATELIER PENTA v.o.s. Mrštíkova 12 586 01 Jihlava tel: +420 567 312 451-4 email: penta@penta.ji.cz www.penta.ji.cz Akce : Centralizace v nemocnici Karlovy Vary - aktualizace Dokumentace pro provádění stavby

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Protokol pomocných výpočtů

Protokol pomocných výpočtů Protokol pomocných výpočtů STN-1: příčka - strojovna Pomocný výpočet korekce součinitele prostupu tepla ΔU Korekce pro vzduchové vrstvy dle ČSN EN ISO 6946 Korekční úroveň: Vzduchové spáry propojující

Více

Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny

Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny Vnitřní stěny CZ srpen 2010 Zvukově-izolační vlastnosti Mluvíme-li o zvuko-izolačních vlastnostech hovoříme vlastně o ochraně proti hluku. U vnitřních stěn

Více

Multiforce. Funkční desky. Protipožární desky pro exponované povrchy.

Multiforce. Funkční desky. Protipožární desky pro exponované povrchy. Funkční desky Multiforce Protipožární desky pro exponované povrchy Funkční desky Cembrit Multiforce jsou ideálním řešením v případech, kdy odlehčené stěny a stropy musí splňovat vysoké protipožární požadavky

Více

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01 Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut nehořlavé desky KL GB 01 Velmi lehká a pevná nehořlavá deska vyrobena z vermikulitu a anorganického pojiva, -potažena

Více

Technická data Příručka pro projektování

Technická data Příručka pro projektování Technická data Příručka pro projektování www.styrodur.com Doporučené použití 1. Doporučené použití Styrodur NOVINKA Styrodur 2800 C 3000 CS 3035 CS 4000 CS 5000 CS Obvodové 1) podlahové desky Obvodové

Více

AKUSTICKA. Jan Řezáč

AKUSTICKA. Jan Řezáč AKUSTICKA Jan Řezáč ZDROJE HLUKU 1. dopravní hluk -automobilová,kolejová a letecká doprava 2. hluk v pracovním prostřed -především ruční a strojní mechanizované nářadí (motorové pily, pneumatická kladiva)

Více

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY NÁSTAVBA OBJEKTU E II.ETAPA DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 5.NP na pozemku p.č.25/2 v katastrálním území České Budějovice 7 D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY

Více

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce Obvodová stěna s předstěnou U=0,18 W/m 2.K Tl. [mm] Materiál l [W.m 1.K 1 ] m Třída reakce na 40 Tepelná izolace z ovčí vlny/ latě 40x50 0,041 0,50 B2 18 OSB 3 Eurostrand 4PD 0,130 200,00 B2 160 Dřevovláknitá

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Historie společnosti celosvětově 1932 - bratři Dr. Alfons a Karl Knauf - založili podnik Knauf Rheinische

Více

Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků

Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků Zásady pro navrhování podlahových souvrství z materiálů společnosti TBG Pražské malty ANHYMENT a PORIMENT. Úvod Společnost

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou podlahy Podlahy Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace ROCKWOOL z

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport vodní páry

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport vodní páry KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE 123TVVM transport vodní páry TRANSPORT VODNÍ PÁRY PORÉZNÍM PROSTŘEDÍM: Ve vzduchu obsažená vodní pára samovolně difunduje do míst s nižším parciálním tlakem až

Více

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE STAVITELSTVÍ I. FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT PRAHA VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Základní funkce a požadavky architektonická funkce a požadavky - variabilita vnitřního prostoru - estetická

Více

Podhled s akustickou pohltivostí > Interiér/Exteriér > Vzhled s přiznanou spárou a hlavičkami vrutů

Podhled s akustickou pohltivostí > Interiér/Exteriér > Vzhled s přiznanou spárou a hlavičkami vrutů Technický průvodce Podhled s akustickou pohltivostí > Cementořísková deska CETRIS AKUSTIC je vyráběna opracováním (vyvrtáním pravidelných otvorů) základního typu desky CETRIS BASIC. Touto úpravou je mimo

Více

fermacell Požární a akustický katalog Konstrukce stěn, stropů a podlah Stav únor 2015 EI 120 90 60 30

fermacell Požární a akustický katalog Konstrukce stěn, stropů a podlah Stav únor 2015 EI 120 90 60 30 fermacell Požární a akustický katalog Konstrukce stěn, stropů a podlah Stav únor 2015 ++db47++db52++db64 EI 120 90 60 30 2 Obsah 1 Rozměry desek a prvků 3 8 Protipožární opláštění fermacell 11.3 Rozteče

Více

HELUZ AKU 30 zalévaná Zdivo se zvýšeným akustickým útlumem EN 771-1

HELUZ AKU 30 zalévaná Zdivo se zvýšeným akustickým útlumem EN 771-1 HELUZ AKU 30 zalévaná se zvýšeným akustickým útlumem Šalovací cihly HELUZ AKU zalévané jsou určeny pro akustické zdivo tloušťky 300 mm. Hotové zdivo má zvýšené akustické a tepelně akumulační vlastnosti

Více

Atestováno dle ČSN EN ISO 11691. Žaluzie s útlumem hluku AVL. Koncový prvek vzduchotechniky určený pro útlum hluku

Atestováno dle ČSN EN ISO 11691. Žaluzie s útlumem hluku AVL. Koncový prvek vzduchotechniky určený pro útlum hluku Atestováno dle ČSN EN ISO 11691 Žaluzie s útlumem hluku AVL Koncový prvek vzduchotechniky určený pro útlum hluku ÚVOD POUŽITÍ Žaluzie s útlumem hluku se primárně používají ve ventilačních otvorech určených

Více

Obsah 1 Předmět normy 4

Obsah 1 Předmět normy 4 ČESKÁ NORMA MDT 699.86.001.4 Květen 1994 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV ČSN 73 0540-3 Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování Thermal Protection of Buildings La Protection Thermique en Bâtiments

Více

Dřevěné konstrukce požární návrh. Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

Dřevěné konstrukce požární návrh. Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. Dřevěné konstrukce požární návrh Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. ČSN P ENV 1995-1-2 (73 1701) NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Část 1-2: Obecná pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru Kritéria R, E

Více

Ecophon Akusto Wall C

Ecophon Akusto Wall C Ecophon Akusto Wall C Systém Ecophon Akusto Wall C je stěnový zvukový absorbér, který je vhodné kombinovat s akustickými podhledy. Vyznačuje se skrytým nosným rastrem a sraženými hranami tvořící úzké drážky

Více

Zatížení stálá a užitná

Zatížení stálá a užitná ZÁSADY OVĚŘOVÁNÍ EXISTUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ Zatížení stálá a užitná prof. Ing. Milan Holický, DrSc. Kloknerův ústav, ČVUT v Praze 1. Zatížení stálá 2. Příklad stanovení stálého zatížení na základě zkoušek

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0087

Evropské technické schválení ETA-07/0087 Německý institut pro stavební techniku Veřejnoprávní instituce Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Z m

Více

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ 6 6 A1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 B1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ B2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 C/ KONSTRUKCE OBVODOVÉ

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VIII název výrobku: weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTKEM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce

Více

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá poskytovat

Více

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE

PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE PŘEVISLÉ A USTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE Vodorovné nosné konstrukce Rozdělení z funkčního hlediska na konstrukce: A/ Stropní rozdělují budovu po výšce, B/ Převislé - římsy, balkony, arkýře, apsidy, pavlače apod.,

Více

Příloha k průběžné zprávě za rok 2015

Příloha k průběžné zprávě za rok 2015 Příloha k průběžné zprávě za rok 2015 Číslo projektu: TE02000077 Název projektu: Smart Regions Buildings and Settlements Information Modelling, Technology and Infrastructure for Sustainable Development

Více

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F 31 61 Akustický WP-A 1 PROFIL 6 50 PROFIL 5 BRUCHAPaneel PROFIL 4 PROFIL 3 PROFIL Protipožární stěnový WP-F VIDITELNÉ UPEVNĚNÍ dobré IZOLAČNÍ PROTIHLUKOVÉ VLASTNOSTI bohatá rozmanitost profilů hospodárnější

Více

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ Podrobné technické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou uvedeny v následujících přehledných tabulkách, řazených podle jejich použití ve stavebním systému VELOX: desky (VELOX WS, VELOX WSD, VELOX WS-EPS)

Více

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT ZÁŘÍ 2009 SCHÖCK NOVOMUR Obsah SCHÖCK NOVOMUR Strana Zastoupení a poradenský servis............................................................ 2 Stavební

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 11 Požární bezpečnost 11.1 Všeobecně Stavby musí být proti požáru chráněné. Ochrana staveb je dvojího charakteru: 1. požární prevence - je zaměřena na předcházení vzniku požárů a omezení následků již vzniklých

Více

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá izolační pěna z Kanady, která chrání teplo Vašeho domova Co je to Icynene Icynene [:ajsinýn:] je stříkaná izolační pěna

Více

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Porotherm AKU Profi. broušené akustické cihly. Podklad pro navrhování Technické listy

Ověřené řešení pro cihelné zdivo. Porotherm AKU Profi. broušené akustické cihly. Podklad pro navrhování Technické listy Porotherm AKU Profi broušené akustické cihly Podklad pro navrhování Technické listy Porotherm 30 AKU Z Profi Akusticky dělicí nosná stěna Broušený akustický cihelný blok P+D pro tl. stěny 30 a 64 cm na

Více

JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE

JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DESKY WOLF Zvukově izolační desky Wolf s patentovanou strukturou využívají principu těžké hmoty v sypké podobě. Těžká hmota -křemičitý písek, který zcela vyplňuje

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice

AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 AKUSTICKÝ POSUDEK Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří Objednatel

Více

Betony pro bytovou výstavbu

Betony pro bytovou výstavbu Betony pro bytovou výstavbu Robert Coufal, Vladimir Vesely Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu Obsah prezentace Parametry betonu Beton a stavební fyzika Specifikace stupně vlivu prostředí

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina):

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina): Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina): Název: Tepelně izolační výrobky (hotové výrobky a výrobky určené pro

Více

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR Kalcium silikátová minerální deska Tvarová stálost Vynikající paropropustnost Nehořlavost Jednoduchá aplikace Venkovní i vnitřní izolace Specifikace Minerální, bezvláknitá

Více

Principy návrhu střech s opačným pořadím izolačních vrstev

Principy návrhu střech s opačným pořadím izolačních vrstev Seminář portálu TZB-info na veletrhu For Arch 2011 Principy návrhu střech s opačným pořadím izolačních vrstev Ing. Vladimír Vymětalík MONTAKO s.r.o., vedoucí střediska technické podpory Předpisy a normy

Více

TWINNER - zateplení, které předběhlo svoji dobu. Pavel Rydlo*

TWINNER - zateplení, které předběhlo svoji dobu. Pavel Rydlo* TWINNER - zateplení, které předběhlo svoji dobu. Pavel Rydlo* 1. Úvod Vývoj tepelných izolací pro zateplovací systémy neustále pokračuje. Jen málokdy se však stane, že nové materiály posunou hranice v

Více

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.zacnetesetrit.cz Podporujeme program Zelená úsporám Plovoucí podlaha základ zvukové pohody v interiéru Proč používat tepelné a akustické

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby)

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm Ceramic M Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č.

Více

Akustická izolace příček. Ing. Jan Juhás 733 100 510 juhas.jan@knauf.cz

Akustická izolace příček. Ing. Jan Juhás 733 100 510 juhas.jan@knauf.cz Akustická izolace příček Ing. Jan Juhás 733 100 510 juhas.jan@knauf.cz Sádrokartonové příčky konstrukce a princip Systém: deska pružina - deska Sádrokartonové příčky neomezená variabilita Vliv opláštění

Více

NOBADRAP. Základní charakteristika. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,042 W/mK. Třída reakce na oheň A1

NOBADRAP. Základní charakteristika. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,042 W/mK. Třída reakce na oheň A1 duben 2011 NOBADRAP Popis Minerální foukaná izolace na bázi kamenného vlákna s frakcí max. 2 2 cm. Vlákno je při výrobě hydrofobizováno, čímž se zabezpečí odolnost izolantu vůči vlhkosti. Aplikace Dutinové,

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

CSI a.s. - AO 212 STO-2014-0139/Z strana 2/8

CSI a.s. - AO 212 STO-2014-0139/Z strana 2/8 CSI a.s. - AO 212 STO-2014-0139/Z strana 2/8 Deklarace použití výrobku: 1. Metakrylátové pryskyřice UMAFLOR P, UMAFLOR PN, UMAFLOR V, UMAFLOR VN, Deklarace použití výrobků: UMAFLOR P je dvousložková, středně

Více

Vnitřní stěny CZ leden 2013 Vnitřní stěny

Vnitřní stěny CZ leden 2013 Vnitřní stěny Vnitřní stěny Vnitřní stěny CZ leden 2013 Úvod Obsah Vnitřní stěny Úvod 2 Možnosti aplikace izolace Knauf Insulation 3 Lehká montovaná vnitřní stěna 4 Vlastnosti celého systému 5 Předsazené lehké montované

Více

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace pro požární ochranu a bezpečnost Šikmá střecha Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice.

Více

pravidla pro pozemní stavby Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru

pravidla pro pozemní stavby Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru 1/5 CIHLY Návrhové ČSN ČSN 73 1101 vč. změn ČSN EN 1745 ČSN P ENV 1996-1-1 ČSN P ENV 1996-1-2 ČSN P ENV 1996-1-3 ČSN P ENV 1996-3 Navrhování zděných konstrukcí Zdivo a výrobky pro zdivo Metody stanovení

Více

Třída zvukové pohltivosti A. Požární odolnost až F120 07/2007 POSLOUCHEJTE JENOM TO, CO CHCETE SLYŠET. w 0,90 PODHLEDOVÉ SYSTÉMY

Třída zvukové pohltivosti A. Požární odolnost až F120 07/2007 POSLOUCHEJTE JENOM TO, CO CHCETE SLYŠET. w 0,90 PODHLEDOVÉ SYSTÉMY 07/2007 PODHLEDOVÉ SYSTÉMY Více prostoru pro invenci POSLOUCHEJTE JENOM TO, CO CHCETE SLYŠET THERMATEX Alpha Třída zvukové pohltivosti A w 0,90 Požární odolnost až F120 (podle DIN 4102-2) MADE IN GERMANY

Více