Zprávy ze správy. První etapa geologických prací proběhne společně. Září Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů. Cesta jaderného paliva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprávy ze správy. První etapa geologických prací proběhne společně. Září 2013. Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů. Cesta jaderného paliva"

Transkript

1 Zprávy ze správy Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů Září První etapa geologických prací proběhne společně na všech lokalitách Správa úložišť rozdělila geologické průzkumy spojené s vyhledáváním vhodné lokality pro hlubinné úložiště do několika etap. První neinvazivní etapa bez hlubokých vrtů proběhne na všech lokalitách. Získaná data povedou ke snížení počtu lokalit a k zúžení zájmových území. V průběhu léta uzavřela Správa úložišť mandátní smlouvy s firmami GEOMIN a DIAMO na zajištění všech náležitostí spojených s podáním žádostí o stanovení průzkumného území na všech šesti lokalitách. Žádosti pro lokality Březový potok, Čertovka a Hrádek zpracovává ve spolupráci se Správou úložišť firma GEOMIN, žádosti pro lokality Čihadlo, Horka a Magdaléna vyřizuje společně se Správou úložišť státní podnik DIAMO. Stejně jako v případě lokality Kraví hora, kde Ministerstvo životního prostředí ČR stanovilo průzkumné území koncem května 2013, se žádosti vztahují pouze na první etapu geologických prací. pokračování na str. 2 z obsahu: str. 3 Výzkumné pracoviště štola Josef str. 4 Projekt Mock-up Josef str. 5 Cesta jaderného paliva

2 Zprávy ze Správy 6. Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů 2 První etapa geologických prací proběhne společně na všech lokalitách hloubky 2 až 3 metrů. V laboratoři se pak provede kompletní chemická analýza všech prvků v hornině. Na základě těchto analýz a výsledků z geofyzikálních měření bude možné dostatečně věrohodně určit stejnorodost masivu, jakožto i zlomy a puklinové systémy, které masiv porušují a geologickou stavbu komplikují. U geologického mapování se vzorky vystupujících hornin odeberou pomocí geologického kladívka. V rámci hydrogeologického a hydrologického průzkumu odborníci zmapují výskyt povrchových i podzemních vod jejich množství, kvalitu, vzájemné propojení apod. Na tocích změří průtok i výšku hladiny, u podzemních vod bude rámcově stanoven jejich oběh v hloubce a komunikace s vodami povrchovými. Geofyzikální průzkum mimo jiné vyhledává a sleduje geologické zlomy. Speciální metody dálkového průzkumu, georadary, satelitní snímky a další umožní poměrně detailně odhalit průběh zlomů pod povrchem a odhadnout i jejich sklon. Odborníci změří i fyzikální vlastnosti hornin hustotu, pevnost, tvrdost, propustnost a další vlastnosti včetně vlastností důležitých pro projektování podzemních děl jako odolnost proti nárazům, či pevnost ve smyku. Mnoho z mapovacích a měřicích prací závisí na příhodném ročním období. Týmy pracovníků (většinou 5 až 7 lidí) tedy budou přijíždět nepravidelně. "Bude zpracován podrobný projekt všech plánovaných prací." pokračování ze str. 1 Cílem této etapy je zúžit počet lokalit na čtyři nejvhodnější. Se zástupci dotčených obcí pak bude zahájena debata o druhé etapě. Vhodnost lokalit z hlediska geologie posoudí odborníci na základě podrobného povrchového geologického průzkumu. Část prací bude probíhat přímo v terénu na lokalitě, velký objem činností se ale odehraje v laboratořích či v mapových archivech. Ještě před zahájením etapy bude zpracován podrobný projekt všech plánovaných průzkumných prací. Správa úložišť obce s tímto projektem detailně seznámí a v rámci projednávání zohlední jejich relevantní připomínky. Jakmile projekt geologicko-průzkumných prací schválí krajský úřad, stane se závaznou dokumentací, podle níž budou veškeré práce realizovány. S jakými činnostmi terénních pracovníků se tedy obyvatelé lokalit mohou během první etapy setkat? Geologové v rámci geochemického průzkumu odeberou vzorky hornin k laboratorním analýzám. Odběr horninové drtě pro geochemický průzkum probíhá pomocí vrtaných sond do Na základě výsledků první etapy geologických prací vznikne souhrnná studie každé lokality. Díky plošnému provedení etapy bude možné lokality mezi sebou vzájemně porovnat. Kromě geologické vhodnosti posoudí odborníci řadu dalších parametrů: celkový rozsah masivu pro hypotetické umístění podzemí části HÚ, jeho propojitelnost s povrchovým areálem, umístění povrchového areálu a střety s jinými zájmy - s ochranou přírody a krajiny, dostupností technické infrastruktury k zajištění bezpečného provozu zařízení, ale také dopady na současné složení obyvatelstva. Nedílnou součástí rozhodování o dalším postupu budou postoje dotčených obcí a obyvatelstva. Teprve na základě posouzení všech kritérií dojde k výběru čtyř lokalit, v nichž proběhne i druhá etapa prací spojená s hlubokými vrty. Tím, že první etapa přesněji určí hypotetické umístění hlubinného úložiště včetně nadzemního areálu, umožní výrazné zmenšení zájmového území. Některé obce mohou být z průzkumného území pro druhou etapu vyřazeny. Již v první fázi geologických průzkumů náleží dotčeným obcím zákonné finanční příspěvky. Aktualita V Rouchovanech chtějí informační centrum k hlubinnému úložišti Obec Rouchovany, která se nachází v sousedství Jaderné elektrárny Dukovany, má zájem o vybudování návštěvnického centra hlubinného úložiště. Na katastru Rouchovan se v současnosti nachází mezisklad vyhořelého jaderného paliva elektrárny Dukovany a úložiště nízko a středněaktivních odpadů z obou jaderných elektráren. Svou podporu jaderné energetice demonstrují i obce v okolí jaderné elektrárny Dukovany. V regionu by tak mohla být umístěna všechna informační centra, která se problematiky týkají. Máme na to v Rouchovanech prostor. Zbudování návštěvnického centra u nás by přispělo k atraktivnosti jaderného regionu a vytvořila by se tím také nová pracovní místa, popisuje záměry obce Rouchovany její starosta Vladimír Černý. Vhodná lokalita pro umístění hlubinného úložiště vyhořelého paliva z jaderných elektráren se v Česku stále hledá a zatím není jasné, kde by v budoucnu mohlo hlubinné úložiště vyhořelého jaderného odpadu vyrůst. Návrh na umístění centra přednesl předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš na radě Správy úložišť radioaktivních odpadů.

3 3 Výzkumné pracoviště štola Josef je ve světě plně konkurenceschopné S nápadem vybudovat v opuštěné štole poblíž Slapské přehrady podzemní výukové a výzkumné pracoviště přišel před lety prof. Ing. Jaroslav Pacovský, CSc., ze Stavební fakulty ČVUT v Praze. Podzemní laboratoře štoly Josef jsou nyní chloubou výzkumu nejen pro budoucí úložiště jaderných odpadů. modelováním je závislá na kvalitě vstupních dat, kterou experimenty poskytují. Neměly by se experimenty související s hlubinným úložištěm dělat v hornině, která bude úložiště reálně hostit? Mají vůbec pokusy ze štoly Josef vypovídací hodnotu? Výzkum ve štole Josef je především výzkumem demonstrujícím bezpečnostní funkce jednotlivých bariér úložného systému. Tento výzkum poskytuje jedinečná data pro konstrukční řešení i materiály, které budou v hlubinném úložišti použity. Je však třeba si uvědomit, že výzkum problematiky bezpečného uložení radioaktivních odpadů není klasická vědní disciplína. Je to velice specifický obor, který vyžaduje vývoj a ověření zcela nových experimentálních postupů. Musíme ověřit, jak jsou získaná experimentální data citlivá na různou kvalitu horninového prostředí. Je nezbytné pro výstavbu hlubinného úložiště připravovat odborníky a k tomu jsou rozsáhlé podzemní prostory štoly Josef s pestrými geologickými poměry ideální. Profesor Pacovský využívá možnosti štoly Josef doprovodit teoretickou přednášku praktickými ukázkami. Podzemní laboratoře slouží k výuce studentů čtyř českých vysokých škol, jezdí sem i zahraniční zájemci. Areál podzemního výzkumného centra ve štole Josef byl zpřístupněn v roce 2007, od té doby se neustále rozšiřuje. Splnilo otevření výzkumného centra Vaše očekávání? Je pravda, že původní záměr z roku 2007 předpokládal zrekonstruovat pro studenty pouze 50 m páteřní štoly a umístit v povrchovém areálu malé buňkoviště. Dnes máme zprovozněno pět z celkové délky 8 km štol a dvě nové budovy. Musím tedy uznat, že k určitému rozvoji došlo. Na druhou stranu, od slavnostního zprovoznění brzy uběhne 6 let a řada našich plánů na realizaci teprve čeká. "Poskytujeme služby výzkumným organizacím, stavebním firmám i výrobcům technologií využívaných v podzemí. K vybudování výukového centra v bývalé štole Vás prý inspirovalo obdobné univerzitní zařízení v USA. Je možné štolu Josef srovnávat s jejím americkým vzorem v Idaho Springs? Skutečně jsme původně chtěli pro naše studenty vybudovat místo, kde si teoretické poznatky ze skript ověří praktickým tréninkem v reálném podzemním prostředí, tak jak to dělají v Colorado School of Mines. Dnes ale nejsme pouze pracovištěm zajišťujícím praktickou přípravu studentů. Jak název Regionální podzemní výzkumné centrum URC Josef napovídá, poskytujeme služby výzkumným organizacím, stavebním firmám i výrobcům technologií využívaných v podzemí. Dále organizujeme pravidelné prohlídky zprovozněného podzemí pro veřejnost. Disponují obdobnou podzemní laboratoří jiné evropské univerzity? Asi to bude znít neskromně, ale v tomto směru nemáme konkurenci. Tak rozsáhlé a multifunkčně zaměřené podzemní pracoviště žádná jiná univerzita neprovozuje. Jednou z mnoha oblastí, která se v podzemní laboratoři zkoumá, je experimentální výzkum ukládání radioaktivních odpadů. Můžete přiblížit, čím konkrétně se výzkumy v této oblasti zabývají? Nejdříve je třeba říci, že jsme se touto, pro stavební inženýry nepříliš typickou oblastí výzkumu začali zabývat především díky spolupráci se Správou úložišť radioaktivních odpadů, která vznik podzemního pracoviště Josef od počátku podporovala. Realizovaný výzkum je zaměřen na demonstraci bezpečné funkce inženýrských bariér, ale samozřejmě také na chování přírodní bariéry (horninového prostředí). Využití podzemní laboratoře, tedy reálného podzemního prostředí, je k tomuto výzkumu nezbytné. Jak může např. pětiletá simulace ukládání radioaktivních odpadů zaručit, že bezpečnost způsobu ukládání vydrží deklarovaných sto tisíc let? To samozřejmě nemůže. Nezajistí to ani výsledky experimentů trvajících 20 let a více, které ve světě probíhají. Ale provozování takovýchto experimentů poskytuje reálné vstupní parametry pro sestavení numerických modelů, které jsou schopny předvídat chování inženýrské i přírodní bariéry v řádu statisíců let. Kvalita informací získaná numerickým Experimenty související s bezpečným ukládáním radioaktivních odpadů probíhají na štole Josef od roku Došlo za tu dobu k nějakým významným objevům nebo poznatkům, které budou mít na reálné hlubinné úložiště nějaké dopady? Již první velký evropský projekt TIMODAZ, řešený na Josefu v letech , přinesl zcela jedinečné poznatky o změnách napjatosti ostění úložného tunelu a okolního horninového prostředí při jeho dlouhodobém zatížení teplotou 90 C. Touto problematikou se dosud nikdo neměl potřebu zabývat. Měření na originálním úložném tunelu, jehož části byly na Josefa dovezeny z belgického výzkumného centra SCK-CEN, ukázala, že krátce po zahřátí ostění na 90 C může být místně vyčerpá- Celkem již bylo zpřístupněno 5 km z celkové délky 8 km štol. Letos začne návštěvníky z řad veřejnosti vozit po štole podzemní mikrobus.

4 Zprávy ze Správy 6. Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů 4 no až 30 % pevnosti betonu ostění. Při dlouhodobém zatížení se namáhání betonu dále komplikuje. Spolupracujete při výzkumech spojených s ukládáním radioaktivních odpadů také se zahraničními organizacemi? Pokud ano, s jakými a jak konkrétně? Výčet zahraničních organizací, se kterými spolupracujeme, by byl opravdu dlouhý. Prakticky na každém evropském projektu, kterého se účastníme, participuje cca 20 univerzit a výzkumných institucí z celé Evropy. Kromě toho máme uzavřené smlouvy o spolupráci s Čínou, Koreou a Ruskem. Protože jsme se stali v roce 2009 tréninkovým pracovištěm Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni (IAEA), rozšiřujeme kontakty díky frekventantům našich kurzů např. i na Filipíny nebo do Kazachstánu. Prakticky na každém evropském projektu, kterého se účastníme, participuje cca 20 univerzit a výzkumných institucí z celé Evropy. Jaké plány máte do budoucna pro výzkumné centrum? Technici zasouvají model úložného kontejneru na vyhořelé jaderné palivo do připravené svislé studny. Plány máme opravdu odvážné. V současnosti se v podzemí štoly Josef řeší 12 výzkumných projektů. Asi nejprestižnějším (a s nejvyšším rozpočtem) je evropský projekt DOPAS. V jeho rámci se na Josefu postaví a bude provozovat jedna ze čtyř evropských experimentálních zátek. Projekt v České republice koordinuje SÚRAO, kromě Fakulty stavební ČVUT na projektu participuje také ÚJV Řež. Tento rok v září na Josefu opět zorganizujeme mezinárodní tréninkový kurz pro IAEA. Nezapomínáme ani na veřejnost. Od tohoto roku bude náš mikrobus vozit návštěvníky i do zprovozněných prostor vzdálených 2 km od vstupu do podzemí. Povrchový areál postupně změníme v zámecký park, uvažujeme o vybudování jeskynního terapeutického centra pro děti s dýchacími problémy. Rádi bychom veřejnosti zpřístupnili 40 metrů vysokou umělou jeskyni, v níž je akustika jako v katedrále. Vědecký pokus zjistí odolnost bentonitového obalu Hlubinné úložiště radioaktivních odpadů představuje systém několika bariér, které dohromady zajistí bezpečnou izolaci odpadů od životního prostředí po dobu až sto tisíc let. Jednu z těchto bariér tvoří speciální jíl, tzv. bentonit, který v úložišti obklopuje kontejner s vyhořelým jaderným palivem. V podzemní laboratoři ve štole Josef nyní odolnost bentonitu v podmínkách hlubinného úložiště zkoumají ve spolupráci s Centrem experimentální geotechniky ČVUT Praha pracovníci SÚRAO. Ojedinělý experiment s názvem Mock-up Josef (tedy Model Josef) poběží tři roky, během nichž vědci získají velké množství dat. Data poslouží k vytvoření fyzikálního modelu chování bentonitu v delším časovém úseku. Pokus probíhá v osmimetrové rozrážce v oblasti granitoidních hornin. Jde o prostředí, se kterým se počítá i při výstavbě hlubinného úložiště v České republice přibližně v roce Po nezbytných úpravách stěn štoly byly vyvrtány tři svislé studny. V jedné se již od ledna tohoto roku testuje vybraný typ bentonitu (vápenato-hořečnatý). Druhá studna se připraví pro pokusy s jiným typem bentonitu (např. sodným). Třetí bude sloužit jako model pro osvětu veřejnosti. Pro experiment byl použit český bentonit. Již od října 2010 se v laboratořích lisovaly 7 cm vysoké tvárnice, jimiž se model ukládacího kontejneru obložil. Z důvodu vlhkosti probíhalo obkládání kontejneru v laboratoři a do studny byl uložen až celý smontovaný superkontejner. Skutečné kontejnery s odpady budou v důsledku rozpadu radioaktivních prvků vydávat teplo, proto jejich působení simuluje speciální topidlo. Dvě topná tělesa řízená automatizovanou jednotkou zatěžkávají bentonitovou bariéru po celé výšce teplotou 90 C. Každých 10 minut odešle kontejner data o tom, co se v tomto modelu úložiště v měřítku 2:1 odehrává. Po ukončení experimentu v roce 2015 se celý superkontejner vyjme, rozebere a bentonitové tvárnice se podrobí zevrubnému laboratornímu testu. Informace o chování inženýrské bariéry v podobě lisovaných bentonitových prefabrikátů budou důležité především pro další projektování parametrů bezpečnosti úložiště. Důležitým výstupem dat budou i poznatky získané z vlastní výstavby a provozu podzemního experimentu. Z důvodu vlhkosti probíhalo obkládání kontejneru bentonitovými tvárnicemi v laboratoři.

5 5 Cesta jaderného paliva 1. Zpracování uranu 2. Výroba paliva 3. Palivový soubor 4. Přeprava čerstvého paliva Zpracování uranu 1 Uran je poměrně hojný prvek. Najdeme jej v horninách i v mořské vodě. Téměř dvě třetiny světové těžby uranu zajišťují tři země: Kazachstán, Kanada a Austrálie. Těžba probíhá povrchově, pod zemí nebo formou chemického loužení, kdy se uran rozpouští pomocí kyselin. Vytěžená ruda se drtí, mele a louhuje v chemické úpravně. Výsledkem je práškový uranový koncentrát (obsahuje 74 % uranu), jemuž se podle barvy přezdívá žlutý koláč. Výroba paliva 2 Přírodní uran obsahuje pouze 0,7 % štěpitelného materiálu. Pro využití v reaktorech typu VVER je potřeba tento podíl zvýšit na 1,6 až 5 %. K obohacení uranu se využívají buď odstředivky (např. v Rusku a Velké Británii) nebo metoda plynných difúzí (např. ve Francii a USA). Obohacený uran ve formě oxidu uranu se lisuje do tvaru malých keramických válečků (pelet), které se poté při teplotě přes 1400 C spečou. 5. V reaktoru 6. Výměna paliva 7. Sklad vyhořelého paliva 8. Hlubinné úložiště Uranová ruda Pelety Palivový soubor 3 Pelety se skládají a uzavírají do dlouhých dutých tyčí (palivové pruty) ze speciální slitiny zirkonia, která je mnohem odolnější než ocel. Z palivových proutků se sestavuje palivový soubor. Výroba souborů vyžaduje sofistikovanou technologii a maximální preciznost, neboť jsou v reaktoru vystaveny náročným podmínkám. Teplota chladiva v aktivní zóně reaktoru je okolo 300 C, tlak až 15,7 MPa. K tomu je nutno připočítat radiační zátěž a vibrování způsobené velkou rychlostí proudění chladicí kapaliny mezi proutky. Přeprava čerstvého paliva 4 Tisícimegawattový reaktor potřebuje ročně zhruba 27 tun čerstvého paliva. Neozářené palivo se v lehkých transportních kontejnerech bez problémů převáží po železnici nebo letecky. Jaderná elektrárna má uskladněny palivové soubory zhruba na rok provozu dopředu, díky malému objemu paliva však není problém tyto zásoby navýšit. V reaktoru 5 V temelínském reaktoru je celkem 163 palivových souborů. Každý měří 4,5 metru a váží 750 kg. V reaktoru vydrží čtyři roky. Palivový soubor pro Dukovany je 3,2 m dlouhý a jeho hmotnost činí přibližně 219 kg. Do reaktoru se jich skládá 312 a slouží pět let. Palivový soubor Letecká přeprava Dukovanský reaktor Výměna paliva 6 Jednou za rok probíhá odstávka bloku jaderné elektrárny. Během ní se mění část paliva za čerstvé a další soubory se přeskládají, tak aby došlo k jejich maximálnímu využití. Vyhořelé palivové soubory se nejprve přesunou do bazénu vyhořelého paliva vedle reaktoru. Tam se 5 až 10 let chladí a zároveň klesá jeho radioaktivita. Během deseti let klesne radioaktivita vyhořelého paliva asi 300krát. Sklad vyhořelého paliva 7 Po určené době se palivové soubory přemístí do kontejneru CASTOR. Po zaplnění se kontejner uzavře vnitřním víkem. Vše probíhá pod hladinou vody. Po vytažení se kontejner odvodní, vysuší a uzavře vnějším víkem. Inspektoři Mezinárodní agentury pro atomovou energii a Evropské komise kontejner před přepravou do skladu zapečetí. Sklad vyhořelého jaderného paliva je běžná součást každé jaderné elektrárny. V České republice jsou v provozu dva takové sklady v Dukovanech a jeden v Temelíně. Hlubinné úložiště 8 Ve skladech mohou vyhořelé palivové soubory zůstat několik desítek let. Za nejvhodnější a nejbezpečnější způsob likvidace vyhořelého jaderného paliva se všude ve světě pokládají hlubinná úložiště. Dlouhodobou koncepci založenou na výstavbě hlubinného úložiště má vypracovanou také Česká republika. Bazén s vyhořelým palivem Sklad vyhořelého paliva Temelín Schéma hlubinného úložiště

6 Zprávy ze Správy 6. Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů 6 Letem světem... ve Švýcarsku Ve Švýcarsku je v provozu pět jaderných elektráren, které v průměru pokrývají 35 až 40 % energetické potřeby země.? Nápady a náměty? Pokud máte jakékoliv otázky či náměty a nápady na témata, o kterých si chcete přečíst v dalších číslech těchto novin, neváhejte se na nás obrátit. Rádi se přijedeme podívat na různé akce či zajímavosti vaší lokality, o kterých bychom mohli psát Vaše nápady a náměty zasílejte na Sudoku Mezisklad ZWILAG u města Würenlingen. 1. Nízko a středněaktivní odpady. 2. Středněaktivní odpady. 3. Vysokoaktivní odpady a vyhořelé jaderné palivo. 4. Institucionální odpady (z lékařství, průmyslu a výzkumu). V roce 2011 vláda prosadila pozastavení investic do nových jaderných zdrojů a postupné uzavření všech reaktorů jaderných elektráren po dovršení jejich životnosti. Za bezpečné ukládání radioaktivních odpadů odpovídá organizace NAGRA. Podle švýcarského atomového zákona mají být všechny radioaktivní odpady uloženy v hlubinném úložišti. Koncepce tedy předpokládá výstavbu hned dvou úložišť: jednoho pro vysokoaktivní odpady (včetně zpracovaného jaderného paliva) a druhého pro nízko a středněaktivní odpady. Zatím jsou radioaktivní odpady skladovány v suchém meziskladu ZZL společnosti Zwilag u města Würenlingen a v areálech jaderných elektráren. Pro hlubinné úložiště vysokoaktivních odpadů byly vytipovány tři lokality. Na rozdíl od České republiky se nacházejí v jílovém horninovém prostředí, konkrétně jde o tzv. opalinové jíly. Rozloha podzemní jílové formace potřebné pro vybudování úložiště je 6 km 2. Pro hlubinné úložiště nízko a středněaktivních odpadů je vybráno šest lokalit. Všechny mají sedimentové podloží s bohatým obsahem jílu o rozloze cca 3 km 2. Na základně bezpečnostních a technických studií švýcarský úřad pro jadernou bezpečnost a další dohlížející orgány navrhovaná území schválily. Od roku 2011 probíhá v daných lokalitách upřesňování projektových řešení a jejich vzájemné srovnávání. Klíčovou aktivitou této fáze přípravy výstavby je účast lokalit, která dává zástupcům vytipovaných regionů příležitost uplatnit veškeré jejich požadavky, vznést námitky a prodiskutovat obavy. Tito zástupci budou také spolurozhodovat o definitivním umístění povrchového areálu budoucího úložiště. NAGRA již pro tuto diskusi připravila podklady v podobě konkrétních návrhů umístění zařízení pro každou z lokalit. Celý proces skončí přibližně za 10 let udělením povolovací licence k provozu obou hlubinných úložišť radioaktivních odpadů. Víte, že... Švýcarská vlajka je jednou ze dvou jediných čtvercových vlajek států na světě tou druhou je vlajka Vatikánu. Na 95 % energie získává země ze zdrojů, které nevypouštějí CO 2, tedy z vody (60 %) a z jádra (35 %). Sněhu, který napájí vodní elektrárny, říkají ve Švýcarsku bílé uhlí. Od severu na jih měří Švýcarsko 250 km, ze západu na východ 350 km. Země má čtyři oficiální jazyky (němčinu, italštinu, francouzštinu a rétorománštinu). Přes 70 % země pokrývají hory, ale nalézá se tu i více než 1500 jezer (asi 6 % evropských zásob sladké vody). Švýcarská garda je stočlenná stráž, která již od roku 1505 hlídá v Římě papeže. Členové stráže musí být rodilí Švýcaři, svobodní, katolíci a musí měřit minimálně 174 cm. Houbaření má ve Švýcarsku svá pravidla nepsaným zákonem je zákaz sběru hub prvních 10 dní v měsíci, aby mělo podhoubí čas a klid na regeneraci. Švýcaři jsou největší jedlíci čokolády na světě ročně jí každý z nich sní 11,6 kilo. Slavné švýcarské osobnosti jsou kromě jiných protestantský reformátor Jan Kalvín, architekt Le Corbusier, spisovatel Erich von Däniken, tenisté Martina Hingisová a Roger Federer, malíř Paul Klee. Mezi známé literární postavy patří například Vilém Tell nebo Heidi, děvčátko z hor. Švýcaři vynalezli mimo jiné instantní kávu, suchý zip, Maggi, sýry v krabičkách, müsli, armádní kapesní nožík, celofán, insekticid DDT, psychotropní látku LSD nebo počítačové písmo Helvetica. "Zprávy ze Správy"vydává čtvrtletně Správa úložišť radioaktivních odpadů, Dlážděná 1004/6, Praha 1, IČO: Vydávání tohoto zpravodaje je povoleno Ministerstvem kultury ČR a bylo mu přiděleno evidenční číslo MK ČR E Redakce: Mgr. Tereza Bečvaříková, Eva Pokorná, RNDr. Jiří Slovák, Mgr. Lucie Steinerová, Ivana Škvorová, Jan Karlovský. tel.: , fax: ,

7 Co obnáší první etapa geologických průzkumů Na lokalitě Kraví hora bylo rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR stanoveno průzkumné území pro zvláštní zásah do zemské kůry. Ve chvíli kdy rozhodnutí nabude právní moci, bude možné zahájit první etapu geologických průzkumů. Termínem průzkumné území pro zvláštní zásah do zemské kůry (PÚ ZZZK) zákon označuje území, kde by mohla proběhnout výstavba různých podzemních průmyslových či skladovacích zařízení, včetně úložiště radioaktivních odpadů. Na vymezeném průzkumném území proběhnou geologické průzkumy, které mají za cíl ověřit rozsah, strukturu a vlastnosti horninového bloku. Na lokalitě Kraví hora se jedná o ověření vlastností horninového masivu pro případnou výstavbu hlubinného úložiště. V rámci předběžného hodnocení území České republiky jsme vybrali několik lokalit, které mohou svými vlastnostmi vyhovět požadavku na bezpečné uložení vyhořelého jaderného paliva. Abychom mohli vybrat optimální lokalitu a potvrdit, že splňuje přísná bezpečnostní kri téria, je třeba z vybraných lokalit získat konkrétní data. Geologickými průzkumy k výběru finální lokality i. zúžení počtu lokalit Cíl: Povrchovými geologickými průzkumy na všech zvažovaných lokalitách ověřit ohraničující zlomy a zúžit tak rozlohu každé z nich. Pro další etapu vybrat jen čtyři nejvhodnější lokality, projednat další postup s dotčenými obcemi. ii. VýběR KaNdidátNíCh lokalit Cíl: Několika hlubokými vrty (3 4) na 4 lokalitách ověřit geologickou stavbu v hloubce a vybrat dvě kandidátní lokality, k nimž se dotčené obce vyjádří. iii. VýběR finální lokality Cíl: Dalšími průzkumy, analýzami a studiemi na dvou kandidátních lokalitách vybrat se souhlasem dotčených obcí lokalitu finální. NaŠe bezpečná budoucnost

8 Každá etapa musí odpovědět na následující otázky Můžeme ve vybrané lokalitě prokázat a demonstrovat bezpečnost umístění hlubinného úložiště? Bude možné do hlubinného úložiště ve vybrané lokalitě umístit všechny radioaktivní odpady vyprodukované dnes i v budoucnosti na území ČR? Jsou všechny střety zájmů řešitelné? Je možné v lokalitě vybudovat dostatečnou infrastrukturu (silnice, přípojky energií apod.) a je zde dostatek lidských zdrojů pro výstavbu a provoz hlubinného úložiště? Nenaruší výstavba úložiště životní prostředí lokality a neohrozí její další rozvoj? Bude možné získat akceptaci veřejnosti s umístěním hlubinného úložiště? zařadit lokality mezi lokality kandidátní, na kterých proběhne druhá etapa geologického průzkumu, bude možné pouze v případě pozitivních odpovědí na tyto otázky. podobně bude z kandidátních lokalit vybrána lokalita finální. plánované geologické práce v rámci první etapy Geologické mapování odběr vzorků k analýze zjištění podrobných dat o geologické stavbě příslušného území odběr vzorků hornin k analýze analýza geologické stavby dálkového průzkumu s využitím družicových snímků vyhodnocení dostupných geologických podkladů k naplánování detailního postupu technických prací v další etapě hydrogeologický a hydrologický průzkum detailní zmapování výskytu povrchových a podzemních vod, jejich množství, kvality a vzájemné podzemní komunikace (podzemního a povrchového oběhu) průzkum oběhu podzemních vod zpracování bilance podzemních vod měření vydatností pramenů a vodních zdrojů (průtoky, hladiny povrchových a podzemních vod)

9 NaŠe bezpečná budoucnost Cíle etapy zúžení průzkumného území v lokalitě Kraví hora Stanovit geologické podmínky v přípovrchové části lokality. Zúžit lokalitu a podrobně vymezit potenciálně vhodné území pro následující etapu. Porovnat lokalitu s ostatními vybranými lokalitami. Posoudit, zda případné umístění HÚ v zúžené lokalitě vyhovuje dlouhodobým bezpečnostním požadavkům. Zvýšit informovanost o aktuálním stavu životního prostředí v lokalitě na základě pravidelného monitoringu. Výsledkem první etapy může být: Zúžení průzkumného území pro další etapu geologického průzkumu. NEBO Vyřazení lokality ze seznamu vytipovaných území. Geofyzikální průzkum povrchová geofyzikální měření na celé ploše průzkumného území (mimo intravilány obcí) zjištění tektonických linií (zlomů), oblastí rozpukaných hornin, zvodnělých oblastí a zón povrchovými měřeními sledování tektonických linií (zlomů) na povrchu i v hloubce fyzikální rozlišení různých typů hornin, měření jejich fyzikálních vlastností přímo v terénu Geochemický průzkum odběr horninové drtě pomocí vrtaných sond do hloubky cca 2 až 3 m detailní chemická analýza vzorků z horninové drtě ke stanovení homogenity horninových bloků rozbor zastoupení hlavních a vedlejších chemických prvků (Al, Si, Mg, K, Na) ke zjištění jejich původu a k analýze vzájemné vazby mezi bloky

10 Náležitosti etapy zúžení v kostce Před zahájením etapy zúžení bude zpracován podrobný projekt všech plánovaných geologických průzkumných prací. Správa úložišť dotčené obce s projektem detailně seznámí a v rámci projednávání projektu zohlední jejich relevantní připomínky. Jakmile projekt geologicko-průzkumných prací schválí krajský úřad, stává se závaznou dokumentací, podle níž budou realizovány veškeré průzkumné práce. Až do dokončení první etapy průzkumu náleží obcím za stanovení průzkumného území zákonné finanční příspěvky. Pro lokalitu Kraví hora činí výše příspěvku 9,9 milionu korun ročně a obce ho budou čerpat po celou dobu trvání průzkumu. Peníze mohou obce použít na jakékoliv veřejně prospěšné činnosti. O provedení první etapy průzkumných prací Správa úložišť zažádá na všech lokalitách, což umožní jejich vzájemné srovnání. Provedení průzkumů tedy ještě neznamená, že v lokalitě bude hlubinné úložiště vybudováno. Před rozhodnutím o dalším kroku, kterým je zúžení počtu lokalit před zahájením vrtných prací, začne Správa úložišť vyjednávat s obcemi o podmínkách jejich zapojení do etapy výběru kandidátních lokalit. NaŠe bezpečná budoucnost

Příprava hlubinného úložiště

Příprava hlubinného úložiště Příprava hlubinného úložiště Aktuální situace RNDr. Jiří Slovák ředitel 16.4.2015, Budišov Hlubinné úložiště (HÚ) Úložný koncept Podzemní laboratoř (2030 2050) Ukládací sekce (postupně, 2060-2130) 2 Hlubinné

Více

Ing. Markéta Dvořáková Z 11 TECHNICKE ASPEKTY PROJEKTU HLUBINNEHO ULOZISTE RADIOAKTIVNICH ODPADU V ČR

Ing. Markéta Dvořáková Z 11 TECHNICKE ASPEKTY PROJEKTU HLUBINNEHO ULOZISTE RADIOAKTIVNICH ODPADU V ČR Ing. Markéta Dvořáková Z 11 TECHNICKE ASPEKTY PROJEKTU HLUBINNEHO ULOZISTE RADIOAKTIVNICH ODPADU V ČR Příprava projektu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v České republice začala již na počátku

Více

Průzkum lokalit pro hlubinné úložiště, výběr vhodné a záložní lokality

Průzkum lokalit pro hlubinné úložiště, výběr vhodné a záložní lokality Průzkum lokalit pro hlubinné úložiště, výběr vhodné a záložní lokality 2010-2015 Podklad pro neformální diskusi se zástupci obcí na lokalitě Pačejov RNDr. Jiří Slovák, vedoucí oddělení přípravy HÚ slovak@rawra.cz

Více

Současný postup výběru lokality pro hlubinné úložiště. seminář Hlubinné úložiště a role veřejnosti Praha

Současný postup výběru lokality pro hlubinné úložiště. seminář Hlubinné úložiště a role veřejnosti Praha Současný postup výběru lokality pro hlubinné úložiště seminář Hlubinné úložiště a role veřejnosti Praha 15.5.2014 Možnosti nakládání s vyhořelým jaderným palivem nulová varianta (dlouhodobé skladování

Více

Strategie postupu výběru lokality pro hlubinné úložiště

Strategie postupu výběru lokality pro hlubinné úložiště Strategie postupu výběru lokality pro hlubinné úložiště RNDr. Jiří Slovák zástupce ředitele Tunelářské odpoledne, Masarykova kolej, Praha, 16. 5. 2012 ČR kde vznikají radioaktivní odpady a vyhořelé jaderné

Více

BULLETIN. Bezpečné ukládání radioaktivních odpadů v České republice je posláním Správy úložišť. Provoz úložišť radioaktivních odpadů

BULLETIN. Bezpečné ukládání radioaktivních odpadů v České republice je posláním Správy úložišť. Provoz úložišť radioaktivních odpadů BULLETIN 2 2014 Bezpečné ukládání radioaktivních odpadů v České republice je posláním Správy úložišť Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) je organizační složkou státu zřízenou na základě 26 zákona

Více

Regionálního podzemního výzkumného centrum URC Josef

Regionálního podzemního výzkumného centrum URC Josef Centrum experimentální geotechniky, Fakulta stavební ČVUT v Praze Regionální podzemní výzkumné centrum URC Josef Regionálního podzemního výzkumného centrum URC Josef 26.3.2014 Ing. Šťástka Jiri.stastka@fsv.cut.cz

Více

Jaderný palivový cyklus - Pracovní list

Jaderný palivový cyklus - Pracovní list Číslo projektu Název školy Předmět CZ.107/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma Ročník 2. Autor Klasické energie

Více

Technické aspekty výběru vhodné lokality pro HÚ

Technické aspekty výběru vhodné lokality pro HÚ Technické aspekty výběru vhodné lokality pro HÚ Úloha a význam průzkumných prací pro takový výběr RNDr. Jiří Slovák Vedoucí oddělení přípravy hlubinného úložiště 1 Pročpotřebujeme hlubinnéúložiště? Nemáme

Více

Vyhořelé jaderné palivo

Vyhořelé jaderné palivo Vyhořelé jaderné palivo Jaderné palivo - složení Jaderné palivo je palivo, z něhož se energie uvolňuje prostřednictvím jaderných reakcí Nejběžnějším typem jaderného paliva je obohacený uran ve formě oxidu

Více

Zprávy ze správy. Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů. SÚRAO na podzim představí v lokalitách projekty geologických prací

Zprávy ze správy. Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů. SÚRAO na podzim představí v lokalitách projekty geologických prací Podzim 2015 Zprávy ze správy SÚRAO na podzim představí v lokalitách projekty geologických prací Ministr životního prostředí potvrdil stanovení průzkumných území na všech sedmi lokalitách. Správa úložišť

Více

Press kit. Představení SÚRAO

Press kit. Představení SÚRAO Představení SÚRAO Radioaktivní odpady v České republice Press kit Radioaktivní odpady se v České republice ukládají již přes půl století. Největší skupinu tvoří odpady vznikající v jaderné energetice.

Více

INTERPRETACE PUKLINOVÉ SÍTĚ NA ZÁKLADĚ TERÉNNÍCH MĚŘENÍ

INTERPRETACE PUKLINOVÉ SÍTĚ NA ZÁKLADĚ TERÉNNÍCH MĚŘENÍ INTERPRETACE PUKLINOVÉ SÍTĚ NA ZÁKLADĚ TERÉNNÍCH MĚŘENÍ Metody a nástroje hodnocení vlivu inženýrských bariér na vzdálené interakce v prostředí hlubinného úložiště Projekt č.:1h-pk/31 MPO ČR Metody a nástroje

Více

Koncepce zákona k posílení postavení obcí při přípravě a povolování HÚ v ČR

Koncepce zákona k posílení postavení obcí při přípravě a povolování HÚ v ČR Koncepce zákona k posílení postavení obcí při přípravě a povolování HÚ v ČR RNDr. Jiří Slovák ředitel SÚRAO Hledáme dialog, Lubenec, 7.11.2015 Příprava hlubinného úložiště v ČR Postup přípravy hlubinného

Více

Kde zůstaly mantinely geologického zákona?

Kde zůstaly mantinely geologického zákona? Kde zůstaly mantinely geologického zákona? Mgr. Renata Michalcová Pavel Pavlík SOS Lubenec První nezávislá konference o hlubinném úložišti Hledáme dialog Lubenec 7. listopadu 2015 Co říká zákon: Objekt

Více

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Zpracoval: Mgr. Michal Havlík Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Kapitola 4 - GEOLOGIE A TEPELNÉ

Více

Koncepce zákona k posílení postavení obcí při přípravě a povolování HÚ v ČR

Koncepce zákona k posílení postavení obcí při přípravě a povolování HÚ v ČR Koncepce zákona k posílení postavení obcí při přípravě a povolování HÚ v ČR RNDr. Jiří Slovák ředitel SÚRAO Seminář Výzvy a příležitosti vyhledávání lokality HÚ, 8. 9. 2015, Břevnovská klášter Příprava

Více

VYHLEDÁVÁNÍ HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ V ČESKÉ REPUBLICE

VYHLEDÁVÁNÍ HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ V ČESKÉ REPUBLICE VYHLEDÁVÁNÍ HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ V ČESKÉ REPUBLICE Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí 17. září 2013 Lokality pro úložiště v ČR Čertovka Magdalena Březový potok Čihadlo Hrádek Horka Kraví

Více

70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách

70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách 70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách Ing. Tomáš Rychtařík ředitel DIAMO, s. p., Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, Hornické sympozium 2016 Příbram

Více

TEPELNÉ VLASTNOSTI HORNIN A JEJICH VLIV NA VYUŽITÍ ZEMNÍHO TEPLA

TEPELNÉ VLASTNOSTI HORNIN A JEJICH VLIV NA VYUŽITÍ ZEMNÍHO TEPLA Konference Alternativní zdroje energie 2016 21. a 22. června 2016 Kroměříž TEPELNÉ VLASTNOSTI HORNIN A JEJICH VLIV NA VYUŽITÍ ZEMNÍHO TEPLA Mgr. Michal Havlík, Ing. arch. Pavel Cihelka, Stavební geologie

Více

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice Jaderné elektrárny Obrovské množství energie lidé objevili v atomu a naučili se tuto energii využívat k výrobě elektrické energie. Místo fosilních paliv se v atomových elektrárnách k ohřívání vody využívá

Více

Vyřazování zahraničních jaderných elektráren z provozu příležitosti pro české strojírenství

Vyřazování zahraničních jaderných elektráren z provozu příležitosti pro české strojírenství STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA Vyřazování zahraničních jaderných elektráren z provozu příležitosti pro české strojírenství Karel Jindřich Státní úřad pro Jadernou bezpečnost Česká republika Ostrava květen Vyřazování

Více

GIS - vhodný prostředek pro integrované studie výzkumu lokalit uvažovaných pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů.

GIS - vhodný prostředek pro integrované studie výzkumu lokalit uvažovaných pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. GIS - vhodný prostředek pro integrované studie výzkumu lokalit uvažovaných pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Autoři: J. Mikšová 1, L. Pospíšil 2, L. Kučera 3, K. Martínek 4, J. Rejl 5, J. Slovák

Více

Červen 2004 Správa úložišť radioaktivních odpadů

Červen 2004 Správa úložišť radioaktivních odpadů ZÁKLADNÍ INFORMACE O TESTOVACÍ LOKALITĚ MELECHOVSKÝ MASÍV Červen 2004 Správa úložišť radioaktivních odpadů Souhrn Melechovský masív byl v rámci vývoje hlubinného úložiště vysoce aktivních odpadů vytipován

Více

Press kit. Historie nakládání s RAO

Press kit. Historie nakládání s RAO Press kit PŘEDSTAVENÍ SÚRAO Česká republika má s využíváním radioaktivních materiálů (radionuklidů) jednu z nejdelších zkušeností na světě. Vždyť již v 18. století byla na Jáchymovsku objevena uranová

Více

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN P Inženýrskogeologický průzkum. Ground investigation. Obsah. Strana. Předmluva 4.

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN P Inženýrskogeologický průzkum. Ground investigation. Obsah. Strana. Předmluva 4. PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.020 Listopad 2016 ČSN P 73 1005 Inženýrskogeologický průzkum Ground investigation Obsah Strana Předmluva 4 Úvod 6 1 Předmět normy 7 2 Citované dokumenty 7 3 Termíny

Více

AKTUALIZACE KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S RADIOAKTIVNÍMI ODPADY A VYHOŘELÝM JADERNÝM PALIVEM OZNÁMENÍ KONCEPCE

AKTUALIZACE KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S RADIOAKTIVNÍMI ODPADY A VYHOŘELÝM JADERNÝM PALIVEM OZNÁMENÍ KONCEPCE AKTUALIZACE KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S RADIOAKTIVNÍMI ODPADY A VYHOŘELÝM JADERNÝM PALIVEM OZNÁMENÍ KONCEPCE zpracované ve smyslu 10c a přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,

Více

Ing. Danuše Nádherná, Ing. Dana Pacovská, Ing. Jiří Štístka T 4 REGIONÁLNÍ PODZEMNÍ VÝZKUMNÉ CENTRUM URC JOSEF

Ing. Danuše Nádherná, Ing. Dana Pacovská, Ing. Jiří Štístka T 4 REGIONÁLNÍ PODZEMNÍ VÝZKUMNÉ CENTRUM URC JOSEF Ing. Danuše Nádherná, Ing. Dana Pacovská, Ing. Jiří Štístka T 4 Fakulta stavební ČVUT v Praze, Centrum experimentální geotechniky REGIONÁLNÍ PODZEMNÍ VÝZKUMNÉ CENTRUM URC JOSEF Anotace Centrum experimentální

Více

BULLETIN. Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů vstupuje do nové fáze

BULLETIN. Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů vstupuje do nové fáze BULLETIN 3 2015 Výběr lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů vstupuje do nové fáze Výběr vhodné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů v České

Více

Hlubinné úložiště. radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva. Správa úložišť radioaktivních odpadů

Hlubinné úložiště. radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva. Správa úložišť radioaktivních odpadů Hlubinné úložiště radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva Správa úložišť radioaktivních odpadů Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) je organizační složkou státu zřízenou na základě

Více

Zpráva o činnosti v roce Dostupný z

Zpráva o činnosti v roce Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 23.01.2017 Zpráva o činnosti v roce 2013 Správa úložišť radioaktivních odpadů 2014 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-254155

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků

ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA POVRCHU TERÉNU A DO PODZEMÍ ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků Ing. Radim Ptáček, Ph.D GEOoffice,

Více

Geologické průzkumy nejsou pro obce důvodem k obavám

Geologické průzkumy nejsou pro obce důvodem k obavám Zprávy ze správy Prosinec 2013 7. Geologické průzkumy nejsou pro obce důvodem k obavám Geologické průzkumy jsou běžnou součástí příprav každé větší stavby. Existuje řada typů geologických prací, lišících

Více

Karotáž metoda pro zjišťování pohybu kontaminace a jeho souvislostí s geologickou a tektonickou stavbou území.

Karotáž metoda pro zjišťování pohybu kontaminace a jeho souvislostí s geologickou a tektonickou stavbou území. Karotáž metoda pro zjišťování pohybu kontaminace a jeho souvislostí s geologickou a tektonickou stavbou území. AQUATEST a.s. Geologická 4 152 00 Praha 5 www.aquatest.cz E-mail prochazka@aquatest.cz karotaz@aquatest.cz

Více

(NÁVRH) Dohoda o vzájemné spolupráci a podmínkách zapojení obce do procesu výběru lokality

(NÁVRH) Dohoda o vzájemné spolupráci a podmínkách zapojení obce do procesu výběru lokality (NÁVRH) Dohoda o vzájemné spolupráci a podmínkách zapojení obce do procesu výběru lokality (dále jen Dohoda ) uzavřená mezi Českou republikou - Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) se sídlem Dlážděná

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE Obor: Ročník: Zpracoval: Elektrikář - silnoproud Třetí Bc. Miroslav Navrátil PROJEKT ŘEMESLO

Více

Zprávy ze správy. průzkum. Léto Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů

Zprávy ze správy. průzkum. Léto Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů Léto 2015 Zprávy ze správy Příprava na geologický průzkum Proces výběru vhodné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů v České republice vstupuje do další fáze. V současné době Správa úložišť

Více

Zprávy ze správy. Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů. Ministr životního prostředí potvrdil stanovení průzkumného území na pěti lokalitách

Zprávy ze správy. Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů. Ministr životního prostředí potvrdil stanovení průzkumného území na pěti lokalitách Jaro 2015 Zprávy ze správy Ministr životního prostředí potvrdil stanovení průzkumného území na pěti lokalitách Správa úložišť dne 4. 5. 2015 obdržela rozhodnutí ministra životního prostředí o stanovení

Více

Čertovka Geologická stavba lokality a potencionál její vhodnosti pro umístění HÚ

Čertovka Geologická stavba lokality a potencionál její vhodnosti pro umístění HÚ Čertovka Geologická stavba lokality a potencionál její vhodnosti pro umístění HÚ RNDr. Jiří Slovák ředitel Hledáme dialog, Lubenec, 7.11.2015 Ukládání vyhořelého jaderného paliva (VJP) v ČR v budoucím

Více

Provedení geologického průzkumu 7 lokalit pro zvláštní zásah do zemské kůry pro ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorech v

Provedení geologického průzkumu 7 lokalit pro zvláštní zásah do zemské kůry pro ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorech v EI RAO I SU~ SPRAvA ÚLOZln RADIOAKTlVNfCH " ODPADO r ODŮVODNĚNí VEŘEJNÉ ZAKÁZKY podle 156 zák. Č. 137/2006 Sb. a podle vyhl. MMR Č. 232/2012 Sb. Provedení geologického průzkumu 7 lokalit pro zvláštní zásah

Více

Dohoda o vzájemné spolupráci a podmínkách zapojení obce do procesu výběru lokality

Dohoda o vzájemné spolupráci a podmínkách zapojení obce do procesu výběru lokality Dohoda o vzájemné spolupráci a podmínkách zapojení obce do procesu výběru lokality (dále jen Dohoda ) uzavřená mezi Českou republikou - Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) se sídlem Dlážděná

Více

Hledání lokality pro konečné úložiště v ČR Hledání lokality pro konečné úložiště vyhořelého jaderného paliva postupuje podle konceptu nakládání s

Hledání lokality pro konečné úložiště v ČR Hledání lokality pro konečné úložiště vyhořelého jaderného paliva postupuje podle konceptu nakládání s Hledání lokality pro konečné úložiště v ČR Hledání lokality pro konečné úložiště vyhořelého jaderného paliva postupuje podle konceptu nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jadernám palivem, který

Více

Podzemní laboratoř Josef

Podzemní laboratoř Josef 1 Podzemní laboratoř Josef D. Nádherná, D. Pacovská, J. Šťástka České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Praha, Česká republika ABSTRAKT: Centrum experimentální geotechniky Fakulty stavební

Více

Geotechnický průzkum

Geotechnický průzkum Geotechnický průzkum jednotlivé metody jsou vysoce účinné jen v určitém typu horniny volba vhodné metody je závislá na výstižné klasifikaci horniny v celé dotčené oblasti (např. po celé délce trasy tunelu)

Více

Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany

Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany Scénáře budoucího vývoje regionu: socioekonomický výzkum dopadů vývoje JE Dukovany Založeno na výsledcích projektu Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_136 Jméno autora: Mgr. Eva Mohylová Třída/ročník:

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 14. Energie klasické zdroje Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Tomáš Krásenský

Více

Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů. na rok 2007, tříletý plán a dlouhodobý plán. říjen 2006

Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů. na rok 2007, tříletý plán a dlouhodobý plán. říjen 2006 III. Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2007, tříletý plán a dlouhodobý plán říjen 2006-1- 1. ÚVOD... 3 1.1. Poslání a zásady činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů...

Více

Výběr hlubinného úložiště v České republice lokalita Hrádek. Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

Výběr hlubinného úložiště v České republice lokalita Hrádek. Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Výběr hlubinného úložiště v České republice lokalita Hrádek Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Z výstupů hodnocení lokality Rohozná (Geobariéra, 2006) Lokalita má výrazně zhoršené

Více

Příklady spolupráce pracovníků Západočeské univerzity v Plzni s průmyslovými podniky jaderného strojírenství a energetiky

Příklady spolupráce pracovníků Západočeské univerzity v Plzni s průmyslovými podniky jaderného strojírenství a energetiky Příklady spolupráce pracovníků Západočeské univerzity v Plzni s průmyslovými podniky jaderného strojírenství a energetiky Josef Voldřich Nové technologie výzkumné centrum Katedra energetických strojů a

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Jaderná energie uran. (Těžba a zpracování uranu pro jaderné využit ití). 1 Číslo projektu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov

Více

Výběr hlubinného úložiště v České republice lokalita Magdalena. Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

Výběr hlubinného úložiště v České republice lokalita Magdalena. Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Výběr hlubinného úložiště v České republice lokalita Magdalena Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Z výstupů hodnocení lokality Božejovice - Vlksice (Geobariéra, 2006) Lokalita má spíše

Více

Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti, vyhořelé jaderné palivo - současné trendy a moznosti

Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti, vyhořelé jaderné palivo - současné trendy a moznosti Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti, vyhořelé jaderné palivo - současné trendy a moznosti aneb co umí, na čem pracují a o čem sní jaderní inženýři a vědci... Tomáš Bílý tomas.bily@fjfi.cvut.cz

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Poslání a zásady činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů

Poslání a zásady činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů Zpráva o činnosti v roce 2014 Poslání a zásady činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů Správa úložišť radioaktivních odpadů (dále SÚRAO) je organizační složkou státu zřízenou na základě 26 zákona

Více

Jaderné elektrárny I, II.

Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I. Úvod do jaderných elektráren, teorie reaktorů, vznik tepla v reaktoru a ochrana před ionizujícím zářením. Jaderné elektrárny II. Jaderné elektrárny typu

Více

Poslání Správy úložišť radioaktivních odpadů

Poslání Správy úložišť radioaktivních odpadů Zpráva o činnosti v roce 2016 Obsah Poslání Správy úložišť radioaktivních odpadů Správa úložišť radioaktivních odpadů (dále SÚRAO) je organizační složkou státu a její činnost a hospodaření jsou upraveny

Více

Co se děje okolo žádostí o průzkumné území. koncem září 2013. Co se kolem žádostí děje a jaký je aktuální stav?

Co se děje okolo žádostí o průzkumné území. koncem září 2013. Co se kolem žádostí děje a jaký je aktuální stav? Zprávy ze správy Únor 2014 8. Co se děje okolo žádostí o průzkumné území V loňském roce podala Správa úložišť radioaktivních odpadů na všech lokalitách žádosti o stanovení průzkumného území. První z nich

Více

Výběr lokality pro hlubinné úložiště je multioborová disciplína

Výběr lokality pro hlubinné úložiště je multioborová disciplína Zprávy ze správy Květen 2014 9. Výběr lokality pro hlubinné úložiště je multioborová disciplína Hlubinné úložiště je technicky i technologicky náročné dílo, na nějž se kladou z hlediska bezpečnosti ty

Více

Řešení problémů nedostatečných zdrojů vody v důsledku sucha

Řešení problémů nedostatečných zdrojů vody v důsledku sucha Řešení problémů nedostatečných zdrojů vody v důsledku sucha Mgr. Lucie Potočárová Obsah Výskyt vody na Zemi Úkoly vodního hospodářství Nové zdroje podzemní vody Potřebná administrativa Výskyt vody na Zemi

Více

Jaderná energetika Je odvětví energetiky a průmyslu, které se zabývá především výrobou energie v jaderných elektrárnách, v širším smyslu může jít i o

Jaderná energetika Je odvětví energetiky a průmyslu, které se zabývá především výrobou energie v jaderných elektrárnách, v širším smyslu může jít i o Anotace Učební materiál EU V2 1/F18 je určen k výkladu učiva jaderná energetika fyzika 9. ročník. UM se váže k výstupu: žák vysvětlí princip jaderného reaktoru, zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých

Více

VÝSTAVBA NOVÝCH ENERGETICKÝCH BLOKŮ V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN. Edvard Sequens 3. září 2013 Praha

VÝSTAVBA NOVÝCH ENERGETICKÝCH BLOKŮ V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN. Edvard Sequens 3. září 2013 Praha VÝSTAVBA NOVÝCH ENERGETICKÝCH BLOKŮ V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN Edvard Sequens 3. září 2013 Praha Jaderná energetika na ústupu Jaderná energetika na ústupu Jaderná energetika na ústupu Průměrný věk reaktorů

Více

Zpráva o činnosti v roce zpět na obsah

Zpráva o činnosti v roce zpět na obsah Zpráva o činnosti v roce 2012 Poslání a zásady činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů Správa úložišť radioaktivních odpadů (dále SÚRAO) je organizační složkou státu zřízenou na základě 26 zákona

Více

Areál Padařov A - Souhrnná část PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval kolektiv

Areál Padařov A - Souhrnná část PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval kolektiv EGP INVEST, spol. s r. o., Antonína Dvořáka 1707, 688 01 Uherský Brod Tel.: 572 610 311; Fax: 572 633 725, E-mail: egpi@egpi.cz Název zakázky: Lokalita MAGDALÉNA - BOŽEJOVICE Ověření plošné a prostorové

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

lního profilu kontaminace

lního profilu kontaminace Průzkum vertikáln lního profilu kontaminace zvodněných ných kolektorů Ladislav Gombos DIAMO, s. p., o. z. Těžba a úprava uranu 471 27 Stráž pod Ralskem e-mail: gombos@diamo.cz Úvod Řešení problematiky

Více

Oblasti vlivu mikroorganismů na hlubinné úložiště radioaktivních odpadů ODPADOVÉ FÓRUM 2015

Oblasti vlivu mikroorganismů na hlubinné úložiště radioaktivních odpadů ODPADOVÉ FÓRUM 2015 Oblasti vlivu mikroorganismů na hlubinné úložiště radioaktivních odpadů Ing. Petr Polívka, RNDr. Alena Ševců, Ph.D. 19.března 2015 Centrum výzkumu Řež s.r.o. Technická universita v Liberci ODPADOVÉ FÓRUM

Více

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM Hydrogeologie Hydrogeologie je obor zabývající se podzemními vodami, jejich původem, podmínkami výskytu, zákony pohybu, jejich fyzikálními a chemickými vlastnostmi a jejich interakcí

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

Stanovení nejistot při výpočtu kontaminace zasaženého území

Stanovení nejistot při výpočtu kontaminace zasaženého území Stanovení nejistot při výpočtu kontaminace zasaženého území Michal Balatka Abstrakt Hodnocení ekologického rizika kontaminovaných území představuje komplexní úlohu, která vyžaduje celou řadu vstupních

Více

Úložiště Bratrství se nachází v komplexu bývalého uranového dolu Bratrství u Jáchymova. Bylo zkolaudováno a uvedeno do provozu v roce 1974.

Úložiště Bratrství se nachází v komplexu bývalého uranového dolu Bratrství u Jáchymova. Bylo zkolaudováno a uvedeno do provozu v roce 1974. ÚRAO BRATRSTVÍ Při využívání radioaktivních látek a ionizujícího záření vznikají radioaktivní odpady. Ty se rozlišují podle skupenství na plynné, kapalné a pevné. Pevné radioaktivní odpady se klasifikují

Více

Aspekty radiační ochrany

Aspekty radiační ochrany Aspekty radiační ochrany výzkumného reaktoru malého výkonu při experimentální výuce a vzdělávání Antonín Kolros Školní reaktor VR-1 VRABEC Katedra jaderných reaktorů Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Více

ZVAŽOVANÁ DOSTAVBA JE TEMELÍN

ZVAŽOVANÁ DOSTAVBA JE TEMELÍN ZVAŽOVANÁ DOSTAVBA JE TEMELÍN Příroda bezpečnost prosperita SKUPINA ČEZ Dostavba_JETE_A5.indd 1 22.9.2008 16:27:14 2 2 Dostavba_JETE_A5.indd 2 22.9.2008 16:27:17 Z jaderné elektrárny Temelín Současná podoba

Více

ŽÁDOST ČERTOVKA. o prodloužení doby platnosti průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry MIZPP00OK7SO acts.

ŽÁDOST ČERTOVKA. o prodloužení doby platnosti průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry MIZPP00OK7SO acts. MIZPP00OK7SO MIZPP00OK7SO REf gm m*m I SPRÁVA ÚLOŽIŠŤ SURAO i rrtlvních Miní&tarstvc životního prostředí odbor výkonu státní správy III Č.j... - / - 9-12- acts ŽÁDOST o prodloužení doby platnosti průzkumného

Více

ÚLOHA INŽENÝRSKÝCH BARIÉR PŘI UKLÁDÁNÍ VYHOŘELÉHO PALIVA

ÚLOHA INŽENÝRSKÝCH BARIÉR PŘI UKLÁDÁNÍ VYHOŘELÉHO PALIVA CZ9827376 Ing. Antonín Vokál, CSc.^ U 7 Ústav jaderného výzkiunu Že2 a. s. ÚLOHA INŽENÝRSKÝCH BARIÉR PŘI UKLÁDÁNÍ VYHOŘELÉHO PALIVA Úvod Cíl hlubinného úložiště radioaktivních odpadů - trvalé oddělení

Více

(Kontrakt č. FI6W-CT-2004-508851) PREZENTACE PROJEKTU

(Kontrakt č. FI6W-CT-2004-508851) PREZENTACE PROJEKTU (Kontrakt č. FI6W-CT-2004-508851) PREZENTACE PROJEKTU INŽENÝRSKÁ STUDIE a UKÁZKA PROJEKTOVANÝCH ŘEŠENÍ ÚLOŽIŠTĚ Stránka 1 z 10 Úvod Trvalé hlubinné uložení vysoce radioaktivního a dlouhodobého radioaktivního

Více

Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku

Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku Bakalářské studijní programy a jejich obory Stavební inženýrství 4 roky 1. a 2. ročník společný studijní plán, volba oboru od 3. roku Vodní hospodářství a vodní stavby Proč si zvolit obor Vodní hospodářství

Více

Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba

Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba Renáta Kadlecová a kol. Cíle projektu Zhodnotit přírodní zdroje podzemních vod v 56 rajonech s použitím moderních technologií, včetně

Více

Studium vlivu pokračováním těžby hnědého uhlí v dole Turów na podzemní a povrchové vody v ČR. Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. a kol.

Studium vlivu pokračováním těžby hnědého uhlí v dole Turów na podzemní a povrchové vody v ČR. Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. a kol. Studium vlivu pokračováním těžby hnědého uhlí v dole Turów na podzemní a povrchové vody v ČR Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. a kol. 1 Záměr rozšíření a prohloubení těžby na dole Turów o cca 100 m a do těsné

Více

PEDOLOGICKÁ A GEOMECHANICKÁ CHARAKTERISTIKA ZEMIN SVAHU A BŘEHŮ JEZERA MOST

PEDOLOGICKÁ A GEOMECHANICKÁ CHARAKTERISTIKA ZEMIN SVAHU A BŘEHŮ JEZERA MOST PEDOLOGICKÁ A GEOMECHANICKÁ CHARAKTERISTIKA ZEMIN SVAHU A BŘEHŮ JEZERA MOST RNDR. M. Řehoř, Ph.D. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most ÚVOD - Hydrická rekultivace bývalého povrchového dolu Ležáky Most

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram

Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Projekt Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti a Státním rozpočtem

Více

Předběžné výsledky technických prací, realizovaných v rámci projektu v Olomouckém kraji

Předběžné výsledky technických prací, realizovaných v rámci projektu v Olomouckém kraji Předběžné výsledky technických prací, realizovaných v rámci projektu v Olomouckém kraji Jiří Michna hydogeologie, GEOtest, a.s. Součástí projektu Rebilance zásob podzemních vod byly v rámci aktivity 4

Více

215/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

215/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 215/1997 Sb. VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 15. srpna 1997 o kritériích na umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Více

Geofyzika jako klíčová metoda pro vyhledávání hydrogeologických struktur v Mohelnické brázdě a v povodí Blaty

Geofyzika jako klíčová metoda pro vyhledávání hydrogeologických struktur v Mohelnické brázdě a v povodí Blaty Geofyzika jako klíčová metoda pro vyhledávání hydrogeologických struktur v Mohelnické brázdě a v povodí Blaty Skácelová Z., Česká geologická služba pracoviště Jeseník Co je základním principem geofyzikálního

Více

provozní odpady z jaderné energetiky

provozní odpady z jaderné energetiky ÚRAO DUKOVANY Při využívání radioaktivních látek a ionizujícího záření vznikají radioaktivní odpady. Dělíme-li tyto odpady podle místa vzniku, pak největší skupinu z hlediska objemu i aktivity tvoří tzv.

Více

Příprava čistého uranu probíhá v jaderných elektrárnách UF4 + 2 Ca U + 2 CaF2

Příprava čistého uranu probíhá v jaderných elektrárnách UF4 + 2 Ca U + 2 CaF2 Štěpán Gál Elektronova konfigurace toho radioaktivního : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f3 6d1 7s2. Byl objeven v roce 1789 Martinem Heinrichem Klaprothem. Prvek je pojmenován

Více

Zájmová oblast M 1 : 50 000

Zájmová oblast M 1 : 50 000 S Zájmová oblast Podklad získán ze serveru www.cuzk.cz dne 23.1.2013 M 1 : 50 000 AKCE: Proseč Analýza rizik bývalé sběrny druhotných surovin ve městě Proseč u Skutče Projekt realizace průzkumných prací

Více

v okolí hlubinného úložiště radioaktivního odpadu Tomáš Kuchovský

v okolí hlubinného úložiště radioaktivního odpadu Tomáš Kuchovský Research group for radioactive waste repository and nuclear safety (CZ.1.07/2.3.00/20.0052) Vliv tepla produkovaného vysoce aktivním odpadem na proudění podzemních vod v okolí hlubinného úložiště radioaktivního

Více

Inženýrskogeologický průzkum přirozených stavebních materiálů

Inženýrskogeologický průzkum přirozených stavebních materiálů Inženýrskogeologický průzkum přirozených stavebních materiálů 1) Průzkum přírodních stavebních surovin metodika ložiskové geologie do ig se nezařazuje provádění: specializovaná průzkumná pracoviště úkoly:

Více

Zadání Bohatství Země 2016

Zadání Bohatství Země 2016 Zadání Bohatství Země 2016 Váš tým představuje těžařskou firmu, která vlastní průzkumné území na potenciálním ložisku štěrkopísků u Pohořelic, ve kterém se navíc nacházejí zajímavé obsahy platiny, niobu

Více

DPZ Dálkový Průzkum Země. Luděk Augusta Aug007, Vojtěch Lysoněk Lys034

DPZ Dálkový Průzkum Země. Luděk Augusta Aug007, Vojtěch Lysoněk Lys034 DPZ Dálkový Průzkum Země 1 Obsah Úvod Historie DPZ Techniky DPZ Ukázky 2 DPZ znamená Dálkový průzkum Země nám dává informace o vlastnostech objektů na zemském povrchu s využitím informací získaných v globálním

Více

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny Jaderné elektrárny Vazební energie jádra Klidová hmotnost jádra všech prvků a izotopů je menší než je součet hmotností všech nukleonů -> hmotnostní defekt m j m j = Nm n + Zm p m j Kde m n je klidová hmotnost

Více

správy z p r á v y Správa úložišť chce maximálně zapojit obce ZÁŘÍ 2012 Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů Vážení čtenáři,

správy z p r á v y Správa úložišť chce maximálně zapojit obce ZÁŘÍ 2012 Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů Vážení čtenáři, 3 LOKALITA KRAVÍ HORA z p r á v y ZÁŘÍ 2012 Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů z e správy Správa úložišť chce Vážení čtenáři, maximálně zapojit obce v polovině června jsem se zúčastnil 7. jednání

Více

Geotechnický průzkum

Geotechnický průzkum Geotechnický průzkum Hlavní úkoly: Zjištění inženýrskogeologických poměrů v zájmovém území Zjištění fyzikálních, fyzikálněmechanických a technologických vlastností horninového masivu a hornin Stanovení

Více

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Otázky k zamyšlení: K čemu člověk potřebuje energii, jak a kde ji pro své potřeby vytváří? Nedostatek energie; kdy, jak

Více

Nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s.

Nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s. Nuclear Research Institute Řež plc Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s. Petr Kovařík, Josef Podlaha, ÚJV Řež a.s. a kolektiv Centra nakládání

Více

Martin Uhlíř Manažer řízení projektu NJZ EDU

Martin Uhlíř Manažer řízení projektu NJZ EDU Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany Martin Uhlíř Manažer řízení projektu NJZ EDU 19. 11. 2015 AGENDA Státní energetická koncepce a Národní akční plán rozvoje JE Aktuální stav projektu NJZ EDU EIA SEK:

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb. ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb. 1) ŽADATEL: a) Fyzická osoba Jméno:. Bydliště:... Příjmení:.. PSČ: Titul:. Podpis:... b) Fyzická osoba podnikající: Jméno:. Místo podnikání:

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část. I. vydává. dle ustanovení 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona. souhlas

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část. I. vydává. dle ustanovení 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona. souhlas *MEJAX0087MFS* MĚSTSKÝ ÚŘAD JABLUNKOV Odbor životního prostředí a zemědělství Dukelská 144 739 91 JABLUNKOV Č.J.: MEJA 20936/2015 SP. ZN.: SPI 2599/2015/ŽP VYŘIZUJE: TEL: Bc. Vladimíra Kozielková 558 340

Více