Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 STANOVY SVAZU MoDELÁŘŮ ČpsrÉREPUBLIKY / I. Název. působnosta sídlo Svazu modelářů ČR.q 1) Název je Svaz modelářůčeskérepubliky (dále jen Svaz) 2)Mezlnárodnínázev je Association of Modellers of Czech Republic 3) Sídlem Svazu je hlavníměsto ČR _ Praha, adresa:u Pergamenky3, PSČ PrahaT 4) Svaz působína celém uzemíčeskérepubliky 5) Svaz použivázkratku SMČR il. Charakteristika a cíie Svazu 1) Svaz je občanským družením'za oženýmv souladu se Zákonem 83llg90 Sb. v platnémznění. 2) Svaz je sportovní' demokratickou a nepolitickou organizaci sdružující letecké, lodní, automobilové, raketovéa že ezniční modelrířea stavitele plastikových modelů, kteří se v rámci Svazu sdružujípodle jednotlivych odborností. Svaz je zástupcem modelářů ČR v mezinárodních sportovníchmodelařských organizacích. Svaz se může stát členem dalšíchnárodních a mezinárodnípl'ergp4i'4"í j"di4ě?' rozhodnutíkonferencésvazu či Předsédňřtvasňžu' 3) Zák adním cílem Svazu je otganizování, podpora a propagace modelářského sportu v ČR, zejména: - organizování area izace celostátnícha mezinárodních soutěží - organizování státnísportovní reprezentacemodeliffi ajejí zabezpečení - tvorba a schvalování celostátních stavebních a soutěžníchpravidel a sportovně technických předpisůpro modeláře - účastna přípravě, schvalování a prosazování mezinárodních sportovních pravidel pro modeláře - podpora činnostiv modelářských klubech - podpora práce s mládežív modelářských klubech * modelářská produkce a zprostředkovrínína podporu klubů a modelařské činnostisvazu' -spolupráce se státními orgány,orgány místní správy ajinými společenskýmia sportovnímiorganizacemi.. organizování, realizace a podpora nesoutěžníchmodeliářských činností ru. Vznik. zrínik a pozastaveníčlenství 1) Členem Svazu se mohou stát výhradně dále uvedenéýzickéosoby nazákladěpísemně podané přihlášky do konkrétního modelrířskéhoklubu, v níž vyjádří svuj souhlas se stanovami a směrnicemi Svazu azavážou se k jejich dodržování: - občančr starší15 let - občanjiného státu starší18 let s dlouhodobým legálním pobyem na územíčr - občančr mladší15 let po předchozímpísemnémsouhlasuzákonnéhozástupce : -b,/ // /il

2 - členem Svazu nemůže bfi občan, který byl minulosti ze Svazu v souladu se stanovami výloučen. 2) Členótvi ve Svazu zanikánásledujícími způsoby : 7lystoupením členanazák adě písemnéhooznámeníělena doručenéhomodelářskému klubu v němžje organizován. Členstvízanikátřicátý den po doručeníoznámení. dohodou uzavřenou mezi členema modelářským klubem v němž je organizoviín zrušenímčlenství modelářským klubem v němž je organizován, v případě nezaplacení čl. příspěvků ani v dodatečněstanovenélhůtě a písemnémupozoměni, že v případě jejího marnéhouplynutí bude členstvízrušeno vyloučením člena ze Svazu rozhodnutím předsednictva Svazu vpřípadě závažného porušení stanov čijiných svazových norem' nebo modelářské či společenskémorálky nebo obecnýchnorem a morálky. 3) Předsednictvo Svazu m:ůžesvým rozhodnutímnamístovylouěení ělenství pozastavit. l Předsednictvo Svazu má právo členavyloučit čijeho členstvípozastavit nejpozději do 6 měsícůode dne kdy se dozví o důvodupřípadnéhovyloučeníčipozastavení,nejpozději však do 2. let od vzniku tohoto důvodu. Rozhodnutí o vyloučeníěi pozastavení členstvípředsednictvo Svazu písemně oznámí členovi na poslednízniímou adresu doporučenýmdopisem nebo osobně předaným písemnýmoznámením. Do rozhodnutío r,yloučeníěi pozastaveníčlenstvímá ělen právo do 15 dnů od jeho doručenípodat návrh Kontrolní komisi Svazu (dále jen takékk) na přezkoumríníroáodnutí předsednictva. Podání návrhu na přezkoumání nemá odkladný účinek. Dnem doručeníoznámeti o vyloučení či pozastavení členstvíje den převzetí' či den kdy člen odmítneoznámení přijmout nebo den kdy poštanebo jiná osoba vráti oznámeníjako nedoru8itelné z důvodůna straně adresáta. IV. Práva a povinnosti členů ČlenovéSvazu jsou si ve sqých právech a povinnostech rovni a mohou volit a bý voleni do orgiínů Svazu' vyjma členůmladších18 let. Každý člen má jeden hlas a svévolební právo musí r,ykonávat osobně a ne zejej přenéstna jinou osobu. ČlenovéSvazu mají dále zejménanásledujícíprávaa povinnosti : - kďždý členmá právo zúčastňovatse akcí pořádaných Svazem. každýčlenmá právo podávat ústnía písemnénávrhy a nrímitky k činnosti Svazu - každýčlen, orgán i klub má právo obracet se ke kterémukoliv klubu a orgánu Svazu s náměty' připomínkami, kritikou. Příslušný orgrín a klub Svazu je povinen tyto a námětý lřipomínky _bý lyřídit do 3. měsíců.clen nebo zástupce orgánu jenž podal podnět má právo tomuto jednánípřítomen. každýčlenje povinen platit Svazu člensképříspěvky v určenévýši a určenémtermínu - karždýčlenje povinen řídit se stanovami a směrnicemi řídícími činnostsvazu - kažďýčlenje povinen hospodárně zacházet se svěřeným majetkem a finančnímiprostředky Svazu. každýělen je povinen jednat ve prospěch Svazu, chránit dobréjméno Svazu - členovésvazu, kluby a otgény Svazu mají právo používat symboliku (vlajku, prapor' znak, odznaky) Svazu

3 V. organizačnístruktura 1. Členové Svazu se vždy sdružují do modelářských klubů, které jsou zák adní org.anizační jednotkou Svazu' Modelářské kluby maji vždy právní subjektivitu a jsou registrovány sekretariátem Svazu, kteý přidělí registračníčíslobez něhožne ze žádato IČ. Modelářské kluby jednají vždy svým jménem a z tohoto svého jednríníjsou oprávněny i zavázány jen ony. Modelářské kluby jsou při svéodbornéčinnostipovinny se řídit rozhodnutím předsednictva příslušnéhorepublikovéhoodbornéhoklubu. Registrovanémodelářskékluby majíjednotný nězev,,modeliiřský klub SMČR.. reg.ě.: V modelařském klubu se mohou sdružovat členovéjedné nebo i íce odborností. Modelářský klub řídí jeho Rada, která se schiízí dle potřeby, nejménějedenkrát zarok. Rada je volená na 4 roky členskouschůzí,a to tak, aby v ní byly zastoupeny odbornosti klubu. Rada klubu je složena z předsedy a členůrady. Při svém jedniíní rozhoduje většinou hlasů přítomných, v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Předseda klubu jejeho statutárním zástupcem. Členská schůze je nejlyšším orgánem modeliířského klubu. Rbzhoduje o základních otázkách souvisejícíchs činnostíklubu. Členskou schůzi svolává rada klubu podle potřeby, nejméně však lx za ětyři roky. Po stránce obecně hospodářské klub podléhá řízenísekretariátu Svazu a po stránce modelářské odbornosti republikoqým odborným klubům. Ustavení klubu, podmínky registrace, obecnou hospodářskou činnost a zánikklubu řešísamostatnésměrnice schválenépředsednictvem Svazu. 2. Modelrířskékluby se sdružujípodle sqých odbornostído republikových odborných klubů. Republ ikové kl uby p ouživaji týo názv y a z <ratky: - Klub leteckých modelářů ČR - KI M ČR - Klub lodních moďelářů ČR - KLoM CR - Klub raketových modelářů ČR - KRaM ČR. Klub automobilových modelářů ČR - KAuM ČR - Klub železničnichmodelrířůčr - ržem Čn - InternationalPlastic Modellers Societv CZE.IPMS CZE Jednotlivé republikové odborné kluby jsou si fovny. Jeden modelrířskýklub můžebý účasten ve více republikových odbornýchklubech. Republikové odbornékluby řídípo odbomé stránce modelářskékluby, kteréjsou povinny jejich Rozhodnutí respektovat. Modelářské kluby a republikové odbornékluby se řídírozhodnutími orgánůsvazu' Republikovéodbornékluby nemajíprávnísubjektivitu. Při vystoupenírepublikového odbornéhoklubu ze Svazunedocházik majetkovémuvyrovnání. VI. orgány Svazu Svaz výváří orgány' kterými zajišťuje činnost vyp ývajíci z bodu II. stanov. orgány Svazu jsou: - konference Svazu modelářů Českérepubliky - předsednictvo Svazu - kontrolníkomise Svazu - republiková konference odborných klubů - předsednictvo republikových odborných klubů

4 t. 1. Votby orgánůsvazu' republikových odborných klubů a modelrířskýchklubů se provádí tajným hlasbváním. Volby jsou právoplatné' zúčastní-lise jich nadpoloviční většina členůnebo delegátu. Zvo eni jsou ti členové, kteří obdrželi nadpolovičnívětšinuhlasůpřítonrnýchčlenů nebo delegátů. Kooptace členů do všech orgánů během funkčníhoobdobíje možnámax. do,,..".3b vo poětu stávajícíchčlenů. SYgz,nebojeho orgány, republikové odbornéa modelářské kluby zanikají,usnesou-li se na tom.-*" íííslušné konference nebo schůze nejméně dvoutřetinovou většinouhlasůvšechpřítomných delegátůnebo členů. 2. Konference Svazu modeltffi Čn 3e nejvyššímorgánem Svazu. Je svolávána předsednictvem Svazu podle jím stanovenéhoklíče nejménělx za 4 roky a - projednává a schvaluje zprávu předsednictva o činnostisvazu za minulé období'.ieho hospodařeni - projednává a schvaluje zprávu kontrolní komise o činnostiza minulé období - určujecíle Svazu na dalšíobdobí - schvaluje stanovy - volí předsedu - volí ěleny kontrolní komise - usnášíse o zániku Svazu Konference Svazu je usnášeníschopná,zúčastní-lise jí nadpolovičnívětšinaoprávněných delegátů.pro přijetí usneseníje nutný souhlas nadpolovičnívětšiny přítomných. V případě, Že se nedostaví nadpoloviční počet oprávněných delegátůmusí být konference zrušena. Nejdříve po uplynutí 1. hodiny od zrušeníkonference můžeb;ýtvyhlášena náhradní konference se stávajícím počtempřítomných delegátů.pro přijetí usneseníje nutný souhlas nadpolovičnívětšiny přítomných delegátůúěastnícíchse náhradníkonference. V případěnríhradníkonference nemůžebý projednáván bod o zrušenísvazu. Předsednictvo Svazu je povinno svolat mimořádnou konferenci Svazu do tří měsícův těchto případech: - požádají-lio to nejméněčtyři členovépředsednictva Svazu - odstoupí-li předseda Svazu, popřípaděpřestane-li vykonávat funkci z jinýchdůvodů - požádá-li o to nejméně50 % modelařských klubů 3. Předsednictvo Svazu je statutámím orgiínem a nejvyššímorgánem Svazu mezi konferencemi. Tvoří jej předseda Svazu, popřípaděmístopředseda a dále předsedovéjednotlivých republikových odborných klubů. Jednání se zúčastní předseda KK s hiasem poiadním a tajemníksvazu. Clenem předsednictva Svazu mohou bý pouze bezúhonnéosoby. Zabezuhomou osobu není mimo jiné považoviínaosoba, která byla členemnebo spolupracovníkembývalé StB. Předsednictvo rozhoduje zejména : - o plněníúkolůvyplývajících z č,ii.'odst. 3 - o činnostisekretariátu a jeho systemizaci - o schválení směrnic pro hospodářskou a jinou činnostsvazu závaznoupro všechny organizačníjednotky Svazu a ěleny - o doporučeníchkk -oza ožení nebo podílu na založeníjiných právnických osob nebo za účelem obchodnínebo obdobnéěinnosti a vstupuje do obchodníchvztahů - o zastoupeni ČR reprezentovanésvazem v mezinárodních organizacích - o účastireprezentačníchdružstevjednotlivých odborností včetněvedoucích na ME a MS

5 . o úpravácha změnách stanov v obdobíchmezi konferencemi Činnostpředsednictvařídía organizujepředseda,kterýjedná jménempředsednictva. Předsednictvo je oprávněno zmocnit jednat svým jménem kteréhokoliv ze svých -š1t"n,n ; v rozsahu.kterýmu stanoví' J Předsednictvo se scházi podle potřeby' nejméněvšak 4x ročně.při svémjednání rozhoduje většinou hlasůpřítomných,v případěrovnosti hlasůje rozhodujícíhlas předsedy. Předsednictvo Svazu pro zajištění potřebné agendy Svazu zřízuje sekretariát Svazu a funkci tajemníka.ťajemník řídíčinnostsekrótariátu pod1erozhodnutípředsědy a předsednictva 4. Kontrolní komise Svazu je nezávislý kontrolníorgán, který kontroluje: - dodržovánístanov a směrnic Svazu - hospodaření Svazu - členskouevidenci, placenípříspěvkůa problematiku s tím související - přezkoumává podněty členůproti rozhodnutímodbomých orgánůve věcech členských a disciplinárních - prověřuje připomínky' niíměty a stížnostik činnosti Svazu a jeho orgánů Komise je tvořena z členůsvazu, tito jsou navrženi konferencemi republikových modelářských klubůnebo předsednictvemsvazu. Komise musímít lichý poěet členů3 až7 členů. Komise ze svého středu volí předsedu a místopředsedu.předsedakomise čimístopředsedase zúčastňuje předsednictvasvazu s hlasem poradním. 5. Konference republikovéhoklubu odbornosti. Nejvyšším orgánem republikového klubu odbornosti je republiková konference klubu odbornosti..íe svolávána příslušným repubiikovým kluběm ódbornosti nejméněix za 4roky, a to podle klíčestanovenéhorepublikovým klubem odbornosti. Republiková konference klubu odbornosti je usnášeníschopná' zúčastní-li sejí nadpoloviční většina oprávněných delegátů. Pro přijetí usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných. V případě' Že se nedostaví nadpoloviční počet oprávněných delegátů musí bý konference zrušena. Nejdříve po uplynutí 30 minut od zrušení konference, můžeb1t vyhlášena náhradní konference se stávajícím počtem přítomných delegátů. Pro přijetí usnesení je nutný souhlas nadpolovičnívětšiny přítomných delegátů. Náhradní konference není oprávněna projednávatnávrh na vystoupeni ze Svazu. Republiková konferenceklubu odbornosti : - projednává a schvaluje zprávupředsednictva republikových klubů odbornosti o činnosti. určujecíle republikovéhoklubu odbornosti v oblasti sportovnía metodické - navrhuje ěleny svéhorepublikovéhoklubu odbornosti do Kontrolní komise Svazu - volí členysvéhopředsednictvarepublikovéhoklubu odbornosti - volí předsedu a místopředsedusvéhorepublikovéhoklubu odbornosti - rozhoduje o vystoupeníze Svazu 2/3 většinou 6. Předsednictvo republikové klubu odbornosti je nejr,yšším orgiínemmezi konferencemi dané odbornosti. Předsednictvo je tvořeno předsedou a místopředsedoua dalšímičlenyzvolenými konferencí. Republikové kluby odbornosti v rámci své činnosti mohou vývářet podle svých potřeb dalšíorgány pro svou odbomou činnost.

6 é Í č í ří č é ří ě á ý ř á í á í ý í í č ý í ý Í í ě í í á ěží čí í ů ů ý ř ě ů ě ě č í ý ř ě č ý í ý á ý é ý řá á é á á ě ůž á č ší í ý č í ě ář ý ř ší ě á é ř í ář é ý ů á á í ř ář é í ý á í á í íč í íř é í ř é í řá ý Í í í á íř ý ů í í ý é čí é ř š ř žď í ý á í ří š ý ě ý í ů á ě č á ř á í ě í č á í Č Č Č ě á ř ě Č

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY 1 (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK Stanovy Prosinec 2012 Článek I Založení sdružení Sdružení fyzických a právnických osob /dále jen sdružení/, kteří v České republice pěstují zpracovávají

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Šaldorfské sklepy z.s. (dále jen spolek). 2) Sídlem spolku je adresa Nový Šaldorf č. ev. 104,

Více

Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku

Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku S T A N O V Y HLAVA I Základní ustanovení 1/ Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku (dále jen Společnost ) je dobrovolné a nezávislé společenství technických

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011 STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011 ve znění změn schválených Celostátním sněmem dne 2. března 2013 Politické hnutí ANO 2011 usiluje o odborně řízený, funkční a spravedlivý stát, který zajistí lepší kvalitu

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA ELSA Praha Stanovy Preambule ZÁSADY ELSA CÍL USILOVAT O SPRAVEDLIVĚJŠÍ SVĚT RESPEKTUJÍCÍ LIDSKOU DŮSTOJNOST A KULTURNÍ ROZMANITOST. ÚČEL PŘISPÍVAT K PRÁVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, ZLEPŠOVAT VZÁJEMNÉ POROZUMĚNÍ A

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR Organizační řád a systemizace Junáka Obsah řádu 1. Základní a úvodní ustanovení... 4 1.1. Účel a postavení předpisu... 4 1.2. Související předpisy... 4 1.3. Definice pojmů

Více

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05 1 STANOVY Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05 1 2 1. Obecná ustanovení 1.1. Společnost radiologických asistentů ČR, o.s.

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s.

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení spolku, charakteristika Článek 3: Účel a cíle činnosti spolku Článek 4: Členství ve

Více

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava A. Základní ustanovení. Postavení, název a sídlo. 1. Česká asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava (dále

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

STANOVY Občanského sdružení Thilisar o.s. čl. I Název a sídlo, působnost a chrakter sdružení

STANOVY Občanského sdružení Thilisar o.s. čl. I Název a sídlo, působnost a chrakter sdružení STANOVY Občanského sdružení Thilisar o.s. čl. I Název a sídlo, působnost a chrakter sdružení 1) Název sdružení je: Thilisar o.s. (dále jen sdružení) 2) Sídlem sdružení je: Žerotínov 312/13 78901 Zábřeh

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum Čl.1 Obecná ustanovení 1. Název sdružení zní: Business Leaders Forum 2. Sídlem sdružení je Štěpánská 61, Palác Lucerna, 116 02 Praha 1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi ORGANIZAČNÍ ŘÁD Církve československé husitské přijatý církevním zastupitelstvem konaným ve dnech 8. a 9. 10. 2004 v Praze a vyhlášený v Úředních z právách č. 2/2004 ze dne 31. 10. 2004. Schválen ve znění

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

S t a n o v y pro sdružení právnických osob Mikroregion Šumava Západ

S t a n o v y pro sdružení právnických osob Mikroregion Šumava Západ S t a n o v y pro sdružení právnických osob Mikroregion Šumava Západ kterými se mění Stanovy pro sdružení právnických osob Mikroregion Šumava Západ schválené dne 6. 12. 2012 Část prvá : Obecná ustanovení

Více