STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií"

Transkript

1 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní: PIT. 1.3 Anglický ekvivalent názvu zní: Platform for Information Technology. 1.4 Zkratka anglického ekvivalentu názvu zní: PIT. 1.5 Sídlo: sídlem sdružení je Plzeň, Univerzitní 22, PSČ Postavení sdružení 2.1 Sdružení je právnickou osobou podle zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb., v platném znění. 2.2 Sdružení je profesní, nezávislé a nepolitické občanské sdružení právnických a fyzických osob, které působí v oblasti informačních a komunikačních technologií a oborech s informačními a komunikačními technologiemi souvisejícími (to vše dále jen IT ). Sdružení je otevřeno právnickým a fyzickým osobám podnikajícím v IT, vysokým a středním školám a neziskovým organizacím, které v IT působí. Dále je otevřeno fyzickým osobám, které samostatně nepodnikají, odborníkům, studentům a absolventům studia IT, pracovníkům veřejné a státní správy, pedagogům středních a vysokých škol. 2.3 Sdružení je nezávislé a sdružuje své členy na základě dobrovolnosti a společného zájmu, který je formulován v cílech sdružení. 2.4 Dokladem o členství je členský list vydaný předsednictvem sdružení, a to po kladném rozhodnutí předsednictva o přijetí nového člena a po zaplacení členského příspěvku ve stanovené výši a v určeném termínu. 2.5 Sdružení je založeno na dobu neurčitou. 2.6 Sdružení je neziskovou organizací, která případný zisk po zdanění, plynoucí z činnosti sdružení, nesmí rozdělit mezi své členy, ale použije jej pro podporu a rozvoj činností, které jsou formulovány v cílech sdružení, viz bod 3.2 těchto stanov. 3 Cíle sdružení 3.1 Cílem sdružení je vytvoření profesní platformy pro spolupráci odborníků IT. V souladu s reformou vysokého školství a v návaznosti na Dlouhodobý záměr MŠMT ČR si sdružení klade za cíl podpořit propojení subjektů, působících ve výzkumné, vývojové a pedagogické oblasti IT a subjektů soukromého sektoru a veřejné správy. Záměrem tohoto propojení je podpora rozvoje výzkumu a vývoje a podpora vzdělávání odborníků IT. OP EU MŠMT ČR tyto myšlenky přímo podporuje, zejména pak v prioritní ose Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj. Jedná se o specifický cíl, týkající se posílení vztahů mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými institucemi a subjekty soukromého sektoru. 3.2 Cíle sdružení jsou zejména: všestranný rozvoj odborníků v oblasti informačních a komunikačních technologií s efektem zajištění rozvoje lidských zdrojů pro členy sdružení; zvýšení obecného zájmu o obory informačních a komunikačních technologií a obory související; vytvoření prostředí pro využití synergií výrobního a vědecko-technického potenciálu v informačních a komunikačních technologiích a souvisejících oborech a komerční využití vědeckých řešení; propagace oboru IT. 1

2 4 Náplň a formy činnosti 4.1 Spolupráce vzdělávacích institucí a subjektů podnikatelského sektoru a veřejné správy. 4.2 Spolupráce vysokých a středních škol v oblastech IT. 4.3 Podpora inovačních procesů, výzkumu a rozvoj činností provozovaných členy sdružení. 4.4 Příprava projektů pro získávání grantů a dotací ze strukturálních fondů EU a z jiných zdrojů. 4.5 Získávání a šíření nových poznatků a technologií v IT. 4.6 Koordinace výzkumných, doktorských, diplomových, bakalářských a seminárních prací a společných projektů členů sdružení. 4.7 Další formy a konkretizace činností je v plánu činnosti, který sestavuje předsednictvo sdružení, viz bod 8.8 těchto stanov. 5 Členství ve sdružení 5.1 Členství ve sdružení je dobrovolné a rozlišuje se na zakládající, řádné a přidružené Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru Řádným členem sdružení může být právnická nebo fyzická osoba, která působí v oblasti informačních technologií a oborech s informačními technologiemi souvisejícími. Řádný člen sdružení právnická osoba je zastoupen svým statutárním orgánem nebo pověřeným zástupcem a má hlasovací právo na valné hromadě s vahou jednoho hlasu. Řádný člen sdružení fyzická osoba má hlasovací právo na valné hromadě s vahou jednoho hlasu, dále viz body 6.1 a 6.2 těchto stanov Přidruženým členem sdružení může být právnická nebo fyzická osoba. Přidružený člen sdružení je pravidelně informován o pořádaných akcích a činnosti sdružení, má právo zúčastňovat se pořádaných akcí a využívat služeb poskytovaných sdružením, je účastníkem valné hromady bez hlasovacího práva, viz body 6.3 a 6.4 těchto stanov. 5.2 Přípravný výbor sdružení, který podává návrh na registraci, je podle 6, odst. 2) zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb., v platném znění, tvořen třemi občany. Přípravný výbor vykonává do doby vytvoření orgánů sdružení funkci předsednictva sdružení podle bodu 8.10 těchto stanov. 5.3 Zájemci o členství se přihlašují v sídle sdružení prostřednictvím písemné členské přihlášky, jejíž náležitosti stanoví předsednictvo podle bodu těchto stanov. Povinnou náležitostí členské přihlášky je rovněž čestné prohlášení zájemce o členství o tom, že údaje uvedené v členské přihlášce jsou úplné a pravdivé. 5.4 Řádné a přidružené členství ve sdružení vzniká podáním řádně vyplněné členské přihlášky, schválením členství předsednictvem a zaplacením členského příspěvku. Den vzniku řádného a přidruženého členství je den, ve kterém došlo ke splnění poslední z výše uvedených podmínek, tedy po doručení řádně vyplněné přihlášky a schválení členství předsednictvem, byl uhrazen členský příspěvek ve prospěch sdružení. 5.5 O přijetí nového řádného nebo přidruženého člena sdružení rozhoduje předsednictvo sdružení hlasováním na základě řádně vyplněné členské přihlášky. Rozhodnutí předsednictva v otázce členství je konečné a nelze se proti němu odvolat. 5.6 Členství ve sdružení zaniká: vystoupením člena na základě písemného oznámení; vyloučením ze sdružení na základě následujících důvodů: a) pro hrubé porušení stanov členem; b) uvedením nepravdivých nebo neúplných údajů v členské přihlášce; c) pravomocným odsouzením za spáchání trestného činu; d) prodlením s úhradou členského příspěvku delším než šest měsíců; úmrtím člena; u právnické osoby jejím zrušením bez právního nástupce nebo ukončením činnosti podnikající fyzické osoby; 2

3 u právnických osob dnem prohlášení konkurzu či vyrovnání nebo dnem zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku; při zániku členství nevzniká členovi, jeho právním nástupcům nebo dědicům nárok na vrácení zaplacených členských příspěvků. 6 Práva a povinnosti členů sdružení 6.1 Řádný člen má právo zejména: podílet se na činnosti sdružení; účastnit se valné hromady sdružení; volit a být volen do orgánů sdružení; obracet se na orgány sdružení se stížnostmi, podněty a žádostmi o vyjádření a být informován o stavu jejich vyřízení; být průběžně informován o akcích a činnosti sdružení; využívat služby poskytované sdružením za podmínek stanovených pro jejich poskytování. 6.2 Povinnosti řádných členů sdružení: dodržovat stanovy sdružení a další řády orgánů sdružení, pokud jsou těmito orgány přijaty, a řídit se rozhodnutími orgánů sdružení; platit řádně a včas členské příspěvky; aktivně se podílet na plnění cílů sdružení; nepoškozovat zájmy sdružení. 6.3 Přidružený člen má právo zejména: podílet se na činnosti sdružení; účastnit se valné hromady sdružení bez hlasovacího práva; obracet se na orgány sdružení se stížnostmi, podněty a žádostmi o vyjádření a být informován o stavu jejich vyřízení; být průběžně informován o akcích a činnosti sdružení; využívat služby poskytované sdružením za podmínek stanovených pro jejich poskytování. 6.4 Povinnosti přidružených členů sdružení: dodržovat stanovy sdružení a další řády orgánů sdružení, pokud jsou těmito orgány přijaty, a řídit se rozhodnutími orgánů sdružení; platit řádně a včas členské příspěvky; aktivně se podílet na plnění cílů sdružení; nepoškozovat zájmy sdružení. 7 Členské příspěvky 7.1 Řádní a přidružení členové sdružení mají povinnost hradit roční členské příspěvky. 7.2 O výši členských příspěvků rozhoduje valná hromada na návrh předsednictva sdružení, viz body a těchto stanov. 7.3 Pro řádné a přidružené členy přijaté po 1. červenci běžného roku činí členský příspěvek na daný rok polovinu členského ročního příspěvku. 7.4 Řádní a přidružení členové sdružení, kteří se přihlásili o řádné a přidružené členství podáním písemné členské přihlášky do ustavení valné hromady, hradí členský příspěvek ve výši: řádný člen platí členský příspěvek ve výši ,- Kč za rok; přidružený člen sdružení platí členský příspěvek ve výši 3.000,- Kč za rok. 8 Orgány sdružení 8.1 Orgánem sdružení je: valná hromada sdružení; předsednictvo sdružení a jím vytvářené odborné komise; 3

4 revizní komise sdružení. 8.2 Valná hromada sdružení je nejvyšším orgánem sdružení a je tvořena všemi řádnými členy sdružení (dále jen členové s hlasovacím právem ). Valnou hromadu svolává předsednictvo dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Předsednictvo svolá valnou hromadu vždy, požádá-li písemně o její svolání alespoň polovina členů sdružení s hlasovacím právem. 8.3 Valná hromada sdružení zejména: na návrh předsednictva rozhoduje o změnách a doplnění stanov; schvaluje plán činnosti sdružení pro příslušné období a výroční zprávu sdružení; schvaluje rozpočet sdružení, roční účetní závěrku hospodaření a výši a splatnost členských příspěvků; na návrh předsednictva volí členy předsednictva odvolává členy předsednictva, revizní komise, popř. jiné osoby určené těmito stanovami či závaznými směrnicemi sdružení; rozhoduje o zrušení sdružení nebo o jeho sloučení s jiným subjektem. 8.4 Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů s hlasovacím právem. Hlasovací právo členů sdružení s hlasovacím právem je rovné. O zrušení sdružení nebo jeho sloučení s jiným subjektem rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů s hlasovacím právem. O ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů sdružení s hlasovacím právem. Bližší specifikaci může upravit jednací řád. 8.5 V případě, že není valná hromada usnášeníschopná, svolává předsednictvo náhradní valnou hromadu s výslovným označením, že se jedná o valnou hromadu náhradní. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do třiceti dnů po původním termínu. Tato náhradní valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných či zastoupených členů s hlasovacím právem. 8.6 Předsednictvo je výkonným orgánem sdružení v době mezi valnými hromadami a je ze své činnosti odpovědné valné hromadě. Předsednictvo má pět členů a je voleno na dobu tří let. Jejich znovuzvolení je možné. 8.7 Předsednictvo svolává předseda předsednictva nebo místopředseda nejméně čtyřikrát ročně. 8.8 Předsednictvo mimo jiné: volí ze svého středu předsedu a prvního a druhého místopředsedu; svolává valnou hromadu sdružení a připravuje pro ni podklady; rozhoduje o vyloučení člena ze sdružení z důvodů uvedených v bodu 5.6 těchto stanov; stanovuje náležitosti členské přihlášky; sestavuje plán činnosti sdružení a koordinuje činnost sdružení; k zajištění činnosti sdružení může předsednictvo zřídit kancelář sdružení a jmenovat jejího výkonného ředitele či jiným vhodným způsobem řešit zajištění provozu sdružení; předsednictvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy, není-li přítomen, pak prvního místopředsedy, v případě, že ani ten není přítomen, pak druhého místopředsedy; navrhuje výši a splatnost členského příspěvku; řídí a zajišťuje provádění další činnosti sdružení. 8.9 Předsednictvo sdružení může dle svého uvážení zřídit odborné komise sdružení, které mají vždy nejméně 3 členy. Každá komise si volí svého předsedu a místopředsedu Do doby vytvoření orgánů sdružení jedná jeho jménem přípravný výbor, kterému jsou rovněž svěřeny do té doby kompetence ostatních orgánů sdružení Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení a má nejméně tři členy, z nichž volí svého předsedu a místopředsedu. Všichni členové revizní komise jsou voleni na dobu tří let, jejich znovuzvolení je možné Za svou činnost odpovídá valné hromadě. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje předsednictvo na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jedenkrát ročně. O výsledcích své činnosti podává zprávu valné hromadě sdružení. 9 Hospodaření sdružení 9.1 Náklady na činnost sdružení jsou hrazeny z členských příspěvků. Dalšími zdroji mohou být dotace, dary, granty a jiné příjmy. 4

5 9.2 Hospodaření sdružení se řídí obecně závaznými předpisy, zejména zákonem o dani z příjmů č. 586/92 Sb. 9.3 Účetním obdobím sdružení je kalendářní rok. 9.4 Na každý rok je sestaven rozpočet, který schvaluje valná hromada sdružení. 10 Zastupování sdružení 10.1 Jménem sdružení je oprávněn jednat předseda nebo místopředsedové předsednictva, a to každý z nich samostatně Právo podepisovat se jménem sdružení má předseda nebo místopředsedové sdružení, a to každý z nich samostatně Rozsah podpisového práva výkonného ředitele stanoví předsednictvo sdružení. 11 Kancelář předsednictva sdružení 11.1 K zabezpečení činnosti sdružení může předsednictvo zřídit kancelář Kancelář, je-li zřízena, řídí výkonný ředitel, kterého jmenuje a odvolává předsednictvo na doporučení předsedy předsednictva Početní obsazení kanceláře, organizační strukturu kanceláře a její obsazení schvaluje předsednictvo sdružení Výkonný ředitel je odpovědný ze své činnosti předsednictvu. 12 Zánik sdružení 12.1 Sdružení zaniká z důvodů stanovených zákonem, především: dobrovolným zrušením nebo sloučením s jiným subjektem; pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra o jejím rozpuštění O rozpuštění nebo sloučení rozhoduje valná hromada sdružení veřejným hlasováním dvoutřetinovou většinou přítomných delegátů s hlasovacím právem V případě zániku sdružení, zabezpečí předsednictvo jeho likvidaci v souladu s příslušnými právními normami. V Plzni dne

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..)

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Preambule Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (případně Klastr Karlštejnsko) - je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé,

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle STANOVY KDU-ČSL je politická strana založená na dobrovolném společenství občanů, kteří se účastní společenského a politického života ve své obci, kraji a státě. Vychází z odkazu evropské kultury a z tradic

Více

Stanovy Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách

Stanovy Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách Stanovy Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách Čl. 1. Název a sídlo Název: Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách

Více

S T A N O V Y ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K

S T A N O V Y ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K S T A N O V Y M í s t n í a k č n í s k u p i n y H r u b ý J e s e n í k ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K Č l. I. N á z e v

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Zakladatelé prohlašují, že posláním a cílem klubu Border Collie Club Czech Republic (dále jen klub ) je prostřednictvím ryze zájmové a veřejně prospěšné činnosti zejména:

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Mimochodem STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč

Více

Stanovy Odborná společnost letecká České republiky

Stanovy Odborná společnost letecká České republiky Stanovy Odborná společnost letecká České republiky HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l. 1. Odborná společnost letecká České republiky (dále jen společnost) byla založena dne 8. 5. 1990 jako dobrovolné,

Více

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení STANOVY ORLA ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ 1 Úvodní ustanovení 1) Název spolku je Orel. 2) Orel je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen zákon ). 3) Orel je zapsaným

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

Stanovy ODS schválené 19. Kongresem ODS v Praze dne 7. 12. 2008

Stanovy ODS schválené 19. Kongresem ODS v Praze dne 7. 12. 2008 Stanovy ODS schválené 19. Kongresem ODS v Praze dne 7. 12. 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název politické strany je Občanská demokratická strana, její zkratka je ODS. 2. Sídlem strany je Praha 1, Jánský

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

STANOVY ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR, o. s.

STANOVY ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR, o. s. STANOVY ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR, o. s. 1 Název, sídlo a působnost Asociace 1) Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, o.s. (dále jen AČCKA nebo Asociace) je dobrovolným

Více

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení 1) Hospicové občanské sdružení Cesta domů (dále jen sdružení ) je dobrovolným sdružením občanů a právnických

Více

Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka. Stanovy

Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka. Stanovy Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka Stanovy Preambule: Níže uvedení zakladatelé (přípravný výbor) se dohodli na založení spolku s názvem Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka a přijali

Více

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Název: Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR Sídlo: Dlouhomilov 6, 789 76 Dlouhomilov Logo: sdružení používá logo,

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s.

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Část 1. Základní ustanovení čl. I. Název a sídlo spolku 1) Název spolku je: Česká glaukomová společnost z. s. (dále již jen jako spolek). 2) Sídlem spolku

Více