PODROBNÁ PRAVIDLA SÁZEK HRY INTERNETOVÁ KURZOVÁ SÁZKA STARTIPBET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODROBNÁ PRAVIDLA SÁZEK HRY INTERNETOVÁ KURZOVÁ SÁZKA STARTIPBET"

Transkript

1 PODROBNÁ PRAVIDLA SÁZEK HRY INTERNETOVÁ KURZOVÁ SÁZKA STARTIPBET OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. ZÁKLADNÍ POJMY 3. SOLO SÁZKA 4. AKUMULOVANÁ SÁZKA AKO SÁZKA 5. MAXIKOMBI SÁZKA 6. DRUHY SÁZKOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 7. PŘÍKLADY S VYSVĚTLENÍM 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Těmito Podrobnými pravidly sázek hry Internetová kurzová sázka STARTIPBET (dále jen Pravidla ) společnost SLOT Group a.s., se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská 142 PSČ , IČ: , zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1208 (dále jen Sázková kancelář ), která provozuje HRU INTERNETOVÁ KURZOVÁ SÁZKA STARTIPBET (dále také jen Internetová kurzová sázka nebo také Sázka ) ve smyslu ustanovení 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje podmínky pro příjem Internetových kursových sázek. 1.2 Pojmy používané v těchto Pravidlech jsou shodné s pojmy používanými v Herním plánu hry Internetová kurzová sázka STARTIPBET (dále jen Herní plán). 1.3 Sázející je povinen se před uzavřením Sázky seznámit s platným zněním těchto Pravidel. Uzavřením Sázky uznává Sázející ustanovení Pravidel za závazná. Neznalost Pravidel či jejich subjektivní výklad nečiní uzavřenou Sázku neplatnou a na případné reklamace z důvodu neznalosti těchto Pravidel nebude brán zřetel.

2 1.4. Sázející mohou podávat odůvodněné stížnosti či reklamace Sázkové kanceláři v případě porušení nebo podezření na porušení ustanovení těchto Pravidel. V tomto případě postupují dle příslušných ustanovení Herního plánu a Všeobecných podmínek hry Internetová kurzová sázka STARTIPBET. 2 ZÁKLADNÍ POJMY Výrazy použité v textu těchto Pravidel začínající velkými písmeny se používají pro jednotná i množná čísla definovaných pojmů a mají následující význam: 2.1 Sázející znamená fyzickou osobu účastnící se Internetové Kurzové sázky, která podepsala písemnou Smlouvu o internetovém Kurzovém sázení se Sázkovou kanceláří, provedla Registraci Sázejícího do systému Sázkové kanceláře, dovršila věku 18 let, je způsobilá k právnímu úkonům a která zároveň v souladu s Herním plánem uhradí Vklad. Registrací se rozumí ověření totožnosti a dosažení věku 18 let Sázejícího v provozním místě (pobočce) Sázkové kanceláře, přidělení uživatelského jména a hesla a aktivace Sázejícího v sytému Sázkové kanceláře dle Herního plánu. 2.2 Internetové kurzové sázky (dále jen Sázky ) - Sázkami se pro účely těchto pravidel rozumí Internetové Kurzové sázky, jichž se účastní registrovaná fyzická osoba tím, že zaplatí vsazenou částku prostřednictvím Aplikace na internetu, jejíž návratnost se nezaručuje. Sázky jsou uzavírány prostřednictvím veřejného serveru umožňujícího dálkový přístup neomezenému okruhu osob v síti internet. Internetové kurzové sázky jsou typem hry, při níž je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo pořadí ve sportovních soutěžích a závodech či uhodnutím jiných vypsaných událostí či skutečností. O výhře nebo prohře rozhoduje náhoda nebo předem neznámá okolnost nebo událost, sportovní nebo jiná událost veřejného zájmu, pokud tato neodporuje etickým principům. Výše Výhry je přímo úměrná výhernímu poměru (Kurz), ve kterém byla Sázka přijata a výší Vkladu. Sázky budou přijímány pouze na ty Sázkové příležitosti, pro které Sázková kancelář zveřejní Kurzy. Kurz vypsané Sázkové příležitosti je takový, jaký je v okamžiku uzavření Sázky platný, kdy si Sázková kancelář vyhrazuje právo změn Kurzů, kdy tedy Kurz zveřejněný v Aplikaci na internetu nemusí být Kurzem aktuálním. 2.3 Vklad - je finanční obnos, který Sázející uhradí před okamžikem Uzavření Sázky Uzavření Sázky okamžikem Uzavření Sázky se rozumí čas, kdy je Sázka zaznamenána v databázi v centrálním serveru Sázkové kanceláře. Podmínkou je, aby bylo v okamžiku uzavření Sázky na Kontě Sázejícího částka minimálně rovná Vkladu. 2.5 Sázková příležitost Sázková příležitost znamená v sázkové události potenciálně obsaženou určitou skutečnost, o níž není předem známo, jaký bude mít výsledek. Jedná se o sportovní nebo jinou událost, která je vybrána Sázkovou kanceláří a je zveřejněna na webové stránce Sázková příležitost obsahuje Tipy, které představují možné výsledky. 2.6 Tip - u Sázkových příležitostí se pro označení sázkových tipů používají symboly např.: 2

3 1 výhra domácího 10 neprohra domácího 0 remíza 02 neprohra hosta 2 výhra hosta V vítěz 1-4 umístění do 4. místa 2:1 tip na přesný výsledek (např. 2:1) 2.7 Druhy Sázkových příležitostí Sázková kancelář může vypisovat Kurzy Sázkových příležitostí na vítězství, umístění a postup jednotlivce nebo mužstva v jednorázových sportovních soutěžích nebo ve sport. disciplínách dlouhodobého charakteru a na skutečnosti přímo související s průběhem či výsledkem sportovních, společenských a jiných událostí. 2.8 Kurz - vyjadřuje pravděpodobnost uskutečnění Tipu. Kurz je platný v době Uzavření Sázky a je závazný pro obě strany, bez ohledu na jeho pozdější změny EVK znamená eventuální výherní kvótu, která představuje Výhru, kterou Sázející získá v případě, že se uskuteční všechny jím tipované Sázkové příležitosti a že správně určí všechny Oficiální výsledky Výhra je realizovaná EVK nebo případně krácená EVK dle příslušných ustanovení tohoto Herního plánu Oficiální výsledek - je výsledek Sázkové příležitosti zveřejněný Sázkovou kanceláří v Aplikaci, který byl získán z oficiálních zdrojů Vyhodnocení - je promítnutí Oficiálních výsledků do Sázek s cílem určit vyhrávající Sázky Tiket je elektronický záznam o uzavřené Sázce uložený v databázi Sázkové kanceláře v centrálním serveru. Vzhledem k omezenému počtu znaků na jednom řádku Tiketu, který je vyhrazen pro zadání Sázkové příležitosti, dochází ke zkracování názvů týmů, jmen soutěžících apod. Na Tiketu jsou uvedeny tyto údaje: specifikace Sázkové příležitosti, Vsazená částka, Kurz, Tip, datum a čas přijetí sázky s přesností na sekundu Konto je účet Sázejícího, který byl Sázkovou kanceláří založen Sázejícímu při jeho Registraci a na kterém jsou evidovány veškeré finanční operace (především vklady, výběry a údaje o sázkách) Aplikace je počítačová aplikace na internetu umístěná na webových stránkách Sázkové kanceláře, jejímž prostřednictvím Sázející uzavírá Sázky. 3

4 2.16 Podpůrné příležitosti - totožné Sázkové příležitosti nebo Sázkové příležitosti, které se vzájemně přímo či nepřímo podporují (např. Sázka na vítězství fotbalového týmu v utkání a zároveň Sázka na jeho vítězství nebo pořadí v turnaji, v poločase apod.) LIVE Sázka na předem určené Sázkové příležitosti může Sázková kancelář přijímat Sázky v průběhu příslušného zápasu nebo závodu. Kurzy na tyto Sázkové příležitosti jsou průběžně upravovány a jsou platné vždy v okamžiku uzavření Sázky. V LIVE Sázkách mohou být vedle běžných druhů Sázek vypisovány i další specifické Pobočka znamená stálé provozní místo Sázkové kanceláře, kde probíhá registrace ke hře Internetová Kurzová sázka, hotovostní vklad na Konto Sázejícího a případná hotovostní výběr 3. SOLO SÁZKA 3.1 Na jednotlivá utkání s dvěma možnými výsledky - jedná se o Sázku, kde přichází v úvahu pouze dva možné výsledky - 1, 2, čili je vyloučena remíza - 0, a to: - v utkáních bez předem stanovené hrací doby (tenis, volejbal), - v utkáních s předem stanovenou hrací dobou, kde o výsledku rozhoduje pomocné kritériu (postupy ve fotbalových pohárových soutěžích). Tip "1" je přiřazen účastníku či mužstvu na prvém pořadí v zápisu příležitosti, tip "2" účastníku či mužstvu na druhém pořadí v zápisu příležitosti. 3.2 SOLO Sázka na jednotlivá utkání s třemi možnými výsledky rozšířená o Sázku na neprohru domácího nebo hosta. Při této Sázce má Sázející pět možností (fotbal, hokej, atd.): 1 - tip na vítězství domácího 1,0 - tip na neprohru domácího 0 - tip na remizu, tzn. žádné mužstvo nevyhraje 0,2 - tip na neprohru hosta 2 - tip na vítězství hosta 3.3 Sázky se uzavírají dle pravidel jednotlivých soutěží na stanovenou hrací dobu, jestliže není v nabídce uvedeno jinak. 3.4 Domácím se rozumí mužstvo takto uvedené v zápisu či protokolu o utkání a v souladu s tím uvedené na prvém pořadí v zápisu příležitosti. Na tuto skutečnost nemá vliv změna původního místa utkání, a to na jiné neutrální místo z jakéhokoliv důvodu (vyšší moc, uzavření hřiště apod.). V jednorázových sportovních soutěžích nebo v soutěžích dlouhodobého charakteru (turnaje, finále pohárů apod.) jsou za domácí považováni účastníci či mužstva na prvém pořadí v zápisu příležitosti. 3.5 Hostujícím se rozumí mužstvo takto uvedené v zápisu či protokolu o utkání a v souladu s tím uvedené na druhém pořadí v zápisu příležitosti. Na tuto skutečnost nemá vliv změna původního místa utkání, a to na jiné neutrální místo z jakéhokoliv důvodu (vyšší moc, uzavření hřiště apod.). V jednorázových sportovních soutěžích nebo v soutěžích dlouhodobého charakteru (turnaje, 4

5 finále pohárů apod.) jsou za hostující považováni účastníci či mužstva na druhém pořadí v zápisu příležitosti. 4. AKUMULOVANÁ SÁZKA AKO SÁZKA 4.1 Tento typ Sázky umožňuje kombinaci více Sázkových příležitostí a druhů Sázek na jednom Tiketu. 4.2 Kombinovat nelze příležitosti, které se vzájemně podporují a jsou v přímé i nepřímé posloupnosti na sebe, umístění téhož závodníka či družstva v různých rozmezích výsledkové listiny, vítězství určitého mužstva v hokejovém utkání v kombinaci se Sázkou na přesný výsledek utkání v jeho prospěch, několik stejných zápasů apod. V případě použití Podpůrné sázky Sázková kancelář všechny tyto podpůrné Tipy ze Sázky vyřadí, popřípadě ji prohlásí za neplatnou a Sázka bude vrácena. Jestliže vyřazením podpůrných sázek nebude Sázka splňovat podmínky jakéhokoliv ze zvláštních druhů Sázek, bude tato Sázka posuzována jako běžná Sázka typu AKO Sázka. 4.3 Při tomto typu Sázky může Sázející zkombinovat maximálně 70 příležitostí. 4.4 Nárok na Výhru při této Sázce vzniká za předpokladu, že všechny výsledky byly správně tipovány. Jediný chybný Tip činí sázku prohranou. Částka k výplatě se vypočítá násobením Vkladu a jednotlivých Kurzů. Například: Kurzy 2:1 a 3:1 za 100 Kč znamenají: 2 x 3 x 100 Kč = 600 Kč k výplatě. 5. MAXIKOMBI SÁZKA 5.1 MAXIKOMBI je druh Sázky, který představuje zkrácený zápis více AKO Sázek, SOLO Sázek na jednom Tiketu. Sázející sám vybere počet zápasů a určí počet skupin, kdy minimální počet skupin je 2 a maximální počet skupin je 13 (skupiny se označují písmeny A až M). Aplikace z těchto skupin sám vytvoří různé matematické kombinace. Z takto vytvořených kombinací si Sázející může vybrat jen několik kombinací nebo uzavřít všechny kombinace Sázek na uvedený počet skupin. Na jednotlivé skupiny kombinací lze vsadit různou nebo stejnou částku. 5.2 Sázka MAXIKOMBI může obsahovat maximálně 70 Sázkových příležitosti. Tento počet příležitostí je nepřímo omezen i limitem Výhry na jeden Tiket a limitem Výhry na počet příležitostí v jednotlivé dílčí AKO Sázce, SOLO Sázce viz odstavec Příklad Tiketu MAXIKOMBI, kdy v každé z pěti skupin je vždy jen jeden zápas. Sázka MAXIKOMBI dva z pěti a tři z pěti Pokud Sázející vsadil na Tiket pět zápasů a zvolil kombinace 2 a 3 zápasů (dva z pěti a tři z pěti), označíme jednotlivé zápasy A, B, C, D a E, uzavřel následující kombinace: 5

6 10 x 2 AKO (AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, DE, CE, DC) 10 x 3 AKO (ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, ADE, BCE, BCD, BDE, CDE) Sázející takto uzavřel celkem dvacet kombinací, v nichž kombinoval dva a tři zápasy z možných pěti. Výše případných dílčích Výher je rozepsána na Tiketu. 5.4 Příklad Tiketu MAXIKOMBI, kdy v každé skupině je různý počet zápasů. Sázka MAXIKOMBI tři z pěti Sázející zvolil rozpis tří z pěti tzn. vsadil na Tiket pět skupin, kdy ve skupině A jsou tři zápasy, ve skupině B a C dva zápasy, ve skupině D čtyři zápasy a ve skupině E je pět zápasů. Kurzy v každé skupině se mezi sebou násobí, tak jako u AKO Sázky a výsledný Kurz je Kurzem pro jednotlivou skupinu. Tyto výsledné Kurzy skupin se mezi sebou násobí. Sázející uzavřel následující kombinace: 10 x 3 AKO (ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, ADE, BCE, BCD, BDE, CDE) Výše případných dílčích výher je rozepsána na Tiketu. 5.5 Pro všechny tyto Sázky MAXIKOMBI platí, že chyba v jednom tipu ve Skupině činí chybným tipování celé Skupiny. 5.6 Sázku MAXIKOMBI lze též rozšířit o možnost vsazení tzv. TUTOVKY, tzn. tipu o jehož uhodnutí je sázející přesvědčen. Pokud sázející umístí tyto tzv. TUTOVKY na Tiket a jakákoli z nich při vyhodnocení není uhodnuta, je celý Tiket prohraný. Naopak pokud jsou TUTOVKY uhodnuty, násobí každou výherní skupinu a tím podstatně zvyšují celkovou výhru. TUTOVKA je na Tiketu označena písmenem T. 5.7 Příklad sázenky MAXIKOMBI s přidáním tzv. TUTOVKY Sázka tři ze čtyř se dvěmi tutovkami Sázející zvolil Tiket složený ze čtyř skupin po jednom zápase a k tomu přidal dvě TUTOVKY. Tiket bude obsahovat tyto kombinace: 4 x 5AKO (ABC+2T, ABD+2T, ACD+2T, BCD+2T) Výše případných dílčích výher je rozepsána na Tiketu. 5.8 Tabulka počtu kombinací u Sázky MAXIKOMBI násobnost Solo

7 Celkem DRUHY SÁZKOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 6.1 Sázková kancelář zařazuje do nabídky Sázkových příležitostí zejména tyto druhy Sázkových příležitostí, které jsou uvedeny v bodech 4.2 až Sázka na příležitost - je nejběžnějším typem Sázky se dvěmi možnostmi výsledků 1, 2 (tenis) nebo třemi možnostmi výsledků 1, 0, 2 (fotbal). 6.3 Sázka na umístění jedná se o Sázku na vítězství nebo na umístění jednotlivce či družstva do určitého místa. 6.4 Sázka kdo lépe je to fiktivní zápas mezi dvěma účastníky stejné soutěže. 6.5 Sázka o góly znamená, že tipované mužstvo zvítězí o uvedený počet gólů např. Rusko Dánsko, Dánsko +3,5 tip 1 znamená, že Rusko zvítězí alespoň o 4 góly. 6.6 Sázka domácí (host) dá gól znamená, že mužstvo vstřelí svému soupeři v normální hrací době minimálně jeden gól. 6.7 Sázka bude klasifikován znamená, že závodník bude či nebude po ukončení příslušného závodu klasifikován. Sázky se vracejí v případě, že závodník z jakéhokoli důvodu do soutěže (hlavního závodu) nenastoupí. 6.8 Sázka na neumístění - např. "NE 1-2" znamená, že soutěžící skončí hůře než na druhém místě. 6.9 Sázky typu "všichni proti" - např. v atletice "VP" Bolt znamená, že zvítězí jakýkoli jiný závodník kromě Bolta Handicap jednomu ze soupeřů se poskytuje dle zadání určitý pomyslný náskok (o jednu, dvě, tři branky apod.). Např. zadání: "Sparta - Olomouc 0:1" znamená, že mužstvo Olomouce nastupuje pro tento druh Sázky s náskokem jedné branky. Oficiální výsledek pro handicap se stanovuje tak, že se náskok uvedený v zadání připočítává k výsledku dosaženému na hřišti v předem stanovené hrací době. Např. při vítězství Sparty 2:0 se za správný výsledek považuje 2:1, tzn. Tipy 1, 10 jsou vyhrávající Duel - Sázky na fiktivní utkání dvou mužstev či závodníků určených společností v rámci jednoho druhu sportu (např. hokej: Sparta - Pittsburgh). Výsledek je určen dle počtu vstřelených branek či jiných kritérií u určených mužstev či závodníků v utkáních svých soutěží konaných 7

8 zpravidla ve stejný den (podle místních časů), a to ve stanovené hrací době. V případě, že v sázkové nabídce jsou dvě utkání určeného mužstva či závodníka, považuje se za utkání zařazené do "Duelu" to utkání, které se koná dříve. Tyto Sázky budou v nabídce označeny jako "Duel". Pro posouzení nutnosti vracení Sázek se hodnotí utkání určených mužstev či závodníků samostatně Sázka poločas/zápas Sázka na 1. poločas a současně na celý zápas. Tip 1/2 znamená, že domácí vyhrají 1. poločas ale zápas nakonec vyhrají hosté Sázky na přesný výsledek utkání u vybraných příležitostí je v nabídce i Sázka na přesný výsledek určitého zápasu nebo jeho části Sázka bez remízy Sázející tipuje vítězství jednoho, či druhého týmu, v případě remízy se Sázka na tuto Sázkovou příležitost vrací Sázka na postup Sázející tipuje postup týmu do dalšího kola soutěže Sázka hráč dá gól Sázka na střelce branky v předem stanovené hrací době. Sázka je vyhrávající v případě, že hráč dal gól v základní hrací době, bez případného prodloužení, nebo trestných střílení. Pokud hráč v zápase nenastoupil, Sázka se vrací Sázky na nejlepšího střelce ve sportovní disciplině dlouhodobého charakteru - např. MS v kopané Sázka typu méně/více znamená, že Sázející vsadí na to, zda výsledek nebo jeho část skončí pod uvedenou hranicí nebo nad uvedenou hranicí. Příklad: a) méně/více (1,5) znamená, že padne v základní hrací době 0-1 gól nebo 2 a více gólů b) méně/více (147,5) znamená, že součet bodů bude v základní hrací době 0-147, nebo 148 a více c) méně/více gamů (21,5) znamená, že v tenisovém utkání se odehraje celkem gamů (např. 6:2, 6:3) nebo 22,5 a více gamů (např. 7:6, 2:6, 6:0) d) žluté karty (3,5) bude v základní hrací době 0-3 žlutých karet nebo 4 a více e) součet rohů (9,5) bude v základní hrací době 0-9 rohů, nebo 10 a více 6.19 Sázka typu ANO-NE Příklad: a) penalta ANO-NE sázka na to, jestli penalta bude či nebude v základní hrací době b) červená karta ANO-NE sázka na to, jestli bude či nebude udělena alespoň jedna červená karta v základní hrací době 6.20 Sázková kancelář si vyhrazuje právo rozšiřovat nabídku druhů Sázkových příležitostí. 8

9 7. PŘÍKLADY S VYSVĚTLENÍM 7.1 Podpůrné sázky - do AKO Sázky nelze zařazovat Sázkové příležitosti, které se navzájem podporují. To jsou např.: - Sázky na umístění závodníka (mužstva) zároveň se Sázkou na vítězství stejného závodníka (mužstva) v jednotlivém zápase stejné soutěže (např. Nadal 1-4 v kombinaci Nadal Federer Tip 1 ve stejném turnaji). - umístění téhož závodníka (mužstva) na různých pozicích výsledkové listiny ( V, 1-2, 1-3 atd.) v rámci jedné sportovní disciplíny. Například nelze vsadit současně Německo 1-2 a Sázky na výsledek celého utkání a zároveň postup v turnaji u stejných mužstev. - Sázky na vítěze utkání a současně sázka na přesný výsledek utkání. - Sázky na celkový výsledek utkání a zároveň na jeho část (poločas, třetina, set) - Sázky na výsledek utkání a současně na střelce gólu. - Podpůrnou sázkou může být i Sázka na různé týmy, když výsledek jednoho zápasu ovlivňuje celkové umístění jiného mužstva. - Sázky na jednotlivá utkání a na celkový umístění týmu, např. FED CUP. - Sázky kdo lépe, jestliže se objeví stejný závodník dvakrát. Na podpůrné Sázky umístěné nesprávně na Tiketech upozorní Aplikace a neumožní Sázejícímu je vsadit. Bude-li taková Sázka přesto přijata, při výplatě výher se z Podpůrných příležitostí započítá pouze Sázka s nejvyšším Kurzem a ostatní budou započítány s Kurzem 1: Čas (termín) Sázkové příležitosti - v nabídce Sázkových příležitostí Sázkové kanceláře je vždy uveden u Sázkových příležitostí datum a čas začátku utkání. Sázková kancelář si vyhrazuje právo ukončit příjem Sázek i dříve než je uveden tento čas (termín). Pokud je Sázka na utkání přijata evidentně po začátku nebo po skončení utkání či závodu, bude tato Sázka prohlášena za neplatnou a Sázejícímu bude vrácen Vklad. Za rozhodující se považuje vždy skutečný začátek utkání, a to i přesto bude-li Sázkovou kanceláří chybně vypsán čas (termín) Sázkové příležitosti v nabídce. Příklad: Pokud bude vypsaná Sázka na utkání SPARTA TEPLICE a utkání se začne hrát ve 20:00 hod a Sázka bude přijata ve 20:15 (tedy v průběhu utkání), Sázka bude prohlášena za neplatnou. Příklad: Pokud utkání SPARTA TEPLICE začne v 16:00 hod a Sázka bude přijata ve 20:00 hod, bude též Sázka prohlášena za neplatnou. 7.3 Dělené výhry - v případě současného umístění nebo vítězství dvou či více účastníků na stejném místě, které je předmětem Sázky, je výhra dělená počtem účastníků umístěných na stejné pozici jak u SOLO, AKO a MAXIKOMBI sázek. Příklad: Umístí-li se desetibojař ŠEBRLE při Kurzu 1,6 : 1 na umístění 1-3 na 3. až 4. místě současně s jiným závodníkem, Kurz se snižuje o 50%, tedy na 0,8 : 1. Kurz na umístění 1-4 na 1. až 4. místě se nemění. 7.4 Vyhodnocení skrečovaného tenisového utkání v zápase Federer - Nadal první jmenovaný za stavu 0:2 v prvním setu zápas vzdal. Sázka na zápas je vyhodnocena jako výhra Nadala, Sázky na ostatní Podpůrné příležitosti jako 1.set, počet gamů v zápase, handicap, přesný výsledek se vrací. 9

10 7.5 Vyhodnocení necelého utkání při fotbalovém utkání Bologna - AS Roma se po odehrání zápasu zjistilo, že zápas začínal od 19. minuty (prvních 18. minut se odehrálo před měsícem). Sázka na 2. poločas je vyhodnocen dle správného výsledku, ostatní Sázky se vrací. 7.6 Sázka zůstává v platnosti vinou Sázkové kanceláře bylo vypsáno hokejový zápas v playoff Oulu - Ilves 2. zápas, pravdou je, že se hraje zápas čtvrtý. Jelikož se nikdy nehrají 2 zápasy v jeden den, je jasné že se jedná jen o drobnou chybu, a tudíž se zápas vyhodnocuje dle výsledku a Sázky na tento zápas zůstávají v platnosti. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 8.1. V případech, na které není v Pravidlech pamatováno, se musí Sázející řídit rozhodnutím Sázkové kanceláře Sázková kancelář si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Pravidla, přičemž tyto změny jsou pro obě strany závazné. Změny jsou účinné okamžikem zveřejnění nového znění Pravidel v Aplikaci na internetu nebo dnem stanoveným Sázkovou kanceláří. Pokud Sázející nesouhlasí se změnou Pravidel, musí Sázkovou kancelář písemně informovat o odmítnutí změn Pravidel. V takovém případě však Sázková kancelář Sázejícímu vypoví Smlouvu. V Karlových Varech dne Sázková kancelář 10

PODROBNÁ PRAVIDLA SÁZEK

PODROBNÁ PRAVIDLA SÁZEK PODROBNÁ PRAVIDLA SÁZEK OBSAH: 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 - VÝKLAD POJMŮ SÁZKY 3 - ZÁKLADNÍ TYPY SÁZKOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 4 - DALŠÍ SÁZKOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZÁKLADNÍ DRUHY SÁZEK 5 - SÓLO SÁZKA 6 - AKU SÁZKA ROZPISOVÉ

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování HRY INTERNETOVÁ KURZOVÁ SÁZKA STARTIPBET. dle 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb.

HERNÍ PLÁN. pro provozování HRY INTERNETOVÁ KURZOVÁ SÁZKA STARTIPBET. dle 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb. HERNÍ PLÁN pro provozování HRY INTERNETOVÁ KURZOVÁ SÁZKA STARTIPBET dle 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb. 1. Úvod 1.1 Úvodní ustanovení 1.2 Základní pojmy 1.3 Podmínky účasti na Sázkách 2. Druhy Sázek

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování KURZOVÝCH SÁZEK STARTIP společností SLOT Group a.s. podle 2 písm. h) zákona č. 202/1990 Sb.

HERNÍ PLÁN. pro provozování KURZOVÝCH SÁZEK STARTIP společností SLOT Group a.s. podle 2 písm. h) zákona č. 202/1990 Sb. HERNÍ PLÁN pro provozování KURZOVÝCH SÁZEK STARTIP společností SLOT Group a.s. podle 2 písm. h) zákona č. 202/1990 Sb. 1. Úvod 1.1 Úvodní ustanovení 1.2 Základní pojmy 1.3 Podmínky účasti na Sázkách 2.

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA SÁZEK

PODROBNÁ PRAVIDLA SÁZEK PODROBNÁ PRAVIDLA SÁZEK OBSAH: 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 - VÝKLAD POJMŮ SÁZKY 3 - ZÁKLADNÍ TYPY SÁZKOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 4 - DALŠÍ SÁZKOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZÁKLADNÍ DRUHY SÁZEK 5 - SÓLO SÁZKA 6 - AKU SÁZKA ROZPISOVÉ

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování Internetové kurzové sázky provozované podle 50, odst. 3, zákona č. 202/1990 Sb., v platném znění

HERNÍ PLÁN. pro provozování Internetové kurzové sázky provozované podle 50, odst. 3, zákona č. 202/1990 Sb., v platném znění HERNÍ PLÁN pro provozování Internetové kurzové sázky provozované podle 50, odst. 3, zákona č. 202/1990 Sb., v platném znění 1 OBSAH 1) ÚVOD 2) PODMÍNKY ÚČASTI NA INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3) VÝKLAD POJMŮ

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování internetové kurzové sázky OBSAH:

HERNÍ PLÁN. pro provozování internetové kurzové sázky OBSAH: HERNÍ PLÁN pro provozování internetové kurzové sázky OBSAH: 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 - VÝKLAD POJMŮ SÁZKY 3 - PODMÍNKY ÚČASTI NA SÁZKÁCH 4 - UZAVŘENÍ SÁZKY 5 - DRUHY UDÁLOSTÍ A PŘÍLEŽITOSTÍ 6 - DRUHY SÁZEK

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování internetové kurzové sázky

HERNÍ PLÁN. pro provozování internetové kurzové sázky HERNÍ PLÁN pro provozování internetové kurzové sázky OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD...3 3. ÚČAST NA SÁZKÁCH...6 4. KONTO, VKLADY NA KONTO A VÝBĚRY Z KONTA...6

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování internetové kursové sázky

HERNÍ PLÁN. pro provozování internetové kursové sázky HERNÍ PLÁN pro provozování internetové kursové sázky OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA SÁZKÁCH... 5 4. KONTO, VKLADY NA KONTO A VÝBĚRY Z KONTA...

Více

Herní plán Internetové kurzové sázky

Herní plán Internetové kurzové sázky Herní plán Internetové kurzové sázky SAZKA BET HLAVA I. obecná ustanovení I. 1 Organizace Kurzových sázek 1. SAZKA sázková kancelář, a.s., organizuje Internetovou kurzovou sázku pod obchodním názvem SAZKA

Více

Herní plán Kurzových sázek SAZKA BET

Herní plán Kurzových sázek SAZKA BET Herní plán Kurzových sázek SAZKA BET HLAVA I. obecná ustanovení I. 1 Organizace Kurzových sázek 1. SAZKA a.s. organizuje Kurzové sázky pod obchodním názvem Kurzové sázky SAZKA BET (dále jen Kurzové sázky

Více

HERNÍ PLÁN V PŘÍKLADECH A PRECEDENTECH

HERNÍ PLÁN V PŘÍKLADECH A PRECEDENTECH HERNÍ PLÁN V PŘÍKLADECH A PRECEDENTECH 2 OBSAH HERNÍ PLÁN V PŘÍKLADECH A PRECEDENTECH Fortuna, sázková kancelář, a. s. 1. TIKET................................................................ 4 2. SÁZKY................................................................

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie PARÁDNÍ TREFA Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 VÝKLAD POJMŮ 3 ÚČAST VE HŘE 4 ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY 5 VÝŠE VKLADU, HERNÍ JISTINA A VÝŠE VÝHER VE HŘE 6 NÁROK

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA - Edice 5

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA - Edice 5 HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA - Edice 5 OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA HŘE... 4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY...

Více

Herní plán Kurzových sázek SAZKA BET

Herní plán Kurzových sázek SAZKA BET Herní plán Kurzových sázek SAZKA BET HLAVA I. obecná ustanovení I. 1 Organizace Kurzových sázek 1. SAZKA a.s. organizuje Kurzové sázky pod obchodním názvem Kurzové sázky SAZKA BET (dále jen Kurzové sázky

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Sněhulák

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Sněhulák HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie Sněhulák OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD...3 3. ÚČAST NA HŘE...4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY...5 5. VÝŠE VKLADU,

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ŠŤASTNÁ KARTA

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ŠŤASTNÁ KARTA HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ŠŤASTNÁ KARTA 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Victoria - Tip, a.s. se sídlem Letenské náměstí 157/4, 170 00 Praha 7, Bubeneč, IČO: 26059517, zapsaná v obchodním

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie GIGANT JACKPOT

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie GIGANT JACKPOT HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie GIGANT JACKPOT 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Play games a.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, 180 00 Praha 8, IČO: 247 73 255, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné podmínky Klubu Startip

Všeobecné podmínky Klubu Startip Všeobecné podmínky Klubu Startip ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto Všeobecné podmínky Klubu Startip (dále jen VP) upravují smluvní vztah mezi společností SLOT Group a.s., se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská 142,

Více

HERNÍ PLÁN. (dále jen Herní plán )

HERNÍ PLÁN. (dále jen Herní plán ) HERNÍ PLÁN kurzových sázek SAZKA (dále jen Herní plán ) I. Obecná část 1 SAZKA sázková kancelář, a.s., organizuje kurzové sázky pod obchodním názvem SAZKA TIP (dále jen kurzové sázky ) ve smyslu ustanovení

Více

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Soutěž s názvem Sázkařský maraton (dále také jen Maraton ) probíhá na území České republiky a Slovenska v termínu od 00:00:01 dne 7.

Více

Herní plán pro Internetové kursové sázky

Herní plán pro Internetové kursové sázky Herní plán pro Internetové kursové sázky 1.1. Herní plán určuje způsob a pravidla hry Internetová kursová sázka společnosti SYNOT TIP, a.s., Jaktáře 1475, 686 01 Uherské Hradiště - Mařatice, IČ: 263 01

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie KLUB MILIONÁŘŮ

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie KLUB MILIONÁŘŮ HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie KLUB MILIONÁŘŮ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Play games a.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, 180 00 Praha 8, IČO: 247 73 255, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Herní plán číselné loterie Korunka

Herní plán číselné loterie Korunka Herní plán né loterie Korunka (dále jen Herní plán ) 1 Úvodní ustanovení 1. Tento Herní plán upravuje provozování né loterie Korunka. 2. Společnost Loterie Korunka a.s., IČ: 146 13 549, se sídlem Frýdek-Místek,

Více

A. Všeobecná ustanovení

A. Všeobecná ustanovení A. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel kvalifikace: ONDRÁŠOVKA a.s., FAČR, SKFS Petr Lacina manažer sportovních projektů Telefon: 725 800 114 e-mail: ondrasovkalacina@seznam.cz, ondrasovkalacina@email.cz

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování loterie Autolos

HERNÍ PLÁN. pro provozování loterie Autolos HERNÍ PLÁN pro provozování loterie Autolos OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD...3 3. ÚČAST NA HŘE...5 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY V HLAVNÍ HŘE...6 5. ZPŮSOB

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

Podrobná pravidla soutěže E.ON City Cup

Podrobná pravidla soutěže E.ON City Cup Podrobná pravidla soutěže E.ON City Cup 1) Vyhlašovatelem soutěže E.ON City Cup (dále jen Soutěž ) jsou společně: - společnost E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České

Více

Věc: Rozšířené stanovisko Ministerstva financí k tzv. Kvízomatům

Věc: Rozšířené stanovisko Ministerstva financí k tzv. Kvízomatům MINISTERSTVO FINANCÍ Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Věc: Rozšířené stanovisko Ministerstva financí k tzv. Kvízomatům Podle ust. 1 odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

1. Úvodní ustanovení. Znamená herní plán schválený rozhodnutím Ministerstva financí,

1. Úvodní ustanovení. Znamená herní plán schválený rozhodnutím Ministerstva financí, Herní plán Hlava I. Pravidla pro kursové sázky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Herní plán určuje způsob a pravidla organizování kursových sázek společnosti SYNOT TIP, a.s., se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice,

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 4.2.2012 odpoledne 2002 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha 10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha Propozice : Pořádající oddíl : HC Slavia Praha Datum konání : 10 12. dubna 2015 Čas : Zahájení a zakončení turnaje dle rozlosování viz.rozpis utkání. Pořadatel

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

Obchodní podmínky BET-MAN.cz

Obchodní podmínky BET-MAN.cz Obchodní podmínky BET-MAN.cz 1. Úvodní ustanovení 1.1. Služba BET-MAN 1.2. Poskytovatel je právnickou osobou poskytující poradenství v oblasti kursových sportovních sázek a umožňuje uživatelům, kteří mají

Více

O pohár FK Meteor Praha VIII

O pohár FK Meteor Praha VIII FK METEOR PRH VIII pořádá dne 17. 11. 2010 fotbalový turnaj v minikopané roč. nar.2001 a ml. O pohár FK Meteor Praha VIII Propozice a organizační pokyny I. Základní informace: 1.1 Datum: 17.listopadu 2010

Více

ÚČASTNÍTE SE SOUTĚŽÍ HRAJETE 7 DNÍ V TÝDNU ČERPÁTE SLEVY U PARTNERŮ SBÍRÁTE KLUBOVÉ BODY. Vážení zákazníci, pro vás VÝHODY VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU FKP

ÚČASTNÍTE SE SOUTĚŽÍ HRAJETE 7 DNÍ V TÝDNU ČERPÁTE SLEVY U PARTNERŮ SBÍRÁTE KLUBOVÉ BODY. Vážení zákazníci, pro vás VÝHODY VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU FKP Vážení zákazníci, je tomu přes 20 let od chvíle, kdy jste si mohli u Fortuny poprvé vsadit. Už od roku 1990 se snažíme, abyste se mohli bavit sportem a sázením na co nejvíce událostí, jejichž počet stále

Více

ATP Otrokovice 2013 single

ATP Otrokovice 2013 single ATP Otrokovice 2013 single Opět tu máme atraktivní sezónní tenisovou soutěž, kde má každý jedinečnou možnost zahrát si větší počet zápasů a hlavně s různými soupeři s cílem neustále se zdokonalovat ve

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015

Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 Pravidla pro poskytnutí grantu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 1 v oblasti sportu pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha 1 na

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 11.12.2011 dopoledne 2003 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour,

Více

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10 Fotbalový klub SK FS Junior Teplice pořádá UMBRO CUP 2010 I. ročník fotbalového turnaje přípravek pro hráče věkové kategorie U 10 generálním sponzorem turnaje je firma UMBRO CZ, s.r.o. zastoupená firmou

Více

Pravidla soutěže Cafissimo Latte Art

Pravidla soutěže Cafissimo Latte Art Pravidla soutěže Cafissimo Latte Art I. Pořadatel a organizátor soutěže 1. Soutěž bude probíhat prostřednictvím profilu Tchibo Česká republika, v aplikaci serveru Facebook.com (dále jen FB ), na stránkách

Více

Dokončete Vaši registraci na pobočce Tipsportu!

Dokončete Vaši registraci na pobočce Tipsportu! Dokončete Vaši registraci na pobočce Tipsportu! Vaše předregistrace na internetu je platná pouze 7 dní. Dalším krokem k plnohodnotnému a legálnímu sázení je podpis smlouvy - potvrzení údajů osobně v kterékoliv

Více

Herní plán číselných loterií a sázkových her SAZKA

Herní plán číselných loterií a sázkových her SAZKA Herní plán číselných loterií a sázkových her SAZKA HLAVA I. obecná ustanovení I.1 1. SAZKA sázková kancelář, a.s., organizuje číselné loterie a sázkové hry ve smyslu ustanovení zákona č. 202/1990 Sb.,

Více

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 5. ročník: BYŠKOVICE CUP

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 5. ročník: BYŠKOVICE CUP Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006 pořádaného OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice 5. ročník: BYŠKOVICE CUP 06.06.2015 Pořadatel : Termín : 6. června 2015 Čas : 09:00 14:15

Více

Kajot Casino Ltd. Popis hry Joker 27

Kajot Casino Ltd. Popis hry Joker 27 Joker 27 Joker 27 Popis a pravidla Joker 27 je hra se třemi kotouči. Zobrazený výsledek se skládá ze tří řad po třech symbolech (každý kotouč zobrazuje tři symboly). Náhledy Uvedený obrázek představuje

Více

KOMA CUP I.ročník (2011/2012)

KOMA CUP I.ročník (2011/2012) KOMA CUP I.ročník (2011/2012) Třebešín 11.12.2011 2002 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728 871

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší Účastníci turnaje: FK BAUMIT Jablonec A,B, SK Jičín,, FA Petra Voříška Děčín, TJ Sokol

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

neděle 4.11.2007 od 8:30 hodin

neděle 4.11.2007 od 8:30 hodin Sportovní klub vozíčkářů Praha pořádá 4. Benefiční florbalový turnaj firem 2007 ROZPIS UTKÁNÍ Kdy: neděle 4.11.2007 od 8:30 hodin Kde: hala Sokol Královské Vinohrady - Polská 1, Praha 2 Kontaktní osoba:

Více

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Vážení sportovní přátelé, Tímto si Vás oficielně dovolujeme pozvat na jubilejní 40. ročník Kropáčkova Memoriálu, turnaj mladších žáků v ledním

Více

Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015

Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015 Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015,,Ukaž svou sílu. Propozice turnaje TERMÍN: 28.2.2015 MÍSTO: Venkovní hřiště TJ Sokol Brno 1, Kounicova 20, 602 00, Brno, Česká Republika HARMONOGRAM

Více

Dorant Cup 2014. Propozice

Dorant Cup 2014. Propozice Dorant Cup 2014 Letos pořádáme v pořadí již 3. ročník vánočního či chcete-li mikulášského turnaje Dorant Cup 2014. V minulých ročnících se nám podařilo uspořádat kvalitní turnaje a letos na to opět chceme

Více

HERNÍ PLÁN A POPIS HRY

HERNÍ PLÁN A POPIS HRY Přijímané mince: 10, 20, 50 Kč Přijímané bankovky: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 Kč Maximální sázka do hry: 50 Kč Maximální výhra z jedné hry: 50 000 Kč Výherní podíl: 93-97 % Výplata kreditu je možná

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE I. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni za stůl o 56 pingpongových stolů značky JOOLA a také o možnost vyhrát jednu ze 14 návštěv reprezentantů ve stolním tenise a

Více

Coca-Cola Cup 2015/2016. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Fotbalová asociace České republiky

Coca-Cola Cup 2015/2016. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Fotbalová asociace České republiky Coca-Cola Cup 2015/2016 VŠEOBECNÉ INFORMACE Název soutěže: Coca-Cola Cup Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services, n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,

Více

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014)

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014) HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014) 1. Systém soutěže Mistrovství České republiky mužů a žen (dále jen MČR) je dlouhodobou soutěží, v níž jsou týmy rozděleny

Více

Pohár města Česká Lípa

Pohár města Česká Lípa HOKEJOVÝ CLUB ČESKÁ LÍPA O.S. www.hcceskalipa.cz Hokejový turnaj 2015 Pohár města Česká Lípa 10. 12. 4. 2015 3 - denní turnaj pro děti narozené r. 2004 a mladší Hokejový turnaj 2015 - Česká Lípa - r. 2004

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014 HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Prostřeno! X. Fackelmann (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem

Více

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu 1. Předmět 1.1. Tento dokument obsahuje výhradní a úplnou úpravu pravidel soutěže FIAT Získejte tankovací kartu (dále jako soutěž ). Tato pravidla

Více

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace:

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace: P R O P O Z I C E národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník Všeobecné a technické informace: 1. Propozice k národnímu finále NK v házené vycházejí z manuálu

Více

Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla

Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla Všeobecné informace: 1. SQ Liga (dále jen SQL ) je klubová soutěž jednotlivců, kterou hrají muži a ženy

Více

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT HERNÍ PLÁN IVT SYNOT 1 Celtic Magick Celtic Magick je hra se čtyřmi válci a 81 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Ve hře Celtic Magick může hráč nastavit sázky v následujících krocích:

Více

Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup

Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup. (dále jen soutěž ). Tato pravidla mohou být pozměněna

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Uživatelská příručka... 3 2.1 Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů... 4 2.2 Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje...

Více

Pravidla a podmínky akce Gongy (dále jen Podmínky akce )

Pravidla a podmínky akce Gongy (dále jen Podmínky akce ) Pravidla a podmínky akce Gongy (dále jen Podmínky akce ) 1. Úvodní ustanovení Tato Pravidla a podmínky akce Gongy ( dále jen Podmínky akce ) upravují pravidla a podmínky marketingové akce Gong (dále jen

Více

Sázková kancelář Z pekla štěstí

Sázková kancelář Z pekla štěstí Sázková kancelář Z pekla štěstí Řešitelský tým Michal Pfeifer, Martin Halamíček, Jan Blaško, Zdeněk Křepela, Jan Popelka, Jan Mach Úvod Sázková kancelář Z pekla štěstí je malá společnost s několika malými

Více

PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ. Praha 4 Braník, ul. Za mlýnem 1774

PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ. Praha 4 Braník, ul. Za mlýnem 1774 PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Ředitel turnaje a předseda STK: Organizační výbor: STK: ABC Braník U11 Pavel MAŘÍK Pavel MAŘÍK, Jan PŘIBYL, Stanislav KUČERA organizační výbor turnaje Termín konání:

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE

Více

Sportovně technická ustanovení

Sportovně technická ustanovení ČASOVÝ ROZPIS UTKÁNÍ 2 A (červená skupina) B (modrá skupina) 1. ČR Jihočeský kraj (Jihočeši) 1. Německo EHA Select Mnichov (Mnichov) 2. Finsko Oulu Kärpät (Oulu) 2. ČR Moravskoslezský kraj (MSK) 3. Švédsko

Více

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE vědět, jak žít (dále jen

Více

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci I. Pořadatel Soutěže Soutěž Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci pořádá Pořadatel společnost Master Internet s.r.o. se sídlem v Brně, Jiráskova 225/21,

Více

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Název soutěže: Coca-Cola Školský pohár Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České

Více

PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ. Praha 4 Braník, ul. Za mlýnem 1774. tráva, v případě nepříznivého počasí UMT

PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ. Praha 4 Braník, ul. Za mlýnem 1774. tráva, v případě nepříznivého počasí UMT PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: ABC Braník U13 Ředitel turnaje a předseda STK: Pavel MAŘÍK Organizační výbor: STK: Pavel MAŘÍK, Jan PŘIBYL, Stanislav KUČERA organizační výbor turnaje Termín konání:

Více

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší Okresní fotbalový svaz Opava

Více

Rozpis Brněnského městského přeboru družstev dospělých 2013-2014

Rozpis Brněnského městského přeboru družstev dospělých 2013-2014 Rozpis Brněnského městského přeboru družstev dospělých 2013-2014 1. Termíny a rozlosování: základní část Skupina A: 1 VSK VUT Brno 2 Badminton Česká 3. SKP Kometa Brno-RS badminton C 4. Spartak PBS Brno

Více

Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku.

Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku. SOUTĚŽ GARNIER Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku. 1. Organizátor a pořadatel Organizátorem soutěže je společnost Lion Communications s.r.o., se sídlem Praha

Více

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla níže uvedená ustanovují pravidla soutěže na internetových stránkách www.jcb-agro.cz (dále jen soutěž ). 2 Pořadatelem

Více

23. 24. 5. 2009. 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji

23. 24. 5. 2009. 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. pořádá ve dnech 23. 24. 5. 2009 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji konaný pod záštitou hejtmana Jihomoravského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

Propozice 10. ročníku turnaje ve futsale JISKRA CUP

Propozice 10. ročníku turnaje ve futsale JISKRA CUP Propozice 10. ročníku turnaje ve futsale JISKRA CUP I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: TJ JISKRA Otrokovice, oddíl sálové kopané Termín: sobota 8.března 2014 Místo konání: Sportovní hala v Otrokovicích

Více

Standard státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi

Standard státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstvo financí Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Pracoviště: Legerova, 69, Praha 2, 110 00 Sekretariát tel.: 25704 3322 Č.j.: MF-121975/2012/34

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

HERNÍŘÁD SMS soutěže Prostřeno! XII. Mléčné výrobky č. 03/2015

HERNÍŘÁD SMS soutěže Prostřeno! XII. Mléčné výrobky č. 03/2015 HERNÍŘÁD SMS soutěže Prostřeno! XII. Mléčné výrobky č. 03/2015 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Prostřeno! XII. Mléčné výrobky (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol.

Více

Akce začíná registrací soutěžních kolektivů. Následně přechází v samotnou soutěž.

Akce začíná registrací soutěžních kolektivů. Následně přechází v samotnou soutěž. Pravidla soutěže 1. Organizátor Organizátorem akce je Seznam.cz, a.s., Radlická 608/2, Praha 5, PSČ 150 00, IČO: 261 68 685, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU I. Definice pojmů Pro účely těchto podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: 1.1. Poskytovatel společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114,

Více

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015

Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015 Organizační řád a propozice soutěže SAPERE vědět, jak žít pro školní rok 2014/2015 ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŽE SAPERE vědět, jak žít Čl. 1 Povaha a cíl soutěže SAPERE vědět, jak žít (1) Soutěž SAPERE

Více

Kurzové sázení. krok za krokem. Širší pohled na problematiku. Pohled do zákulisí. Začínáme sázet. Hodnotné sázení. Strategie a live sázení

Kurzové sázení. krok za krokem. Širší pohled na problematiku. Pohled do zákulisí. Začínáme sázet. Hodnotné sázení. Strategie a live sázení Širší pohled na problematiku Kurzové sázení krok za krokem Pohled do zákulisí Začínáme sázet Hodnotné sázení Strategie a live sázení Ostatní informace Petronius Prohlášení: Tato elektronická kniha nezaručuje

Více

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů)

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) Propozice Sportovní klub Benešov ve spolupráci s S trio Benešov a S centrum Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum

Více

SOUTĚŽE MLÁDEŽE REGION STŘED 2009-2010 1

SOUTĚŽE MLÁDEŽE REGION STŘED 2009-2010 1 NÁRODNÍ HbL STARŠÍHO DOROSTU STŘED / SEVEROZÁPAD MČR STARŠÍCH ŽÁKŮ STŘED MČR MLADŠÍCH ŽÁKŮ STŘED 2009 2010 SOUTĚŽE MLÁDEŽE REGION STŘED 2009-2010 1 PROPOZICE SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE REGIONU STŘED 2009-2010 Řídící

Více

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi.

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi. TJ Březiněves, oddíl kopané pořádá v neděli 30. srpna 2015 6. ročník Memoriálu Bohumila Hejny v kategorii mladší přípravka r. 2008 a mladší Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník

Více

Pořadatel : TJ Jiskra Rýmařov Datum : 20. 6. 21. 6. 2014

Pořadatel : TJ Jiskra Rýmařov Datum : 20. 6. 21. 6. 2014 XV. ročník fotbalového turnaje LORD CUP RÝMAŘOV 2014 Pořadatel : TJ Jiskra Rýmařov Datum : 20. 6. 21. 6. 2014 Přílohy : Propozice Pravidla Časový harmonogram Tabulka výsledků Soupiska mužstva (odevzdat

Více