Minimální preventivní program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program"

Transkript

1 Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ

2 Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika školy 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska pro Minimální preventivní program 2.1. Klíčová opatření na naší škole Spolupráce realizačního týmu Vzdělávání pedagogů 2.2. Společný postup při dodrţování pravidel a řešení problémů Postup při řešení neomluvené absence Vstup policie do školy Předvolání ţáka, podání vysvětlení a výslech Oznamování trestné činnosti Šikana Nález neznámé látky Podezření, ţe ţák zneuţívá návykové látky Sebepoškozování a pokusy o ublíţení na zdraví 2.3. Prevence v třídnických hodinách Základní pravidla vedení třídnických hodin Struktura třídnických hodin Náměty do třídnických hodin Problémové situace a moţná řešení 2.4. Pravidelné konzultační hodiny 2.5. Akce pořádané školou Dlouhodobý preventivní program Plánované akce 2.6. Spolupráce s rodiči 2.7. Smysluplné vyuţití volného času 3.1. Přehled preventivního programu 4.1. Oblast primární prevence 4.2. Oblast sekundární prevence 4.3. Sociální síť Královéhradecka

3 Základní škola Hradec Králové, Habrmanova 130 Minimální preventivní program pro školu v oblasti rizikového chování (školní rok ) 1.1. Charakteristika školy Jsme úplná základní škola s postupným ročníkem se zaměřením na výuku estetických předmětů, především hudební a výtvarné výchovy, vţdy jedna třída v ročníku je třída s rozšířenou výukou hudební výchovy. Prostorové předpoklady umoţňují vyučovat ve dvou paralelních třídách. Škola se nachází v centru města v blízkosti ţelezničního i autobusového nádraţí, v těsném sousedství parku. Umístění školy profiluje skladbu ţáků část dětí je ze staré zástavby města + část ţáků dojíţdí z okolních obcí. Škola sestává ze dvou budov školy a školní jídelny s druţinou. Na škole je v průměru 390 ţáků. Hudebně nadaní ţáci jsou vzděláváni ve třídách s rozšířenou výukou hudební výchovy, u ostatních rozvíjíme estetické cítění výtvarnou výchovou. Průměrný počet ţáků na třídu je 21. Vzděláváme také ţáky cizích státních příslušníků, věnujeme se velkému mnoţství integrovaných ţáků Cíle minimálního preventivního programu V letošním školním bude naší prioritou upevňování zdravého klimatu ve třídách i v celé škole. Dále se zaměříme na etickou výchovu (dle ŠVP) a výchovu ke zdraví, coţ by měla být jedna ze základních priorit vzdělávání ve školách. Na základě evaluace loňského školního roku vidíme určité rezervy právě v těchto oblastech. V letošním školním roce i nadále na škole pracuje školní psycholog, který je zde pro ţáky naší školy, pro učitele i rodiče. Pozice školního psychologa je financována z projektu Společnou cestou ke zdravému klimatu škol, coţ je společný projekt čtyř partnerských hradeckých škol. Projekt je realizován od do V loňském roce jsme nově vyzkoušeli sluţby organizace PROSTORU PRO. Na základě supervize, kterou provedla okresní metodička prevence, nám bylo doporučeno vyuţívat těchto sluţeb, protoţe jsou vedeny na profesionální úrovni.

4 V rámci nespecifické prevence nabízíme široké spektrum volnočasových aktivit a školních akcí. Za velmi důleţité povaţujeme adaptační kurzy a třídnické hodiny, ve kterých budeme i nadále pokračovat. Třídnické hodiny jsou pevně stanoveny 1x za čtrnáct dní. Kaţdým rokem si třídní kolektiv na počátku září stanoví pravidla chování a komunikace ve svých třídách. V následujících letech jednotlivé třídy uţ provádějí pouze drobné úpravy svých stanovených pravidel, tato pravidla doprovázejí ţáky aţ do konce školní docházky Východiska pro minimální preventivní program Prvním východiskem je kontinuální práce na dlouhodobém preventivním programu ve spolupráci s o.s. Semiramis. Podařilo se nám navázat spolupráci s organizací Prostor Pro, která by zajistila rozšíření péče i na ţáky 1. stupně ( ročníky). Další důleţitou součástí našeho MPP budou i nadále adaptační pobyty pro 6. ročníky nebo třídní kolektivy, ve kterých se změnil třídní učitel nebo přišel do ročníku větší počet ţáků. Dalším důleţitým bodem jsou třídnické hodiny, stanovené v intervalu 1x za 14 dní. Velký význam z hlediska prevence mělo také zavedení třídních pravidel chování a komunikace mezi ţáky i učiteli. Kaţdá třída si v 1. zářijovém týdnu dohodne pravidla chování ve třídě, pravidla výtvarně ztvární a vyvěsí je ve své třídě, učitel pouze dohlíţí na samostatnou práci ţáků. S pravidly souvisí kreditový systém, který jsme vymysleli před pěti lety, nechali jsme si zhotovit i počítačový program. Zde jsou jasné sankce za nedodrţování pravidel a porušování školního řádu. Objevili jsme i další výhody např. je odměňováno více ţáků pochvalami. Stávalo se totiţ, ţe dítě, které mělo vše v pořádku a plnilo si své povinnosti, bylo povaţováno za jakousi samozřejmost. Ţáci nadaní získávali pochvaly, ţáci problémoví napomenutí a co ti ostatní?! Třídní učitel má moţnost velice přehledně zjistit informace o své třídě a o jednotlivých ţácích a v neposlední řadě jsou rodiče informováni o chování svého dítěte v časovém sledu jednoho měsíce od všech vyučujících. Dalším plusem je, ţe děti mají moţnost zlepšit si svůj měsíční kredit a napravit své neuváţené jednání. V loňském roce jsme tento systém ještě vylepšili v oblasti včasné intervence a komunikace s rodiči. Rodiče obdrţí kód, pod kterým se dostanou do systému, mohou tak nahlíţet do programu libovolně a řešit s vyučujícím chování svého dítěte ihned. Rodiče, pokud chtějí, zadají

5 svou ovou adresu a kaţdý pedagog můţe s nimi komunikovat prostřednictvím internetové pošty. Myslíme si, ţe bychom tak mohli předcházet případům, kdy se rodič dovídá některé přestupky v chování svého dítěte s velkým časovým odstupem. Tento způsob hodnocení je zaveden pouze na druhém stupni, první stupeň má vlastní alternativu hodnocení. Jsme přesvědčeni, ţe se nám ještě více podaří zlepšovat vztahy mezi ţáky, jejich chování mezi sebou, ale i k dospělým osobám, pěstovat u nich pocit větší zodpovědnosti za své jednání. Smysluplné trávení volného času je dětem vštěpováno neustále, uvědomovali jsme si jisté jednosměrné zaměření našich krouţků, a proto jsme v letošním roce rozšířili zejména sportovní krouţky. Školní knihovna byla obohacena o další publikace, ve stanovené hodiny je přístupná pro děti. Taktéţ učebna počítačů a internet. Nově příchozí pedagogové jsou svými uvádějícími učiteli seznámeni s metodikou třídnických hodin. Kaţdý učitel má pevně stanovenou dobu svých konzultačních hodin, v tuto dobu je k zastiţení ve škole, mohou se na něho obracet ţáci i rodiče, osobní jednání je moţné i mimo tento čas, ale je nutná vzájemná dohoda Klíčová opatření na naší škole Spolupráce realizačního týmu - preventista Ivona Skákalová - výchovný poradce Štěpánka Kordová - ředitel školy Jiří Šimek Tento tým se schází při řešení problémových situací (jak pomoci dětem, rodičům, učitelům). Domlouvá postup při zjištění problémového chování, sjednává schůzku s rodiči. Sleduje ţáky z problémového prostředí. Seznamuje učitele s důleţitými příspěvky z odborných časopisů, zajímavostmi z přednášek nebo z rozhovorů s odborníky. Upozorňuje na zajímavé kazuistiky.

6 Vzdělávání pedagogů Většina pedagogického sboru prošla mnohými školeními, která se týkala rizokvého chování. V přípravném týdnu byl celý sbor proškolen na téma Klima a kázeň, seminář lektorovala PhDr. Helena Vrbková. V březnu 2011 se nám podařilo proškolit celý sbor na téma Šikana a práce s agresorem, tento kurz vedl Mgr. Jiří Maléř. Semináře byly vybrány na základě autoevaluace a koncepce primárního preventivního programu naší školy. Pro pedagogy je k dispozici odborný časopis PREVENCE, publikace ve školní knihovně, dále publikace u metodika prevence, videokazety a CD i DVD, internetové adresy, např Společný postup při dodržování pravidel a řešení problémů Do této oblasti spadá Kreditový systém chování a Krizový plán. V přípravném týdnu jsme upravili některá bodová ohodnocení, došlo ke sníţení nebo naopak navýšení některých sankcí a pochval. Dále jsme zlepšili sluţbu pro rodiče, kteří mají moţnost nahlíţet do kreditového systému svého dítěte v průběhu celého měsíce, mohou také komunikovat s pedagogem přes tento program. V rámci ochrany osobních údajů dostane kaţdý ţák přiděleno svoje heslo. (viz PŘÍLOHA 3)

7 Postup při řešení neomluvené absence A)Provedení diskrétního šetření, pohovor s dítětem O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje učitel výchovného poradce a ředitele školy nebo zástupce. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. Třídní učitel při neomluvené absenci ţáka neprodleně kontaktuje zákonného zástupce a vyţádá si zdůvodnění nepřítomnosti. O absenci vede řádné záznamy (lze si i okopírovat ţákovskou kníţku). Podle školního řádu je rodič povinen omluvit ţáka do tří dnů po příchodu do školy. B)Neomluvená absence do součtu 10 vyučovacích hodin Při neomluvené absenci ţáka do součtu 10 hodin se schází školní tým s třídním učitelem a domluví společný postup řešení s rodiči. Rodiče jsou pozváni do školy formou doporučeného dopisu nebo telefonicky. Je projednán důvod nepřítomnosti ţáka a způsob omlouvání této absence, ředitel školy upozorní na povinnost stanovenou zákonem. Seznámí zákonného zástupce s moţnými důsledky v případě nárůstu další absence. Provede se zápis z pohovoru, zákonný zástupce jej podepíše. Případné odmítnutí podpisu rodičem se do zápisu zaznamená. Ředitel školy můţe v zájmu zjištění pravé příčiny záškoláctví ţáka a jejího odstranění poţádat o spolupráci odborníky z oblasti pedagogicko-psychologického poradenství, popř. orgány sociálně-právní ochrany dětí. C)Neomluvená absence nad 10 vyučovacích hodin Ředitel školy svolává doporučeným dopisem výchovnou komisi ve sloţení: ředitel školy nebo zástupce, výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitel a zákonný zástupce ţáka, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, popř. další odborníci. Během výchovné komise se pořizuje zápis ve třech vyhotoveních s podpisy všech zúčastněných. Nedostaví-li se rodič ţáka, posílá se zápis na OPD se zprávou o absenci. Případné odmítnutí podpisu zákonným zástupcem se do zápisu zaznamená.

8 D)Neomluvená absence nad 25 hodin V případě, ţe neomluvená absence ţáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náleţitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Tato ohlašovací povinnost vychází z platné právní úpravy. Výchovná opatření za neomluvené hodiny - do 2 hodin: napomenutí třídního učitele hodin: důtka třídního učitele hodin: důtka ředitele školy a po ukončení klasifikačního období 2. stupeň z chování hodin: důtka ředitele školy a po ukončení klasifikačního období 3. stupeň z chování Klasifikace při zvýšené absenci Ţák, který v jakémkoliv vyučovacím předmětu zamešká více jak polovinu vyučovací doby, v daném klasifikačním období nebude klasifikován a vykoná dodatečnou komisionální zkoušku, k této zkoušce můţe vyučující také přistoupit, pokud se ţák úmyslně vyhýbá kontrolním a písemným testům nebo ústnímu zkoušení Vstup policie do školy - odvedeme policistu do ředitelny - policista je povinen prokázat se sluţebním průkazem nebo - odznakem sluţby kriminální policie - v případě pochybností o totoţnosti policisty si zaměstnanec ověří totoţnost telefonickým dotazem na pracovišti policie - ředitel školy nebo jeho zástupce se seznámí s předmětem policejního úkonu Předvolání žáka, podání vysvětlení a výslech - škola zajistí dohled dospělou osobou po celou dobu sluţebního zákroku - vyrozumění rodičů provádí policista předem, u osoby mladší 15 let uvědomí také orgán sociálně právní ochrany mládeţe, v případě, ţe tak neučinil, informuje rodiče třídní učitel. ( o způsobu vyrozumění se domluví s policistou)

9 Policista můţe úkon provést i v případě, ţe vyrozumění rodiče nelze zajistit a provedení úkonu nelze odloţit. V případě, ţe by vyrozuměním rodiče bylo mařeno vyšetřování, vyrozumí škola zákonného zástupce aţ po souhlasu policie. Podle zákona mohou být mladiství vyslýcháni i bez účasti osob vykonávajících dohled nad nezletilými. Pro děti a mládeţ platí v plné míře presumpce neviny Oznamování trestné činnosti - v případě, ţe je zaměstnanec školy svědkem trestné činnosti nebo se o ní dozví, ohlásí to řediteli školy - ředitel školy je povinen celou záleţitost oznámit policii Šikana Škola je povinna řešit šikanu ve škole a na akcích pořádaných školou, mimo školu je to věc rodičů a policie. A. UČITEL JE SVĚDKEM ŠIKANY BRUTÁLNÍHO NÁSILÍ - bezprostřední záchrana oběti, ihned odvést do ředitelny nebo do kabinetu - vrátit se zpět do třídy nebo zajistit dozor jiným pedagogem - je nutné zabránění domluvě agresorů na křivé skupinové výpovědi - pokračovat v pomoci a podpoře oběti, pokud je to nutné zajistit lékařské vyšetření - nevpouštět oběť zpět do třídy - kontaktovat rodiče oběti Při rozhovoru s rodiči se vyvarovat slovu šikana, lépe je pouţít výraz trápené nebo ubliţované dítě. Hovořit s nimi na rovinu, ujistit je, ţe se konflikt řeší. Dohodnout s rodiči, jakým způsobem bude zajištěna bezpečnost dítěte. - škola celou záleţitost ohlásí policii B. UČITEL SE O ŠIKANĚ OD NĚKOHO DOZVÍ - informovat ředitele a výchovného poradce, domluvit se na postupu - nalezení vhodných informátorů a svědků ( nejvhodnějšími informátory jsou průměrní studenti ), vţdy je třeba zdůraznit absolutní utajení informací ( můţeme si třeba vymyslet záminku pomoc učiteli)

10 - při vlastním vyšetřování je důleţité vést zápis a dále přítomnost ještě jiné osoby (důleţité proti obvinění ze strany rodičů) - netlačit, nenaléhat, nechat říct to, co chtějí ROZHOVOR SE SVĚDKY - svědky vyslechnout postupně, pokud se rozcházejí ve výpovědích, je později moţná konfrontace svědků - vţdy je nutné je ubezpečit, ţe jejich spolupráce nebude prozrazena - vše si zapisovat ROZHOVOR S AGRESOREM Agresor by se po rozhovoru neměl vrátit do třídy, závaţnost situace vyhodnotí vyšetřující. Vţdy je třeba upozornit agresora na to, ţe si oběť sama nestěţovala a velmi tvrdě budete posuzovat případný agresorův atak vůči oběti. Pokud je situace velmi závaţná, odvezou agresora rodiče domů. V případě většího počtu agresorů, je třeba vyslechnout kaţdého zvlášť. - říci vše natvrdo, chtít vědět, co všechno dělal, upozornit na zapisování a pak se odmlčet - narušit mu jeho prostor, znejistět ho (dívat se mu do očí), vše si zapisovat a mlčet, počkat aţ domluví - pak začít klást otázky, nabídnout polehčující okolnosti v případě přiznání se, nechat si od něho podepsat zápis, oznámit mu, ţe budou informováni rodiče - konfrontace všech agresorů, oznámit jim, jak kdo vypovídal - po výslechu všech agresorů je třeba zajistit bezpečnost oběti - je třeba provést na bezpečném místě rozhovor s obětí, uvědomit ji o celém vyšetřování, pokusit se s ní domluvit na případné nápravě situace (záleţí na stupni šikany, vykazuje-li agresor ochotu své chování změnit) - informovat rodiče agresora a oběti, domluvit se na formě setkání, dle školního řádu stanovit kázeńská opatření Po uzavření celé situaci je důleţitá práce třídního učitele, lze například hovořit se třídou v komunitním kruhu, moţná je také pomoc odborníků např. z DOMINA Nález neznámé látky

11 - zajistit tuto látku, jedná-li se o podezření, ţe by to mohla být omamná látka nebo jiná škodlivá látka, je třeba v přítomnosti jiného člena pedagogického sboru uloţit tuto látku do obálky, označit ji datem, napsat místo zajištění, podepsat se a uvést přítomného svědka - obálku zanést do ředitelny, uschovat do trezoru - škola vyrozumí policii - při převzetí neznámé látky policií si škola nechá tuto skutečnost podepsat OHROŢENÍ ZDRAVÍ STUDENTA V případě ohroţení zdraví ţáka v důsledku podezření na poţití omamné látky se postupuje tak, jako kdyţ student je nemocen. Závaţnost situace vyhodnotí učitel. - odvést ţáka ze třídy do ředitelny nebo do jiné místnosti, zajistit u něho dozor dospělé osoby a také zajistit dozor ve třídě - informovat rodiče nebo jiného zákonného zástupce o blíţe nespecifikovaných zdravotních potíţích, zdůraznit nutné lékařské vyšetření,(dle závaţnosti situace zajistí odvoz rodiče nebo záchranná sluţba) - informovat ředitele školy PŘEDÁNÍ ŢÁKA DO PÉČE RODIČŮ NEBO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE - popsat zdravotní obtíţe ţáka, vysvětlit jaká máte podezření - apelovat na zdravotní vyšetření RODIČ SI PRO DÍTĚ NEPŘIJDE - je třeba znovu přehodnotit stav dítěte, zda zavolat záchrannou sluţbu nebo vyslat dítě v doprovodu dospělé osoby k lékaři - pokud je to moţné informovat o postupu školy rodiče - Při volání záchranné sluţby popíšeme stav dítěte, ale nikdy neuvádíme podezření na poţití omamných látek, nejsme odborníky v této oblasti a diabetický záchvat můţe vypadat velmi podobně. Pokud by se stalo, ţe záchranná sluţba omítne přijet, trváme na podepsání písemného prohlášení o odmítnutí lékařské pomoci. - je nutné neprodleně vyhotovit zápis o celém případu a realizační tým stanoví další společný postup

12 Podezření, že student zneužívá návykové látky - metodik, výchovný poradce nebo ředitel provede diskrétní šetření, zjistí citlivě co nejvíce informací - provede pohovor s dítětem, doporučí mu rozhovor s odborníkem (linka důvěry, Domino, zdravotní zařízení, kontaktní centra) - po důvodném podezření citlivě informuje rodiče a upozorní je na další postup školy - v případě negativního nebo laxního přístupu rodičů škola uvědomí sociální odbor - pokud není v silách rodičů ani školy danou situaci řešit je nutné vyhledat odbornou pomoc Sebepoškozování a pokusy o ublížení na zdraví a) Sebepoškozování- příslušný pedagog, který zjistí sebepoškozování u dítěte, neprodleně vyrozumí zákonného zástupce dítěte diskrétní formou a dále vyrozumí třídního učitele; třídní učitel si domluví osobní schůzku s rodiči a provede zápis z jednání, doporučí rodičům sluţby psychologa - třídní učitel předá informace realizačnímu týmu (ředitel, preventiva, výchovný poradce) b) Pokus o sebevraždu- příslušný pedagog zajistí okamţitou zdravotní péči pro dítě; dle závaţnosti poranění buď dítě ošetří sám, nebo zavolá záchrannou sluţbu - je dobré přivolat si pomoc jiné dospělé osoby, nikdy však nesmí pedagog nechat dané dítě samotné bez dozoru - po zajištění lékařské péče je nutné informovat zákonného zástupce a předat dítě do domácí péče - při předání dítěte provede učitel zápis (sešit v ředitelně) a nechá vše podepsat zákonným zástupcem Příklad zápisu z jednání: Ţákyně se o přestávce pořezala ţiletkou. Byli vyrozuměni zákonní zástupci dítěte i odbor sociální péče. Dceru jsme převzali do domácí péče, jsme informováni o jejím stavu i o nutnosti vyhledat pomoc odborníka. Podpis zákonného zástupce..

13 2.3. Prevence v třídnických hodinách V třídnických hodinách navazují vyučující na dlouhodobý program primární prevence Semiramis. Je nutné dětem vysvětlit smysl třídnických hodin (co vše budou dělat, k čemu můţeme třídnické hodiny vyuţívat). Kaţdý třídní učitel by měl vysvětlit důleţitost spolupráce třídního kolektivu Základní pravidla vedení třídnických hodin Ţák má právo neúčastnit se konkrétní aktivity (pravidlo STOP). V případě, ţe ţák vyuţije toto pravidlo, stává se na danou aktivitu pozorovatelem. Do následné reflexe se můţe zapojit se svými postřehy, avšak nemusí. Po ţákovi nevyţadujeme vysvětleni jeho neúčasti. Učitel má právo kdykoliv zastavit aktivitu (v rámci bezpečnosti, porušení pravidel ). Je potřeba ţákům toto pravidlo vysvětlit. Respekt práva na soukromí (o omezeních se informuje předem). Kaţdý sám rozhoduje, co komu řekne. Právo říct: K tomu se nebudu vyjadřovat. Bereme se váţně. Pravidlo důvěry (je však nutné upozornit na oznamovací povinnost.). Budeme-li nějaké informace chtít prezentovat mimo třídu, vyţádáme si od ţáků souhlas. Jasně strukturujeme aktivity. Vysvětlíme, co se bude dít a jaký to bude mít smysl. Vytváříme co nejvíce prostoru pro ţáky. Přizpůsobujeme program tomu, co potřebují a vyţadují ţáci. Dáváme ţákům prostor vyzkoušet si potřebné dovednosti. Přemýšlíme o rizicích předem a zohledňujeme je v instrukci. Dáváme moţnost ţákům vymyslet, jakým způsobem se mohou vyhnout rizikům. Podporujeme a povzbuzujeme ţáky, aby projevovali i akceptovali různé názory. Při probírání citlivých témat vedeme diskusi na obecnější (méně osobní) úrovni. Nemluvíme přímo o jejich zkušenostech, ale například obecně o pocitech jejich vrstevníků.

14 Ošetřujeme emočně vypjaté situace. Pouţíváme zpětnou vazbu. Nepříjemné pocity se snaţíme co nejpřesněji popsat a pojmenovat. (Mám strach, kdyţ se houpeš na ţidli.). Vyvarujeme se hodnocení (Jsi nezodpovědný.), ironii (To ses pěkně předvedl.), věštění (Vy jste určitě opisovali.), nevyţádané dobré rady (Měl by ses víc učit.), další formy agrese (Od tebe jsem ani nic jiného nečekal.). V případě potřeby operativně zavádíme další pravidla. (Oslovujeme se tak, jak chceme být oslovováni. Mluvíme sami za sebe, bez nálepek a hodnocení. Já-výroky ). Vzděláváme se v OSV. Pouštíme se jen do těch témat, na která jsme připraveni Struktura třídnické hodiny Velmi důleţitý je výběr úvodní aktivity, jedná se o to, jestli chceme ţáky zklidnit nebo naopak nabudit na určité téma. Poté by měla následovat aktivita spojená s tématem třídnické hodiny ( řešení provozních záleţitostí, seznámení se a stmelování, práce s pravidly a řešení aktuálních problémů, práce se vztahy ve třídě..) Kaţdá třídnická hodina by měla být uzavřena, mělo by následovat upevnění získaných zkušeností. Je důleţitá aktivní účast pedagoga. Hodiny mohou vést i ţáci sami, nebo mohou dávat náměty do třídnických hodin. Měli bychom si předem stanovit konkrétní cíl (např. sebepoznání, komunikace, spolupráce, etické jednání..) Můţeme vyuţívat záţitkové pedagogiky, střídat různé aktivity(diskuse, hry, komunitní kruh..) Náměty do třídnických hodin Na první třídnické hodině by bylo dobré probrat v komunitním kruhu otázky typu: Co se ti v loňském roce ve škole nejvíce líbilo? ; Co bys chtěl změnit. ; V čem by ses chtěl zlepšit? Je moţné také zvolit formu anonymní ankety. Na druhém setkání je moţné zařadit aktivitu Loď třídy nebo Strom třídy.

15 V dalších hodinách by vyučující měli seznámit ţáky s minimálním preventivním programem, dále s webovými stránkami a kontaktními adresami. Jinak je náplň třídnických hodin plně v kompetenci třídních učitelů. Popis aktivity Loď třídy (cíl: Uvědomit si klady a zápory našeho třídního kolektivu) Materiál:velký formát papíru, křídy, pastelky, lepidlo, barevné papírky-4 barvy Nejprve dostane třída za úkol nakreslit loď své třídy, společně jako kolektiv (aby se na její tvorbě kaţdý podílel). Loď bude mít: podpalubí, okýnka, stěţeň, komín. Měla by být celá vidět, zbytek je na fantazii dětí (vzhled, velikost, jméno ) Poté se třída rozdělí na skupinky, ve kterých postupně vymýšlí vlastnosti, věci, hodnoty.týkající se třídy, které píší na barevné lístečky:modrý papírek=podpalubí- Co povaţujete za základ třídy? ; ţlutý papírek=okýnka- Co byste rádi ukazovali ostatním, na co jste pyšní? ; zelený papírek=stěţeň- Co byste přijali nového do svého kolektivu, aniţ by vám to ublíţilo? Co by vám vneslo vítr do plachet? ; červený papírek=komín- Co byste chtěli, aby z kolektivu zmizelo či se vůbec neobjevilo? Co byste chtěli, aby proletělo komínem? Aţ ve skupinkách sepíší jednotlivé lístečky, postupně je lepí na určené místo a čtou to všem. Diskuse: Jak se vám líbí vaše loď? Jak probíhala spolupráce? Co říkáte na lístečky? Chtěli byste tam ještě něco doplnit? Odpovídá to vaší třídě v reálu? Jak je moţné odstranit věci z komína? Rizika: upozornit na to, aby se nepsala ţádná jména Tato aktivita můţe mít návaznost i v dalších třídnických hodinách např. vymyslet vlajku třídy, pokřik nebo návrh na třídní trička Popis aktivity Strom třídy (cíl: práce v kolektivu) Materiál:velký papír, křídy, pastelky, fixy, lepidlo, barevné lístečky (červená, ţlutá, zelená) Děti si nakreslí společný strom třídy, na který posléze lepí barevné lístečky. Kaţdý lísteček má svůj význam: ţlutý=znamená květ, na tento lísteček děti nakreslí, co v jejich třídě vzniklo, líbí se jim to a chtějí o to dále pečovat, aby se to vyvíjelo; červený lísteček=znamená plod, coţ je to, co v jejich třídě jiţ existuje a nadále chtějí, aby to tu bylo přítomno; zelený lísteček=list, sem píší to, co by chtěli, aby z jejich třídy zmizelo, opadalo. Děti píší své postřehy na jednotlivé lístečky, poté se o tom společně bavíme.

16 Diskuse: Jak se vám strom kreslil? Co můţete dělat pro to, abyste rozvinuli, případně odstranili jednotlivé lístečky? K této aktivitě se můţeme vrátit po delším časovém období a můţeme zhodnotit, jestli se situace ve třídě nějak změnila, např. odstranili jsme některý zelený lísteček, udrţeli jsme si všechny červené. Popis pohybové aktivity Čísla (cíl: Spolupráce, pohybovka) Materiál: papírky s čísly Skupinová interaktivní technika na naladění na spolupráci. Kaţdý ţák dostane přiděleno trojmístné číslo, které mu lektoři přilepí na rameno. Ţáci nesmí znát čísla ostatních spoluţáků. Principem hry je, aby hráč na dané znamení v daném čase zapsal co nejvíce čísel ostatních tak, aby co nejméně protihráčů zapsalo jeho číslo; vyhodnocení hry; reflexe techniky. Popis aktivity Provazová lávka (cíl: uvolnění, rozehřátí účastníků. Spolupráce a komunikace ve skupině. Rozházení umístění účastníků) Materiál: lano nebo provaz Učitel poloţí na zem lano (nebo rozmístí ţidličky do krouţku chůze po ţidličkách). Ţáci se na lano postaví těsně vedle sebe. Učitel poví příběh: Lano je nataţeno jako lávka přes hlubokou propast, kdo oběma nohama sestoupí z lana, spadne do propasti. (Dole je propast, kde ţijí domorodci, o kterých se neví, čím se přesně ţiví. Nemají rádi, kdyţ se nad nimi procházejí turisté, a proto je třeba se chovat velice tiše. Nemluvíme, kdyţ se budou ozývat hlasitější zvuky, bude odebrána ţidle). Poté mají účastníci za úkol seřadit se na lanu podle začátečních písmen křestních jmen ( od A do Z), bez mluvení se zavázanýma očima se seřadit od nejmenšího po nejvyššího, bez mluvení se seřadit podle barvy očí (nutný je vzájemný oční kontakt). Poukázat na nutnost spolupráce a zapojení celé skupiny. Podporovat ke spolupráci všechny účastníky. Podporovat v nich týmového ducha. Moţná obměna, ţe pokud někdo sestoupí z lana oběma nohama, do propasti padá celá skupina. Na zem se pomocí provázku vytvoří lávka a děti rozdělení do dvou skupin mají za úkol po ní přejít. Problém spočívá v tom, ţe nemohou mluvit a vţdy musí jít dva proti sobě. Poté se situace zkomplikuje a lávka se na několika místech poničí. Následuje ještě obtíţnější situace, kdy si kaţdá skupina musí zvolit záchranáře, který musí tentokrát slepé kamarády bez mluvení převést (zachraňovaní musí mít zavřené oči).

17 Velice efektní je pustit při tom hudbu (navozuje atmosféru, ohraničuje hry). Diskuse: Dělala tahle hra někomu problémy? Jste všichni v pořádku? Co myslíte, ţe bylo příčinou úspěchu? Nebo naopak neúspěchu. Rizika: Nevhodné pro neurotiky a psychotiky; pro účastníky, kteří mají pohybová omezení. Při této hře lze zaznamenat moţné náznaky šikany být obezřetní. Můţe vadit těm, kterým je nepříjemný bliţší tělesný kontakt Problémové situace a možná řešení Ţáci na sebe navzájem negativně reagují Přeruší se činnost a otevřenými otázkami vedeme ţáky k popisu toho, co se děje a co by bylo moţné dělat jinak a jak. Ţáci odmítají být aktivní Příčiny mohou být různé (únava, nezvyk pracovat tímto způsobem, nezájem o danou věc, intenzivní zájem o jinou věc, ). Efektivní je celou situaci otevřít a doptat se na důvody nezájmu a moţnostech nápravy (Co bychom mohli udělat pro to, aby se situace změnila?). Zadaná aktivita se nepovede Vznikne-li například hádka mezi ţáky, či aktivita sklouzne do komedie. S ţáky společně popřemýšlet, o čem to pro ně bylo a co se pro ně na tom případně ukázalo. Vyuţívat k tomu otevřené otázky (O čem pro vás tato aktivita byla? Bylo něco, s čím jste byli ne-spokojeni? Co by se mělo změnit, abyste byli spokojeni?). Rozvleklá reflexe Rozpovídá-li se o daném tématu příliš dlouho, je moţné, ţe někteří ţáci začnou odpadat. Proto je dobré dávat si pozor na délku reflexe a preferovat spíše krátké a rychlé typy reflexí, do které jsou zapojeni všichni ţáci (škály, sdílení ve dvojicích, ve skupinkách apod.). Stane se něco, na co jsme nebyli připraveni Ţáci se navzájem urazí, někdo začne plakat nebo odmítá komunikovat a dál pracovat na aktivitě.

18 Vhodné je jít za dotyčným a nabídnout mu moţnost si o vzniklé situaci popovídat (buď teď nebo např. po hodině). Na základě vyhodnocení situace aktivitu buď ukončíme, nebo v ní budeme dál pokračovat. Učitel by měl během zastavení aktivity celou situaci moderovat a diskutovat s ţáky, jak ji vnímají, co se stalo a co koho napadá za řešení. Postup při řešení aktuálních problémů Necháme-li ţáky sdělovat, co se jim ve třídě líbí a nelíbí, vede to k tomu, ţe se podaří podchytit a často vyřešit řadu problémů. Definování toho, co bychom mohli společně řešit (návrhy jednotlivců, třídy, učitele) Sběr nápadů na řešení konkrétních věcí/problémů Výběr řešení Podpora skutečného fungování dohodnutého řešení/pravidla EMOČNĚ VYPJATÉ SITUACE Někdo se cítí smutný, zúzkostnělý, naštvaný nebo se rozpláče Zastavit na chvíli aktivitu, čímţ dáme najevo, ţe jsme si všimli, ţe se něco děje. Můţeme se daného zeptat, co se děje a co právě teď potřebuje. Zda chce hovořit či na chvíli opustit skupinu a vrátit se, aţ bude připraven. Sdělit, ţe je v pořádku, kdyţ člověk dává své city najevo. Vyjádřit podporu. Ţákovu emoci ani pláč nepopíráme, vyjádříme pochopení. Je moţné aktivitu přerušit či zcela ukončit. Hodně to závisí na rekci ţáků i samotného plačícího.

19 Moţnost pracovat s ţákem individuálně, zeptat se ho, co se děje, nabídnout krátký rozhovor. V případech různých nedorozumění mezi ţáky můţeme nabídnout pomoc v roli moderátora rozhovoru. Nutné je odeznění emocí, postupně ţáci vyjádří důvody jejich rozčílení konkrétní popis chování! Ţáci často dokáţí sami zformulovat návrh řešení. Co by se mělo příště dělat, aby k takovému problému nedošlo. Vedeme ţáky otázkami k popisu toho, jak by měl vypadat cílový stav a co pro to mohou obě strany udělat. Při moderování nehledáme viníky, ale způsob řešení! 2.4. Pravidelné konzultační hodiny Děti i rodiče jsou seznámeni s konzultačními hodinami všech učitelů, zároveň ale vědí, ţe v závaţných případech se lze obrátit na pedagoga ihned, ten zváţí situaci a dle závaţnosti ji řeší Akce pořádané školou Vyuţíváme především dlouhodobých preventivních programů. Při výběru se zamýšlíme nad smysluplností a potřebností pro naši školu. Některé akce plánujeme dlouhodobě, jiné řešíme dle momentální nabídky. Spolupracujeme s odborníky z Domina, Návratu, Mozaiky, pedagogicko psychologické poradny, policie, Semiramisu a Prostoru PRO Dlouhodobý preventivní program O.S.SEMIRAMIS zajišťuje na naší škole dlouhodobý program primární prevence. S touto organizací spolupracujeme jiţ čtyři roky. V letošním roce vyuţijeme nabídku Programu II, který je více zaměřen na práci s kolektivem, zdravou interakci ve

20 skupině, schopnost tolerovat odlišnosti, umění spolupráce a komunikace s ostatními. V průběhu celého programu se lektoři snaţí vést ţáky ke zdravému ţivotnímu stylu, zabývají se i dalšími formami rizikového chování, například rasismem, nevhodným sexuálním chováním, šikanou, kriminalitou Lektoři pracují kontinuálně s dětmi po dobu čtyř let (od 6. do 9. třídy), kaţdý rok probíhají dva tříhodinové pracovní bloky. Lektoři, třídní učitelé a ředitel školy podepisují kontrakt (viz. PŘÍLOHA 4), kde jsou uvedeny podmínky plnění. Na tomto programu je nutná účast třídních učitelů, důvodem je zkvalitnění vztahu učitel x ţák, v různých aktivitách se lektoři snaţí minimalizovat bariéry obou stran. Po skončení kaţdého bloku programu obdrţí třídní učitel závěrečnou zprávu a informace, jak dále se třídou můţe pracovat. V loňské roce jsme vyuţili sluţeb Prostoru PRO především z důvodu absence dlouhodobých primárních programů pro ţáky prvního stupně. Na základě supervize a autoevaluace jsme objednali v letošním školním roce specifických primární program pro ţáky od ročníku, tím se nám daří pokrýt primární prevencí specificky zaměřenou téměř celou školu. Financování těchto aktivit zajišťuje metodik prevence z grantové činnosti Plánované akce Akce k prevenci rizikového chování Třída Datum Název akce Počet žáků Pedagogové Klima a kázeň- školení (grant) Doprovod třídy 2.9. Pravidla chování 374 Třídní učitelé 6. třídy Adaptační pobyt 6.ročníků 38 Třídní učitelé ročníky Sportovní den s městskou policií 24 Alena Janková Metodik prevence Pedagogicko-psych.poradna Ivona Skákalová 7.A Sociometrie- MOZAIKA Alena Janková 5.A Metodik prevence Prostor PRO Pedagogicko-psych.poradna Třídní učitelka Ivona Skákalová

21 5.B Prostor PRO- od Tolerance, intolerance, kriminalita Třídní učitelka 5.A, 5.B Policie- Dopravní výchova, od 10.00, od A Prostor PRO Třídní učitelka 3.A Prostor PRO Třídní učitel 7.A, 7.B Policie- Právo a morálka Třídní učitelé 3.A, 3.B Policie- Dopravní výchova Třídní učitelé 3.B Prostor PRO Třídní učitelé 5.B Prostor PRO Třídní učitelé 5.A Prostor PRO Třídní učitelé 3.A Prostor PRO Třídní učitelé 4.A Prostor PRO Akce k prevenci rizikového chování Třída Datum Název akce Počet Doprovod žáků 8.A, 8.B Policie- Právo v praxi- od 10.00, od Třídní učitelé 2.A, 2.B Policie- Malý kriminalista Od 10.00, od Třídní učitelé 1.A, 1.B Policie- Bezpečné chování Od 10.00, od Třídní učitelé 6.A, 6.B Policie- Šikana a kyberšikana Třídní učitelé 9.A, 9.B Policie- Přestupky a trestné činy; od 10.00, od Třídní učitelé 4.A, 4.B Dopravní hřiště- od Od Třídní učitelé 5.A, 5.B Dopravní hřiště- od Od Třídní učitelé

22 2.6. Spolupráce s rodiči Škola má svoje webové stránky a dále i svoji ovou adresu - Zde informujeme rodiče o akcích pořádaných školou, o zajímavých programech, rodiče se mohou seznámit s úplným zněním Minimálního preventivního programu. Na první rodičovské schůzce, která se koná , budou rodiče seznámeni s nejdůleţitějšími body minimálního preventivního programu a dále budou vyzváni k podepsání souhlasu s tímto programem. V loňském roce jsme uspořádali závěrečné odpoledne na rozloučenou s deváťáky pro rodiče a ţáky naší školy, v této akci budeme pokračovat i nadále. Kaţdým rokem pořádáme pro rodiče našich ţáků dva koncerty- Vánoční a Závěrečný koncert. Pokud se ve škole vyskytne nějaký problém, rodiče jsou informováni o postupu školy a řešení rizikového chování formou dopisu rodičům. V rámci projektu mohou rodiče vyhledat odbornou pomoc školního psychologa. Dále metodik předává rodičům letáky s problematikou rizikového chování, které jsou rovněţ produktem projektu Společnou cestou ke zdravému klimatu školy.

23 2.7. Smysluplné využití volného času Nabídka krouţků sportovního, výtvarného a hudebního zaměření je v letošním roce opravdu bohatá. Škola dále nabízí hřiště volně přístupné pro veřejnost, školní druţinu pro 1. stupeň. Různé akce pro ţáky i jejich rodiče- např. Tvořeníčko, Drakiáda Naší další velkou výhodou je bezprostřední blízkost Umělecké školy, která také nabízí krouţky hudební a výtvarné i taneční Přehled preventivního programu cílové skupiny ročník: - za nejdůleţitější povaţujeme učit ţáky řešit konfliktní situace a posilovat jejich sebedůvěru - naučit se vypořádat se zklamáním - děti si zkoušejí různé hry a modelové situace - musí bezpečně rozlišovat dobré a špatné - komunikace probíhá na téma rodina a mezilidské vztahy, trávení volného času - třídní učitel podporuje pozitivní aktivity u dětí - ţáci uplatňují základní hygienické, reţimové a jiné zdravotně preventivní návyky s vyuţitím elementárních znalostí o lidském těle - Děti se chovají obezřetně při setkání s neznámými jedinci, dokáţou odmítnout komunikaci, která je jim nepříjemná, v případě potřeby poţádají o pomoc pro sebe i pro jiné dítě - Děti uplatňují základní pravidla silničního provozu - Reagují adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech Plně v kompetenci třídních učitelů. Primární prevence je upevňována především v hodinách přírodovědy, českého jazyka a výchov ročník: - za stěţejní pokládáme posilování schopnosti vypořádat se s odmítnutím, zklamáním, selháním - ochrana své identity, svého já

24 - ţáci provádějí nácvik metod jak odolat tlaku vrstevníků - komunikace na téma správná věc, parta, přátelství - učitel se snaţí vysvětlit rozdíl mezi šikanou a škádlením - ţáci dostávají informace o škodlivosti některých látek: alkoholu, cigaret, drog - Ţáci vyuţívají poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu ţivota - Rozlišují jednotlivé etapy lidského ţivota a orientují se ve vývoji dítěte před a po jeho narození - Uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku - Účelně plánují svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob - Ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc Plně v kompetenci třídních učitelů nebo po dohodě je moţná spolupráce s příslušnými institucemi ( ročníky PROSTOR PRO) ročník: - negativní vlivy návykových látek na rodinu a jednotlivce - vliv prostředí na chování, vliv party; ţáci respektují přijatá pravidla mezi vrstevníky a partnery - děti pracují se sebehodnocením; uvedou příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická skupina, rodinné prostředí..) - vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím, vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví - usiluje v rámci svých moţností a zkušeností o aktivní podporu zdraví - uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běţnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami, svěří se se zdravotním problémem a vyhledá odbornou pomoc - optimálně reaguje na fyzické změny v období dospívání a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví - v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a ţivotními cíli mladých lidí ţák přijímá

25 odpovědnost za bezpečné sexuální chování - ţáci jsou plně informováni v oblasti drog; dávají do souvislostí zdravotní a psychologická rizika spojená se zneuţíváním návykových látek - v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým - orientují se v trestní odpovědnosti za přečiny a porušení zákonů - nacvičují modelové situace jak předcházet konflikty a jak je řešit, jak se s nimi vyrovnat -vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností moţný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt, uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi -projevuje odpovědné chování v situacích ohroţení zdraví, osobního bezpečí, při mimořádných událostech, v případě potřeby poskytne adekvátní pomoc Plně v kompetenci třídních učitelů, pedagogů, školního týmu, spolupráce s příslušnými institucemi. Zdravý ţivotní styl (Výchova ke zdraví) Cíl: výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, podmínky správné výţivy Ţáci získávají informace o zdravém způsobu ţivota. Posuzují negativní vlivy kouření, alkoholu a jiných drog. Učí se správně hospodařit, počítají denní, týdenní a roční výdaje za cigarety. Rodinná výchova (Výchova ke zdraví) Cíl: postavení rodiny ve společnosti, vedení domácnosti, formy komunikace Komunikace probíhá na téma rodina, vztahy, náhradní péče. Ţákům je popsána sociální síť města Hradec Králové; kde hledat pomoc, pokud by se sami dostali do situace dítěte trpícího alkoholovou, drogovou závislostí rodičů, podobně i děti týrané. Učitel upozorňuje na vliv reklamy, která propaguje alkoholové a tabákové výrobky. Kritické posouzení reklamy, ţáci hledají argumenty. Občanská výchova (Výchova k občanství) Cíl: Informace o trestním zákonu Ţáci se seznamují s trestním zákonem, s termínem protiprávní jednání. Získávají informace o trestech za výrobu, distribuci, nedovolené šíření drog v naší republice. Porovnávají sazby za tresty i v jiných zemích.

26 Etická výchova Na naší škole není samostatným předmětem, ale její zásady jsou naplňovány v různých předmětech i běţných školních činnostech. Ovlivňování mravní stránky chování ţáka probíhá na naší škole i v rámci hodnocení chování tzv. kreditového systému. Ţáci mají přesně stanovené podmínky a hranice pro své chování a jednání a na tomto základě jsou káráni nebo odměňováni. V rámci kreditového systému jsou rodiče informováni o chování dětí v co nejkratší době, a tak funguje zpětná vazba z rodiny. / viz. ŠVP/ Etickou výchovu naplňujeme i primárním preventivním programem, který je dlouhodobý a specifický. Je zajišťován organizacemi SEMIRAMIS a PROSTOR PRO. Lektoři těchto organizací preferují témata zaloţená na komunikaci, vzájemné spolupráci, sebehodnocení a sebereflexi. Témata etické výchovy jsou dále naplňována prostřednictvím projektových dnů na naší škole. Klademe důraz na vzájemnou spolupráci a komunikaci, děti pracují ve skupinách po třech, tyto skupiny se během roku 4 x mění. Přírodopis Cíl: základní seznámení s rostlinami zneuţívanými v současné době pro výrobu drog, zdůraznění škodlivosti drog pro lidský organismus, základní mechanismy působení drog v těle Organická rozpouštědla: zneuţívání čicháním. Při delším zneuţívání dochází k poškození nervových buněk, jater, krvetvorby. Rozpouštědla mohou způsobit smrtelnou otravu i při jednorázovém vyzkoušení nebo můţe dojít k udušení při aplikaci drogy v igelitovém sáčku přes obličej. Při akutní intoxikaci dochází k poruchám vnímání. Produkty konopí: účinné látky zůstávají v organismu velmi dlouho ( dní). Droga se v těle hromadí při dlouhodobém uţívání. Vede to ke zhoršení paměti, postřehu, sniţuje se odolnost proti infekcím, dochází k poruchám plodnosti. Dochází k citové otupělosti, závislosti, je riziko přechodu k silnější droze. V akutní intoxikaci jsou moţné úzkostné a panické reakce. Tlumivé látky a látky s budivým účinkem: následky jsou obdobné třes, nechutenství, poruchy výţivy, poruchy duševního zdraví, pocity pronásledování, bolesti hlavy, úzkost, po odeznění účinků útlum, povahové změny. Opiáty: rychlý rozvoj závislosti, nebezpečí předávkování, povahové změny, tělesné i duševní chátrání. Abstinenční příznaky při vysazení drogy jsou velmi nepříjemné, po jejich překonání a eventuálním návratu k droze existuje riziko smrtelné otravy při předávkování. (Člověk si vezme dávku, na kterou byl předtím zvyklý. Tolerance k droze při pravidelném uţíván stoupá, a proto i závislý musí dávky neustále zvyšovat.)

27 Kokain: velmi nebezpečný pro nejrychlejší rozvoj závislosti, riziko předávkování. Duševní poruchy, problémy s pamětí, objevují se záchvaty křečí, deprese, sklony k sebevraţdě, pocity pronásledování, bolesti v krku, kašel, zácpa. Je třeba ještě zmínit nebezpečí infekcí při aplikaci injekčně, kdy dochází a abscesům, zničeným ţilám, k přenosu závaţných onemocnění ţloutenky a AIDS. Je třeba se vyhnout situaci, která by mohla být nějakým způsobem návodná pro případné experimentování. Chemie Cíl: podrobnější seznámení se skupinou drog a jejich nejcharakterističtějšími zástupci Učitel předává informace o nejčastěji uţívaných drogách. Konopí (cannabis): MARIHUANA - název drogy je různý tráva, marijánka ; HAŠIŠ obvykle se pouţívá název haš. Obě drogy lze získat v podobě listů (podobně jako tabák), semínek (marihuana), tmavohnědé pryskyřice (hašiš). Způsob uţití je nejčastější kouření nebo v podobě jídla a pití, do kterého se drogy přidávají. Těkavé látky (solvencia, inhalancia): jsou to různé chemické látky, nejčastěji ve formě organických rozpouštědel, ředidel, lepidel, čisticích prostředků, barev. Patří sem TOLUEN, ale téţ BENZIN Nejčastěji se inhalují Opiáty: do této skupiny patří BRAUN ( béčko ), HEROIN ( háčko, herák ), KODEIN ( káčko ), MORFIN. S drogou se můţeme setkat ve formě prášku (heroin), tablet (kodein), ampulek nebo tekutiny(braun) Tlumivé látky: do této skupiny patří NEOPIÁTOVÁ ANALGETIKA (léky proti bolesti), BARBITURÁTY (léky s obsahem barbiturátů), HYPNOTIKA (léky na spaní), SEDATIVA (léky na uklidnění), ANXIOLYTIKA (léky proti úzkostem). Nejčastěji se objevují ve formě různých tablet. Stimulační drogy: sem můţeme zařadit AMFETAMIN, EFEDRIN, PERVITIN ( péčko, perník, piko ), KOKAIN ( koks ), KREK (kokainová báze, koncentrovaná směs vzniklá z kokainu a dalších přísad, určeno ke kouření). Stimulační drogy jsou opět ve formě prášku, tablet nebo krystalků. Uţívají se šňupáním, kouřením nebo injekčně. Halucinogeny: dělíme je na dvě skupiny a) syntetické = LSD, TRIP, EXTÁZE; b) přírodní = MESCALIN, PSYLOCYBIN, PSYLOCYN. Do kontaktu můţeme s drogou přijít prostřednictvím malých čtverečků papíru, které jsou impregnované tekutinou=drogou; dále se vyskytuje ve formě tablet nebo kapslí. Opět dáváme pozor při uvádění konkrétních názvů a forem výskytu jednotlivých drog, abychom nedávali nějakým způsobem návod pro případné experimentování.

28 4.1. Oblast primární prevence 1. Záškoláctví 2. Problematika poruch příjmu potravy 3. Šikana a násilí 4. Drogy a návykové látky 5. Závislostní chování 6. Rizikové sporty a chování v dopravě 7. Sexuálně rizikové chování 8. Rasismus a xenofobie 9. Sekty 4.2. Oblast sekundární prevence Individuální práce s problémovými ţáky, spolupráce s rodinou, kontakt s příslušnými institucemi. Sekundární prevence je realizována ve třídách, kde je zvýšená míra rizika. Především jde o zásahy v okamţiku, kdy je pravděpodobné, ţe dojde k problému, nebo kdyţ problém uţ nastane SOCIÁLNÍ SÍŤ KRÁLOVÉHRADECKA Telefonická a krizová pomoc Linka bezpečí (bezplatná sluţba) Občanské sdruţení Linka důvěry HK Petr Bydţovský Poradenství

29 Achat, psychologické poradenství a diagnostika PaeDr.Anna Chaloupková Myslbekova 441, HK Centrum pro rodinu (sociální poradenství) Roman Barabáš, Mgr.Irena Zbrojová Velké náměstí 32, HK Český červený kříţ (Besedy na téma AIDS) Nina Hrušková Mostecká 290, HK Dětský denní rehabilitační stacionář, příspěvková organizace města HK (speciální poradenství a ambulantní péče) MUDR. Miloslava Zídková Gagarinova 639, HK Občanské sdruţení Adra, pyramida pomoci a rozvoje (odborné sociální poradenství pomoc obětem násilí a osobám v psychosociální krizi) Miroslav Bubeník Tř.E.Beneše 575, HK PaeDr.Alena Pavlíková Sociální poradenství Kineziologická poradna Bidlova 791, HK Pedagogicko psychologická poradna PaeDr.Václav Mrštík

30 M.Horákové 504, HK YMCA Hradec Králové (informační centrum pro mládeţ) Jana Lyková Šafaříkova 666/9, HK YMCA HK- Psychologická poradna DOC.PhDr. Taťána Stránská Šafaříkova 666/9, HK YMCA Odborná poradna pro nadané děti a studenty Doc.PhDr.Jaroslav Šturma Šafaříkova 666/9, HK YMCA Poradna pro otázky sekt a nových duchovních proudů YMCA Profesní diagnostika Petra S. Broţová Šafaříkova 666/9, HK Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové Poradna pro odvykání kouření MUDr. Marta Tmějová Habrmanova 19, Hk Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové Poskytování materiálů se zdravotně výchovnou tématikou Petra Zápotocká Habrmanova 19, HK

31 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ Občanské sdruţení LAXUS BC.Eva Krejcarová Pospíšilova 698, HK Občanské sdruţení Hledání Komunitní centrum Bé plus Jindřich Černohorský Nezvalova 377, HK Občanské sdruţení Salinger Mgr.Lenka Kulichová Gočárova 760, HK Občanské sdruţení Salinger Triangl Mgr.Leona Marečková Gočárova 760, HK Občanské sdruţení Salinger Komunitní centrum Amaro phurd Mgr.Martin Večeřa Okruţní 873, HK Prostor Pro, o.s. Nízkoprahové centrum pro mládeţ Klídek Mgr.Helena Němečková Čajkovského 1861, HK Terénní programy Občanské sdruţení Laxus Terénní programy pro uţivatele drog Lenka Chládková Dis Okruţní 699, HK

32 Související sluţby Dětský diagnostický ústav a středisko výchovné péče (diagnostický pobyt) PhDr.pavel Jánský, Mgr.Jiří Maléř Říčanova 277/10, HK Dětský diagnostický ústav astředisko výchovné péče Domino Mgr.Vratislav Holeček Okruţní 1135, HK Dětský diagnostický ústav a středisko výchovné péče Návrat Mgr.Jiří Hájek Brandlova 112, HK Městská policie Hradce Králové Oddělení prevence kriminality Eva Číţková Dlouhá 211, HK Bc.Martin Šlais O.s Semiramis, Centrum primární prevence -dlouhodobý program primární prevence, návazný preventivní servis Markéta Exnerová Ptácká 162, Mladá Boleslav Školní psycholog Mgr. René Hůlek

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŢÁKŮ Zpracováno podle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zřízeních, č. j. 21291/2010

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace Pokyn ředitele školy k omlouvání ţáků Č.j.: ZŠ MŠ/0062/2013 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: A.1.4 Skartační znak: A 10 Změny: Zpracováno

Více

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika školy 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

KRIZOVÝ PLÁN PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

KRIZOVÝ PLÁN PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRIZOVÝ PLÁN PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE, OLOMOUC Vypracovala: Ing. Ivana Inwaldová Školní metodička prevence rizikového chování V rámci prevence rizikového chování (šikana, návykové

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 538 62 Hrochův Týnec e-mail: zsht@centrum.cz telefon: 469 319 922, 469 692 123 Minimální preventivní program

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 V naší škole při řešení sociálně patologických jevech spolupracují učitelé, popřípadě se radí výchovný poradce, školní metodik prevence, vedení školy,

Více

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 zsdebr@seznam.cz www.skoladebr.cz Masarykova škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Pokyn ředitele školy k uvolňování

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Záměr programu Program proti šikanování je speciální program, který se zaměřuje na specifickou primární a sekundární prevenci. Celoškolní přístup Základním předpokladem pro fungování

Více

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví 5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Strana: Člověk a zdraví Zdeňka Říhovská 1./3 VkeZ 6. roč. VZTAHY MEZI LIDMI

Více

Krizový plán školy co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků

Krizový plán školy co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků Krizový plán školy co dělat v případě výskytu rizikového chování žáků Tabák Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. 1 - V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových

Více

Směrnice k řešení rizikového chování žáků

Směrnice k řešení rizikového chování žáků Základní škola a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Směrnice k řešení rizikového chování žáků Číslo směrnice: 4.2013 Vypracoval: Miloslava Pohořská,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

KRIZOVÝ PLÁN Zákonným zástupcům Třídní učitelé

KRIZOVÝ PLÁN Zákonným zástupcům Třídní učitelé KRIZOVÝ PLÁN V rámci prevence rizikového chování (šikana, návykové látky, mentální anorexie, bulimie, sebevražedné pokusy, krádeže, vandalismus... ) je potřeba věnovat zvýšenou pozornost jakýmkoliv změnám

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování (postup pedagogických pracovníků v níže uvedených krizových situacích) Zpracoval: Mgr. Zdeněk Brabec 1.11.2013 Pracovníci školy vždy, v rámci možností a

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Směrnice Sankční řád SANKČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Směrnice Sankční řád SANKČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Směrnice Sankční řád Č.j.: ZŠDv//2013/Ha Vypracoval: Mgr.Lumír Hamal Schválil: Mgr. Lumír Hamal Platnost: 25. 8. 2013 Účinnost ode dne: 2. 9. 2013

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní škola K. Dvořáčka 1230, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Složení preventivního týmu: Mgr. Zdeněk Nowak, ředitel ZŠ Mgr. Jana Czajová, výchovný

Více

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 CÍL Výchovná komise (dále jen VK) je zřízena pro řešení závažných, opakujících se nebo dlouhodobě přetrvávajících výchovně vzdělávacích problémů žáků

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Marcela Chramostová Schválil: Ing. Jaroslav Kindl 1 I. ÚVOD

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

NÁVRH. Postup školy při vzniku problémů v oblasti zneužívání návykových látek

NÁVRH. Postup školy při vzniku problémů v oblasti zneužívání návykových látek NÁVRH Směrnice k postupu školy při vzniku problémů v oblasti zneužívání návykových látek, k prevenci záškoláctví a postup v případě zjištění šikany Postup školy při vzniku problémů v oblasti zneužívání

Více

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy TABÁKOVÉ VÝROBKY Konzumace tabákových výrobků ve škole (1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8.2 Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví, jejímž prostřednictvím se ochrana a podpora zdraví stává přirozenou součástí každodenního života školy, vychází

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Problémové situace ve škole, které mohou nastat; stanovení postupu, jak je řešit:

Problémové situace ve škole, které mohou nastat; stanovení postupu, jak je řešit: Příloha č. 2 Krizový plán školní rok 2014/2015 Problémové situace ve škole, které mohou nastat; stanovení postupu, jak je řešit: Žák je přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostoru školy v době

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ Vypracoval: Základní škola Česká Lípa, Školní 2520 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ 1 Schválil: Účinnost od : 1.9.2005 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

Krizový plán pro sociálně patologické jevy

Krizový plán pro sociálně patologické jevy Krizový plán pro sociálně patologické jevy Úvod 2 Omamné a psychotropní látky 3 Šikana 5 Poradenská a preventivní činnost 7 1 Úvod Je potřeba věnovat zvýšenou pozornost při jakýchkoliv změnách v chování,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6)

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Řešení šikany mezi žáky ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) Šikana 1. Odhalení šikany bývá obtížné. Strach vytváří obvykle prostředí solidarity agresorů i postižených.

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovaly Mgr. Ilona Fenclová a Mgr. Eva Kubíková Minimální preventivní program vychází

Více

Metodický pokyn vedení školy 8/2008 Docházka ţáků do školy a způsoby omlouvání absence

Metodický pokyn vedení školy 8/2008 Docházka ţáků do školy a způsoby omlouvání absence - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Metodický pokyn vedení školy 8/2008 Docházka ţáků do školy a způsoby omlouvání absence Otázku účasti ve vyučování řeší dokumenty,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Krizový plán školy 2.ZŠ Propojení Sedlčany Co dělat když?

Krizový plán školy 2.ZŠ Propojení Sedlčany Co dělat když? Krizový plán školy 2.ZŠ Propojení Sedlčany Co dělat když? 2.základní škola-škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67 1 Krizový plán školy - obecně Krizový plán školy by měl zahrnovat postupy a možná řešení při

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů žáků

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů žáků Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů žáků vybrané pasáže z dokumentu školy Výchozí dokumenty

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice

ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice Základní škola Stříbrná Skalice Na Městečku 69, 281 67 Stříbrná Skalice IČO: 70925259, tel.: 321 693 103, 739 455 077 Preventivní program ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice Školní rok 2011/2012 Zpracovala:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 I. ÚVOD Cílem primární prevence je vést děti ke zdravému životnímu stylu, ke správným postojům vůči zátěžím a problémům,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní druţinu vnitřní řád. Je

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD

Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel Mateřské školy a základní školy speciální Diakonie ČCE Praha 5 Stodůlky vydává s účinností od 1. 9. 2014 tento ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004

Více

Krizový plán školy. ZŠ Opava, Mařádkova 15 p. o.

Krizový plán školy. ZŠ Opava, Mařádkova 15 p. o. KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY 2014/2015 1 Krizový plán školy Cílem krizového plánu je eliminovat či minimalizovat škody v případě, kdy k projevům rizikového chování ve školním prostředí dojde. Je pomocným manuálem

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník Lubná 228, PSČ 270 36 IČO: 470 13 532

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník Lubná 228, PSČ 270 36 IČO: 470 13 532 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník Lubná 228, PSČ 270 36 IČO: 470 13 532 Cílem krizového plánu je stanovit závazný postup pro všechny pracovníky školy v případech

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace. Krizový plán. Zpracovala: Mgr. Marie Kaiserová

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace. Krizový plán. Zpracovala: Mgr. Marie Kaiserová Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Krizový plán Zpracovala: Mgr. Marie Kaiserová Při jakékoli změně chování nebo i podezření je vždy nutné:... 4 1. Náhlá nevolnost...

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více