Technické využití vzduchu v dopravě Semestrální práce z předmětu Životní prostředí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technické využití vzduchu v dopravě Semestrální práce z předmětu Životní prostředí"

Transkript

1 UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera školní rok 2003/2004, letní semestr I. ročník KS Pardubice (obor DI-EZD) Drahomír Vrba Datum odevzdání: Technické využití vzduchu v dopravě Semestrální práce z předmětu Životní prostředí Prohlášení: Prohlašuji, že předložená práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování semestrální práce čerpal, v práci řádně cituji. Anotace: Tato semestrální práce se zabývá problematikou využitím vzduchu v dopravě. Jsou zde uvedeny některé z mnoha použití vzduchu jako pohonu dopravních prostředků. Práce je zaměřena především na použití energie vzduchu pro dopravu a následný dopad na životní prostředí. Klíčová slova: energie vzduchu, termodynamika, kyslík, vzdušný obal, plyn, tekutina, znečištění ovzduší 1

2 Obsah: 1. Úvod Historie využití vzduchu jako pohonu dopravních prostředků Využití vzduchu jako tepelné energie Využití fyzikálních vlastností vzduchu v dopravě Energie získaná z tepla Tepelné motory v dopravních prostředcích Další využití tepelných motorů Dopad na životní prostředí Vzduch a spalování paliv Množství kyslíku ve vzduchu Spalování kyslíku ze vzduchu Vzduch a létání Princip létání Aerostatický vztlak Aerodynamický vznik vztlaku Vertikálně působící síly k umožnění létání Bezmotorové létání Letadla na sluneční pohon Vzduch jako hnací plyn a jeho další technické využití pro dopravu Využití vzduchu jako významného plynu v lehkých nafukovacích konstrukcích Vzduch jako tekutina vytvářející mazací a nosný film v ložiskách Vzduch ve zdravotnictví Vzduch jako nosná látka ve vznášedlech Vzduch jako pružící látka v mechanismech strojů Vzduch jako pružící látka v pneumatikách vozidel Vzduch jako chemická surovina Ekologický dopad při využívání dopravy Znečištění ovzduší Oxid uhličitý CO Oxidy dusíku NO, NO Oxid uhelnatý CO

3 Uhlovodíky CyHy Olovo Pb Prachové částice Ozón O Omezování emisí Hluk a vibrace Závěr

4 1 Úvod Vzduch je jedna ze základních složek životního prostředí. Umožňuje život člověka a jeho rostlinných i živočišných spoluobyvatel. Vedle této funkce má ovšem řadu dalších technických využití. Vzduch a vítr se dají využívat i jinak než k dýchání a v souvislosti z dopravou ho lze rozdělit do následujících oblastí: Využití fyzikálních vlastností vzduchu, především termodynamických Využití vzduchu (kyslíku v něm obsaženého) pro spalování paliv Využití vzduchu jako prostředí umožňující létání Vzduch jako nosná látka ve vznášedlech Vzduch jako tekutina využitá pro mazání ložisek Vzduch obsažený v pneumatikách ke zlepšení tlumení Vzduch má v dnešním technickém světě nezastupitelné místo a to především díky svému širokému použití a kladnému vztahu k životnímu prostředí [1]. 2 Historie využití vzduchu jako pohonu dopravních prostředků Vítr vzniká jako následek tepelných jevů v atmosféře Země vyvolaných zářením Slunce a rotace Země. Představuje formu krátkodobé akumulace sluneční energie a řadí se mezi obnovitelné zdroje energie a byl prvním druhem energie užívané člověkem. V historii byla tato energie využívána především k pohonu plachetních lodí, mlýnů a čerpadel. Zvláště u plachetnic nebylo vůbec jednoduché přeměnit vítr na energii s co největší energií a toto přeprava byla a je velmi pomalá. Obrovskou výhodou byl především ekonomický provoz a z dnešního pohledu i obrovsky kladný vztah k životnímu prostředí. K velkému zlomu došlo při využití tepelné energie ze vzduchu. Jako první typ tepelného motoru se v historii objevil parní stroj. Už v roce 1769 jej významně zdokonalil skotský inženýr James Watt a umožnil jeho další praktické využití. Vynález parního stroje byl významným mezníkem v naší civilizaci. Umožnil obrovský rozvoj průmyslu a dopravy a byl jeden z hlavních obratů průmyslové revoluce [1]. 3 Využití vzduchu jako tepelné energie Tepelná energie vzduchu je jedna z forem krátkodobě akumulované energie Slunce. V dnešní době slouží například k vytápění nebo ke klimatizaci domů. Využívání chladného vzduchu ke klimatizaci obydlí v horkých dnech bylo známo už v antickém Římě. Tehdy chladný vzduch, který byl akumulován v uměle vytvořené jeskyni a následně rozváděn kanály v podlaze do obytných místnostní. V dnešní době je využívání tepelné energie vzduchu především v zimě, kdy jsou teploty vzduchu nízké. Umožňují to tak zvaná tepelná čerpadla, která pracují na principu na principu obráceného oběhu kompresorové chladničky. Protože je k čerpání tepla ze vzduchu, vzhledem k poměrně nízkým součinitelům přestupu tepla mezi vzduchem a stěnou výměníku zapotřebí tepelného výměníku s velkou teplostěnnou plochou, dává se přednost čerpání tepla z vody ve vodních tocích čí z podzemní vody, což vychází mnohem levněji. Na podobném principu fungují i chladící a klimatizační zařízení v dopravních prostředcích, kde se často využívá vzduchu a jeho proudění. Starší vozy a mnoho dnešních motocyklů má motor chlazený pouze prouděním vzduchu [1]. 4

5 4 Využití fyzikálních vlastností vzduchu v dopravě Vzduch jako technický plyn je využíván pro jeho dostupnost a schopnost měnit energii tepelnou na mechanickou práci a vnitřní energii v rámci transformace. Toto vše je možné díky jeho stlačitelnosti. Termodynamický stav vzduchu je dán statickými stavovými veličinami a rychlostí při jeho proudění, která vyjadřuje jeho dynamický účinek. Statický stav vzduchu je vyjádřen jeho tlakem p a teplotou T. Třetí veličinou je objem vzduchu vztažený na množství, hmotnost vzduchu obsaženého v jednom metru krychlovém [1]. 4.1 Energie získaná z tepla Mechanická energie se získává z tepla tak, že se plyn (vzduch) přivede do tepelného motoru, kde se podrobí určitému sledu termodynamických změn. Vzduch se v prostoru motoru nejdříve stlačí aniž by k němu bylo přiváděno teplo. Toto se děje pohybem pístu spalovacího motoru, nebo aerodynamickým působením lopatek v kompresoru turbínového motoru. Dále se do něho přivede teplo uvolněné spálením paliva současně smíšeného se vzduchem. Horký vzduch se spalinami potom svým tlakem působí na pohyblivé stěny pracovního prostoru pístu nebo lopatky turbíny, které konají svým pohybem užitečnou práci. Touto expanzí se snižuje teplota i tlak vzduchu. Přínosná činnost tohoto oběhu je dána rozdílem práce vykonané plynem při jeho expanzi a práce nutné pro jeho stlačení (kompresi) [1]. Tento proces je nutné opakovat, aby mohl tepelný motor pracovat trvale. Je zapotřebí uzavřít tepelný oběh do cyklu tak, aby byl na jeho konci opět nachystán počáteční stav. Zde se do pracovního prostoru nasává studený vzduch. V praxi se spaliny i vzduch po ukončení expanzní práce vypustí do okolní atmosféry a do pracovní části motoru se přivede z atmosféry nový čistý vzduch. Proto se tento oběh nazývá otevřený. Oběh, kde je pracovní látka trvale uzavřena uvnitř motoru se nazývá uzavřený. Takto funguje například Stirlingův motor, kde je teplo do pracovního plynu přiváděno i odváděno prostřednictvím tepelných výměníků z vnějšího zdroje [1]. 4.2 Tepelné motory v dopravních prostředcích Tepelné motory se rozdělují podle způsobu, kterým dochází k uvolňování tepelné energie z paliva jeho spalováním v prostoru motoru. Rozlišujeme motory s přerušovaným periodickým oběhem a motory s plynulým (kontinuálním) oběhem. První skupinu tvoří spalovací motory pístové, které se často nazývají výbušné. Podle způsobu činnosti jsou buď čtyřdobé nebo dvoudobé a dle paliva či způsobu zapálení hořlavé směsi se vzduchem se dělí na benzinové (zážehové) a na naftové (podle vynálezce Diesela), čili vznětové. Druhou skupinu tvoří proudové motory, především motory turbínové. Spalovací turbíny jsou turbinové motory s vnitřním spalováním, kde pracovní látka je vzduch. Parní turbiny představují turbinové motory s vnějším spalováním, kde pracovní látka je voda, lépe řečeno vodní pára [1]. První typ tepelného motoru byl v historii parní stroj. Roku 1769 jej významně zdokonalil již v úvodu zmíněný skotský inženýr James Watt, který umožnil spoustu dalších praktických a technických využití. U parního stroje pohánějícího parní lokomotivu, který nemá kondenzaci výstupní páry, je tepelná účinnost velmi nízká a dosahuje maximálně hodnoty 10%. U pístových spalovacích motorů pro pohon motocyklů, lokomotiv, automobilů a lodí se pohybují celkové účinnosti transformace energie v palivu pro efektivní práci přibližně v rozmezí od 15% do 45% dle druhu a provedení stroje. Počínaje malým motocyklovým dvoudobým benzínovým motorem s vratným vyplachováním a konče velkým čtyřdobým naftovým motorem přeplňovaným výfukovým turbodmychadlem. V leteckých spalovacích turbínách jsou dosahovány účinnosti až 50%. Vyšší hodnoty účinnosti motorů s vnitřním spalováním jsou umožněny tím, že se teplo do pracovní látky uvolňuje spalováním přímo 5

6 v činném prostoru stroje a nepřestupuje tak do pracovní látky stěnou tepelného výměníku jak je tomu u parního stroje nebo u parní turbiny [1]. 4.3 Další využití tepelných motorů Nejvyšší hodnoty tepelné účinnosti (až 60%) dosahují v paroplynových elektrárnách. Tyto elektrárny se nazývají elektrárny s kombinovaným cyklem a využívají zpravidla zemní plyn. Spalují ho ve spalovacích komorách spalovacích turbin, které pracují s vysokými teplotami spalin a zároveň i s vysokými tlaky. Z toho plyne vysoká tepelná účinnost. Výhodou je, že odpadní teplo ve výfukových spalinách ze spalovacích turbín je s velkou účinností využito v parní turbíně. V České republice pracuje úspěšně paroplynová elektrárna ve Vřesové, která využívá unikátní progresivní technologii zplyňování a současně i odsiřování hnědého energetického uhlí těženého z krušnohorské uhelné pánve. Tento systém odsíření produkuje chemicky čistou kyselinu sírovou, která je velmi cennou surovinou pro chemický průmysl. Paroplynová elektrárna ve Vřesové je příkladem správného uplatnění současných špičkových technických a technologických znalostí při řešení problémů zásobení energií a negativního dopadu její výroby na životní prostředí. Zvýšená účinnost využití energie obsažené v uhlí sníží jeho spotřebu. Tím se sníží nejen produkce CO 2, ale hlavně se výrazně oddálí úplné vyčerpání uhelných ložisek v naší zemi [1]. 4.4 Dopad na životní prostředí Protože tepelné motory pracují s otevřeným oběhem, tak vypouštějí do ovzduší plyny. Tyto plyny obsahují zplodiny hoření paliva obsahující látky škodlivě působící na životní prostředí. Jejich množství a obsah ve spalinách je předmětem velmi přísných omezení v souladu s mezinárodními úmluvami. I přes nejpřísnější omezení zůstává zcela neřešena otázka emisí oxidu uhličitého. Je nazývaný také jako skleníkový plyn a jeho obsah ve vzduchu neustále roste. S největší pravděpodobností je zodpovědný za růst teploty ovzduší a s ním další a nové změny klimatu na naší planetě. Dále jeden z téměř neuvědomovaných negativních faktorů uvolňování energie je skutečnost, že veškeré energetické transformace jsou ukončeny nevratnou produkcí tepelné energie. Tato energie se podílí také na oteplování zemského povrchu včetně zemské atmosféry. To může již nyní v oblastech s intenzivní průmyslovou produkcí vyvolat místní klimatické změny. Během spalování se navíc spotřebovává i kyslík. 6

7 5 Vzduch a spalování paliv V předchozí kapitole bylo pojednáno, že v tepelných motorech je transformováno teplo uvolňované z chemické energie paliva jeho spalováním ve směsi se vzduchem uvnitř pracovního prostoru motoru případně mimo něj. Využívá se zde vzduchu jako okysličovadla pro uskutečnění oxidační reakce, tedy přesněji jedné z jeho složek - kyslíku. Život na naší planetě a především pak existence rostlin, jejichž buňky mají schopnost transformovat zářivou sluneční energii na chemickou při syntéze cukru z oxidu uhličitého a vody procesem fotosyntézy, umožnil dlouhodobou akumulaci sluneční energie ve formě zásob fosilních paliv uložených pod povrchem země. Přitom se v průběhu miliard let obohacovala zemská atmosféra o kyslík, který se při fotosyntéze uvolňuje [1]. 5.1 Množství kyslíku ve vzduchu V současné době je hmotnostní obsah kyslíku ve vzduchu σ 0 = 23,142%. Celkové množství kyslíku ve vzduchu M 0 lze překvapivě velmi snadno řádově určit ze znalosti velikosti povrchu Země S = ,10 km, tlaku vzduchu při hladině moře p 0 = Pa, gravitačního zrychlení g = 9,80665 m.s -2 a známé hodnoty σ 0 dle vztahu p0 18 M 0 = σ 0 S = 1,22 10 kg g Vztah vyjadřuje skutečnost, že nad každým centimetrem čtverečním povrchu naší planety je sloupec vzduchu, jehož výška není sice přesně známá a lze ji jen těžko odhadovat řádově asi 100 km zato však je přesně známá síla, kterou působí na povrch Země v důsledku gravitačního zrychlení. Ta je N. Hmota tohoto sloupce vzduchu je přibližně 1kg [1]. 5.2 Spalování kyslíku ze vzduchu Z chemické slučovací rovnice pro fotosyntézu cukru: 6CO 2 + H 2 O + zářivá energie C 6 H 12 O 6 + 6O 2 lze potom pro předpoklad, že veškerý kyslík v atmosféře Země vznikl uvedenou fotosyntézou, stanovit množství zásob fosilních paliv ve formě uhlí, ropy a zemního plynu a celkové množství energie, které by bylo možno jejich spálením uvolnit. Je to energie řádově 1, J až 2, J, což vyjádřeno v ekvivalentu uhlí je množství řádově 5, tun. Archeologický výzkum odhalil, že počátky uvědomělého využití ohně jako zdroje tepla sahají do období před více než lety. Kyslík ze vzduchu je využíván ve všech případech spalováním fosilních a recentních paliv pro výrobu elektrické energie, ve spalovacích motorech pohánějících automobily, motocykly, lokomotivy, lodě a letadla v proudových motorech civilních, dopravních a vojenských letadel, dále pak v průmyslové výrobě a při získávání tepla pro vytápění. Při spálení veškerých fosilních paliv by se spotřeboval veškerý kyslík nutný pro uchování života. Spalování fosilních paliv je spojeno s produkcí velkého množství škodlivého skleníkového plynu oxidu uhličitého CO 2, a také oxidu dusíku všeobecně označovanými chemickým vzorcem NO x. Oxidy dusíku představují vedle oxidu uhličitého vážné ohrožování života ne zemi, neboť chemicky napadají podobně jako freony ozónovou vrstvu ve stratosféře, která nás a vše živé chrání před zničujícími účinky ultrafialového záření. Kyslík spotřebovávaný spalováním je průběžně doplňován činností zelených rostlin, které společně s živočichy jimi se živícími akumulují ve svých tkáních ústrojné látky, nazývané biomasa. Ta v historii sloužila a stále slouží člověku jako palivo, nazývané pro jeho současný zvyk též recentní palivo, a to v různé formě, jako například dřevo, rostlinný a živočišný tuk a výrobky z nich [1]. 7

8 6 Vzduch a létání 6.1 Princip létání Vzdušný obal Země je prostor, do kterého pronikli někteří vhodně uzpůsobení živočichové, zejména ptáci, hmyz a někteří savci.člověk nemůže létat máváním křídel jako létaví živočichové, a to proto, že jeho svalová sila při dané hmotnosti není postačující pro tento způsob létání. Svalová síla je totiž úměrná průřezu svalu, tedy druhé mocnině velikosti létajícího živočicha, zatímco jeho hmotnost jeho objemu, tedy třetí mocnině velikosti. To vysvětluje, proč nejtěžším létajícím živočichem je drop o hmotnosti asi 17 kg, který létá dost špatně a nerad. Přestože člověk nemůže létat máváním křídel jako pták, dobyl vzduchu díky poznání fyzikálních zákonů a jejich technické aplikaci. Pro létání je zapotřebí, aby na létající stroj s užitečným nákladem byly vyvozovány síly, které jednak působí proti gravitační síle a nesou stroj a jednak působí ve směru letu a překonávají tak odpor vzduchu a umožňují stoupání i akceleraci stroje. Síla působící proti gravitaci se nazývá vztlak a síla působící ve směru letu a proti odporu se nazývá tah. Vztlak v zemské atmosféře může vzniknout na základě tří různých fyzikálních principů. Tyto principy jsou podrobněji popsány v následujících kapitolách [1] Aerostatický vztlak Prvním z nich je princip hydro či aerostatickému vztlaku, který působí na každé těleso ponořené do tekutiny v gravitačním poli Země, známý pod názvem Archimedův zákon. Tento zákon formuloval před více než 2200 lety jeden z největších geniů vědy řecký fyzik, matematik a vynálezce Archimédes ze Syracuse, města na Sicílii. Na základě technického využití tohoto zákona se poprvé v historii podařilo vzlétnout bratřím Montgolfierovým v roce 1783 v horkovzdušném balónu v blízkosti Paříže. Letadla lehčí než vzduch se nazývají aerostaty a dělí se na neřiditelné balóny unášené větrem a řiditelné vzducholodi vybavené motorovým pohonem. V období mezi světovými válkami došlo k prudkému rozvoji osobní dopravy vzducholoděmi zejména v Německu [1] Aerodynamický vznik vztlaku Obtékání těles vhodného aerodynamického tvaru (například křídla), vzduchem o určité hustotě a rychlosti proudění před křídlem, dojde v důsledku obtékání horní a dolní strany křídla různými rychlostmi k rozdílu tlaku na horní a dolním povrchu křídla, jehož působením pak vzniká síla směřující vzhůru. V důsledku tření působí vzduch na křídlo i jistou odporovou silou ve směru proudění, je vzhůru působící aerodynamická síla mírně skloněna ve směru proudění vzduchu. Tedy proti směru rychlosti letu. Aerodynamická síla je síla, kterou proud tekutiny působí na tělesa v něm ponořená. Rozkládáme ji obvykle na složku, působící ve směru proudu Q (odpor) a na složku, působící kolmo ke směru proudu Y (vztlak) [4]. Obr. 1 Rozložená aerodynamická síla [4] 8

9 Jako první na světě tento princip létání objevil anglický inženýr Sir George Cayley v roce 1799, který také navrhl a posléze i zkonstruoval letadlo, které bylo vybaveno všemi hlavními prvky umožňujícími let: Tedy křídlem, trupem s prostorem pro pilota, jakýmisi vesly obstarávajícími pohon, vodorovnou a svislou stabilizační plochou, které zajišťují jako kormidlo řízení směru letu a přistávajícím podvozkem. Letadla využívající aerodynamický princip letu mohou být a také jsou těžší než vzduch a nazývají se aerodyny. První skutečný motorový let uskutečnili až v roce 1903 bratři Wrightové v USA na letadle vlastní konstrukce Flyer. I poháněném spalovacím motorem a vrtulí rovněž vlastní konstrukce. Od této doby prodělalo letectví převratný vývoj a to zejména proto, že velmi záhy se letadlo osvědčilo jako nesmírně užitečná zbraň. Letadla již byla použita v první světové válce a jejich význam pak dále vzrostl zvláště ve druhé světové válce a v dalších regionálních válkách, které následovaly. Válka v Perském zálivu byla jednou z posledních [1] Vertikálně působící síly k umožnění létání Další možnost letu je, pokud vyvodíme potřebnou vertikální sílu, která je větší než je tíha stroje (letadla, rakety) pomocí tahu motoru.tento způsob je známý především u raket startujících kolmo vzhůru, jejichž motory vyvíjejí tah, tak že urychlují v hnací trysce vysoce stlačené hnací plyny vzniklé oxidační reakcí paliva a okysličovadla ve spalovací komoře motoru. Tlak i teplota těchto plynů jsou velmi vysoké a proto i rychlost hnací trysky je obrovská. V případě kyslíko-vodíkového motoru je kolem 3500 m/s U raketového motoru se vysokého tahu dosahuje velmi velkým urychlením poměrně malého množství propulzní látky. Propulzní látkou v tomto případě je palivo a okysličovadlo. Raketa si propulzní látku nesa s sebou a nevyužívá pro vlastní propulzi a spalování vzduch. Tah rakety není takto závislý na rychlosti letu ani na okolní atmosféře. Raketový motor může jako jediný typ reaktivního pohonu pracovat i ve vzduchoprázdnu a proto se využívá v kosmickém prostoru [1]. 6.2 Bezmotorové létání V důsledku ohřívání atmosféry Země slunečním zářením, dochází k intenzivnímu proudění vzduchu (vzniku větrů). To vytváří počasí. Při vhodných meteorologických podmínkách lze proudění vzduchu s výhodou využít k bezmotorovému létání. Mezi tento druh dopravy patří i let lidskou silou, který se uskutečnil v roce 1979 na šlapacím letadle přes kanál La Manche (42 km). Bezmotorové létání je sice velmi ekologický dopravní prostředek ovšem s velmi malou účinností [1]. 6.3 Letadla na sluneční pohon Zářivá energie Slunce prostupující atmosférou Země obsahuje elektromagnetické zařízení od krátkých vlnových délek počínaje ultrafialovým zářením, z vetší části odraženým zpět do vesmíru stratosférickým ozonem, viditelným světle a tepelným zařízením konče.světelné zařízení je možno fotovoltaickými články, transformovat na elektrickou energii, což je jedna z velice perspektivních množství využití sluneční energie jako jednoho z čistcích obnovitelných zdrojů energii na zemi. Letadlo, jehož povrch je potažen folií nesoucí fotovoltaickými články, léta poháněnou vrtulí a elektromotorem.v naši zeměpisné šířce dopadá na jeden metr čtvereční zemského povrchu zhruba 500 W zářivé sluneční energie. Fotovoltaickými články pracujícími s účinnosti 17 % tak lze z jednoho metru čtverečního získat až 85 W. Příkladem úspěšného letadla na sluneční pohon je možné uvést letadlo Icaré 2 německého konstruktéra Prof.Voit-Nitschmanna o rozpětí křídla 25 metru,o maximální vzletové hmotnosti 360 kilogramu a užitečném zatížení 90 kilogramů.sluneční články na křídle o celkové ploše 21,6 m 2 dávají výkon 1,8 kw. Pro start ze země je letadlo vybaveno nikl-kadmiovým akumulátorem, dávajícím elektromotoru výkon 14 kw po dobu více než 3 minuty. 9

10 Nejen letadla, ale především další malé stroje na pohon ze sluneční energie čeká budoucnost a má příznivý dopad na ekologii, a to především životní prostředí [1]. 7 Vzduch jako hnací plyn a jeho další technické využití pro dopravu Vzduch je využíván jako hnací plyn, kterým se fluidizují sypké a práškové hmoty. Například cement, mouka, obiloviny, seno a dopravují se v potrubích podobně jako kapalina. Stlačený vzduch ve sprejích, z kompresorů, nebo vzduch čerpaný ručními pumpičkami, balónky, či vyfukovaný ústy se využívá pro přípravu aerosolů různých kapalin, v rozprašování parfémů, deodorantů, laků, barev, insekticidů, a jiných látek. V poslední době se vzduchem nahrazují dříve hojně používané freony, které jsou nebezpečnou látkou ničící ozónovou ochrannou vrstvu v atmosféře [1]. 7.1 Využití vzduchu jako výztužného plynu v lehkých nafukovacích konstrukcích Mírně stlačený vzduch vyztužuje nafukovací nábytek, matrace a lehké stavby. Velké haly určené především pro sportovní účely a také například sklady je možné s výhodou řešit jako nafukovací. Ve světě je postavena celá řada sportovních stadionů zastřešených střechou z tkaniny, která je nesena mírným přetlakem vzduchu v prostoru stadionu, jako je tomu například u baseballového stadionu v areálu Syracuse University ve státě New York. Protože není možno zamezit úniku vzduchu z přetlakovaných prostor, je nutno neustále doplňovat ztrátu vzduchu ventilátory. Všeobecně známé je využití vzduchu v nafukovacích člunech a to jak ve člunech pro účely rekreační a sportovní, tak i například v záchranných člunech sladkovodních i námořních. V dopravním letectví jsou používány nafukovací záchranné skluzy pro evakuaci cestujících při nouzových přistáních a pro záchranu cestujících pro případ nouzového přistání na vodní hladinu také záchranné nafukovací vesty. Vzduch se používá rovněž i pro plnění reklamních objektů a také dětských hraček [1]. 7.2 Vzduch jako tekutina vytvářející mazací a nosný film v ložiskách Vzduch může být použit podobně jako olej v kluzných aerodynamických a aerostatických ložiskách. Protože má vzduch ve srovnání s mazacím olejem mnohem menší viskozitu, je potřebná tloušťka nosného a mazacího vzduchového filmu mnohem menší a tím i vůle mezi otáčejícím se hřídelem a ložiskovou pánví musí být menší, což klade velké požadavky na přesnost výroby vzduchových ložisek. Aby měl vzduchový film ve vzduchovém aerodynamickém ložisku dostatečnou účinnost, musí se hřídel otáčet v ložisku velmi vysokou rychlostí. Vzduchová ložiska se proto například používají pro uložení velmi rychle se otáčejících rotorů turbosoustrojí klimatizačních zařízení v dopravních letadlech, i v uložení rotorků turbinových zubních vrtaček kde je navíc do vzduchu rozprašována voda pro zajištění chlazení zubu při vrtání, které se stává právě díky chlazení v místě vyvrtávaného kazu a krátkému času vrtání bezbolestné [1]. 7.3 Vzduch ve zdravotnictví Vzduch je využíván také v různých přístrojích a speciálních zařízeních sloužících v nemocnicích a lékařské záchranné službě. Životy těžce zraněných osob pomáhají zachraňovat speciální pneumatické dlahy a transportní lehátka, která znehybňují pacienta při jeho převozu do nemocnice. Při operacích pomáhají zabraňovat vzniku embolií a trombózy speciální pneumatické punčochy, které zcela automaticky vyvolávají postupný tlak na nohou pacienta na operačním stole. Při dlouhodobém pobytu pacienta na lůžku je pacient ohrožen proleženinami, trombózou a emboliemi. Nejmodernější nemocniční lůžka pro dlouhodobě nemocné pacienty jsou vybavena velmi důmyslným automatickým pneumatickým polohovacím a odlehčovacím systémem, který jednak snižuje na minimální hodnotu tlak mezi tělem a podložkou a jednak mění polohu ležícího nemocného a postupně zbavuje na přechodnou dobu jednotlivé části jeho těla dotyku s podložkou [1]. 10

11 7.4 Vzduch jako nosná látka ve vznášedlech Vznášedla jsou speciální pozemní dopravní prostředky, které místo kol nebo pásů jsou neseny vzduchovým pláštěm. Vzduchový plášť je v prostoru pod vznášedlem vytvářen proudem vzduchu čerpaným do prostoru ventilátory. Aby se mohlo vznášedlo pohybovat i v nerovném terénu a aby se snížil únik vzduchu z polštáře, je na obvodu prostor vzduchového polštáře utěsněn poddajnou pryžovou manžetou, jejíž výška určuje i výšku vzduchového polštáře. Protože je nosná plocha vzduchového polštáře poměrně veliká, je pro vyvození vznosné síly překonávající tíhu stroje potřeba jen malého přetlaku vzduchu. Vzduch uniká jen malou štěrbinou mezi zemí a pryžovou obvodovou manžetou a je doplňován do prostoru pod vznášedlem ventilátory. Protože je tlak na zem malý, může na rozdíl od kolových či pásových vozidel vznášedlo jezdit i po málo únosných terénech a dokonce i po vodě. Protože však nemá mechanický dotyk se zemí, může být poháněno pouze proudovým pohonem, nejčastěji vrtulemi [1]. Obr. 2 Proudění vzduchu v prostoru vznášedla [3] Pro řízení a stabilizaci se používá podobně jako u letadel kombinace aerodynamického řízení kormidly a vektorové řízení tahu motorů. Vedle vojenského využití jsou vznášedla používána vznášedla pro přepravu automobilů a cestujících v trajektové přepravě mezi Anglií a Francií přes Lamanšský průliv z anglického přístavu Dover do francouzského přístavu Calais [1]. 7.5 Vzduch jako pružící látka v mechanismech strojů Pro snížení svalové námahy při otevírání různých svisle otevíraných dveří a poklopů se používá odlehčovacích vzduchových pružin, řešených nejčastěji jako válce plněným tlakovým vzduchem s pohyblivým pístem působícím silově jako posilovač výkonných členů těchto mechanismů [1]. 7.6 Vzduch jako pružící látka v pneumatikách vozidel Další oblastí širokého využití vzduchu jsou pneumatiky silničních vozidel a pro zajímavost také i pneumatiky kol a vagónů v některých systémech metra, jako například na některých linkách v Paříži a také na nejmodernějším plně automatizovaném systému metra jezdícího bez strojvedoucího, nazývaného VAL, které je provozováno například v Paříži pro dopravu cestujících na letiště v Orly a také v jihofrancouzském městě Toulouse, které je zde jmenováno proto, že je místem s největší koncentrací leteckého a kosmického výzkumu a výroby v Evropě, nazývaného také jako hlavní město evropského letectví. Pro zajímavost je možné uvést, že ale pneumatiky kol přistávacích podvozků dopravních letadel jsou plněny z bezpečnostních důvodů dusíkem [1]. 7.7 Vzduch jako chemická surovina Vzduch, který je směsí plynů, zejména kyslíku a dusíku, slouží také jako surovina, ze které se tyto plyny získávají pro chemické, průmyslové, technické, technologické i zdravotní využití. Oddělení obou plynů se technicky provádí zejména dvěma způsoby. První způsob je založen na zkapalnění vzduchu a oddělení plynů destilací. Druhý způsob je založen na oddělení plynů 11

12 na polopropustných membránách, kterým se též říká molekulová síta, aniž by bylo vzduch zkapalňovat [1]. 8 Ekologický dopad při využívání dopravy Z důsledků lidské činnosti na Zemi, zejména za posledních let, dospělo lidstvo k některým zásadám, které je třeba v technickém vývoji dodržovat. Řešení technického problému má dnes většinou charakter složitého souboru vazeb a působnost ve velmi širokém, někdy celosvětovém měřítku. Musí být uplatňována snaha o společné postupy, limity, normy apod. Například mezinárodní dohody o zákazu výroby tzv. freonů, používaných do sprejů a chladniček, jsou příčinou řídnutí ozonu v horních vrstvách atmosféry. To má za následek pronikání ultrafialového záření, ohrožujícího vše živé na Zemi. Energetiky se týká mezinárodní úsilí o snížení emisí oxidu siřičitého SO 2 (mimo jiné hlavního původce tzv. kyselých dešťů, které ničí vegetaci, zejména lesy), oxidů dusíku NO a naposledy i oxidu uhličitého CO 2, který je pravděpodobně hlavní příčinou skleníkového efektu, který má dopad na postupné oteplování naší planety. Vše má svůj zisk, ale i oběť. Například zápory automobilové dopravy, založené dnes hlavně na spalování benzinu a nafty v motorech automobilů, nedokázaly zatím lidstvo přimět k omezení výroby automobilů. Přitom emise výfukových plynů, které výrazně přispívají např. k vytváření dusivého smogu, často zcela neúnosný hluk projíždějících aut, zábor místa parkováním, ničení přírody stavbou nových silnic a přímé fyzické ohrožení lidí i zvířat jedoucími vozidly patří k nejtěžším dopadům na naše životní prostředí. Pokusy o ekologicky čistý pohon (elektromobily, automobily na vodíkový pohon apod.) nemají zatím naději na širší uplatnění. Úspěšnější je cesta zmírňování obtíží zavádění katalyzátorů, bezolovnatého benzinu, stále dokonalejších bezpečnostních úprav karosérie a brzdného systému, tomu však sotva dokáže čelit [2]. 8.1 Znečištění ovzduší Neustále se zvyšuje podíl dopravy na celkovém znečištění ovzduší. V ČR je díky celkově vyššímu znečištění ovzduší podíl dopravy stále ještě oproti průmyslovým zemím nízký. Ke znečištění ovzduší dochází vlivem nedokonalého spalování v motoru. Kdyby byl spalovací motor úplně dokonalý, všechno palivo by shořelo. Nespálené a částečně spálené palivo (uhlovodíky) a oxid uhelnatý jsou emitovány do ovzduší. Navíc kyslík a dusík spolu reagují a vytvářejí za vysokého tlaku a teploty při spalovacím procesu oxidy dusíku. Na znečištění ovzduší se nejvíce podílí silniční doprava, která produkuje 83-94% škodlivých emisí z dopravy. U železniční dopravy používáním motorové nafty se nejvíce vypouští SO2 a prachových částic. Těch se do ovzduší dostává přes 10% [2] Oxid uhličitý - CO2 Nemá vliv na lidské zdraví, ale jde o nejdůležitější skleníkový plyn, způsobující asi z 50% celkové oteplování atmosféry. Spálením jednoho litru benzínu vznikne 2,4 kg CO 2, zatímco spálením litru nafty vznikne 2,7 kg CO 2. Nejvíce CO 2 produkuje silniční doprava - téměř 80%. V současné době připadá na jednoho obyvatele Země asi čtyři tuny antropogenního CO 2 ročně, nicméně velmi vysoké hodnoty mají průmyslové státy Severu. Do ovzduší se dopravou v Evropské unii dostalo v roce 1986 celkem asi 577 miliónu tun CO 2, což představuje 22,5% celkového vypouštěného CO 2 v zemích Evropské unie (např. doprava v Rakousku se podílí již 32%). V České republice bylo v roce 1992 vyprodukováno 14,3 tun CO 2 na obyv./rok a v zemích OECD asi 12,1 t/obyv./rok. Podíl dopravy na tvorbě CO 2 v ČR tvoří podle odhadu kolem 6% z celkového množství. V roce 2000 se předpokládá, že doprava u nás vyprodukuje již přes 8 miliónů tun CO 2 takže šance dostihnout v brzké době průmyslové země tu stále existuje. Kromě toho velkým problémem emisí tohoto plynu je, že dosud neexistuje žádná technologie na jeho snížen [2]. 12

13 8.1.2 Oxidy dusíku - NO, NO 2 Tyto plyny hrají spolu s oxidy síry hlavní roli při tvorbě kyselého deště. V Evropě způsobují asi jednu třetinu okyselení dešťových srážek. Oxid dusičitý navíc způsobuje snižování odolnosti vůči virovým onemocněním, bronchitidě a zápalu plic [2] Oxid uhelnatý CO Tento plyn není považován za škodlivý vůči neživé přírodě, ale má vliv na živé organismy. Způsobuje zpomalování reflexů, zbavuje tělo kyslíku a zvyšuje výskyt bolestí hlavy [2] Uhlovodíky C x H y Benzínové motory vylučují mnohem větší množství těchto látek než odpovídající motory dieselové. Některé uhlovodíky (např. benzen) jsou karcinogenní, jiné způsobují ospalost, dráždění očí a kašel [2] Olovo Pb Je přidáváno do paliva jako antidetonátor. Je vysoce toxické, zejména pro děti a těhotné ženy. Emise olova z dopravy v ČR od roku 1989 klesaly z 405 tun/rok na 208 tun/rok v roce Je to způsobené 74 násobným zvýšením spotřeby bezolovnatého benzínu a snížením maximální koncentrace olova v benzínu v roce 1992 na hodnotu 0,15 g/l. Přesto jde stále o vysoké koncentrace. V roce 1994 bylo v ČR spotřebováno 24% bezolovnatého benzínu z celkové spotřeby tisíc tun benzínu, kdežto v roce 1989 šlo pouze o 0,3% z tisíc tun benzínu [2] Prachové částice Hlavním zdrojem jsou naftové motory. Jejich velikost se pohybuje v rozsahu 0,2-0, mm. Z chemického hlediska jde o různorodou směs organických a anorganických látek (40% uhlík, 25% nespálený olej, 14% sírany, 7% nespálené palivo, 13% ostatní). Jsou potencionálně karcinogenní [2] Ozón O 3 Vzniká fotochemickou oxidací oxidů dusíku a těkavých organických látek za přímého působení slunečních paprsků. Zatímco ozón ve stratosféře omezuje pronikání nebezpečného tvrdého ultrafialového záření, v přízemní vrstvě ničí vegetaci a poškozuje některé druhy materiálů. Ovlivňuje rovněž zdraví a způsobuje dráždivý kašel, dráždění plic a očí apod. Největší koncentrace jsou v poledních a odpoledních hodinách ve velkých městech a v průmyslových aglomeracích [2] Omezování emisí Výzkum byl především zaměřen na čištění výfukových plynů po opuštění motorů instalací katalyzátorů (hlavně tzv. trojcestného) do výfukového systému. Katalyzátory ve vozidlech odstraňují emise chemickou reakcí na povrchu jeho aktivní části - nespálené uhlovodíky se mění na oxid uhličitý, vodní páru a dusík. Dnešní řízené katalyzátory snižují emise NOx o 95%, CxHy o 90%, CO o 80%, zatímco neřízené zhruba o 50% až 70%. Řízené katalyzátory však neredukují emise efektivně za všech podmínek, zejména je-li motor studený. Problém je v tom, že téměř všechny emise jsou emitovány během prvních čtyř kilometrů jízdy. Na této vzdálenosti se odehrává většina jízd ve městech. Předpokládá se, že zhruba čtvrtina jízd je zde tak ukončena dříve než katalyzátor začne optimálně pracovat. V ČR bylo v roce 1994 podle odhadu asi 7,5% automobilů s namontovaným katalyzátorem, což je např. vůči SRN se 60% stále mizivě málo. Omezení škodlivosti automobilů lze provést zejména snížením rychlostních limitů (snížení o cca 10 km/hod znamená redukci CO 2 o zhruba 2%), odstraněním státní podpory 13

14 automobilismu zavedením placení externích nákladů, zlepšením technologické úrovně vozidel (emise CO 2 je možné do roku 2005 snížit až o 25%) a změnou dělby přepravní práce ve prospěch veřejné dopravy [2]. 8.2 Hluk a vibrace Zdrojem hluku z dopravy jsou pohonné jednotky motorových vozidel, styk vozidel s vozovkou a aerodynamické účinky karosérií. Rozhodujícími faktory, které ovlivňují hladinu hluku je urbanizace prostoru, hustota osídlení, struktura a hustota silniční sítě a stále rostoucí množství automobilů. Psychologické studie prokázaly, že zatěžování hlukem způsobené jedním nákladním automobilem se rovná hluku vyvolaném šesti osobními automobily. Největší podíl na nadměrném hluku z dopravy má automobilová doprava - přes 90%. Železniční doprava se podílí asi 10x méně. Přestože se výrobci snaží nadměrný hluk automobilů technicky omezovat, při stoupajícím množství vozidel jde o nesnadný úkol. Kromě toho je nutné zaměřit finanční zdroje na opravu stávajících komunikací (trvanlivější povrchy vozovek) více než na výstavbu nových. Rovněž omezování rychlosti ve městě na 50 km/hod má podstatně příznivý vliv. Celkové společenské náklady na odstranění následků nadměrného hluku činí asi 0,1% hrubého domácího produktu. Z této hodnoty připadá 64% na silniční dopravu, 26% na leteckou a 10% na kolejovou dopravu [2]. 9 Závěr: Využití vzduchu v dopravě je dnes nepostradatelné a neustále se zdokonaluje. Je zřejmé, že výrobci současných dopravních prostředků vyvíjejí stroje se stále menší spotřebou a produkcí emisí, kde se na tom i nemalou měrou podílí vzduch. Stále přísnější normy na množství škodlivin v ovzduší jsou příslibem lepší budoucnosti našeho životního prostředí a stále nutí firmy, aby své produkty zdokonalovaly i z tohoto hlediska. 14

15 Seznam použitých informačních zdrojů: [1] Kolektiv autorů. Vzduch jako jeden z živlů. Praha: Agentura KONIKLEC, s. ISBN [2] Patrik, M. Účinky dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel v ČR [online]. c1995, [cit ]. Dostupné z: < [3] Lifeline s.r.o. Představuje vznášedla [online], [cit ]. Dostupné z: < >. [4] Teorie aerodynamika nízkých rychlostí [online], [cit ]. Dostupné z: < 15

16 I. ročník KS Pardubice (obor DI-EZD) Drahomír Vrba Připomínky: Předmět zprávy, název souboru, název komprimovaného souboru nejsou podle pokynů! Chybí souhlas se zveřejněním Klíčová slova nejsou vhodně zvolena (energie vzduchu, termodynamika, kyslík, vzdušný obal, plyn, tekutina, znečištění ovzduší) SP Technické využití vzduchu v dopravě ne 15% do 45%, ale 15 % do 45 % (mezery) na mnoha místech práce Formulace Člověk nemůže létat máváním křídel jako létaví živočichové Přestože člověk nemůže létat máváním křídel jako pták nejsou vhodné do vysokoškolské práce Nevhodné formulace - Vše má svůj zisk, ale i oběť Údaje o olovu jsou totálně zastaralé a chybné! Zdroje 1 a 2 jsou zastaralé (údaje z r. 1994) a příliš populární málo odborné. Práce obsahuje řadu drobných formálních (zejména typografických) chyb. Celkové hodnocení: nezveřejňuje se JM 16

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V).

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V). 1) a) Tepelné jevy v životě zmenšení objemu => zvětšení tlaku => PRÁCE PLYNU b) V 1 > V 2 p 1 < p 2 p = F S W = F. s S h F = p. S W = p.s. h W = p. V 3) W = p. V Práce, kterou může vykonat plyn (W), je

Více

4.2 Vliv dopravy na životní prostředí. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

4.2 Vliv dopravy na životní prostředí. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 4.2 Vliv dopravy na životní prostředí Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Obecné pojmy, typy dopravy 2. Struktura dopravy

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 22.3.2013

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. Spalovací turbíny Základní informace Historie a vývoj Spalovací

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední

Více

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru.

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru. VZNIK UHLÍ Uhlí vzniklo z pravěkých rostlin a přesliček v údolích, deltách řek a jiných nízko položených územích. Po odumření těchto rostlin klesaly až na dno bažin a za nepřístupu vzduchu jim nebylo umožněno

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_119 Jméno autora: Mgr. Martina Sládková Datum

Více

Průmyslově vyráběná paliva

Průmyslově vyráběná paliva Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára)

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) SKUPENSTVÍ 1) Skupenství fáze, forma, stav 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) 3) Pevné látky nemění tvar, objem částice blízko sebe, pohybují se kolem urč.

Více

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě Strojírenství a doprava CNG v dopravě CNG jako palivo v dopravě Ekologické palivo (výrazné omezení vypouštěných zplodin přispívá k ochraně ovzduší) CNG vozidla neprodukují prachové částice, výrazně nižší

Více

4IS10F8 spalovací motory.notebook. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075. Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 10

4IS10F8 spalovací motory.notebook. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075. Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 10 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 10 Ověření ve výuce Třída: 8.A Datum: 27.2.2013 1 Spalovací motory Předmět: Fyzika Ročník: 8. ročník

Více

VY_32_INOVACE_FY.14 SPALOVACÍ MOTORY

VY_32_INOVACE_FY.14 SPALOVACÍ MOTORY VY_32_INOVACE_FY.14 SPALOVACÍ MOTORY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Spalovací motor je mechanický tepelný

Více

Oxidy dusíku (NOx/NO2)

Oxidy dusíku (NOx/NO2) Oxidy dusíku (NOx/NO2) další názvy číslo CAS chemický vzorec ohlašovací práh pro emise a přenosy noxy, oxid dusnatý, oxid dusičitý 10102-44-0 (NO 2, oxid dusičitý) NO x do ovzduší (kg/rok) 100 000 do vody

Více

Vodík CH_103_Vodík Autor: PhDr. Jana Langerová

Vodík CH_103_Vodík Autor: PhDr. Jana Langerová Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Základní principy MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Co je to tepelná izolace? Jednoduše řečeno

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

DOPRAVA. Jaký druh dopravy je nejšetrnější?

DOPRAVA. Jaký druh dopravy je nejšetrnější? DOPRAVA Jaký druh dopravy je nejšetrnější? Když budeme chvíli uvažovat, tak určitě přijdeme na to, že ze všech možných způsobů dopravy je nejekologičtější (a asi také nejzdravější) chodit po svých. Mezi

Více

Planeta Země je obklopena vrstvou plynu/vzduchu, kterou označujeme odborným výrazem ATMOSFÉRA.

Planeta Země je obklopena vrstvou plynu/vzduchu, kterou označujeme odborným výrazem ATMOSFÉRA. SFÉRY ZEMĚ Při popisu planety Země můžeme využít možnosti jejího členění na tzv. obaly SFÉRY. Rozlišujeme následující typy sfér/obalů Země: 1. ATMOSFÉRA PLYNNÝ, VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ Název atmosféra vznikl

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla Place, Date Event Name and company of speaker Obsah Úvod Nákupní pokyny a kritéria Náklady životního cyklu Ekoznačky Praktické tipy na nákup a užití

Více

Identifikátor materiálu: ICT 2 60

Identifikátor materiálu: ICT 2 60 Identifikátor materiálu: ICT 2 60 Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory název materiálu (DUM) Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh

Více

GreenPlan. 14. 11. 2007 Peter Tölgyesi. Make a green move GreenPlan. There is a lot to be won

GreenPlan. 14. 11. 2007 Peter Tölgyesi. Make a green move GreenPlan. There is a lot to be won GreenPlan 14. 11. 2007 Peter Tölgyesi Make a green move GreenPlan. There is a lot to be won Představení projektu GreenPlan» je globální iniciativou společnosti LeasePlan. Jde o první iniciativu svého druhu

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Měření délky Jak se nazývá základní jednotka délky? Jaká délková měřidla používáme k měření rozměrů a) knihy b) okenní tabule c) třídy.. d) obvodu svého pasu.. Jaké díly a násobky

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů V+K stavební sdružení Dodavatel solárních kolektorů Představení společnosti dodavatelem solárních kolektorů Belgicko-slovenského výrobce Teamidustries a Ultraplast. V roce 2002 firmy Teamindustries a Ultraplast

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník PLYNNÉ LÁTKY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník Ideální plyn Po molekulách ideálního plynu požadujeme: 1.Rozměry molekul ideálního plynu jsou ve srovnání se střední vzdáleností molekul

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Pravidelné technické prohlídky

Pravidelné technické prohlídky Pravidelné technické prohlídky ANOTACE 1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby prosinec 2012 a leden 2013 4. Obor středního vzdělání odborné

Více

Mezipředmětové vztahy při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Mezipředmětové vztahy při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Mezipředmětové vztahy při výuce F na SŠ Jiří Tesař Vymezení vztahů RVP - průřezová témata (viz přednáška č.1): napříč vzdělávacími oblastmi, umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů, přispívají ke

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Přírodní radioaktivita

Přírodní radioaktivita Přírodní radioaktivita Náš celý svět, naše Země, je přirozeně radioaktivní, a to po celou dobu od svého vzniku. V přírodě můžeme najít několik tisíc radionuklidů, tj. prvků, které se samovolně rozpadají

Více

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3.1 Základní přírodní zdroje země Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Přírodní zdroje 2. Litosféra 3. Pedosféra 4.

Více

Technologie zplyňování biomasy

Technologie zplyňování biomasy Technologie zplyňování biomasy Obsah prezentace Profil společnosti Proces zplyňování Zplyňovací technologie Generátorový plyn Rozdělení technologií Typy zplyňovacích jednotek Čištění plynu Systém GB Gasifired

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem Komplexní zkouška požárně bezpečnostních zařízení tunelu na Dálnici D8 Praha Ústí nad Labem státní TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým

Více

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze ZDROJE A PŘEMĚNY ENERGIE JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze Formy energie Energie rozdělení podle působící síly omechanická energie Kinetická (Pohybová) Potenciální

Více

PTČ. Plynová tepelná čerpadla. Energie a úsporné technologie 1

PTČ. Plynová tepelná čerpadla. Energie a úsporné technologie 1 PTČ Plynová tepelná čerpadla 1 O plynovém tepelném čerpadle AISIN TOYOTA Plynové tepelné čerpadlo Plynové tepelné čerpadlo je tepelný zdroj využívající obnovitelný zdroj energie pracující v systémech vzduch/voda

Více

UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH

UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH UHLÍKOVÁ DAŇ (DAŇ Z EMISÍ CO 2 ) V ČLENSKÝCH STÁTECH EU Ing. Josef Palán Studie č. 2.095 srpen 2010 2 Obsah: ÚVOD... 3 DÁNSKO... 4 FINSKO... 5 IRSKO... 6 ŠVÉDSKO... 7 SLOVINSKO... 9 3 ÚVOD Uhlíková daň

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

Ch - Uhlovodíky VARIACE

Ch - Uhlovodíky VARIACE Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukových materiálů je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1)

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1) M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1) úroveň 114.1 Teorie letu (11.1) 114.1a Aerodynamika letounu a řízení letu Činnost a účinek řízení: příčného náklonu křidélka a spoilery; podélného

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

Kotel na zplynování dřeva s ventilátorem a generátorem

Kotel na zplynování dřeva s ventilátorem a generátorem Kotel na zplynování dřeva s ventilátorem a generátorem Kotel na zplynování dřeva ORLIGNO 200 (18, 25, 40, 60, 80 k. Čisté řešení Dřevo je obnovitelné palivo, jako slunce, voda, nebo vítr. Je zdrojem energie,které

Více

Uhlík a síra CH_102_Uhlík a síra Autor: PhDr. Jana Langerová

Uhlík a síra CH_102_Uhlík a síra Autor: PhDr. Jana Langerová Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

ŠKODA Octavia Combi RS

ŠKODA Octavia Combi RS zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC,

Více

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce a energie Mechanická práce Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce Mechanickou práci koná každé těleso,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ a MŠ Slapy, Slapy 34, 391 76 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Powerpointová prezentace ppt. Jméno autora: Mgr. Soňa Růžičková Datum vytvoření: 9. červenec 2013

Více

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Ing.. Václav Pražák ČAPPO Česká rafinérská, a.s. CHEMTEC PRAHA 2002 Motorová paliva Nejdůležitější motorová paliva Automobilové benziny Motorové nafty

Více

EMISE V LETECKÉ DOPRAVĚ EMISION IN AIR TRAFFIC

EMISE V LETECKÉ DOPRAVĚ EMISION IN AIR TRAFFIC EMISE V LETECKÉ DOPRAVĚ EMISION IN AIR TRAFFIC Markéta Čapková 1 Anotace: Příspěvek se zabývá obecnou problematikou emisí v letecké dopravě. Součástí příspěvku je hledání alternativních zdrojů paliv ve

Více

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Výsledky vzdělávání Učivo Ţák Základy biologie charakterizuje názory na vznik a vývoj vznik a vývoj ţivota na Zemi ţivota na Zemi, porovná délku vývoje

Více

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 KOLIK UŠETŘÍ TEPELNÉ ČERPADLO?... 8 VLASTNÍ ZKUŠENOSTI?... 9 TEPELNÉ ČERPADLO

Více

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno

Zemní plyn v dopravě. Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie. 8.6.2010, Autotec, Brno Zemní plyn v dopravě Ing. Oldřich Petržilka prezident, Česká plynárenská unie 8.6.2010, Autotec, Brno Česká plynárenská unie POSLÁNÍ: Soustavné zlepšování podmínek pro podnikání v plynárenském oboru v

Více

Historie elektromobil ekonal jako první v z na sv v roce 1899 hranici 100 km/h

Historie elektromobil ekonal jako první v z na sv v roce 1899 hranici 100 km/h Elektromobily Historie Za nejstarší elektromobil je uváděn elektrický vozík Skota Roberta Andersona sestrojený mezi lety 1832-1839. Vznik opravdové tržní nabídky se však např. v USA datuje až k roku 1893,

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety Kotle na biopaliva dřevní štěpka, pelety, brikety KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw Plně automatické kotle na štěpku, dřevěné a slaměné pelety a brikety s výkonem 350 1000 kw Kotle značky KSM-Stoker vyrábí

Více

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.11.2013 Název zpracovaného celku: Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Úkolem palivové soustavy je dopravit

Více

Zemní plyn Ch_032_Paliva_Zemní plyn Autor: Ing. Mariana Mrázková

Zemní plyn Ch_032_Paliva_Zemní plyn Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Říjen 2009 Pracovní materiály pro seminář Tepelná čerpadla Vývoj Principy Moderní technická řešení Vazba na energetické systémy budov Navrhování

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME

CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME PLYNOVOD CO JE TO PLYN - ČÍM TOPÍME, NA ČEM VAŘÍME Co je zemní plyn Zemní plyn je přírodní směs plynných uhlovodíků s převaţujícím podílem metanu CH 4 a proměnlivým mnoţstvím neuhlovodíkových plynů (zejména

Více

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU DEN ZEMĚ JE MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH 22. 4. 1970 V ČESKÉ REPUBLICE SE DEN ZEMĚ SLAVIL POPRVÉ 22. 4. 1990 VLAJKU DNE

Více

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Programy a další nástroje ke zlepšení kvality ovzduší v Lombardii Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Emisní sektory a kritické body

Více

Příklady otázek testu znalostí a dovedností

Příklady otázek testu znalostí a dovedností Příklady otázek testu znalostí a dovedností 1) K pozorování velkých prostorových objektů v biologii (např. hmyzu) používáme častěji a) binokulární lupu b) mikroskop c) dalekohled 2) Červené krvinky u člověka

Více

948 677, 00 Kč DUM seznámí žáky se vstupem do organické chemie, využitím základních organických paliv

948 677, 00 Kč DUM seznámí žáky se vstupem do organické chemie, využitím základních organických paliv Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie PRÁCE A ENERGIE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Práce Pokud síla vyvolává pohyb Fyzikální veličina ( odvozená ) značka: W základní jednotka: Joule ( J ) Vztah pro výpočet práce: W = F s Práce

Více

Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo

Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo Korespondenční seminář Chemie, 1.kolo Milí žáci, připravili jsme pro vás korespondenční seminář, ve kterém můžete změřit své síly v oboru chemie se svými vrstevníky z jiných škol. Zadání bude vyhlašováno

Více

ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA

ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA TECHNOLOGIE VYSOCE ÚČINNÝCH FOTOKATALYTICKÝCH POVRCHŮ uplatnění při výstavbě, rekonstruování a údržbě domů a při vytváření zdravého vnitřního prostředí v budovách Mgr. Pavel Šefl,

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

Vodík, kyslík - prezentace

Vodík, kyslík - prezentace Vodík, kyslík - prezentace VY_52_Inovace_226 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Dané děje

Více

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika bcsd VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika Jan Čermák Praha, 3.12.2014 PRŮMYSL VS. VODA ČASOVÁ HISTORIE PRŮMYSL -PŮDA VODA MALÝ PRŮMYSL =/=

Více

PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM

PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM V RÁMCI NORSKÉHO FINANČNÍHO MECHANISMU ÚVOD Projekt PERSPEKTIS 21 obnovitelné zdroje perspektiva pro 21. Století vznikl za podpory norského grantu prostřednictvím Norského Finančního

Více