5 Kvalita z pohledu manažerky pro kvalitu Aktivity oddělení nemocnice Základní údaje o nemocnici Lůžkový fond...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5 Kvalita z pohledu manažerky pro kvalitu... 8. 6 Aktivity oddělení nemocnice... 10 6.1 Základní údaje o nemocnici... 10 6.2 Lůžkový fond..."

Transkript

1 Husova 2624, Havlíčkův Brod Telefon: ,

2 Obsah: 1 Úvodní slovo ředitele Organizační struktura Léčebná péče z pohledu náměstka pro léčebnou péči Ošetřovatelská péče z pohledu náměstka pro ošetřovatelskou péči Kvalita z pohledu manažerky pro kvalitu Aktivity oddělení nemocnice Základní údaje o nemocnici Lůžkový fond Investiční činnost Investiční činnost financovaná z prostředků rozpočtu kraje Ekonomika Zkrácená rozvaha za rok v tis. Kč Největší dodavatelé v roce Vývoj pohledávek a závazků z obchodních vztahů Skladové hospodářství Personalistika Průměrné mzdy a evidenční počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií Průměrné mzdy meziročně v Kč Vývoj počtu zaměstnanců Rozbor pracovní úrazovosti v roce Provozně-technický úsek Předpokládané činnosti v roce Publikační a přednášková činnost v roce Orientační plán Nemocnice Havlíčkův Brod Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod

3 1 Úvodní slovo ředitele Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Albert Einstein Vážení přátelé, přišel čas se ohlédnout za uplynulým rokem 2010 v Nemocnici Havlíčkův Brod. První polovina roku byla ještě ve znamení finišující rekonstrukce interního pavilónu, která byla ukončena koncem druhého čtvrtletí a završena slavnostním ukončením rekonstrukce v červenci Skončila tak dvouletá, organizačně velmi náročná investiční akce, jejímž investorem byl Kraj Vysočina a spolufinancována byla z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod. Její součástí bylo i přístrojové dovybavení nemocnice, resp. obměna některé již dosluhující techniky a také některé nové přístrojové technologie. Nejdůležitějším výsledkem ukončené generální rekonstrukce interního pavilónu z roku 1944 však bylo vytvoření důstojného prostředí pro hospitalizované pacienty interních oborů a dětského oddělení, jakož i pro ambulantní pacienty interního oddělení, ORL, urologie, dětského oddělení, specializovaných poraden a oddělení hemodialýzy. V této souvislosti je třeba vyslovit velké poděkování samosprávě Kraje Vysočina za podporu ukončeného projektu, všem zaměstnancům i pacientům pak patří dík za projevenou trpělivost při probíhajících pracích. Nyní si jen můžeme přát, aby ve zrekonstruovaných prostorech pacienti znovunabývali zdraví s pocitem pobytu v důstojném prostředí s laskavou péčí všech ošetřujících zdravotníků. Rok 2010 byl i rokem, ve kterém se zdravotníci v celé republice /tedy i u nás/ potýkali s omezenými finančními prostředky od zdravotních pojišťoven v důsledku dopadu globální finanční krize do veřejných rozpočtů. Obrovským úkolem pro všechny tedy bylo hledání cest k úsporám v nákladech a to tak, aby byla zachována kvalita léčby pacientů. Není třeba zdůrazňovat, že jde o úkol nelehký, který vyžaduje nemalé úsilí. Děkuji všem zaměstnancům, že pochopili nutnost kroků k vnitřním úsporám a výsledkem bylo hmatatelné snížení některých nákladových složek. Přes tyto zmíněné procesy si nemocnice udržela vysokou výkonnost a pacienti zachovali nemocnici svou přízeň, za což i jim patří dík. Zaměstnanci nemocnice navzdory výše uvedeným nelehkým podmínkám nezapomínali na svůj odborný růst. Jak lékaři, tak zdravotní sestry a další personál se účastnili odborných akcí, přičemž některé z nich nemocnice sama pořádala nebo se spolupodílela na jejich organizaci. Nejvýznamnější odbornou akcí s mezinárodní účastí, na jejímž uspořádání se Nemocnice Havlíčkův Brod podílela, byl celostátní kongres Dny nukleární medicíny v září Lékaři naší nemocnice se také v posledním období výrazně zapojili do doktorandských studijních programů, řada zdravotních sester pokračuje ve vysokoškolském studiu a opominout nechci ani nemalou přednáškovou a publikační činnost včetně přednášek a publikací v zahraničí. Co přát Nemocnici Havlíčkův Brod do roku 2011? V prvé řadě jistě přízeň pacientů, protože základním posláním nemocnice je sloužit nemocným. Při zajišťování co nejkvalitnější péče o pacienty se nemocnice neobejde bez dostatečného počtu kvalitního erudovaného personálu na všech pozicích. Má-li být zachována vysoká úroveň nemocnice v personální oblasti, pak je třeba, aby práce zaměstnanců nemocnice byla dostatečně finančně ohodnocena. Lze jen věřit, že nadcházející období přinese zklidnění současné rozjitřené atmosféry v českém zdravotnictví a také potřebnou finanční stabilitu. Jedině tak lze očekávat, že čeští zdravotníci budou mít zájem nadále pracovat v českých nemocnicích a nepodlehnou lákavým nabídkám z okolních zemí. Všem zaměstnancům, pacientům i příznivcům nemocnice pak za sebe i celé vedení nemocnice přeji pevné zdraví a hodně prožitých radostných chvil po celý rok MUDr. Vít Kaňkovský, ředitel Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod

4 2 Organizační struktura Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod

5 3 Léčebná péče z pohledu náměstka pro léčebnou péči Rok 2010 byl v první polovině v naší nemocnici ještě poněkud hektický, neboť jsme dokončovali projekt Rekonstrukce budovy interny. V červenci jsme úspěšně zakončili dvouletý proces stavebních úprav a doplnění přístrojového vybavení jednotlivých oddělení. Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům zainteresovaných oddělení za obětavou práci, trpělivost a ochotu s jakou přistoupili k problémům a nečekaným situacím, které se po dobu rekonstrukce vyskytly. Přes veškerá úskalí rozhodně projekt splnil očekávání náš všech a přinesl zaměstnancům i pacientům komfortnější prostředí a lepší podmínky. Velké poděkování patří i zřizovateli naší nemocnice kraj Vysočina velkou měrou přispěl k financování tohoto rozsáhlého projektu. Z medicínského hlediska lze celý rok považovat za úspěšný chirurgové začali při operačních výkonech na štítné žláze používat EMG monitor s vestavěným nervovým stimulátorem, oční oddělení rozšířilo a zkvalitnilo spektrum operačních výkonů, připojili jsme se ke Světovému týdnu respektu k porodu a znovu jsme překročili hranici 1400 porodů za rok, interní oddělení získalo od České kardiologické společnosti certifikát za účast v projektu AHEAD, neurologické oddělení se zapojilo do akce 30 dnů pro CMP, opět jsme se stali pořadateli či spolupořadateli celé řady odborných akcí jako jsou například Dny nukleární medicíny, pokračovaly pravidelné schůze Spolku lékařů JEP a takto bych mohl pokračovat dále. Velkým úspěchem je rozhodně dokončení akreditačního procesu pro oddělení společných laboratoří podle normy ISO Blahopřání si zaslouží dva naši kolegové pediatři, kteří v loňském roce získali ocenění za svoji vynikající práci pro dětské pacienty. Prvním je bývalý primář dětského oddělení MUDr. Václav Miláček, který z rukou hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka převzal nejvyšší ocenění kraje Vysočina. Kamenná medaile je určena tomu, kdo se svojí dlouhodobou prací zasadil o významný prospěch obyvatel Vysočiny. Emeritní primář V. Miláček za svoji praxi pomohl navrátit zdraví desítkám tisíc dětí a stejnému počtu pomáhal při prvních minutách jejich života. Dětské oddělení se za jeho působení stalo vyhlášeným centrem péče o dětské pacienty. Ohodnocením jeho práce je i získání čestného členství České pediatrické společnosti, které mu bylo uděleno při příležitosti IX. Českého pediatrického kongresu. Druhou osobností brodské pediatrie je MUDr. Magdalena Chvílová-Weberová, která obdržela od občanského sdružení Nedoklubko cenu Purpurové srdce v kategorii osobnost Nedoklubka za přínos v péči o předčasně narozené děti. V průběhu roku došlo ke dvěma změnám v primářském sboru. Od začátku roku se primářem dětského oddělení stal MUDr. Michal Pipek. Od května byl dočasným vedením oddělení dlouhodobě nemocných pověřen MUDr. Aleše Bílek, který po půlročním úspěšném působení předal oddělení do rukou MUDr. Jaromíra Havla. V roce 2010 celkem šest našich lékařů složilo úspěšně atestační zkoušku, v různých oborech naší nemocnici je tak nyní se specializací (II. atestace, I. atestace plus speciální způsobilost) celkem 73% z celkového počtu lékařů. I v naší nemocnici sledujeme v některých oborech stálý či občasný nedostatek lékařů, rovněž i nelékařských zdravotnických pracovníků. Jde ovšem o celorepublikový trend, který má složitější příčiny a na nějž chce poukázat i akce Děkujeme, odcházíme. Chápu snahy našich lékařů o zlepšení ohodnocení jejich nároční práce i snahy o lepší podmínky postgraduálního vzdělávání. Rád bych poděkoval zaměstnancům nemocnice za odvedenou práci v roce 2010, za ochotu a pochopení při řešení náročných pracovních úkolů. MUDr. Petr Linhart Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod

6 4 Ošetřovatelská péče z pohledu náměstka pro ošetřovatelskou péči Ošetřovatelství má nezastupitelnou úlohu v péči o zdraví člověka. Zabývá se činnostmi zaměřenými na prevenci, udržení, podporu a navrácení zdraví a péči o nevyléčitelně nemocné. Je zaměřena na jednotlivce, rodinu a komunitu. K moderním trendům ošetřovatelství patří mimo jiné poskytovaní péče vícestupňovým způsobem, jehož předpokladem je ošetřovatelský tým složený s nelékařských zdravotnických pracovníků, různých úrovní kvalifikace od všeobecných sester, porodních asistentek, sester specialistek, fyzioterapeutů, nutričních terapeutů, radiologických asistentů, sociální pracovnice, klinického psychologa, zdravotnických a farmaceutických laborantů, zdravotnických asistentů až po ošetřovatelky, sanitáře, sanitářky. Nedílnou součástí týmu jsou pomocnice, které se starají o čistotu prostředí a tím bezpečí pro pacienta a personál. Ošetřovatelství úzce spolupracuje s medicínskými obory a humanitními obory zaměřenými na prevenci, dispenzarizaci, diagnostiku, léčbu a biomedicínský výzkum. V nemocnici Havlíčkův Brod, p.o. pracuje tisíc zaměstnanců, kteří se starají o naše pacienty. Nemocnice má vytvořeny dobré podmínky pro léčebnou a ošetřovatelskou péči o nemocné a dlouhodobě splňuje požadavky, které jsou kladeny na zdravotnická zařízení 21. století. Naším hlavním potenciálem jsou - dobré zázemí pro diagnostiku, léčbu a samozřejmě kvalifikovaný tým lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří se ve své profesi stále zdokonalují. Zajišťujeme specializované proškolování našeho personálu a hlavní snahou je získávání stále vyšší odbornosti. Za cíl si klademe především profesionální přístup k nemocnému i jeho rodině a vytvoření příjemného prostředí při hospitalizaci i ambulantním ošetření. V roce 2010 bylo naším velkým úkolem přestěhovat interní a neurologické oddělení zpět do zrekonstruovaných prostor. Tento nelehký úkol, který byl organizačně náročný pro primáře, vrchní sestry a technické oddělení, byl v letním období ukončen. Stěhovaní takto velkých celků sebou nese vysoké požadavky pro ošetřovatelský personál, bez jehož obětavosti a zodpovědnosti by nemohl být uskutečněn. Týmy zdravotníků zde zůstávaly dlouhé hodiny a upravovaly prostředí pro pacienty, kteří přicházeli do nového prostředí. V rámci rekonstrukce nemocnice jsme získali řadu nových přístrojů, lůžek, pomůcek, s kterými se sestry musely seznámit a naučit se s nimi pracovat. Tento úkol však zvládly bez sebemenších problémů. Nová technika umožňuje kvalitnější sledování monitorovaných pacientů na JIP, ARO, centrálních operačních sálech. Nová lůžka zlepšila komfort pro pacienty a zároveň usnadnila personálu ošetřovatelskou péči. Nemocnice je od ruku 2008 akreditovaná u SAK,o.p.s, což je veliký závazek vedoucí k bedlivému sledování bezpečí nemocničního prostředí pro pacienty i personál. Stálé sledování nových technologií je nedílnou součástí tohoto procesu a nese s sebou celou řadu procesů k zlepšování kvality. Jedná se o pravidelné audity dokumentace, prostředí, přístrojového a technického vybavení. V roce 2011bude jedním z nejdůležitějších úkolů obhájit reakreditační šetření u SAK,o.p.s. Příprava k šetření probíhá kontinuálně, je nutné doložit jak jsme v průběhu tří let postupovali ve zvyšování kvality a zda máme všechny procesy nastaveny dle interních dokumentů. K tomuto šetření je nutná multioborová spolupráce všech zúčastněných, bez které tento proces nelze zvládnout. Na multioborové spolupráci se podílí tým složený nejen z lékařů a sester různých odborností, ale řady dalších, jako jsou nutriční terapeutky, fyzioterapeuti, radiologičtí asistenti, zdravotničtí a farmaceutičtí laboranti, sanitáři, sanitářky, pomocnice. Aby byla nemocnice funkční, musí se spoléhat na technické provozy jako je kuchyň, prádelna, doprava, energetika, IT atd., bez kterých proces akreditačního šetření nelze úspěšně dokončit. Nezbytné pro zdravotnického pracovníka je dnes již ze zákona povinné celoživotní vzdělávání. Řada nelékařských zdravotnických pracovníků v rámci zvyšování kvalifikace studuje na vysokých školách, kde získávají bakalářský a magisterský titul. Součást prohlubování kvalifikace je i specializační studium /například v oboru resuscitace, anesteziologie a intenzivní péče, perioperační péče, specializace v klinických oborech, fyzioterapie atd./, kdy po absolvování a úspěšném složení atestační zkoušky pracují zdravotníci na náročných odděleních v pozici sester specialistek. V roce 2010 úspěšně dokončilo vzdělání 10 nelékařských zdravotnických pracovníků. Pro rok 2011 předpokládáme ukončení dalších 6 nelékařských zdravotnických pracovníků a zároveň dle požadavků oddělení budeme podporovat přihlášení nových zájemců. Prohlubování kvalifikace formou Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod

7 specializačního vzdělání probíhá již řadu let na NCO NZO Brno a IPVZ Praha, s nimiž jsme navázali výbornou spolupráci. K získávání nových poznatků v oboru využívají zaměstnanci i konferencí pořádaných Nemocnicí Havlíčkův Brod,p.o. K nejdůležitějším v roce 2010 patřily Dny mladých chirurgů s mezinárodní účastí /pořádány chirurgickým oddělením/, Hospicová a paliativní péče pořádaná ve spolupráci s Oblastní charitou Havlíčkův Brod a menší semináře s problematikou enterální, parenterální výživy, ošetřování stomie, péče o dialyzované pacienty a péče o novorozence. Tyto semináře jsou ohodnoceny kredity odbornou společností ČAS (Českou asociaci sester) a tím splňují podmínky celoživotního vzdělávání. Pro rok 2011 jsme naplánovali řadu odborných seminářů v rámci naší nemocnice, na nichž budou přednášet nejen naši zaměstnanci, ale i řada odborníků z celé České republiky. Závěrem bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům, kteří se věnují pečlivě svým pacientům a napomáhají jim v návratu ke zdraví a v co nejlepším zkvalitnění jejich života. Přeji všem, aby si zachovali svůj pozitivní přístup ke svému povolání, bez kterého tak náročnou profesi zdravotníka nelze vykonávat. Do roku 2011 Vám přeji hodně sil jak v profesním, tak osobním životě a těším se na další vzájemnou spolupráci jako v letech minulých. Mgr. David Rezničenko Motto: Pokud se lidstvo zahubí samo, nemusí k tomu dojít udušením, nedostatkem kyslíku, likvidací mořských řas a deštných pralesů, a také ne proto, že se vědomě vystavujeme nebezpečí radioaktivity. K zániku lidstva úplně postačí, když se moderní člověk zbaví všech morálních hodnot. Před tímto nebezpečím musíme varovat stejně důrazně jako před elementárním ohrožením životního prostředí, které je výsledkem naší civilizace. (Konrad Lorenz) Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod

8 5 Kvalita z pohledu manažerky pro kvalitu,, KVALITU BEREME VÁŽNĚ V programech kontinuálního zvyšování kvality (KZK) je přirozené se neustále zdělávat, rozvíjet své dovednosti a hledat nové způsoby poskytování kvalitní a bezpečné péče pacientům / klientům /. Nemocnice Havlíčkův Brod (NHB) v rámci kontinuálního zvyšování kvality a bezpečí péče postupně zapracovává jednotlivá kritéria dle 74 národních akreditačních standardů Spojené akreditační komise (SAK, o.p.s). Kvalitu lze chápat jako vykonávání správných věcí bezpečným a do jisté míry i předem dohodnutým postupem. Systém kvality je stále se vyvíjející a nikdy nekončící proces. Cílem je postupné navazování jednotlivých kroků, či procesů, které se navzájem prolínají a vedou k rozvoji bezpečné péče. NHB se v oblasti kvality zaměřila na Rezortní bezpečnostní cíle, které vycházejí z Akčního plánu kvality a bezpečnosti zdravotní péče vyhlášené MZČR na období Resortní bezpečnostní cíle a Akční plán kvality vycházejí z Doporučení Rady Evropské unie o bezpečnosti pacientů včetně infekcí spojených se zdravotní péčí a obsahují konkrétní nástroje ke zvyšování kvality a bezpečnosti zdravotní péče v podmínkách České republiky. Naše nemocnice v rámci Kontinuálního zvyšování kvality se v jednotlivých programech zaměřuje nejen na tyto Rezortní bezpečností cíle, které jsou již zavedeny, ale i na jiné programy KZK. Posláním KZK v NHB je ~ Kontinuálně zvyšovat kvalitu a bezpečnost. Ve složce KVALITA v LOTUS NOTES je vytvořen ucelený přehled analýz z jednotlivých sledovaných oblastí kontinuálního zvyšování kvality a bezpečí v NHB (Celonemocniční indikátory kvality: audity, dekubity, mimořádné/nežádoucí události, nahlášení,,potenciální chyby, nozokomiální infekce, pády, spokojenost pacientů, spokojenost zaměstnanců ~ Stížnosti a poděkování, Zajímavosti z kvality). V procesu zvyšování kvality je důležité edukovat zaměstnance o jednotlivých neshodách, které mohou případně vést ke vzniku mimořádných / nežádoucích událostí. Do rozvoje kvality spadá i stanovení individuálních indikátorů kvality na jednotlivých odděleních. Prioritou je sestavování smysluplného indikátoru, kdy výstupem je řešení konkrétního problému na daném oddělení. Indikátor kvality má být v procesu vždy něčím přínosný, vypovídající. Programy, které jsou zaměřeny na kvalitu v jednotlivých procesech PROGRAM INTERNÍCH AUDITŮ 1. Audity - hygienické dezinfekce rukou - COMPLIENCE KIT 2. Audity - bezpečí bezpečnostní 3. Audity na léčivé přípravky 4. Audity - požadavky na ošetřovací jednotky 5. Audity požadavky na ambulantní provozy 6. Audity požadavky na zdravotnickou dokumentaci 7. Audity - KPR HLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH /NEŽÁDOUCÍCH UDÁLOSTÍ Je významnou snahou zapojit naši nemocnici do celorepublikového elektronického hlášení mimořádných událostí / nežádoucích událostí organizované 3. LF UK Praha. Pokud se podaří odstranit technické problémy zpracovávání jednotlivých dat, výstupem opět bude statistické Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod

9 zhodnocení v rámci mimořádných / nežádoucích událostí, kdy cílem je zmapování rizikových oblastí v poskytování kvalitní a bezpečné péče. Zároveň je NHB zapojena ve spolupráci s Českou asociací sester (ČAS) do statistického sledování pádů ve zdravotnických zařízeních v ČR. Snahou je ze získaných údajů eliminovat potencionální rizika vedoucí k pádům pacientů / klientů v nemocničních zařízeních. Oba dva tyto indikátory kvality jsou přínosem v oblasti Benchmarkingu, což vysvětluje porovnávání výstupů z poskytnutých dat od jednotlivých zdravotnických zařízení zapojených do těchto zpracování dat. Výstupem je zlepšovat péči na základě poskytnutých informací v daných zdravotnických zařízeních. PŘÍPRAVA NA REAKREDITACI V ROCE 2011 Externí audity V dubna 2010 byla využita k auditní činnosti tzv. metoda STOPAŘ, jejímž cílem bylo posouzení systému poskytování zdravotní péče a služeb konkrétním pacientům z hlediska naplňování 74 národních akreditačních standardů SAK, o.p.s. V prosinci 2010 proběhlo předakreditační šetření konzultantů SAK, o.p.s. Cílem bylo odhalit případné neshody a nesoulady se zavedenou řízenou dokumentací (směrnice, metodické postupy, organizační opatření apod.). Cílem externích auditů je vždy prověření fungování nemocnice jako celku v péči o konkrétního pacienta a zhodnotit procesy probíhající v rámci celé nemocnice se zaměřením na ty, které spolu navzájem souvisejí a zajišťují především kontinuitu péče o pacienta. Na přelomu roku se Nemocnice Havlíčkův Brod stala absolutním vítězem celostátní soutěže s názvem Bezpečná nemocnice za projekt,, Bezpečnostní pás - prevence pádu pacienta jehož autorem byla PhDr. Lada Cetlová Ph.D. a vrchní sestra chirurgického oddělení Marie Kafková. Projekt získal i první místo v ošetřovatelsko - medicínské sekci. Soutěž Bezpečná nemocnice je pořádána krajem Vysočina ve spolupráci se Spojenou akreditační komisí, společností Johnson & Johnson a Projektem HOPE ČR. Finanční cena od společnosti Johnson & Johnson bude využita během následujících 12 měsíců na edukaci zdravotnického personálu, pořádání různých vzdělávacích aktivit či na zaplacení registračních poplatků akcí organizovaných vzdělávacími institucemi. Děkuji všem zaměstnancům, kteří se podílejí na přípravě reakreditace u SAK, o.p.s. Děkuji všem, kteří trvale pracují na kvalitní a bezpečné péči v Nemocnici Havlíčkův Brod a zároveň přeji úspěšné zvládnutí procesu reakreditace v roce Lada Nováková Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod

10 6 Aktivity oddělení nemocnice 6.1 Základní údaje o nemocnici Interní oddělení Interní oddělení má k dispozici celkem 110 lůžek, z toho 90 standard a 20 JIP. Počet hospitalizovaných pacientů: Počet ambulantně ošetřených pacientů: Obložnost (v %): 71,0 Průměrná ošetřovací doba ( ve dnech ): 7,9 Chirurgické oddělení Chirurgické oddělení má k dispozici celkem 80 lůžek, z toho 64 standard, 10 JIP, 6 intermediární péče Počet hospitalizovaných pacientů: Počet ambulantně ošetřených pacientů: Počet operačních výkonů: Obložnost (v%) standard: 82,2 Obložnost (v%) JIP: 91,9 Průměrná ošetřovací doba (ve dnech) standard: 5,6 Průměrná ošetřovací doba (ve dnech JIP: 2,8 TRN Oddělení má k dispozici celkem 24 lůžek. Počet hospitalizovaných pacientů: 493 Počet ambulantně ošetřených pacientů: Obložnost (v %): 80,8 Průměrná ošetřovací doba (ve dnech): 11,6 Urologie Oddělení má k dispozici celkem 20 lůžek. Počet hospitalizovaných pacientů: 765 Počet ambulantně ošetřených pacientů: Obložnost (v %): 54,4 Průměrná ošetřovací doba (ve dnech): 5,0 Počet operačních výkonů: 582 Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod

11 Ortopedie Oddělení má k dispozici celkem 32 lůžek. Počet hospitalizovaných pacientů: Počet ambulantně ošetřených pacientů: Obložnost (v %): 71,7 Průměrná ošetřovací doba (ve dnech): 4,6 Počet operačních výkonů: ORL Oddělení má k dispozici celkem 12 lůžek. Počet hospitalizovaných pacientů: 775 Počet ambulantně ošetřených pacientů: Obložnost (v %): 57,7 Průměrná ošetřovací doba (ve dnech): 2,0 Počet operačních výkonů: Oční Oddělení má k dispozici celkem 12 lůžek. Počet hospitalizovaných pacientů: 582 Počet ambulantně ošetřených pacientů: Obložnost (v %): 66 Průměrná ošetřovací doba (ve dnech): 2,2 Počet operačních výkonů: Dětské Oddělení má k dispozici celkem 68 lůžek, z toho intermed. péče větší děti 5, intermed. péče novorozenci 6, kojenci 10, větší děti 15, fyziologičtí novorozenci 20, lůžka pro doprovod 12 Počet hospitalizovaných pacientů: Počet ambulantně ošetřených pacientů: Obložnost (v %): 88,9 Průměrná ošetřovací doba (ve dnech): 4,9 Onkologie Oddělení má k dispozici celkem 20 lůžek. Počet hospitalizovaných pacientů: 687 Počet ambulantně ošetřených pacientů: Obložnost (v %): 76,7 Průměrná ošetřovací doba (ve dnech): 7,4 Gynekologie a porodnictví Oddělení má k dispozici celkem 53 lůžek Počet hospitalizovaných pacientů: Počet ambulantně ošetřených pacientů: Obložnost (v %): 63,8 Průměrná ošetřovací doba (ve dnech): 4,8 ARO Oddělení má k dispozici celkem 6 lůžek. Počet hospitalizovaných pacientů: 87 Počet ambulantně ošetřených pacientů: Obložnost (v %): 71,2 Průměrná ošetřovací doba (ve dnech): 6,8 Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod

12 Infekční Oddělení má k dispozici celkem 24 lůžek. Počet hospitalizovaných pacientů: 689 Počet ambulantně ošetřených pacientů: Obložnost (v %): 70,5 Průměrná ošetřovací doba (ve dnech): 8,0 Rehabilitace Oddělení má k dispozici celkem 25 lůžek. Počet hospitalizovaných pacientů: 298 Počet ambulantně ošetřených pacientů: Obložnost (v %): 78,2 Průměrná ošetřovací doba (ve dnech): 14,3 ODN Oddělení má k dispozici celkem 44 lůžek. Počet ošetřovacích dnů: Obložnost (v %): 93,9 Průměrná ošetřovací doba (ve dnech): 32,8 Neurologie Oddělení má k dispozici 24 lůžek. Počet hospitalizovaných pacientů: 945 Počet ambulantně ošetřených pacientů celkem: Obložnost (v %): 76,4 Průměrná ošetřovací doba (ve dnech): 6,7 Transfúzní oddělení Celkový počet odebraných dárců: Celkový počet odběrů: Potvrzená infekční onemocnění: 0 Závažné postransfúzní reakce: 0 Počet krevních obrazů: Počet koagulačních vyšetření: Počet vyšetření hematologem: Radiodiagnostické oddělení Celkový počet angiografií: 1.715, z toho 513 PTA, Počet stentů 64, extrakce cizího tělesa 0, PAE - 4 Celkový počet CT: Celkový počet UZ: Celkový počet skiagrafií: Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod

13 6.2 Lůžkový fond V roce 2010 došlo k nevýrazné změně v počtu lůžek v Nemocnici Havlíčkův Brod, na oddělení interním a ORL. Obložnost se meziročně snížila o 0,9 %, průměrná ošetřovací doba mírně vzrostla na délku 7,0 dne a celkový počet hospitalizovaných pacientů se snížil o 654 pacientů. Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod

14 7 Investiční činnost 7.1 Investiční činnost financovaná z prostředků rozpočtu kraje Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod

15 8 Ekonomika V roce 2010 dosáhla nemocnice zlepšeného hospodářského výsledku ve výši tis. Kč, oproti plánované ztrátě ve výši tis. Kč. Celkové výnosy roku 2010 oproti roku 2009 mírně poklesly o 477 tis. Kč. Celkové náklady roku 2010 oproti roku 2009 poklesly o tis. Kč. Rozpis titulů, kterými je tvořen příspěvek na provoz (provozní dotace) v roce 2010 Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod

16 Porovnání procentního podílu nákladových položek na celkových nákladech nemocnice mezi roky 2009 a Porovnání procentního podílu výnosových položek na celkových výnosech nemocnice mezi roky 2009 a 2010 Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod

17 Přehled vývoje nákladových a výnosových položek za rok v tis. Kč Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod

18 8.1 Zkrácená rozvaha za rok v tis. Kč Vybrané náklady a výnosy za rok v tis. Kč (grafické znázornění) Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod

19 Vývoj hospodářského výsledku za rok v tis. Kč (grafické znázornění). 8.2 Největší dodavatelé v roce Vývoj pohledávek a závazků z obchodních vztahů V průběhu roku 2010 došlo k meziročnímu snížení objemu závazků o cca 27,9 mil. Kč. Struktura závazků se zlepšila a veškeré závazky nad 180 dnů byly uhrazeny. Celkový objem pohledávek se meziročně mírně zvýšil a to o cca 400 tis. Kč. Struktura pohledávek zůstává na obdobné úrovni jako v roce Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod

20 Pohledávky z obchodních vztahů (v tis. Kč) Závazky z obchodních vztahů (v tis. Kč) Meziroční vývoj pohledávek a závazků z obchodních vztahů v tis. Kč, za roky Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod

21 8.4 Skladové hospodářství Stav skladových zásob v Kč a jejich procentuální zastoupení na celkových skladových zásobách. Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod

22 9 Personalistika PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ NEMOCNICE V roce 2010 došlo ke snížení personálního stavu nemocnice v kategoriích zdravotnického personálu oproti roku 2009 o 6 zaměstnanců. Snížení počtu zaměstnanců se projevilo v kategorii všeobecných zdravotních sester a sanitářů. V roce 2010 bylo přijato celkem 52 nových zaměstnanců a odešlo 44 zaměstnanců. Mezi novými nástupy bylo 29 absolventů. Do důchodu odešlo 9 zaměstnanců. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Odborná a specializovaná způsobilost zdravotnických profesí byla v roce 2010 zvyšována a prohlubována formou specializačního vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků. Šest lékařů získalo specializaci vykonáním atestační zkoušky. Odbornou způsobilost mělo celkem 40 lékařů, což činí 27 % z celkového počtu lékařů. Specializovanou způsobilost (atestace 2.stupně, nástavbová atestace, licence ČLK, osvědčení MZ ČR) mělo celkem 107 lékařů, tj. 73 % z celkového počtu lékařů. Prohlubování i zvyšování kvalifikace u nelékařských zdravotnických zaměstnanců probíhalo za podpory nemocnice u 19 zaměstnanců, kteří se takto vzdělávají v různých zdravotnických vzdělávacích oborech. Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod

23 NĚKTERÉ ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE: (údaje ve fyzických osobách) 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k Věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let let a více Celkem Členění zaměstnanců podle věku - stav k % 28% 25% Podíl v celkovém počtu 17% 0% 1% do 20 let let let let let 61 let a více Věk zaměstnanců Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod

24 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání - stav k Dosažené vzdělání muži ženy celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské Celkem Členění zaměstnanců podle vzdělání - stav k % Podíl v procentech 20% Řada1 11% 9% 8% 3% 2% základní vyučen střední odborné úplné střední úplné střední odborné Vzdělání zaměstnanců vyšší odborné vysokoškolské Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod

25 3. Trvání pracovního poměru zaměstnanců - stav k Doba trvání počet % do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let nad 20 let Celkem Trvání pracovního poměru zaměstnanců - stav k % Podíl v procentech 17% 17% 18% 11% do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let nad 20 let Doba trvání pracovního poměru Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod

26 9.1 Průměrné mzdy a evidenční počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií V roce 2010 došlo k meziročnímu nárůstu průměrné mzdy o 2,8 % (nominálně o 706,-Kč) v porovnání s předchozím rokem a snížení přepočteného počtu pracovníků o 2, Průměrné mzdy meziročně v Kč. Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod

27 Meziroční porovnání podílu jednotlivých kategorií zaměstnanců na celkových mzdových nákladech. 9.3 Vývoj počtu zaměstnanců Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a jejich meziroční vývoj Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod

28 9.4 Rozbor pracovní úrazovosti v roce 2010 Celkový počet úrazů zapsaných do centrálního deníku PÚ Nemoc z povolání Celkový počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti 19 úrazů 0 NZP 265 dnů Centrální záznam pracovních úrazů byl v roce 2010 omezen na závažnější případy, kdy důsledky nehod vyžadovaly lékařskou kontrolu nebo byly příčinou pracovní neschopnosti. Umožnila to důsledná evidence všech PÚ na jednotlivých pracovištích nemocnice. Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod

29 10 Provozně-technický úsek Technický a provozní úsek NHB v roce Hlavním záměrem technického a provozního úseku nemocnice v roce 2010 byla realizace technických a provozních opatření nutných pro zvýšení úrovně vybavení nemocnice, zajištění zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance a vytvoření bezpečného prostředí pro pacienty. V provozních činnostech jsme věnovali největší pozornost zvýšení efektivity provozních činností v nemocnici a snížení provozních nákladů. 1) Hlavní projekty realizované technickým úsekem v roce V prvním pololetí roku 2010 byla hlavní pozornost technického úseku věnována dokončení projektu Rekonstrukce budovy interních oborů a zajištění přístrojového dovybavení NHB. Tato rozsáhlá akce měla zásadní význam pro NHB. Realizací se podařilo zásadním způsobem zlepšit využití budovy interních oborů, vytvořit odpovídající podmínky pro zaměstnance a zajistit vyšší úroveň zdravotnického zařízení pro léčbu pacientů. Důležitou součástí projektu bylo také přístrojové dovybavení NHB. Velkou pozornost při prováděné rekonstrukci budovy jsme věnovali zvýšení efektivity a spolehlivosti energetických celků. Realizací uvedených opatření se nám podařilo vytvořit lepší prostředí pro všechny pacienty a zaměstnance nemocnice. Pro druhé pololetí jsme připravili několik menších projektů, které svou realizací přinesly zlepšení podmínek pro léčbu pacientů, zajištění vyšší spolehlivosti vybraných technických zařízení a zvýšení bezpečí v celé NHB. a) Rekonstrukce budovy interny a přístrojové dovybavení NHB. Uvedená akce byla zahájena v červenci roku 2008 a její realizace postupovala dle schváleného harmonogramu. Jednalo se o velmi náročnou rekonstrukci, která byla rozložena do dvou let. Provozní důvody neumožňovaly uvolnit celou budovu, a tak jsme postupovali po částech. I za těchto komplikovaných podmínek se podařilo rekonstrukci ve stanoveném termínu dokončit a celou budovu předat včas do užívání. Významnou součástí projektu bylo přístrojové dovybavení zdravotnických oddělení umístěných v budově interních oborů a také přístrojové dovybavení dalších oddělení v NHB. Projekt zahrnoval provedení rekonstrukce hlavního parkoviště NHB v Rozkošské ulici a dodávku nového vybavení do dokončených prostor budovy interních oborů. Všechny plánované dodávky byly provedeny v souladu se schváleným harmonogramem a ve stanoveném rozsahu. Rozsah dokončených stavebních prací v roce ) Všechny plánované úpravy v 2. NP včetně dodávky interiéru v plánovaném rozsahu. 2) Celková rekonstrukce 3. NP včetně dodávky interiéru v plánovaném rozsahu. 3) Celková rekonstrukce 4. NP včetně dodávky interiéru v plánovaném rozsahu. 4) Plánovaná stavební úprava spojovacího požárního schodiště ve všech podlažích budovy. 5) Celková oprava venkovní omítky na celé budově interních oborů. Dodávky přístrojového vybavení. Součástí projektu bylo také rozsáhlé přístrojové dovybavení nemocnice. Při realizaci bylo v roce 2010 dodáno toto vybavení - hemokultivační přístroj, laboratorní vybavení, monitory vitálních funkcí, nebulizace, EKG, defibrilátory, elektrické odsávačky, resuscitační lůžka, pulsní oxymetry, plicní ventilátory, infúzní technika a další. Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod

30 b) Přístrojové dovybavení NHB - ROP 2 V roce 2010 byla v NHB realizována druhá část projektu nazvaného ROP 2, který byl financován krajem Vysočina a EU. Účelem tohoto projektu bylo zajistit další potřebné přístrojové vybavení pro zdravotnická oddělení NHB. Realizaci zajišťovalo oddělení zdravotnické techniky a technický úsek se spolupodílel na instalaci dodávaného přístrojového vybavení. Nemocnice bylo dodáno toto vybavení - RTG ozařovač, C-rameno, RTG skiagraf, inkubátory, plazmový sterilizátor, hematologický analyzátor, mikroskopy a velkoobjemová centrifuga. Dodané přístrojové vybavení podstatným způsobem zlepšilo podmínky pro poskytování zdravotnické péče na několika odděleních nemocnice. c) Úpravy pavilonu číslo 5 V uvedeném pavilonu byla provedena rekonstrukce ohřevu TUV. Byl zde osazen nový typ ohřívače od firmy ACV, který využívá moderní způsob ohřevu TUV. Tím spolehlivě zajišťuje odpovídající kvalitu TUV dle hygienické normy a zabraňuje možnosti výskytu bakterií Legionely. V prvním nadzemním podlaží pavilonu byly vyměněny podlahové krytiny a u výtahu byla provedena celková rekonstrukce elektroinstalace. Dále zde byly provedeny drobné dispoziční úpravy na oddělení dlouhodobě nemocných. Všechny provedené úpravy přispěly k vytvoření lepších podmínek pro léčbu pacientů plicního oddělení a ODN. Současně se tak vytvořily i lepší podmínky pro práci zdravotníků. d) Stavební úpravy onkologického pavilonu Na celém pavilonu onkologie byla provedena výměna střešní krytiny včetně instalace zařízení na rozehřívání ledu v okapech. Dále zde bylo instalováno zařízení na snížení hladiny spodní vody, které nám zajišťuje snížení vlhkosti v suterénu budovy. Tím se nám podařilo zlepšit podmínky pro práci našich zaměstnanců i pro pacienty na tomto oddělení. e) Úpravy na centrálních operačních sálech Na centrálních operačních sálech byla v minulém roce provedena rekonstrukce rozvodů medicinálních plynů dle vyhlášky ČSN EN ISO Dále zde byla provedena instalace nového zdroje stlačeného vzduchu pro pohon nástrojů. Součástí úprav byla také úprava vzduchotechniky na operačním sále číslo 2. Všechny provedené úpravy přispěly ke zvýšení úrovně a hygieny prostředí na uvedených exponovaných pracovištích nemocnice. Současně tak byly zajištěny odpovídající podmínky pro operace kostních štěpů. f) Rekonstrukce náhradního zdroje kysličníku dusného a kyslíku V minulém roce byla také provedena rekonstrukce centrálního náhradního zdroje kysličníku dusného a kyslíku pro léčbu pacientů v NHB. Tato rekonstrukce byla provedena v návaznosti na ČSN EN ISO Účelem této rekonstrukce je vytvoření spolehlivějšího systému pro zásobování centrálních rozvodů medicinálních plynů v nemocnici těmito léčivými prostředky. Rekonstruované zařízení bylo vybaveno novými systémy signalizace poruchy, které zajišťuje vyšší stupeň bezpečí pro pacienty zapojené na tyto systémy. g) Rozšíření systému na monitoring a řízení spotřeby energií Dle dlouhodobé koncepce na snižování nákladů v nemocnici byla v minulém roce realizována další opatření pro zajištění úspor v této oblasti. Systém pro řízení a monitoring spotřeby pitné vody a TUV v nemocnici byl rozšířen o další měřená místa. Tím byla zajištěna vyšší úroveň řízení a kontroly spotřeby pitné vody a TUV v nemocnici. Realizace tohoto opatření nám přinesla snížení spotřeby a finanční úspory. h) Odstranění nevyužívaných budov V závěru minulého roku byly za finanční podpory kraje Vysočina odstraněny dvě nevyužívané budovy v areálu nemocnice. Jedná se o budovu staré kuchyně a dočasnou budovu RZP. Obě uvedené budovy byly více jak deset let v nevyuživatelném stavu a byly nebezpečné pro osoby pohybující se v jejich blízkosti. Z uvedeného důvodu byly budovy odstraněny. Uvolněný prostor po odstranění budov Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod

31 nalezne své využití. Na jedné části uvolněného prostoru bylo již vybudováno parkoviště, které pomáhá řešit složitou dopravní situaci v areálu nemocnice a druhá část bude sloužit jako park. 2) Činnost provozních oddělení v minulém roce. a) Oddělení energetiky. V minulém roce byla dokončena kompletní rekonstrukce energetického vybavení v budově interních oborů a provedeny další úpravy energetického hospodářství v areálu nemocnice. Uvedené úpravy přinesou v příštím období vyšší spolehlivost energetických zařízení, vyšší uživatelský komfort a energetické úspory Spotřeba plynu v m3 v roce 2001 až Celková spotřeba plynu na vytápění budov a ohřev TUV v areálu NHB mírně stoupla v porovnání s rokem Spotřeba elektrické energie v kwh v roce 2001 až Spotřeba elektrické energie v budovách celého areálu NHB se v roce 2010 mírně zvýšila v porovnání s předcházejícím rokem Spotřeba vody v m3 za rok 2001 až Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod

32 Spotřebu vody se podařilo v roce 2010 snížít o 700 m3 v porovnání s předešlým rokem. Vývoj spotřeby energií v nemocnici od roku 2001 do konce roku rok elektřina v kwh plyn m3 voda m3 energie celkem Kč Celkové spotřebované množství elektrické energie a zemního plynu ve všech budovách v areálu NHB se v porovnání s rokem 2009 mírně zvýšilo. Toto zvýšení bylo způsobeno tím, že NHB dodávala uvedené energie do dvou pavilonů v areálu nemocnice, které užívá Domov důchodců Ždírec. Důslednou cenovou politikou a kvalitním řízením energetických zařízení v NHB se nám podařilo v roce 2010 zajistit nižší náklady na provoz energetických celků v nemocnici než v roce 2009 a A to ještě v roce 2010 oddělení energetiky NHB dodalo a vyfakturovalo dodávku energií do budov, které užívá Domov důchodců Ždírec v hodnotě Kč. 3) Prádelna V roce 2010 se nám podařilo vyhrát několik výběrových řízení na praní prádla pro cizí odběratele. Získané zakázky nám pomohly zvýšit výkon prádelny. Objem vypraného prádla pro nemocnici se ustálil a v roce 2010 ho již neovlivňovalo nahrazování textilních ochranných pomůcek jednorázovými pomůckami. Porovnání objemu vypraného prádla v letech 2009 a 2010 v kg. Nemocnice HB Psych. léčebna HB Ostatní zákazníci Celkem vyprané prádlo v kg Vyprané prádlo za rok % 49% 43% Nemocnice H.B. Psych. léč. H.B. Ostatní zákazníci Celkem bylo v roce 2010 vypráno a vyžehleno v nemocniční prádelně kg prádla. V tomto roce se podařilo zvýšit produkci nemocniční prádelny o kg, což představuje 6,2 %. Uvedené zvýšení produkce přineslo podstatné zvýšení efektivity provozu a mělo zásadní podíl na získání velmi dobrého hospodářského výsledku tohoto provozu. Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod

33 4) Oddělení léčebné výživy a stravování. V minulém roce se v jídelně stravovacího provozu udržel téměř stejný objem vydaných obědů pro zaměstnance. Objem stravy připravované pro pacienty nemocnice mírně poklesl. Příčinou sníženého množství připravované pacientské stravy ve stravovacím zařízení byl pokles počtu ošetřovacích dnů na zdravotnických odděleních v nemocnici Personální obědy - ks Strava pro pac. - počet OD Postupné snižování objemu připravované stravy v nemocnici zhoršovalo efektivitu celého stravovacího provozu. Z uvedeného důvodu bylo nezbytné věnovat ve stravovacím provozu zvýšenou pozornost optimalizaci nákladů a zvýšení efektivity provozu. V roce 2010 oddělení léčebné výživy a stravování věnovalo velkou pozornost výběru dodavatelů potravin pro přípravu stravy. Výběrovými řízeními se podařilo zajistit potraviny v odpovídající kvalitě a za příznivé ceny. Celkové náklady na potraviny v NHB - hlavní činnost. Nákl. na potrav. Nákl. na potrav. pro pro pacienty. zaměstnance. Celkem v Kč Náklady na potraviny za roky 2005 až Nákl. na potrav. pro pacienty. Nákl. na potrav. pro zaměstnance. Dále bylo nezbytné věnovat zvýšenou pozornost optimalizaci nákladů a pro zvýšení efektivity provozu zajistit ještě další zakázky. V polovině roku se podařilo navázat dlouhodobou smlouvu o dodávce stravy pro zaměstnance a klienty Domova důchodců Ždírec, který nyní užívá dva pavilony v areálu NHB. Příprava stravy pro Domov důchodců Ždírec byla realizovaná v objemu ks - celodenní stravy pro klienty domova. Hodnota prodané stravy DDŽ představuje částku ,- Kč. Tato vzájemně výhodná spolupráce přinesla optimální využití kapacity stravovacího provozu, zvýšila podstatným způsobem jeho efektivitu a zlepšila jeho hospodářský výsledek. Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod

34 5) Opravy a údržba V roce 2010 byla sjednocena účetní osnova ve všech nemocnicích kraje Vysočina. Při zavedení této osnovy došlo k podrobnému vymezení účetních operací. Tato změna přinesla přesun servisních služeb zdravotnické techniky a některých oprav zdravotnické techniky z účtu 518 do klasického účtu oprav majetku vedeného pod účtem 511. Uvedeným způsobem došlo k úpravě fondu na opravy majetku. V uplynulém roce jsme provedli opravy majetku z fondu oprav v objemu ,- Kč. Vývoj nákladů na opravy a údržbu v nemocnici v Kč. Zdravotnická tech. Stroje Ostatní Stavební Celkem Vývoj nákladů na opravy majetku za roky 2004 až Zdravotnická tech. Stroje Ostatní Stavební Z uvedených údajů je patrné, že servis a opravy zdravotnické techniky umístěné v NHB čerpá značné prostředky z rozpočtu fondu oprav. V příštím období bude nutné věnovat této technice zvýšenou pozornost. Bude nutné hledat nové formy provádění servisu a oprav nákladné techniky. V minulém roce se nám podařilo při rekonstrukci budovy interních oborů realizovat i celou řadu dalších akcí, které přinesly zlepšení stavu nemovitého i movitého majetku v užívání NHB. Tím se nám podařilo zajistit lepší podmínky pro poskytování zdravotní péče pro pacienty, zvýšit úroveň zdravotnické techniky a současně vytvořit lepší pracovní podmínky pro zaměstnance v NHB. Vypracoval: Josef Tvrdý, technický náměstek ředitele Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod

35 11 Předpokládané činnosti v roce 2011 Stavební práce zhotovení parkových úprav v prostoru po staré kuchyni rekonstrukce ohřevu TUV v pavilonu infekčního oddělení rekonstrukce dekontaminace odpadních vod z pavilonu infekčního oddělení úprava a dovybavení rozvodů medicinálních plynů v ambulantní části chirurgie, traumatologie, na JIP chirurgických oborů a na ARO rekonstrukce systému MaR v kotelně NHB zahájení projektu revitalizace zeleně v areálu NHB včetně stavebních úprav souvisejících s touto akcí Oblast léčebné péče pokračovat v tvorbě standardů léčebné péče pokračovat v tvorbě pilotních projektů komplexní neonatologická péče problematika onkochirurgie problematika ortopedicko rehabilitační pokračovat na akreditaci oddělení společných laboratoří a oddělení transfuze a hematologie usilovat o získání co nejvyššího počtu a stupně akreditací jednotlivých odborností provést aktualizaci pozitivních listů léčiv zavádět nové efektivní léčebné postupy Oblast ošetřovatelské péče pokračovat v tvorbě standardů ošetřovatelské péče pokračovat v auditech SOP prohlubovat vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dále pracovat na ošetřovatelské dokumentaci věnovat se kvalitě ošetřovatelské péče zaměřit se na edukaci nemocných zavedení ambulance nutričního terapeuta team sester konzultantek v chirurgickém hojení ran Oblast přístrojové techniky pokračovat v zefektivnění práce OZT při provádění preventivních prohlídek a BTK vlastními prostředky dovybavení OZT zařízeními pro provádění servisních zásahů a prohlídek na ZP pokračovat v realizaci zajištění elektrorevizí zdravotnických prostředků vlastními silami pokračovat na tvorbě efektivních metrologických postupů pro správné zajištění provozu stanovených a pracovních měřidel příprava pro reinventarizaci všech ZP na elektronické/datové označení čárovými kódy na základě výběrových a poptávkových řízení pořídit nové a obměňovat dosluhující ZP - přístrojové vybavení intenzivní péče diagnostickými přístroji (monitory) další nutnou technikou (defibrilátory) - obměna dosluhujících přístrojů na odd. Společných laboratoří a TO (přístroje pro skladování a výrobu krevní plasmy atd.) - přístrojové vybavení COS (kompletní laparoskopické sestavy pro různé operační obory ortopedie (artroskopie, gynekologie) Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod

36 Oblast ekonomiky řízení pomocí výběrových a poptávkových řízení získat výhodnější cenové podmínky na nakupovaný materiál, zboží, služby pracovat na motivačních kritériích pro hodnocení jednotlivých oddělení nemocnice a jejich vedoucích pracovníků stanovení pozitivních listů léků a SZM Oblast personální V oblasti řízení lidských zdrojů formálně zdokonalit již nastavené procesy týkající se adaptačního procesu zaměstnanců, stanovení jejich kompetencí a pracovního hodnocení a v praxi s nimi více a efektivněji pracovat. Pokračovat v dotazníkovém šetření spokojenosti zaměstnanců. Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod

37 12 Publikační a přednášková činnost v roce 2010 Oddělení Hemodialýzy MUDr. František Šenk Kontrastem indukovaná nefropatie seminář interního oddělení NHB Školení reprezentantů firmy Roche 3.část, nefrotoxicita bisfosfonátů, Březnice Kostní a renální komplikace u HIV+ pacientů - Česko-slovenský pracovní seminář HIV center pod záštitou Doc. Staňkové, Bulovka, Praha, Hotel Henrietta Hemodialyzační péče zaměřeno na preparáty ESA, odborné školení manažerů firmy Teva, Hotel Arnica, Špindlerův Mlýn Bisfosfonáty a ledviny, Workshop Osteoporoza, CCBR Pardubice Kalcifylaxe, setkání HDS Kraje Vysočina, Hotel Slunce HB Nefrologický pacient na nemocničním lůžku, seminář interního oddělení NHB Je nefrotoxicita bisfosfonátů aktuálním tématem? Farmakoterapie 6/2010 Oddělení nukleární medicíny MUDr. Petr Libus, Mudr. Ladislav Zadražil - Diagnostika embolie do plicnice, In XXXVII. český radiologický kongres ISSN MUDr. Ladislav Zadražil, MUDr. Petr Libus - Can SPECT/CT be Helpful in Diagnosis of Avascular Necrosis of the Femoral Head of Adults? In Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine ISSN MUDr. Petr Libus, MUDr. Ladislav Zadražil -. Diagnostika embolie do plicnice. In 635. konference České lékařské společnosti JEP v Havl. Brodě MUDr. Ladislav Zadražil, MUDr. Petr Libus - Diagnostika kostních metastáz s využitím SPECT/CT vyšetření. In XLVII. Dny nukleární medicíny ISBN MUDr. Ladislav Zadražil, MUDr. Petr Libus - Diferenciální diagnostika kostních metastáz s využitím SPECT/CT vyšetření. In XXXIV. Brněnské onkologické dny ISBN MUDr. Petr Libus, MUDr. Ladislav Zadražil - Funkční zobrazovací metody ve SPECT/CT obraze. In Philips Healthcare Day MUDr. Petr Libus, MUDr. Ladislav Zadražil - SPECT/CT perfuse mozku. In XLVII. Dny nukleární medicíny kongres s mezinárodní účastí MUDr. Petr Libus, MUDr. Ladislav Zadražil -. SPECT/CT sentinelových uzlin. In XLVII. Dny nukleární medicíny kongres s mezinárodní účastí MUDr. Petr Libus, MUDr. Ladislav Zadražil -. SPECT/CT v gastroenterologii. In Parsky Vysočiny MUDr. Petr Libus, MUDr. Ladislav Zadražil - SPECT/CT v onkologii. In Konference sekce fyziky, elektroniky a výpočetní techniky. ČSNM Ing. Ivan Kuželka, MUDr. Petr Libus kongres nukleární medicíny s mezinárodní účastí Interní oddělení MUDr. Eva Pěkná Péče o diabetika očima diabetologa Krajský diabetologický den Jihlava l x přednáška pro Svaz diabetiků Havlíčkův Brod pravidelná rubrika v Cestě Vysočiny 1x měsíčně rubrika v Chotěbořském Echu on-line i články Výroční zpráva Nemocnice Havlíčkův Brod

Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod, Telefon: 569 472 111, e-mail: nemocnice@onhb.cz

Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod, Telefon: 569 472 111, e-mail: nemocnice@onhb.cz Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod, Telefon: 569 472 111, e-mail: nemocnice@onhb.cz Obsah: 1 Úvodní slovo ředitele... 3 2 Organizační struktura... 4 3 Léčebná péče v roce 2009 z pohledu náměstka pro léčebnou

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Česká asociace sester již několik měsíců upozorňuje na nedostatek sester i zdravotnických asistentů v českém zdravotnictví.

Více

Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod, Telefon: 569 472 111, e-mail: nemocnice@onhb.cz

Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod, Telefon: 569 472 111, e-mail: nemocnice@onhb.cz Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod, Telefon: 569 472 111, e-mail: nemocnice@onhb.cz Obsah: 1 Úvodní slovo ředitele... 3 2 Organizační struktura... 5 3 Léčebná péče z pohledu náměstka pro léčebnou péči...

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod, Telefon: 569 472 111, e-mail: nemocnice@onhb.cz

Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod, Telefon: 569 472 111, e-mail: nemocnice@onhb.cz Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod, Telefon: 569 472 111, e-mail: nemocnice@onhb.cz Obsah: 1 Úvodní slovo ředitele... 3 2 Organizační struktura... 4 3 Ošetřovatelská péče z pohledu náměstkyně pro ošetřovatelskou

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP MUDr.Vladimír Macháček ARO, Nemocnice Na Homolce XIII. kongres ČSARIM říjen 2011 Dlouhodobá intenzivní péče (DIP) DIP - pracoviště

Více

Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit

Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit Vzdělávání nelékařů - zhodnocení vzdělávacích aktivit 22.4. 2013 IPVZ Mgr. Jana Mikulková ředitelka NCO NZO Vzdělávací akce v rámci projektu Zahájení listopad 2010, ukončení březen 2013 Akreditované kvalifikační

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

JAK PROBÍHÁ PROCES HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO AKREDITACI VE ZDRAVOTNICTVÍ

JAK PROBÍHÁ PROCES HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO AKREDITACI VE ZDRAVOTNICTVÍ JAK PROBÍHÁ PROCES HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO AKREDITACI VE ZDRAVOTNICTVÍ 1. verze Květen 2012 Postup před vlastním hodnocením kvality a bezpečí 1. Zdravotnické

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Co pálí české sestry?

Co pálí české sestry? Co pálí české sestry? Bc. Nina Müllerová Vedoucí oddělení ošetřovatelství a nelékařských povolání, odbor vzdělávání a vědy MZ ČR Co trápí naše zdravotní sestry a bratry ze všeho nejvíce? S novým zákonem

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Dne 14.6.2011 byl Valnou hromadou schválen Finanční plán NČK na rok 2011 s vyrovnaným rozpočtem. Zásadním problémem plánu je oblast tržeb, kde je úhradovou

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Individuální projekty MZ Hlavní principy Regionální zajištění Stejný přístup všech

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková Řízení lidských zdrojů a akreditace Ing. Lenka Nétková Základní PSJ a SOP Personální práce Vzdělávání a odborný rozvoj Popis pracovních míst Pracovní doba a dovolená na zotavenou Poskytování platu Posuzování

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

Nemocnice Havlíčkův Brod,p.o.

Nemocnice Havlíčkův Brod,p.o. RK-04-2013-35, př. 1 počet stran: 10 OSOBNÍ ÚKOL PRO ŘEDITELE NEMOCNIC Provozní zajištění projektu: Restrukturalizace lůžkové péče v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina včetně podpisu Rámcových smluv

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

Nabídka celoživotního vzdělávání

Nabídka celoživotního vzdělávání Nabídka celoživotního vzdělávání Lékařská fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Nabídka CŽV v rámci akreditovaných studijních programů/oborů dle 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb

Více

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY DLL 4 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 5 VEDENÍ ORGANIZACE 6 PROVOZY A ODDĚLENÍ 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 7 PROVOZNÍ

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 6 8 8 7 7 IČZ smluvního ZZ 3 2 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 2 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Jak probíhá certifikační audit? Mgr. Erna Mičudová Květen 2014

Jak probíhá certifikační audit? Mgr. Erna Mičudová Květen 2014 Jak probíhá certifikační audit? Mgr. Erna Mičudová Květen 2014 Co je to kvalita?? Kvalitu poskytované zdravotní péče je možno vyjádřit jako souhrn dostupných informací o odbornosti v diagnosticko - terapeutickém

Více

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události Hana Vraspírová Národní centrum ošetřovatelství

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8 Fakultní nemocnice Na Bulovce - pavilon 8 Magistrát Hlavního města Prahy 09/2010-11/2012 BAK zvítězil ve veřejné zakázce na rekonstrukci jednoho z pavilonů Fakultní nemocnice Na Bulovce. Objekt bude po

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha Role nelékařů v českém zdravotnictví Dana Jurásková CEVRO Praha Nelékařská povolání Posílení postavení všeobecných sester technologie, výkony, dlouhodobá péče, komunitní péče, domácí péče; Porodní asistentky

Více

ČLK z pohledu anesteziologa a anesteziolog z pohledu ČLK. Z.Mrozek Klinika anesteziologie a resuscitace FN Olomouc

ČLK z pohledu anesteziologa a anesteziolog z pohledu ČLK. Z.Mrozek Klinika anesteziologie a resuscitace FN Olomouc ČLK z pohledu anesteziologa a anesteziolog z pohledu ČLK Z.Mrozek Klinika anesteziologie a resuscitace FN Olomouc 1 Lékař a jeho profesní samospráva Princip subsidiarity jako znak demokratické společnosti

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Kraj Vysočina MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012

Kraj Vysočina MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012 Kraj Vysočina MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012 10 Komise pro zdravotnictví RAK ČR začátky fungování rozpačité, strukturu komise se podařilo stabilizovat

Více

Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod, Telefon: 569 472 111, e-mail: nemocnice@onhb.cz

Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod, Telefon: 569 472 111, e-mail: nemocnice@onhb.cz Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod, Telefon: 569 472 111, e-mail: nemocnice@onhb.cz Obsah: 1 Úvodní slovo ředitele... 3 2 Organizační struktura... 5 3 Léčebná péče z pohledu náměstka pro léčebnou péči...

Více

Akreditace pracovišť pro přípravu lékařů

Akreditace pracovišť pro přípravu lékařů KVALITA A BEZPEČÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY Jedním ze základních pilířů Oblastní nemocnice Jičín a.s. je kvalita zdravotní péče, bezpečnost jejího poskytování a snaha o předcházení možným rizikům. Sledováním nových

Více

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech. Projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00002.

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

VYBAVENÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ, ÚDRŽBA A OPTIMALIZACE. Jaroslava Jedličková vrchní sestra Centrálních operačních sálů FN Brno

VYBAVENÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ, ÚDRŽBA A OPTIMALIZACE. Jaroslava Jedličková vrchní sestra Centrálních operačních sálů FN Brno VYBAVENÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ, ÚDRŽBA A OPTIMALIZACE Jaroslava Jedličková vrchní sestra Centrálních operačních sálů FN Brno Legislativa k provozování sálů Zákon 123/2000 Sb. zákon o zdravotnických prostředcích

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje Výroční zpráva Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 1. 1. 2008 31. 12. 2008 Obsah Slovo ředitele... 3 Vedení společnosti... 4 Statut společnosti... 5 Statistické

Více

Pracovní podmínky zdravotníků nelékařů ve FN HK. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Mgr. Dana Vaňková Mgr. Hana Drábková

Pracovní podmínky zdravotníků nelékařů ve FN HK. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Mgr. Dana Vaňková Mgr. Hana Drábková Pracovní podmínky zdravotníků nelékařů ve FN HK prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Mgr. Dana Vaňková Mgr. Hana Drábková Úvod Dotazníkové šetření ČAS Validita, 6000 respondentů, reprezentativnost Nedostatečný

Více

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Novinky v postgraduálním vzdělávání PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Praha, říjen 2009 Novelizace legislativy ve zdravotnickém vzdělávání Euronovela zákonů implementace směrnice č.2005/36/es Zákon č.

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

Nemocniční hygiena a kvalita. RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava

Nemocniční hygiena a kvalita. RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava Nemocniční hygiena a kvalita RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava Hygiena, epidemiologie a protiepidemická opatření Prevence a snižování rizik, redukce a monitorování rizik NN a PI personálu

Více

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Lenka Gutová, Eva Pavelková SAK ČR Seminář MZ ČR 26.4.2007 Podpora řízení kvality v primární péči Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Koordinační středisko transplantací

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Koordinační středisko transplantací VÝROČNÍ ZPRÁVA Koordinační středisko transplantací Zpráva o stavu a činnosti KST za rok 2013 Statistické údaje o transplantacích za rok 2013 Zpráva o přístupu k informacím za rok 2013 Základní informace

Více

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Kandidáti do výkonného výboru SFA ČAS: Jiří Fűrst Nemocnice Na Františku, Ústavní lékárna Barbora Hervertová FNKV, lékárna, Šrobárova 50, Praha

Více

Procesy technické podpory Podpůrné služby a akreditační minimum

Procesy technické podpory Podpůrné služby a akreditační minimum Procesy technické podpory Podpůrné služby a akreditační minimum Ing. Ivo Žolnerčík náměstek ředitele pro techniku a provoz Ing. Jindra Strakošová vedoucí odboru technicko-provozního Základní podpůrné procesy

Více

Naše zkušenosti s akreditací laboratoře

Naše zkušenosti s akreditací laboratoře Naše zkušenosti s akreditací laboratoře Ing.Vladimír Bartoš Imunoanalytická laboratoř - Referenční laboratoř MZ ČR pro metody RSA FNsP Ostrava Obsah Proč jsme se rozhodli akreditovat Jak jsme se připravovali

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Akreditační karta dětské ozdravovny (DO)

Akreditační karta dětské ozdravovny (DO) Příloha č. 2 Akreditační karta dětské ozdravovny (DO) Název dětské ozdravovny: Provozovatel dětské ozdravovny: Adresa: IČO: Telefon: Fax: Statutární zástupce provozovatele: Dětská ozdravovna: Adresa: IČO:

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava Roční zpráva Psychiatrické léčebny Jihlava za rok 2007 je vypracovaná v souladu s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005,

Více

Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod Telefon: 569 472 111, e-mail: nemocnice@onhb.cz

Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod Telefon: 569 472 111, e-mail: nemocnice@onhb.cz Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod Telefon: 569 472 111, e-mail: nemocnice@onhb.cz Obsah: 1 Úvodní slovo ředitele... 3 2 Organizační struktura... 5 3 Léčebná péče z pohledu náměstka pro léčebnou péči...

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Moravskoslezský kraj - Ostrava, 5. listopadu 2014 www.zdravamesta.cz/ps2014 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF

Více

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů Brno, 4. 5. 3. 2014 Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů JUDr. Zuzana Pláničková, právní a sociální oddělení Odborový svaz zdravotnictvía sociální péče ČR

Více

VZDĚDLÁVACÍ PROGRAM PRO LÉKAŘSKÉ A NELÉKAŘSKÉ PRACOVNÍKY NEMOCNICE NYMBURK s.r.o.

VZDĚDLÁVACÍ PROGRAM PRO LÉKAŘSKÉ A NELÉKAŘSKÉ PRACOVNÍKY NEMOCNICE NYMBURK s.r.o. VZDĚDLÁVACÍ PROGRAM PRO LÉKAŘSKÉ A NELÉKAŘSKÉ PRACOVNÍKY NEMOCNICE NYMBURK s.r.o. V rámci vzdělávání pro pracovníky nemocnice je plánováno několik aktivit. Pracovníci mají možnost zúčastnit se externích

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

Cíle jakosti pro rok 2008

Cíle jakosti pro rok 2008 Revize č.: 0 Strana: 1 Cíle jakosti pro rok 2008 Datum vyhlášení: Nahrazuje: Cíle jakosti pro rok 2007 Výtisk číslo: Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: Manažer jakosti 8.1. 2008 Kontroloval: Prověřovatel

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Mgr. Věra Sukopová Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance Fakultní nemocnice Olomouc Metodický pokyn MZ ČR k zákonu č. 96/2004 Sb. - Věstník

Více

Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě

Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě Jak se mění m nemocnice Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě ing. Miroslav Petrík ředitel a předseda představenstva Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., Nemocnice Středočeského

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

III. celoslovenská konferenci sestier pracujúcich v chirurgických odboroch s medzinárodnou účasťou Martin 11.9.209 Možnosti získání odborné způsobilosti na Katedře ošetřovatelství LF MU v Brně Andrea Pokorná

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více