Závěrečná zpráva programu primární prevence školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva programu primární prevence školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Závěrečná zpráva programu primární prevence školy za školní rok 2013/ Informace o projektu / aktivitě 1.1. Název realizovaného projektu: Cesta k odpovědnosti + Adaptační výjezdy Zdravá třída 1.2. Realizátor: Školní poradenské pracoviště při Gymnáziu, Praha 4, Budějovická 680, Proxima Sociale o.p.s., vyučující VO a ZSV, třídní učitelé, Jules a Jim, Wenku 1.3. Cílová skupina: všichni studenti gymnázia kromě posledních (maturujících) ročníků, rodiče studentů gymnázia a pedagogický sbor gymnázia 2. Obsah a průběh projektu / popis realizace konkrétních aktivit součástí projektu 2.1. Obsahem projektu je soubor aktivit vedoucích k důkladnější a rychlejší adaptaci studentů prvních ročníků gymnázia, soubor aktivit vedoucích k aktivnímu ovlivnění vznikajících nebo existujících skupinových norem a vztahů, soubor aktivit na témata z oblasti sociálně nežádoucího a rizikového chování, vzdělávací akce pro pedagogy působící v roli třídních učitelů a informační kampaň směrem k rodičům studentů zahrnující informace o sociálně nežádoucím a rizikovém chování, o rizicích a způsobech řešení. Konkrétní výčet aktivit: - Adaptační výjezd - Program Umíme se učit - Program Gybu-mentoring - Práce se školní třídou navazující na předcházející adaptační výjezd - Vedení pravidelných třídnických hodin - Práce ŠPP se třídními skupinami, zejména v prvních ročnících - Tématické bloky ve výuce na témata z oblasti SNRCH - Navazující interaktivní prožitkové bloky na témata z oblasti SNRCH a reflektující aktuální situaci ve třídě - Navazující interaktivní semináře na témata z oblasti SNRCH - Informační kampaň směrem k rodičům studentů nižšího gymnázia - Vzdělávací aktivity pro pedagogický sbor s cílem průběžného zvyšování kompetencí sboru Adaptační výjezd Interaktivní blokový program realizovaný mimo prostředí školy. Intenzivní vzájemné poznávání, zaměření na stmelení třídní skupiny a nastartování zdravých procesů uvnitř skupiny. Položení základu skupinovým normám, pravidlům a zdravým vztahům. Program byl realizován pro všechny první ročníky postupně v průběhu měsíce září a ve spolupráci s organizacemi Jules a Jim a Wenku Umíme se učit Nácvik efektivních studijních dovedností pod vedením výchovné poradkyně zaměstnankyně Gymnázia Budějovická. Cílem je student znalý efektivních studijních postupů, student s dostatkem informací o vhodných postupech při studiu a domácí přípravě. Program byl realizován v rozsahu 8 vyučovacích hodin v měsících říjen a listopad 2013 a byl nabídnut studentům prvních ročníků krátce po začátku školního roku Program Gybu-mentoring Program vrstevnické podpory ze strany starších studentů směrem ke studentům prvních ročníků. Program je organizován a veden školním poradenským pracovištěm, konkrétně školní psycholožkou. Cílem je student obeznámený s formálními i méně formálními stránkami studentského života právě na Gymnáziu Budějovická, student, který má k dispozici pomoc a podporu v podobě staršího spolužáka, který prošel stejnou situací tedy přechodem ze základní školy na gymnázium. Program je koncipován vždy na jeden školní rok, na dobu prvního ročníku. V průběhu školního roku byly realizovány tyto kroky: - Aktualizace stavu dobrovolníků a jejich krátký, rychlý zácvik (září 2013) - Představení programu a budoucích mentorů studentům prvních ročníků (září 2013) - Organizace a řízení první kontaktní schůzky mezi mentory a mentees (září, říjen 2013)

2 - Zřízení uzavřené diskuzní skupiny na Facebooku pro průběžný kontakt mezi šk. psycholožkou a mentory (říjen 2013) - Průběžná supervize mentorům (starším studentům) ze strany školní psycholožky formou osobních konzultací a formou uzavřené diskuzní skupiny na sociální síti Facebook - Průběžný kontakt se studenty prvních ročníků směřující k ověření funkčnosti programu - Závěrečné dotazníkové šetření mezi studenty prvních ročníků k získání informací o přínosu programu jednotlivcům, k získání námětů na případné změny v průběhu programu pro další roky - Závěrečná skupinová diskuze s mentory k získání informací o konkrétních zkušenostech a obtížích při zastávání role mentora, k získání námětů na případné změny v průběhu programu pro další roky - Vyhodnocení získaných informací a úprava obsahu programu pro další školní rok - Prezentace programu starším studentům, kteří by v dalším školním roce mohli zastávat roli mentorů pro nové první ročníky (sexty osmiletého studia a čtvrtý ročník šestiletého studia) - Nábor dobrovolníků z řad starších ročníků (sexty osmiletého studia a čtvrtý ročník šestiletého studia) pro roli mentorů v dalším školním roce (2014/2015) Práce třídního učitele se školní třídou jako sociální skupinou první ročníky Práce navazující na předcházející adaptační výjezd byla realizována v období od září 2013 do ledna 2014, tedy bezprostředně po skončení adaptačního výjezdu. Práce probíhala pouze u prvního ročníku osmiletého studia, a to za účasti realizátora jejich AV, společnosti Jules a Jim, a za aktivní účasti třídní profesorky. Pro další školní rok plánujeme změnu způsobu práce se školní třídou bezprostředně po AV, a to větším zacílením na vedení třídnických hodin jako způsobu ovlivnění vnitřních norem a pravidel skupiny, ovlivnění vznikajících sociopreferenčních vztahů ve skupině. Dalším z cílů tohoto opatření je zvýšení kompetencí třídních profesorů prvních ročníků k vedení třídy jako sociální skupiny za aktivního využití právě třídnických hodin. Třídní profesoři budou mít k dispozici metodické vedení ze strany odbornice lektorky a psycholožky ze společnosti Wenku, budou mít možnost získávat nové dovednosti nejdříve formou náslechu, pak participací na vedení třídnické hodiny a na závěr plným převzetím vedení TH se supervizí odbornice. Zároveň jim lektorka bude k dispozici pro průběžné konzultace Třídnické hodiny Třídnické hodiny s náplní, která směřuje k práci se třídou jako sociální skupinou, k formování a upevňování zformovaných dobrých vnitřním norem skupiny, k aktivní práci třídního učitele s atmosférou ve třídě, byly zavedeny v září 2013 s frekvencí jedenkrát do měsíce. V říjnu 2013 zároveň proběhl na půdě školy výcvikový seminář pro třídní učitele pod vedením PhDr. Richarda Brauna. Ve školním roce 2013/14 proběhl předepsaný počet třídnických hodin ve všech třídách nižšího gymnázia a krom dvou i ve všech třídách vyššího gymnázia zařazených do primárního programu školy. Školní poradenské pracoviště bylo neustále k dispozici pro pomoc třídním učitelům v podobě konzultací nebo přímé účasti na třídnických hodinách. Školní psycholožka byla několikrát přizvána k aktivní účasti na třídnické hodině Práce ŠPP se školními třídami zejména v prvních ročnících Školní poradenské pracoviště provedlo ve školním roce 2013/2014: - Představení práce ŠPP ve všech prvních ročnících a specifikace možností pomoci studentům - Představení programu Gybu-mentoring a budoucích mentorů ve všech prvních ročnících - Organizace první kontaktní schůzky v rámci programu Gybu-mentoring ve všech prvních ročnících - Vstupní dotazníkové šetření ve všech prvních ročnících zaměřené na průběh adaptace studentů, na případné rizikové faktory z pohledu studijního selhávání i z pohledu SNRCH - Vyhodnocení a interpretaci výsledků vstupního dotazníkového šetření ve všech prvních ročnících - Dotazníkové šetření zaměřené na klima třídy ve čtvrtém ročníku šestiletého studia - Vyhodnocení a prezentace výstupů z dotazníku - Opakovanou skupinovou práci ve třetím ročníku osmiletého studia zaměřenou na spolupráci a aktivitu v hodinách jazyka - PROFI testy ve třech třídách končících povinnou školní docházku tímto školním rokem - Ve všech třídách zahrnutých do náběhu nového dlouhodobého programu primární prevence představení programu a zahájení interaktivních bloků se společností Proxima

3 - Sociometrické šetření (SORAD) a dotazníkové šetření zaměřené na klima třídy v prvních ročnících osmiletého a šestiletého studia - Následnou interpretaci výsledků třídním skupinám současně se skupinovou prací na téma vnitřních norem a dynamiky skupiny - Opakovanou skupinovou práci v septimě osmiletého studia při řešení vzájemných vztahů s jedním z vyučujících - Třídnickou hodinu ve třetím ročníku šestiletého studia řešení vnitřních vztahů ve skupině a vnitřních norem, řešení konkrétních kázeňských přestupků a reakce školy na ně (výchovné komise a snížená známka z chování) - Skupinovou diagnostiku ve všech předposledních ročnících směřující k profesnímu poradenství - Závěrečné dotazníkové šetření v prvních ročnících zaměřené na ověření adaptovanosti studentů a ke zjištění funkčnosti programu Gybu-mentoring - Závěrečné dotazníkové šetření ve všech ročnících zaměřené ke zjištění subjektivního pohledu studentů na celkovou práci školy v oblasti primární prevence - Skupinová diskuze s mentory - Představení projektu Gybu-mentoring studentům budoucích předposledních ročníků a nábor budoucích mentorů Tematické bloky ve výuce na témata z oblasti SNRCH Ve školním roce proběhly v jednotlivých třídách tematické bloky ve výuce na témata a v načasování tak, jak je uvedeno v Dlouhodobém programu primární prevence a na webových stránkách školy, s tou poznámkou, že šlo o první rok běhu programu, kdy se účastnily všech třídy nižšího gymnázia a prozatím pouze nejmladší ročníky vyššího gymnázia (první ročník čtyřletého studia, páté ročníky osmiletého a třetí ročník šestiletého studia). V dalším školním roce bude program rozšířen o další ročník, tzn. ti, kteří jako nejstarší absolvovali interaktivní bloky, budou v letošním školním roce pokračovat s interaktivními semináři Interaktivní bloky dlouhodobého primárně preventivního programu (DPPP) V období byly ve třídách zrealizovány následující I-A bloky DPPP: - První ročník osmiletého studia SNRCH obecně, kategorie, projevy, důsledky, prevence a sociální dovednosti a v druhém pololetí komunikační dovednosti v kontextu témat šikana, kyberšikana, agrese - Druhý ročník osmiletého studia SNRCH obecně s důrazem na kategorii legálních látkových závislostí (tabakismus, alkoholismus) a v druhém pololetí seberegulace, dovednosti podporující seberegulaci, rozhodování v kontextu skupiny, informované rozhodnutí - Třetí ročník osmiletého a první ročník šestiletého studia SNRCH obecně s důrazem na nelegální látkové závislosti a v druhém pololetí nelátkové závislosti (netolismus, gambling), internet, kyberšikana, kybergrooming - Čtvrtý ročník osmiletého a druhý ročník šestiletého studia psychohygiena, odolnost vůči stresu, dopady a důsledky nízké odolnosti a v druhém pololetí zdravé a rizikové sexuální chování, zdravé partnerství, respekt, důvěra, vzájemnost, rizika choroby, sebeochrana - Pátý ročník osmiletého, třetí ročník šestiletého a první ročník čtyřletého studia SNRCH psychoaktivní látky, změněné stavy vědomí, účinky, rizika, dopady a v druhém pololetí sociální dovednosti v kontextu témat předsudky, intolerance, xenofobie, rasismus, komunikační dovednosti, asertivita, odolávání tlaku, odolávání manipulaci, zvládání konfliktů Interaktivní semináře dlouhodobého primárně preventivního programu V prvním školním roce náběhu nového systému práce v oblasti primární prevence zatím neproběhly interaktivní semináře navazující na tematické bloky ve výuce. S jejich zavedením do praxe počítáme v období tak, aby se jich účastnily třídní skupiny, které v předcházejícím školním roce absolvovaly interaktivní bloky. Nejstarší věková skupina z tohoto pohledu jsou třídy odpovídající prvnímu ročníku vyššího gymnázia, tedy třídy, které ve školním roce 2014/2015 jsou druhým ročníkem čtyřletého, čtvrtým ročníkem šestiletého a šestým ročníkem osmiletého studia Informační kampaň V období probíhaly přípravné práce k tvorbě informační brožury pro rodiče studentů. Dokončení příprav a vlastní realizaci (tisk a distribuci) plánujeme na období

4 3. Cíl projektu, předpokládaný přínos projektu: Cílem projektu je adaptovaný student, zdravá sociální skupina (třída), student odpovědně chránící své zdraví a neohrožující zdraví ostatních. Předpokládaný přínos projektu je snížení výskytu studijního selhávání v prvních ročnících, snížení výskytu rizikových jevů ve třídních skupinách, dostatek znalostí z oblasti SNRCH na straně studentů i jejich rodičů, dostatek sociálních dovedností potřebných k snížení rizika výskytu SNRCH na straně studentů. Předpokládaným přínosem projektu je i zvýšení kompetencí třídních učitelů v oblasti managementu školní třídy jako sociální skupiny. 4. Hodnocení realizovaného projektu / aktivity: 4.1. Úspěšnost projektu, naplnění cílů, problémy při realizaci Všechny součásti projektu (jednotlivé popsané aktivity) se odehrály tak, jak byly naplánovány s drobnými výjimkami, které jsou popsány v podkapitolách. Závěry k hodnocení vyplývají z výstupů z plošného dotazníkového šetření zaměřeného na všechny součásti primárně preventivních aktivit. Dotazníkové šetření bylo realizováno v červnu 2014 a zohledňovalo celý předchozí školní rok Adaptační výjezdy Adaptační výjezdy se odehrály v září 2013 ve spolupráci se společnostmi Jules a Jim a agentura Wenku. Na závěr adaptačních výjezdů proběhla evaluace, na konci školního roku potom ještě jednou v rámci souhrnného dotazníkového šetření. Studenti se jednoznačně vyjádřili ve smyslu, že došlo k jejich lepšímu zapojení do třídní skupiny i zlepšení subjektivně vnímané pozice ve třídě. Adaptační výjezdy splnily očekávaný přínos a v dalších letech je určitě chceme dále realizovat Umíme se učit V prvním pololetí šk.roku 2013/14 proběhl program s nižším počtem hodin a s původním obsahem. Po skončení programu na základě ohlasu studentů byl obsah programu školní výchovnou poradkyní inovován tak, aby více odpovídal potřebám studentů. Na září 2014 je program připraven k realizaci s již novým obsahem Gybu-mentoring Úspěšně proběhl pro studenty prvních ročníků školního roku 2013/2014. Šlo o první rok běhu programu, proto jsme se potýkali s drobnými rozběhovými obtížemi. K nejčastěji zmiňovaným problémům ze strany studentů patřila nízká frekvence kontaktů mezi mentory a mentees. Na závěr školního roku proběhlo dotazníkové šetření mezi mentees zacílené jen na program Gybumentoring, skupinová diskuze s mentory a celkové závěrečné hodnocení školního roku. Jeho závěry jsou zohledněny v detailním plánu pro program na školní rok 2014/15. Celkově se program setkal s velmi kladným ohlasem na straně studentů prvních ročníků i na straně mentorů Práce třídního učitele se třídou jako sociální skupinou první ročníky Práce navazující na adaptační kurz byla součástí prvního pololetí šk.roku 2013/2014. Práce třídního učitele se třídou v prvních ročnících byla spíše nahodilá a nesměřovala jednoznačně k vedení třídy k tvorbě žádoucích vnitřních norem, pravidel, k ovlivňování vnitřní dynamiky třídy a k aktivní práci s atmosférou ve třídě. V příštím školním roce se proto zaměříme mnohem intenzivněji právě na první ročníky a na průběžné zvyšování kompetencí třídních učitelů prvních ročníků Třídnické hodiny TH byly zrealizovány tak, jak bylo plánováno až na dvě výjimky. Dvě třídní profesorky požádaly o odložení náběhu třídnických hodin na dobu, kdy povedou novou třídu od prvního ročníku, se zdůvodněním, že mají již zavedenou praxi práce se třídou a vzhledem k brzkému ukončení školní docházky těchto studentů na našem gymnáziu by raději svůj způsob ponechaly ve stávající podobě. Této žádosti ŠPP vyhovělo, jelikož jde v jednom případě o studenty předposledního ročníku, kteří v druhé polovině roku 2014 v programu již nebudou zahrnuti. V druhém případě se jednalo o třídu dva roky před maturitou, která v programu bude zahrnuta již jen jeden školní rok. Při závěrečném hodnocení aktivit z oblasti primární prevence na konci školního roku 2013/2014 se studenti vyjádřili ve smyslu, že vedení třídnických hodin považují za přínosné, nicméně prozatím nedochází ze strany třídních učitelů k výraznějšímu ovlivnění atmosféry ve třídě právě pomocí TH.

5 Práce ŠPP se školními třídami zejména v prvních ročnících Všechny plánované aktivity proběhly. Navíc byly realizovány činnosti se třídními skupinami, které vyplynuly z aktuální situace. Celkově činnost ŠPP studenti hodnotí kladně, nicméně stále je třeba ještě důkladněji informovat studenty a jejich rodiče, s jakými problémy se na ŠPP mohou obracet jak vyplynulo ze závěrečného dotazníkového šetření Tematické bloky ve výuce Jednotlivé tematické bloky byly zrealizovány tak, jak bylo plánováno. Realizace byla ověřena ve třídních knihách jednotlivých tříd. Při závěrečném hodnotícím dotazníkovém šetření studenti na otázku, zda jim tematické bloky přinesly nové poznatky v oblasti SNRCH, odpovídali v průměru, že ani ano, ani ne. Při detailní analýze volných odpovědí v dotaznících vyplynulo, že informace na téma SNRCH byly příliš roztříštěné do mnoha výukových hodin, výrazně se tak snížila jak soustředěnost na téma, tak i návaznost a účinnost interaktivních bloků od dodavatele. Nápravu tohoto jevu nejsme schopni zrealizovat s okamžitou platností, jelikož vyžaduje důkladnější přípravu. Do plánu na rok 2015 zakomponujeme vytvoření metodických listů pro vyučující VO a ZSV, anotací a prezentací, případně i pracovních listů pro studenty tak, aby bylo možné je zavést do výuky nejpozději od září Interaktivní bloky dlouhodobého primárně preventivního programu Všechny bloky byly zrealizovány tak, jak byly naplánovány. Ohlas ze strany studentů je ve většině kladný ve smyslu že se začalo něco podobného realizovat jak vyplynulo ze závěrečného dotazníkového šetření. Současně studenti hodnotí neutrálně přínos interaktivních bloků co do informačního náboje a spíše kladně co do formování sociálních dovedností. Tento jev připisujeme hlavně nedostatkům v oblasti tematických bloků ve výuce, na které se těžko navazuje, informace z nich studenti jen obtížně využívají při interaktivních blocích, celkově je vzájemná provázanost spíše horší. Nápravu tohoto jevu zakomponujeme do plánu na rok 2015, jak je zmíněno v předešlém odstavci. Dodavatel interaktivních bloků potom dostane naše metodiky k dispozici, aby jim mohl přizpůsobit konkrétní náplň I-A bloků Interaktivní semináře dlouhodobého primárně preventivního programu Prozatím nebyly realizovány, jsou v plánu na období od , nicméně očekáváme podobné výstupy jako z I-A bloků při hodnocení provázanosti s tematickými bloky ve výuce. Budoucí úprava tematických bloků ve výuce se bude týkat i těch témat, na která navazujeme semináři Informační kampaň Prozatím ve stádiu příprav, v daný moment není co hodnotit Personální a organizační zabezpečení aktivity Valná většina součástí projektu byla zajišťována zaměstnanci školy. Konkrétně se na realizaci aktivně podílí školní psycholožka jako koordinátor celého projektu a přímý realizátor některých z aktivit, výchovná poradkyně jako realizátor programu Umíme se učit, třídní učitelé jako realizátoři třídnických hodin a návazné práce se třídou po adaptačním kurzu v prvních ročnících, vyučující VO a ZSV jako realizátoři tematických bloků ve výuce. Dodavatelsky jsou realizovány interaktivní bloky, a to společností Proxima Sociale o.p.s., adaptační výjezdy (Jules a Jim, Wenku). Externě je a bude rovněž zajišťována oblast zvyšování kompetencí třídních učitelů formou organizace vzdělávacích akcí na půdě školy a přizpůsobených konkretizovaným potřebám školy. Externím dodavatelem bude rovněž tiskárna pro informační brožuru pro rodiče studentů Cílová skupina Cílovou skupinu projektu tvoří všichni studenti nižšího gymnázia a kromě posledních ročníků (maturantů) také všichni studenti vyššího gymnázia. Zvláštní cílovou podskupinu tvoří studenti prvních ročníků všech typů studia, vždy po jedné třídě. Cílovou skupinu tvoří také rodiče studentů gymnázia a třídní učitelé jednotlivých tříd gymnázia. 5. Závěry a doporučení pro následující školní rok a kalendářní rok Popis konkrétních kroků a úprav, které je třeba zrealizovat na základě průběhu projektu ve školním roce 2013/2014 a na základě závěrečného dotazníkového šetření z června 2014: - Umíme se učit - zakomponování připravených úprav do programu - Gybu mentoring úprava začátku programu v tak, aby počáteční kontakt mezi mentory a mentees byl intenzivnější, při uvedení mentees do programu větší důraz na jejich

6 vlastní iniciativu a pro-aktivitu v programu a snížení očekávání, že je budou kontaktovat mentoři a ne naopak - Práce třídního učitele se třídou jako sociální skupinou první ročníky zajištění metodického vedení pro třídní učitele prvních ročníků bezprostředně po adaptačním kurzu s cílem zvýšit jejich kompetence pro vedení školní třídy a pro aktivní ovlivňování atmosféry ve třídě, s důrazem na počáteční stádia vývoje sociální skupiny - Třídnické hodiny zajištění semináře pro třídní učitele ke zvýšení kompetencí pro vedení školní třídy, konkrétně k inovaci postupů, k navržení konkrétních témat a technik použitelných v třídnických hodinách zaměření na udržení a korigování již existující atmosféry ve třídě, vnitřních norem a skupinové dynamiky, zaměření na témata použitelná zejména (ale nejen) ve třídách vyššího gymnázia - Práce ŠPP se školními třídami zajistit větší informovanost studentů i jejich rodičů o tom, s jakými problémy se mohou na ŠPP obracet (realizace informační kampaně) - Tematické bloky ve výuce v druhé části kalendářního roku 2014 již nestihneme zavést efektivní změnu. Pro rok 2015 je cílem vytvoření a následné zavedení do výukové praxe samostatné metodiky ke každému z témat (jak jsou popsány v rámci DPPP). Metodiky budou obsahovat metodické listy pro vyučující, anotace a připravené prezentace pro výuku. Dle finančních možností zahrneme do plánu i tvorbu pracovních listů pro studenty. - Interaktivní bloky DPPP souběžně s tvorbou metodik pro tematické bloky ve výuce zajistit upravení náplně interaktivních bloků dodavatelem s cílem co nejlepší návaznosti, plán pro kalendářní rok Interaktivní semináře souběžně s tvorbou metodik pro tematické bloky ve výuce zajistit upravení náplně interaktivních seminářů dodavatelem s cílem co nejlepší návaznosti, plán pro kalendářní rok Informační kampaň dokončit přípravy a realizovat (nechat vytisknout) informační brožuru pro rodiče studentů nižšího gymnázia. Obsahem brožury bude popis jednotlivých kategorií SNRCH s ohledem na podmínky naší školy, zdůraznění rizik a popis dostupné pomoci, včetně aktuálních kontatků Dne zpracovala: Mgr. Kateřina Šmatláková Školní psycholožka a metodička primární prevence Gymnázium, Budějovická 680, Praha 4

Cesta k odpovědnosti

Cesta k odpovědnosti Cesta k odpovědnosti Program dlouhodobé specifické primární prevence při gymnáziu Budějovická od školního roku 2013/2014 Gymnázium Budějovická Budějovická 680, Praha 4 Školní poradenské pracoviště Mgr.

Více

Cesta k odpovědnosti Program dlouhodobé specifické primární prevence při gymnáziu Budějovická od školního roku 2013/2014

Cesta k odpovědnosti Program dlouhodobé specifické primární prevence při gymnáziu Budějovická od školního roku 2013/2014 Cesta k odpovědnosti Program dlouhodobé specifické primární prevence při gymnáziu Budějovická od školního roku 2013/2014 Gymnázium Budějovická Budějovická 680, Praha 4 Školní poradenské pracoviště Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2015/2016 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 Budějovická 680/17, 140 00, Praha 4 Jméno

Více

Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018

Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018 Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018 Motto: Odvaž se používat vlastní rozum. Immanuel Kant Charakteristika školy Gymnázium je od roku 2004 situováno ve dvou budovách. Hlavní pracoviště

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok:2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 Budějovická 680/17, 140 00, Praha 4 Jméno

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program Selektivní prevence Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program je určen pro žáky 3. až 9. tříd základních škol a studenty středních škol. Historie programu

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáteční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK./. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace je středoškolskou institucí, gymnáziem všeobecného zaměření s osmiletým

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Struktura 2.bloku. monitoring, diagnostika, intervence, evaluace metody/ administrace, vyhodnocení, interpretace,

Struktura 2.bloku. monitoring, diagnostika, intervence, evaluace metody/ administrace, vyhodnocení, interpretace, Struktura 2.bloku monitoring, diagnostika, intervence, evaluace metody/ administrace, vyhodnocení, interpretace, doporučení/ analytické metody / analýza zdrojů, individuální výchovný plán výchovný plán

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy CZ.1.07/1.1.00/26.0057 7. 11. 2013 Ing. Radovan Výsmek POPIS PROJEKTU Základní informace Realizátor: Zlínský kraj Partner:

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování

Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování Termín: 15.10. 2010 14. 1. 2012 Východiska: Při realizaci kurzu vycházíme z myšlenky, že základem kvalitní a

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Koncepce školního poradenského pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště Gymnázium Dr. J. Pekaře Palackého 211 Mladá Boleslav Koncepce školního poradenského pracoviště Zpracovala: PhDr.Zuzana Knesplová, Mgr. Jana Maršounová, Mgr. Dana Patočková 1. Charakteristika školy Gymnázium

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Plán práce výchovného poradce školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce školní rok 2015/2016 Výchovný poradce : Mgr. Věra Severová - výchovná poradkyně (VP) Spolupracovníci : Mgr. Lenka Eisenreichová - školní psycholožka (ŠP) MVDr. Zbyněk Machuta

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

VÝZVA OP VK 51 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce

VÝZVA OP VK 51 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce Projekt - další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení se zaměřením na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více