1.1 Geografické vymezení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.1 Geografické vymezení"

Transkript

1 1. Stručné představení území působnosti MAS (po stránce geografické, ekonomické, historické,.) a analýza stavu na místní úrovni 1.1 Geografické vymezení Území Horního Pomoraví je situováno v severovýchodní části České republiky, Olomoucký kraj. Tvoří severozápadní část okresu Šumperk. Západní hranice mikroregionu sousedí s okresem Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický. Území je na severu vymezeno hranicí s Polskem. Místní partnerství MAS Horní Pomoraví působí na území obcí Bohdíkov, Branná, Hanušovice, Jindřichov, Kopřivná, Malá Morava, Ruda nad Moravou, Staré Město, Šléglov, Vikantice Území vyjmenovaných obcí se nachází v oblasti CHKO Jeseníky, které je charakteristické svou členitou krajinou s hluboce zaříznutými údolími a táhlými zaoblenými hřbety a nachází se zde oblasti NATURA Geologicky je území tvořeno převážně kyselými horninami s nízkým obsahem živin (ruly, svory, fylity). Hlavním zástupcem půd jsou kambizemní podzoly, v nejvyšších polohách převládají humuso-železité podzoly místy zamokřené a zrašelinělé. Potenciální vegetaci představují květnaté a kyselé horské bučiny, ve vyšších polohách přirozené smrčiny, alpínská společenstva a vrchoviště. Kleč je zde nepůvodní dřevinou. Nepřítomnost kosodřeviny v původní vegetaci je jedním z důvodů nesmírného druhového bohatství některých lokalit v alpínském pásmu. (Například z Velké kotliny se uvádí na 450 druhů vyšších rostlin, je to nejbohatší botanická lokalita v České republice.) Klimaticky je převážná část území řazena do chladné oblasti, hřebeny pak patří k nejchladnějším oblastem v republice. (Praděd má roční úhrn srážek 1440 mm a průměrnou roční teplotu 0,9 C). Významným jevem jsou anemoorografické systémy, které se výrazně uplatnily při vzniku ledovcových karů a jejich floristické bohatosti Tabulka č.1 Geografické vymezení území Rozloha území Horního Pomoraví 338,01 km² Počet obyvatel Hustota zalidnění 36,6 obyv/km² Zdroj: (sčítání z roku 2001) 1

2 1.2 Ekonomická charakteristika MAS Ekonomická aktivita obyvatel Celkový počet ekonomicky aktivních obyvatel regionu Horní Pomoraví byl obyvatel podle sčítání z roku Toto číslo je téměř vyrovnané s počtem obyvatel ekonomicky neaktivních (důchodci, studenti), kterých bylo 6 179, tedy téměř 50% z celkového počtu obyvatel regionu. Tabulka č.2 Ekonomická aktivita obyvatel obec Ekonomi -cky aktivní zamě - stnan í v tom z toho pracující důchodci ženy na mateřské dovolené nezam ě- stnaní Ekono m-icky neaktiv n z toho nepracuj í-cí důchodci žáci, student i, učni Bohdíkov Branná Hanušovice Jindřichov Kopřivná Malá Morava Ruda n. M Staré Město Šléglov Vikantice Celkem Celkem v % , Zdroj: Český statistický úřad, SLDB 2001 Podíl zastoupení hospodářských odvětví v regionu Z hlediska pracovního odvětví výrazně převažuje v regionu Horní Pomoraví práce v průmyslu 42,96 procenta. Následují: zemědělství, lesnictví a rybolov 13,83 % stavebnictví - 10,41 % pošta, telekomunikace a doprava 9,24 % školství, zdravotnictví a sociální sféra 8,54 % obchod 8,27 % veřejná správa, obrana a sociální zabezpečení 6,75 % 2

3 Graf č.1 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle pracovního odvětví Ekonomicky aktivní obyvatelstvo v regionu Horní Pomoraví podle pracovního odvětví 8% 7% 14% 10% 43% zemědělství, lesnictví, ryvolov pošta, telekomunikace, doprava průmysl veřejná správa, obrana, soc. zabezpečení 9% 9% stavebnictví školství, zdravotnictví, sociální činnost obchod, opravy motor. Vozidel Historicky má území velmi silnou vazbu na zemědělské a lesnické činnosti a průmyslovou činnost se zemědělstvím související textilní a potravinářské odvětví, zpracování dřeva. Tato tradiční odvětví již nehrají v současné době výraznou roli, přežívají však v podobě malých zemědělských farem a zpracovatelských podniků. Významní zaměstnavatelé v regionu Největší zaměstnavatelé působí především v centru regionu ve městě Hanušovicích. Mezi firmy, které mají více než 100 zaměstnanců patří Pivovar Holba, a.s., firma ZKL, a.s., podnikající v automobilovém průmyslu. V textilnictví zaměstnává v regionu nejvíce firma Slezan Frýdek-Místek, a.s., Hanušovická lesní, a.s. (lesnictví) a Stavrel v.o.s. (stavebnictví) zaměstnávají také kolem 100 lidí. Významnými zaměstnavateli mimo Hanušovice jsou Olšanské papírny, a.s. závod Aloisov (papírenství), Lesy Ruda nad Moravou (dřevozpracující), PRO-BIO s.r.o. Staré Město. Mezi nejvýznamnější zemědělské zaměstnavatele patří: Kameníček a.s.; Farma Branná; Farma Morava spol. s r.o.; Ing. Mazák Jiří; MARWIN v.o.s.; Jandrt Vlastimil. Nezaměstnanost Nezaměstnanost v regionu Horní Pomoraví je závažný problémem. Situace z období let se sice zlepšila z 18,19 % na 15,14 %. Jelikož se celková míra nezaměstnanosti v České Republice pohybuje kolem 8% patří Horní Pomoraví mezi výrazně ohrožené regiony. Porovnáme li míru nezaměstnanosti v jednotlivých obcích sledujeme veliké rozdíly. V regionu se nachází 2 obce se současnou extrémní mírou nezaměstnanosti s hodnotou kolem 30%, dále pak 3 obce s mírou nezaměstnanosti přes 20% a 1 obec těsně pod touto hranicí. Pouze ve 2 obcích regionu nedosahuje míra nezaměstnanosti 10% a pohybuje se tak v republikovém průměru 3

4 Tabulka č.3 Míra nezaměstnanosti Obec EAO Počet uchazečů o práci 2001 Míra nezaměstnanosti 2001 (v %) Počet uchazečů o práci 2006 Míra nezaměstnanosti 2006 (v %) Bohdíkov , ,50 Branná , ,61 Hanušovice , ,67 Jindřichov , ,27 Kopřivná , ,76 Malá Morava , ,97 Ruda n. M , ,49 Staré Město , ,14 Šléglov , ,33 Vikantice , ,33 Celkem , ,14 Zdroj: Český statistický úřad, SLDB 2001, ÚP Sociální dopady nedostatečně rozvinutého ekonomického prostředí v regionu Podmínky pro život a rozvoj ekonomických činností v obcích Horního Pomoraví jsou ztížené, oblast je kritickou z hlediska výskytu sociálně patologických jevů dlouhodobá nezaměstnanost, alkoholismus, drogová závislost. 1.3 Historie území MAS Historie vzniku obcí MAS Horní Pomoraví souvisí s postupující slovanskou kolonizací z moravského vnitrozemí, vznikem nových sídlišť při toku Moravy a jejích přítoků, tj. řeky Desné, Branné a Krupé. Již dávno před velkou kolonizací ve 13. a na počátku 14. století vedla údolím řeky Moravy stará obchodní stezka do Kladska a Slezska, zvaná jantarová, spojující Středomoří s Pobaltím. Dějiny obce Branná souvisí s historií hradu Kolštejn, který byl vybudován koncem 13. století a který měl tuto obchodní cestu chránit. Na základě geologického průzkumu, který dal provést Karel Lucemburský, se tu dolovala měď, zinek, později železná ruda a jiné kovy. Tyto rudy se hned v místních hamrech zpracovávaly. Karel IV. dal povýšit městečko na horní město. Ke Kolštejnskému panství příslušela i obec Malá Morava a Staré Město pod Sněžníkem. Historie Starého Města pod Sněžníkem sahá rovněž do počátku 13. století. I zde byla objevena ložiska zlata, stříbra, antimonu a železné rudy. Vznik obce Hanušovice je uváděn na konci 13. století. Místní pivovar, založený v roce 1874, přinesl obci nejen vítané pracovní příležitosti, ale brzy i proslulost. Po roce 1857 zahájily v Hanušovicích provoz mechanické přádelny lnu a obec se stala významnou železniční křižovatkou. Na rozvoji obce Jindřichov se největší měrou podílela továrna na celulozu a papír, která vznikla r První zmínka o vesnici Ruda nad Moravou se objevuje již na počátku 14. století.a tvořila základ rudského panství. 4

5 S budováním železniční dráhy se začalo v druhé polovině 19. století, kdy vznikla železniční trať od Šternberka přes Šumperk a Hanušovice do Čech s nádražím v Rudě nad Moravou a Bohdíkově. V téže době vznikla i železnice v Branné. Lokální dráha Hanušovice Staré Město byla otevřena r Silnice podle dostupných historických pramenů byly budovány v průběhu let V letech byly vybudovány objekty československého pohraničního opevnění. Jejich výstavba byla součástí příprav Československa proti agresi fašistického Německa. Na podzim roku 1938 byly všechny obce poznamenány okupací, když nacistická vojska obsadila sudetská území. 1.4 Kulturní aktivity v regionu Region návštěvníky zaujme příjemnou přírodou jako stvořenou pro pěší i cykloturistiku. V oblasti je celá řada přírodních zajímavostí přírodní rezervace Na Hadci, Štola Mařka čí památný strom Fetkova lípa. Ještě širší spektrum nabízejí místní historické, kulturní a technické památky hrad Kolštejn, budova fojtství v Branné, zřícenina Nového hradu, zámek v Rudě nad Moravou, pivovar v Hanušovicích a další. V obcích se dosud uchovávají tradiční venkovské zvyky této oblasti jako pálení čarodějnic, stavění či kácení máje. Nedílnou součástí života obcí je i fungování místních spolků, které se mimo jiné podílejí na kulturním životě obce. Zajímavé akce: Kolštejnský okruh závod historických motocyklů Hanušovický jarmark Anenská pouť pouť Vysoká a Svatá Trojice Dny otevřených dveří Pivovaru Holba Bioslavnosti Biofest Atraktivity: Hrad Kolštejn Historické centrum obce Branná a Starého Města Zřícenina Nového hradu Zámek v Rudě nad Moravou Pivovar v Hanušovicích Kaplička F.Schuberta osobnost regionu Pohraniční opevnění Kostel Kopřivná Kaple Pekařov výroba varhan Naučná stezka Pasák 5

6 1.5 Životní prostředí Kvalitní životní prostředí regionu je ovlivněno lokalizací MAS v masívu Jesenických hor. V žádné části regionu nedochází k přetížení ovzduší škodlivými látkami z průmyslové činnosti, která je v regionu zanedbatelná. Kvalita vod v regionu patří k nejlepším v České republice. Každá obec regionu, kromě Šléglova a Vikantic, má veřejný vodovod, plynofikovány jsou pouze Bohdíkov, Hanušovice, Jindřichov a Ruda nad Moravou. Kanalizaci s napojením na čističku odpadních vod (ČOV) má Branná, Hanušovice, Jindřichov, Malá Morava a Staré Město Jedná se o podhorskou oblast, pro níž platí speciální režim hospodaření, blízký přírodě. Region je charakteristický velkým počtem ekologicky hospodařících zemědělců. Území Obcí MAS Horní Pomoraví se nachází v oblasti CHKO Jeseníky, které je charakteristické svou členitou krajinou s hluboce zaříznutými údolími a táhlými zaoblenými hřbety a nachází se zde oblasti NATURA Vymezená území NATURA 2000 na území Horního Pomoraví Obrázek č.1 Území NATURA 2000 Tabulka č.4 Lokality NATURA 2000 název lokality kód rozloha Chrastický hadec CZ ,96 ha Králický Sněžník CZ ,29 ha Pod Rudým vrchem CZ ,85 ha Poláchovy stráně CZ ,02 ha Výří skály CZ ,31 ha Žďár CZ ,03 ha Branná - hrad CZ ,68 ha Hanušovice - kostel CZ ,03 ha Ruda nad Moravou CZ ,24 ha štola Mařka CZ ,32 ha 6

7 Vymezení území chráněných krajinných oblastí Obrázek č.2 Vymezení CHKO lokalita: Chráněná krajinná oblast Jeseníky zasahuje do téměř celého vymezeného území 1.6 Územní působnost MAS Popis oblasti Kraj: Okres: Místo realizace projektu: Olomoucký Šumperk území obcí Bohdíkov, Branná, Hanušovice, Jindřichov, Kopřivná, Malá Morava, Ruda nad Moravou, Staré Město, Šléglov, Vikantice tj. území Horního Pomoraví Obrázek č.3 Vymezení územní působnosti MAS Území Horního Pomoraví je situováno v severovýchodní části České republiky, Olomoucký kraj. Tvoří severozápadní část okresu Šumperk. Západní hranice mikroregionu sousedí s okresem Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický. Území je na severu vymezeno hranicí s Polskem. 7

8 Obrázek č.4: Olomoucký kraj severní část okresu Šumperk Obrázek č.5: Horní Pomoraví hranice krajů, okresů Obyvatelstvo regionu Tabulka č.5 Vývoj počtu obyvatel v obcích Obec Bohdíkov Branná Hanušovice Jindřichov Kopřivná Malá Morava Ruda n. M Staré Město Šléglov Vikantice Celkově Zdroj: Český statistický úřad 8

9 1.7 Mapa svazku obcí Na území MAS Horní Pomoraví působí v současné době pouze Svazek obcí regionu Ruda, přičemž ale svazek není jako celek členem MAS Horní Pomoraví o.p.s. Členy jsou z tohoto svazku pouze obce Ruda nad Moravou a Bohdíkov. V MAS Horní Pomoraví jsou za veřejnou správu členy pouze samostatné obce Mikroregion Hanušovicko zanikl v roce 2006 a nikdy nebyl členem MAS Horního Pomoraví. Obrázek č.6 Mapa svazků obcí 9

10 1.8 Popis rozčlenění záměru Vazba záměru na integrovanou strategii rozvoje regionu Vize regionu : Region zdravého životního stylu Bioregion podporující ekologické hospodaření s dostatkem pracovních příležitostí a zajištěným technickým vybavením obcí. V regionu jsou využívány obnovitelné zdroje energie, území je atraktivní nejen pro jeho obyvatele díky příjemnému prostředí v jednotlivých obcích, ale i pro návštěvníky svou širokou nabídkou služeb v oblasti cestovního ruchu a volnočasových aktivit. Priorita 1: Zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury Priorita 2: Obnovitelné zdroje energie Priorita 3: Rozvoj cestovního ruchu a volnočasových aktivit Priorita 4: Podpora zemědělství a zpracování regionálních výrobků Priorita 5: Udržení obyvatel zkvalitnění bydlení, rozvoj pracovních příležitostí, kvalitní život a kulturní vyžití Priorita 6: Péče o krajinu a kvalitní životní prostředí + 2 horizontální priority Priorita 7: Vytváření a udržování efektivního systému partnerství Priorita 8: Podpora projektů spolupráce na území MAS Horního Pomoraví 10

11 1.8.2 Rozčlenění záměru Téma záměru : 1. Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech Aktivita 1: obnova nebo nová výstavba nebo strojové a technologické vybavení objektů služeb pro rozvoj zemědělství, podnikání a život obyvatelstva Aktivita 1: obnova veřejných prostranství v obcích Aktivita 1: investiční vybavení k pořádání společenských a kulturních akcí Aktivita 1: obnova nebo nová výstavba základního občanského Projekty žadatelů Vazba na ostatní uplatněné územní programy Úroveň regionu: Záměr je v souladu s rozvojovou strategií Svazku obcí mikroregionu Ruda Záměr vychází z integrované strategie rozvoje MAS Horní Pomoraví o.p.s. Úroveň kraje: Záměr je v souladu s: Programem rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje Koncepcí zemědělské politiky a rozvoje venkova v OK Programem rozvoje cestovního ruchu OK Územní energetickou koncepcí kraje Marketingovou koncepcí kraje Národní úroveň: Záměr respektuje dokumenty: Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec ČR Strategii udržitelného rozvoje Strategii hospodářského růstu Strategii regionálního rozvoje pro léta Bližší specifikace záměru viz. kapitola 4 11

12 1.9 Materiály dokládající vhodnost záměru a jednotný charakter mikroregionu ve vztahu k navrženému ústřednímu tématu Materiálem dokládající vhodnost záměru a jednotný charakter území ve vztahu k navrženému ústřednímu tématu je integrovaná strategie rozvoje MAS Horní Pomoraví, která je přílohou této žádosti. Základní charakteristika mikroregionu a SWOT analýza jsou popsány kapitolách 1 a 3 tohoto záměru. Obce v území Horního Pomoraví řeší problémy stejného typu (dostupnost, povodňová ochrana, diverzifikace zemědělských činností, propagace cestovního ruchu) a řeší také nedostatek financí na pokrytí rozvojových aktivit. Také zástupci zemědělců, farem v území se potýkají se stejným typem potíží. Jedná se o podhorskou oblast, pro níž platí speciální režim hospodaření, blízký přírodě Zdroje území pro realizaci Lidské zdroje Management MAS pomáhá řešit společné problémy území a iniciovat rozvoj. MAS Horní Pomoraví má formálně ustanoveny volené orgány, které se podílejí na strategickém plánování a realizaci jednotlivých aktivit a projektů. Charakter spolupráce je dán funkčními vazbami a specifikami regionu. Jejím smyslem je především usilování o zprostředkováni a poskytováni služeb podporujících rozvoj venkova, včetně přípravy námětů, návrhů a iniciace pozitivních růstových trendů. Volené orgány MAS Horní Pomoraví jsou Správní rada, Dozorčí rada, Programový výbor a Výběrová komise. Další úrovní je poté výkonná složka, která se skládá z administrativního pracovníka, účetního, jednoho stálého projektového manažera a 2 externích projektových manažerů. Úřad ředitele nebyl doposud v rámci organizace zřízen, tuto funkci zastává předseda Správní rady. 12

13 Strukturu managementu rozvoje MAS Horní Pomoraví Obrázek č.7 Organizační schéma MAS Horní Pomoraví MAS Horní Pomoraví Dozorčí rada Správní rada Úřad ředitele Ředitel Administrativní pracovník Výběrová komise Plénum Programový výbor Žadatelé s projekty Obrázek č.8 Schéma složení správní a dozorčí rady podle jednotlivých sektorů Správní rada Dozorčí rada Neziskové organizace Obce Podnikatelé

14 Finanční a hospodářské zdroje Tabulka č.6 Financování a hospodářské zdroje MAS Horní Pomoraví o.p.s. v roce 2006 PŘÍJMY Vlastní zdroje MAS Vklady zakladatelů ,00 Členské příspěvky 1 000,00 Příspěvek obcí na Integrovanou strategii rozvoje MAS ,00 Úrok z běžného účtu 60,47 Jiné finanční zdroje MAS Přijaté dary ,00 Příjmy celkem ,47 VÝDAJE Ostatní finanční náklady (náklady peněžního styku) 721,00 Výdaje celkem 721,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ,47 Tabulka č.7 Financování a hospodářské zdroje MAS Horní Pomoraví o.p.s. v roce 2007 PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY Vlastní zdroje MAS Výsledek hospodaření roku ,47 Příspěvek obcí na Integrovanou strategii rozvoje MAS ,00 Úrok z běžného účtu 1 000,00 Jiné finanční zdroje MAS Příspěvek KUOK na činnost MAS ,00 Přijaté dary ,00 Příjmy celkem ,47 PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE Mzdové náklady projektový manažer ,00 poradce ,00 administrativní pracovník ,00 Integrovaná strategie MAS Horní Pomoraví ,00 Ostatní finanční náklady (náklady peněžního styku) 1 000,00 Výdaje celkem ,00 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ,47 14

15 Materiální zázemí MAS Horní Pomoraví má k dispozici kancelář s technickým vybavením: - 3x notebook - 2x multifunkční zařízení (kopírka, scanner, tiskárna) - flipchart + zdarma k vypůjčení dataprojektor - 1x pracovní místo pro předsedu Správní rady (zastupuje funkci ředitele) - 1x pracovní místo pro administrativní pracovnici - Jednací stůl se 6-8 místy pro činnost projektových manažerů, programového výboru a výběrové komise Doložena Příloha č.2: Sociálně ekonomický charakter území působnosti MAS v sekci Přílohy 15

16 2. Shrnutí dosud uplatňovaných politik v území působnosti MAS (zejména s ohledem na ekonomické dopady na danou oblast a s ohledem na skladbu zúčastněných aktérů) 2.1. Popis doposud uplatňovaných národních a EU politik Program obnovy venkova V rámci programu obnovy venkova byly realizovány drobné samostatné projekty obcí Společné projekty v rámci tohoto programu jsou projekty, v nichž vystupuje jako žadatel Svazek obcí mikroregionu Ruda o Management místního partnerství o Propagace mikrorgionu Ruda Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Priorita I: Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesního hospodářství Opatření 1.1.: Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků Podopatření 1.1.1: Investice do zemědělského majetku a podpora mladých začínajících zemědělců Investiční záměr e) stroje pro zemědělskou výrobu 2.2. Hodnocení dopadu programů na území působnosti MAS Veřejný sektor: Území Horního Pomoraví je oblastí, která v minulosti nedostatečně využívala dotačních zdrojů poskytovaných z předstrukturálních fondů EU. Tato skutečnost byla ovlivněna zadlužeností obcí po odstraňování povodňových škod, nutností zaměřit projekty na doplnění základního infrastrukturálního vybavení a nedostatkem zdrojů na dofinancování vlastních podílů na takto rozsáhlých projektech. Významnou roli v dotační pasivitě sehrálo podceněním využitelnosti projektových manažerů jako pracovníků či externistů v rámci obecních úřadů. Využitelným zdrojem byl pouze Program obnovy venkova pro žádosti obcí v rozsahu statisíců. Tyto úspěšné projekty měly pozitivní vliv na aktivizaci obecních úřadů a nastartování snahy přípravy strategického dokumentu a zásobník projektových námětů, také názorovou změnu na využití služeb projektových manažerů. Výrazným posunem je v současné době existence Programu rozvoje venkova, který je pro žadatele z malých obcí přijatelným nástrojem využití evropských dotací. Program Leader ČR pomáhá efektivní spolupráci nejen mezi obcemi, ale také soukromými subjekty a poskytuje možnost dosáhnout na dotační prostředky i méně zkušeným žadatelům Soukromý sektor: Území regionu je oblastí s vysokou nezaměstnaností a nízkou mírou podnikatelských investic. Přesto především v hospodářském odvětví zemědělství jsou evropské 16

17 dotace hojně využívány, především pro modernizaci farem, diverzifikaci zemědělských činností a stavby či opravy zemědělských provozoven. Všichni členové MAS, kteří jsou zemědělci mají s tímto typem dotací zkušenost. 2.3 Popis účasti jednotlivých subjektů na přípravě záměru MAS Vazba záměr x strategie Vzhledem ke skutečnosti, že záměr MAS je výtahem z integrované strategie MAS Horního Pomoraví, lze konstatovat, že se na jeho přípravě podílela široká veřejnost z území. Jednotlivá opatření = aktivity záměru byla navrhována v průběhu veřejných zasedání pléna MAS v období (5x veřejné projednávání), dále pak byla sesbírána formou dotazníkového šetření v regionu v období prosinec 206- květen 2007 (celkem 104 obyvatel z 8 obcí regionu). Záměr byl diskutován na zasedáních Programového výboru v průběhu roku Úprava záměru pro potřeby žádosti Leader ČR 2007 poté proběhla ( ) za spolupráce: předsedy Správní rady, 2 projektových manažerů, administrativní pracovnice a účetního. 2.4 Výčet rozvojových programů a integrovaných rozvojových strategií pro území působnosti MAS Území MAS Horní Pomoraví o.p.s. má zpracovanou integrovanou rozvojovou strategii pro období (termín zpracovávání ) Strategická vize mikroregionu Na základě podrobné analýzy předností regionu a také na základě zjištěných přání obyvatel obcí regionu Horní Pomoraví stanovena základní vize: Region zdravého životního stylu Bioregion podporující ekologické hospodaření s dostatkem pracovních příležitostí a zajištěným technickým vybavením obcí. V regionu jsou využívány obnovitelné zdroje energie, území je atraktivní nejen pro jeho obyvatele díky příjemnému prostředí v jednotlivých obcích, ale i pro návštěvníky svou širokou nabídkou služeb v oblasti cestovního ruchu a volnočasových aktivit. Z tohoto pojetí stavu regionu v roce 2013 vyplývá nasměrování priorit. 1. Priorita: Zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury Cíle priority: Cílem priority je zlepšení dopravní situace v regionu a zkvalitnění technického vybavení obcí. Kvalitní doprava a dopravní obslužnost je záležitostí propojující ekonomické, sociální a ekologické dopady v rámci principů udržitelného rozvoje, proto je nutné položit reálné 17

18 základy pro nastartování změn proporcí mezi jednotlivými druhy dopravy a zkoordinovat jejich možnosti využití v regionu. Stávající síť silnic a dopravní obslužnost je v regionu stále z části v nevyhovujícím stavu, pokud jde o technické a bezpečnostní parametry, kvalitu dopravních spojení a využití jednotlivých druhů dopravy. Propojení systémů regionální dopravy není na dostatečné úrovni, nejsou vytvořeny podmínky pro vyšší využívání cyklistické a pěší dopravy. Cílem opatření Zkvalitnění dopravní obslužnosti je proto agregace potřeb koordinace dopravních spojení a zkvalitňování dopravního značení a řešení kritických či problémových dopravních míst. Druhé opatření Budování a rekonstrukce technické infrastruktury obcí se prioritně zaměřuje na implementaci Směrnice 91/271 EHS, pro kterou bylo České republice uděleno přechodné období, a to do 31. prosince Důvodem odkladu plnění požadavků Směrnice je investiční náročnost potřebných opatření. Aglomerace nad 2000 ekvivalentních obyvatel musí mít odpovídající kanalizační systém zakončený čistírnou odpadních vod. Rovněž obce s produkcí znečištění pod úroveň 2000 EO, které mají vybudován kanalizační systém, musí zajistit přiměřené čištění produkovaných odpadních vod, pro obce do 2000 obyvatel pak platí přechodné období do roku Po tomto termínu obcím hrozí finanční postihy. Ve strategii se proto zaměřujeme na řešení kvality vod, kde těžiště aktivity více převažuje k individuálnímu nasazení zástupců jednotlivých obcí. Tato priorita je zde zařazena z důvodu výrazné hrozby úbytku finančních prostředků obcí vlivem plateb pokut za neřešení tohoto problému. Dalším důvodem zařazení tohoto opatření je hledání a nacházení společných postupů při řešení alternativních způsobů likvidace odpadních vod prostřednictvím čerpání zkušeností z jiných států a regionů. V návaznosti na zlepšování technické infrastruktury obcí řeší opatření i ochranu a kvalitu vody prostřednictvím budování či rekonstrukcí obecních vodovodů. Opatření je zaměřeno taktéž na získávání externích dotačních prostředků na budování a rekonstrukce místních komunikací, chodníků a pouličního osvětlení, které je nutné ke zkvalitňování života občanů v regionu, a často se nedostává obcím financí nutných k realizaci akcí tohoto druhu. 2. Priorita: Obnovitelné zdroje energie Cíle priority: Zlepšení podmínek životního prostředí, a zvláště pak ochrana ovzduší, je základním cílem rozvojového dokumentu, jenž musí sloužit k růstu kvality života občanů. Problematika energetických zdrojů na bázi obnovitelných zdrojů energie a zároveň řešení energetického využití bioodpadu, je jednou z prioritních oblastí regionu. Z obnovitelných zdrojů se v regionu nabízí zřejmě největší uplatnění biomasy zahrnující dřevní a zemědělský odpad, slámu, rychle rostoucí dřeviny, speciálně pěstované na rekultivovaných skládkách nebo ostatních plochách a jiných devastovaných územích, i energetické plodiny (odrůdy konopí či topolů) pěstované na méně plodných či omezeně využitelných zemědělských půdách. Pěstování biomasy na uvolněných zemědělských plochách má vedle energetického přínosu také význam ve zlepšení péče o mnohde méně intenzivně obhospodařované zemědělské půdy. Cílem priority je proto efektivní využívání zdrojů i spotřeby obnovitelných zdrojů energie za účelem nalezení rozumné rovnováhy mezi poptávkou a nabídkou, která by uspokojovala potřeby za přijatelné ceny a s minimálními dopady na životní prostředí. Cílů bude dosaženo prostřednictvím Pěstování a zpracování biomasy a Vybudování sítě bioplynových stanic prostřednictvím realizace pilotních projektů. 3. Priorita: Rozvoj turistiky, sportovních aktivit a dalších doprovodných aktivit Cíle priority: Základním cílem je zlepšení a podpora využití potenciálu cestovního ruchu regionu, spolu s posilováním jeho atraktivity pro návštěvníky a zdokonalování a rozšiřování turistické infrastruktury. 18

19 Dosahování cílů priorit bude dosahováno prostřednictvím rozvoje turistických, sportovních aktivit a dalších doprovodných akcí. Jedná se především o zvýšení atraktivity a propagace tradičních a nových akcí v regionu, které podporují identitu místních obyvatel s územím. Realizací těchto aktivit bude dosaženo rozvoje venkovské turistiky a propagace území. Region Horního Pomoraví skýtá skvělé podmínky pro zimní sporty, především pro milovníky lyžařských sportů. Opatření Rozvoj regionálního cestovního ruchu Regionální léto má proto za cíl přitáhnout turisty do regionu i mimo zimní sezónu, prostřednictvím vytvoření indoorových a jiných atraktivit v území. Identita obyvatel s regionem a jeho zatraktivnění pro turisty se odvíjí také od opravených a zrekonstruovaných místních památek. Opatření Obnova kulturního dědictví chce proto podpořit zachování významných přírodních a movitých pamětihodnosti a památek, které napomohou vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Ochranou kulturního dědictví společně se zajištěním kvalitního zázemí doprovodných služeb, se tak dosáhne přilákání návštěvníků všech cílových skupin. Další opatření jsou zaměřena na rozvoj hipoturistiky, cykloturistiky a zimních sportů, které chtějí a budou doplňovat aktivity regionu, která jsou zaměřena na převážně investiční akce. Velký důraz bude v této prioritě kladen na rozvoj venkovské turistiky a agroturistiky - s akcentem na standardizaci služeb turistů. Důležitým a neodmyslitelným faktorem cestovního ruchu v regionu je bohatý společenský život, který bude podporován rekonstrukcí a budováním volnočasových areálů v regionu s cílem zkvalitnění vyžití především dětí a mládeže. Nezanedbatelnou oblastí, na kterou se zaměřuje tato priorita je propagace regionu a podpora informačních center v regionu, které by měla a budou poskytovat důležité informace pro návštěvníky regionu. 4. Priorita: Podpora zemědělství a zpracování regionálních výrobků Cíle priority: Priorita Podpora zemědělství a zpracování regionálních výroků by měla přispívat k udržitelnému rozvoji pomoci zemědělcům, zejména za účelem využívání metod užívání půdy slučitelných s nutností zachovat přírodní bohatství, chránit krajinu a zlepšovat přírodní zdroje. Základním posláním ekologického zemědělství (EZ) je ochrana základních složek životního prostředí (půda, voda, ovzduší, organismy, agroekosystému) včetně uchování a zvýšení biodiverzity. Dalším úkolem EZ je zajištění bioprodukce a nového biotrhu pro certifikované bioprodukty a biopotraviny, které budou přímo zpracovávány a produkovány v regionu a prioritně uplatňované především na domácím trhu. Cílem opatření Podpora výroby a odbytu biopotravin distribuce a odbyt do služeb (restaurace, prodejny, apod) prostřednictvím EZ by měly pomoci v regionu tvorbě vyvážené kvality produktů a k navýšení podílu ekologických zemědělců. Agroenvi opatření a podpora ekologicky šetrného zemědělství hrají nezanedbatelnou úlohu při podpoře udržitelného rozvoje venkovských oblastí. Region Horní Pomoraví si klade za cíl v reakci na zvyšující se poptávku společnosti po zkvalitnění a uzdravení životního stylu obyvatel, být jedním z průkopníků tzv. genofree pěstování a produkce plodin a následným zpracování do potravin. Měly by dále podporovat zemědělce a jiné osoby pečující o půdu v tom, aby sloužily společnosti jako celku zaváděním nebo stálým užíváním metod zemědělské produkce slučitelných s ochranou a zlepšováním životního prostředí, krajiny a jejích vlastností, přírodních zdrojů, půdy. 19

20 5. Priorita: Udržení obyvatel zkvalitnění bydlení, rozvoj pracovních příležitostí, kvalitní život a kulturní vyžití Cíle priority: Tato priorita má za cíl udržení obyvatel v regionu (především mladých) a zkvalitnění jejich životního standardu prostřednictvím zkvalitnění bydlení, rozvoje pracovních příležitostí, společenského a kulturní vyžití. Opatření Zvyšování kvalifikace a pracovního uplatnění obyvatel v regionu je primárně zaměřeno na zvyšování kvalifikace a vzdělávání obyvatel regionu. Na venkově je nejvyšší nezaměstnanost a občané jsou se svou dlouhodobě trvající situací nezaměstnanosti smíření. Je potřeba tedy vytvořit podmínky pro zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaných i formou rozvoje podnikatelských aktivit. Bydlení je základní urbanistickou funkcí, bez jejíhož rozvoje není možné trvale udržet život jednotlivých obcí. Rozvoj bydlení zajišťuje stabilizaci obyvatel obce, příliv nových občanů, což je cíl opatření Příliv nového obyvatelstva udržení a příchod mladých. Zkvalitnění života na venkově nelze zajistit bez existence kvalitních služeb základní občanské vybavenosti. Region Horní Pomoraví se proto zaměřuje nejen na zkvalitňování těchto služeb, ale chce podporovat i stabilizaci a rozvoj integrovaného záchranného systému, který by odpovídal potřebám a specifikám regionu. Kultura a sport je jednou z možností využití volného času. Její zajištění a zpřístupnění výrazně ovlivní kvalitu života v regionu. Ve venkovských oblastech se vytváří prostor pro aktivity místních neziskových organizací, škol a jiných zájmových organizací při Podpoře činností dětí a mládeže s podmínkou jejich vzájemné spolupráce a koordinace činností. MAS Horní Pomoraví má proto za cíl motivovat a podporovat jednotlivé subjekty ke společnému řešení problémů a společně podporovat volnočasové aktivity v jednotlivých obcích regionu. Opatření Zlepšení komunikace s úřady (veřejnou správou) má pak za cíl vytvářet kvalitní podmínky pro otevřenost, vstřícnost a poskytování služeb úřady, tak aby odrážel potřeby občanů v jednotlivých obcích. Jedním z důležitých ekonomických faktorů ovlivňujících hospodářský potenciál regionu je vzdělanostní struktura obyvatelstva. Region Horní Pomoraví proto chce rozšiřovat a především zkvalitňovat síť vzdělávacích zařízení (předškolních, základních, středních i vyšších) s ohledem na demografický vývoj. Přítomnost ZŠ a MŠ v obci má vždy pozitivní význam, zvyšuje atraktivitu pro mladé rodiny a hraje také významnou roli při utváření společenského klimatu v obci. 6. Priorita: Péče o krajinu a kvalitní životní prostředí Cíle priority: Péče o krajinu a kvalitní životní prostředí je zaměřeno na zkvalitňování krajinotvorby obcí na území regionu, především o péči o remízky a aleje stromů či křovin na jejich pozemcích. Realizací opatření obsažených v prioritě bude dosaženo vytvoření a obnovení kvalitního životního prostředí, které bude příznivé jak pro obyvatele regionu, tak pro jeho návštěvníky. Je potřeba vytvořit systém ekologické stability krajiny, snažit se minimalizovat negativní dopady lidské činnosti na kvalitu ŽP. V této oblasti také hodně chybí osvěta a propagace vhodných způsobů. Opatření Zkvalitňování systému třídění odpadů je zaměřena na efektivní zpracování a eliminaci negativních jevů spojených se zvýšenou produkcí odpadů. Zkvalitnění odpadového hospodářství je možné dosáhnout racionalizací systému využití skládek odpadů (nebezpečný, komunální i ostatní odpad) v souladu s plánem likvidace pevných komunálních odpadů pro veškerý vytvářený odpad z regionu - s možností rozšíření kategorií skládkovaných druhů komunálních i ostatních druhů odpadů a zajištění ekologické likvidace 20

21 odpadů v souladu se zákonem o odpadech číslo 125/1997 Sb. ve znění novel a nařízení vlády. Poslední opatření v rámci této priority řeší problematiku snižování energetické náročnosti budov, především veřejně využívaných. 7. Priorita: Vytvoření a udržení efektivního systému partnerství Cíle priority: Naplněním opatření této priority bude dosaženo efektivního systému partnerství v regionu, který vychází z principů metody LEADER, tj. zdola nahoru. Cíle jednotlivých opatření je směřován především na propagaci a osvětě této metody a programu LEADER, kterým se financuje rozvoj venkovských oblastí a jenž je založený na iniciativě místních subjektů. Nezanedbatelnou součástí této priority je také podpora interního managementu a stabilizace partnerské sítě v území, jež bude motivovat a podporovat místní subjekty tak, aby uvažovaly o dlouhodobých perspektivách regionu. 8. Podpora projektů spolupráce na území MAS Horní Pomoraví Cíle priority: Partnerstvím se rozumí spolupráce, která přináší jednotlivým spolupracujícím subjektům užitek (jisté výhody), které jsou jasně vymezeny a jsou účinná. Partnerství je podloženo dlouhodobým smluvním vztahem, či formalizovaným vymezením dlouhodobých konzultací nebo vzájemně poskytovaných služeb. Někdy je možné vnímat pod pojmem partnerství i běžnou neformalizovanou formu spolupráce, která však přináší přidanou hodnotu. Cílem priority Podpora projektů spolupráce na území MAS Horní Pomoraví je proto, na základě program LEADER vybudovat na principech veřejno - soukromého partnerství, společné a tématicky specifické integrované rozvojové strategii venkovského regionů, na inovačních projektech, spolupráci mezi MAS založenou na aktivitách zdola-nahoru. V opatřeních jsou stanoveny aktivity, které napomáhají řešit problémy při přípravě společných projektů, jako jsou např. Jak nalézt vhodného partnera, jak sdílet rovnoměrně práci mezi partnery, jak vytvořit adekvátní rozpočet, jak vyhodnocovat společné projekty spolupráce. 21

22 3. Podněty a strategie územního rozvoje 3.1 SWOT analýza oblasti Horního Pomoraví Analýza byla sestavena v průběhu veřejného projednávání, účastnili se jí zástupci všech tří sektorů, různých věkových skupin a obyvatelstvo s rozlišným stupněm vzdělání. SWOT analýza je subjektivním vyjádřením názorů zúčastněných. Tabulka č.8 SWOT analýza Horní Pomoraví Silné stránky Slabé stránky - Nízká zátěž intenzivní dopravou - Špatná dopravní infrastruktura existence pouze silnic a komunikací nižších tříd - Kolštejnský okruh (závod historických motocyklů) - Nedostatečné služby v cestovním ruchu - Existence Pivovaru Holba - Nedostatek sportovních areálů - F. Schubert osobnost regionu - Nekvalitní dopravní obslužnost - Aktivní spolky v regionu (fotbal, hasiči) - Vysoká nezaměstnanost - Vysoký podíl ekologicky hospodařících zemědělců - Neexistence podpory vytváření nových pracovních příležitostí - Existence chráněných přírodních lokalit a výtvorů - Nedostatek aktivit pro trávení volného času - Existence Nadace F. Schuberta - Slabá technická infrastruktura - Tradiční kulturní a společenské akce - Nízká úroveň vzdělanosti (Hanušovický jarmark, Anenská pouť, pouť Vysoká a Svatá Trojice, Dny otevřených dveří Pivovaru Holba, Bioslavnosti) - Tradiční sportovní akce - Region není cílovým místem - Existence hraničního přechodu Staré Město Nowa Morava - Nedostatek ubytovacích kapacit - Naučná stezka Pasák - Úbytek obyvatelstva - Významné kulturní a historické památky v regionu (město Branná, pohraniční opevnění, kostel Kopřivná, kaple Pekařov výroba varhan) - Nedostatečná nabídka doplňkových zájmových aktivit a atrakcí - Kvalitní turistické značení - Nedostatečné kulturní vyžití - Kvalitní životní prostředí - Nevyužívání místních atraktivit - Krásná příroda a krajina - Špatné podmínky k podnikání - Příležitosti rozvoje - Ohrožení rozvoje - Potencionál zajímavých míst - atraktivit - Změny v legislativě - Neznečištěný vzduch - Změna klimatických podmínek - Bohatá flora a fauna - Vyhrocení mezilidských vztahů - Potencionál pro rozšíření nabídky sezónních sportů a aktivit turistika, lyže, voda rybaření - Využití tradic a zajímavostí regionu čarodějnické procesy (Kopřivná), kácení májek (Hynčice) - Byrokracie 22

23 3.2 Zásadní podněty rozvoje území Zásadním podnětem pro rozvoj území bylo založení místní akční skupiny a zahájení spolupráce tradičně rozdělených sektorů. Nasměrování rozvoje území bylo utvářeno na veřejných projednáváních v rámci tvorby strategie (součástí bylo zpracování Analytické části situační analýza, SWOT analýza; návrhové části vize, priority, opatření; implementační části), z nichž vzešly konkrétní vytipované podněty rozvoje území: 1. Podpora zemědělství a zpracování regionálních výrobků 2. Udržení obyvatel v regionu utváření kvalitního životního prostředí v obcích 3. Využití obnovitelných zdrojů energie 4. Rozvoj cestovního ruchu a volnočasových aktivit 5. Rozvoj partnerství místních subjektů Tyto podněty jsou zapracovány do priorit strategie 3.3 Představení základní strategie záměru Cílem realizace záměru je: a) podpora zemědělství s důrazem na ekologické hospodaření rozvoj a modernizace farem, pořízení strojového či technologického vybavení. Zvýšení konkurenceschopnosti těchto subjektů vede ke zlepšení ekonomického prostředí na venkově a k trvale udržitelnému rozvoji a stabilizaci venkovských oblastí. Tato část záměru naplňuje prioritu 4 strategie a podílí se na naplnění vize regionu. b) rozvoj sportovních a volnočasových aktivit, kvalitní život a kulturní vyžití podpora neziskových subjektů, které se na venkově zásadně podílí na organizaci různých sportovních a společenských akcí. Vytváří tak prostor pro kulturní vyžití obyvatel regionu, kvalitní trávení volného času dětí a mohou být také zásadními z hlediska přilákání návštěvníků, turistů. Záměrem je vybavení objektů, areálů pro sportovní a kulturní aktivity, což odráží priority 3 s 5 strategie a svým naplněním se i tento záměr podílí na realizaci vize regionu. c) zlepšení kvality života v obcích podpora projektů zaměřených na zlepšení vzhledu obcí a jejich technického zázemí. Dosažení tohoto záměru přispívá k celkově pozitivnímu vnímání života obyvatel na venkově a odvrácení odlivu lidí z venkova do měst. Záměr také pozitivně stimuluje rozvoj cestovního ruchu. Zlepšení kvality života v obcích je součástí priority č. 5 Cílem realizace záměru je tedy přispět k dosažení trvalého hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel regionu prostřednictvím rozvoje ekonomických aktivit s důrazem na diverzifikaci zemědělských činností a tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku, na zlepšení kvality infrastruktury a životního prostředí, na všeobecný rozvoj lidských zdrojů a na prohlubování sociální integrace 23

24 3.4 Vymezení konkrétních priorit a cílů a způsobů jejich dosažení Záměr: zlepšení kvality života ve venkovských oblastech Priority: 3. Priorita: Rozvoj turistiky, sportovních aktivit a dalších doprovodných aktivit 4. Priorita: Podpora zemědělství a zpracování regionálních výrobků 5.Priorita: Udržení obyvatel zkvalitnění bydlení, rozvoj pracovních příležitostí, kvalitní život a kulturní vyžití + horizontální priorita: 7. Priorita: Vytvoření a udržení efektivního systému partnerství Cíle: 1. rozvoj sportovního a společenského života v obcích, cílem je vybavení objektů, areálů pro sportovní a kulturní aktivity 2. rozvoj a modernizace zemědělství, pořízení strojového či technologického vybavení. Zvýšení konkurenceschopnosti těchto subjektů vede ke zlepšení ekonomického prostředí na venkově a k trvale udržitelnému rozvoji a stabilizaci venkovských oblastí 3. podpora projektů zaměřených na zlepšení vzhledu obcí a jejich technického zázemí. Dosažení tohoto záměru přispívá k celkově pozitivnímu vnímání života obyvatel na venkově a odvrácení odlivu lidí z venkova do měst. Záměr také pozitivně stimuluje rozvoj cestovního ruchu Způsoby dosažení cílů: Cíle budou dosaženy podporou konkrétních projektů předložených MAS; nastavením vhodných výběrových kritérií pro předkládané projekty. 24

25 4. Popis záměru financovaného v rámci Programu LEADER ČR 4.1 Téma předkládaného Záměru v Programu LEADER ČR 2007 Programový výbor Místní akční skupiny Horní Pomoraví na svém zasedání dne 26. června 2006 vybral téma č. 1: Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, které bylo schváleno plénem MAS Téma 1 Zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů Udržení a rozvoj kvalitního životního prostředí a služeb jsou nezbytné podmínky pro život venkovských oblastí. Ve své podstatě také posilují atraktivitu těchto oblastí. Projekty 1, které by mohly být v tomto rámci vykonány, jsou např.: (aktivita 1) obnova nebo nová výstavba nebo strojové a technologické vybavení objektů služeb pro rozvoj zemědělství, podnikání a život obyvatelstva, obnova vesnické zástavby, zlepšení její estetické úrovně, obnova nebo nová výstavba základního občanského vybavení (školská, zdravotnická, sociální, kulturní, pokud jejich podpora není v dané obci dostupná), obnova veřejných prostranství v obcích, obnova místních komunikací, včetně nezbytné infrastruktury (v malém rozsahu), investiční vybavení a služby k pořádání společenských a kulturních akcí, obnova významných budov a jejich využití jako společenských a informačních center, pořizování informačních systémů (včetně krizového řízení), informační technologie 1 Projektem mohou být akce stavební povahy vyžadující projektovou dokumentaci, ale i akce jiné např. na pořízení hmotného či nehmotného majetku. 25

26 5. Prokázání pilotní a inovační povahy záměru 5.1 Ekochování jako most mezi projekty záměru Předkládaný záměr má pilotní charakter v rámci Leaderu ČR jak na území Olomouckého kraje, tak i v celé ČR. Jedinečnost a inovace záměru je způsobena podporou projektů zaměřených na zdravý životní styl, na odpovědný přístup k lidskému životu k ekologické rovnováze s důrazem na vyčerpatelnost zdrojů. Nosnou myšlenkou integrované strategie regionu je EKOCHOVÁNÍ. Odpovědný přístup k přírodě vychází z charakteru území místní akční skupiny. Území je součástí chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Veškerá lidská činnost v tomto území může mít negativní následky, proto je vhodné tyto zásahy do přírody regulovat. Základní omezení je dáno zákonnými normami, ale uvědomělý přístup obyvatel a návštěvníků regionu znamená změnu v myšlení lidí, čehož lze dosáhnout neustálým působením a pozitivními příklady. Obrázek č.9 Schéma Záměru MAS Horní Pomoraví o.p.s. Ekonomické cíle Sociální a zdravotní cíle Ekologické chování Ekologické cíle 26

27 5.2 Nové metody využití stávajícího potenciálu vzájemnou kombinací využívání lidských a finančních zdrojů Pro realizaci výše uvedeného záměrů a vyhledávání nových možností rozvoje mikroregionu byl už před rokem vytvořena Místní akční skupina. V této skupině společně rozhodují o rozvoji a aktivitách mikroregionu zástupci samosprávy, neziskových organizací a podnikatelé. Velmi důležité je výrazné zapojení občanů mikroregionu do rozhodovacích procesů a využití potenciálu občanů a škol. Tím je dosaženo maximální využití celého potenciálu mikroregionu. Uvedené složení místní akční skupiny dává předpoklad také ke sdružování finančnících prostředků soukromého a veřejného sektoru k realizaci rozvojových projektů. Tento model po ověření v praxi bude sloužit pro další celky (mikroregiony apod.) 5.3 Kombinace a propojení mezi ekonomickými odvětvími tradičně od sebe oddělenými Spolupráce v rámci místní akční skupiny není spatřována pouze v přípravě společné strategie, ale díky těmto setkáváním a společné práci dochází také k synergickému efektu spolupráce na realizaci jednotlivých akcích či konkrétních projektech. Naplněním cílů priority 3: Rozvoj turistiky, sportovních aktivit a dalších doprovodných aktivit - dojde k dalšímu rozvoji kulturního a společenského obcí, možnosti propojení zdrojů lidských, finančních i materiálních neziskového sektoru, obcí a podnikatelského sektoru Naplněním cílů priority 4. Podpora zemědělství a zpracování regionálních výrobků - dojde k diverzifikaci zemědělských činností a další specializaci na regionální ekologickou produkce - dojde k propojení ekonomických sektorů především zemědělství a sektoru služeb a obchodu. Spojení těchto obou sektorů a vzájemné vazby umožní operativní reagování na požadavky trhu a přizpůsobovat tak zaměření zemědělské výroby. 5.P riorita: Udržení obyvatel zkvalitnění bydlení, rozvoj pracovních příležitostí, kvalitní život a kulturní vyžití - dojde k rozšíření nabídky trávení volného času na venkově. Toto opatření společně z propagací přispěje ke zlepšení ekonomické situace regionu a k vytvoření nových pracovních míst. 5.4 Netradiční způsoby řízení a zapojení místního obyvatelstva v rozhodovacím procesu a realizaci projektu Složení Místní akční skupiny ze zástupců všech složek obyvatelstva přispívá k širšímu zapojení obyvatel regionu do rozhodovacích procesů. Probíhající dotazníkové šetření, ankety v terénu i za využití webových stránek umožňují získání dalších projektových námětů a podporu co nejširšího okruhu obyvatel. 27

28 MAS Horní Pomoraví vytváří katalog projektových námětů, který je pravidelně aktualizován. Katalog obsahuje všechny rozvojové projekty a myšlenky vzniklé na veřejných setkáních. Na jeho základě upravuje Programový výbor znění záměru MAS na další období. 6. Rozčlenění záměru podle opatření Ústřední téma Záměru: V harmonii s přírodou Členění Záměru do Opatření: I. Obnova veřejných prostranství v obcích II. Nákup zemědělské techniky III. Festivaly, jarmary a sportovní klání jsou v Horním Pomoraví k mání Odpovědný přístup k přírodě vychází z charakteru území místní akční skupiny. Území je součástí chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Veškerá lidská činnost v tomto území může mít negativní následky, proto je vhodné tyto zásahy do přírody regulovat. Základní omezení je dáno zákonnými normami, ale uvědomělý přístup obyvatel a návštěvníků regionu znamená změnu v myšlení lidí, čehož lze dosáhnout neustálým působením a pozitivními příklady. Cílem realizace záměru je přispět k naplnění vize regionu Region zdravého životního stylu Bioregion podporující ekologické hospodaření s dostatkem pracovních příležitostí a zajištěným technickým vybavením obcí. Zatraktivnit území nejen pro jeho obyvatele díky příjemnému prostředí v jednotlivých obcích, ale i pro návštěvníky svou širokou nabídkou služeb v oblasti cestovního ruchu a volnočasových aktivit. K duševní pohodě jeho obyvatel přispět nabídkou zajímavých společenských, kulturních a sportovních akcí. Doložena Příloha č.3a : Formulář záměru MAS v sekci Přílohy Doložena příloha č. 3b: Finanční formulář opatření č.1 Doložena příloha č. 3b: Finanční formulář opatření č.2 Doložena příloha č. 3b: Finanční formulář opatření č.3 28

29 7. Popis realizace partnerství 7.1 Partneři podílející se na zpracování Záměru MAS a způsob zpracování záměru Komunitní zpracování: Z výsledků pracovních setkání a tvorby Integrované rozvojové strategie zpracovala Místní akční skupina programový Záměr MAS Horní Pomoraví o.p.s., na konkretizaci Záměru dle vyhlášených pravidel se podíleli zástupci: 1. Programového výboru 2. Výběrová komise 3. Management MAS Seznam partnerů podílejících podílejících se na zpracování Integrované rozvojové strategie a záměru MAS Tabulka č.9 Zástupci podnikatelů v MAS Horní Pomoraví o.p.s. Příjmení Název firmy IČ Adresa Halenková OSVČ Janského 2237/53,Praha 5,Stodůlky,15500 Hutař, ing. PRO-BIO s.r.o Lipová 40,Staré Mě sto,78832 Matěj, ing. AGRISEN s.r.o nám.osvobození 359,Staré Město,78832 Jokl OSVČ Na Vyhlídce 357,Hanušovice,78833 Köhler SHR Malá Morava 74,Hanušovice,78833 Winter MARWIN,v.o.s Hynčice nad Moravou 49,Hanušovice,78833 Kreller SHR Jindřichov 74,78833 Mazák,ing. SHR Komňátka 81,Bohdíkov,78964 Blažek Kameníček, a.s Hostice 150,Ruda nad Moravou,78963 Mrázek SHR Vysoké Žibřidovice 41,Hanušovice,78833 Skřivánková SHR Branná 105,78825 Koudelka OSVČ Vikantice 120,Branná,78825 Procházka OSVČ Branná 196,78825 Mika OSVČ Nová Seninka 79,Staré Město,78823 Vokurka VOBUS v.o.s Hlavní 92,Hanušovice,78833 Jandrtová SHR Habartická 31,Hanušovice,78833 Langer OSVČ Branná 88,78825 Svoboda BTL-Below The Lines Helichova 458/1,Praha 1,Malá Strana,11800 Pur Všeob.rozvoj.spol Nemocniční 53,Šumperk,78701 Svoboda Dřevostav ul.hynčická,hanušovice,78833 Velký SHR Vikantice 60,Branná,78825 Mika Nová Seninka 79,Staré Město,78832 Mazák,ing. Komňátka 81,Bohdíkov,

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví 2. jednání místních aktérů PŘÍPRAVY INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS Horní Pomoraví pro období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví SWOT analýza MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice Zpracováno v rámci roku 2014 SWOT analýza

Více

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Pozn. zvýrazněná hesla získala preferenční hlasy (počet) jako důležitá S Silné stránky Příroda, ŽP, environmentální výchova (EVVO) životní prostředí,

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí Zápis z II. jednání Pracovní skupiny Životní prostředí Spálené Poříčí, 2.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na prvním setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy v oblasti kvality života

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Aktuální verze leden 2015 Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku a rozvojový

Více

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 -

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 - Výroèní zpráva MAS Horní Pomoraví o.p.s. 2007 Obsah: 1. Úvod - 3-1.1 Vznik společnosti - 3-2. Organizační struktura společnosti - 6-2.1 Přehled orgánů společnosti - 6-2.1.1 Správní rada - 6-2.1.2 Dozorčí

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Zemědělství Spálené Poříčí, 9.6. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy zemědělských podnikatelů na území působnosti

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ VÝZVA č. 01/08/MAS NJ Místní akční skupina Nízký Jeseník, o.s. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA PROJEKTY PRO ROK 2008 na realizaci Strategického plánu Leader 2007 2013 v rámci Programu

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření

II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření Výtah Strategie rozvoje svazku obcí Netolicko Prioritní oblasti, cíle, opatření (zpracovatel BESI a.s., 2005) II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření Cíl 1.1: Zlepšit stav technické infrastruktury

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více