Zásady pronajímání bytů ve vlastnictví města Žlutice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásady pronajímání bytů ve vlastnictví města Žlutice"

Transkript

1 Zásady pronajímání bytů ve vlastnictví města Žlutice Rada města Žlutice v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila tyto Zásady pronájmů bytů ve vlastnictví města Žlutice: Zásady upravují základní podmínky pronájmů bytů ve vlastnictví města Žlutice (dále jen byty). Dále tyto zásady stanovují postup orgánů města v oblasti rozhodování o uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Žlutice. Uvedené zásady dále upravují způsob podávání žádostí o pronájem bytů ve vlastnictví města Žlutice, náležitosti těchto žádostí a podmínky uzavírání nájemních smluv. Volné byty vyčleněné prohlášením vlastníka jako bytové jednotky v domech, kde byl zahájen prodej jednotek, se zpravidla nepronajímají, ale nabízejí se do prodeje na základě výběrového řízení, v případě, že orgány města nerozhodnou jinak. Volné byty v domě s pečovatelskou službou (DPS), se pronajímají v souladu s Pravidly pro pronajímání bytů v DPS Žlutice schválenými Radou města Žlutice dne 19. září 2011 usnesením RM/2011/37/6. Článek I Podmínky pronájmu bytů Podmínkou pro pronájem bytu ve vlastnictví města Žlutice je především úplné, správné a pravdivé vyplnění žádosti na předepsaném formuláři, splnění všech předepsaných podmínek a zaplacení vratné kauce ve výši trojnásobku holého nájemného před podáním žádosti o pronájem konkrétního bytu na účet bytového hospodářství číslo /0600. V případě, že bude žadateli schválen radou města pronájem bytu a on byt odmítne, bude mu z kauce odečten manipulační poplatek ve výši 1000,-Kč. V případě podání více žádostí o pronájem více bytů se kauce skládá pouze jednou. Článek II Postup při pronajímání bytů 1. Nabídka bytů určených k pronájmu bude po schválení Radou města Žlutice vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Žlutice zpravidla minimálně po dobu 15 dnů (doba pro zveřejnění může být v odůvodněných případech zkrácena nebo prodloužena), dále po stejnou dobu bude nabídka zveřejněna na internetových stránkách města a dále bude dle možností zveřejněna ve Žlutickém zpravodaji, v jiných tiskovinách a případně i na vhodných realitních portálech. 2. Zájemce o pronájem nabízeného bytu je povinen předat do doby stanovené v nabídce žádost o pronájem bytu na stanoveném tiskopise (příloha 1 těchto zásad) a požadované doklady v zalepené obálce s výrazným označením Pronájem bytu (zde uvést konkrétní číslo a adresu bytu) a uvedením jména, kontaktní adresy a telefonu zájemce do podatelny Městského úřadu Žlutice.

2 3. Městský úřad Žlutice následně prověří zájemce, zda nejsou dlužníkem po splatnosti ve vztahu k městu Žlutice a jeho organizacím nebo obchodním společnostem, a dále nejsou evidováni jako dlužníci po splatnosti ve veřejně přístupných registrech dlužníků. Městský úřad Žlutice si také vyhrazuje právo prověřit pravdivost vyplněných údajů a referencí z dosavadního bydliště žadatele. 4. Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky bez udání důvodu odmítnout a dané kolo pronájmu bytů v jeho vlastnictví v plném rozsahu zrušit nebo opakovat. 5. Zájemce o pronájem bytu nabízeného ve výběrovém řízení je povinen pro jeho zařazení do posouzení Radou města Žlutice beze zbytku splnit tyto podmínky a kritéria: a) Zájemce je občanem státu Evropské unie. O zařazení do výběrového řízení občanů jiných států, kteří musí předložit spolu se žádostmi průkaz o povolení k trvalému pobytu cizince, rozhoduje Rada města Žlutice. b) Zájemce je zletilý a způsobilý k právním úkonům. c) Zájemce není dlužníkem po splatnosti ve vztahu k městu Žlutice a jeho organizacím nebo obchodním společnostem, a dále není evidován jako dlužník po splatnosti ve veřejně přístupných registrech dlužníků, d) Zájemce nedostal v minulosti výpověď z bytu z důvodů neplacení nájemného nebo hrubého porušování nájemní smlouvy, nebydlel v bytě města Žlutice bez písemného souhlasu pronajímatele, e) Zájemce a jeho manžel/ka jsou povinni spolu se žádostí doložit pracovní smlouvu nebo doklad o zdroji příjmů (např. výměr důchodu, daňové přiznání, atd.) za období posledních 6 měsíců. Výše příjmů musí být zárukou pro hrazení předpokládané výše nájemného a záloh na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, o který má zájem; přiznaný příspěvek a doplatek na bydlení se nepovažuje za zdroj příjmů. f) Na žádosti o pronájem bytu doloží údaje o předešlém pronajímateli s případným jeho vyjádřením o dodržování předcházející nájemní smlouvy v případě, že v předešlém období byl nájemcem bytu. g) Před podáním žádosti o pronájem konkrétního bytu složit na účet bytového hospodářství číslo /0600 trojnásobek holého nájemného. Neúspěšným zájemcům bude finanční jistina vrácena do 14 dnů ode dne rozhodnutí Rady města Žlutice o pronájmu příslušného bytu. h) Na žádosti o pronájem bytu je povinen předložit seznam osob s uvedením jména, příjmení a dat narození všech budoucích uživatelů bytu. Počet osob pro užívání bytu musí být přiměřený velikosti bytu a nebránit tomu, aby všechny osoby mohly řádně užívat byt a žít v hygienicky vyhovujících podmínkách. Na jednoho člena domácnosti včetně žadatele se zpravidla stanovuje minimální hygienická plocha obytné plochy bytu mimo kuchyně ve výši 8 m 2, která nesmí být bez souhlasu pronajímatele po celou dobu nájemního vztahu překročena. O výjimkách z této plochy může rozhodnout Rada města Žlutice. i) Akceptovat a vzít na vědomí po provedené fyzické prohlídce nabízeného bytu jeho stavebně technický stav a stav jeho zařizovacích předmětů.

3 j) V podané žádosti dát výslovný souhlas, aby Město Žlutice shromažďovalo a zpracovávalo osobní údaje týkající se jeho osoby a osob uvedených v této žádosti, ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 6. Všechny výše uvedené podmínky se vztahují i na společně žádající osoby a pro ostatní osoby uvedené v žádosti, které by společně obývaly byt ve vlastnictví města Žlutice. 7. Nabídka na pronájem bytu ve výběrovém řízení se vyřadí v níže uvedených případech: a) Při zjištění, že žadatel uvedl v žádosti o byt nepravdivé údaje. b) Při zjištění, že žadatel bydlí v obecním bytě bez souhlasu města. c) Při zjištění, že žadatel nebo některá ze společně žádajících osob se stali dlužníkem po splatnosti ve vztahu k městu Žlutice a jeho organizacím nebo obchodním společnostem nebo obci svého aktuálního trvalého obytu nebo jsou evidováni jako dlužníci po splatnosti ve veřejně přístupných registrech dlužníků. d) Při zjištění, že žadatel nebo některá ze společně žádajících osob neplní řádně své rodičovské povinnosti, tj. zejména byla Komisí pro sociálně-právní ochranu dětí Městského úřadu Žlutice v uplynulých 24 měsících projednávána neomluvená absence nezletilých dětí ve škole. e) Při zjištění, že žadatel nebo některá ze společně žádajících osob byla Komisí k projednávání přestupků Města Žlutice v uplynulých 24 měsících uznáni vinnými ze spáchání přestupku. f) Při zjištění, že žadatel nebo některá ze společně žádajících osob bezdůvodně odmítli vykonávat veřejnou službu nebo veřejně prospěšné práce, přestože k tomu byli vyzváni. g) Při zjištění, že žadatel nebo některá ze společně žádajících osob v uplynulých 12 měsících bezdůvodně odmítli uzavřít nájemní smlouvu na byt ve vlastnictví Města Žlutice, přestože k tomu byli vyzváni. 8. V případě, že zájemcem o pronájem městského bytu bude současný nájemce jiného městského bytu, který se zaváže byt vyklidit a předat ve stavu způsobilém k řádnému užívání novým nájemcem (výměna bytů nebo uvolnění dosavadního městského bytu v domě určeném k privatizaci), může Rada města Žlutice k této skutečnosti přihlédnout při výběru nájemce. 9. Nájemní smlouvu uzavírá s vybraným nájemcem správce městských bytů zpravidla na dobu určitou jednoho roku. Doba nájmu sjednaná na dobu určitou, může být opakovaně správcem městských bytů prodlužována pouze za předpokladu, že v uplynulém období nebyla nájemní smlouva porušována a že nebyly vznášeny oprávněné stížnosti na všechny uživatele bytu. V případě, že nájemní smlouvu uzavřenou na dobu určitou jednoho roku nájemce a osoby s ním v bytě bydlící po dobu tří po sobě následujících let neporuší a řádně si plní své povinnosti, může takový nájemce požádat Radu města Žlutice o změnu doby nájmu určité na dobu nájmu neurčitou. Nájemní smlouvu je povinen vybraný nájemce uzavřít nejpozději do 14 dnů ode dne vyzvání pronajímatelem k jejímu uzavření. V případě, že nájemce bez vážných důvodů, které je povinen neprodleně sdělit pronajímateli, nájemní smlouvu

4 do uvedeného termínu neuzavře, bude nájemce z nabídky na pronájem bytu vyřazen a na jeho místo nastoupí další žadatel podle stanoveného pořadí. 10. Pronajímatel je oprávněn použít kauci k úhradě pohledávek na nájemném a k úhradě za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu nebo k úhradě jiných dluhů nájemce v souvislosti s nájmem. Nájemce je povinen po písemné výzvě pronajímatele doplnit peněžní prostředky na původní výši kauce, pokud pronajímatel tyto peněžní prostředky oprávněně čerpal, a to do jednoho měsíce ode dne odeslaní výzvy pronajímatelem. Po ukončení nájmu bytu vrátí pronajímatel nájemci nevyčerpané peněžní prostředky s příslušenstvím, a to nejdéle do jednoho měsíce ode dne, kdy nájemce byt vyklidil a předal pronajímateli ve stavu umožňujícím jeho řádné užívání novým nájemcem. Na vyplacení peněžních prostředků má jinak právo strana, které svědčí rozhodnutí soudu nebo jiného veřejného úřadu se stejnými účinky. 11. Rada města Žlutice může v odůvodněných případech rozhodnout, že pronájem bytu bude proveden jiným způsobem. V tomto případě budou stanoveny podmínky a kritéria pro takto prováděné výběrové řízení individuálně. Článek III Pronájem sociálního bytu 1. Sociálním bytem se pro účely těchto zásad rozumí následující byty: byt číslo 1 na adrese Žlutice, Hradební 46 byt číslo 1 na adrese Žlutice, Hradební 51 byt číslo 4 na adrese Žlutice, Dukelských hrdinů 98 byt číslo 5 na adrese Žlutice, Hradební 296 Uvedené byty mohou být pronajaty žadatelům, kteří splňují požadavky a kritéria uvedené v tomto článku. Rada města Žlutice může v případě většího počtu volných bytů rozhodnout o uplatnění přístupu pro pronájem sociálního bytu také u dalších městských bytů. 2. Do výběrového řízení na pronájem sociálního bytu se zařadí žádost zletilého občana ČR, který je v plném rozsahu způsobilý nabývat práv a povinností, jestliže: a) trvale bydlí ve Žluticích nepřetržitě nejméně po dobu tří let, b) není nájemcem jiného obecního bytu nebo vlastníkem bytu nebo nemovitosti určené k bydlení, vyhovuje-li uspokojení jeho bytových potřeb, v minulosti nekoupil od města byt nebo podíl na nemovitosti určené k bydlení, který vyhovuje nebo vyhovoval k uspokojení jeho bytových potřeb, nedostal v minulosti výpověď z bytu z důvodů neplacení nájemného nebo hrubého porušování nájemní smlouvy, nebydlel v bytě města Žlutice bez písemného souhlasu pronajímatele, c) není dlužníkem po splatnosti ve vztahu k městu Žlutice a jeho organizacím nebo obchodním společnostem, a dále není evidován jako dlužník po splatnosti ve veřejně přístupných registrech dlužníků, d) neodmítl nebo nepřerušil bezdůvodně výkon veřejné služby nebo veřejně prospěšných prací, pokud je příjemcem sociálních dávek a byl k uvedeným činnostem vyzván městem Žlutice nebo jiným subjektem

5 3. Druh nebo družka se do žádosti započítávají v případě, že mají spolu ve společné péči vlastní dítě (děti). Všechny výše uvedené podmínky se vztahují i na společně žádající osoby a pro ostatní osoby uvedené v žádosti, které by společně obývaly sociální byt. Při posuzování podmínek podle písmena b) (aktuální bytová situace) se přiměřeně zohlední také bytová situace rodičů a dětí žadatele. 4. Žádost o pronájem sociálního bytu podává žadatel písemně na předepsaném tiskopisu (příloha 1 těchto zásad) do podatelny Městského úřadu Žlutice. Městský úřad Žlutice žádost zaeviduje, pokud jsou splněny všechny výše uvedené podmínky. 5. Evidovaná žádost zařazená do výběrového řízení na pronájem sociálních bytů se vyřadí v níže uvedených případech: a) Při zjištění, že žadatel uvedl v žádosti o byt nepravdivé údaje. b) Při zjištění, že žadatel bydlí v obecním bytě bez souhlasu města. c) Při zjištění, že žadatel je nájemcem obecního bytu nebo vlastníkem bytu, který vyhovuje jeho bytovým potřebám. Toto ustanovení se přiměřeně použije i v případě rodičů a dětí žadatele. d) Při zjištění, že žadatel nebo některá ze společně žádajících osob se stali dlužníkem po splatnosti ve vztahu k městu Žlutice a jeho organizacím nebo obchodním společnostem nebo obci svého aktuálního trvalého obytu nebo jsou evidováni jako dlužníci po splatnosti ve veřejně přístupných registrech dlužníků. e) Při zjištění, že žadatel nebo některá ze společně žádajících osob neplní řádně své rodičovské povinnosti, tj. zejména byla Komisí pro sociálně-právní ochranu dětí Městského úřadu Žlutice v uplynulých 24 měsících projednávána neomluvená absence nezletilých dětí ve škole. f) Při zjištění, že žadatel nebo některá ze společně žádajících osob byla Komisí k projednávání přestupků Města Žlutice v uplynulých 24 měsících uznáni vinnými ze spáchání přestupku. g) Při zjištění, že žadatel nebo některá ze společně žádajících osob bezdůvodně odmítli vykonávat veřejnou službu nebo veřejně prospěšné práce, přestože k tomu byli vyzváni. h) Při zjištění, že žadatel nebo některá ze společně žádajících osob v uplynulých 12 měsících bezdůvodně odmítli uzavřít nájemní smlouvu na byt ve vlastnictví Města Žlutice, přestože k tomu byli vyzváni. 6. Na pronájem sociálního bytu jsou zpravidla určeny byty s podlahovou plochou do 70 m 2 v horším technickém stavu. Na žádosti o pronájem bytu je povinen předložit seznam osob s uvedením jména, příjmení a dat narození všech budoucích uživatelů bytu. Počet osob pro užívání bytu musí být přiměřený velikosti bytu a nebránit tomu, aby všechny osoby mohly řádně užívat byt a žít v hygienicky vyhovujících podmínkách. Na jednoho člena domácnosti včetně žadatele se zpravidla stanovuje minimální hygienická plocha obytné plochy bytu mimo kuchyně ve výši 6 m 2, která nesmí být bez souhlasu pronajímatele po celou dobu nájemního vztahu překročena. O výjimkách z této plochy a velikosti pronajímaného bytu může rozhodnout Rada města Žlutice.

6 7. Nájemní smlouvu k sociálnímu bytu uzavírá správce městských bytů zpravidla nejprve na dobu určitou o délce tří měsíců, nejdéle však na dobu určitou jednoho roku. Doba nájmu sjednaná na dobu určitou může být opakovaně prodlužována pouze za předpokladu, že v uplynulém období nebyla nájemní smlouva porušována a že nebyly vznášeny oprávněné stížnosti na kteréhokoli uživatele sociálního bytu. Nájemní smlouvu je povinen vybraný nájemce uzavřít nejpozději do 14 dnů ode dne vyzvání pronajímatelem k jejímu uzavření. V případě, že nájemce bez vážných důvodů, které je povinen neprodleně sdělit pronajímateli, nájemní smlouvu do uvedeného termínu neuzavře, bude tento nájemce z nabídky na pronájem bytu vyřazen a na jeho místo nastoupí další žadatel podle stanoveného pořadí. Článek IV Další způsoby pronájmu bytu 1. Žádosti o pronájem bytů v obecním zájmu, bytů služebních nebo bytů ve zvláštním režimu shromažďuje Městský úřad Žlutice. 2. Rada města Žlutice po projednání rozhodne podle potřeb města a z hlediska obecního zájmu o pronájmu bytu a stanoví podmínky nájmu včetně jeho ukončení. 3. Nájemní smlouva se uzavírá zpravidla na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení doby nájmu za podmínky trvání důvodů takto pronajatého bytu. Nájemní smlouva se stávajícími nájemci jiných městských bytů, které budou uvolněny z důvodu výměny bytu nebo privatizace bytového domu, se uzavírá za smluvní nájemné ve výši nájemného sjednaného u předchozího nájemního vztahu a na stejnou dobu sjednanou u předchozího nájemního vztahu. 4. V naléhavých a mimořádných případech (např. po rozhodnutí stavebního úřadu o vyklizení stavby z důvodu její závadnosti a možnému ohrožení života, zdraví a majetku; po živelných katastrofách a nahodilých destruktivních událostech) rozhodne o pronájmu konkrétního bytu neprodleně na nejbližším jednání Rada města Žlutice. 5. V případech pronájmu bytu ve stavu nezpůsobilém pro řádné užívání nebo v případech pronájmu bytu s nutnými opravami nebo v jiných individuálních případech, kdy Rada města Žlutice posoudí účelnost provedení oprav nájemcem, se postupuje podle platné legislativy individuálně a souhlas s provedením oprav musí být vyjádřen v uzavírané nájemní smlouvě nebo dodatkem k nájemní smlouvě s přesným vymezením rozsahu prováděných oprav a úprav, všech práv a povinností z toho plynoucích, zejména výši a způsob úhrady nákladů na provedení oprav nebo úprav. 6. Nájemní smlouva k bytům pronajímaným dle Článku IV se uzavírá zpravidla nejdéle na dobu určitou jednoho roku. Doba pronájmu bude zpravidla opakovaně prodlužována pouze za předpokladu, že v uplynulém období nebyla porušována nájemní smlouva a trvá důvod pronájmu bytu. Článek V Nájemní smlouva

7 1. Nájemní smlouvy k bytům vyhotovuje na základě uzavřené mandátní smlouvy správce městských nemovitostí, kterým je společnost Technické služby Žlutice, v rozsahu vzorových nájemních smluv odsouhlasených právním zástupcem města. Nájemní smlouvy se zpracovávají ve třech vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží nájemce, 1 vyhotovení obdrží správce městských nemovitostí a 1 vyhotovení je předáno Městskému úřadu Žlutice a založeno do centrálního registru smluv. Toto ustanovení se vztahuje i na případné dodatky ke smlouvám uzavřené v průběhu trvání nájemního vztahu. 2. V nájemní smlouvě si mimo jiné město Žlutice vyhrazuje souhlas s přijetím každé další osoby do bytu. V případě, že nájemce souhlas města Žlutice neobdrží a do bytu, který má v pronájmu, přijme další osobu, bude tato skutečnost považována za hrubé porušení nájemní smlouvy, což je výpovědním důvodem pro podání výpovědi z nájmu bytu. Toto neplatí v případě, kdy by nájemce přijímal do bytu nájemcovo nezletilé dítě nebo nezletilé dítě jeho manžela nebo registrovaného partnera. Stejně tak není třeba souhlasu pronajímatele v případě přijetí nezletilého dítěte, které bylo nájemci, jeho manželovi nebo partnerovi svěřeno do péče v případě, že splnil svou oznamovací povinnost dle 689 občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. 3. Nedílné přílohy nájemní smlouvy tvoří: a) Evidenční list bytu b) Protokol o převzetí bytu (zápis z kontrolní prohlídky bytu) c) Zásady rozúčtování nákladů na úhrady za plnění poskytovaná nájemcům spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Žlutice pro aktuální zúčtovací období d) Seznam a základní údaje o osobách, které budou pronajatý byt obývat Článek VI Ostatní ustanovení 1. O odvolání proti vyřazení žádosti o pronájem bytu z výběrového řízení rozhoduje Rada města Žlutice. 2. Ustanovení odstavce 1 platí i pro odvolání v ostatních bytových záležitostech. 3. V případech, kdy bude odvolání Radou města Žlutice zamítnuto, nebude již na další žádosti ve stejné věci brán zřetel, jestliže nebudou uvedeny nové skutečnosti. 4. Všechny ostatní záležitosti spojené s nájmem bytů, které nejsou v těchto zásadách uvedené, se řídí občanským zákoníkem. 5. Rozúčtování nákladů na úhrady za plnění poskytovaná nájemcům spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Žlutice za dané zúčtovací období se provádí na základě pravidel stanovených správcem nemovitostí ve vlastnictví města Žlutice.

8 Článek VII Závěrečná ustanovení 1. Schválením těchto zásad se ruší všechna dosavadní pravidla pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Žlutice. 2. Rada města Žlutice si vyhrazuje v odůvodněných individuálních případech právo svým usnesením změnit, upravit nebo doplnit podmínky pro pronájem bytů ve vlastnictví města Žlutice. Článek VIII Účinnost Tyto zásady byly schváleny Radou města Žlutice na jejím jednání dne 14. ledna 2013 usnesením RM/2013/90/3 a nabývají účinnosti dnem 15. ledna Ve Žluticích dne Mgr. Bc. Václav Slavík v. r. starosta města Jaroslav Zeman v. r. místostarosta města

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

2/2012. I. Úvodní ustanovení

2/2012. I. Úvodní ustanovení MĚSTO CHEB 2/2012 Pravidla pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu, Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 Rada města Chebu dne 12. ledna 2012 usnesením č. RM 11/1/2012 schválila tato

Více

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Číslo dokumentu: OS3202 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 21.02.2008 Účinnost od : 01.03.2008 Platnost do: Zpracoval:

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Z Á S A D Y pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova

Z Á S A D Y pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova Č.j.: OPS/76932/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 2 Rada města Havířova usnesením č. 4431/65RM/2013 ze dne 11.9.2013 stanoví tyto: ZS/14/RMH/2013 Z Á S A D Y pro uzavírání

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Městská část Praha 20 se sídlem Úřad městské části, Jívanská

Více

Číslo jednací: MUCH 60743/2015 SM V Chebu dne 17.7.2015

Číslo jednací: MUCH 60743/2015 SM V Chebu dne 17.7.2015 M Ě S T O C H E B O D B O R S P R Á V Y M A J E T K U M ě s t s k é h o ú ř a d u C h e b náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, IČ 00253979 Číslo jednací: MUCH 60743/2015 SM V Chebu dne 17.7.2015

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY Příloha č. 1 Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014 Účinnost od: 01.07.2013

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu Závazný postup při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 č. 5R-226/2013 ze

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Lipník nad Bečvou Rada města Lipník nad Bečvou na své schůzi dne 06.01.2014 schválila usnesením č. 1677/2014 RM 61

Více

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně I. Úvodní ustanovení 1. Těmito zásadami se stanoví pravidla pro uzavírání nájemních smluv k obecním

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem \ Město Stráž pod RaJskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž

Více

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Příloha č. 3 Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014 Účinnost od: 01.07.2013

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice Seznam zkratek RMČ BK RMČ ÚMČ OFVV ÚMČ BO ÚMČ OSV ÚMČ Rada MČ Brno-Černovice

Více

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I.

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I. MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM RADA MĚSTA Z Á S A D Y na přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města Rada města Nové Město pod Smrkem na své 2. schůzi konané dne 01.12.2010 schválila

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

Závazný postup při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4

Závazný postup při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 Závazný postup při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 číslo 12R- 452/2012 ze dne 2.5.

Více

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR12_1036 ze dne 24. 07. 2012 Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Byty ze sociální rezervy, tzv. sociální byty, jsou určeny pro sociálně

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům

Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům MĚSTO KLIMKOVICE Směrnice města Klimkovic č. 2/2005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům (Úplné znění k 2.10.2014, tj. ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a po úpravě Přílohy č. 1) I.

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2 MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč Aktualizace 2 Číslo: P/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 14.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina I. Úvodní ustanovení Tato pravidla se vztahují na byty v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou (dále

Více

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 Žadatel

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice.

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice. Z Á S A D Y pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice I. Úvodní ustanovení 1) Těmito zásadami se ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Více

Závazný postup při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4, v úplném znění

Závazný postup při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4, v úplném znění Závazný postup při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4, v úplném znění schválený usnesením Rady městské části Praha 4 číslo

Více

1. Žadatel /ka roz. jméno, příjmení, titul. 2. Narozen/a den, měsíc, rok místo okres

1. Žadatel /ka roz. jméno, příjmení, titul. 2. Narozen/a den, měsíc, rok místo okres Magistrát města Brna Odbor bytový Malinovského nám.3 601 67 Brno -------------------------------- Žádost o byt zvláštního určení byt v domě s pečovatelskou službou na ulici.. 1. Žadatel /ka roz. jméno,

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

Směrnice pro nájem bytů zvláštního určení

Směrnice pro nájem bytů zvláštního určení Označení dokumentu: S/08/2015 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: 10.03.2015 Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh: 10/4 MĚSTO

Více

Článek I. Evidence žadatelů

Článek I. Evidence žadatelů Zásady nájmu bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5 v domech Městské části Praha 5. Praha leden

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 87.

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 usnesením č. 635/14 Jana Vaňhová v.r. předseda představenstva PRAVIDLA pro pronajímání

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 37.

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí A. Pravidla pro přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv v domě zvláštního určení a pro malometrážní

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Razítko a podpis příjemce žádosti Podací razítko Došlo dne: Vyřizuje: Vedeno pod č.j.: Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení

Více

Žádost o nájem bytu v Radotíně

Žádost o nájem bytu v Radotíně MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ODDĚLENÍ SPRÁVY OBECNÍCH NEMOVITOSTÍ Žádost o nájem bytu v Radotíně ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav... Trvalé bydliště Zaměstnání

Více

Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka

Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka Čl. 1 Ustanovení 1. Tato pravidla upravují podmínky pronajímání bytů v domech v majetku města Karolinky (dále jen městský byt ). 2. Tato

Více

Městská část Praha 10 vyhlašuje výzvu k podání přihlášek do veřejného losování září 2014

Městská část Praha 10 vyhlašuje výzvu k podání přihlášek do veřejného losování září 2014 Městská část Praha 10 vyhlašuje výzvu k podání přihlášek do veřejného losování září 2014 na uzavření nájemních smluv ke 40 bytovým jednotkám situovaným v bytových domech svěřených m. č. Praha 10, v souladu

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY Žadatel Příjmení: Rodné číslo: Rodinný stav: Trvalý pobyt v Praze 2 od: Adresa trvalého pobytu: Adresa faktického pobytu pokud se liší od TP: Jméno: Telefon:

Více

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí A. Pravidla pro přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv v domě zvláštního určení a pro malometrážní

Více

Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami

Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami Obsah: Str. Díl I Úvod 1 Účel zásad 1 Úvodní ustanovení 1 Díl II Podání žádosti 2 Evidence a řízení o žádostech

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků

Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků Číslo dokumentu: SRM/06 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.07.2012 Účinnost

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505 Úvodní ustanovení 1. Prožít klidné stáří je přáním každého občana a s tímto

Více

Pravidla sociální bytové politiky MČ Praha 2

Pravidla sociální bytové politiky MČ Praha 2 Příloha k usnesení RMČ č. 759 ze dne 30.10.2012 Pravidla sociální bytové politiky MČ Praha 2 Zkratky a pojmy Pro přehlednost jsou v textu užívány následující zkratky: ČR Česká republika EU Evropská unie

Více

Schváleno Radou města Havířova dne 15.3.2006, usnesením č. 5030/89/06.

Schváleno Radou města Havířova dne 15.3.2006, usnesením č. 5030/89/06. MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA odbor správy majetku Zásady statutárního města Havířova pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům v domě na ul. Tesařské 1/321 v Havířově-Městě (účinnost ode dne 15.3.2006)

Více

Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu

Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu Jméno a příjmení žadatele:... Rodné číslo:... Stav:... Adresa trvalého bydliště žadatele:... Kontaktní

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2698 ze dne 7.10.2014 ke způsobu pronájmu bytů v domech hl.m. Prahy nesvěřených městským částem navržených k prodeji

Více

ŽÁDOST. o přidělení bytu. Žadatel

ŽÁDOST. o přidělení bytu. Žadatel Příloha č. 1 ŽÁDOST o přidělení bytu (Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem) Žadatel Tel.: Tel.: Manžel/ka, případně jiná osoba, které uzavřením nájemní smlouvy vznikne ze zákona

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození Prezenční razítko podatelny PŘIHLÁŠKA na pronájem bytu - veřejné losování květen 2014 Žádám(e) tímto Radu městské části Praha 10 o pronájem bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu v nemovitosti svěřené

Více

Vzdělávací portál města e-learningové kurzy + evidence vzdělávání úředníků

Vzdělávací portál města e-learningové kurzy + evidence vzdělávání úředníků STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Magistrát Kancelář tajemníka VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ( v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Žádost o přechod nájmu bytu

Žádost o přechod nájmu bytu MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ODDĚLENÍ SPRÁVY OBECNÍCH NEMOVITOSTÍ Razítko podatelny: Žádost o přechod nájmu bytu I. Vyplňuje žadatel 1. Jméno a příjmení žadatele.........

Více

ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU

ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU 1. Statutární město Brno, Městská část Brno-Bosonohy Bosonožské nám. 1, 642 00 BRNO ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: obec ulice, číslo domu PSČ Adresa

Více

PRAVIDLA PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A BYTOVÝCH DOMŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD 2007

PRAVIDLA PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A BYTOVÝCH DOMŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD 2007 PRAVIDLA PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A BYTOVÝCH DOMŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD 2007 Článek 1 Předmět a rozsah úpravy 1. Pravidly prodeje bytových jednotek a bytových domů ve vlastnictví města Uherský

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Zastupitelstvo města Brna na svém Z5/ 035. zasedání

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

Směrnice č. 1/2010 o zásadách hospodaření s byty a nebyty v objektech ve vlastnictví města Jílového. I. Úvodní ustanovení

Směrnice č. 1/2010 o zásadách hospodaření s byty a nebyty v objektech ve vlastnictví města Jílového. I. Úvodní ustanovení Směrnice č. 1/2010 o zásadách hospodaření s byty a nebyty v objektech ve vlastnictví města Jílového I. Úvodní ustanovení čl. 1 Tato směrnice stanoví zásady hospodaření s bytovým fondem ve vlastnictví města

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného obecního bytu - větší byt za menší - menší

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

SMĚRNICE RADY MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ č. 1/2015 PRO PRONÁJEM BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

SMĚRNICE RADY MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ č. 1/2015 PRO PRONÁJEM BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ SMĚRNICE RADY MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ č. 1/2015 PRO PRONÁJEM BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, patří

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů Město Příbram - Městský úřad Příbram Zásady č. 1/2007, kterými se stanoví závazný postup při pronajímání a prodeji volných /neobsazených/ bytů ve vlastnictví města Příbram Oddíl I Obecná ustanovení Článek

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN

rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN Tato směrnice stanoví pravidla pro přidělení služebního bytu nebo ubytovacího místa na ubytovně

Více

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A.

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A. Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 45 Praha 4 Nusle odbor obecního majetku (tel., fax, e-mail viz. telefonní seznam, webové stránky MČ Praha 4) Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Vnitřní organizační směrnice pro evidenci žádostí a kritéria pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou

Vnitřní organizační směrnice pro evidenci žádostí a kritéria pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou Platnost směrnice od: 2.7.2014 Vnitřní organizační směrnice pro evidenci žádostí a kritéria pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou 1. Úvodní ustanovení a) Tato směrnice upravuje podmínky a

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor SMLOUVA o nájmu nebytových prostor PRONAJÍMA TEL: se sídlem orgánů: zastoupený: IČO: (dále jen "pronaiímatel") a NÁJEMCE: zastoupený: sídlo: IČO: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen "nájemce") Městská

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo informatiky vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2006 v rámci Národního programu počítačové gramotnosti na kurz Občan, úředník a Portál

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více