GGS Muţi a ţeny v ČR: ţivotní dráhy 1. část dotazníku - rozhovor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GGS Muţi a ţeny v ČR: ţivotní dráhy 1. část dotazníku - rozhovor"

Transkript

1 Americká Praha 2 tel: fax: ČÍSLO TAZATELE RESPONDENT DEN KRAJ ID (nevyplňovat!!!) Pha StČ JČ ZČ SČ VČ JM SM GGS Muţi a ţeny v ČR: ţivotní dráhy 1. část dotazníku - rozhovor POKYN PRO TAZATELE: PŘEČTĚTE NAHLAS NÁSLEDUJÍCÍ TEXT. Dobrý den, jmenuji se. a jsem tazatelem společnosti SC&C spol s r.o.. V současné době provádíme šetření Muži a ženy v ČR: životní dráhy a mezigenerační vztahy. Šetření je zaměřeno na otázky každodenního života a týká se rodiny, tj. dětí, rodičů, ských vztahů, ale i práce a života v důchodu. Vaše účast v tomto šetření je dobrovolná, nicméně je velmi důležitá, neboť zastupujete mnoho jiných lidí. Informace, které nám poskytnete, podléhají nejpřísnějšímu stupni důvěrnosti a budou použity pouze ke statistickým účelům. POKYN PRO TAZATELE: NAPIŠTE DATUM A ČAS ZAČÁTKU ROZHOVORU: 001 datum: čas POKYN PRO TAZATELE: NAPIŠTE, KTERÉ DALŠÍ OSOBY KROMĚ RESPONDENTA JSOU PŘÍTOMNY NA ZAČÁTKU ROZHOVORU. 002 Další osoby přítomné na začátku rozhovoru: 1. Domácnost Sloţení domácnosti 101. Nejprve se zeptám na osoby, které s Vámi ţijí v domácnosti. Řekněte mi, prosím, jejich křestní jména a v jakém jsou k Vám vztahu. PŘEDLOŢTE KARTU 101: VZTAH K RESPONDENTOVI. NAPIŠTE ODPOVĚDI DO PŘEHLEDU DOMÁCNOSTI, DĚTI (POTOMKY) DO TABULKY PŘEHLED DĚTÍ (POTOMKŦ) RESPONDENTA. respondent ţije sám 102.a. Ţijí s Vámi v domácnosti ještě jiné osoby, které jsou nyní dočasně nepřítomné, např.na sluţební cestě, na internátní škole či koleji, v nemocnici, či někde jinde? 1 Ano 2 Ne PŘEJDĚTE NA OT b. Řekněte mi, prosím, jejich křestní jméno a jaký je jejich vztah k Vám. NAPIŠTE JMÉNA A VZTAH (PODLE KARTY 101) DO PŘEHLEDU DOMÁCNOSTI PŘÍPADNĚ DĚTI (POTOMCI) RESPONDENTA TABULKA A, VE SLOUPCI DOČASNĚ NEPŘÍTOMEN UDĚLEJTE KŘÍŢEK. V01/05 GGS TAZATEL 1

2 103. Pohlaví respondenta ZAKROUŢKUJTE V PŘEHLEDU DOMÁCNOSTI. 104.a. V jakém měsíci a roce jste se narodil/a? NAPIŠTE MĚSÍC A ROK RESPONDENTOVA NAROZENÍ DO PŘEHLEDU DOMÁCNOSTI 104.b. To znamená, ţe v tomto roce Vám bude let. VĚK RESPONDENTA (DOSAŢENÝ V DANÉM ROCE) DO PŘEHLEDU DOMÁCNOSTI Narodil/a jste se v České republice (na území dnešní ČR)? 1 Ano PŘEJDĚTE NA OTÁZKU106_OBEC 2 Ne PŘEJDĚTE NA OTÁZKU106_ZEMĚ A Obec. V jaké obci jste se narodil/a? 106Země. V jaké zemi jste se narodil/a? Dnešní název obce narození Dnešní název okresu narození 107. Kdy jste poprvé začal/a trvale ţít v České republice (na území dnešní ČR)? Uveďte měsíc a rok. PŘEJDĚTE NA OTÁZKU108 Měsíc 108. Která z uvedených kategorií nejlépe vystihuje Vaše současné sociálně ekonomické postavení? PŘEDLOŢTE KARTU 108: SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ POSTAVENÍ. NAPIŠTE ODPOVĚĎ DO PŘEHLEDU DOMÁCNOSTI. KONTROLA PRO TAZATELE: K108. RESPONDENT ŢIJE V DOMÁCNOSTI SÁM. 1 Ano PŘEJDĚTE K TEXTU PŘED OT Ne POKRAČUJTE DÁLE Nyní bych se Vás rád/a zeptal/a na další údaje týkající se osob, které s Vámi ţijí v domácnosti. POKYN PRO TAZATELE: POLOŢTE OTÁZKU 109 A 110 O KAŢDÉM ČLENU DOMÁCNOSTI A ZAPIŠTE ODPOVĚĎ DO PŘEHLEDU DOMÁCNOSTI, PŘÍPADNĚ DO PŘEHLEDU DĚTI (POTOMCI) RESPONDENTA TABULKA A Mohu ověřit, ţe tato osoba (jméno) je ţena/muţ? 110. a. Ve kterém měsíci a roce se narodil/a? 110.b. To znamená, ţe v tomto roce mu/jí bude. let? (věk dosaţený v daném roce) POKYN PRO TAZATELE: POLOŢTE OTÁZKU 111 O KAŢDÉM ČLENU DOMÁCNOSTI, KTERÝ JE STARŠÍ 14 LET Která z uvedených kategorií nejlépe vystihuje jeho/její současné sociálně ekonomické postavení? PŘEDLOŢTE KARTU 108: SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ POSTAVENÍ. NAPIŠTE ODPOVĚĎ DO PŘEHLEDU DOMÁCNOSTI, PŘÍPADNĚ DO PŘEHLEDU DĚTI (POTOMCI) RESPONDENTA TABULKA A.. POKYNY PRO TAZATELE: POLOŢTE OTÁZKU 112 O KAŢDÉM DÍTĚTI V DOMÁCNOSTI, KTERÉ JE NEVLASTNÍ, ADOPTOVANÉ ČI V PĚSTOUNSKÉ PÉČI (KÓDY 5 AŢ 7 VE SLOUPCI VZTAH K RESPONDENTOVI V PŘEHLEDU DĚTÍ (POTOMCI) RESPONDENTA 112. Ve kterém měsíci a roce začal/a (jméno) s Vámi ţít ve společné domácnosti? ZAPIŠTE DO PŘEHLEDU DĚTI (POTOMCI) RESPONDENTA TABULKA A. NA OTÁZKU 113A, 113B ODPOVÍDAJÍ VŠICHNI! 113.a. Jsou nějakým způsobem omezeny běţné kaţdodenní aktivity některého z členů Vaší domácnosti z důvodu jeho zdravotních (fyzických nebo psychických) problémů nebo invalidity? 1 Ano PŘEJDĚTE NA OT. 113B 2 Ne PŘEJDĚTE K OT b. Kterých členů Vaší domácnosti se to týká? ZAKROUŢKUJTE KÓD 1 VE SLOUPCI ZDRAVOTNÍ POSTIŢENÍ V PŘEHLEDU DOMÁCNOSTI, PŘÍPADNĚ DO PŘEHLEDU DĚTI (POTOMCI) RESPONDENTA TABULKA A. V01/05 GGS TAZATEL 2

3 Bydlení Nyní bych se Vás rád/a zeptal/a na Vaše bydlení Kolik obytných místností má byt, ve kterém nyní ţijete - bez kuchyně, koupelny a WC? Nezapočítejte ani místnosti slouţící výhradně k výkonu povolání, chodby a komory D02. Jaká je obytná plocha Vašeho bytu/rod. domu (kromě chodby, předsíně, komor, kuchyně menší neţ 4 m 2, WC, koupelny, balkónu či lodţie)? POMOZTE RESPONDENTOVI S VÝPOČTEM. 1- méně neţ 30 m aţ 39 m aţ 49 m aţ 59 m aţ 79 m aţ 99 m aţ 119 m 2 8- více neţ 120 m Ve kterém měsíci a roce jste začal/a bydlet v tomto bytě/rod. domě? Měsíc 116. V jakém bytě/domě nyní bydlíte? 1- v bytě/domě v osobním vlastnictví některého člena / členŧ domácnosti POKRAČUJTE OT. D05 2- v nájemním bytě (státním, obecním, soukromém)... POKRAČUJTE OT. D05 3- bydlení je poskytováno zadarmo (byt rodičŧ apod.)... PŘEJDĚTE K OT. D12 4- v druţstevním bytě... POKRAČUJTE OT. D05 5- bydlení poskytuje zaměstnavatel nebo instituce PŘEJDĚTE K OT. D12 6- jiná moţnost, jaká... PŘEJDĚTE K OT. D12 D05. Kteří členové Vaší domácnosti jsou vlastníky/nájemníky tohoto bytu/rod.domu? UVEĎTE POŘADOVÉ ČÍSLO DANÉ OSOBY (OSOB) PODLE PŘEHLEDU DOMÁCNOSTI, PŘÍPADNĚ PODLE PŘEHLEDU DĚTI (POTOMCI) RESPONDENTA POKYNY PRO TAZATELE: POKUD RESPONDENT ODPOVĚDĚL V OTÁZCE 116. VARIANTOU 1, 4- BYT/DŮM V OSOBNÍM VLASTNICTVÍ ČI DRUŢSTEVNÍ BYT POKRAČUJTE OT. D06 2 NÁJEMNÍ BYT PŘEJDĚTE K OT. D12 D06. Jakým způsobem jste Vy/jiná osoba tento byt získal/a? koupí výstavbou rozšířením stávajícího bytu/domu darem od rodičŧ či jiných příbuzných dědictvím jinak, jak: D07. Ve kterém roce jste Vy/jiná osoba tento byt/dům získal/a? Pokud proces získávání bytu trval delší dobu, uveďte rok začátku tohoto procesu. D08. Jakým způsobem byla koupě/výstavba/přestavba financována? ZAZNAMENEJTE VŠECHNY ODPOVĚDI RESPONDENTA A NEZAPOMEŇTE VYPLNIT VŠECHNY NAVAZUJÍCÍ OTÁZKY. 1- hypotékou... PŘEJDĚTE K OT. D14 2- z úspor (včetně stavebního spoření apod.)... PŘEJDĚTE K OT. D14 3- z prodeje předchozího bytu/domu... PŘEJDĚTE K OT. D14 4- z daru... PŘEJDĚTE K OT. D09A 5- pŧjčkou od soukromé osoby... PŘEJDĚTE K OT. D09B 6- pŧjčkou od banky, zaměstnavatele nebo jiné instituce... PŘEJDĚTE K OT. D14 7- z dědictví... PŘEJDĚTE K OT. D11 8- z pojištění nebo náhrady škody... PŘEJDĚTE K OT. D14 9- jiné... PŘEJDĚTE K OT. D14 V01/05 GGS TAZATEL 3

4 D09a. Kdo poskytl tento dar? UVEĎTE POŘADOVÁ ČÍSLA OSOB UVEDENÝCH RESPONDENTEM PODLE SEZNAMU POSKYTOVATELŦ A PŘÍJEMCŦ D09b. Kdo poskytl tuto půjčku? UVEĎTE POŘADOVÁ ČÍSLA OSOB UVEDENÝCH RESPONDENTEM PODLE SEZNAMU POSKYTOVATELŦ A PŘÍJEMCŦ D10. Ţila v té době tato osoba/osoby ve Vaší domácnosti? 1 Ano 2 Ne PŘEJDĚTE K OTÁZCE D14 D11.Kdo Vám/této osobě odkázal dědictví? UVEĎTE POŘADOVÁ ČÍSLA OSOB UVEDENÝCH RESPONDENTEM PODLE SEZNAMU POSKYTOVATELŦ A PŘÍJEMCŦ PŘEJDĚTE K OTÁZCE D14. D12. Kdo je vlastníkem nebo pronajímatelem tohoto bytu/rod.domu? PŘEDLOŢTE KARTU D12: VLASTNÍK BYTU/DOMU A ZAKROUŢKUJTE ODPOVĚĎ. 1- stát, obec... PŘEJDĚTE K OT. D14 2- zaměstnavatel některého člena domácnosti... PŘEJDĚTE K OT. D14 3- jiná soukromá organizace, firma... PŘEJDĚTE K OT. D14 4- bytové druţstvo... PŘEJDĚTE K OT. D14 5- soukromá osoba... PŘEJDĚTE K OT. D13 D13. Kdo je tato osoba / osoby? UVEĎTE POŘADOVÉ ČÍSLO DANÉ OSOBY (OSOB) PODLE SEZNAMU POSKYTOVATELŦ A PŘÍJEMCŦ D14. Kdy byl dům, ve kterém bydlíte, postaven? 1- před rokem po roce 2000 D15. Bydlí s Vámi v bytě/rod. domě další osoby, které nepovaţujete za členy Vaší domácnosti? 1 Ano POKRAČUJTE OT. D16 2 Ne PŘEJDĚTE NA OT. D17 D17. Kolik domácností celkem ţije v bytě/rod.domě? D16. Kolik takových osob s Vámi ţije? D18. Jakou obytnou plochu má Vaše domácnost k dispozici v tomto bytě/rod.domě (kromě chodby, předsíně, komor, kuchyně menší neţ 4 m 2, WC, koupelny, balkónu či lodţie)? 1- méně neţ 30 m aţ 39 m aţ 49 m aţ 59 m aţ 79 m aţ 99 m aţ 119 m 2 8- více neţ 120 m 2 1 DOMÁCNOST => OTÁZKA D19 VÍCE DOMÁCNOSTÍ => OTÁZKA D18 VYPLŇTE TABULKU SPOLEČNÉ HOSPODAŘENÍ ČLENŮ DOMÁCNOSTI V01/05 GGS TAZATEL 4

5 D19. Která z následujících variant nejlépe popisuje prostor určený k vaření ve Vaší domácnosti? 1- kuchyň s jídelním koutem 2- kuchyň bez jídelního koutu 3- kuchyňský kout 4- jiné místo určené k vaření, D20. Má Vaše domácnost přístup k tekoucí vodě? 1 Ano POKRAČUJTE OT. D21 2 Ne PŘEJDĚTE NA OT. D26 D21. Je tekoucí voda zavedena přímo do Vašeho bytu, mimo Váš byt, ale ve stejné budově, nebo mimo budovu? 1- přímo v bytě 2- mimo byt, ale v budově 3- mimo budovu D22. Můţe Vaše domácnost pouţívat vanu či sprchu? 1 Ano POKRAČUJTE OT. D23 2 Ne PŘEJDĚTE NA OT. D24 D23. Je vana či sprcha přímo ve Vašem bytě, mimo Váš byt, ale ve stejné budově, nebo mimo budovu? 1- přímo v bytě 2- mimo byt, ale v budově 3- mimo budovu D24. Můţe Vaše domácnost pouţívat splachovací toaletu? 1 Ano POKRAČUJTE OT. D25 2 Ne PŘEJDĚTE NA OT. D26 D25. Je splachovací toaleta přímo ve Vašem bytě, mimo Váš byt, ale ve stejné budově, nebo mimo budovu? 1- přímo v bytě 2- mimo byt, ale v budově 3- mimo budovu D26. Pociťujete některý z následujících problémů v souvislosti s Vaším bydlením? a. děravá střecha, vlhké či plísní napadené zdi, porušená konstrukce budovy či okenní rámy b. příliš tmavé, ne dostatečně světlé místnosti c. hluk od sousedŧ či z ulice d. znečištěné ovzduší, jinak ohroţené ţivotní prostředí dopravou či prŧmyslem v okolí e. problémy s parkováním f. kriminalita, násilí či vandalismus v okolí 117. Jak jste celkově spokojen/a s Vaším současným bydlením? PŘEDLOŢTE KARTU 117: STUPEŇ SPOKOJENOSTI. Na této kartě vyberte číslo na stupnici 0 aţ 10, kde znamená zcela nespokojen/a, 10 jsem zcela spokojen/a a 5 ani spokojen/a, ani nespokojen/a. Ano 1 Ne Máte v úmyslu se v nejbliţších 3 letech přestěhovat? 1. určitě ne PŘEJDĚTE NA OT pravděpodobně ne PŘEJDĚTE NA OT pravděpodobně ano POKRAČUJTE OT určitě ano POKRAČUJTE OT Přestěhoval/a byste se do jiné země, do jiné obce nebo v rámci stejné obce? 1- do jiné země 2- do jiné obce 3- v rámci stejné obce 4- v rámci stejné země, ale nevím do jaké obce Vzdělání Nyní bych se Vás rád/a zeptal/a na Vaše vzdělání Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání? PŘEDLOŢTE KARTU 120: NEJVYŠŠÍ UKONČENÉ VZDĚLÁNÍ kategorie: Jaký byl Váš hlavní studijní obor? PŘEDLOŢTE KARTU 121: STUDIJNÍ OBOR NEPOKLADÁT PŘI ZÁKL. VZDĚLÁNÍ desítky: jednotky: kategorie: V01/05 GGS TAZATEL 5

6 vţdy respondent obvykle respondent Respondent a přibliţně stejně obvykle / manţel vţdy / manţel vţdy nebo obvykle jiná osoba ţijící v domácnosti vţdy nebo obvykle osoba neţijící ve stejné domácnosti děti tuto činnost vykonávají samy netýká se 122.Ve kterém měsíci a roce jste dosáhl/a tohoto nejvyššího vzdělání? Měsíc 123. Studujete v současné době? 1 Ano PŘEJDĚTE NA KONTROLU K201 2 Ne POKRAČUJTE OT Máte v úmyslu pokračovat v přerušeném studiu nebo začít studovat v nejbliţších 3 letech? 1- určitě ne 2- pravděpodobně ne 3- pravděpodobně ano 4- určitě ano 2. Děti Péče o děti K201. KONTROLA PRO TAZATELE: ŢIJÍ S RESPONDENTEM VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI NĚJAKÉ DĚTI VE VĚKU 14 LET A MLADŠÍ (VLASTNÍ, NEVLASTNÍ, ADOPTOVANÉ, V PĚSTOUNSKÉ PÉČI VIZ PŘEHLED DĚTI / POTOMCI RESPONDENTA -TABULKA A)? 1 Ano POKRAČUJTE OT. 201A 2 Ne PŘEJDĚTE NA OT. 206A 201a. Nyní Vám přečtu několik činností spojených s péčí o děti. Řekněte mi, prosím, kdo je ve Vaší domácnosti vykonává. Vyberte odpovědi z karty. PŘEDLOŢTE KARTU 201. POSTUPNĚ SE PTEJTE NA ČINNOSTI UVEDENÉ V PRVNÍM SLOUPCI TABULKY. POKUD RESPONDENT ZVOLÍ VARIANTU 6- VŢDY NEBO OBVYKLE JINÁ OSOBA ŢIJÍCÍ V DOMÁCNOSTI, POLOŢTE OTÁZKU 201B NEŢ PŘEJDETE K DALŠÍMU BODU. a b c d e f obléká děti či dohlíţí na to, ţe jsou děti řádně oblečené ukládá děti do postele a/nebo dohlíţí, ţe jdou spát zŧstává doma, kdyţ jsou děti nemocné hraje si s dětmi a/nebo s nimi tráví jejich volný čas pomáhá dětem s domácími úkoly vodí/vyzvedává děti z jeslí/školky/školy, krouţkŧ apod. 201b. Můţete mi říci konkrétně, která osoba tuto činnost vykonává? NAPIŠTE POŘADOVÉ ČÍSLO OSOBY Z PŘEHLEDU DOMÁCNOSTI, PŘÍPADNĚ Z PŘEHLEDU DĚTI (POTOMCI) RESPONDENTA DO TABULKY (201B) Jak jste spokojen/a s rozdělením úkolů spojených s péčí o děti mezi Vás a Vašeho/Vaší a/ ku / manţela/ manţelku? PŘEDLOŢTE KARTU 117: STUPEŇ SPOKOJENOSTI = nemá a(ku) / manţela(ku) V01/05 GGS TAZATEL 6

7 203. a. Vyuţíváte pravidelně sluţeb jeslí, mikrojeslí, mateřských škol/center, dobrovolných sdruţení rodičů, soukromých pečovatelek (paní na hlídání), školních druţin či jiných placených sluţeb nebo institucí? 1 Ano POKRAČUJTE OT. 203B 2 Ne PŘEJDĚTE NA OT. 204A 203. b. Řekněte mi prosím, které z vyjmenovaných sluţeb vyuţíváte pravidelně. PŘEDLOŢTE KARTU 203: PROFESIONÁLNÍ PÉČE O DĚTI A ZAKROUŢKUJTE ODPOVĚDI V NÍŢE UVEDENÉ TABULCE. POLOŢTE OTÁZKU 203C PRO KAŢDOU SLUŢBU ZMÍNĚNOU V OTÁZCE 203B. 203.c. Jak často vyuţíváte těchto sluţeb? ZAPIŠTE ODPOVĚDI DO TABULKY. 203b 203c: sluţba vyuţívána Kolikrát? typ sluţby 1 = ano 2 = ne 1. jesle 2. mikrojesle 3. mateřská škola 4. mateřská/rodinná centra 5. dobrovolné sdruţení rodičŧ 6. placené sluţby soukromé osoby (pečovatelky, chŧvy) 7. placené sluţby agentury na hlídání dětí 8. školní druţina 9. dětské tábory (letní, zimní apod.) 10. jiný, jaký: týdně měsíčně ročně 204. a. Pomáhají Vám s péčí o děti příbuzní, přátelé nebo jiné osoby, pro něţ není péče o děti zdrojem obţivy? 1 Ano POKRAČUJTE OT. 204B 2 Ne PŘEJDĚTE NA OT b. Kdo konkrétně Vám s péčí o děti pomáhá? A jak často? PODLE SEZNAMU POSKYTOVATELŦ A PŘÍJEMCŦ ZAZNAMENEJTE 5 OSOB ZMÍNĚNÝCH SPONTÁNNĚ RESPONDENTEM. FREKVENCI POMOCI ZAZNAMENEJTE DO TABULKY týdně měsíčně ročně 205. Jakou finanční částku vydává většinou Vaše domácnost na placenou péči o děti do 14 let, které ţijí ve Vaší domácnosti? PŘEJDĚTE NA 206B!!!!! Kč pravidelně za měsíc 0 neplatí za péči kromě toho další náklady: Kč ročně 206.a. Ţijí s Vámi ve společné domácnosti děti starší 14-ti let (vlastní, nevlastní, adoptované, v pěstounské péči viz přehled děti / potomci respondenta - tabulka A)? 1 Ano POKRAČUJTE OT. 206B 2 Ne PŘEJDĚTE NA OT b. Nyní se Vás zeptám na děti, které s Vámi nyní ţijí v domácnosti. Se kterými z nich jste Vy osobně byl/a na mateřské nebo rodičovské dovolené? ZAPIŠTE POŘADOVÁ ČÍSLA DĚTÍ (POTOMKŦ) Z PŘEHLEDU DOMÁCNOSTI nebyl/a na mateřské / rodičovské dovolené se ţádným z nich V01/05 GGS TAZATEL 7

8 207. A se kterými z dětí byl/a na mateřské nebo rodičovské dovolené jejich otec/matka (tj. druhý z rodičů)? ZAPIŠTE POŘADOVÁ ČÍSLA DĚTÍ Z PŘEHLEDU DĚTÍ (POTOMKŦ) RESPONDENTA - TABULKA A nebyl/a na mateřské / rodičovské dovolené se ţádným z nich 208.a.Poskytoval/a jste Vy osobně někomu v uplynulých 12 měsících pravidelně pomoc s péčí o děti? POKUD RESPONDENT POSKYTUJE PÉČI O DĚTI PROFESIONÁLNĚ (JE TO JEHO POVOLÁNÍ), PTEJTE SE NA POMOC MIMO RÁMEC JEHO/JEJÍHO ZAMĚSTNÁNÍ. 1 Ano POKRAČUJTE OT. 208B 2 Ne PŘEJDĚTE NA OT b. Komu jste tuto pomoc poskytl/a? PODLE SEZNAMU POSKYTOVATELŦ A PŘÍJEMCŦ ZAZNAMENEJTE 5 OSOB ZMÍNĚNÝCH SPONTÁNNĚ RESPONDENTEM c. Ţila v té době tato osoba s Vámi ve společné domácnosti? 1) ano 2) ne Děti nebydlící s respondentem ve společné domácnosti K209. KONTROLA PRO TAZATELE: ŢIJÍ S RESPONDENTEM V DOMÁCNOSTI NĚJAKÉ DĚTI (POTOMCI)? OVĚŘTE PODLE PŘEHLEDU DĚTI RESPONDENTA TABULKA A. ano 209. ne 209. Zatím jsme hovořili o dětech, které s Vámi nyní ţijí ve Vaší domácnosti. Narodily se Vám kromě nich nějaké další děti, adoptoval/a jste nějaké další děti, případně jste měl/a nějaké děti v pěstounské péči? Nyní nemám na mysli nevlastní děti, tj. děti Vašeho současného či minuléhoa(ky) /manţela(ky). O těchto dětech budeme hovořit později. Narodily se Vám někdy nebo adoptoval/a jste někdy nějaké děti, případně měl/a jste nějaké děti v pěstounské péči? Nyní nemám na mysli nevlastní děti, tj. děti Vašeho současného či minulého a(ky)/manţela(ky). O těchto dětech budeme hovořit později. 1 Ano DO PŘEHLEDU DĚTI (POTOMCI) - TABULKA B ZAZNAMENEJTE POTŘEBNÉ ÚDAJE A POKRAČUJTE OT Ne PŘEJDĚTE NA OT. 225 POKYNY PRO TAZATELE: NEJPRVE ZAZNAMENEJTE ODPOVĚDI NA OTÁZKY 210 A 211 U VŠECH DĚTÍ. DÁLE POKRAČUJTE TAK, ŢE SE NEJPRVE ZEPTÁTE VŠEMI OTÁZKAMI NA PRVNÍ NESPOLUBYDLÍCÍ DÍTĚ, DÁLE NA DRUHÉ ATD. VLASTNÍ DĚTI MIMO DOMÁCNOST 1.dítě 2.dítě 3.dítě 4.dítě 5.dítě 6.dítě 7.dítě 8.dítě 210. Řekněte mi, prosím, nejprve jména všech dětí od nejstaršího k nejmladšímu. Nezmiňujte děti, které s Vámi nyní ţijí v domácnosti, o nichţ jsme hovořili na začátku našeho rozhovoru a. Někdy se bohuţel stane, ţe člověk ztratí své dítě. Ţijí dosud všechny Vaše děti? b.které z Vašich dětí jiţ neţije? OZNAČTE ZAKROUŢKOVÁNÍM ČÍSLA jméno 1 = ano 2 = ne POKYN PRO TAZATELE: POUŢÍVEJTE MINULÝ ČAS, POKUD SE PTÁTE NA ZEMŘELÉ DÍTĚ 212. Nyní bych se Vás rád/a zeptal/a na kaţdé z Vašich dětí, které s Vámi nyní neţije v domácnosti. Mohu nejprve ověřit, ţe (jméno) je muţ/ţena? 213. Je (jméno) Vaše biologické dítě nebo adoptované dítě nebo je máte v pěstounské péči? 1 = muţ 2 = ţena 1-biologické adoptované 3-v pěstounské péči 1 = PŘEJDĚTE NA OTÁZKU V01/05 GGS TAZATEL 8

9 VLASTNÍ DĚTI MIMO DOMÁCNOST 1.dítě 2.dítě 3.dítě 4.dítě 5.dítě 6.dítě 7.dítě 8.dítě 214. Ve kterém měsíci a roce s Vámi začal/a ţít ve společné domácnosti? 9999-nikdy s resp. neţil/a > ot. 216 měsíc rok Je toto dítě zároveň biologickým dítětem Vašeho současného a/ manţela? a. Ve kterém měsíci a roce se narodil/a? 1-Ano 2-Ne měsíc rok 216. NEPOKLÁDEJTE OTÁZKU, POKUD DÍTĚ ZEMŘELO. věk b. Kolik je mu/jí let? KONTROLA PRO TAZATELE: POKUD DÍTĚ ZEMŘELO, POKRAČUJTE OT POKUD DÍTĚ NEZEMŘELO (VIZ. OT. 211), PŘEJDĚTE NA OTÁZKU 218. Ve kterém měsíci a roce zemřel/a? měsíc 217. POTOM POKRAČUJTE OT. 212 PRO DALŠÍ DÍTĚ rok 218. Byl/a jste s (jméno) na rodičovské/mateřské dovolené? 219. Byl s ním/ní jeho/její otec/matka (tj. druhý z rodičů) na rodičovské/ mateřské dovolené? Ve kterém měsíci a roce jste Vy a (jméno) přestali ţít ve společné 220. domácnosti? 9999-respondent s tímto dítětem nikdy neţil Jak dlouho Vám trvá cesta 221. z Vašeho domova do místa, kde teď (jméno) ţije? 1-Ano 2-Ne 1-Ano 2-Ne měsíc rok hodiny minuty POKYNY PRO TAZATELE: POLOŢTE OTÁZKU 222 POUZE U DĚTÍ MLADŠÍCH 14 LET Jak často o něho/ni pečujete? 223. Jak často se s ním/ní stýkáte? 224. Jak jste spokojen/a se vztahem s (jméno)? Vyberte jednu z moţností. týdně měsíčně ročně týdně měsíčně ročně PŘEDLOŢTE KARTU 117: STUPEŇ SPOKOJENOSTI POKRAČUJTE OTÁZKOU 212 U DALŠÍHO DÍTĚTE. POKUD RESPONDENT JIŢ NEMÁ DALŠÍ DÍTĚ, POKRAČUJTE TEXTEM PŘED OTÁZKOU Nevlastní děti K225. KONTROLNÍ OTÁZKA: RESPONDENT ŢIJE V DOMÁCNOSTI S PARTNEREM? 1 Ano PŘEJDĚTE NA OT Ne PŘEJDĚTE NA OT Nyní bych se Vás rád/a zeptal/a na Vaše nevlastní děti, tj. děti Vašeho současného a/ky, manţela/ky, které s Vámi neţijí ve společné domácnosti. Měl/má Váš /ka nějaké takové děti? Zahrňte, prosím, i děti, které jiţ zemřely. DO PŘEHLEDU DĚTI (POTOMCI) - TABULKA C ZAZNAMENEJTE POTŘEBNÉ ÚDAJE A 1 Ano POKRAČUJTE 2 Ne PŘEJDĚTE NA OT. 238 Rád/a bych Vám poloţil/a několik otázek o těchto dětech. Začneme nejstarším dítětem. POKYN PRO TAZATELE: NEJPRVE ZAZNAMENEJTE ODPOVĚDI NA OTÁZKY 227 A 228 U VŠECH DĚTÍ. DÁLE POKRAČUJTE S OSTATNÍMI OTÁZKAMI TAK, ŢE SE NEJPRVE ZEPTÁTE VŠEMI OTÁZKAMI NA PRVNÍ NEVLASTNÍ DÍTĚ (NEBYDLÍCÍ V DOMÁCNOSTI RESPONDENTA), DÁLE NA DRUHÉ ATD. V01/05 GGS TAZATEL 9

10 NEVLASTNÍ DĚTI MIMO DOMÁCNOST 1.dítě 2.dítě 3.dítě 4.dítě 5.dítě 6.dítě 7.dítě 8.dítě Řekněte mi, prosím, 227 nejprve jména všech nevlastních dětí od Jméno nejstaršího k nejmladšímu. a. Někdy se bohuţel stane, ţe člověk ztratí své dítě. 1-Ano 1 = PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Ţijí dosud všechny tyto 2-Ne 228 děti? b.které z těchto dětí jiţ neţije? OZNAČTE ZAKROUŢKOVÁNÍM ČÍSLA 7 8 POKYN PRO TAZATELE: POUŢÍVEJTE MINULÝ ČAS, POKUD SE PTÁTE NA ZEMŘELÉ DÍTĚ 229 Mohu nejprve ověřit, ţe 1-Muţ (jméno) je muţ/ţena? 2-Ţena Ve kterém měsíci a roce se narodil/a? Ţil/a s Vámi někdy ve společné domácnosti po dobu delší neţ 3 měsíce? Ve kterém měsíci a roce s Vámi začal/a (jméno) ţít ve společné domácnosti? měsíc rok 1-Ano 2-Ne PŘEJDĚTE NA DALŠÍ DÍTĚ OT. 229; POKUD JIŢ RESP. NEMÁ DALŠÍ NEVLASTNÍ DÍTĚ, PŘEJDĚTE NA OT. 238 měsíc rok KONTROLA PRO TAZATELE: POKUD DÍTĚ NEZEMŘELO (VIZ. OT. 228), PŘEJDĚTE NA OT POKUD DÍTĚ ZEMŘELO, POKRAČUJTE OT Ve kterém měsíci a roce (jméno) zemřel/a? měsíc rok POKRAČUJTE OT. 229 U DALŠÍHO DÍTĚTE. POKUD RESPONDENT JIŢ NEMÁ DALŠÍ NEVLASTNÍ DÍTĚ, PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Ve kterém měsíci a roce jste Vy a (jméno) měsíc přestali ţít ve společné domácnosti? rok 235 Jak dlouho Vám trvá cesta z Vašeho hodin domova do místa, kde teď (jméno) ţije? minut týdně 236 Jak často se s ním/ní měsíčně stýkáte? ročně Jak jste spokojen/a se vztahem s (jméno)? Vyberte jednu z moţností PŘEDLOŢTE KARTU 117: STUPEŇ SPOKOJENOSTI POKYN PRO TAZATELE: POKRAČUJTE OT. 229 U DALŠÍHO DÍTĚTE. POKUD RESPONDENT JIŢ NEMÁ DALŠÍ NEVLASTNÍ DÍTĚ, PŘEJDĚTE NA OTÁZKU 238. Vnoučata 238. Kolik máte vnoučat? RESPONDENT NEMÁ ŢÁDNÉ VNOUČE PŘEJDĚTE NA KONTROLU K300 Respondent má 2 nebo více vnoučat 239a. Ve kterém měsíci a roce se narodilo Vaše nejstarší vnouče? Měsíc 240. Ve kterém měsíci a roce se narodilo Vaše nejmladší vnouče? Měsíc Respondent má pouze 1 vnouče. 239b. Ve kterém měsíci a roce se narodilo Vaše vnouče? Měsíc PŘEJDĚTE K OT. 241 V01/05 GGS TAZATEL 10

11 241. Jak často se staráte o Vaše vnouče/vnoučata? (kolikrát týdně / měsíčně / ročně) nikdy týdně měsíčně ročně 242 a. Máte nějaká pravnoučata? 1 Ano 2 Ne PŘEJDĚTE K TEXTU PŘED OT b. Kolik máte pravnoučat? PARTNERSTVÍ K300. KONTROLNÍ OTÁZKA: RESPONDENT ŢIJE S PARTNEREM / MANŢELEM VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI. 1 Ano POKRAČUJTE OT Ne PŘEJDĚTE NA OT. 306 Současný/á spolubydlící /ka nebo manţel/ka Nyní bych se Vás rád/a zeptal/a na Vašeho a/manţela Ve kterém měsíci a roce jste spolu začali bydlet ve společné domácnosti? Měsíc K302. KONTROLNÍ OTÁZKA: RESPONDENT A PARTNER JSOU OPAČNÉHO POHLAVÍ? 1 Ano POKRAČUJTE OT Ne PŘEJDĚTE NA OT a. Uzavřeli jste s Vaším/ Vaší em /kou sňatek? 302. b. Ve kterém měsíci a roce jste sňatek uzavřeli? 1 Ano POKRAČUJTE OT. 302B 2 Ne PŘEJDĚTE NA OT. 303 Měsíc POKYNY PRO TAZATELE: POKUD JE RESPONDENT ŢENATÝ/VDANÁ, POUŢÍVEJTE MÍSTO PARTNER/ PARTNERKA MANŢEL/MANŢELKA a. Narodil/a se Váš/Vaše / ka v České republice (na území dnešní ČR)? 1 Ano PŘEJDĚTE NA OT. A07/1 2 Ne POKRAČUJTE OT. 303B 303.b. V jaké zemi se narodil/a? země: 303. c. Ve kterém měsíci a roce začal/a trvale ţít v České republice (na území dnešní ČR)? Měsíc A07/1. Můţete se, prosím, podívat na tuto kartu a říci mi, ke které národnosti se Váš/Vaše /ka hlásí? PŘEDLOŢTE KARTU A03: NÁRODNOST V01/05 GGS TAZATEL 11

12 304. Jaké je nejvyšší ukončené vzdělání Vašeho/Vaší a/ky? PŘEDLOŢTE KARTU 120: NEJVYŠŠÍ UKONČENÉ VZDĚLÁNÍ kategorie: 305. Jaký byl jeho/její hlavní studijní obor? PŘEDLOŢTE KARTU 121: STUDIJNÍ OBOR NEPOKLÁDAT PŘI ZÁKL. VZDĚLÁNÍ kategorie: POKYN PRO TAZATELE: PŘEJDĚTE KE KONTROLE PRO TAZATELE PŘED OTÁZKOU 319. Současný/á /ka nebo manţel/ka nebydlící s respondentem ve společné domácnosti POZNÁMKA: NETÝKÁ SE RESPONDENTŮ ŢIJÍCÍCH S PARTNEREM VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI, TI PŘEJDOU K OTÁZCE Máte v současné době nějakou váţnou známost, tj. a/ku, se kterým/kterou neţijete ve společné domácnosti? Můţe to být např. i Váš/Vaše manţel/ka, který/která s Vámi nyní neţije ve společné domácnosti. Náš výzkum není zaměřen pouze na heterosexuální vztahy, ale zabývá se i vztahy homosexuálními. Pokud máte a/ku stejného pohlaví, zodpovězte, prosím, i Vy následující otázky. 1 Ano POKRAČUJTE OT Ne PŘEJDĚTE NA OT Ve kterém měsíci a roce začala Vaše známost? Měsíc 308.a. Ţijete odděleně, protoţe si to tak Vy a Váš/Vaše /ka přejete nebo proto, ţe ţít společně Vám neumoţňují současné podmínky? Vyberte, prosím, jednu odpověď z těchto variant. PŘEDLOŢTE KARTU 308A.: KDO CHCE ŢÍT ODDĚLENĚ? já chci ţít odděleně b. já i mŧj chceme ţít odděleně b. c. mŧj chce ţít odděleně c. ţijeme odděleně z jiných dŧvodŧ d. 308.b. Proč chcete Vy osobně ţít odděleně? Vyberte, prosím, jeden hlavní důvod. PŘEDLOŢTE KARTU 308B.: DŦVODY PRO ODDĚLENÝ ŢIVOT 1- finanční dŧvody 2- chci si zachovat nezávislost 3- ohled na děti 4- nejsem ještě připraven/a na společný ţivot 5- jiný dŧvod POKUD 308A=2, POKRAČUJTE OT. 308C. POKUD 308A=1, POKRAČUJTE OT c. Proč chce Váš/Vaše /ka ţít odděleně? Vyberte, prosím, jeden hlavní důvod. PŘEDLOŢTE KARTU 308C.: DŦVODY PRO ODDĚLENÝ ŢIVOT 1- finanční dŧvody 2- chce si zachovat nezávislost 3- ohled na děti 4- není ještě připraven/a na společný ţivot 5- jiný dŧvod 9- nevím 308.d. Z jakých důvodů? Vyberte, prosím, jeden hlavní důvod. PŘEDLOŢTE KARTU 308D.: JINÉ DŦVODY PRO ODDĚLENÝ ŢIVOT 1- pracovní dŧvody 2- finanční dŧvody 3- bytové dŧvody 4- právní dŧvody 5- má jinou rodinu 9- jiný dŧvod 309. Řekněte mi prosím, zda je Váš muţ nebo ţena. 1 Muţ 2 Ţena KONTROLA PRO TAZATELE: JE-LI PARTNER STEJNÉHO POHLAVÍ JAKO RESPONDENT, PŘEJDĚTE K OTÁZCE 311. JINAK POKRAČUJTE OTÁZKOU 310. V01/05 GGS TAZATEL 12

13 310.a. Uzavřeli jste spolu někdy sňatek? 1 Ano POKRAČUJTE OT. 310B 2 Ne PŘEJDĚTE NA OT b.Ve kterém měsíci a roce jste uzavřeli sňatek? Měsíc 310.c. Ţijete stále v tomto manţelském svazku? 1 Ano POKRAČUJTE OT Ne PŘEJDĚTE NA OT. 310D 310.d. Ve kterém měsíci a roce jste se rozvedli? Měsíc POKYN PRO TAZATELE: POKUD JE RESPONDENT ŢENATÝ/VDANÁ, POUŢÍVEJTE MÍSTO PARTNER/ PARTNERKA MANŢEL/MANŢELKA Ve kterém měsíci a roce se Váš/Vaše /ka narodil/a? Měsíc 312.a. Narodil/a se Váš/Vaše /ka v České republice (na území dnešní ČR)? 1 Ano PŘEJDĚTE K OT. A07/2 2 Ne POKRAČUJTE OT. 312B 312.b. V jaké zemi se narodil/a? země: 312.c. Ve kterém měsíci a roce začal/a trvale ţít v České republice (na území dnešní ČR)? Měsíc A07/2. Můţete se, prosím, podívat na tuto kartu a říci mi, ke které národnosti se Váš/Vaše /ka hlásí? PŘEDLOŢTE KARTU A03: NÁRODNOST Jaké je nejvyšší ukončené vzdělání Vašeho/Vaší a/ky? PŘEDLOŢTE KARTU 120: NEJVYŠŠÍ UKONČENÉ VZDĚLÁNÍ kategorie: Jaký byl jeho/její hlavní studijní obor? PŘEDLOŢTE KARTU 121: STUDIJNÍ OBOR NEPOKLÁDAT PŘI ZÁKLADNÍM VZDĚLÁNÍ kategorie: Která z následujících kategorií nejlépe vystihuje jeho/její současné sociálně ekonomické postavení? PŘEDLOŢTE KARTU 108: SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ POSTAVENÍ Jak dlouho Vám trvá cesta z Vašeho domova do místa, kde Váš/Vaše /ka/ manţel/manţelka ţije? hodin minut 317. Jak často se ním/ní stýkáte? (kolikrát týdně / měsíčně / ročně) týdně měsíčně ročně 318. Je kaţdodenní ţivot Vašeho/Vaší a/ky manţela/manţelky omezen z důvodu zdravotních (fyzických nebo psychických) problémů nebo invalidity? 1 Ano 2 Ne V01/05 GGS TAZATEL 13

14 Plány ţít s em/manţelem KONTROLA PRO TAZATELE: ŢIJE RESPONDENT S PARTNEREM? Ano Je respondent v současné době ţenatý/vdaná s tímto em? ZKONTROLUJTE PODLE OT Ano Ne PŘEJDĚTE NA PŘEJDĚTE NA OT. 325 OT. 324 Ne Má respondent v současné době a, se kterým neţije ve společné domácnosti? ZKONTROLUJTE PODLE OT. 306 Ano Ne Je respondent v současné době POKRAČUJTE OT. 319 ţenatý/vdaná s tímto em? A PTEJTE SE NA ZKONTROLUJTE PODLE OT. 310C. PŘÍPADNÉHO PARTNERA Ano POKRAČUJTE OT. 319 A PTEJTE SE NA NYNĚJŠÍHO MANŢELA/LKU Ne POKRAČUJTE OT. 319 A PTEJTE SE NA NYNĚJŠÍHO PARTNERA/KU 319. Zamýšlíte začít bydlet společně s (DOPLŇTE PODLE INSTRUKCE) v nejbliţších 3 letech? 1- určitě ne 2- pravděpodobně ne 3- pravděpodobně ano 4- určitě ano 320. Předpokládejme nyní, ţe v nejbliţších 3 letech začnete ţít s Vaším nynějším či jiným em ve společné domácnosti. Můţete mi, prosím, říci, jaké by to mělo důsledky pro následující stránky Vašeho ţivota? Vyberte prosím odpovědi z této karty. PŘEDLOŢTE KARTU 320: LEPŠÍ ČI HORŠÍ. Pokud byste začal/a ţít s em, myslíte si, ţe by to bylo lepší či horší z hlediska: mnohem ani lepší, mnohem lepší lepší ani horší horší horší 5 a. moţnosti dělat si co chcete b. Vašeho profesního ţivota c. Vaší finanční situace d. Vašeho sexuálního ţivota e. toho, co si o Vás myslí lidé kolem Vás f. Vaší radosti a uspokojení ze ţivota 321. Do jaké míry by Vaše rozhodnutí začít ţít ve společné domácnosti s em bylo ovlivněno následujícími okolnostmi? Vyberte, prosím, odpovědi z této karty. PŘEDLOŢTE KARTU 321: DO JAKÉ MÍRY BY VAŠE ROZHODNUTÍ ZÁVISELO NA...? velmi netýká vŧbec ne částečně hodně mnoho se 99 a. Vaší finanční situaci b. Vaší práci c. Vašich bytových podmínkách d. Vašem zdraví KONTROLA PRO TAZATELE: RESPONDENT MÁ PARTNERA, SE KTERÝM NEŢIJE VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI. 1 Ano POKRAČUJTE OT Ne PŘEJDĚTE K OT. 323 V01/05 GGS TAZATEL 14

15 322. Domnívá se Váš/Vaše /ka, ţe byste měli začít společně bydlet? 1 Ano 2 Ne 3- si není jistý 97 respondent neví 323. Ačkoli můţete mít pocit, ţe rozhodnutí začít ţít s em ve společné domácnosti je rozhodnutím čistě Vaším a Vašeho a/ky, lidé ve Vašem okolí mohou mít na tuto otázku svůj vlastní názor. Přečtu Vám nyní několik různých názorů na Vaše společné bydlení s em (současným či potenciálním) v nejbliţších 3 letech, které mohou zastávat lidé ve Vašem okolí. Řekněte mi, prosím, do jaké míry souhlasíte či nesouhlasíte s těmito výroky. PŘEDLOŢTE KARTU 323: MÍRA SOUHLASU. a. většina Vašich přátel si myslí, ţe byste měli začít bydlet spolu s (Vaším) em b. Vaši rodiče (nevlastní rodiče, pěstouni) si myslí, ţe byste měli začít bydlet spolu s (Vaším) em c. Vaše děti si myslí, ţe byste měli začít bydlet spolu s (Vaším) em d. většina Vašich příbuzných si myslí, ţe byste měli začít bydlet spolu s (Vaším) em ani souhlasím souhlas, ani nesouhlas nesouhlasím rozhodně nesouhlasím netýká se 5 99 rozhodně souhlasím 324. Máte v úmyslu uzavřít v nejbliţších 3 letech sňatek (s Vaším em nebo případně s někým jiným)? 1 určitě ne 2 pravděpodobně ne 3- pravděpodobně ano 4- určitě ano 99- netýká se Historie ství/manţelství 325. Kromě Vašeho nynějšího ství či manţelství ţil/a jste někdy s nějakým/nějakou em/ kou ve společné domácnosti nebo jste byl/a někdy ţenatý/vdaná? Zahrňte také ské vztahy s osobou stejného pohlaví. 1 Ano POKRAČUJTE OT Ne PŘEJDĚTE K OT. 401 Nyní bych Vám rád/a poloţil/a několik otázek o kaţdém Vašem ství/manţelství, počínaje prvním. Pokud jste ţil/a se stejným em/manţelem víckrát ve společné domácnosti, povaţujeme to za různá ství. PTEJTE SE POSTUPNĚ VŠEMI OTÁZKAMI NEJPRVE NA PRVNÍ, DÁLE NA DRUHÉ ATD. PARTNERSTVÍ Ve kterém měsíci a roce jste začal/a ţít ve měsíc společné domácnosti s Vaším prvním/ druhým/...em nebo rok manţelem? 327. a. Uzavřeli jste 1- Ano spolu sňatek? 2- Ne na ot b. Ve kterém měsíc měsíci a roce jste se vzali? rok 328. Ve kterém měsíci a roce se Váš/Vaše měsíc /ka narodil/a? rok V01/05 GGS TAZATEL 15

16 B05. Jaké bylo nejvyšší ukončené vzdělání Vašeho/Vaší a/ky za dobu, kdy jste spolu ţili? 329. Kdyţ jste spolu začali bydlet, měl/a Váš/Vaše /ka nějaké vlastní nebo adoptované děti nebo děti svěřené do pěstounské péče? B07. Kolik z nich bylo dívek a kolik chlapců: B08. Kolik let bylo nejmladšímu z nich, kdyţ jste začal/a bydlet s jeho/jejím otcem/matkou? B09. Kolik z těchto dětí bydlelo s Vámi a Vaším/Vaší em/kou ve společné domácnosti? B10. Jak často se nyní stýkáte s těmito dětmi (bez ohledu na to, zda se stýkáte se všemi z nich)? 330. Jak Vaše ství skončilo? PŘEDLOŢTE KARTU 330: KONEC PARTNERSTVÍ 331. Ve kterém měsíci a roce ství skončilo? KARTA 120: NEJVYŠŠÍ UKONČENÉ VZDĚLÁNÍ počet dětí 0 -ţádné PŘEJDĚTE NA OT. 330 dívek chlapcŧ věk číslo týdně měsíčně ročně 1 rozvodem/ rozchodem 2- zemřel měsíc rok V01/05 GGS TAZATEL POKUD PARTNER ZEMŘEL (VIZ. OT. 330), PŘEJDĚTE K OT. 332A. POKUD PARTNERSTVÍ SKONČILO ROZCHODEM/ROZVODEM, POKRAČUJTE OT. 332B. 332a. Měli jste spolu nějaké děti? PŘEJDĚTE K OTÁZCE b. Měli jste spolu nějaké děti? 1- ano 2- ne 1- ano POKRAČUJTE ne PŘEJDĚTE K TEXTU PŘED OT S kým převáţně ţily Vaše děti po rozchodu/rozvodu/? Vyberte, prosím, Vaši odpověď z této karty. Můţete vybrat i více moţností, pokud Vaše společné děti ţily kaţdé na různém místě. PŘEDLOŢTE KARTU 333: S KÝM DĚTI PŘEVÁŢNĚ BYDLELY? B15. Jak často jste se v průměru stýkal/a s Vašimi dětmi, které s Vámi nebydlely v prvním roce po rozchodu/ rozvodu s em? B16. Jak často se Váš bývalý v průměru stýkal/a s Vašimi dětmi, které s ním/ní nebydlely v prvním roce po rozchodu/rozvodu? týdně měsíčně ročně týdně měsíčně ročně KONTROLA PRO TAZATELE: POKUD RESPONDENT ŢIL S TÍMTO PARTNEREM V MANŢELSTVÍ (VIZ. OT. 327), POKRAČUJTE OTÁZKOU 334. POKUD RESPONDENT S TÍMTO PARTNEREM NEUZAVŘEL SŇATEK, PŘEJDĚTE K OT a. Skončilo Vaše 1- Ano manţelství rozvodem? 2- Ne JDI NA 336 b. Ve kterém měsíci a roce jste se rozvedli? měsíc rok 335. Kdo podal ţádost o 1- respondent 2- respondent a rozvod? manţel společně, 3- manţel

17 336. Ţil/a jste v nějakém dalším ství (kromě toho nynějšího)? 1 Ano VRAŤTE SE K OT Ne PŘEJDĚTE K OT. 337A 337.a. Jak jiţ bylo řečeno, náš výzkum není zaměřen pouze na heterosexuální svazky, ale i na ství dvou osob stejného pohlaví. Mohu se Vás zeptat, zda některý z uvedených ů byl stejného pohlaví jako Vy? 1 Ano POKRAČUJTE OT. 337B 2 Ne PŘEJDĚTE K TEXTU PŘED OT b. Uveďte prosím, který. ZAPIŠTE POŘADOVÉ ČÍSLO PARTNERA/PARTNERŦ Z VÝŠE UVEDENÉ TABULKY. 7 8 Výţivné na děti 338.Máte ve své péči závislé dítě / děti (do 26 let), které pochází / pocházejí z některého z Vašich bývalých vztahů? S otcem / matkou dítěte (dětí) jste mohl/a ale nemusel/a ţít ve společné domácnosti. 1 Ano POKRAČUJTE OT. 339 (TABULKA) 2 Ne PŘEJDĚTE K OT. 340 NÁSLEDUJÍCÍ TABULKU VYPLŇTE V PŘÍPADĚ, ŢE RESPONDENT UVEDL V OT. 338 KÓD 1 = ANO 339.d. Z jakého vztahu dítě pochází? 339.a. pořadové číslo dítěte z Přehledu dětí (potomků) respondenta 339.b. pohlaví dítěte 1 = muţ 2 = ţena 339.c. rok narození 1 = s matkou / otcem dítěte jsem nikdy neţil/a 2 = s matkou / otcem dítěte jsem ţila, ale nebyli jsme manţelé 3 = s matkou / otcem dítěte jsme byli manţelé 339.e. Dostal/a jste výţivné na toto dítě v uplynulých 12-ti měsících? 1 = ano 2 = ne 339.f. V jaké výši bylo výţivné? g. Kolikrát jste dostal/a tuto částku v uplynulých 12-ti měsících? 340.Máte z některého z Vašich bývalých vztahů závislé dítě (děti) do 26 let, které neţije s Vámi, ale se svou matkou / otcem? S otcem / matkou dítěte (dětí) jste mohl/a ale nemusel/a ţít ve společné domácnosti. 1 Ano POKRAČUJTE OT. 341 (TABULKA) 2 Ne PŘEJDĚTE K OT. 346 NÁSLEDUJÍCÍ TABULKU VYPLŇTE V PŘÍPADĚ, ŢE RESPONDENT UVEDL V OT. 340 KÓD 1 = ANO 341.a. 341.d. Z jakého vztahu dítě 341.e. Platil/a pořadové pochází? jste výţivné na 1 = s matkou / otcem dítěte jsem číslo dítěte 341.b. toto dítě nikdy neţil/a z Přehledu pohlaví 2 = s matkou / otcem dítěte jsem v uplynulých dětí dítěte 341.c. ţila, ale nebyli jsme manţelé 12-ti měsících? (potomkŧ) 1 = muţ rok 3 = s matkou / otcem dítěte jsme 1 = ano 341.f. V jaké výši respondenta 2 = ţena narození byli manţelé 2 = ne bylo výţivné? g. Kolikrát jste tuto částku zaplatil/a v uplynulých 12-ti měsících? V01/05 GGS TAZATEL 17

18 vţdy respondent obvykle respondent oba přibliţně stejně obvykle /ka vţdy /ka vţdy nebo obvykle jiná osoba ţijící v domácnosti vţdy nebo obvykle osoba neţijící ve společné domácnosti netýká se Výţivné na a 346. Dostáváte v současné době od Vašeho bývalého a/manţela Vy osobně výţivné? Nemám nyní na mysli výţivné na Vaše společné dítě/děti. 1 Ano POKRAČUJTE OT Ne PŘEJDĚTE K OT Dostal/a jste toto výţivné v uplynulých 12 měsících? 1 Ano POKRAČUJTE OT Ne PŘEJDĚTE K OT V jaké výši? Kč za měsíc 349. Kolikrát jste dostal/a tuto částku v uplynulých 12 měsících? krát PŘEJDĚTE K OTÁZCE Platíte v současné době výţivné Vašemu bývalému ovi? Nemám nyní na mysli výţivné na děti. 1 Ano POKRAČUJTE OT Ne PŘEJDĚTE K OT Zaplatil/a jste toto výţivné v uplynulých 12 měsících? Nemám nyní na mysli výţivné na děti. 1 Ano POKRAČUJTE OT Ne PŘEJDĚTE K OT V jaké výši? Kč za měsíc 353. Kolikrát jste zaplatil/a tuto částku v uplynulých 12 měsících? krát 4. Organizace domácnosti a kvalita ství Organizace domácnosti 401. Nyní bych se Vás rád/a zeptal/a na to, kdo dělá jaké práce ve Vaší domácnosti. Řekněte mi, prosím, kdo ve Vaší domácnosti vykonává následující činnosti. Vyberte odpovědi z karty. PŘEDLOŢTE KARTU 401: ČINNOSTI V DOMÁCNOSTI POSTUPNĚ SE PTEJTE NA ČINNOSTI UVEDENÉ V PRVNÍM SLOUPCI TABULKY. POKUD RESPONDENT ZVOLÍ VARIANTU 6-VŢDY NEBO OBVYKLE JINÉ OSOBY ŢIJÍCÍ V DOMÁCNOSTI, POLOŢTE OTÁZKU 401B NEŢ PŘEJDETE K DALŠÍMU BODU b. Můţete mi říci konkrétně, která osoba tuto činnost vykonává? NAPIŠTE POŘADOVÉ ČÍSLO OSOBY Z PŘEHLEDU DOMÁCNOSTI, PŘÍPADNĚ Z PŘEHLEDU DĚTI (POTOMCI) RESPONDENTA DO TABULKY. a připravuje denně jídlo a) b myje nádobí b) c nakupuje potraviny c) d luxuje byt/dŧm d) e f g vykonává malé opravy kolem bytu /domu e) spravuje finanční záleţitosti domácnosti f) organizuje společenské a volnočasové aktivity g) 402. Jak jste spokojen/a s rozdělením úkolů spojených s péčí o domácnost mezi Vás a Vašeho/Vaší a/ku? PŘEDLOŢTE KARTU 117: STUPEŇ SPOKOJENOSTI. 99 = NETÝKÁ SE, NEMÁ PARTNERA Kdo ve Vaší domácnosti /Vám pravidelně pomáhá s péčí o domácnost? POUŢIJTE KÓD PODLE SEZNAMU POSKYTOVATELŦ A PŘÍJEMCŦ, 99 = NIKDO, RESPONDENT JE SOBĚSTAČNÝ Platí Vaše domácnost/platíte Vy někomu za to, ţe pro Vás dělá domácí práce? 1 Ano 2 Ne V01/05 GGS TAZATEL 18

19 vţdy respondent obvykle respondent oba přibliţně stejně obvykle /ka vţdy /ka vţdy nebo obvykle jiná osoba ţijící v domácnosti vţdy nebo obvykle osoba neţijící ve společné domácnosti netýká se Rozhodování ŢIJE RESPONDENT S PARTNEREM VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI? Ano POKRAČUJTE OT. 405 Ano PŘEJDĚTE NA OT. 407 Ne Má respondent a (ţijícího jinde)? Ne PŘEJDĚTE NA OT Mluvili jsme jiţ o různých činnostech, které jsou v domácnosti vykonávány. Nyní bych se Vás rád/a zeptal/a na oblast rozhodování. Řekněte mi, prosím, kdo ve Vaší domácnosti rozhoduje o následujících oblastech? PŘEDLOŢTE KARTU 401: ČINNOSTI V DOMÁCNOSTI POSTUPNĚ SE PTEJTE NA ČINNOSTI UVEDENÉ V PRVNÍM SLOUPCI TABULKY. POKUD RESPONDENT ZVOLÍ VARIANTU 6-VŢDY NEBO OBVYKLE JINÉ OSOBY ŢIJÍCÍ V DOMÁCNOSTI, POLOŢTE OTÁZKU 405B NEŢ PŘEJDETE K DALŠÍMU BODU b. Můţete mi říci konkrétně, která osoba v této oblasti rozhoduje? NAPIŠTE POŘADOVÉ ČÍSLO OSOBY Z PŘEHLEDU DOMÁCNOSTI DO TABULKY. a b c d běţné nákupy pro domácnost a) příleţitostné cenově náročnější nákupy pro domácnost čas, který strávíte b) v placeném zaměstnání c) čas, který stráví (ka) v placeném zaměstnání d) e zpŧsob výchovy dětí e) f společenské a volnočasové aktivity f) 406. Jak s em/kou/manţelem/manţelkou rozdělujete příjmy Vaší domácnosti? Který z výroků na této kartě nejlépe odpovídá Vaší situaci? PŘEDLOŢTE KARTU 406: ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ 2. Mŧj /ka, manţel/ka spravuje všechny peníze a dává mi podíl z nich. 3. Dáme naše peníze dohromady a kaţdý si vezme kolik potřebuje. 4. Dáme část peněz dohromady a zbytek spravujeme odděleně. 5. Kaţdý z nás spravuje svoje peníze odděleně. 6. Jinak (POZN.: TATO KATEGORIE JE URČENA POUZE KE KÓDOVÁNÍ, NENÍ TEDY POUŢITA V KARTĚ 406) 1. Spravuji všechny peníze a svému ovi/ce,manţelovi/manţelce dávám podíl z nich. Kvalita ství POZNÁMKA: TATO SEKCE OTÁZEK JE URČENA RESPONDENTŮM S PARTNEREM/PARTNERKOU, KTEŘÍ BYDLÍ SPOLU NEBO ODDĚLENĚ Jak jste spokojen/a s kvalitou vztahu s Vaším em/kou,manţelem/manţelkou? Který z výroků na této kartě nejlépe vystihuje míru Vaší spokojenosti? PŘEDLOŢTE KARTU 117: STUPEŇ SPOKOJENOSTI V01/05 GGS TAZATEL 19

20 408. Nyní Vám přečtu několik oblastí, ve kterých mívají někdy páry neshody. Jak často jste měli v průběhu posledních 12 měsíců se svým em/kou, manţelem/manţelkou váţné neshody v dále uvedených oblastech? Vyberte odpovědi z karty. velmi netýká PŘEDLOŢTE KARTU 408: ČETNOST. nikdy zřídka občas často často se 5 99 a. domácí práce a) b. peníze b) c. trávení volného času c) d. sex d) e. vztahy s přáteli e) f. vztahy s rodiči/tchánem a tchýní f) g. výchova dětí g) h. rozhodnutí mít děti h) i. pití alkoholu i) POKUD RESPONDENT ODPOVĚDĚL 1- NIKDY VE VŠECH BODECH OTÁZKY 408, PŘEJDĚTE NA OT JINAK POKRAČUJTE OT Páry se vypořádávají s různými váţnými neshodami různými způsoby. Kdyţ se mezi Vámi a Vaší(m) em/kou či manţelem/manţelkou vyskytne hádka, jak často to řešíte některým z následujících způsobů? Vyberte prosím odpovědi z karty. nikdy zřídka občas často velmi často PŘEDLOŢTE KARTU 408: ČETNOST. 5 a. nechávám si svŧj názor pro sebe b. projevím nesouhlas klidně c. hádám se horlivě nebo křičím d. pouţiji nakonec násilí 410. I lidé, kteří vycházejí s em velmi dobře, si někdy nejsou jisti, zda bude jejich manţelství nebo ství fungovat. Přemýšleli jste během posledních 12 měsíců o ukončení Vašeho vztahu? 1 Ano 2 Ne 5. Rodiče a domov rodičů Nyní bych Vám rád/a poloţil/a několik otázek týkajících se Vašich rodičů a jejich domova Na začátku rozhovoru, kdyţ jste mluvil/a o Vaší domácnosti, jste zmínil/a, ţe VYHLEDEJTE V PŘEHLEDU DOMÁCNOSTI. 1. bydlíte s oběma Vašimi rodiči POKRAČUJTE OT bydlíte s Vaším otcem (nikoliv s matkou) PŘEJDĚTE NA OT bydlíte s Vaší matkou (nikoliv s otcem) PŘEJDĚTE NA OT nebydlíte s Vašimi rodiči PŘEJDĚTE NA OT. 503 Je to tak správně?!!!!! 502. Jsou (oba) rodiče, se kterými ţijete v této domácnosti, Vašimi biologickými rodiči? 1. ano, oba PŘEJDĚTE NA OT. A10A 2. ne, pouze mŧj otec PŘEJDĚTE NA OT. A10A 3. ne, pouze má matka 4. ne, nevlastní, adoptivní nebo pěstoun(i) V01/05 GGS TAZATEL 20

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD poř.č. domácnosti - - osob. č.-. Datum rozhovoru Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD SHARE 2013 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek můžete

Více

50+ v Evropě SHARE B Písemný dotazník NEPOBÍRAJÍCÍ STAROBNÍ DŮCHOD

50+ v Evropě SHARE B Písemný dotazník NEPOBÍRAJÍCÍ STAROBNÍ DŮCHOD poř.č. domácnosti - - osob. č.-. Datum rozhovoru Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE B Písemný dotazník NEPOBÍRAJÍCÍ STAROBNÍ DŮCHOD SHARE 2013 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

Strategie a praktiky slaďování rodinných a pracovních rolí. Kamila Svobodová

Strategie a praktiky slaďování rodinných a pracovních rolí. Kamila Svobodová Strategie a praktiky slaďování rodinných a pracovních rolí Kamila Svobodová Zdroje dat: Muži a ženy v ČR: životní dráhy a mezigenerační vztahy (GGS - Generations and Gender Survey), 2005 10 006 respondentů

Více

SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11

SHARE 50+ v Evropě Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Logo agentury Číslo dotazníku: ID respondenta - - Křestní jméno Datum rozhovoru: Číslo tazatele: SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Písemný dotazník email:

Více

Mladá generace dotazník 1. V politice se často používají pojmy pravice a levice. Kam byste se sám(a) zařadil(a), kam svými názory patříte? 2.

Mladá generace dotazník 1. V politice se často používají pojmy pravice a levice. Kam byste se sám(a) zařadil(a), kam svými názory patříte? 2. Mladá generace dotazník 1. V politice se často používají pojmy pravice a levice. Kam byste se sám(a) zařadil(a), kam svými názory patříte? 2. Když vezmete všechno dohromady a srovnáte minulý a současný

Více

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007 poř.č. domácnosti 2 8 0 6 2 0 0 osob. č.-. Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE Písemný dotazník A Hlavní studie 2006 / 2007 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek

Více

Dotazník pro (sebe)posouzení

Dotazník pro (sebe)posouzení 1 Dotazník pro (sebe)posouzení Kontaktní informace Jméno (stačí křestní) E-mail Tel. Věk Aktuálně využívaná podpora Aktuálně mi poskytuje podporu: Neplacená péče rodiny, přátel nebo sousedů Placená (z

Více

Kontaktní formulář. Telefonní číslo Nemá telefon 2 Odmítl/a uvést telefon 3

Kontaktní formulář. Telefonní číslo Nemá telefon 2 Odmítl/a uvést telefon 3 Kontaktní formulář Číslo tazatele Číslo adresy Jméno tazatele Jméno respondenta Telefonní číslo Nemá telefon Odmítl/a uvést telefon ZÁZNAM O KONTAKTECH (Kontakt = každý pokus zastihnout respondenta/domácnost)

Více

Evropský sociální výzkum

Evropský sociální výzkum Sociologický ústav Akademie věd ČR STEM Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 Evropský sociální výzkum Doplňkový dotazník verze F-F2 A Listopad-prosinec 2002 Tazatel Kodér Děrovač Respondent

Více

Muţi a ţeny v ČR: ţivotní dráhy a mezigenerační vztahy 2. část (GGS: Generations and Gender Survey) Plodnost

Muţi a ţeny v ČR: ţivotní dráhy a mezigenerační vztahy 2. část (GGS: Generations and Gender Survey) Plodnost Americká 21 120 00 Praha 2 tel: 222 511 221 fax: 222 512 800 Muţi a ţeny v ČR: ţivotní dráhy a mezigenerační vztahy část (GGS: Generations and Gender Survey) Pokyn pro vyplňování: Vybranou odpověď vždy

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Předem vám děkujeme, že si najdete chvíli k vyplnění tohoto dotazníku

Více

1. Po jak dlouhé době od seznámení, jste s partnerem začali bydlet společně? 2 do 1 roku 2 do 5 let. 2. Z jakého důvodu jste se sestěhovali?

1. Po jak dlouhé době od seznámení, jste s partnerem začali bydlet společně? 2 do 1 roku 2 do 5 let. 2. Z jakého důvodu jste se sestěhovali? Rozhodování ve společné domácnosti Otázky 1. Po jak dlouhé době od seznámení, jste s partnerem začali bydlet společně? 2 ještě spolu nebydĺıme 2 do 1 roku 2 do 2 let 2 do 3 let 2 do 5 let 2 více než po

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

SPOKOJENOST PŘÍSLUŠNÍKŮ AČR SE SVÝM ZAMĚSTNÁNÍM - 04 - Do zaměstnání se většinou těšíte, nebo ne? Často se těším 21,2% Občas se těším 36,7%

SPOKOJENOST PŘÍSLUŠNÍKŮ AČR SE SVÝM ZAMĚSTNÁNÍM - 04 - Do zaměstnání se většinou těšíte, nebo ne? Často se těším 21,2% Občas se těším 36,7% SPOKOJENOST PŘÍSLUŠNÍKŮ AČR SE SVÝM ZAMĚSTNÁNÍM Jak vyplývá ze zjištěných výsledků výzkumu, více neţ polovina respondentů (54,0 %) se do zaměstnání většinou nebo často těší. Méně neţ polovina dotázaných

Více

Omnibus STEM/MARK 2014

Omnibus STEM/MARK 2014 Omnibus STEM/MARK 2014 Omnibusová šetření jsou šetření probíhající pravidelně měsíčně, do kterých jsou podle objednávky klientů zařazovány moduly otázek týkajících se různých zadaných témat. Metoda CAPI

Více

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Státní příslušnost:

Více

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Rodné příjmení: Státní

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

Sociologický ústav Akademie věd ČR STEM Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 KARTY POSTOJE K BYDLENÍ V ČR 2001

Sociologický ústav Akademie věd ČR STEM Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 KARTY POSTOJE K BYDLENÍ V ČR 2001 Sociologický ústav Akademie věd ČR STEM Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 KARTY POSTOJE K BYDLENÍ V ČR 2001 Červen 2001 KARTA 2 VLASTNICTVÍ 01 - vlastník rodinného domu 02 - spoluvlastník

Více

Dotazník specifických potřeb. Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava

Dotazník specifických potřeb. Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava Dotazník specifických potřeb Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava 1. Řekl byste o sobě, že máte vše, co potřebujete ke spokojenému životu? Určitě ano 1 Spíše ano 2 Spíše ne 3

Více

Dotazníkové šetření. Všem občanům, kteří se zapojí do tohoto průzkumu, předem děkujeme.

Dotazníkové šetření. Všem občanům, kteří se zapojí do tohoto průzkumu, předem děkujeme. Dotazníkové šetření Váţení občané Lelova, Černčic a Ţalan, dovolujeme si Vás oslovit a poţádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí Vaše názory na kvalitu ţivota v našich obcích. Výsledky tohoto šetření

Více

Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice. Kamila Svobodová

Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice. Kamila Svobodová Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice Kamila Svobodová Struktura prezentace Demografické stárnutí v ČR od počátku 90. let 20. století a jeho perspektivy do budoucna Důsledky

Více

Sociální prostředí pražských lokalit

Sociální prostředí pražských lokalit Dotazníkové šetření Sociální prostředí pražských lokalit Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze provádí v současné době rozsáhlý výzkum sociálního prostředí v pražských lokalitách. Zajímá nás

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM (ESS) č. z. 6512013

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM (ESS) č. z. 6512013 Dotazník je výlučným vlastnictvím MEDIANu a nesmí být volně šířen či poskytnut k pouţívání třetím subjektům bez výslovného souhlasu MEDIANu s.r.o. Pokud by došlo k porušení této skutečnosti, má MEDIAN

Více

BYDLENÍ MLADÉ GENERACE 2003

BYDLENÍ MLADÉ GENERACE 2003 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 červen 2003 UNIVERSITAS, užitá sociologie, Nad ostrovem 10, 147 00 Praha 4 Číslo tazatele Číslo dotazníku BYDLENÍ MLADÉ GENERACE

Více

Svatby v české společnosti

Svatby v české společnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Svatby v české společnosti Technické parametry Výzkum:

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Studenti středních a vysokých škol Praha 26. září 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Dotazník pro posouzení kvality života ženy v období po porodu MOTHER-GENERATED INDEX

Dotazník pro posouzení kvality života ženy v období po porodu MOTHER-GENERATED INDEX Dotazník pro posouzení kvality života ženy v období po porodu MOTHER-GENERATED INDEX 1. krok identifikace důležitých oblastí života 2. krok ohodnocení oblastí života 3. krok přidělování bodů Prosím Vás

Více

XT104_SexDec. TAZATEL: Zaznamenejte pohlaví zesnulé/ho (zeptejte se, pokud není zřejmé) 1. Muž 2. Žena

XT104_SexDec. TAZATEL: Zaznamenejte pohlaví zesnulé/ho (zeptejte se, pokud není zřejmé) 1. Muž 2. Žena XT104_SexDec TAZATEL: Zaznamenejte pohlaví zesnulé/ho (zeptejte se, pokud není zřejmé) 1. Muž 2. Žena XT001_Intro Pan/í ['' + picv004_name] se před svou smrtí zúčastnil/a výzkumu SHARE 50+ v Evropě. [Jeho/Její]

Více

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození Prezenční razítko podatelny PŘIHLÁŠKA na pronájem bytu - veřejné losování říjen 2015 Žádám(e) tímto Radu městské části Praha 10 o pronájem bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu v nemovitosti svěřené městské

Více

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Průzkum uskutečněný mezi obyvatelstvem (ve věku 15+) v několika zemích - tj. v Rakousku, České republice a na Ukrajině -září 1 - Návrh průzkumu Tato

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Rodiče

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Rodiče Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Rodiče Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou použity do

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

ZA4738. Flash Eurobarometer 228 (The European Emergency Number 112) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4738. Flash Eurobarometer 228 (The European Emergency Number 112) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4738 Flash Eurobarometer 228 (The European Emergency Number 112) Country Specific Questionnaire Czech Republic Questionnaire FL228 DG INFSO Q1. Můžete mi říci, na jaké číslo byste v České republice zavolali

Více

ZA5469 Flash Eurobarometer 311 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 5)

ZA5469 Flash Eurobarometer 311 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 5) ZA5469 Flash Eurobarometer 311 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 5) Country Specific Questionnaire Czech Republic Flash 311 FINANCIAL CRISIS D1.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA Vážení občané města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický plán

Více

Obrázek č. 9 reklamní plakát

Obrázek č. 9 reklamní plakát Obrázek č. 9 reklamní plakát MĚSTO MÍSTO Dotazník - Řezané květiny Prosím o vyplnění, Vaše odpovědi budou podkladem k diplomové práci. 1) Vaše nejčastější důvody nákupu řezaných květin: vyberte minimálně

Více

ZA4736. Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4736. Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4736 Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Czech Republic FL225 Data Protection, General Population Questionnaire Q1. Různé soukromé a veřejné organizace

Více

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ 2. ČÁST ÚDAJE PŘI VÝSTUPU Z PROJEKTU Tento dotazník slouží ke zjištění přínosů účasti v projektech financovaných z Operačního programu Zaměstnanost, které

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež Dobrý den, ahoj, obracíme se na Tebe s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jsi spokojen se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ 1. ČÁST ÚDAJE PŘI VSTUPU DO PROJEKTU Tento dotazník slouží k zjištění přínosů účasti v projektech financovaných z Operačního programu Zaměstnanost, které jsou

Více

ZA4546. Flash Eurobarometer 206A Attitudes on issues related to EU Energy Policy. Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4546. Flash Eurobarometer 206A Attitudes on issues related to EU Energy Policy. Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4546 Flash Eurobarometer 206A Attitudes on issues related to EU Energy Policy Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH EUROBAROMETER ON ENERGY PACKAGE Q1. Znepokojují vás klimatické změny

Více

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu Výpočty Překonávání školního neúspěchu v České republice KOMPETENCE

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

Dotazník pro zaměstnance PLASTON AG

Dotazník pro zaměstnance PLASTON AG Dotazník pro zaměstnance PLASTON AG Příloha č. 1 Vážení zaměstnanci, předkládáme vám tento dotazník a prosíme vás o co nejpřesnější a pravdivé zodpovězení otázek. Získané informace o vašich názorech umožní

Více

Spořící chování v České republice

Spořící chování v České republice Spořící chování v České republice reprezentativní průzkum mezi obyvateli ve věku + - červenec - Návrh průzkumu Tato prezentace dokumentuje výsledky Průzkumu spořícího chování u obyvatel České republiky

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Pie Chart Máte vše, co potřebujete ke spokojenému životu?

Pie Chart Máte vše, co potřebujete ke spokojenému životu? Pie Chart Máte vše, co potřebujete ke spokojenému životu? určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne Spokojenost s bydlením zcela spokojen spokojen, ale mohlo by to být lepší nejsem zcela spokojen jsem zcela

Více

Váš dospívající syn/ Vaše dospívající dcera a jeho/její postoje (Dotazník NT_2)

Váš dospívající syn/ Vaše dospívající dcera a jeho/její postoje (Dotazník NT_2) Dotazník číslo: NT_ Světová zdravotnická organizace, Kodaň, Dánsko Ústav zdraví dítěte při Univerzitě v Bristolu, Velká Británie Výzkumné pracoviště preventivní a sociální pediatrie, Lékařská fakulta,

Více

ZA4535. Flash Eurobarometer 188 Consular Protection and Family Law. Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4535. Flash Eurobarometer 188 Consular Protection and Family Law. Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4535 Flash Eurobarometer 188 Consular Protection and Family Law Country Specific Questionnaire Czech Republic Flash 188 : Family law & Consular protection D(7599) DG JAI 2006, Draft Questionnaire v2.1

Více

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016 ov63 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 6 8 29 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 6

Více

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu POSTOJE K PSYCHOLOGŮM A LÉKAŘŮM Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 28.11-09.12. 2011 Délka průzkumu: 288 hod. Počet respondentů: 454/ validních 400 Vypovídací hodnota: nízká Počet

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

První spontánně jmenovaná škola. Nezná ani s nápovědou 1. Vysoká škola ekonomická v Praze 1 2 3 4. 9. Jiná: (uveďte celý název a město)...

První spontánně jmenovaná škola. Nezná ani s nápovědou 1. Vysoká škola ekonomická v Praze 1 2 3 4. 9. Jiná: (uveďte celý název a město)... Dobrý den, zastupuji výzkumnou agenturu Brand Brothers. Momentálně provádíme výzkum na téma: jak studenti středních škol vnímají vysoké školy s ekonomickým zaměřením. Chtěl bych Vás požádat o zodpovězení

Více

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O OSVOJENÍ DÍTĚTE

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O OSVOJENÍ DÍTĚTE ČÁST A DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O OSVOJENÍ DÍTĚTE I OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení: Datum a místo narození: Bydliště: Státní příslušnost: Stav: Číslo občanského průkazu (pasu): rozená: rodné číslo: národnost:

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 Číslo dotazníku: (Nevyplňujte prosím.) Vážená paní, vážený pane, obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při šetření spokojenosti zaměstnanců.

Více

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu Q BeLL Dotazník www.bell-project.eu Vážení účastníci kurzů vzdělávání dospělých, Cílem tohoto průzkumu je sběr informací o vzdělávání dospělých. Zajímají nás všeobecné kurzy, tedy takové, které nejsou

Více

Směrnice č. 4/2005 Rady města Hradec Králové ze dne

Směrnice č. 4/2005 Rady města Hradec Králové ze dne Směrnice č. 4/2005 Rady města Hradec Králové ze dne 15. 3. 2005 Pravidla pro pronájmy bytů v domech zvláštního určení, bytů zvláštního určení a bytů v penzionu pro důchodce schválená usnesením Rady města

Více

KRAJSKÉ VOLBY PŘEVOLEBNÍ VÝZKUM DOTAZNÍK

KRAJSKÉ VOLBY PŘEVOLEBNÍ VÝZKUM DOTAZNÍK KRAJSKÉ VOLBY 2012 - PŘEVOLEBNÍ VÝZKUM DOTAZNÍK JIHOMORAVSKÝ KRAJ Číslo respondenta Tazatel Obec dotazování Datum ÚVOD, PŘEDSTAVENÍ TAZETELE A PROJEKTU A. SCREENING A1. Bydlíte trvale v [DOPLNIT KRAJ]

Více

Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz

Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011 MOŽNOSTI SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V ČESKÉ REPUBLICE Obsah prezentace Zdroje dat, základní popis VŠPS Popis základních domácnostních ukazatelů a participace

Více

Názory na manželství a rodičovství

Názory na manželství a rodičovství TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: seidlova@soc.cas.cz Názory na manželství a rodičovství Technické

Více

MIKROCENZUS 1996 Přílohy :Mc 96-1a... 1. Identifikační údaje Mc 96-1b...

MIKROCENZUS 1996 Přílohy :Mc 96-1a... 1. Identifikační údaje Mc 96-1b... ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Registrováno Č. Vk 214/97 z 3. 12. 1996 Mc 96-1 MIKROCENZUS 1996 Přílohy :Mc 96-1a....... 1. Identifikační údaje Mc 96-1b....... 101 Číslo kraje, okresu 106 Typ a velikost obce 102

Více

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození Prezenční razítko podatelny PŘIHLÁŠKA na pronájem bytu - veřejné losování květen 2014 Žádám(e) tímto Radu městské části Praha 10 o pronájem bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu v nemovitosti svěřené

Více

Příloha č. 1 Průvodní dopis a dotazník A ) průvodní dopis RODINNÉ KONSTELACE ŘEDITELŮ ŠKOL- VÝZKUM

Příloha č. 1 Průvodní dopis a dotazník A ) průvodní dopis RODINNÉ KONSTELACE ŘEDITELŮ ŠKOL- VÝZKUM Přílohy Příloha č. 1 Průvodní dopis a dotazník A ) průvodní dopis RODINNÉ KONSTELACE ŘEDITELŮ ŠKOL- VÝZKUM Vážená paní ředitelko, pa řediteli, jmenuji se Iva Bartošková, jsem speciálním pedagogem ve Vězeňské

Více

(ESS) č. z. 6514046. číslo adresy (1-7) médií a veřejného mínění. jste do. výzkum. Účelem je vědcům. výzkum. poskytnete, pokud. Předem Vám.

(ESS) č. z. 6514046. číslo adresy (1-7) médií a veřejného mínění. jste do. výzkum. Účelem je vědcům. výzkum. poskytnete, pokud. Předem Vám. Dotazník je výlučným vlastnictvím MEDIANu a nesmí být volně šířenn či poskytnut k používání třetím subjektům bez výslovného souhlasu MEDIANu s.r.o. Pokud by došlo k porušení této skutečnosti, má MEDIAN

Více

Na úvod bych Vám rád(a) položil(a) několik otázek týkajících se Vaší domácnosti. Řekněte mi, prosím, kolik osob včetně Vás žije v této domácnosti?

Na úvod bych Vám rád(a) položil(a) několik otázek týkajících se Vaší domácnosti. Řekněte mi, prosím, kolik osob včetně Vás žije v této domácnosti? B Kód země (0-0) EB0. B C Číslo výzkumu (klient) (KÓD 09) (0-) EB0. C D Číslo rozhovoru (-) EB0. D HH0 Č. adresního listu: ZAZNAMENEJTE ČÍSLO ADRESNÍHO LISTU. (-) EB0. HH0 MODIFY Na úvod bych Vám rád(a)

Více

Soukromá Pěstounská péče

Soukromá Pěstounská péče Ofstedem hodnoceno jako vynikající 2008/2009 Soukromá Pěstounská péče Bydlí vaše dítě mimo domov? Staráte se o dítě někoho jiného? Víte o dítěti, které žije s někým, kdo není jeho blízkým příbuzným? Hrabství

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Pracovní list je zaměřen na rodinné vztahy. V úvodní části si žáci zopakují znalosti

Více

Anketa pro studenty a absolventy

Anketa pro studenty a absolventy Anketa pro studenty a absolventy Výběr posuzovaného vzorku byl zaměřen na mladé lidi, kteří pocházejí z Hlinska a okolí. Dotazníkového šetření, které se týká fluktuace mladých občanů na Hlinecku, se zúčastnilo

Více

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibus 2015 info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibusová šetření jsou šetření probíhající pravidelně měsíčně, do kterých jsou podle objednávky klientů zařazovány moduly otázek týkajících

Více

SOCIÁLNÍ KAPITÁL V KRAJÍCH ČR 9. 23. 11. 2009 LISTOPAD

SOCIÁLNÍ KAPITÁL V KRAJÍCH ČR 9. 23. 11. 2009 LISTOPAD ČÍSLO DOTAZNÍKU CENTRUM PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Jilská 1 110 00 Praha 1 SOCIÁLNÍ KAPITÁL V KRAJÍCH ČR 9. 23. 11. 2009 LISTOPAD KÓDÉR: SUPERKONTROLOR: POŘIZOVAČ: OV.1

Více

"50+ v Evropě" SHARE

50+ v Evropě SHARE Číslo domácnosti 2 8 0 6 2 0 0 č. Resp. Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: "50+ v Evropě" SHARE Písemný dotazník pro respondenty, kterým je 65 let nebo více C Hlavní studie 2006 /

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝŠE PŘÍJMU OBDRŽENÉHO V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ, Ž JE KOMPETENTNÍ

Více

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Czech Republic ZA68 Flash Eurobarometer 0 (Citizens Perception about Competition Policy, wave ) Country Questionnaire Czech Republic FL 0 - EU citizens' perceptions about competition policy - CZ D Kolik je Vám let? Zapište.

Více

PŘÍLOHY Příloha č. 1: Přehled respondentů (textový dokument)

PŘÍLOHY Příloha č. 1: Přehled respondentů (textový dokument) SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Přehled respondentů (textový dokument) Příloha č. 2: Návod k rozhovoru (textový dokument) Příloha č. 3: Informovaný souhlas s rozhovorem (textový dokument) PŘÍLOHY Příloha č.

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

140.187 Str. 1 DOTAZNÍK CESES

140.187 Str. 1 DOTAZNÍK CESES . Str. DOTAZNÍK CESES Rád(a) bych Vám položil(a) několik otázek na téma Vaší budoucnosti a budoucnosti naší země. Nejdříve bych se rád(a) zeptal(a) na Vaši budoucnost.. Zkuste si, prosím, představit, jak

Více

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Pohlaví [NEPTEJTE SE - OZNAČTE PŘÍSLUŠNOU MOŽNOST] Muž...1

Více

Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR?

Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR? Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR? Gender Studies, o.p.s. 8. 8. 2013 ppm factum research Tematické okruhy prezentace Metodika výzkumu Péče o blízké Slaďování práce a péče o blízké Alternativní formy

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ POLITIKY ETF Pastorační a sociální práce, 2013 Mgr. Michael Martinek, Th.D. TEMATICKÉ OBLASTI Právo na rodinu Manţelství, rozvody, registrované partnerství Ochrana práv dítěte (sanace

Více

Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017

Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017 Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017 Přítomni: Iva Havlátová, Eduard Seidl, Michala Dvořáková, Milena Ševčíková, Lukáš Iwkovicz, Mgr. Michal Kudláček Nepřítomni: Mgr. Marie Permedlová,

Více

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH 269 Chtěl/a bych vám položit několik otázek ohledně vztahů mezi různými generacemi, ze

Více

Dotazník o podstoupené terapii (TSR)

Dotazník o podstoupené terapii (TSR) Jméno tazatele ID tazatele ID klienta Název zařízení ID zařízení Datum (dd.mm.rrrr) Kontakt: osobně telefonicky Obecné instrukce pro tazatele Každá z oblastí služeb sledovaných Dotazníkem o podstoupené

Více

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Přijetím zákona č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů, dochází od 1. ledna 2008 ke změnám dávek poskytovaných podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální

Více

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!"

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme! Chráněné bydlení Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!" Poslání Posláním chráněného bydlení je podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů a zajištění podmínek pro bydlení v přirozeném prostředí.

Více

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Czech Republic ZA5473 Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Czech Republic Flash Eurobarometer User language preferences online S1. Jak často jste v posledních čtyřech týdnech

Více

Dopis pro tazatele k zakázce č. 100320-2 A,B,C V Praze dne 14. ledna. 2011. Vážená tazatelko, vážený tazateli,

Dopis pro tazatele k zakázce č. 100320-2 A,B,C V Praze dne 14. ledna. 2011. Vážená tazatelko, vážený tazateli, Dopis pro tazatele k zakázce č. 100320-2 A,B,C V Praze dne 14. ledna. 2011 Vážená tazatelko, vážený tazateli, zakázka č. 100320-2 je zaměřena na postoje obyvatel k různým společenským tématům a na jejich

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více