GGS Muţi a ţeny v ČR: ţivotní dráhy 1. část dotazníku - rozhovor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GGS Muţi a ţeny v ČR: ţivotní dráhy 1. část dotazníku - rozhovor"

Transkript

1 Americká Praha 2 tel: fax: ČÍSLO TAZATELE RESPONDENT DEN KRAJ ID (nevyplňovat!!!) Pha StČ JČ ZČ SČ VČ JM SM GGS Muţi a ţeny v ČR: ţivotní dráhy 1. část dotazníku - rozhovor POKYN PRO TAZATELE: PŘEČTĚTE NAHLAS NÁSLEDUJÍCÍ TEXT. Dobrý den, jmenuji se. a jsem tazatelem společnosti SC&C spol s r.o.. V současné době provádíme šetření Muži a ženy v ČR: životní dráhy a mezigenerační vztahy. Šetření je zaměřeno na otázky každodenního života a týká se rodiny, tj. dětí, rodičů, ských vztahů, ale i práce a života v důchodu. Vaše účast v tomto šetření je dobrovolná, nicméně je velmi důležitá, neboť zastupujete mnoho jiných lidí. Informace, které nám poskytnete, podléhají nejpřísnějšímu stupni důvěrnosti a budou použity pouze ke statistickým účelům. POKYN PRO TAZATELE: NAPIŠTE DATUM A ČAS ZAČÁTKU ROZHOVORU: 001 datum: čas POKYN PRO TAZATELE: NAPIŠTE, KTERÉ DALŠÍ OSOBY KROMĚ RESPONDENTA JSOU PŘÍTOMNY NA ZAČÁTKU ROZHOVORU. 002 Další osoby přítomné na začátku rozhovoru: 1. Domácnost Sloţení domácnosti 101. Nejprve se zeptám na osoby, které s Vámi ţijí v domácnosti. Řekněte mi, prosím, jejich křestní jména a v jakém jsou k Vám vztahu. PŘEDLOŢTE KARTU 101: VZTAH K RESPONDENTOVI. NAPIŠTE ODPOVĚDI DO PŘEHLEDU DOMÁCNOSTI, DĚTI (POTOMKY) DO TABULKY PŘEHLED DĚTÍ (POTOMKŦ) RESPONDENTA. respondent ţije sám 102.a. Ţijí s Vámi v domácnosti ještě jiné osoby, které jsou nyní dočasně nepřítomné, např.na sluţební cestě, na internátní škole či koleji, v nemocnici, či někde jinde? 1 Ano 2 Ne PŘEJDĚTE NA OT b. Řekněte mi, prosím, jejich křestní jméno a jaký je jejich vztah k Vám. NAPIŠTE JMÉNA A VZTAH (PODLE KARTY 101) DO PŘEHLEDU DOMÁCNOSTI PŘÍPADNĚ DĚTI (POTOMCI) RESPONDENTA TABULKA A, VE SLOUPCI DOČASNĚ NEPŘÍTOMEN UDĚLEJTE KŘÍŢEK. V01/05 GGS TAZATEL 1

2 103. Pohlaví respondenta ZAKROUŢKUJTE V PŘEHLEDU DOMÁCNOSTI. 104.a. V jakém měsíci a roce jste se narodil/a? NAPIŠTE MĚSÍC A ROK RESPONDENTOVA NAROZENÍ DO PŘEHLEDU DOMÁCNOSTI 104.b. To znamená, ţe v tomto roce Vám bude let. VĚK RESPONDENTA (DOSAŢENÝ V DANÉM ROCE) DO PŘEHLEDU DOMÁCNOSTI Narodil/a jste se v České republice (na území dnešní ČR)? 1 Ano PŘEJDĚTE NA OTÁZKU106_OBEC 2 Ne PŘEJDĚTE NA OTÁZKU106_ZEMĚ A Obec. V jaké obci jste se narodil/a? 106Země. V jaké zemi jste se narodil/a? Dnešní název obce narození Dnešní název okresu narození 107. Kdy jste poprvé začal/a trvale ţít v České republice (na území dnešní ČR)? Uveďte měsíc a rok. PŘEJDĚTE NA OTÁZKU108 Měsíc 108. Která z uvedených kategorií nejlépe vystihuje Vaše současné sociálně ekonomické postavení? PŘEDLOŢTE KARTU 108: SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ POSTAVENÍ. NAPIŠTE ODPOVĚĎ DO PŘEHLEDU DOMÁCNOSTI. KONTROLA PRO TAZATELE: K108. RESPONDENT ŢIJE V DOMÁCNOSTI SÁM. 1 Ano PŘEJDĚTE K TEXTU PŘED OT Ne POKRAČUJTE DÁLE Nyní bych se Vás rád/a zeptal/a na další údaje týkající se osob, které s Vámi ţijí v domácnosti. POKYN PRO TAZATELE: POLOŢTE OTÁZKU 109 A 110 O KAŢDÉM ČLENU DOMÁCNOSTI A ZAPIŠTE ODPOVĚĎ DO PŘEHLEDU DOMÁCNOSTI, PŘÍPADNĚ DO PŘEHLEDU DĚTI (POTOMCI) RESPONDENTA TABULKA A Mohu ověřit, ţe tato osoba (jméno) je ţena/muţ? 110. a. Ve kterém měsíci a roce se narodil/a? 110.b. To znamená, ţe v tomto roce mu/jí bude. let? (věk dosaţený v daném roce) POKYN PRO TAZATELE: POLOŢTE OTÁZKU 111 O KAŢDÉM ČLENU DOMÁCNOSTI, KTERÝ JE STARŠÍ 14 LET Která z uvedených kategorií nejlépe vystihuje jeho/její současné sociálně ekonomické postavení? PŘEDLOŢTE KARTU 108: SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ POSTAVENÍ. NAPIŠTE ODPOVĚĎ DO PŘEHLEDU DOMÁCNOSTI, PŘÍPADNĚ DO PŘEHLEDU DĚTI (POTOMCI) RESPONDENTA TABULKA A.. POKYNY PRO TAZATELE: POLOŢTE OTÁZKU 112 O KAŢDÉM DÍTĚTI V DOMÁCNOSTI, KTERÉ JE NEVLASTNÍ, ADOPTOVANÉ ČI V PĚSTOUNSKÉ PÉČI (KÓDY 5 AŢ 7 VE SLOUPCI VZTAH K RESPONDENTOVI V PŘEHLEDU DĚTÍ (POTOMCI) RESPONDENTA 112. Ve kterém měsíci a roce začal/a (jméno) s Vámi ţít ve společné domácnosti? ZAPIŠTE DO PŘEHLEDU DĚTI (POTOMCI) RESPONDENTA TABULKA A. NA OTÁZKU 113A, 113B ODPOVÍDAJÍ VŠICHNI! 113.a. Jsou nějakým způsobem omezeny běţné kaţdodenní aktivity některého z členů Vaší domácnosti z důvodu jeho zdravotních (fyzických nebo psychických) problémů nebo invalidity? 1 Ano PŘEJDĚTE NA OT. 113B 2 Ne PŘEJDĚTE K OT b. Kterých členů Vaší domácnosti se to týká? ZAKROUŢKUJTE KÓD 1 VE SLOUPCI ZDRAVOTNÍ POSTIŢENÍ V PŘEHLEDU DOMÁCNOSTI, PŘÍPADNĚ DO PŘEHLEDU DĚTI (POTOMCI) RESPONDENTA TABULKA A. V01/05 GGS TAZATEL 2

3 Bydlení Nyní bych se Vás rád/a zeptal/a na Vaše bydlení Kolik obytných místností má byt, ve kterém nyní ţijete - bez kuchyně, koupelny a WC? Nezapočítejte ani místnosti slouţící výhradně k výkonu povolání, chodby a komory D02. Jaká je obytná plocha Vašeho bytu/rod. domu (kromě chodby, předsíně, komor, kuchyně menší neţ 4 m 2, WC, koupelny, balkónu či lodţie)? POMOZTE RESPONDENTOVI S VÝPOČTEM. 1- méně neţ 30 m aţ 39 m aţ 49 m aţ 59 m aţ 79 m aţ 99 m aţ 119 m 2 8- více neţ 120 m Ve kterém měsíci a roce jste začal/a bydlet v tomto bytě/rod. domě? Měsíc 116. V jakém bytě/domě nyní bydlíte? 1- v bytě/domě v osobním vlastnictví některého člena / členŧ domácnosti POKRAČUJTE OT. D05 2- v nájemním bytě (státním, obecním, soukromém)... POKRAČUJTE OT. D05 3- bydlení je poskytováno zadarmo (byt rodičŧ apod.)... PŘEJDĚTE K OT. D12 4- v druţstevním bytě... POKRAČUJTE OT. D05 5- bydlení poskytuje zaměstnavatel nebo instituce PŘEJDĚTE K OT. D12 6- jiná moţnost, jaká... PŘEJDĚTE K OT. D12 D05. Kteří členové Vaší domácnosti jsou vlastníky/nájemníky tohoto bytu/rod.domu? UVEĎTE POŘADOVÉ ČÍSLO DANÉ OSOBY (OSOB) PODLE PŘEHLEDU DOMÁCNOSTI, PŘÍPADNĚ PODLE PŘEHLEDU DĚTI (POTOMCI) RESPONDENTA POKYNY PRO TAZATELE: POKUD RESPONDENT ODPOVĚDĚL V OTÁZCE 116. VARIANTOU 1, 4- BYT/DŮM V OSOBNÍM VLASTNICTVÍ ČI DRUŢSTEVNÍ BYT POKRAČUJTE OT. D06 2 NÁJEMNÍ BYT PŘEJDĚTE K OT. D12 D06. Jakým způsobem jste Vy/jiná osoba tento byt získal/a? koupí výstavbou rozšířením stávajícího bytu/domu darem od rodičŧ či jiných příbuzných dědictvím jinak, jak: D07. Ve kterém roce jste Vy/jiná osoba tento byt/dům získal/a? Pokud proces získávání bytu trval delší dobu, uveďte rok začátku tohoto procesu. D08. Jakým způsobem byla koupě/výstavba/přestavba financována? ZAZNAMENEJTE VŠECHNY ODPOVĚDI RESPONDENTA A NEZAPOMEŇTE VYPLNIT VŠECHNY NAVAZUJÍCÍ OTÁZKY. 1- hypotékou... PŘEJDĚTE K OT. D14 2- z úspor (včetně stavebního spoření apod.)... PŘEJDĚTE K OT. D14 3- z prodeje předchozího bytu/domu... PŘEJDĚTE K OT. D14 4- z daru... PŘEJDĚTE K OT. D09A 5- pŧjčkou od soukromé osoby... PŘEJDĚTE K OT. D09B 6- pŧjčkou od banky, zaměstnavatele nebo jiné instituce... PŘEJDĚTE K OT. D14 7- z dědictví... PŘEJDĚTE K OT. D11 8- z pojištění nebo náhrady škody... PŘEJDĚTE K OT. D14 9- jiné... PŘEJDĚTE K OT. D14 V01/05 GGS TAZATEL 3

4 D09a. Kdo poskytl tento dar? UVEĎTE POŘADOVÁ ČÍSLA OSOB UVEDENÝCH RESPONDENTEM PODLE SEZNAMU POSKYTOVATELŦ A PŘÍJEMCŦ D09b. Kdo poskytl tuto půjčku? UVEĎTE POŘADOVÁ ČÍSLA OSOB UVEDENÝCH RESPONDENTEM PODLE SEZNAMU POSKYTOVATELŦ A PŘÍJEMCŦ D10. Ţila v té době tato osoba/osoby ve Vaší domácnosti? 1 Ano 2 Ne PŘEJDĚTE K OTÁZCE D14 D11.Kdo Vám/této osobě odkázal dědictví? UVEĎTE POŘADOVÁ ČÍSLA OSOB UVEDENÝCH RESPONDENTEM PODLE SEZNAMU POSKYTOVATELŦ A PŘÍJEMCŦ PŘEJDĚTE K OTÁZCE D14. D12. Kdo je vlastníkem nebo pronajímatelem tohoto bytu/rod.domu? PŘEDLOŢTE KARTU D12: VLASTNÍK BYTU/DOMU A ZAKROUŢKUJTE ODPOVĚĎ. 1- stát, obec... PŘEJDĚTE K OT. D14 2- zaměstnavatel některého člena domácnosti... PŘEJDĚTE K OT. D14 3- jiná soukromá organizace, firma... PŘEJDĚTE K OT. D14 4- bytové druţstvo... PŘEJDĚTE K OT. D14 5- soukromá osoba... PŘEJDĚTE K OT. D13 D13. Kdo je tato osoba / osoby? UVEĎTE POŘADOVÉ ČÍSLO DANÉ OSOBY (OSOB) PODLE SEZNAMU POSKYTOVATELŦ A PŘÍJEMCŦ D14. Kdy byl dům, ve kterém bydlíte, postaven? 1- před rokem po roce 2000 D15. Bydlí s Vámi v bytě/rod. domě další osoby, které nepovaţujete za členy Vaší domácnosti? 1 Ano POKRAČUJTE OT. D16 2 Ne PŘEJDĚTE NA OT. D17 D17. Kolik domácností celkem ţije v bytě/rod.domě? D16. Kolik takových osob s Vámi ţije? D18. Jakou obytnou plochu má Vaše domácnost k dispozici v tomto bytě/rod.domě (kromě chodby, předsíně, komor, kuchyně menší neţ 4 m 2, WC, koupelny, balkónu či lodţie)? 1- méně neţ 30 m aţ 39 m aţ 49 m aţ 59 m aţ 79 m aţ 99 m aţ 119 m 2 8- více neţ 120 m 2 1 DOMÁCNOST => OTÁZKA D19 VÍCE DOMÁCNOSTÍ => OTÁZKA D18 VYPLŇTE TABULKU SPOLEČNÉ HOSPODAŘENÍ ČLENŮ DOMÁCNOSTI V01/05 GGS TAZATEL 4

5 D19. Která z následujících variant nejlépe popisuje prostor určený k vaření ve Vaší domácnosti? 1- kuchyň s jídelním koutem 2- kuchyň bez jídelního koutu 3- kuchyňský kout 4- jiné místo určené k vaření, D20. Má Vaše domácnost přístup k tekoucí vodě? 1 Ano POKRAČUJTE OT. D21 2 Ne PŘEJDĚTE NA OT. D26 D21. Je tekoucí voda zavedena přímo do Vašeho bytu, mimo Váš byt, ale ve stejné budově, nebo mimo budovu? 1- přímo v bytě 2- mimo byt, ale v budově 3- mimo budovu D22. Můţe Vaše domácnost pouţívat vanu či sprchu? 1 Ano POKRAČUJTE OT. D23 2 Ne PŘEJDĚTE NA OT. D24 D23. Je vana či sprcha přímo ve Vašem bytě, mimo Váš byt, ale ve stejné budově, nebo mimo budovu? 1- přímo v bytě 2- mimo byt, ale v budově 3- mimo budovu D24. Můţe Vaše domácnost pouţívat splachovací toaletu? 1 Ano POKRAČUJTE OT. D25 2 Ne PŘEJDĚTE NA OT. D26 D25. Je splachovací toaleta přímo ve Vašem bytě, mimo Váš byt, ale ve stejné budově, nebo mimo budovu? 1- přímo v bytě 2- mimo byt, ale v budově 3- mimo budovu D26. Pociťujete některý z následujících problémů v souvislosti s Vaším bydlením? a. děravá střecha, vlhké či plísní napadené zdi, porušená konstrukce budovy či okenní rámy b. příliš tmavé, ne dostatečně světlé místnosti c. hluk od sousedŧ či z ulice d. znečištěné ovzduší, jinak ohroţené ţivotní prostředí dopravou či prŧmyslem v okolí e. problémy s parkováním f. kriminalita, násilí či vandalismus v okolí 117. Jak jste celkově spokojen/a s Vaším současným bydlením? PŘEDLOŢTE KARTU 117: STUPEŇ SPOKOJENOSTI. Na této kartě vyberte číslo na stupnici 0 aţ 10, kde znamená zcela nespokojen/a, 10 jsem zcela spokojen/a a 5 ani spokojen/a, ani nespokojen/a. Ano 1 Ne Máte v úmyslu se v nejbliţších 3 letech přestěhovat? 1. určitě ne PŘEJDĚTE NA OT pravděpodobně ne PŘEJDĚTE NA OT pravděpodobně ano POKRAČUJTE OT určitě ano POKRAČUJTE OT Přestěhoval/a byste se do jiné země, do jiné obce nebo v rámci stejné obce? 1- do jiné země 2- do jiné obce 3- v rámci stejné obce 4- v rámci stejné země, ale nevím do jaké obce Vzdělání Nyní bych se Vás rád/a zeptal/a na Vaše vzdělání Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání? PŘEDLOŢTE KARTU 120: NEJVYŠŠÍ UKONČENÉ VZDĚLÁNÍ kategorie: Jaký byl Váš hlavní studijní obor? PŘEDLOŢTE KARTU 121: STUDIJNÍ OBOR NEPOKLADÁT PŘI ZÁKL. VZDĚLÁNÍ desítky: jednotky: kategorie: V01/05 GGS TAZATEL 5

6 vţdy respondent obvykle respondent Respondent a přibliţně stejně obvykle / manţel vţdy / manţel vţdy nebo obvykle jiná osoba ţijící v domácnosti vţdy nebo obvykle osoba neţijící ve stejné domácnosti děti tuto činnost vykonávají samy netýká se 122.Ve kterém měsíci a roce jste dosáhl/a tohoto nejvyššího vzdělání? Měsíc 123. Studujete v současné době? 1 Ano PŘEJDĚTE NA KONTROLU K201 2 Ne POKRAČUJTE OT Máte v úmyslu pokračovat v přerušeném studiu nebo začít studovat v nejbliţších 3 letech? 1- určitě ne 2- pravděpodobně ne 3- pravděpodobně ano 4- určitě ano 2. Děti Péče o děti K201. KONTROLA PRO TAZATELE: ŢIJÍ S RESPONDENTEM VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI NĚJAKÉ DĚTI VE VĚKU 14 LET A MLADŠÍ (VLASTNÍ, NEVLASTNÍ, ADOPTOVANÉ, V PĚSTOUNSKÉ PÉČI VIZ PŘEHLED DĚTI / POTOMCI RESPONDENTA -TABULKA A)? 1 Ano POKRAČUJTE OT. 201A 2 Ne PŘEJDĚTE NA OT. 206A 201a. Nyní Vám přečtu několik činností spojených s péčí o děti. Řekněte mi, prosím, kdo je ve Vaší domácnosti vykonává. Vyberte odpovědi z karty. PŘEDLOŢTE KARTU 201. POSTUPNĚ SE PTEJTE NA ČINNOSTI UVEDENÉ V PRVNÍM SLOUPCI TABULKY. POKUD RESPONDENT ZVOLÍ VARIANTU 6- VŢDY NEBO OBVYKLE JINÁ OSOBA ŢIJÍCÍ V DOMÁCNOSTI, POLOŢTE OTÁZKU 201B NEŢ PŘEJDETE K DALŠÍMU BODU. a b c d e f obléká děti či dohlíţí na to, ţe jsou děti řádně oblečené ukládá děti do postele a/nebo dohlíţí, ţe jdou spát zŧstává doma, kdyţ jsou děti nemocné hraje si s dětmi a/nebo s nimi tráví jejich volný čas pomáhá dětem s domácími úkoly vodí/vyzvedává děti z jeslí/školky/školy, krouţkŧ apod. 201b. Můţete mi říci konkrétně, která osoba tuto činnost vykonává? NAPIŠTE POŘADOVÉ ČÍSLO OSOBY Z PŘEHLEDU DOMÁCNOSTI, PŘÍPADNĚ Z PŘEHLEDU DĚTI (POTOMCI) RESPONDENTA DO TABULKY (201B) Jak jste spokojen/a s rozdělením úkolů spojených s péčí o děti mezi Vás a Vašeho/Vaší a/ ku / manţela/ manţelku? PŘEDLOŢTE KARTU 117: STUPEŇ SPOKOJENOSTI = nemá a(ku) / manţela(ku) V01/05 GGS TAZATEL 6

7 203. a. Vyuţíváte pravidelně sluţeb jeslí, mikrojeslí, mateřských škol/center, dobrovolných sdruţení rodičů, soukromých pečovatelek (paní na hlídání), školních druţin či jiných placených sluţeb nebo institucí? 1 Ano POKRAČUJTE OT. 203B 2 Ne PŘEJDĚTE NA OT. 204A 203. b. Řekněte mi prosím, které z vyjmenovaných sluţeb vyuţíváte pravidelně. PŘEDLOŢTE KARTU 203: PROFESIONÁLNÍ PÉČE O DĚTI A ZAKROUŢKUJTE ODPOVĚDI V NÍŢE UVEDENÉ TABULCE. POLOŢTE OTÁZKU 203C PRO KAŢDOU SLUŢBU ZMÍNĚNOU V OTÁZCE 203B. 203.c. Jak často vyuţíváte těchto sluţeb? ZAPIŠTE ODPOVĚDI DO TABULKY. 203b 203c: sluţba vyuţívána Kolikrát? typ sluţby 1 = ano 2 = ne 1. jesle 2. mikrojesle 3. mateřská škola 4. mateřská/rodinná centra 5. dobrovolné sdruţení rodičŧ 6. placené sluţby soukromé osoby (pečovatelky, chŧvy) 7. placené sluţby agentury na hlídání dětí 8. školní druţina 9. dětské tábory (letní, zimní apod.) 10. jiný, jaký: týdně měsíčně ročně 204. a. Pomáhají Vám s péčí o děti příbuzní, přátelé nebo jiné osoby, pro něţ není péče o děti zdrojem obţivy? 1 Ano POKRAČUJTE OT. 204B 2 Ne PŘEJDĚTE NA OT b. Kdo konkrétně Vám s péčí o děti pomáhá? A jak často? PODLE SEZNAMU POSKYTOVATELŦ A PŘÍJEMCŦ ZAZNAMENEJTE 5 OSOB ZMÍNĚNÝCH SPONTÁNNĚ RESPONDENTEM. FREKVENCI POMOCI ZAZNAMENEJTE DO TABULKY týdně měsíčně ročně 205. Jakou finanční částku vydává většinou Vaše domácnost na placenou péči o děti do 14 let, které ţijí ve Vaší domácnosti? PŘEJDĚTE NA 206B!!!!! Kč pravidelně za měsíc 0 neplatí za péči kromě toho další náklady: Kč ročně 206.a. Ţijí s Vámi ve společné domácnosti děti starší 14-ti let (vlastní, nevlastní, adoptované, v pěstounské péči viz přehled děti / potomci respondenta - tabulka A)? 1 Ano POKRAČUJTE OT. 206B 2 Ne PŘEJDĚTE NA OT b. Nyní se Vás zeptám na děti, které s Vámi nyní ţijí v domácnosti. Se kterými z nich jste Vy osobně byl/a na mateřské nebo rodičovské dovolené? ZAPIŠTE POŘADOVÁ ČÍSLA DĚTÍ (POTOMKŦ) Z PŘEHLEDU DOMÁCNOSTI nebyl/a na mateřské / rodičovské dovolené se ţádným z nich V01/05 GGS TAZATEL 7

8 207. A se kterými z dětí byl/a na mateřské nebo rodičovské dovolené jejich otec/matka (tj. druhý z rodičů)? ZAPIŠTE POŘADOVÁ ČÍSLA DĚTÍ Z PŘEHLEDU DĚTÍ (POTOMKŦ) RESPONDENTA - TABULKA A nebyl/a na mateřské / rodičovské dovolené se ţádným z nich 208.a.Poskytoval/a jste Vy osobně někomu v uplynulých 12 měsících pravidelně pomoc s péčí o děti? POKUD RESPONDENT POSKYTUJE PÉČI O DĚTI PROFESIONÁLNĚ (JE TO JEHO POVOLÁNÍ), PTEJTE SE NA POMOC MIMO RÁMEC JEHO/JEJÍHO ZAMĚSTNÁNÍ. 1 Ano POKRAČUJTE OT. 208B 2 Ne PŘEJDĚTE NA OT b. Komu jste tuto pomoc poskytl/a? PODLE SEZNAMU POSKYTOVATELŦ A PŘÍJEMCŦ ZAZNAMENEJTE 5 OSOB ZMÍNĚNÝCH SPONTÁNNĚ RESPONDENTEM c. Ţila v té době tato osoba s Vámi ve společné domácnosti? 1) ano 2) ne Děti nebydlící s respondentem ve společné domácnosti K209. KONTROLA PRO TAZATELE: ŢIJÍ S RESPONDENTEM V DOMÁCNOSTI NĚJAKÉ DĚTI (POTOMCI)? OVĚŘTE PODLE PŘEHLEDU DĚTI RESPONDENTA TABULKA A. ano 209. ne 209. Zatím jsme hovořili o dětech, které s Vámi nyní ţijí ve Vaší domácnosti. Narodily se Vám kromě nich nějaké další děti, adoptoval/a jste nějaké další děti, případně jste měl/a nějaké děti v pěstounské péči? Nyní nemám na mysli nevlastní děti, tj. děti Vašeho současného či minuléhoa(ky) /manţela(ky). O těchto dětech budeme hovořit později. Narodily se Vám někdy nebo adoptoval/a jste někdy nějaké děti, případně měl/a jste nějaké děti v pěstounské péči? Nyní nemám na mysli nevlastní děti, tj. děti Vašeho současného či minulého a(ky)/manţela(ky). O těchto dětech budeme hovořit později. 1 Ano DO PŘEHLEDU DĚTI (POTOMCI) - TABULKA B ZAZNAMENEJTE POTŘEBNÉ ÚDAJE A POKRAČUJTE OT Ne PŘEJDĚTE NA OT. 225 POKYNY PRO TAZATELE: NEJPRVE ZAZNAMENEJTE ODPOVĚDI NA OTÁZKY 210 A 211 U VŠECH DĚTÍ. DÁLE POKRAČUJTE TAK, ŢE SE NEJPRVE ZEPTÁTE VŠEMI OTÁZKAMI NA PRVNÍ NESPOLUBYDLÍCÍ DÍTĚ, DÁLE NA DRUHÉ ATD. VLASTNÍ DĚTI MIMO DOMÁCNOST 1.dítě 2.dítě 3.dítě 4.dítě 5.dítě 6.dítě 7.dítě 8.dítě 210. Řekněte mi, prosím, nejprve jména všech dětí od nejstaršího k nejmladšímu. Nezmiňujte děti, které s Vámi nyní ţijí v domácnosti, o nichţ jsme hovořili na začátku našeho rozhovoru a. Někdy se bohuţel stane, ţe člověk ztratí své dítě. Ţijí dosud všechny Vaše děti? b.které z Vašich dětí jiţ neţije? OZNAČTE ZAKROUŢKOVÁNÍM ČÍSLA jméno 1 = ano 2 = ne POKYN PRO TAZATELE: POUŢÍVEJTE MINULÝ ČAS, POKUD SE PTÁTE NA ZEMŘELÉ DÍTĚ 212. Nyní bych se Vás rád/a zeptal/a na kaţdé z Vašich dětí, které s Vámi nyní neţije v domácnosti. Mohu nejprve ověřit, ţe (jméno) je muţ/ţena? 213. Je (jméno) Vaše biologické dítě nebo adoptované dítě nebo je máte v pěstounské péči? 1 = muţ 2 = ţena 1-biologické adoptované 3-v pěstounské péči 1 = PŘEJDĚTE NA OTÁZKU V01/05 GGS TAZATEL 8

9 VLASTNÍ DĚTI MIMO DOMÁCNOST 1.dítě 2.dítě 3.dítě 4.dítě 5.dítě 6.dítě 7.dítě 8.dítě 214. Ve kterém měsíci a roce s Vámi začal/a ţít ve společné domácnosti? 9999-nikdy s resp. neţil/a > ot. 216 měsíc rok Je toto dítě zároveň biologickým dítětem Vašeho současného a/ manţela? a. Ve kterém měsíci a roce se narodil/a? 1-Ano 2-Ne měsíc rok 216. NEPOKLÁDEJTE OTÁZKU, POKUD DÍTĚ ZEMŘELO. věk b. Kolik je mu/jí let? KONTROLA PRO TAZATELE: POKUD DÍTĚ ZEMŘELO, POKRAČUJTE OT POKUD DÍTĚ NEZEMŘELO (VIZ. OT. 211), PŘEJDĚTE NA OTÁZKU 218. Ve kterém měsíci a roce zemřel/a? měsíc 217. POTOM POKRAČUJTE OT. 212 PRO DALŠÍ DÍTĚ rok 218. Byl/a jste s (jméno) na rodičovské/mateřské dovolené? 219. Byl s ním/ní jeho/její otec/matka (tj. druhý z rodičů) na rodičovské/ mateřské dovolené? Ve kterém měsíci a roce jste Vy a (jméno) přestali ţít ve společné 220. domácnosti? 9999-respondent s tímto dítětem nikdy neţil Jak dlouho Vám trvá cesta 221. z Vašeho domova do místa, kde teď (jméno) ţije? 1-Ano 2-Ne 1-Ano 2-Ne měsíc rok hodiny minuty POKYNY PRO TAZATELE: POLOŢTE OTÁZKU 222 POUZE U DĚTÍ MLADŠÍCH 14 LET Jak často o něho/ni pečujete? 223. Jak často se s ním/ní stýkáte? 224. Jak jste spokojen/a se vztahem s (jméno)? Vyberte jednu z moţností. týdně měsíčně ročně týdně měsíčně ročně PŘEDLOŢTE KARTU 117: STUPEŇ SPOKOJENOSTI POKRAČUJTE OTÁZKOU 212 U DALŠÍHO DÍTĚTE. POKUD RESPONDENT JIŢ NEMÁ DALŠÍ DÍTĚ, POKRAČUJTE TEXTEM PŘED OTÁZKOU Nevlastní děti K225. KONTROLNÍ OTÁZKA: RESPONDENT ŢIJE V DOMÁCNOSTI S PARTNEREM? 1 Ano PŘEJDĚTE NA OT Ne PŘEJDĚTE NA OT Nyní bych se Vás rád/a zeptal/a na Vaše nevlastní děti, tj. děti Vašeho současného a/ky, manţela/ky, které s Vámi neţijí ve společné domácnosti. Měl/má Váš /ka nějaké takové děti? Zahrňte, prosím, i děti, které jiţ zemřely. DO PŘEHLEDU DĚTI (POTOMCI) - TABULKA C ZAZNAMENEJTE POTŘEBNÉ ÚDAJE A 1 Ano POKRAČUJTE 2 Ne PŘEJDĚTE NA OT. 238 Rád/a bych Vám poloţil/a několik otázek o těchto dětech. Začneme nejstarším dítětem. POKYN PRO TAZATELE: NEJPRVE ZAZNAMENEJTE ODPOVĚDI NA OTÁZKY 227 A 228 U VŠECH DĚTÍ. DÁLE POKRAČUJTE S OSTATNÍMI OTÁZKAMI TAK, ŢE SE NEJPRVE ZEPTÁTE VŠEMI OTÁZKAMI NA PRVNÍ NEVLASTNÍ DÍTĚ (NEBYDLÍCÍ V DOMÁCNOSTI RESPONDENTA), DÁLE NA DRUHÉ ATD. V01/05 GGS TAZATEL 9

10 NEVLASTNÍ DĚTI MIMO DOMÁCNOST 1.dítě 2.dítě 3.dítě 4.dítě 5.dítě 6.dítě 7.dítě 8.dítě Řekněte mi, prosím, 227 nejprve jména všech nevlastních dětí od Jméno nejstaršího k nejmladšímu. a. Někdy se bohuţel stane, ţe člověk ztratí své dítě. 1-Ano 1 = PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Ţijí dosud všechny tyto 2-Ne 228 děti? b.které z těchto dětí jiţ neţije? OZNAČTE ZAKROUŢKOVÁNÍM ČÍSLA 7 8 POKYN PRO TAZATELE: POUŢÍVEJTE MINULÝ ČAS, POKUD SE PTÁTE NA ZEMŘELÉ DÍTĚ 229 Mohu nejprve ověřit, ţe 1-Muţ (jméno) je muţ/ţena? 2-Ţena Ve kterém měsíci a roce se narodil/a? Ţil/a s Vámi někdy ve společné domácnosti po dobu delší neţ 3 měsíce? Ve kterém měsíci a roce s Vámi začal/a (jméno) ţít ve společné domácnosti? měsíc rok 1-Ano 2-Ne PŘEJDĚTE NA DALŠÍ DÍTĚ OT. 229; POKUD JIŢ RESP. NEMÁ DALŠÍ NEVLASTNÍ DÍTĚ, PŘEJDĚTE NA OT. 238 měsíc rok KONTROLA PRO TAZATELE: POKUD DÍTĚ NEZEMŘELO (VIZ. OT. 228), PŘEJDĚTE NA OT POKUD DÍTĚ ZEMŘELO, POKRAČUJTE OT Ve kterém měsíci a roce (jméno) zemřel/a? měsíc rok POKRAČUJTE OT. 229 U DALŠÍHO DÍTĚTE. POKUD RESPONDENT JIŢ NEMÁ DALŠÍ NEVLASTNÍ DÍTĚ, PŘEJDĚTE NA OTÁZKU Ve kterém měsíci a roce jste Vy a (jméno) měsíc přestali ţít ve společné domácnosti? rok 235 Jak dlouho Vám trvá cesta z Vašeho hodin domova do místa, kde teď (jméno) ţije? minut týdně 236 Jak často se s ním/ní měsíčně stýkáte? ročně Jak jste spokojen/a se vztahem s (jméno)? Vyberte jednu z moţností PŘEDLOŢTE KARTU 117: STUPEŇ SPOKOJENOSTI POKYN PRO TAZATELE: POKRAČUJTE OT. 229 U DALŠÍHO DÍTĚTE. POKUD RESPONDENT JIŢ NEMÁ DALŠÍ NEVLASTNÍ DÍTĚ, PŘEJDĚTE NA OTÁZKU 238. Vnoučata 238. Kolik máte vnoučat? RESPONDENT NEMÁ ŢÁDNÉ VNOUČE PŘEJDĚTE NA KONTROLU K300 Respondent má 2 nebo více vnoučat 239a. Ve kterém měsíci a roce se narodilo Vaše nejstarší vnouče? Měsíc 240. Ve kterém měsíci a roce se narodilo Vaše nejmladší vnouče? Měsíc Respondent má pouze 1 vnouče. 239b. Ve kterém měsíci a roce se narodilo Vaše vnouče? Měsíc PŘEJDĚTE K OT. 241 V01/05 GGS TAZATEL 10

11 241. Jak často se staráte o Vaše vnouče/vnoučata? (kolikrát týdně / měsíčně / ročně) nikdy týdně měsíčně ročně 242 a. Máte nějaká pravnoučata? 1 Ano 2 Ne PŘEJDĚTE K TEXTU PŘED OT b. Kolik máte pravnoučat? PARTNERSTVÍ K300. KONTROLNÍ OTÁZKA: RESPONDENT ŢIJE S PARTNEREM / MANŢELEM VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI. 1 Ano POKRAČUJTE OT Ne PŘEJDĚTE NA OT. 306 Současný/á spolubydlící /ka nebo manţel/ka Nyní bych se Vás rád/a zeptal/a na Vašeho a/manţela Ve kterém měsíci a roce jste spolu začali bydlet ve společné domácnosti? Měsíc K302. KONTROLNÍ OTÁZKA: RESPONDENT A PARTNER JSOU OPAČNÉHO POHLAVÍ? 1 Ano POKRAČUJTE OT Ne PŘEJDĚTE NA OT a. Uzavřeli jste s Vaším/ Vaší em /kou sňatek? 302. b. Ve kterém měsíci a roce jste sňatek uzavřeli? 1 Ano POKRAČUJTE OT. 302B 2 Ne PŘEJDĚTE NA OT. 303 Měsíc POKYNY PRO TAZATELE: POKUD JE RESPONDENT ŢENATÝ/VDANÁ, POUŢÍVEJTE MÍSTO PARTNER/ PARTNERKA MANŢEL/MANŢELKA a. Narodil/a se Váš/Vaše / ka v České republice (na území dnešní ČR)? 1 Ano PŘEJDĚTE NA OT. A07/1 2 Ne POKRAČUJTE OT. 303B 303.b. V jaké zemi se narodil/a? země: 303. c. Ve kterém měsíci a roce začal/a trvale ţít v České republice (na území dnešní ČR)? Měsíc A07/1. Můţete se, prosím, podívat na tuto kartu a říci mi, ke které národnosti se Váš/Vaše /ka hlásí? PŘEDLOŢTE KARTU A03: NÁRODNOST V01/05 GGS TAZATEL 11

12 304. Jaké je nejvyšší ukončené vzdělání Vašeho/Vaší a/ky? PŘEDLOŢTE KARTU 120: NEJVYŠŠÍ UKONČENÉ VZDĚLÁNÍ kategorie: 305. Jaký byl jeho/její hlavní studijní obor? PŘEDLOŢTE KARTU 121: STUDIJNÍ OBOR NEPOKLÁDAT PŘI ZÁKL. VZDĚLÁNÍ kategorie: POKYN PRO TAZATELE: PŘEJDĚTE KE KONTROLE PRO TAZATELE PŘED OTÁZKOU 319. Současný/á /ka nebo manţel/ka nebydlící s respondentem ve společné domácnosti POZNÁMKA: NETÝKÁ SE RESPONDENTŮ ŢIJÍCÍCH S PARTNEREM VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI, TI PŘEJDOU K OTÁZCE Máte v současné době nějakou váţnou známost, tj. a/ku, se kterým/kterou neţijete ve společné domácnosti? Můţe to být např. i Váš/Vaše manţel/ka, který/která s Vámi nyní neţije ve společné domácnosti. Náš výzkum není zaměřen pouze na heterosexuální vztahy, ale zabývá se i vztahy homosexuálními. Pokud máte a/ku stejného pohlaví, zodpovězte, prosím, i Vy následující otázky. 1 Ano POKRAČUJTE OT Ne PŘEJDĚTE NA OT Ve kterém měsíci a roce začala Vaše známost? Měsíc 308.a. Ţijete odděleně, protoţe si to tak Vy a Váš/Vaše /ka přejete nebo proto, ţe ţít společně Vám neumoţňují současné podmínky? Vyberte, prosím, jednu odpověď z těchto variant. PŘEDLOŢTE KARTU 308A.: KDO CHCE ŢÍT ODDĚLENĚ? já chci ţít odděleně b. já i mŧj chceme ţít odděleně b. c. mŧj chce ţít odděleně c. ţijeme odděleně z jiných dŧvodŧ d. 308.b. Proč chcete Vy osobně ţít odděleně? Vyberte, prosím, jeden hlavní důvod. PŘEDLOŢTE KARTU 308B.: DŦVODY PRO ODDĚLENÝ ŢIVOT 1- finanční dŧvody 2- chci si zachovat nezávislost 3- ohled na děti 4- nejsem ještě připraven/a na společný ţivot 5- jiný dŧvod POKUD 308A=2, POKRAČUJTE OT. 308C. POKUD 308A=1, POKRAČUJTE OT c. Proč chce Váš/Vaše /ka ţít odděleně? Vyberte, prosím, jeden hlavní důvod. PŘEDLOŢTE KARTU 308C.: DŦVODY PRO ODDĚLENÝ ŢIVOT 1- finanční dŧvody 2- chce si zachovat nezávislost 3- ohled na děti 4- není ještě připraven/a na společný ţivot 5- jiný dŧvod 9- nevím 308.d. Z jakých důvodů? Vyberte, prosím, jeden hlavní důvod. PŘEDLOŢTE KARTU 308D.: JINÉ DŦVODY PRO ODDĚLENÝ ŢIVOT 1- pracovní dŧvody 2- finanční dŧvody 3- bytové dŧvody 4- právní dŧvody 5- má jinou rodinu 9- jiný dŧvod 309. Řekněte mi prosím, zda je Váš muţ nebo ţena. 1 Muţ 2 Ţena KONTROLA PRO TAZATELE: JE-LI PARTNER STEJNÉHO POHLAVÍ JAKO RESPONDENT, PŘEJDĚTE K OTÁZCE 311. JINAK POKRAČUJTE OTÁZKOU 310. V01/05 GGS TAZATEL 12

13 310.a. Uzavřeli jste spolu někdy sňatek? 1 Ano POKRAČUJTE OT. 310B 2 Ne PŘEJDĚTE NA OT b.Ve kterém měsíci a roce jste uzavřeli sňatek? Měsíc 310.c. Ţijete stále v tomto manţelském svazku? 1 Ano POKRAČUJTE OT Ne PŘEJDĚTE NA OT. 310D 310.d. Ve kterém měsíci a roce jste se rozvedli? Měsíc POKYN PRO TAZATELE: POKUD JE RESPONDENT ŢENATÝ/VDANÁ, POUŢÍVEJTE MÍSTO PARTNER/ PARTNERKA MANŢEL/MANŢELKA Ve kterém měsíci a roce se Váš/Vaše /ka narodil/a? Měsíc 312.a. Narodil/a se Váš/Vaše /ka v České republice (na území dnešní ČR)? 1 Ano PŘEJDĚTE K OT. A07/2 2 Ne POKRAČUJTE OT. 312B 312.b. V jaké zemi se narodil/a? země: 312.c. Ve kterém měsíci a roce začal/a trvale ţít v České republice (na území dnešní ČR)? Měsíc A07/2. Můţete se, prosím, podívat na tuto kartu a říci mi, ke které národnosti se Váš/Vaše /ka hlásí? PŘEDLOŢTE KARTU A03: NÁRODNOST Jaké je nejvyšší ukončené vzdělání Vašeho/Vaší a/ky? PŘEDLOŢTE KARTU 120: NEJVYŠŠÍ UKONČENÉ VZDĚLÁNÍ kategorie: Jaký byl jeho/její hlavní studijní obor? PŘEDLOŢTE KARTU 121: STUDIJNÍ OBOR NEPOKLÁDAT PŘI ZÁKLADNÍM VZDĚLÁNÍ kategorie: Která z následujících kategorií nejlépe vystihuje jeho/její současné sociálně ekonomické postavení? PŘEDLOŢTE KARTU 108: SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ POSTAVENÍ Jak dlouho Vám trvá cesta z Vašeho domova do místa, kde Váš/Vaše /ka/ manţel/manţelka ţije? hodin minut 317. Jak často se ním/ní stýkáte? (kolikrát týdně / měsíčně / ročně) týdně měsíčně ročně 318. Je kaţdodenní ţivot Vašeho/Vaší a/ky manţela/manţelky omezen z důvodu zdravotních (fyzických nebo psychických) problémů nebo invalidity? 1 Ano 2 Ne V01/05 GGS TAZATEL 13

14 Plány ţít s em/manţelem KONTROLA PRO TAZATELE: ŢIJE RESPONDENT S PARTNEREM? Ano Je respondent v současné době ţenatý/vdaná s tímto em? ZKONTROLUJTE PODLE OT Ano Ne PŘEJDĚTE NA PŘEJDĚTE NA OT. 325 OT. 324 Ne Má respondent v současné době a, se kterým neţije ve společné domácnosti? ZKONTROLUJTE PODLE OT. 306 Ano Ne Je respondent v současné době POKRAČUJTE OT. 319 ţenatý/vdaná s tímto em? A PTEJTE SE NA ZKONTROLUJTE PODLE OT. 310C. PŘÍPADNÉHO PARTNERA Ano POKRAČUJTE OT. 319 A PTEJTE SE NA NYNĚJŠÍHO MANŢELA/LKU Ne POKRAČUJTE OT. 319 A PTEJTE SE NA NYNĚJŠÍHO PARTNERA/KU 319. Zamýšlíte začít bydlet společně s (DOPLŇTE PODLE INSTRUKCE) v nejbliţších 3 letech? 1- určitě ne 2- pravděpodobně ne 3- pravděpodobně ano 4- určitě ano 320. Předpokládejme nyní, ţe v nejbliţších 3 letech začnete ţít s Vaším nynějším či jiným em ve společné domácnosti. Můţete mi, prosím, říci, jaké by to mělo důsledky pro následující stránky Vašeho ţivota? Vyberte prosím odpovědi z této karty. PŘEDLOŢTE KARTU 320: LEPŠÍ ČI HORŠÍ. Pokud byste začal/a ţít s em, myslíte si, ţe by to bylo lepší či horší z hlediska: mnohem ani lepší, mnohem lepší lepší ani horší horší horší 5 a. moţnosti dělat si co chcete b. Vašeho profesního ţivota c. Vaší finanční situace d. Vašeho sexuálního ţivota e. toho, co si o Vás myslí lidé kolem Vás f. Vaší radosti a uspokojení ze ţivota 321. Do jaké míry by Vaše rozhodnutí začít ţít ve společné domácnosti s em bylo ovlivněno následujícími okolnostmi? Vyberte, prosím, odpovědi z této karty. PŘEDLOŢTE KARTU 321: DO JAKÉ MÍRY BY VAŠE ROZHODNUTÍ ZÁVISELO NA...? velmi netýká vŧbec ne částečně hodně mnoho se 99 a. Vaší finanční situaci b. Vaší práci c. Vašich bytových podmínkách d. Vašem zdraví KONTROLA PRO TAZATELE: RESPONDENT MÁ PARTNERA, SE KTERÝM NEŢIJE VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI. 1 Ano POKRAČUJTE OT Ne PŘEJDĚTE K OT. 323 V01/05 GGS TAZATEL 14

15 322. Domnívá se Váš/Vaše /ka, ţe byste měli začít společně bydlet? 1 Ano 2 Ne 3- si není jistý 97 respondent neví 323. Ačkoli můţete mít pocit, ţe rozhodnutí začít ţít s em ve společné domácnosti je rozhodnutím čistě Vaším a Vašeho a/ky, lidé ve Vašem okolí mohou mít na tuto otázku svůj vlastní názor. Přečtu Vám nyní několik různých názorů na Vaše společné bydlení s em (současným či potenciálním) v nejbliţších 3 letech, které mohou zastávat lidé ve Vašem okolí. Řekněte mi, prosím, do jaké míry souhlasíte či nesouhlasíte s těmito výroky. PŘEDLOŢTE KARTU 323: MÍRA SOUHLASU. a. většina Vašich přátel si myslí, ţe byste měli začít bydlet spolu s (Vaším) em b. Vaši rodiče (nevlastní rodiče, pěstouni) si myslí, ţe byste měli začít bydlet spolu s (Vaším) em c. Vaše děti si myslí, ţe byste měli začít bydlet spolu s (Vaším) em d. většina Vašich příbuzných si myslí, ţe byste měli začít bydlet spolu s (Vaším) em ani souhlasím souhlas, ani nesouhlas nesouhlasím rozhodně nesouhlasím netýká se 5 99 rozhodně souhlasím 324. Máte v úmyslu uzavřít v nejbliţších 3 letech sňatek (s Vaším em nebo případně s někým jiným)? 1 určitě ne 2 pravděpodobně ne 3- pravděpodobně ano 4- určitě ano 99- netýká se Historie ství/manţelství 325. Kromě Vašeho nynějšího ství či manţelství ţil/a jste někdy s nějakým/nějakou em/ kou ve společné domácnosti nebo jste byl/a někdy ţenatý/vdaná? Zahrňte také ské vztahy s osobou stejného pohlaví. 1 Ano POKRAČUJTE OT Ne PŘEJDĚTE K OT. 401 Nyní bych Vám rád/a poloţil/a několik otázek o kaţdém Vašem ství/manţelství, počínaje prvním. Pokud jste ţil/a se stejným em/manţelem víckrát ve společné domácnosti, povaţujeme to za různá ství. PTEJTE SE POSTUPNĚ VŠEMI OTÁZKAMI NEJPRVE NA PRVNÍ, DÁLE NA DRUHÉ ATD. PARTNERSTVÍ Ve kterém měsíci a roce jste začal/a ţít ve měsíc společné domácnosti s Vaším prvním/ druhým/...em nebo rok manţelem? 327. a. Uzavřeli jste 1- Ano spolu sňatek? 2- Ne na ot b. Ve kterém měsíc měsíci a roce jste se vzali? rok 328. Ve kterém měsíci a roce se Váš/Vaše měsíc /ka narodil/a? rok V01/05 GGS TAZATEL 15

16 B05. Jaké bylo nejvyšší ukončené vzdělání Vašeho/Vaší a/ky za dobu, kdy jste spolu ţili? 329. Kdyţ jste spolu začali bydlet, měl/a Váš/Vaše /ka nějaké vlastní nebo adoptované děti nebo děti svěřené do pěstounské péče? B07. Kolik z nich bylo dívek a kolik chlapců: B08. Kolik let bylo nejmladšímu z nich, kdyţ jste začal/a bydlet s jeho/jejím otcem/matkou? B09. Kolik z těchto dětí bydlelo s Vámi a Vaším/Vaší em/kou ve společné domácnosti? B10. Jak často se nyní stýkáte s těmito dětmi (bez ohledu na to, zda se stýkáte se všemi z nich)? 330. Jak Vaše ství skončilo? PŘEDLOŢTE KARTU 330: KONEC PARTNERSTVÍ 331. Ve kterém měsíci a roce ství skončilo? KARTA 120: NEJVYŠŠÍ UKONČENÉ VZDĚLÁNÍ počet dětí 0 -ţádné PŘEJDĚTE NA OT. 330 dívek chlapcŧ věk číslo týdně měsíčně ročně 1 rozvodem/ rozchodem 2- zemřel měsíc rok V01/05 GGS TAZATEL POKUD PARTNER ZEMŘEL (VIZ. OT. 330), PŘEJDĚTE K OT. 332A. POKUD PARTNERSTVÍ SKONČILO ROZCHODEM/ROZVODEM, POKRAČUJTE OT. 332B. 332a. Měli jste spolu nějaké děti? PŘEJDĚTE K OTÁZCE b. Měli jste spolu nějaké děti? 1- ano 2- ne 1- ano POKRAČUJTE ne PŘEJDĚTE K TEXTU PŘED OT S kým převáţně ţily Vaše děti po rozchodu/rozvodu/? Vyberte, prosím, Vaši odpověď z této karty. Můţete vybrat i více moţností, pokud Vaše společné děti ţily kaţdé na různém místě. PŘEDLOŢTE KARTU 333: S KÝM DĚTI PŘEVÁŢNĚ BYDLELY? B15. Jak často jste se v průměru stýkal/a s Vašimi dětmi, které s Vámi nebydlely v prvním roce po rozchodu/ rozvodu s em? B16. Jak často se Váš bývalý v průměru stýkal/a s Vašimi dětmi, které s ním/ní nebydlely v prvním roce po rozchodu/rozvodu? týdně měsíčně ročně týdně měsíčně ročně KONTROLA PRO TAZATELE: POKUD RESPONDENT ŢIL S TÍMTO PARTNEREM V MANŢELSTVÍ (VIZ. OT. 327), POKRAČUJTE OTÁZKOU 334. POKUD RESPONDENT S TÍMTO PARTNEREM NEUZAVŘEL SŇATEK, PŘEJDĚTE K OT a. Skončilo Vaše 1- Ano manţelství rozvodem? 2- Ne JDI NA 336 b. Ve kterém měsíci a roce jste se rozvedli? měsíc rok 335. Kdo podal ţádost o 1- respondent 2- respondent a rozvod? manţel společně, 3- manţel

17 336. Ţil/a jste v nějakém dalším ství (kromě toho nynějšího)? 1 Ano VRAŤTE SE K OT Ne PŘEJDĚTE K OT. 337A 337.a. Jak jiţ bylo řečeno, náš výzkum není zaměřen pouze na heterosexuální svazky, ale i na ství dvou osob stejného pohlaví. Mohu se Vás zeptat, zda některý z uvedených ů byl stejného pohlaví jako Vy? 1 Ano POKRAČUJTE OT. 337B 2 Ne PŘEJDĚTE K TEXTU PŘED OT b. Uveďte prosím, který. ZAPIŠTE POŘADOVÉ ČÍSLO PARTNERA/PARTNERŦ Z VÝŠE UVEDENÉ TABULKY. 7 8 Výţivné na děti 338.Máte ve své péči závislé dítě / děti (do 26 let), které pochází / pocházejí z některého z Vašich bývalých vztahů? S otcem / matkou dítěte (dětí) jste mohl/a ale nemusel/a ţít ve společné domácnosti. 1 Ano POKRAČUJTE OT. 339 (TABULKA) 2 Ne PŘEJDĚTE K OT. 340 NÁSLEDUJÍCÍ TABULKU VYPLŇTE V PŘÍPADĚ, ŢE RESPONDENT UVEDL V OT. 338 KÓD 1 = ANO 339.d. Z jakého vztahu dítě pochází? 339.a. pořadové číslo dítěte z Přehledu dětí (potomků) respondenta 339.b. pohlaví dítěte 1 = muţ 2 = ţena 339.c. rok narození 1 = s matkou / otcem dítěte jsem nikdy neţil/a 2 = s matkou / otcem dítěte jsem ţila, ale nebyli jsme manţelé 3 = s matkou / otcem dítěte jsme byli manţelé 339.e. Dostal/a jste výţivné na toto dítě v uplynulých 12-ti měsících? 1 = ano 2 = ne 339.f. V jaké výši bylo výţivné? g. Kolikrát jste dostal/a tuto částku v uplynulých 12-ti měsících? 340.Máte z některého z Vašich bývalých vztahů závislé dítě (děti) do 26 let, které neţije s Vámi, ale se svou matkou / otcem? S otcem / matkou dítěte (dětí) jste mohl/a ale nemusel/a ţít ve společné domácnosti. 1 Ano POKRAČUJTE OT. 341 (TABULKA) 2 Ne PŘEJDĚTE K OT. 346 NÁSLEDUJÍCÍ TABULKU VYPLŇTE V PŘÍPADĚ, ŢE RESPONDENT UVEDL V OT. 340 KÓD 1 = ANO 341.a. 341.d. Z jakého vztahu dítě 341.e. Platil/a pořadové pochází? jste výţivné na 1 = s matkou / otcem dítěte jsem číslo dítěte 341.b. toto dítě nikdy neţil/a z Přehledu pohlaví 2 = s matkou / otcem dítěte jsem v uplynulých dětí dítěte 341.c. ţila, ale nebyli jsme manţelé 12-ti měsících? (potomkŧ) 1 = muţ rok 3 = s matkou / otcem dítěte jsme 1 = ano 341.f. V jaké výši respondenta 2 = ţena narození byli manţelé 2 = ne bylo výţivné? g. Kolikrát jste tuto částku zaplatil/a v uplynulých 12-ti měsících? V01/05 GGS TAZATEL 17

18 vţdy respondent obvykle respondent oba přibliţně stejně obvykle /ka vţdy /ka vţdy nebo obvykle jiná osoba ţijící v domácnosti vţdy nebo obvykle osoba neţijící ve společné domácnosti netýká se Výţivné na a 346. Dostáváte v současné době od Vašeho bývalého a/manţela Vy osobně výţivné? Nemám nyní na mysli výţivné na Vaše společné dítě/děti. 1 Ano POKRAČUJTE OT Ne PŘEJDĚTE K OT Dostal/a jste toto výţivné v uplynulých 12 měsících? 1 Ano POKRAČUJTE OT Ne PŘEJDĚTE K OT V jaké výši? Kč za měsíc 349. Kolikrát jste dostal/a tuto částku v uplynulých 12 měsících? krát PŘEJDĚTE K OTÁZCE Platíte v současné době výţivné Vašemu bývalému ovi? Nemám nyní na mysli výţivné na děti. 1 Ano POKRAČUJTE OT Ne PŘEJDĚTE K OT Zaplatil/a jste toto výţivné v uplynulých 12 měsících? Nemám nyní na mysli výţivné na děti. 1 Ano POKRAČUJTE OT Ne PŘEJDĚTE K OT V jaké výši? Kč za měsíc 353. Kolikrát jste zaplatil/a tuto částku v uplynulých 12 měsících? krát 4. Organizace domácnosti a kvalita ství Organizace domácnosti 401. Nyní bych se Vás rád/a zeptal/a na to, kdo dělá jaké práce ve Vaší domácnosti. Řekněte mi, prosím, kdo ve Vaší domácnosti vykonává následující činnosti. Vyberte odpovědi z karty. PŘEDLOŢTE KARTU 401: ČINNOSTI V DOMÁCNOSTI POSTUPNĚ SE PTEJTE NA ČINNOSTI UVEDENÉ V PRVNÍM SLOUPCI TABULKY. POKUD RESPONDENT ZVOLÍ VARIANTU 6-VŢDY NEBO OBVYKLE JINÉ OSOBY ŢIJÍCÍ V DOMÁCNOSTI, POLOŢTE OTÁZKU 401B NEŢ PŘEJDETE K DALŠÍMU BODU b. Můţete mi říci konkrétně, která osoba tuto činnost vykonává? NAPIŠTE POŘADOVÉ ČÍSLO OSOBY Z PŘEHLEDU DOMÁCNOSTI, PŘÍPADNĚ Z PŘEHLEDU DĚTI (POTOMCI) RESPONDENTA DO TABULKY. a připravuje denně jídlo a) b myje nádobí b) c nakupuje potraviny c) d luxuje byt/dŧm d) e f g vykonává malé opravy kolem bytu /domu e) spravuje finanční záleţitosti domácnosti f) organizuje společenské a volnočasové aktivity g) 402. Jak jste spokojen/a s rozdělením úkolů spojených s péčí o domácnost mezi Vás a Vašeho/Vaší a/ku? PŘEDLOŢTE KARTU 117: STUPEŇ SPOKOJENOSTI. 99 = NETÝKÁ SE, NEMÁ PARTNERA Kdo ve Vaší domácnosti /Vám pravidelně pomáhá s péčí o domácnost? POUŢIJTE KÓD PODLE SEZNAMU POSKYTOVATELŦ A PŘÍJEMCŦ, 99 = NIKDO, RESPONDENT JE SOBĚSTAČNÝ Platí Vaše domácnost/platíte Vy někomu za to, ţe pro Vás dělá domácí práce? 1 Ano 2 Ne V01/05 GGS TAZATEL 18

19 vţdy respondent obvykle respondent oba přibliţně stejně obvykle /ka vţdy /ka vţdy nebo obvykle jiná osoba ţijící v domácnosti vţdy nebo obvykle osoba neţijící ve společné domácnosti netýká se Rozhodování ŢIJE RESPONDENT S PARTNEREM VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI? Ano POKRAČUJTE OT. 405 Ano PŘEJDĚTE NA OT. 407 Ne Má respondent a (ţijícího jinde)? Ne PŘEJDĚTE NA OT Mluvili jsme jiţ o různých činnostech, které jsou v domácnosti vykonávány. Nyní bych se Vás rád/a zeptal/a na oblast rozhodování. Řekněte mi, prosím, kdo ve Vaší domácnosti rozhoduje o následujících oblastech? PŘEDLOŢTE KARTU 401: ČINNOSTI V DOMÁCNOSTI POSTUPNĚ SE PTEJTE NA ČINNOSTI UVEDENÉ V PRVNÍM SLOUPCI TABULKY. POKUD RESPONDENT ZVOLÍ VARIANTU 6-VŢDY NEBO OBVYKLE JINÉ OSOBY ŢIJÍCÍ V DOMÁCNOSTI, POLOŢTE OTÁZKU 405B NEŢ PŘEJDETE K DALŠÍMU BODU b. Můţete mi říci konkrétně, která osoba v této oblasti rozhoduje? NAPIŠTE POŘADOVÉ ČÍSLO OSOBY Z PŘEHLEDU DOMÁCNOSTI DO TABULKY. a b c d běţné nákupy pro domácnost a) příleţitostné cenově náročnější nákupy pro domácnost čas, který strávíte b) v placeném zaměstnání c) čas, který stráví (ka) v placeném zaměstnání d) e zpŧsob výchovy dětí e) f společenské a volnočasové aktivity f) 406. Jak s em/kou/manţelem/manţelkou rozdělujete příjmy Vaší domácnosti? Který z výroků na této kartě nejlépe odpovídá Vaší situaci? PŘEDLOŢTE KARTU 406: ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ 2. Mŧj /ka, manţel/ka spravuje všechny peníze a dává mi podíl z nich. 3. Dáme naše peníze dohromady a kaţdý si vezme kolik potřebuje. 4. Dáme část peněz dohromady a zbytek spravujeme odděleně. 5. Kaţdý z nás spravuje svoje peníze odděleně. 6. Jinak (POZN.: TATO KATEGORIE JE URČENA POUZE KE KÓDOVÁNÍ, NENÍ TEDY POUŢITA V KARTĚ 406) 1. Spravuji všechny peníze a svému ovi/ce,manţelovi/manţelce dávám podíl z nich. Kvalita ství POZNÁMKA: TATO SEKCE OTÁZEK JE URČENA RESPONDENTŮM S PARTNEREM/PARTNERKOU, KTEŘÍ BYDLÍ SPOLU NEBO ODDĚLENĚ Jak jste spokojen/a s kvalitou vztahu s Vaším em/kou,manţelem/manţelkou? Který z výroků na této kartě nejlépe vystihuje míru Vaší spokojenosti? PŘEDLOŢTE KARTU 117: STUPEŇ SPOKOJENOSTI V01/05 GGS TAZATEL 19

20 408. Nyní Vám přečtu několik oblastí, ve kterých mívají někdy páry neshody. Jak často jste měli v průběhu posledních 12 měsíců se svým em/kou, manţelem/manţelkou váţné neshody v dále uvedených oblastech? Vyberte odpovědi z karty. velmi netýká PŘEDLOŢTE KARTU 408: ČETNOST. nikdy zřídka občas často často se 5 99 a. domácí práce a) b. peníze b) c. trávení volného času c) d. sex d) e. vztahy s přáteli e) f. vztahy s rodiči/tchánem a tchýní f) g. výchova dětí g) h. rozhodnutí mít děti h) i. pití alkoholu i) POKUD RESPONDENT ODPOVĚDĚL 1- NIKDY VE VŠECH BODECH OTÁZKY 408, PŘEJDĚTE NA OT JINAK POKRAČUJTE OT Páry se vypořádávají s různými váţnými neshodami různými způsoby. Kdyţ se mezi Vámi a Vaší(m) em/kou či manţelem/manţelkou vyskytne hádka, jak často to řešíte některým z následujících způsobů? Vyberte prosím odpovědi z karty. nikdy zřídka občas často velmi často PŘEDLOŢTE KARTU 408: ČETNOST. 5 a. nechávám si svŧj názor pro sebe b. projevím nesouhlas klidně c. hádám se horlivě nebo křičím d. pouţiji nakonec násilí 410. I lidé, kteří vycházejí s em velmi dobře, si někdy nejsou jisti, zda bude jejich manţelství nebo ství fungovat. Přemýšleli jste během posledních 12 měsíců o ukončení Vašeho vztahu? 1 Ano 2 Ne 5. Rodiče a domov rodičů Nyní bych Vám rád/a poloţil/a několik otázek týkajících se Vašich rodičů a jejich domova Na začátku rozhovoru, kdyţ jste mluvil/a o Vaší domácnosti, jste zmínil/a, ţe VYHLEDEJTE V PŘEHLEDU DOMÁCNOSTI. 1. bydlíte s oběma Vašimi rodiči POKRAČUJTE OT bydlíte s Vaším otcem (nikoliv s matkou) PŘEJDĚTE NA OT bydlíte s Vaší matkou (nikoliv s otcem) PŘEJDĚTE NA OT nebydlíte s Vašimi rodiči PŘEJDĚTE NA OT. 503 Je to tak správně?!!!!! 502. Jsou (oba) rodiče, se kterými ţijete v této domácnosti, Vašimi biologickými rodiči? 1. ano, oba PŘEJDĚTE NA OT. A10A 2. ne, pouze mŧj otec PŘEJDĚTE NA OT. A10A 3. ne, pouze má matka 4. ne, nevlastní, adoptivní nebo pěstoun(i) V01/05 GGS TAZATEL 20

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM (ESS) č. z. 6512013

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM (ESS) č. z. 6512013 Dotazník je výlučným vlastnictvím MEDIANu a nesmí být volně šířen či poskytnut k pouţívání třetím subjektům bez výslovného souhlasu MEDIANu s.r.o. Pokud by došlo k porušení této skutečnosti, má MEDIAN

Více

Průzkum sociální situace cizinců na území Hl. m. Prahy

Průzkum sociální situace cizinců na území Hl. m. Prahy Závěrečná zpráva projektu Průzkum sociální situace cizinců na území Hl. m. Prahy Poradna pro integraci, o.s. Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. Praha, 2010 Obsah Úvod... 2 1. Koncentrace cizinců na

Více

Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj

Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování

Více

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině,

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákonů č. 132/1982 Sb., č. 234/1992 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 72/1995 Sb., zákonů č. 91/1998 Sb., č. 360/1999 Sb., č. 301/2000 Sb., č. 109/2002 Sb., č. 320/2002

Více

Životní úroveň a kvalita života

Životní úroveň a kvalita života Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Životní úroveň a kvalita života Bakalářská práce Autor: Long Nguyen Duc Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Urban, PhD. Praha

Více

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ (Pevné desky) UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ práce Brno 2010 Bc. Josefa Jelínková UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH

Více

Právní rádce pacienta. Aktualizované znění

Právní rádce pacienta. Aktualizované znění 2011 Právní rádce pacienta Aktualizované znění OBSAH Obsah... 1 Úvod... 3 Pacient jako občan... 3 Právo, etika a morálka... 4 Jak se orientovat v právních předpisech?... 5 Nejvýznamnější právní předpisy...

Více

Může se stát. pěstounem

Může se stát. pěstounem www.nadacnifondjt.cz Může se stát? pěstounem Manuál pro pracovníky Úřadu práce ČR Jak aktivně nacházet náhradní rodiče - profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Dagmar Šerá 2012 Prohlašuji,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Volnočasové aktivity dětí a mládeţe na sídlišti Slezská ve Frýdku- Místku Monika Foldynová Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

DISKRIMINACE MANUÁL PRO PRACOVNÍKY INSTITUCÍ

DISKRIMINACE MANUÁL PRO PRACOVNÍKY INSTITUCÍ DISKRIMINACE MANUÁL PRO PRACOVNÍKY INSTITUCÍ DISKRIMINACE MANUÁL PRO PRACOVNÍKY INSTITUCÍ Kolektiv autorů, Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Praha 2006 Vydala: Poradna pro občanství/ Občanská

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta filozofická. Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta filozofická. Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta filozofická Efektivní trávení volného času Bc. Hana Vahovská Diplomová práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Podpora využívání rodičovské dovolené muži

Podpora využívání rodičovské dovolené muži Podpora využívání rodičovské dovolené muži PhDr. Hana Maříková Mgr. Radka Radimská Studie je závěrečnou zprávou výzkumu Podpora využívání rodičovské dovolené muži, který byl proveden jako zakázka Ministerstva

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Kateřina Jonášová, Pavla Frýdlová, Lucie Svobodová Mateřská dovolená, nebo

Více

Fakulta zdravotnických studií. Eva Štouračová

Fakulta zdravotnických studií. Eva Štouračová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Uspokojování psychosociálních potřeb u hospitalizovaných klientů na oddělení následné péče Eva Štouračová Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti zpráva z empirického výzkumu Lucie Vidovićová, Ladislav Rabušic Spoluautorka přílohy: Martina Prinzová VÚPSV Praha výzkumné centrum

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Diplomová práce Bc. Jan Sedláček Leden, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Hypoteční

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

ANALÝZA DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŢEB

ANALÝZA DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŢEB Odborná studie k rozvoji sociálních sluţeb v Královéhradeckém kraji ANALÝZA DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŢEB 2011 Tato studie byla zpracována v rámci projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních

Více

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav na období 2014-2018, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

1. Úvodem, co je to vlastně hluk?

1. Úvodem, co je to vlastně hluk? OBSAH 1. Úvodem, co je to vlastně hluk?... 2 1. 1. Vymezení hluku... 2 1. 2. Účinky hluku... 3 1. 3. Zdroje hluku... 3 1. 4. Jak hluk omezovat?... 3 1. 5. Prameny právní úpravy... 4 2. Ochrana před hlukovými

Více

KDO DRŽÍ ČERNÉHO PETRA

KDO DRŽÍ ČERNÉHO PETRA KDO DRŽÍ ČERNÉHO PETRA S o c i á l n í v y l o u č e n í v L i b e r c i, Plzni a Ústí nad Labem a b Miroslav Brož, Petra Kintlová a Ladislav Toušek Financováno ze zdrojů Evropské unie - program Transition

Více

www.attavena.cz, info@attavena.cz

www.attavena.cz, info@attavena.cz Obsah tohoto dokumentu je plně v kompetenci realizátora projektu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou

Více

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Karel Čada kcada@centrum.cz Kateřina Ptáčková ptackova.katerina@gmail.com

Více

Příklady vyhodnocování kazuistiky

Příklady vyhodnocování kazuistiky Příklady vyhodnocování kazuistiky Příloha č. 4 Pomocné nástroje k vyhodnocování Příloha č. 4/1: Příklad úvodního vyhodnocení Jitka Příloha č. 4/2: Příklad podrobného vyhodnocení Ladislav Příloha č. 4/3:

Více

Miluj svŧj ţivot. Radost ţít. Louise L.Hay. The New York Times Best Seller

Miluj svŧj ţivot. Radost ţít. Louise L.Hay. The New York Times Best Seller Miluj svŧj ţivot Radost ţít The New York Times Best Seller Louise L.Hay Digitalizace 9/2011 1 Poděkování S radostí a potěšením děkuji: - všem svým studentŧm a pacientŧm, kteří mi dali mnoho a dodali mi

Více