Obecné zákonitosti účinku toxických látek a vznik rezistence vůči nim

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecné zákonitosti účinku toxických látek a vznik rezistence vůči nim"

Transkript

1 Obecné zákonitosti účinku toxických látek a vznik rezistence vůči nim Cílem zde uvedených referátů je popsat problémy, které nejsou běžně uváděny, ale jimž by měl pracovník v ochraně rostlin rozumět. Snažíme se vyhnout informacím, které jsou dostupné v metodických návodech. Již lékař Paracelsus kolem roku 1500 uvádí, že toxickou není látka, ale její dávka. Jestliže kuchyňská sůl má toxicitu pro teplokrevné asi 850 mg/kg, je tedy toxičtější než řada pesticidů, které mají ED mg/kg. Praktické využití pesticidů je založeno na jediném principu pesticidní látka je pro škodlivý organismus toxická v nižších dávkách než pro rostlinu. Účinek všech toxických látek je založen na jejich nepříznivém zásahu do metabolismu organismu. Proto organismy v klidovém stadiu jsou vůči nim zcela necitlivé (semena plevelů v půdě, dormantní stadia škůdců). Látka může působit jen tehdy, bude-li přítomna až organismus bude metabolicky aktivní. Citlivost organismu se mění s fází jeho vývoje, je různá u jednotlivých instarů, u vývojových fází plevelů atd. Vztah mezi toxickou látkou a reakcí živého organismu má obecnou platnost. Jeho zákonitosti jsou stejné ať už se jedná o velké živočichy, houby či bakterie. Je důležité si uvědomit, že sice mluvíme o působení insekticidu na mandelinku bramborovou, jako by šlo o jedince, nebo více stejných jedinců, ale ve skutečnosti pesticid působí na populaci jedinců daného druhu, kteří jsou vůči dané látce různě citliví. Mezi dávkou a účinností je složitý vztah. Ten je příčinou, proč v toxikologii i v laboratorních testech pesticidů nejčastěji stanovujeme dávku, která usmrtí 50 % jedinců, nikoliv l00 %, jak by se zdálo logické. V grafu č. 1 je znázorněn vztah mezi dávkou a účinností. Tou může být procento usmrcených jedinců pokusného hmyzu. U velmi nízkých dávek, vidíme, že nedochází k žádné úmrtnosti. Při postupném zvyšování dávek narůstá počet usmrcených jedinců. Důležité je, že vztah mezi dávkou a jejím účinkem není přímočarý. Jestliže u velmi nízkých dávek zvýšíme aplikovanou dávku na dvojnásobek, zvýší se účinnost jen málo. Naopak v oblasti kolem 50% účinnosti je nárůst výrazný. Postupně se zvyšováním dávky se zvyšuje i její účinek. Pokud se dostaneme na úroveň kolem 50 % je zde průběh křivky téměř přímočarý. Dále se opět zplošťuje a v úrovni kolem 99 % je již téměř vodorovný.

2 Graf č. 1 Vztah mezi dávkou a účinností při různém sklonu křivek účinnosti Toto je obecně platná zákonitost vztahu mezi dávkou toxikantu a jeho účinkem. Platí pro všechny látky ve vztahu ke všem živým organismům a jejich reakcím na toxikant. Čím vyšší hodnotu účinnosti si zvolíme, z tím plošší části křivky ji stanovujeme. Uváděné hodnoty jsou pak zatíženy velkou statistickou chybou, neboť na koncích křivky jsou dány jen malým počtem jedinců. Proto čím vyšší hodnotu účinnosti než ED 50 chceme stanovit, s tím menší statistickou přesností ji lze vypočíst. Pro hodnoty blížící se stovce nelze již dosáhnout potřebnou statistickou přesnost a ED 99 je proto hodnotou v běžných pokusech nereálnou. Sklon křivky účinnosti Křivka účinnosti je různě strmá u jednotlivých látek i při různém způsobu aplikace. Sklon křivky je dán rozdílnou reakcí testovaných jedinců. Jestliže rozdíly v citlivosti jedinců jsou malé, sklon křivky je strmý, jestliže rozdíly jsou velké, sklon křivky je plochý. Sklon křivky je tedy odrazem genetické variability organismu v daném znaku v citlivosti na zkoumanou látku. Což má zásadní vliv z hlediska vzniku rezistence viz dále. Toto platí pro srovnání více látek za konstantních podmínek pokusu. Tatáž látka vykazuje různé sklony křivky účinnosti v pokusech prováděných za různých podmínek. Čím větší je variabilita podmínek pokusu, tím plošší je křivka účinnosti se změnou dávky se méně mění účinnost. V polních pokusech jsou křivky účinnosti plošší, neboť je v nich větší variabilita.

3 Například někteří jedinci jsou zasaženi malými dávkami, nebo žijí skrytě v nižších patrech porostu a nejsou zasaženi vůbec. Při ploché křivce účinnosti nemá změna dávky o 20 i o 30 % žádný význam. U látek, které mají strmou křivku účinnosti se může výrazně projevit. Z toho co bylo výše řečeno vyplývá, že kromě různé citlivosti jedinců dané geneticky, ovlivňují sklon křivky vnější faktory, především rozdílné množství nánosu na jednotlivých listech. Účinnost fungicidu proti plísni bramborové se proto méně mění s dávkou než např. účinnost kontaktního herbicidu proti vzcházejícím plevelům. Účinnost je v polních podmínkách ovlivněna mnoha faktory. Proto registrovaná dávka má v sobě zahrnutou určitou reservu. Měli-li bychom prokázat, že ji lze snížit, museli bychom mít mnoho pokusů za různých podmínek. Navíc pokusy by musely být velmi rozsáhlé, aby zjištěné rozdíly byly statisticky významné. Uvedené skutečnosti vysvětlují proč pokud v jednom pokusu snížíme dávku řekněme i o 30 %, velmi často prokážeme, že nedošlo ke snížení účinku. Rezistence škodlivých organismů vůči pesticidům O rezistenci mluvíme tehdy, jestliže určitý škodlivý organismus byl vůči dané látce zpočátku citlivý a teprve v důsledku jejího používání svou citlivost ztratil stal se rezistentním. Původně se říkalo získaná rezistence pro jednoduchost říkáme jen rezistence. Jako rezistenci nemůžeme označit případ, kdy nějaká látka nepůsobí na určité organismy od samého počátku. Například růstové herbicidy hubí většinu dvouděložných plevelů, ale nepůsobí na trávy. Toto nelze označit za rezistenci. Každý druh živého organismu se vyskytuje jako populace jedinců do určité míry se lišících některými svými znaky mimo jiné i citlivostí vůči použitému pesticidu. Zpočátku studia rezistence jsme mluvili o rezistenci druhu. Dnes si uvědomujeme, že se vždy setkáváme s populací jedninců o různých vlastnostech, tedy i o různé citlivosti/rezistenci vůči dané látce. Důležité je procentické zastoupení citlivých i různě rezistentních jedinců. Jestliže budeme opakovaně používat danou pesticidní látku, bude podíl citlivé subpopulace klesat a narůstat podíl subpopulace rezistentní. Pesticid ztratí účinnost a v praxi takovou situaci označíme jako rezistenci daného škodlivého organismu vůči používanému pesticidu. Jestliže tuto látku přestaneme používat, bude se populace navracet do původního stavu, bude se opět zvyšovat podíl citlivých jedinců a klesat podíl jedinců rezistentních.

4 Jestliže účinná látka pesticidu zasahuje mnoho různých biochemických reakcí v buňce škodlivého organismu, znamená to, že zasahuje do procesů řízených mnoha zcela různými geny výsledná citlivost je jakýmsi průměrem těchto procesů. Určité odlišnosti řízené jedním genem se v tomto průměru neprojeví. Aby došlo k takové změně, kterou bychom z praktického hlediska mohli označit jako rezistenci, muselo by se naráz změnit mnoho genů. To není reálné, to už by byl jiný organismus. Proto také u starších klasických kontaktních fungicidů rezistence na tomto principu nevzniká (např. mancozeb, thiram). Všechny výše uvedené mechanismy vzniku rezistence jsou do jisté míry selektivní. Reagují na určité vlastnosti látky. To znamená, že organismus je rezistentní ne vůči jedné látce, ale vůči všem příbuzným látkám, které mají stejným biochemický mechanismus účinnosti. Toto se označuje jako křížová rezistence. Od rezistentního jedince k rezistentní populaci Na základě matematických zákonitostí lze dokázat, že v každé populaci je jedinec rezistentní vůči dané látce. Nelze odlišit, zda už byl přítomen, nebo právě vznikl na základ genetických změn. Vznik rezistence je prakticky významným problémem u pesticidů zasahujících zpravidla do jediného biochemického procesu řízeného jedním nebo několika málo geny. Zde mohou nastat z praktického hlediska dvě významně odlišné situace: 1 V populaci škodlivého organismu jsou už přítomni rezistentní jedinci. Jejich zastoupení je velmi nízké, ale jestliže pesticid vyhubí citlivé jedince, získávají tito rezistentní jedinci životní prostor a rychle se namnoží. Dochází k velmi rychlé ztrátě účinnosti pesticidu. 2 Rezistentní jedinci vznikají pomocí mutací či jiných genetických změn. Jejich podíl v době působení fungicidu pozvolna narůstá, v době kdy populace není vystavena účinku fungicidu opět klesá. Toto je situace zřejmě nejčastější. Účinnost pesticidů vůči škodlivým organismům je ovlivňována mnoha faktory. Rezistence jako prakticky významný problém nastává tehdy, jestliže je snížení citlivosti některých jedinců v populaci škodlivého organismu dědičné. Za zdroj nového znaku rezistence, jsou většinou považovány mutace. Pohlavní rozmnožování usnadňuje vznik nových kombinací znaků a tedy i usnadňuje, aby vznikl rezistentní jedinec. Ovšem v dalších generacích dochází ke štěpení znaků a udržuje se určité zastoupení citlivých a rezistentních jedinců. Nárůst zastoupení rezistentních jedinců v populaci je pomalý. Naopak při

5 nepohlavním rozmnožování je potomstvo geneticky identické všichni potomci rezistentního jedince jsou rezistentní. Poněvadž citliví jedinci jsou pesticidem vyhubeni je možné, aby se rezistentní jedinec rychle namnožil a populace jako celek se stala rezistentní. Toto je jednou z příčin problémů, které máme s rezistencí u škodlivých organismů, které se nepohlavně rozmnožují během vegetace např. padlí, mšice, svilušky a další. Klíčovým pojmem je fitness. Není podstatné zda rezistence vznikne, ale zda rezistentní kmen bude mít i dostatečnou fitness, aby se mohl namnožit a způsobit škody. Jako fitness označujeme celý komplex vlastností, které umožňují aby potomstvo rezistentního jedince přežívalo a množilo se v konkurenci původních citlivých kmenů. Nové mutace jsou zpravidla recesivní a méně životaschopné. Dík tomu v případě, že přestaneme používat danou látku, pomine selekční výhoda rezistentních jedinců a v populaci postupně začnou převládat citliví jedinci. Toto jsou důvody, proč u látek ohrožených vznikem rezistence se omezuje počet aplikací. Vliv dávky na riziko vzniku rezistence Z praktického hlediska je důležité zodpovědět otázku, jak aplikovaná dávka přípravku ovlivňuje riziko vzniku rezistence.v praxi zpravidla převládá starší představa o tom, že nižší dávka přispívá ke vzniku rezistence, neboť umožňuje, aby rezistentní kmeny přežily a namnožily se. Toto by mohla být do určité míry pravda v situaci, kdy je rezistence řízena větším počtem genů. Jestliže je vysoký stupeň rezistence řízen jediným genem, pak nízká aplikovaná dávka nemůže vznik rezistence ovlivnit, neboť rezistentní kmeny neinhibuje třeba ani dávka 1000krát vyšší. Opačný názor říká, že rezistentní populace, tedy ta kterou v praxi zaznamenáme v důsledku ztráty účinnosti fungicidu vzniká v důsledku selekčního tlaku čím častěji a v čím větší dávce fungicid aplikujeme, tím rychleji z populace odstraníme citlivé kmeny a populace se stane rezistentní. Nižší dávka znamená nižší selekční tlak a proto i nižší riziko vzniku rezistence. Je tu však ještě jeden prakticky významný faktor, který tyto časté úvahy převrací naruby. Platily by, pokud by všechny části rostliny byly ošetřeny přesně stejnou dávkou fungicidu. Víme však, že tomu tak zdaleka není. Například při ošetření obilnin proti klasovým chorobám je největší množství fungicidu zachyceno klasem a praporcovým listem, na druhém a třetím listu shora je již fungicidu mnohem méně a do nižších pater již fungicid téměř neproniká. To znamená, že v horní části rostliny může být dávka fungicidu dostatečně vysoká,

6 aby působila i na kmeny s určitou sníženou citlivostí, ale v nižších patrech se patogen rozvíjí stejně jako na neošetřené rostlině. Jestliže zvýšíme, nebo snížíme dávku fungicidu dvakrát, nebo i čtyřikrát, je to nepatrná změna proti tomuto rozdílu v dávce dopadající na horní a spodní listy v rozsahu statisícínásobků (pokud nějak vyjádříme dávky na spodních listech blížící se nule). Z toho vyplývá, že za těchto běžných provozních podmínek změna dávky nemůže mít podstatný vliv na to, zda se populace stane rezistentní dříve či později. Rozhodující je jak často použijeme pesticid se stejným mechanismem účinku. V případě, že po aplikaci jakéhokoliv pesticidu jsme nedosáhli očekávanou účinnost, je třeba nejprve hledat všechny možné jiné příčiny neúspěchu než rezistenci. Může jí být ošetření v nevhodném termínu, u houbových chorob nejčastěji příliš pozdní aplikace, špatná dávka, nevhodná účinná látka, nepříznivé povětrnostní podmínky a podobně. Rezistence jako příčina špatné účinnosti je u nás zatím nejméně častou. Je to především dáno velmi nízkou intenzitou chemické ochrany u nás a to zvláště v případě fungicidů. Jak předcházet vzniku rezistence je problém nejsložitější. Vyžaduje, aby všichni pěstitelé dodržovali doporučené pokyny pro používání jednotlivých látek. Rezistentní kmeny se mohou od neukázněného pěstitele šířit do okolí a znehodnocovat tak úsilí ostatních. Anti-rezistentní strategie se objevuje už jako součást doporučení při registraci nových látek. Základními opatřeními jsou: - omezení počtu aplikací dané skupiny látek během vegetace (viz křížová rezistence) - kombinace více účinných látek s různým mechanismem účinku, nejčastěji např. jednopolohové fungicidy (systémové) s vícepolohovými (kontaktními). - střídání pesticidů s různým mechanismem účinku - použití všech jiných dostupných metod ochrany s cílem omezit potřebu chemických zásahů. Témuž slouží i cílená aplikace na základě prognózy a signalizace.

Láska, sex a něžnosti

Láska, sex a něžnosti ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ÚSTŘEDNÍ KOMISE BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY Vojtech Baláž, Alena Balážová, Jan Fíla, Filip Kolář, Michael Mikát Láska, sex a něžnosti v říši živočichů a rostlin Biologická

Více

Pěstování brambor na zahrádce

Pěstování brambor na zahrádce Pěstování brambor na zahrádce Pro edici RECEPTY Z RECEPTÁŘE připravili pracovníci Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Ing. Bohumil Vokál, CSc., Ing. Jaroslav Čepl, CSc., Ing. Ervín Hausvater,

Více

Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Otázky k písemné části zkoušky: Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Část a) Správná praxe v ochraně rostlin a bezpečné zacházení s přípravky: 1.

Více

Genetika člověka. Základním cílem genetiky člověka je studium genetické variability, kterou lze rozdělit na patologickou a nepatologickou.

Genetika člověka. Základním cílem genetiky člověka je studium genetické variability, kterou lze rozdělit na patologickou a nepatologickou. Genetika člověka Jednou z možností členění genetiky je její třídění podle druhu studovaných organismů (genetika virů, bakterií, rostlin, zvířat, člověka atd.). Genetiku člověka jsme se rozhodli zařadit

Více

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce?

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Jaroslav Jirásek Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Prof. ThDr. Václav Wolf PRAHA 2002 Obsah: 1

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

Dana Koubová. Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům

Dana Koubová. Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům Dana Koubová Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům Využití hub v biologické ochraně rostlin proti škůdcům Dana Koubová V přírodě se vyskytuje relativně velký počet hub z různých taxonomických

Více

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu,

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu, Vážení spolupracovníci - členové Svazu, i pro sezónu 2013/2014 si vám dovolujeme předložit Stanovisko Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin k pesticidům, které lze využít k usnadnění rozhodování při regulaci

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Mechanismy fungování sociálních sítí

Mechanismy fungování sociálních sítí Mechanismy fungování sociálních sítí KAPITOLA 1 V této kapitole : Jak fungují sociální sítě Kdo jsou jejich uživatelé Jak se v sociálních sítích šíří informace Jak funguje virální efekt Co jsou to okruhy

Více

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody

2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 2/ Biodiverzita a priority ochrany přírody 13 Když přijde řeč na přírodní hodnoty zasluhující ochranu, v moderněji zaměřených publikacích se většinou dozvídáme, že naším hlavním cílem je chránit biodiverzitu

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2011) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Autorský kolektiv: MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Petr Sadílek, PhDr. Ladislav

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Ing. Hana Novotná a kol. PRAHA 2011 Tato

Více

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE KLINIKA FUNKČNÍ DIAGNOSTIKY A REHABILITACE, FN u sv. Anny v Brně: Prof. MUDr. Petr DOBŠÁK, CSc., Prof. MUDr. Zdeněk PLACHETA,

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN

VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato práce zahrnuje popis životních prostředí. Především se zabývá znečištěním ovzduší leteckou dopravou, vlivem

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL Projekt: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti Část I: Zaměstnanost Dílčí studie: 1.2 Nabídka pracovních sil NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL (Vybrané problémy dalšího vývoje zdrojů pracovních sil v ČR) Zpracoval:

Více

Písemná práce k modulu Podniková ekonomika

Písemná práce k modulu Podniková ekonomika The Nottingham Trent University B.I.B.S., a. s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Podniková ekonomika Cenová tvorba set-top boxu k příjmu digitálního televizního vysílání Autor:

Více

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ MÁME RÁDI BRAMBORY KOLEKTIV AUTORŮ proč jsou brambory zdravé, jak je správně nakupovat

Více

Vztah zubního a kostního věku

Vztah zubního a kostního věku Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vztah zubního a kostního věku Lenka Půtová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra antropologie Studijní

Více

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006 Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006 Děkujeme za poskytnutí fotografií pro tuto publikaci kanceláři Rady vlády ČR pro

Více

Rozpočtový proces v České republice: pohled řečí dat Analýza Vědeckého grémia ČBA

Rozpočtový proces v České republice: pohled řečí dat Analýza Vědeckého grémia ČBA Case studies Rozpočtový proces v České republice: pohled řečí dat Analýza Vědeckého grémia ČBA P. Blažek, L. Niedermayer, J. Bušek Cenné díky za odborné konzultace a připomínky k obsahu patří: P. Sobíškovi

Více

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (DMML, kombinované studium) Hana Kovaříková Název práce: Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Prohlášení: Prohlašuji, že předložená

Více

Kvalita povrchových vod a jejich ochrana. Jakub Langhammer

Kvalita povrchových vod a jejich ochrana. Jakub Langhammer Kvalita povrchových vod a jejich ochrana Jakub Langhammer Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova Praha 2002 Kvalita povrchových vod a jejich ochrana Skripta jsou

Více

Vztahy člověka a prostředí

Vztahy člověka a prostředí Vztahy člověka a prostředí Vývoj vztahů člověka a prostředí Vývoj člověka úzce souvisel se změnami probíhajícími v přírodě. Velké klimatické změny jako bylo střídání dob ledových a meziledových i výkyvy

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více