Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs) a jejich vazba na lidská práva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs) a jejich vazba na lidská práva"

Transkript

1 Seznam materiálů, zdrojů informací a metod pro vzdělávání o lidských právech a interkulturní vzdělávání (včetně MDGs) dostupných v češtině, angličtině, francouzštině a ruštině Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs) a jejich vazba na lidská práva Úkolem osmi Rozvojových cílů tisíciletí je celosvětové snížení chudoby, odstranění nerovností, zajištění přístupu k jídlu, přístřeší, vzdělání, zdraví, bezpečnému životnímu prostředí, bezpečí a svobodnému životu pro každého člověka na světě. Těchto 8 cílů zahrnuje také lidská práva. Nebo bude dodržování lidských práv dosaženo teprve prostřednictvím MDGs? Lidská práva jsou základními svobodami a právy, která všichni potřebujeme, abychom mohli žít bezpečně, svobodně a důstojně. MDGs jsou konkrétními cíli k dosažení snížení chudoby a zajištění svobodného a důstojného života pro každého člověka. Lidská práva zahrnují také práva dítěte. Výuka o lidských právech a výuka o MDGs mají tudíž stejný cíl! Jinými slovy výuka o lidských právech přispívá k naplňování MDGs a naopak. Miléniová deklarace OSN přijatá Generálním shromážděním zdůrazňuje respekt k lidským právům a základním svobodám, respekt k rovným právům pro všechny bez rozdílů rasy, pohlaví, jazyka nebo náboženství. Miléniová deklarace uvádí také základní hodnoty, které by měly být nejen vyučovány, ale také všemi respektovány, především pak učiteli a žáky. Jsou to: svoboda, rovnost jednotlivců, solidarita, rovnost a sociální spravedlnost, tolerance, rozmanitost vyznání, kultur a jazyků, kultura míru a dialogu, respekt k přírodě, sdílená zodpovědnost všech národů světa. Webová stránka Vysokého komisaře OSN pro lidská práva důkladně pojednává o vztahu lidských práv k MDGs: "Vymýcení extrémní chudoby je stále jednou z největších výzev naší doby a hlavním zájmem mezinárodního společenství. Odstranění bídy bude vyžadovat kolektivní snahu všech vlád, organizací občanské společnosti i soukromého sektoru. Jen tak bude globální partnerství pro rozvoj opravdu silné a efektivní. Rozvojové cíle tisíciletí vytyčují časově vázané úkoly, jejichž dosahování v oblastech snížení narůstání chudoby, hladu, nemocí, absence přístřeší a exkluze a dále podpory rovnosti pohlaví, zdraví, vzdělávání a udržitelnosti životního prostředí je měřitelné. Zahrnují také základní lidská práva práva každého člověka na planetě na zdraví, vzdělání, přístřeší a bezpečí. Cíle jsou ambiciózní, ale dosažitelné a spolu se souhrnnou rozvojovou agendou OSN vytyčují směr světových snah na snížení chudoby do roku Generální tajemník OSN Pan Ki-mun Základní texty o lidských právech Všeobecná deklarace lidských práv (viz příloha 1) Úmluva o právech dítěte (viz příloha 2)

2 Materiály pro výuku o MDGs Change the world in 8 steps, Oxfam Velká Británie (Změňte svět v osmi krocích) Aktualizováno roku Plakáty a aktivity mající za cíl představit studentům Rozvojové cíle tisíciletí. Každý plakát věnující se jednomu tématu (a zároveň cíli) obsahuje vizuálně zajímavý obrázek a téma k diskusi. Ke každému plakátu jsou k dispozici také bližší informace o tématu, případové studie a konkrétní návrhy lekcí. Materiál se dotýká oblastí gramotnosti, občanství, PSHE (personal, social, health and economic education), PSE (personal and social education), rozvíjí schopnosti myšlení, empatie a komunikační dovednosti, dává žákům možnost procvičit řešení problémů a týmovou spolupráci. Pathways for teaching the Millennium development goals, DICE project (Cesty k výuce o Rozvojových cílech tisíciletí) Webové stránky obsahují návrhy na tři na sebe navazující lekce. Jejich cílem je představit studentům MDGs a motivovat je k vlastnímu výzkumu o konceptech rozvoje a trvalé udržitelnosti. Třetí lekce se více do hloubky zabývá cílem 7. MDGs.pdf Jiná verze (lepší design) stejného dokumentu Webová stránka UNICEF Internetové stránky organizace UNICEF obsahují mnoho praktických aktivit i teoretických zdrojů pro učitele o Rozvojových cílech. Pro každý cíl jsou k dispozici konkrétní lekce, případové studie ve formě příběhů a video a audio nahrávky. Všechny materiály jsou vhodné pro využití v hodinách za účelem rozšíření znalostí studentů o MDGs i o problémech, kterým čelí děti na celém světě. Rozvojové cíle tisíciletí Cesta ke snížení chudoby a sociálního vyloučení Zpráva je prvním pokusem zmonitorovat pokrok v dosahování MDGs v České republice. Posuzuje pokrok ve snižování chudoby a trvale udržitelném lidském rozvoji vzhledem k MDGs. Zpráva popisuje české národní cíle pro dosažení MDGs a posuzuje pokrok ČR v dosažení cílů do roku

3 Vzdělávání o lidských právech Free2choose: videoklipy pro diskusi o právu na svobodu Free2choose je DVD s deseti videoklipy, které se zamýšlejí nad hranicemi svobody. Obsahuje také interaktivní výstavu a videa dostupná online (viz níže). Projekt je určen studentům středních škol (ve věku let) a jejich učitelům. Má za cíl napomoct studentům porozumět významu svobody v demokratické společnosti a demokracii jako neustálému procesu vyjednávání. Projekt organizuje Dům Anne Frankové. Všechny videoklipy mohou být jednoduše přeloženy a nadabovány do požadovaného jazyka. Informace jak objednat DVD a k němu náležící manuál pro učitele naleznete zde: Filmy online: Film v češtině online: Příručka Začněme třeba takhle s aktivitami pro vzdělávání o lidských právech v mládežnických organizacích Publikace je určená pro neformální vzdělávání ve školním i mimoškolním prostředí, na výletech a táborech. Aktivity jsou využitelné jak přímo pro výuku (část 1 hry na schůzku), tak i mimo učební osnovy (část 2 a 3 hry na ven, celoroční a celotáborové hry). Materiál je zaměřen na zvyšování povědomí o významu propagace a ochrany práv lidí, kteří jsou napadnutelní pro svůj etnický původ, víru, sexuální orientaci nebo sociální zázemí. Příručku vydala Česká rada dětí a mládeže (http://www.crdm.cz) ve spolupráci s Radou Evropy v rámci programu Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní (All different all equal) Příručka v PDF viz příloha 3. Ke stažení (spolu s mnoha dalšími materiály kampaně v různých jazycích): Jeden svět ve školách: Dokumentární filmy o lidských právech Cílem projektu je poskytnout učitelům základních a středních škol audiovizuální materiály pro výuku o globálních tématech a lidských právech. Jeden svět ve školách je součástí mezinárodního festivalu Jeden svět, který uvádí snímky zaměřené na lidská práva. V rámci projektu jsou studenti vedeni k diskusi o významu lidských práv, toleranci a základních hodnotách, na nichž je postavena demokratická společnost. Pro školy je k dispozici přes 260 dokumentárních snímků a audiovizuálních materiálů. Filmy jsou většinou zahraniční, ale všechny jsou buď dabované (pro žáky základních škol) nebo s titulky (pro střední školy). Všechny filmy je povolené bezplatně promítat v rámci výuky. Projekt organizuje Člověk v tísni. V současné době projektové materiály využívá škol v ČR. (česky) (anglicky)

4 The ABC manual on Human rights education, of the United Nations High Commissioner for human Rights (Příručka Vysokého komisaře OSN pro lidská práva o vzdělávání o lidských právech) Zahrnuje praktické aktivity a metody použitelné pro výuku ve školách i neformální vzdělávání. Viz příloha 4. Ke stažení v angličtině, francouzštině, ruštině aj. také na: The UN Cyber School Bus (Kybernetický školní autobus OSN) Aktivity, informace a hry pro děti a mládež. Ke stažení v angličtině a ruštině: Human Rights Education in the School Systems of Europe, Central Asia and North America: A Compendium of Good Practice (Vzdělávání o lidských právech v evropských, středoasijských a severoamerických školských systémech: Příručka osvědčené praxe); (HR/PUB/09/3) vydáno OSCE/ODIHR, Radou Evropy a UNESCO. Ke stažení v angličtině a ruštině: Práva dítěte V rámci systému Úmluvy o právech dítěte (Convention on the Rights of the Child, CRC), uveřejňují státy, které jsou smluvními stranami Úmluvy, periodické zprávy hodnotící naplňování Úmluvy, současnou situaci, čeho bylo dosaženo a jaký pokrok je třeba učinit. Zpráva nabízí zajímavý obrázek o situaci dětí vzhledem k naplňování jejich práv (vzdělání, zdraví, rodina, svoboda projevu, menšiny ). Třetí a čtvrtá periodická zpráva o plnění závazků plynoucích z Úmluvy o právech dítěte ČR (CRC/C/CZE/CO/3-4) viz příloha 5. Závěrečná doporučení Výboru pro práva dítěte k 3. a 4. periodické zprávě (CRC/C/CZE/CO/3-4) viz příloha 6. Ke stažení v české a anglické verzi: /zpravy-plnenimezin-umluv/umluva-o-pravech-ditete-42656

5 Interkulturní vzdělávání Průvodce INTER: Praktický průvodce implementací interkulturního vzdělávání ve školách Průvodce INTER, určený učitelům základních a středních škol, byl navržen jako praktický nástroj pro pomoc při analýze, realizaci a zlepšování interkulturního vzdělávání ve školní praxi. Podporuje také zavedení interkulturního přístupu, který nabízí rovné a kvalitní vzdělání pro všechny studenty. Průvodce obsahuje 8 modulů zaměřených na interkulturní vzdělávání, které zahrnují také témata homogenity a rozmanitosti, role, struktury a organizace škol, strategie vyučování a učení se, vzdělávací politiky a školní i rodinné komunity. Každý modul se skládá z úvodu, praktických aktivit, návrhů na spolupráci, strategie plánování a adaptace kurikula, otázek k zamyšlení a hodnocení a odkazů. Obsah příručky byl vytvořen v různých formátech, aby obohatil výuku: na DVD jsou k dispozici videoklipy představující osvědčenou praxi ve školách, CD-ROM a online formát jsou určeny pro kurzy na dálku, síť INTER slouží k výměnám zkušeností mezi odborníky. Příručka vznikla v rámci projektu realizovaného španělskou Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED) a řadou spolupracujících vysokých škol včetně Univerzity Karlovy v Praze. Praktický průvodce implementací interkulturního vzdělávání ve školách viz příloha 7. Průvodce ke stažení v češtině, angličtině a dalších jazycích: Síť INTER vytvořená pro výměnu zkušeností, praxe a praktických pomůcek pro školení učitelů:

6 České instituce a organizace ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR P. O. Box 4, Praha 012 Hrad, Tel.: , Kontaktní osoba: Jana Ondráčková, koordinátorka vzdělávání Typy činnosti: monitoring, výzkum, dokumentační centrum, právní poradenství, lobbing, vzdělávací činnost, publikační činnost Cílové skupiny: odborníci, média, veřejnost, základní, střední a vysoké školy CENTRUM PRO VZDĚLÁVÁNÍ O LIDSKÝCH PRÁCECH, KARLOVA UNIVERZITA Revoluční 26, Praha 1, Kontaktní osoba: Prof. Elena Kroupová Typy činností: školení učitelů, publikační činnost, multikulturní výchova, výchova k občanství Cílové skupiny: učitelé a ředitelé středních škol Doporučené publikace Projekt výchova k občanství pro základní školu Ondráčková, Jana. Český Helsinský výbor, Originální kurikulum vyvinuté učitelkou základní školy na základě několikaleté zkušenosti s alternativními kurzy výchovy k občanství. Kurikulum obsahuje jednu hodinu výuky týdně pro celý školní rok. Příručka je napsána přímo pro učitele, obsahuje klíčové myšlenky a body k diskusi, na něž navazují otázky a cvičení pro studenty. Časté jsou aktivity pro práci v týmu, k několika tématům je doporučené přizvat hosty. Učitel může kurikulum snadno přizpůsobit vlastním potřebám a zájmům. Třemi hlavními tématy příručky jsou: Já, Ty a já a Ty, já a my. Velký důraz je kladen na Úmluvu o právech dítěte, interaktivní metodologii, projektovou práci a zapojení komunity. Kurikulum obsahuje také návrhy celoškolních aktivit např. na mezinárodní dny OSN nebo hodnocení žáků. Co je Úmluva o právech dítěte Ondráčková, Jana. Český Helsinský výbor, Nástin s návrhy diskusí studentů a učitelů o různých částech Úmluvy. Každá kapitola uvádí tipy na aktivity zaměřené na konkrétní právo dítěte.

Jak globálně vzdělávat

Jak globálně vzdělávat Jak globálně vzdělávat Katalog materiálů a nástrojů psaných v češtině určených pro globální rozvojové vzdělávání a multikulturní výchovu se zvláštním zřetelem k tématu fair trade Dokument vznikl s finanční

Více

UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ

UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ přijatá na Zasedání na vysoké úrovni ministerstev školství a životního prostředí Vilnius, březen 2005 Pracovní materiál

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům

Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům OMP A S Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům OMPAS Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům Patricia Brander Rui Gomes Ellie Keen Marie-Laure Lemineur Bárbara Oliveira Jana Ondráčková AlessioSurian

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Průvodce INTER. Praktický průvodce implementací interkulturního vzdělávání ve školách

Průvodce INTER. Praktický průvodce implementací interkulturního vzdělávání ve školách Průvodce INTER Praktický průvodce implementací interkulturního vzdělávání ve školách Průvodce INTER Praktický průvodce implementací interkulturního vzdělávání ve školách Socrates Comenius 2.1 INTER Project,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

FOTBAL PRO ROZVOJ: Metodická příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro učitele na středních školách

FOTBAL PRO ROZVOJ: Metodická příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro učitele na středních školách FOTBAL PRO ROZVOJ: Metodická příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro učitele na středních školách Autoři: Mirka Belhová, Bella Bello Bitugu, Lucie Juříková, Veronika Semelková Odborná konzultace:

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 1 2 OBSAH Úvod 4 A. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Definice globálního rozvojového vzdělávání.

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI I European Agency for Development in Special Needs Education VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI Výzvy a příležitosti TE I VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI V EVROPĚ Výzvy a příležitosti Evropská agentura pro rozvoj

Více

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže EUROPEAN COMMISSION E UEvropská R O P E A N komise U N I O N Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Evropská

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání

Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Výběr z dokumentů Evropské unie Hana Čiháková, Martina Kaňáková, Miloš Rathouský Vydal Národní ústav odborného

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 Vstupní materiál do veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 Vstupní materiál do veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová

Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová Hnutí R Publikace vznikla v rámci řešení projektu Rozvojového fondu Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Více

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ Doporučení Rady Evropy [Rec(2006)5] Akční plán na podporu práv a plného zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti: zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v Evropě 2006 2015 bylo

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2015 je výsledkem práce Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje a členů pracovních skupin. Odborný konzultant: Centrum evropského

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

Škola přátelská dětem

Škola přátelská dětem Eva Vaníčková, Věra Faierajzlová, Marie Nejedlá, Jana Votavová Škola přátelská dětem Stručný průvodce manuálem UNICEF pohledem nejlepšího zájmu dětí Titul: Autoři: Vydává: Vydání: Škola přátelská dětem.

Více