ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení"

Transkript

1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a svět práce, (tematický okruh Pěstitelské práce, který je integrován do všech ročníků 1. stupně. Očekávané výstupy týkající se ochrany zdraví první pomoc, chování v mimořádných situacích jsou realizovány rovněž formou praktické výuky ve spolupráci s Českým červeným křížem. Předmětem prolínají tato průřezová témata: Environmentální výchova (v souvislosti s poznáváním přírody a životního prostředí), Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Vyučovací předmět Člověk a jeho svět na počátku pomáhá žákům zvládnout specifika pravidelné školní docházky, vytváří základní představy o okolním světě, o vzájemných vztazích, zákonitostech v přírodě i ve společnosti, umožňuje i praktické ověřování získaných poznatků, spojuje vlastní zkušenosti žáků s osvojovanými poznatky a dovednostmi. Učí je poznávat sebe i nejbližší okolí, podporuje vývoj vnímavého vztahu žáků k sobě samým i ke svému okolí, k životnímu prostředí, s rozšířením rostlin a živočichů a působením člověka na životní prostředí. Pomáhá žákům orientovat se v dějích a čase, vymezuje pojmy minulost, současnost. Pomáhá žákům utvářet utvářet si a přijímat odpovědnost za vlastní zdraví a bezpečnost, za své chování, jednání, rozhodování. Důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků. Objasňuje chápání organizace života v obci, ve společnosti, zaměřuje se na praktické poznávání místních, regionálních skutečností. Upevňuje základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, seznamuje žáky se základními právy a povinnostmi, svým obsahem a zaměřením přispívá k utváření životních postojů a hodnot žáků. Postupně rozvíjí vztah k zemi, národní cítění, směřuje k výchově budoucího občana demokratického státu a seznamuje žáky se základními právy a povinnosti i problémy ve společnosti i ve světě. Přináší základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování různých životních situací. Seznamuje žáky s lidským tělem, jeho biologickými i fyziologickými funkcemi a potřebami, se základy sexuální výchovy, s péčí o zdraví a první pomocí, s chováním v krizových situacích, s prevencí zneužívání návykových látek a s odpovědností člověka za své zdraví Zprostředkovává poznávání Země jako planety sluneční soustavy, vlastnosti živé a neživé přírody, znaky života, životní potřeby a podmínky. Seznamuje žáky se základy pěstování rostlin a péče o ně.

2 Časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je v 1. a 2. ročníku vyučován 2 hodiny týdně a ve 3., 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. Celková časová dotace vyučovacího předmětu zahrnuje 12 hodin z oboru Člověk a jeho svět a 1 hodinu z oboru Člověk a svět práce. Výuka probíhá ve 45 ti minutových vyučovacích hodinách nebo v časově delších vyučovacích blocích; do výuky zařazujeme pravidelně skupinovou práci, pozorování, pokusy, tematicky zaměřené vycházky a výlety, výuku v přírodě. Žáci pracují ve třídě i v exteriéru, ve škole využíváme počítačovou učebnu, knihovnu a třídu s interaktivní tabulí. Výchovné a vzdělávací strategie pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků: zařazujeme práci s odbornou literaturou a s internetem, skupinovou práci, pozorování, při kterých žáci docházejí k objevům, řešením a závěrům sami, požadujeme po žácích smysluplné zaznamenávání a hodnocení výsledků svého pozorování, používáme různé materiály, nástroje a vybavení (KK řešení problémů, KK k učení, KK pracovní); uskutečňujeme exkurze, výlety, besedy, návštěvy muzeí (KK komunikativní, KK občanská); podporujeme učení se navzájem žáci prezentují výsledky své práce i před žáky jiných ročníků, zařazujeme tematickou výuku společnou pro více ročníků 1. stupně, zadáváme úkoly, při kterých žáci mohou pracovat společně (KK sociální a personální, KK komunikativní, KK pracovní); prostřednictvím kladení otázek k věci podněcujeme žáky k argumentaci, podporujeme tak i prezentaci vlastních myšlenek a názorů, vzájemné naslouchání a zdůvodňování svých závěrů, nedílnou součástí je požadavek používání správné terminologie (KK komunikativní, KK k učení); motivujeme žáky k hledání možností aktivního uplatnění ochrany přírody, k utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům třídění odpadu, sběr papíru apod. (KK občanská); zapojujeme žáky do tvorby pravidel chování ve třídě a pravidelně se žáky vyhodnocujeme dodržování vymezených pravidel a norem chování ve třídě i obecných pravidel bezpečnosti (KK občanská, KK pracovní); umožňujeme žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledkům a vedeme žáky k hodnocení vlastních výsledků posuzování vlastní práce i práce druhých, umožňujeme každému žákovi zažít úspěch zařazováním rozmanitých forem práce (KK k učení, KK sociální a personální, KK k řešení problémů); zadáváme žákům úkoly problémově sami vytvářejí zadání a plánují postup řešení (KK k učení, KK k řešení problémů, KK pracovní).

3 B/ Vzdělávací obsah Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět ročník: 1. Žák: prokáže znalost cesty do školy a zpět, zjednodušeně ji popíše; vypráví o svém domově, bydlišti a okolí les, pole, potok apod.; prokáže orientaci v prostředí školy; přiřadí zaměstnance školy k jednotlivým činnostem, které vykonávají; popíše zájmy svých spolužáků; na základě pozorování popíše vhodné i nevhodné chování ostatních lidí a navrhne zlepšení; určí vztahy mezi rodinnými příslušníky (rodiče, děti, bratr, sestra, babička, dědeček.); pojmenuje vybraná povolání; vysvětlí zaměstnání svých rodičů, prarodičů názvy, význam práce; dodržuje bezpečné chování ve škole i mimo ni, upozorní na nebezpečné chování (bezpečnost na silnici, základní pravidla chodce, doprava); rozlišuje vybrané dopravní prostředky; orientuje se v čase seřadí podle délky rok, měsíc, týden, den, hodinu (současnost a minulost ve svém životě); pojmenuje dny v týdnu i měsíce v kalendářním roce; časově zařadí Vánoce a Velikonoce, popíše některé zvyky a tradice; OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání (cvičení dovedností zapamatování) Sebepoznání a sebepojetí (moje vztahy k druhým lidem, já jako zdroj informací o sobě) Psychohygiena (dobrá organizace času) Poznávání lidí (vzájemné poznávání ve třídě) Řešení problémů a rozhodovací dovednosti (dovednosti pro rozhodování) Mezilidské vztahy (respektování, podpora, pomoc) Komunikace (cvičení aktivního naslouchání, komunikace v různých situacích) Seberegulace a sebeorganizace (cvičení sebeovládání, organizace vlastního času) VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola (způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot žákovský parlament) MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Lidské vztahy (mezilidské vztahy vztahy ve třídě, škole, obci) ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Základní podmínky života (voda, ovzduší a jejich ochrana) Ekosystémy (les, pole, lidské sídlo)

4 objasní pojem narozeniny, jmeniny; podle specifických znaků a s pomocí obrazů určí roční období; naplánuje si činnosti v jednom pracovním dnu i v dnu pracovního volna či ve svátečním dnu a svůj plán prezentuje; Lidské aktivity (zemědělství, doprava, ochrana přírody Den Země) Vztah člověka k prostředí (naše obec, okolí naší školy, ochrana prostředí) pozoruje přírodu ve svém okolí, výsledky pozorování prezentuje; pojmenuje některé druhy květin; pojmenuje správnými názvy domácí zvířata; popíše péči o domácí zvíře (krmení, čistota apod.); seznámí se se zvířaty ve volné přírodě, v ZOO; pojmenuje rostliny a živočichy, kteří se vyskytují v okolí bydliště a školy; pečuje o rostliny pěstované ve třídě, škole; rozliší vybrané druhy ovoce a zeleniny; navrhne jídelníček s ohledem na zásady zdravé výživy; dodržuje zásady správného stolování; dodržuje základní hygienické návyky, včetně péče o chrup; vysvětlí rozdíl mezi nemocí a úrazem; pojmenuje vybraná onemocnění; pojmenuje základní části lidského těla.

5 Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět ročník: 2. Žák: zná adresu a umí vysvětlit, kde bydlí; pojmenuje významné budovy a významné památky, v okolí školy a v okolí svého bydliště; pojmenuje vztahy v rodině příbuzní (sestřenice, bratranec, teta, strýc); v modelových situacích aplikuje pravidla slušného chování a své počínání vysvětlí; slušně požádá o pomoc a poděkuje; vysvětlí a popíše cestu do daného prostoru v areálu školy; vysvětlí typické činnosti zaměstnanců školy; porovná záliby svých spolužáků; objasní, v čem spočívají některá povolání, pojmenuje nástroje, přístroje a zařízení, potřebná pro výkon některých povolání; objasní význam lidské práce a jejích výsledků; vysvětlí pojem vandalismus i jeho dopady na okolní prostředí; dokáže zrealizovat jednoduchý nákup (síť obchodů a služeb v nejbližším okolí); vysvětlí význam a potřebu nástrojů, přístrojů a zařízení v domácnosti (televize, vysavač, pračka apod.); OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání (seberegulace a sebeorganizace Sebepoznání a sebepojetí (moje vztahy k druhým lidem) Psychohygiena (hledání pomoci při potížích) Poznávání lidí (vzájemné poznávání ve třídě skupině) Řešení problémů a rozhodovací dovednosti (odpovědnost za své rozhodnutí) Mezilidské vztahy (vztahy ve své třídě, podpora, pomoc ohleduplnost) Komunikace (komunikace v různých situacích) Kooperace a kompetice (seberegulace, schopnost odstoupení od svého názoru) VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola (demokratické vztahy ve škole žákovský parlament) Občan, občanská společnost a stát (přijímání odpovědnosti za své činy) MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Lidské vztahy (tolerantní vztahy, spolupráce mezi lidmi, principy slušného chování) rozliší kalendářní a školní rok, určí přesný čas (pojem hodina, minuta); přiřadí konkrétní událost (předmět) k pojmu minulost, přítomnost,

6 budoucnost (významné dny); na základě pozorování proměn přírody v průběhu roku popíše charakteristické znaky jednotlivých měsíců, které pojmenuje a přiřadí k ročním obdobím; seznamuje se s bájemi, mýty, pověstmi a vybrané převypráví svými slovy; rozliší významné budovy a přírodní památky v širším okolí; reprodukuje příběhy vztahující se k historii naší vlasti; vysvětlí význam sousloví: ohleduplné chování, ochrana přírody; definuje odlišnosti a společné znaky rostlin a živočichů, kteří se vyskytují v okolí jeho bydliště a školy; pojmenuje správnými názvy mláďata, samice a samce vybraných živočišných druhů; s pomocí atlasu zvířat pojmenuje volně žijící zvířata a ptáky; rozlišuje stromy jehličnaté a listnaté; umí pojmenovat běžně se vyskytující stromy, keře, byliny a zemědělské plodiny; vymezí charakteristické znaky pro les, park, louku, zahradu, pole, potok, řeku; pojmenuje vybrané běžně pěstované pokojové rostliny a vysvětlí význam pravidelné péče o ně (zalévání, světlo, teplo, setí a sázení rostlin, péče o ně); podílí se na úpravě okolí školy; ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Základní podmínky života (voda, ovzduší význam pro život na Zemi) Ekosystémy (les, pole způsoby hospodaření na nich); Vztah člověka k prostředí (příroda a kultura obce a její ochrana, Den Země) rozliší mimořádnou situaci a navrhne způsob řešení; ví, jak přivolat pomoc, zná čísla tísňového volání; zná a dodržuje základní pravidla pro chodce, umí správně přecházet vozovku; pojmenuje vybrané dopravní značky (stop, hlavní silnice apod.);

7 určí základní části a vybavení jízdního kola a vybavení pro cyklisty; předvídá, co může být v jeho okolí nebezpečné, nebezpečí se snaží vyhýbat. Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět ročník: 3. Žák: vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí; předchází rizikovým situacím a jedná racionálně podle osvojeného schématu; přivolá v případě potřeby pomoc; začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě); rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost; rozpozná rizika spojená se silniční i železniční dopravou a předchází jim, ovládá a uplatňuje základní pravidla bezpečného chování jako chodec (při chůzi po chodníku i po silnici), spolujezdec, cestující v dopravních prostředcích; OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání (řešení problémů, cvičení smyslového vnímání) Sebepoznání a sebepojetí (moje tělo, jak se promítá mé já v mém chování) Seberegulace a sebeorganizace (cvičení sebekontroly) Psychohygiena (hledání pomoci při potížích) Poznávání lidí (vzájemné poznávání ve třídě) Mezilidské vztahy (chování podporující dobré vztahy) VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola (význam zapojení žáků do žákovského parlamentu) určí polohu školy vzhledem ke svému stanovišti, určuje světové strany, orientuje se na mapě; VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímají (lidové tradice a zvyky vybraných národů

8 rozlišuje příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi; v případě rizikového chování nebo rizikové situace vyhledá vhodnou pomoc; odvodí význam a potřebu různých povolání, pracovních činností; projevuje toleranci přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům; využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti (měření času); pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije; uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí, na příkladech porovnává minulost a současnost; vybere obsahovou náplň školního výletu nebo školy v přírodě a jednotlivé činnosti zařadí časově; pozoruje, popíše a porovnává viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích; roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě (půda, nerosty, horniny, uhlí, ropa, zemní plyn; vlastnosti a změny látek; savci, ptáci, rozmnožování vybraných živočichů; houby, byliny, části těla rostlin, květy, plody); provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů; uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském Evropy) ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Základní podmínky života (půda ohrožení půdy; přírodní zdroje suroviny) Ekosystémy (les, pole, vodní zdroje) Vztah člověka k prostředí (naše obec přírodní zdroje, příroda, kultura)

9 těle, projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví (člověk vývoj, růst, části lidského těla, kostra, chrup, svaly, vnitřní ústrojí; denní režim, práce a odpočinek); dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných; chová se obezřetně při setkání s neznámými jednici, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná, v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě (tísňová volání, první pomoc). Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět ročník: 4. Žák: pozoruje a určí podrobnosti vybraných kulturních, historických a přírodních památek v Praze a v obci; zjistí občanskou vybavenost příslušné MČ; určí s pomocí mapy nadmořskou výšku; najde na mapě a pojmenuje velké řeky, jezera, rybníky a města v ČR a v blízkosti svého bydliště a školy; seznámí se se státním uspořádáním ČR a demokracií v ČR a pojmenuje státní symboly, zdůvodní podstatu některých státních svátků (28. 9., , , Velikonoce), uvede hlavní město a jméno prezidenta ČR; s pomocí kompasu určí světové strany; vyhledá na mapě CHKO a národní parky; s pomocí mapy vyhledá nejvýznamnější místa z hlediska surovinových zdrojů, rostlinné a živočišné výroby; vyhledá ČR na mapě Evropy, pojmenuje a ukáže na mapě sousední státy a jejich hlavní města; VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola (demokratické vztahy ve škole žákovský parlament), Občan, občanská společnost a stát MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Lidské vztahy (tolerantní vztahy, spolupráce mezi lidmi, principy slušného chování) VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímají (lidové tradice a zvyky vybraných národů Evropy) Objevujeme Evropu a svět (život Evropanů, státní a evropské symboly)

10 Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět ročník: 4. objasní rozdíl mezi podnebím a počasím; charakterizuje podnebí ČR; vyhledá na mapě významná města a řeky, ukáže na mapě Čechy, Moravu, Slezsko; vysvětlí význam globu a mapy, pracuje s měřítkem mapy, pozná základní geografické značky; definuje rozdíl mezi pohořím, vrchovinou a nížinou, uvede příklady; popíše budovy a jejich vybaven, vytvoří plánek školy; vypráví o spolužácích, jejích zálibách, vlastnostech; přiřadí výrobky k správným odvětvím průmyslu; přiřadí pranostiky k ročním obdobím; vytvoří strom života (rodokmen své rodiny); zařadí významné historické události do časové osy, zná některé postavy ze Starých pověstí českých; (báje, mýty, pověsti - minulost kraje, domov, vlast, rodný kraj); interpretuje dějinné události podle časové posloupnosti od nejstarších dějin do roku 1620 (významné události starších českých dějin, první státní útvary, Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci a Habsburkové); uvede některé významné osobnosti a památná místa českých dějin (péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost).

11 Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět ročník: 4. vysvětlí rozdíl mezi živou a neživou přírodou; uvede příklady vybraných pohoří, vodních zdrojů, nerostných surovin v ČR; vysvětlí význam a využitelnost vybraných nerostných surovin v ČR vysvětlí důležitost péče o domácí zvíře (krmení, čistota apod.); pozoruje přírodu ve svém okolí a pojmenuje rostliny i živočichy; rozliší a správně pojmenuje vybrané druhy květin, rozliší jehličnaté a listnaté lesy, pojmenuje rostliny v nich; pečuje o rostliny pěstované ve třídě, škole; pojmenuje a správně používá vybrané zahradnické náčiní; vytvoří podmínky pro pěstování rostlin a na jejich pěstování se podílí; ošetří drobné poranění, přivolá pomoc; v praxi používá zásady bezpečnosti silničního provozu a pravidla pro chodce a cyklisty, zná správné vybavení kola a cyklisty; vyjmenuje základní hygienické návyky a dodržuje je; definuje zásady bezpečného chování; ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Základní podmínky života (důležitost vodních zdrojů pro krajinnou ekologii) Ekosystémy (využívání přírodních zdrojů v okolí) Vztah člověka k prostředí (způsob využívání vodních zdrojů v obci, ochrana přírody v obci)

12 Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět ročník: 5. Žák: určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu; pozoruje krajinu ve svém okolí a poznatky dokáže dát do souvislosti s ostatním učivem; přiřadí k sobě významné události a jejich data; rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam (vláda, parlament, zákon, politický systém ČR, státní správa a samospráva); určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě; rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí (kontinenty, evropské státy, cestování; mapy obecně zeměpisné a tematické - obsah, grafika, vysvětlivky); vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického (regiony ČR, Praha a vybrané oblasti ČR, surovinové zdroje, výroba, služby a obchod); zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích; VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola (demokratická atmosféra, formy participace žáků na životě místní komunity) Principy demokracie jako formy vlády (principy demokracie) VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá (život dětí v jiných zemích) Objevujeme Evropu a svět (život Evropanů, státní a evropské symboly) Jsme Evropané (kořeny a zdroje evropské civilizace)

13 Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět ročník: 5. rozlišuje hlavní orgány státní moci, a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam; vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě); rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech své názory, popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu a řešení se spolužáky; rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se nemohou tolerovat a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy; orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích; (vlastnictví soukromé, veřejné, osobní společné) poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce/města (průmysl, obchod, firmy, zpracování výrobků); MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Lidské vztahy (vztahy mezi kulturami) Multikulturalita (vstřícný postoj k odlišnostem) pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a jevy (dějiny jako časový sled událostí, letopočet, generace, významné dny; současnost a minulost v našem životě proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh života)učí se samostatně vyhledávat informace o postupném objevování a vynálezech

14 Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět ročník: 5. člověka a zpracovává je formou referátů; využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek (podoby a projevy kultury, kulturní instituce), vysvětlí významné dějinné události od roku 1620 do současnosti prezentuje základní informace o nejdůležitějších českých dějinách a časově je zařadí; přiřadí důležité historické pojmy a významné historické osobnosti k času (Velká Morava, Přemyslovci, Karel IV., Jan Hus, Masaryk, apod.); popíše rozdíly ve způsobu života v minulosti a současnosti a charakteristické rysy způsobu života v pravěku, středověku a současnosti; srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik; objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka (látky a jejich vlastnosti třídění a vlastnosti látek, změny skupenství, měření veličin, praktické využívání základních jednotek; voda, vzduch výskyt, vlastnosti, formy vody, oběh vody v přírodě; vlastnosti, složení a proudění vzduchu, význam pro život; nerosty, horniny, půda; energie); vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Základní podmínky života (voda, ovzduší, půda, ekosystémy, energie) Ekosystémy (les, pole, vodní zdroje, moře, lidské sídlo) Vztah člověka k prostředí (naše obec, náš životní styl, prostředí a zdraví) Lidské aktivity a problémy životního prostředí (doprava, průmysl, zemědělství vliv na životní prostředí)

15 Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět ročník: 5. součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období (Vesmír a Země sluneční soustava); určí a zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí; porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy; objasní a zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat; využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života; rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození; objasní chování ohrožující lidské zdraví; ošetří drobná poranění a zajistit lékařskou pomoc; účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek s ohledem na své zdraví a potřeby a také s ohledem na oprávněné nároky jiných osob; uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; předvede v modelových situacích osvojené způsoby odmítání

16 Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět ročník: 5. návykových látek; objasní a uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou; uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku.

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mg. I. Frýzová: Člověk a jeho svět 3, pracovní sešit pro 3.roč.

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Vlastivěda (Vl) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vlastivěda

ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Vlastivěda (Vl) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vlastivěda Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je oblast určená pouze pro výuku na I.stupni. Poskytuje ţákům základní pohled na člověka, společnost, přírodu, a zdraví a bezpečí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A JEHO SVĚT (ČS) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Člověk a jeho svět navazuje svým vzdělávacím obsahem na poznatky

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět je dán obsahem vzdělávací oblasti Člověk

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

C r r Vzdělávací přdmět člověk a jho svět vymzuj vzdělávací obsah týkající s člověka, rodiny, spolčnosti, vlasti, přírody, kultury, tchniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuj pohld do histori i současnosti

Více

V.5 Člověk a společnost

V.5 Člověk a společnost 1/24 V.5 Člověk a společnost V.5. II 2. stupeň V.5.II. 1 Charakteristika oblasti Oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více