ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení"

Transkript

1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a svět práce, (tematický okruh Pěstitelské práce, který je integrován do všech ročníků 1. stupně. Očekávané výstupy týkající se ochrany zdraví první pomoc, chování v mimořádných situacích jsou realizovány rovněž formou praktické výuky ve spolupráci s Českým červeným křížem. Předmětem prolínají tato průřezová témata: Environmentální výchova (v souvislosti s poznáváním přírody a životního prostředí), Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Vyučovací předmět Člověk a jeho svět na počátku pomáhá žákům zvládnout specifika pravidelné školní docházky, vytváří základní představy o okolním světě, o vzájemných vztazích, zákonitostech v přírodě i ve společnosti, umožňuje i praktické ověřování získaných poznatků, spojuje vlastní zkušenosti žáků s osvojovanými poznatky a dovednostmi. Učí je poznávat sebe i nejbližší okolí, podporuje vývoj vnímavého vztahu žáků k sobě samým i ke svému okolí, k životnímu prostředí, s rozšířením rostlin a živočichů a působením člověka na životní prostředí. Pomáhá žákům orientovat se v dějích a čase, vymezuje pojmy minulost, současnost. Pomáhá žákům utvářet utvářet si a přijímat odpovědnost za vlastní zdraví a bezpečnost, za své chování, jednání, rozhodování. Důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků. Objasňuje chápání organizace života v obci, ve společnosti, zaměřuje se na praktické poznávání místních, regionálních skutečností. Upevňuje základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, seznamuje žáky se základními právy a povinnostmi, svým obsahem a zaměřením přispívá k utváření životních postojů a hodnot žáků. Postupně rozvíjí vztah k zemi, národní cítění, směřuje k výchově budoucího občana demokratického státu a seznamuje žáky se základními právy a povinnosti i problémy ve společnosti i ve světě. Přináší základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování různých životních situací. Seznamuje žáky s lidským tělem, jeho biologickými i fyziologickými funkcemi a potřebami, se základy sexuální výchovy, s péčí o zdraví a první pomocí, s chováním v krizových situacích, s prevencí zneužívání návykových látek a s odpovědností člověka za své zdraví Zprostředkovává poznávání Země jako planety sluneční soustavy, vlastnosti živé a neživé přírody, znaky života, životní potřeby a podmínky. Seznamuje žáky se základy pěstování rostlin a péče o ně.

2 Časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je v 1. a 2. ročníku vyučován 2 hodiny týdně a ve 3., 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. Celková časová dotace vyučovacího předmětu zahrnuje 12 hodin z oboru Člověk a jeho svět a 1 hodinu z oboru Člověk a svět práce. Výuka probíhá ve 45 ti minutových vyučovacích hodinách nebo v časově delších vyučovacích blocích; do výuky zařazujeme pravidelně skupinovou práci, pozorování, pokusy, tematicky zaměřené vycházky a výlety, výuku v přírodě. Žáci pracují ve třídě i v exteriéru, ve škole využíváme počítačovou učebnu, knihovnu a třídu s interaktivní tabulí. Výchovné a vzdělávací strategie pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků: zařazujeme práci s odbornou literaturou a s internetem, skupinovou práci, pozorování, při kterých žáci docházejí k objevům, řešením a závěrům sami, požadujeme po žácích smysluplné zaznamenávání a hodnocení výsledků svého pozorování, používáme různé materiály, nástroje a vybavení (KK řešení problémů, KK k učení, KK pracovní); uskutečňujeme exkurze, výlety, besedy, návštěvy muzeí (KK komunikativní, KK občanská); podporujeme učení se navzájem žáci prezentují výsledky své práce i před žáky jiných ročníků, zařazujeme tematickou výuku společnou pro více ročníků 1. stupně, zadáváme úkoly, při kterých žáci mohou pracovat společně (KK sociální a personální, KK komunikativní, KK pracovní); prostřednictvím kladení otázek k věci podněcujeme žáky k argumentaci, podporujeme tak i prezentaci vlastních myšlenek a názorů, vzájemné naslouchání a zdůvodňování svých závěrů, nedílnou součástí je požadavek používání správné terminologie (KK komunikativní, KK k učení); motivujeme žáky k hledání možností aktivního uplatnění ochrany přírody, k utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům třídění odpadu, sběr papíru apod. (KK občanská); zapojujeme žáky do tvorby pravidel chování ve třídě a pravidelně se žáky vyhodnocujeme dodržování vymezených pravidel a norem chování ve třídě i obecných pravidel bezpečnosti (KK občanská, KK pracovní); umožňujeme žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledkům a vedeme žáky k hodnocení vlastních výsledků posuzování vlastní práce i práce druhých, umožňujeme každému žákovi zažít úspěch zařazováním rozmanitých forem práce (KK k učení, KK sociální a personální, KK k řešení problémů); zadáváme žákům úkoly problémově sami vytvářejí zadání a plánují postup řešení (KK k učení, KK k řešení problémů, KK pracovní).

3 B/ Vzdělávací obsah Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět ročník: 1. Žák: prokáže znalost cesty do školy a zpět, zjednodušeně ji popíše; vypráví o svém domově, bydlišti a okolí les, pole, potok apod.; prokáže orientaci v prostředí školy; přiřadí zaměstnance školy k jednotlivým činnostem, které vykonávají; popíše zájmy svých spolužáků; na základě pozorování popíše vhodné i nevhodné chování ostatních lidí a navrhne zlepšení; určí vztahy mezi rodinnými příslušníky (rodiče, děti, bratr, sestra, babička, dědeček.); pojmenuje vybraná povolání; vysvětlí zaměstnání svých rodičů, prarodičů názvy, význam práce; dodržuje bezpečné chování ve škole i mimo ni, upozorní na nebezpečné chování (bezpečnost na silnici, základní pravidla chodce, doprava); rozlišuje vybrané dopravní prostředky; orientuje se v čase seřadí podle délky rok, měsíc, týden, den, hodinu (současnost a minulost ve svém životě); pojmenuje dny v týdnu i měsíce v kalendářním roce; časově zařadí Vánoce a Velikonoce, popíše některé zvyky a tradice; OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání (cvičení dovedností zapamatování) Sebepoznání a sebepojetí (moje vztahy k druhým lidem, já jako zdroj informací o sobě) Psychohygiena (dobrá organizace času) Poznávání lidí (vzájemné poznávání ve třídě) Řešení problémů a rozhodovací dovednosti (dovednosti pro rozhodování) Mezilidské vztahy (respektování, podpora, pomoc) Komunikace (cvičení aktivního naslouchání, komunikace v různých situacích) Seberegulace a sebeorganizace (cvičení sebeovládání, organizace vlastního času) VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola (způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot žákovský parlament) MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Lidské vztahy (mezilidské vztahy vztahy ve třídě, škole, obci) ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Základní podmínky života (voda, ovzduší a jejich ochrana) Ekosystémy (les, pole, lidské sídlo)

4 objasní pojem narozeniny, jmeniny; podle specifických znaků a s pomocí obrazů určí roční období; naplánuje si činnosti v jednom pracovním dnu i v dnu pracovního volna či ve svátečním dnu a svůj plán prezentuje; Lidské aktivity (zemědělství, doprava, ochrana přírody Den Země) Vztah člověka k prostředí (naše obec, okolí naší školy, ochrana prostředí) pozoruje přírodu ve svém okolí, výsledky pozorování prezentuje; pojmenuje některé druhy květin; pojmenuje správnými názvy domácí zvířata; popíše péči o domácí zvíře (krmení, čistota apod.); seznámí se se zvířaty ve volné přírodě, v ZOO; pojmenuje rostliny a živočichy, kteří se vyskytují v okolí bydliště a školy; pečuje o rostliny pěstované ve třídě, škole; rozliší vybrané druhy ovoce a zeleniny; navrhne jídelníček s ohledem na zásady zdravé výživy; dodržuje zásady správného stolování; dodržuje základní hygienické návyky, včetně péče o chrup; vysvětlí rozdíl mezi nemocí a úrazem; pojmenuje vybraná onemocnění; pojmenuje základní části lidského těla.

5 Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět ročník: 2. Žák: zná adresu a umí vysvětlit, kde bydlí; pojmenuje významné budovy a významné památky, v okolí školy a v okolí svého bydliště; pojmenuje vztahy v rodině příbuzní (sestřenice, bratranec, teta, strýc); v modelových situacích aplikuje pravidla slušného chování a své počínání vysvětlí; slušně požádá o pomoc a poděkuje; vysvětlí a popíše cestu do daného prostoru v areálu školy; vysvětlí typické činnosti zaměstnanců školy; porovná záliby svých spolužáků; objasní, v čem spočívají některá povolání, pojmenuje nástroje, přístroje a zařízení, potřebná pro výkon některých povolání; objasní význam lidské práce a jejích výsledků; vysvětlí pojem vandalismus i jeho dopady na okolní prostředí; dokáže zrealizovat jednoduchý nákup (síť obchodů a služeb v nejbližším okolí); vysvětlí význam a potřebu nástrojů, přístrojů a zařízení v domácnosti (televize, vysavač, pračka apod.); OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání (seberegulace a sebeorganizace Sebepoznání a sebepojetí (moje vztahy k druhým lidem) Psychohygiena (hledání pomoci při potížích) Poznávání lidí (vzájemné poznávání ve třídě skupině) Řešení problémů a rozhodovací dovednosti (odpovědnost za své rozhodnutí) Mezilidské vztahy (vztahy ve své třídě, podpora, pomoc ohleduplnost) Komunikace (komunikace v různých situacích) Kooperace a kompetice (seberegulace, schopnost odstoupení od svého názoru) VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola (demokratické vztahy ve škole žákovský parlament) Občan, občanská společnost a stát (přijímání odpovědnosti za své činy) MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Lidské vztahy (tolerantní vztahy, spolupráce mezi lidmi, principy slušného chování) rozliší kalendářní a školní rok, určí přesný čas (pojem hodina, minuta); přiřadí konkrétní událost (předmět) k pojmu minulost, přítomnost,

6 budoucnost (významné dny); na základě pozorování proměn přírody v průběhu roku popíše charakteristické znaky jednotlivých měsíců, které pojmenuje a přiřadí k ročním obdobím; seznamuje se s bájemi, mýty, pověstmi a vybrané převypráví svými slovy; rozliší významné budovy a přírodní památky v širším okolí; reprodukuje příběhy vztahující se k historii naší vlasti; vysvětlí význam sousloví: ohleduplné chování, ochrana přírody; definuje odlišnosti a společné znaky rostlin a živočichů, kteří se vyskytují v okolí jeho bydliště a školy; pojmenuje správnými názvy mláďata, samice a samce vybraných živočišných druhů; s pomocí atlasu zvířat pojmenuje volně žijící zvířata a ptáky; rozlišuje stromy jehličnaté a listnaté; umí pojmenovat běžně se vyskytující stromy, keře, byliny a zemědělské plodiny; vymezí charakteristické znaky pro les, park, louku, zahradu, pole, potok, řeku; pojmenuje vybrané běžně pěstované pokojové rostliny a vysvětlí význam pravidelné péče o ně (zalévání, světlo, teplo, setí a sázení rostlin, péče o ně); podílí se na úpravě okolí školy; ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Základní podmínky života (voda, ovzduší význam pro život na Zemi) Ekosystémy (les, pole způsoby hospodaření na nich); Vztah člověka k prostředí (příroda a kultura obce a její ochrana, Den Země) rozliší mimořádnou situaci a navrhne způsob řešení; ví, jak přivolat pomoc, zná čísla tísňového volání; zná a dodržuje základní pravidla pro chodce, umí správně přecházet vozovku; pojmenuje vybrané dopravní značky (stop, hlavní silnice apod.);

7 určí základní části a vybavení jízdního kola a vybavení pro cyklisty; předvídá, co může být v jeho okolí nebezpečné, nebezpečí se snaží vyhýbat. Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět ročník: 3. Žák: vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí; předchází rizikovým situacím a jedná racionálně podle osvojeného schématu; přivolá v případě potřeby pomoc; začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě); rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost; rozpozná rizika spojená se silniční i železniční dopravou a předchází jim, ovládá a uplatňuje základní pravidla bezpečného chování jako chodec (při chůzi po chodníku i po silnici), spolujezdec, cestující v dopravních prostředcích; OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání (řešení problémů, cvičení smyslového vnímání) Sebepoznání a sebepojetí (moje tělo, jak se promítá mé já v mém chování) Seberegulace a sebeorganizace (cvičení sebekontroly) Psychohygiena (hledání pomoci při potížích) Poznávání lidí (vzájemné poznávání ve třídě) Mezilidské vztahy (chování podporující dobré vztahy) VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola (význam zapojení žáků do žákovského parlamentu) určí polohu školy vzhledem ke svému stanovišti, určuje světové strany, orientuje se na mapě; VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímají (lidové tradice a zvyky vybraných národů

8 rozlišuje příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi; v případě rizikového chování nebo rizikové situace vyhledá vhodnou pomoc; odvodí význam a potřebu různých povolání, pracovních činností; projevuje toleranci přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům; využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti (měření času); pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije; uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí, na příkladech porovnává minulost a současnost; vybere obsahovou náplň školního výletu nebo školy v přírodě a jednotlivé činnosti zařadí časově; pozoruje, popíše a porovnává viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích; roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě (půda, nerosty, horniny, uhlí, ropa, zemní plyn; vlastnosti a změny látek; savci, ptáci, rozmnožování vybraných živočichů; houby, byliny, části těla rostlin, květy, plody); provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů; uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském Evropy) ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Základní podmínky života (půda ohrožení půdy; přírodní zdroje suroviny) Ekosystémy (les, pole, vodní zdroje) Vztah člověka k prostředí (naše obec přírodní zdroje, příroda, kultura)

9 těle, projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví (člověk vývoj, růst, části lidského těla, kostra, chrup, svaly, vnitřní ústrojí; denní režim, práce a odpočinek); dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných; chová se obezřetně při setkání s neznámými jednici, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná, v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě (tísňová volání, první pomoc). Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět ročník: 4. Žák: pozoruje a určí podrobnosti vybraných kulturních, historických a přírodních památek v Praze a v obci; zjistí občanskou vybavenost příslušné MČ; určí s pomocí mapy nadmořskou výšku; najde na mapě a pojmenuje velké řeky, jezera, rybníky a města v ČR a v blízkosti svého bydliště a školy; seznámí se se státním uspořádáním ČR a demokracií v ČR a pojmenuje státní symboly, zdůvodní podstatu některých státních svátků (28. 9., , , Velikonoce), uvede hlavní město a jméno prezidenta ČR; s pomocí kompasu určí světové strany; vyhledá na mapě CHKO a národní parky; s pomocí mapy vyhledá nejvýznamnější místa z hlediska surovinových zdrojů, rostlinné a živočišné výroby; vyhledá ČR na mapě Evropy, pojmenuje a ukáže na mapě sousední státy a jejich hlavní města; VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola (demokratické vztahy ve škole žákovský parlament), Občan, občanská společnost a stát MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Lidské vztahy (tolerantní vztahy, spolupráce mezi lidmi, principy slušného chování) VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímají (lidové tradice a zvyky vybraných národů Evropy) Objevujeme Evropu a svět (život Evropanů, státní a evropské symboly)

10 Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět ročník: 4. objasní rozdíl mezi podnebím a počasím; charakterizuje podnebí ČR; vyhledá na mapě významná města a řeky, ukáže na mapě Čechy, Moravu, Slezsko; vysvětlí význam globu a mapy, pracuje s měřítkem mapy, pozná základní geografické značky; definuje rozdíl mezi pohořím, vrchovinou a nížinou, uvede příklady; popíše budovy a jejich vybaven, vytvoří plánek školy; vypráví o spolužácích, jejích zálibách, vlastnostech; přiřadí výrobky k správným odvětvím průmyslu; přiřadí pranostiky k ročním obdobím; vytvoří strom života (rodokmen své rodiny); zařadí významné historické události do časové osy, zná některé postavy ze Starých pověstí českých; (báje, mýty, pověsti - minulost kraje, domov, vlast, rodný kraj); interpretuje dějinné události podle časové posloupnosti od nejstarších dějin do roku 1620 (významné události starších českých dějin, první státní útvary, Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci a Habsburkové); uvede některé významné osobnosti a památná místa českých dějin (péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost).

11 Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět ročník: 4. vysvětlí rozdíl mezi živou a neživou přírodou; uvede příklady vybraných pohoří, vodních zdrojů, nerostných surovin v ČR; vysvětlí význam a využitelnost vybraných nerostných surovin v ČR vysvětlí důležitost péče o domácí zvíře (krmení, čistota apod.); pozoruje přírodu ve svém okolí a pojmenuje rostliny i živočichy; rozliší a správně pojmenuje vybrané druhy květin, rozliší jehličnaté a listnaté lesy, pojmenuje rostliny v nich; pečuje o rostliny pěstované ve třídě, škole; pojmenuje a správně používá vybrané zahradnické náčiní; vytvoří podmínky pro pěstování rostlin a na jejich pěstování se podílí; ošetří drobné poranění, přivolá pomoc; v praxi používá zásady bezpečnosti silničního provozu a pravidla pro chodce a cyklisty, zná správné vybavení kola a cyklisty; vyjmenuje základní hygienické návyky a dodržuje je; definuje zásady bezpečného chování; ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Základní podmínky života (důležitost vodních zdrojů pro krajinnou ekologii) Ekosystémy (využívání přírodních zdrojů v okolí) Vztah člověka k prostředí (způsob využívání vodních zdrojů v obci, ochrana přírody v obci)

12 Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět ročník: 5. Žák: určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu; pozoruje krajinu ve svém okolí a poznatky dokáže dát do souvislosti s ostatním učivem; přiřadí k sobě významné události a jejich data; rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam (vláda, parlament, zákon, politický systém ČR, státní správa a samospráva); určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě; rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí (kontinenty, evropské státy, cestování; mapy obecně zeměpisné a tematické - obsah, grafika, vysvětlivky); vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického (regiony ČR, Praha a vybrané oblasti ČR, surovinové zdroje, výroba, služby a obchod); zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích; VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola (demokratická atmosféra, formy participace žáků na životě místní komunity) Principy demokracie jako formy vlády (principy demokracie) VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá (život dětí v jiných zemích) Objevujeme Evropu a svět (život Evropanů, státní a evropské symboly) Jsme Evropané (kořeny a zdroje evropské civilizace)

13 Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět ročník: 5. rozlišuje hlavní orgány státní moci, a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam; vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě); rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech své názory, popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu a řešení se spolužáky; rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se nemohou tolerovat a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy; orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích; (vlastnictví soukromé, veřejné, osobní společné) poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce/města (průmysl, obchod, firmy, zpracování výrobků); MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Lidské vztahy (vztahy mezi kulturami) Multikulturalita (vstřícný postoj k odlišnostem) pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a jevy (dějiny jako časový sled událostí, letopočet, generace, významné dny; současnost a minulost v našem životě proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh života)učí se samostatně vyhledávat informace o postupném objevování a vynálezech

14 Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět ročník: 5. člověka a zpracovává je formou referátů; využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek (podoby a projevy kultury, kulturní instituce), vysvětlí významné dějinné události od roku 1620 do současnosti prezentuje základní informace o nejdůležitějších českých dějinách a časově je zařadí; přiřadí důležité historické pojmy a významné historické osobnosti k času (Velká Morava, Přemyslovci, Karel IV., Jan Hus, Masaryk, apod.); popíše rozdíly ve způsobu života v minulosti a současnosti a charakteristické rysy způsobu života v pravěku, středověku a současnosti; srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik; objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka (látky a jejich vlastnosti třídění a vlastnosti látek, změny skupenství, měření veličin, praktické využívání základních jednotek; voda, vzduch výskyt, vlastnosti, formy vody, oběh vody v přírodě; vlastnosti, složení a proudění vzduchu, význam pro život; nerosty, horniny, půda; energie); vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Základní podmínky života (voda, ovzduší, půda, ekosystémy, energie) Ekosystémy (les, pole, vodní zdroje, moře, lidské sídlo) Vztah člověka k prostředí (naše obec, náš životní styl, prostředí a zdraví) Lidské aktivity a problémy životního prostředí (doprava, průmysl, zemědělství vliv na životní prostředí)

15 Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět ročník: 5. součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období (Vesmír a Země sluneční soustava); určí a zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí; porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy; objasní a zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat; využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života; rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození; objasní chování ohrožující lidské zdraví; ošetří drobná poranění a zajistit lékařskou pomoc; účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek s ohledem na své zdraví a potřeby a také s ohledem na oprávněné nároky jiných osob; uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; předvede v modelových situacích osvojené způsoby odmítání

16 Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět ročník: 5. návykových látek; objasní a uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou; uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku.

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

Předmět: Člověk a jeho svět

Předmět: Člověk a jeho svět 31 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 34 založí jednoduchý pokus,

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 3. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Místo, kde žijeme - orientuje se v místě svého bydliště a školy, rozliší možná nebezpečí v nejbližším

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

5.4.1 Prvouka povinný předmět

5.4.1 Prvouka povinný předmět 5.4.1 Prvouka povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 3 3 0 0 0 0 Předmět prvouka se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Přírodověda - 4. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle

Více

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3.

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. 1 MKDŽ1 Orientace na mapě města Pracovní list k procvičování učiva, práce s mapou, vyhledávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Prvouka / PRV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Prvouka / PRV I. název vzdělávacího oboru: PRVOUKA (Prv) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Prvouka se vyučuje v 1. 3. ročníku I. stupně základního vzdělávání s časovou dotací 2 hodiny

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ Vlastivědná témata Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se dle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě Rozlišuje mezi plány a základními typy map Zná význam barev,

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy:

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy: 1.1.2. PŘÍRODOVĚDA I. ST. ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4 VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Vlastivěda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Žáci

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

I. Sekaniny1804 Vlastivěda

I. Sekaniny1804 Vlastivěda Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje ve dvou ročnících: 4.ročník... 2 hodiny týdně, 5.ročník... 2 hodiny týdně.

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.4.2 Přírodověda Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Přírodověda ve 2. vzdělávacím období navazuje na učivo prvouky, toto učivo dále prohlubuje a rozšiřuje.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mgr. V. Štiková, Já a můj svět - prvouka pro 3. ročník, pracovní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět Vlastivědné učivo 4. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda a přírodověda

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda a přírodověda UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda a přírodověda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky utvářet si pracovní návyky v jednoduché

Více

6.8 Člověk a svět. Člověk a jeho svět. VZDĚLÁVACÍ OBLAST : k VZDĚLÁVACÍ OBOR: Člověk a jeho svět VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.8 Člověk a svět. Člověk a jeho svět. VZDĚLÁVACÍ OBLAST : k VZDĚLÁVACÍ OBOR: Člověk a jeho svět VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : k VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 6.8 Člověk a svět Předmět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

5.4. Člověk a jeho svět

5.4. Člověk a jeho svět verze 2010/2011 5.4. Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu PRVOUKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a je

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní zájmové a předškolní vzdělávání Radostné poznávání

Dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní zájmové a předškolní vzdělávání Radostné poznávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní zájmové a předškolní vzdělávání Radostné poznávání 1 1. Identifikační údaje název

Více

5. 4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět

5. 4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 5. 4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 5. 4. 1 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určen pro všechny ročníky 1. stupně. Jeho obsahem je celá vzdělávací oblast

Více

5.5.4. Vzdělávací obsah předmětu vlastivěda Ročník: 4.

5.5.4. Vzdělávací obsah předmětu vlastivěda Ročník: 4. 5.5.4. Vzdělávací obsah předmětu vlastivěda Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Strana: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Mgr.Eva Hnízdová 1./4 Vl 4. roč VL 4/1 Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy 4.r.

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný 186 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT NÁŠ SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina)

Více

I. Sekaniny1804 Přírodověda

I. Sekaniny1804 Přírodověda Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje ve dvou ročnících: 4.ročník... 2 hodiny týdně 5.ročník... 2 hodiny týdně

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5.4.2. Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučuje se ve čtvrtém a pátem ročníku dvě hodiny týdně. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti.

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mg. I. Frýzová: Člověk a jeho svět 3, pracovní sešit pro 3.roč.

Více

I. Sekaniny1804 Prvouka

I. Sekaniny1804 Prvouka Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje jako samostatný předmět ve třech ročnících: 1. ročník... 2 hodiny týdně 2. ročník...

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ projekty, pomůcky a učební Vlastivědná témata Lidé a čas Orientuje se na časové přímce Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím

Více

PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu

PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje jako samostatný předmět v 1.-3. ročníku: V 1. 3. ročníku 2 hodiny týdně Vzdělávání

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA 5.4. 5.4.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA: Vyučovací předmět Přírodověda vychází

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně. Předmět Přírodověda

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VLASTIVĚDA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět vlastivěda přináší žákům základní poznatky o významných společenských,

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a jeho svět Náš svět. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a jeho svět Náš svět. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 2. období 4. ročník Učební texty : UČEBNICE PRO 4. ROČNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY Cílové zaměření

Více

Klíčové kompetence a průřezová témata dle RVP ZV

Klíčové kompetence a průřezová témata dle RVP ZV Klíčové kompetence a průřezová témata dle RVP ZV Zaměření kompetence k učení k řešení problémů komunikativní sociální a personální (spolupráce a úcta) občanská pracovní Vybrané činnosti a učivo v této

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.3. Přírodověda A) Charakteristika předmětu Snahou učitele by mělo být, aby vše, o čem se děti v přírodovědě učí, mohly pozorovat, zkoumat. Kromě tradičních metod se proto doporučuje zařazování vycházek

Více

5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1. PŘEDMĚT PRVOUKA 1. stupeň J. Sedláková, M. Šustáčková, J. Zahálka 1. stupeň 2. stupeň Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem 6. 7. 8. 9. Celkem Prvouka 2 2 2 6 Přírodověda

Více

UČEBNÍ OSNOVY Příklad MOTIVACE

UČEBNÍ OSNOVY Příklad MOTIVACE UČEBNÍ OSNOVY Příklad MOTIVACE Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a jeho svět Přírodověda Charakteristika předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA 5.4. 5.4.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA: Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PŘÍRODOVĚDA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu V předmětu přírodověda žáci získávají a rozvíjejí dovednosti a schopnosti, které

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět Vlastivědné učivo 5. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

Vyučovací předmět: Svět kolem nás. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací strategie. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Svět kolem nás. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací strategie. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Svět kolem nás Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové, časové a organizační vymezení: Svět kolem nás je předmět, který patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Období: 2. období Počet hodin ročník: 66 66 Učební texty: 1 2. období Vzdělávací oblast je ve 4. 5.

Více

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Žák rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí. Pozoruje a popíše změny v obci a okolí. Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině. Místo, kde žijeme Poprvé ve škole Naše škola Naše třída O přestávce

Více

Příloha č. 6 Přírodověda Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 6 Přírodověda Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 6 Přírodověda Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Lidé kolem nás - vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena pouze pro 1. stupeň ZŠ a představuje základ pro specializovanější

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

5.4.3. Přírodověda. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.4.3. Přírodověda. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.4.3. Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Opírá se o vybrané poznatky různých přírodovědných oborů a svým pojetím

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Č: Měření Žák: - změří se a zváží, používá hodiny a teploměr - délka, hmotnost, čas, teplota OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Matematika

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123 ---------------------- 5.4.2 Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí, která je koncipována pouze pro vzdělávání na 1. stupni základní

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : přírodověda ročník: 5. Školní rok 2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : přírodověda ročník: 5. Školní rok 2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata Školní rok 2014/2015_ vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakování učiva 4. roč. Porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí org. do známých skupin,

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný M: Škola Žák: - orientuje se ve škole - bezpečně se orientuje v budově školy - pozná spolužáky, učitele, ředitele - pozná svoje spolužáky, třídního učitele, ředitele

Více

5.4. Člověk a jeho svět

5.4. Člověk a jeho svět 5.4. Člověk a jeho svět Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT UČEBNÍ OSNOVY 4. 2 Vlastivěda Časová dotace 4. ročník 1,5 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 3,5 hodiny. Charakteristika: Předmět vlastivěda je určen pro 4. a

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný M: Okolí školy Žák: - popíše okolí školy - popíše okolí školy - využije znalost polohy školy vzhledem ke světovým stranám - okolí školy - cesta do a ze školy DEMOKRATICKÉHO

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Udržování pořádku ve škole a jejím okolí Žák: udržuje pořádek - udržování pořádku ve třídě, ve škole - udržování pořádku v okolí školy, na hřišti, na zahradě, v

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah

Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah Vzdělávací obor Svět kolem nás - obsah 1. ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikat. sociální a personální, občanské, pracovní 1. MÍSTO, KDE 1. žák vyznačí v jednoduchém plánu Domov - prostředí,

Více

6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět

6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět Komplexní vzdělávací oblast člověk a jeho svět obsahuje vědomosti týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

7. 4. Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA. 1. období. A) Cíle vzdělávací oblasti. B) Charakteristika výuky

7. 4. Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA. 1. období. A) Cíle vzdělávací oblasti. B) Charakteristika výuky 7. 4. Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT 1. období Vzdělávací oblast je v 1. - 3. r. realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu prvouka. A) Cíle vzdělávací oblasti PRVOUKA - učit žáky pozorovat

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda Období: 2. období Počet hodin ročník: 33 66 Učební texty: 1 2. období Vzdělávací oblast je ve 4. 5.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více