ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení"

Transkript

1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a svět práce, (tematický okruh Pěstitelské práce, který je integrován do všech ročníků 1. stupně. Očekávané výstupy týkající se ochrany zdraví první pomoc, chování v mimořádných situacích jsou realizovány rovněž formou praktické výuky ve spolupráci s Českým červeným křížem. Předmětem prolínají tato průřezová témata: Environmentální výchova (v souvislosti s poznáváním přírody a životního prostředí), Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Vyučovací předmět Člověk a jeho svět na počátku pomáhá žákům zvládnout specifika pravidelné školní docházky, vytváří základní představy o okolním světě, o vzájemných vztazích, zákonitostech v přírodě i ve společnosti, umožňuje i praktické ověřování získaných poznatků, spojuje vlastní zkušenosti žáků s osvojovanými poznatky a dovednostmi. Učí je poznávat sebe i nejbližší okolí, podporuje vývoj vnímavého vztahu žáků k sobě samým i ke svému okolí, k životnímu prostředí, s rozšířením rostlin a živočichů a působením člověka na životní prostředí. Pomáhá žákům orientovat se v dějích a čase, vymezuje pojmy minulost, současnost. Pomáhá žákům utvářet utvářet si a přijímat odpovědnost za vlastní zdraví a bezpečnost, za své chování, jednání, rozhodování. Důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků. Objasňuje chápání organizace života v obci, ve společnosti, zaměřuje se na praktické poznávání místních, regionálních skutečností. Upevňuje základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, seznamuje žáky se základními právy a povinnostmi, svým obsahem a zaměřením přispívá k utváření životních postojů a hodnot žáků. Postupně rozvíjí vztah k zemi, národní cítění, směřuje k výchově budoucího občana demokratického státu a seznamuje žáky se základními právy a povinnosti i problémy ve společnosti i ve světě. Přináší základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování různých životních situací. Seznamuje žáky s lidským tělem, jeho biologickými i fyziologickými funkcemi a potřebami, se základy sexuální výchovy, s péčí o zdraví a první pomocí, s chováním v krizových situacích, s prevencí zneužívání návykových látek a s odpovědností člověka za své zdraví Zprostředkovává poznávání Země jako planety sluneční soustavy, vlastnosti živé a neživé přírody, znaky života, životní potřeby a podmínky. Seznamuje žáky se základy pěstování rostlin a péče o ně.

2 Časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je v 1. a 2. ročníku vyučován 2 hodiny týdně a ve 3., 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. Celková časová dotace vyučovacího předmětu zahrnuje 12 hodin z oboru Člověk a jeho svět a 1 hodinu z oboru Člověk a svět práce. Výuka probíhá ve 45 ti minutových vyučovacích hodinách nebo v časově delších vyučovacích blocích; do výuky zařazujeme pravidelně skupinovou práci, pozorování, pokusy, tematicky zaměřené vycházky a výlety, výuku v přírodě. Žáci pracují ve třídě i v exteriéru, ve škole využíváme počítačovou učebnu, knihovnu a třídu s interaktivní tabulí. Výchovné a vzdělávací strategie pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků: zařazujeme práci s odbornou literaturou a s internetem, skupinovou práci, pozorování, při kterých žáci docházejí k objevům, řešením a závěrům sami, požadujeme po žácích smysluplné zaznamenávání a hodnocení výsledků svého pozorování, používáme různé materiály, nástroje a vybavení (KK řešení problémů, KK k učení, KK pracovní); uskutečňujeme exkurze, výlety, besedy, návštěvy muzeí (KK komunikativní, KK občanská); podporujeme učení se navzájem žáci prezentují výsledky své práce i před žáky jiných ročníků, zařazujeme tematickou výuku společnou pro více ročníků 1. stupně, zadáváme úkoly, při kterých žáci mohou pracovat společně (KK sociální a personální, KK komunikativní, KK pracovní); prostřednictvím kladení otázek k věci podněcujeme žáky k argumentaci, podporujeme tak i prezentaci vlastních myšlenek a názorů, vzájemné naslouchání a zdůvodňování svých závěrů, nedílnou součástí je požadavek používání správné terminologie (KK komunikativní, KK k učení); motivujeme žáky k hledání možností aktivního uplatnění ochrany přírody, k utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům třídění odpadu, sběr papíru apod. (KK občanská); zapojujeme žáky do tvorby pravidel chování ve třídě a pravidelně se žáky vyhodnocujeme dodržování vymezených pravidel a norem chování ve třídě i obecných pravidel bezpečnosti (KK občanská, KK pracovní); umožňujeme žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledkům a vedeme žáky k hodnocení vlastních výsledků posuzování vlastní práce i práce druhých, umožňujeme každému žákovi zažít úspěch zařazováním rozmanitých forem práce (KK k učení, KK sociální a personální, KK k řešení problémů); zadáváme žákům úkoly problémově sami vytvářejí zadání a plánují postup řešení (KK k učení, KK k řešení problémů, KK pracovní).

3 B/ Vzdělávací obsah Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět ročník: 1. Žák: prokáže znalost cesty do školy a zpět, zjednodušeně ji popíše; vypráví o svém domově, bydlišti a okolí les, pole, potok apod.; prokáže orientaci v prostředí školy; přiřadí zaměstnance školy k jednotlivým činnostem, které vykonávají; popíše zájmy svých spolužáků; na základě pozorování popíše vhodné i nevhodné chování ostatních lidí a navrhne zlepšení; určí vztahy mezi rodinnými příslušníky (rodiče, děti, bratr, sestra, babička, dědeček.); pojmenuje vybraná povolání; vysvětlí zaměstnání svých rodičů, prarodičů názvy, význam práce; dodržuje bezpečné chování ve škole i mimo ni, upozorní na nebezpečné chování (bezpečnost na silnici, základní pravidla chodce, doprava); rozlišuje vybrané dopravní prostředky; orientuje se v čase seřadí podle délky rok, měsíc, týden, den, hodinu (současnost a minulost ve svém životě); pojmenuje dny v týdnu i měsíce v kalendářním roce; časově zařadí Vánoce a Velikonoce, popíše některé zvyky a tradice; OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání (cvičení dovedností zapamatování) Sebepoznání a sebepojetí (moje vztahy k druhým lidem, já jako zdroj informací o sobě) Psychohygiena (dobrá organizace času) Poznávání lidí (vzájemné poznávání ve třídě) Řešení problémů a rozhodovací dovednosti (dovednosti pro rozhodování) Mezilidské vztahy (respektování, podpora, pomoc) Komunikace (cvičení aktivního naslouchání, komunikace v různých situacích) Seberegulace a sebeorganizace (cvičení sebeovládání, organizace vlastního času) VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola (způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot žákovský parlament) MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Lidské vztahy (mezilidské vztahy vztahy ve třídě, škole, obci) ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Základní podmínky života (voda, ovzduší a jejich ochrana) Ekosystémy (les, pole, lidské sídlo)

4 objasní pojem narozeniny, jmeniny; podle specifických znaků a s pomocí obrazů určí roční období; naplánuje si činnosti v jednom pracovním dnu i v dnu pracovního volna či ve svátečním dnu a svůj plán prezentuje; Lidské aktivity (zemědělství, doprava, ochrana přírody Den Země) Vztah člověka k prostředí (naše obec, okolí naší školy, ochrana prostředí) pozoruje přírodu ve svém okolí, výsledky pozorování prezentuje; pojmenuje některé druhy květin; pojmenuje správnými názvy domácí zvířata; popíše péči o domácí zvíře (krmení, čistota apod.); seznámí se se zvířaty ve volné přírodě, v ZOO; pojmenuje rostliny a živočichy, kteří se vyskytují v okolí bydliště a školy; pečuje o rostliny pěstované ve třídě, škole; rozliší vybrané druhy ovoce a zeleniny; navrhne jídelníček s ohledem na zásady zdravé výživy; dodržuje zásady správného stolování; dodržuje základní hygienické návyky, včetně péče o chrup; vysvětlí rozdíl mezi nemocí a úrazem; pojmenuje vybraná onemocnění; pojmenuje základní části lidského těla.

5 Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět ročník: 2. Žák: zná adresu a umí vysvětlit, kde bydlí; pojmenuje významné budovy a významné památky, v okolí školy a v okolí svého bydliště; pojmenuje vztahy v rodině příbuzní (sestřenice, bratranec, teta, strýc); v modelových situacích aplikuje pravidla slušného chování a své počínání vysvětlí; slušně požádá o pomoc a poděkuje; vysvětlí a popíše cestu do daného prostoru v areálu školy; vysvětlí typické činnosti zaměstnanců školy; porovná záliby svých spolužáků; objasní, v čem spočívají některá povolání, pojmenuje nástroje, přístroje a zařízení, potřebná pro výkon některých povolání; objasní význam lidské práce a jejích výsledků; vysvětlí pojem vandalismus i jeho dopady na okolní prostředí; dokáže zrealizovat jednoduchý nákup (síť obchodů a služeb v nejbližším okolí); vysvětlí význam a potřebu nástrojů, přístrojů a zařízení v domácnosti (televize, vysavač, pračka apod.); OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání (seberegulace a sebeorganizace Sebepoznání a sebepojetí (moje vztahy k druhým lidem) Psychohygiena (hledání pomoci při potížích) Poznávání lidí (vzájemné poznávání ve třídě skupině) Řešení problémů a rozhodovací dovednosti (odpovědnost za své rozhodnutí) Mezilidské vztahy (vztahy ve své třídě, podpora, pomoc ohleduplnost) Komunikace (komunikace v různých situacích) Kooperace a kompetice (seberegulace, schopnost odstoupení od svého názoru) VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola (demokratické vztahy ve škole žákovský parlament) Občan, občanská společnost a stát (přijímání odpovědnosti za své činy) MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Lidské vztahy (tolerantní vztahy, spolupráce mezi lidmi, principy slušného chování) rozliší kalendářní a školní rok, určí přesný čas (pojem hodina, minuta); přiřadí konkrétní událost (předmět) k pojmu minulost, přítomnost,

6 budoucnost (významné dny); na základě pozorování proměn přírody v průběhu roku popíše charakteristické znaky jednotlivých měsíců, které pojmenuje a přiřadí k ročním obdobím; seznamuje se s bájemi, mýty, pověstmi a vybrané převypráví svými slovy; rozliší významné budovy a přírodní památky v širším okolí; reprodukuje příběhy vztahující se k historii naší vlasti; vysvětlí význam sousloví: ohleduplné chování, ochrana přírody; definuje odlišnosti a společné znaky rostlin a živočichů, kteří se vyskytují v okolí jeho bydliště a školy; pojmenuje správnými názvy mláďata, samice a samce vybraných živočišných druhů; s pomocí atlasu zvířat pojmenuje volně žijící zvířata a ptáky; rozlišuje stromy jehličnaté a listnaté; umí pojmenovat běžně se vyskytující stromy, keře, byliny a zemědělské plodiny; vymezí charakteristické znaky pro les, park, louku, zahradu, pole, potok, řeku; pojmenuje vybrané běžně pěstované pokojové rostliny a vysvětlí význam pravidelné péče o ně (zalévání, světlo, teplo, setí a sázení rostlin, péče o ně); podílí se na úpravě okolí školy; ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Základní podmínky života (voda, ovzduší význam pro život na Zemi) Ekosystémy (les, pole způsoby hospodaření na nich); Vztah člověka k prostředí (příroda a kultura obce a její ochrana, Den Země) rozliší mimořádnou situaci a navrhne způsob řešení; ví, jak přivolat pomoc, zná čísla tísňového volání; zná a dodržuje základní pravidla pro chodce, umí správně přecházet vozovku; pojmenuje vybrané dopravní značky (stop, hlavní silnice apod.);

7 určí základní části a vybavení jízdního kola a vybavení pro cyklisty; předvídá, co může být v jeho okolí nebezpečné, nebezpečí se snaží vyhýbat. Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět ročník: 3. Žák: vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí; předchází rizikovým situacím a jedná racionálně podle osvojeného schématu; přivolá v případě potřeby pomoc; začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě); rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost; rozpozná rizika spojená se silniční i železniční dopravou a předchází jim, ovládá a uplatňuje základní pravidla bezpečného chování jako chodec (při chůzi po chodníku i po silnici), spolujezdec, cestující v dopravních prostředcích; OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání (řešení problémů, cvičení smyslového vnímání) Sebepoznání a sebepojetí (moje tělo, jak se promítá mé já v mém chování) Seberegulace a sebeorganizace (cvičení sebekontroly) Psychohygiena (hledání pomoci při potížích) Poznávání lidí (vzájemné poznávání ve třídě) Mezilidské vztahy (chování podporující dobré vztahy) VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola (význam zapojení žáků do žákovského parlamentu) určí polohu školy vzhledem ke svému stanovišti, určuje světové strany, orientuje se na mapě; VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímají (lidové tradice a zvyky vybraných národů

8 rozlišuje příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi; v případě rizikového chování nebo rizikové situace vyhledá vhodnou pomoc; odvodí význam a potřebu různých povolání, pracovních činností; projevuje toleranci přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům; využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti (měření času); pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije; uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí, na příkladech porovnává minulost a současnost; vybere obsahovou náplň školního výletu nebo školy v přírodě a jednotlivé činnosti zařadí časově; pozoruje, popíše a porovnává viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích; roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě (půda, nerosty, horniny, uhlí, ropa, zemní plyn; vlastnosti a změny látek; savci, ptáci, rozmnožování vybraných živočichů; houby, byliny, části těla rostlin, květy, plody); provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů; uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském Evropy) ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Základní podmínky života (půda ohrožení půdy; přírodní zdroje suroviny) Ekosystémy (les, pole, vodní zdroje) Vztah člověka k prostředí (naše obec přírodní zdroje, příroda, kultura)

9 těle, projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví (člověk vývoj, růst, části lidského těla, kostra, chrup, svaly, vnitřní ústrojí; denní režim, práce a odpočinek); dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných; chová se obezřetně při setkání s neznámými jednici, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná, v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě (tísňová volání, první pomoc). Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět ročník: 4. Žák: pozoruje a určí podrobnosti vybraných kulturních, historických a přírodních památek v Praze a v obci; zjistí občanskou vybavenost příslušné MČ; určí s pomocí mapy nadmořskou výšku; najde na mapě a pojmenuje velké řeky, jezera, rybníky a města v ČR a v blízkosti svého bydliště a školy; seznámí se se státním uspořádáním ČR a demokracií v ČR a pojmenuje státní symboly, zdůvodní podstatu některých státních svátků (28. 9., , , Velikonoce), uvede hlavní město a jméno prezidenta ČR; s pomocí kompasu určí světové strany; vyhledá na mapě CHKO a národní parky; s pomocí mapy vyhledá nejvýznamnější místa z hlediska surovinových zdrojů, rostlinné a živočišné výroby; vyhledá ČR na mapě Evropy, pojmenuje a ukáže na mapě sousední státy a jejich hlavní města; VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola (demokratické vztahy ve škole žákovský parlament), Občan, občanská společnost a stát MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Lidské vztahy (tolerantní vztahy, spolupráce mezi lidmi, principy slušného chování) VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímají (lidové tradice a zvyky vybraných národů Evropy) Objevujeme Evropu a svět (život Evropanů, státní a evropské symboly)

10 Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět ročník: 4. objasní rozdíl mezi podnebím a počasím; charakterizuje podnebí ČR; vyhledá na mapě významná města a řeky, ukáže na mapě Čechy, Moravu, Slezsko; vysvětlí význam globu a mapy, pracuje s měřítkem mapy, pozná základní geografické značky; definuje rozdíl mezi pohořím, vrchovinou a nížinou, uvede příklady; popíše budovy a jejich vybaven, vytvoří plánek školy; vypráví o spolužácích, jejích zálibách, vlastnostech; přiřadí výrobky k správným odvětvím průmyslu; přiřadí pranostiky k ročním obdobím; vytvoří strom života (rodokmen své rodiny); zařadí významné historické události do časové osy, zná některé postavy ze Starých pověstí českých; (báje, mýty, pověsti - minulost kraje, domov, vlast, rodný kraj); interpretuje dějinné události podle časové posloupnosti od nejstarších dějin do roku 1620 (významné události starších českých dějin, první státní útvary, Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci a Habsburkové); uvede některé významné osobnosti a památná místa českých dějin (péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost).

11 Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět ročník: 4. vysvětlí rozdíl mezi živou a neživou přírodou; uvede příklady vybraných pohoří, vodních zdrojů, nerostných surovin v ČR; vysvětlí význam a využitelnost vybraných nerostných surovin v ČR vysvětlí důležitost péče o domácí zvíře (krmení, čistota apod.); pozoruje přírodu ve svém okolí a pojmenuje rostliny i živočichy; rozliší a správně pojmenuje vybrané druhy květin, rozliší jehličnaté a listnaté lesy, pojmenuje rostliny v nich; pečuje o rostliny pěstované ve třídě, škole; pojmenuje a správně používá vybrané zahradnické náčiní; vytvoří podmínky pro pěstování rostlin a na jejich pěstování se podílí; ošetří drobné poranění, přivolá pomoc; v praxi používá zásady bezpečnosti silničního provozu a pravidla pro chodce a cyklisty, zná správné vybavení kola a cyklisty; vyjmenuje základní hygienické návyky a dodržuje je; definuje zásady bezpečného chování; ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Základní podmínky života (důležitost vodních zdrojů pro krajinnou ekologii) Ekosystémy (využívání přírodních zdrojů v okolí) Vztah člověka k prostředí (způsob využívání vodních zdrojů v obci, ochrana přírody v obci)

12 Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět ročník: 5. Žák: určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu; pozoruje krajinu ve svém okolí a poznatky dokáže dát do souvislosti s ostatním učivem; přiřadí k sobě významné události a jejich data; rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam (vláda, parlament, zákon, politický systém ČR, státní správa a samospráva); určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě; rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí (kontinenty, evropské státy, cestování; mapy obecně zeměpisné a tematické - obsah, grafika, vysvětlivky); vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického (regiony ČR, Praha a vybrané oblasti ČR, surovinové zdroje, výroba, služby a obchod); zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích; VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola (demokratická atmosféra, formy participace žáků na životě místní komunity) Principy demokracie jako formy vlády (principy demokracie) VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá (život dětí v jiných zemích) Objevujeme Evropu a svět (život Evropanů, státní a evropské symboly) Jsme Evropané (kořeny a zdroje evropské civilizace)

13 Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět ročník: 5. rozlišuje hlavní orgány státní moci, a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam; vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě); rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech své názory, popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu a řešení se spolužáky; rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se nemohou tolerovat a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy; orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích; (vlastnictví soukromé, veřejné, osobní společné) poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce/města (průmysl, obchod, firmy, zpracování výrobků); MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Lidské vztahy (vztahy mezi kulturami) Multikulturalita (vstřícný postoj k odlišnostem) pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a jevy (dějiny jako časový sled událostí, letopočet, generace, významné dny; současnost a minulost v našem životě proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh života)učí se samostatně vyhledávat informace o postupném objevování a vynálezech

14 Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět ročník: 5. člověka a zpracovává je formou referátů; využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek (podoby a projevy kultury, kulturní instituce), vysvětlí významné dějinné události od roku 1620 do současnosti prezentuje základní informace o nejdůležitějších českých dějinách a časově je zařadí; přiřadí důležité historické pojmy a významné historické osobnosti k času (Velká Morava, Přemyslovci, Karel IV., Jan Hus, Masaryk, apod.); popíše rozdíly ve způsobu života v minulosti a současnosti a charakteristické rysy způsobu života v pravěku, středověku a současnosti; srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik; objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka (látky a jejich vlastnosti třídění a vlastnosti látek, změny skupenství, měření veličin, praktické využívání základních jednotek; voda, vzduch výskyt, vlastnosti, formy vody, oběh vody v přírodě; vlastnosti, složení a proudění vzduchu, význam pro život; nerosty, horniny, půda; energie); vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Základní podmínky života (voda, ovzduší, půda, ekosystémy, energie) Ekosystémy (les, pole, vodní zdroje, moře, lidské sídlo) Vztah člověka k prostředí (naše obec, náš životní styl, prostředí a zdraví) Lidské aktivity a problémy životního prostředí (doprava, průmysl, zemědělství vliv na životní prostředí)

15 Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět ročník: 5. součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období (Vesmír a Země sluneční soustava); určí a zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí; porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy; objasní a zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat; využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života; rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození; objasní chování ohrožující lidské zdraví; ošetří drobná poranění a zajistit lékařskou pomoc; účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek s ohledem na své zdraví a potřeby a také s ohledem na oprávněné nároky jiných osob; uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; předvede v modelových situacích osvojené způsoby odmítání

16 Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět ročník: 5. návykových látek; objasní a uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou; uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku.

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 3. Časová dotace: 3 hodiny týdně Místo, kde žijeme Domov prostředí domova orientace v místě bydliště adresa Žák vyznačí v plánu místo svého bydliště a školy. Pamatuje si adresu svého bydliště a

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 3 hodiny Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 3 hodiny Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem a nedostatkům vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

Oblast Člověk a jeho svět Předmět Vlastivěda Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata

Oblast Člověk a jeho svět Předmět Vlastivěda Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Vlastivěda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, exkurze, výlety výuka je frontální i skupinová

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

Předmět: Člověk a jeho svět

Předmět: Člověk a jeho svět 31 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 34 založí jednoduchý pokus,

Více

Pardubický kraj, město Pardubice. Okolní krajina Světové strany Orientace na mapě Zásady bezpečnosti. Mapy, náčrty, plány Mapa České republiky

Pardubický kraj, město Pardubice. Okolní krajina Světové strany Orientace na mapě Zásady bezpečnosti. Mapy, náčrty, plány Mapa České republiky Vlastivěda 4. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu. Určí světové strany v přírodě

Více

Okolní krajina- světové strany, orientační body, místní region. Působení lidí na krajinu a životní prostředí,vliv krajiny na život lidí.

Okolní krajina- světové strany, orientační body, místní region. Působení lidí na krajinu a životní prostředí,vliv krajiny na život lidí. - určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině - dokáže určit světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Vlastivěda Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 10. - VLASTIVĚDA 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA

Více

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3.

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Prvouka 1. 3. ročník 2 hodiny týdně třídy, příroda, obec učivo je rozděleno do pěti tematických

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu vlastivěda se doplňují: 1. stupeň Ročník: čtvrtý. Dílčí výstupy. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky

Učební osnovy vyučovacího předmětu vlastivěda se doplňují: 1. stupeň Ročník: čtvrtý. Dílčí výstupy. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky - určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině MÍSTO, KDE ŽIJEME Místní krajina, obec- její části, poloha v krajině. Přírodní tvářnost místní krajiny (povrch, podnebí, vodstvo,

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 2. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 1.

Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Místo, kde žijeme - vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

4.4 Člověk a jeho svět

4.4 Člověk a jeho svět 4.4 Člověk a jeho svět Součástí tohoto okruhu jsou vyučovací obory prvouka (je realizována v 1.-3.ročníku s celkovou dotací 7 hodin), přírodověda a vlastivěda (oba obory jsou vyučovány ve 4. a 5.ročníku

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

Člověk a jeho svět Prvouka Navázání na dosažené kompetence

Člověk a jeho svět Prvouka Navázání na dosažené kompetence Hlavní kompetence Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová témata obor zvlád. téma ročník MÍSTO KDE ŽIJEME KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ IX-VI. Obec, místní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 3. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Vyznačí

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Přírodověda - 4. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle

Více

Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová témata. Jiné. Kompetence k učení vyhledává informace samostatně pozoruje. učivo je námětem rozhovoru

Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová témata. Jiné. Kompetence k učení vyhledává informace samostatně pozoruje. učivo je námětem rozhovoru Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Český jazyk Klíčové Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová k učení k řešení sociální pracovní Žák vyznačí na

Více

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3.

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. 1 MKDŽ1 Orientace na mapě města Pracovní list k procvičování učiva, práce s mapou, vyhledávání

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková Vyučovací předmět Přírodověda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1 PRVOUKA 5.4.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět pro 1. období. Předmět předkládá

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika předmětu

Více

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život Vyučovací předmět: Prvouka (Pr) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka 1 Pr OSV 1 (zapamatování) Tč, Tv Orientuje se ve škole a jejím okolí (v okolí svého

Více

Učební osnovy - Člověk a jeho svět

Učební osnovy - Člověk a jeho svět Učební osnovy - Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Ročník: 1. Výstup Doporučené učivo Související PT místo, kde žijeme 1. vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na

Více

Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu: Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Člověk a jeho svět prochází všemi ročníky 1. stupně, kdy se žáci vzdělávají ve třech hlavních oblastech (Člověk a společnost,

Více

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Místo, kde žijeme - orientuje se v místě svého bydliště a školy, rozliší možná nebezpečí v nejbližším

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - orientuje se v pojmech a prostoru školy - vyzná se v prostoru třídy, školy, okolí svého bydliště - umí adresu a telefon bydliště - dojde bezpečně z domu do školy a zpět - užívá správné školní

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

5.4.1 Prvouka povinný předmět

5.4.1 Prvouka povinný předmět 5.4.1 Prvouka povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 3 3 0 0 0 0 Předmět prvouka se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti,

Více

5.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět:Prvouka I Ročník: 1 Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) vyznačí v jednoduchém plánu

Více

6 ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6 ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Domov Škola Osobní bezpečí Riziková místa a situace. Chování lidí Právo a spravedlnost. Péče o zdraví, zdravá výživa

Výstup Učivo Průřezová témata. Domov Škola Osobní bezpečí Riziková místa a situace. Chování lidí Právo a spravedlnost. Péče o zdraví, zdravá výživa 5.1.6.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Zná bezpečnou cestu do školy a zpět Zná název školy Zná jméno třídní učitelky a

Více

5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 5.4.1 Prvouka

5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 5.4.1 Prvouka 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblast RVP ZV, která se učí pouze na 1. stupni školy. Vzdělávací obsah oblasti se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Přírodověda - 4. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Vlastivěda Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 10. - VLASTIVĚDA 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vlastivěda - 2. období 4.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vlastivěda - 2. období 4. 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vlastivěda 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo MÍSTO, KDE ŽIJEME ČJS5101 ČJS5102

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. DONČEVOVÁ

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. DONČEVOVÁ CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. DONČEVOVÁ Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je zařazen jako integrovaný předmět přírodovědných

Více

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

Prvouka. bydliště žáka, bezpečná cesta do školy

Prvouka. bydliště žáka, bezpečná cesta do školy 1 Prvouka Prvouka Učivo ŠVP výstupy Domov prostředí domova, orientace v místě bydliště, adresa zná název školy, jméno učitelky, vychovatelky, ředitele školy bydliště žáka, bezpečná cesta do školy rozlišuje

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ Vlastivědná témata Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se dle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě Rozlišuje mezi plány a základními typy map Zná význam barev,

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME. Domov domov, bydlení, bydliště /adresa/, telefonní číslo, orientace v okolí bydliště

MÍSTO, KDE ŽIJEME. Domov domov, bydlení, bydliště /adresa/, telefonní číslo, orientace v okolí bydliště A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vzdělávací předmět: Prvouka 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vyhledává a třídí

Více

5.4.1 Prvouka povinný předmět

5.4.1 Prvouka povinný předmět 5.4.1 Prvouka povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 3 3 0 0 0 0 Předmět prvouka se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti,

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

Přírodověda - 4. ročník

Přírodověda - 4. ročník Přírodověda - 4. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy zjišťuje propojenost prvků přírody nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka prakticky třídí organismy do skupin s využitím

Více

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP)

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Ročník: 1. Výstup Učivo Související PT místo, kde žijeme 1. Zvládá orientaci v okolí svého bydliště a v okolí domov - prostředí

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. Čapková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. Čapková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. Čapková Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je zařazen jako integrovaný předmět přírodovědných

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Prvouka / PRV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Prvouka / PRV I. název vzdělávacího oboru: PRVOUKA (Prv) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Prvouka se vyučuje v 1. 3. ročníku I. stupně základního vzdělávání s časovou dotací 2 hodiny

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR - ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- PRVOUKA. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR - ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- PRVOUKA. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR - ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu: Hlavním cílem předmětu je rozvíjet poznatky, dovednosti a prvotní

Více

Vyučovací předmět má časovou dotaci v ročníku 2 hodiny týdně, ve 4. a 5.ročníku 3 hodiny týdně.

Vyučovací předmět má časovou dotaci v ročníku 2 hodiny týdně, ve 4. a 5.ročníku 3 hodiny týdně. 7.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 7.4.1 Člověk a jeho svět (ČS) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. - 3. ročníku 2 hodiny týdně, ve 4. a 5.ročníku 3 hodiny týdně. Výuka probíhá

Více

Učivo. Domov a jeho okolí: domov škola. Mapa: světové strany plán města turistické a mapové značky

Učivo. Domov a jeho okolí: domov škola. Mapa: světové strany plán města turistické a mapové značky Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Vlastivěda pro 1. stupeň základní školy Ukázka zpracována s

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.3. Přírodověda A) Charakteristika předmětu Snahou učitele by mělo být, aby vše, o čem se děti v přírodovědě učí, mohly pozorovat, zkoumat. Kromě tradičních metod se proto doporučuje zařazování vycházek

Více

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.4.2 Přírodověda Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Přírodověda ve 2. vzdělávacím období navazuje na učivo prvouky, toto učivo dále prohlubuje a rozšiřuje.

Více

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy:

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy: 1.1.2. PŘÍRODOVĚDA I. ST. ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.4.2 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a jeho svět vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět pro 2. období. Předmět navazuje

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. V návaznosti na vyučovací předmět Prvouka přináší žákům základní poznatky

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 5.4.3 Vlastivěda Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Vlastivěda realizovaný ve 2. vzdělávacím období na 1. stupni navazuje na učivo prvouky. Ve vlastivědě

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vlastivěda - 2. období 5.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vlastivěda - 2. období 5. 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vlastivěda 2. období 5. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČJS5101 určí a vysvětlí polohu svého

Více

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník)

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast ve 4. a 5. ročníku rozvíjí poznatky z 1. období o významných přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických oblastech

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda a přírodověda

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda a přírodověda UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Člověk a jeho svět Prvouka, Vlastivěda a přírodověda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky utvářet si pracovní návyky v jednoduché

Více

Předmět: VLASTIVĚDA Ročník: 4.

Předmět: VLASTIVĚDA Ročník: 4. Předmět: VLASTIVĚDA Ročník: 4. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Místo, kde žijeme - určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu - vyhledá v různých

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět Vlastivědné učivo 4. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině

Více

1.1.3. PRVOUKA I. ST.

1.1.3. PRVOUKA I. ST. 1.1.3. PRVOUKA I. ST. ve znění dodatků č.3 - platný od 1.9.2008, č.10 - platný od 1.9.2008, č.16 - platný od 1.9.2009, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, č.19 Sexuální výchova - platný od 1.9.2010

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4 VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Vlastivěda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Žáci

Více

I. Sekaniny1804 Vlastivěda

I. Sekaniny1804 Vlastivěda Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje ve dvou ročnících: 4.ročník... 2 hodiny týdně, 5.ročník... 2 hodiny týdně.

Více

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků:

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků: Příloha č. 3 5.3.4 Přírodovědný seminář (PS) a) Obsahové vymezení Výuka volitelného předmětu Přírodovědný seminář rozšiřuje a prohlubuje učivo vzdělávací oblasti Člověk a příroda a je vyučován v 7. 9.

Více

Člověk a jeho svět Vlastivěda -2.období

Člověk a jeho svět Vlastivěda -2.období Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a jeho svět Vlastivěda -2.období Charakteristika předmětu V předmětu Vlastivěda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět ve vybraných třech

Více

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 2 3 0 0 0 0 0 0 6 Povinný Povinný Povinný Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 8. - PRVOUKA Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Prvouka 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PRVOUKA Obsahové,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 11

Dodatek k ŠVP ZV č. 11 Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace, 742 35 Odry telefon: 556 730 239 školní družina 556 731 908 školní jídelna 556 731 909 Dodatek k ŠVP ZV č. 11 Název školního vzdělávacího programu:

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ projekty, pomůcky a učební Vlastivědná témata Lidé a čas Orientuje se na časové přímce Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Prvouka je

Více

4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT UČEBNÍ OSNOVY Prvouka. Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT UČEBNÍ OSNOVY Prvouka. Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT UČEBNÍ OSNOVY 4. 1 Prvouka Časová dotace 1. ročník 2 hodiny 2. ročník 2 hodiny 3. ročník 3 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 7 hodin. Charakteristika Vyučovací předmět Prvouka

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu PRVOUKA

Charakteristika vyučovacího předmětu PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu PRVOUKA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Prvouka 1., 2., 3. ročník 2

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mgr. V. Štiková, Já a můj svět - prvouka pro 3. ročník, pracovní

Více