ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu"

Transkript

1 ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda, tedy Chemií znečištění atmosféry, hydrosféry, biosféry. Fyzikou sluneční soustava, vesmír Přírodopis rozšíření živočichů a rostlin, biotopy, CHKO, národní parky ad. Vyučovací předmět navazuje na předmět Člověk a jeho svět z 1. stupně a umožňuje žákům rozšiřovat a ověřovat získané poznatky z tohoto předmětu, žáci si utváří ucelený obraz světa, učí se poznávat své nejbližší okolí ale i ostatní země a světadíly. Předmět podporuje v žácích vztah k životu, k životnímu prostředí a k přírodě, upozorňuje na podstatné stránky i krásy lidských výtvorů, přírodních jevů, umožňuje praktické poznávání místních a regionálních skutečností a utváření přímých zkušeností žáků. Zprostředkovává poznávání Země jako planety sluneční soustavy, poznávání proměnlivosti a rozmanitosti živé i neživé přírody. Seznamuje důkladněji žáky s okolní krajinou, se zemským povrchem, s rozšířením rostlin a živočichů, s životním prostředím a působením člověka na životní prostředí. Zdůrazňuje vliv člověka na přírodu, nutnost ochrany životního prostředí, likvidace odpadů, živelné pohromy, ekologické katastrofy. Předmětem prolíná zejména Environmentální výchova (v souvislosti s poznáváním přírody a životního prostředí), Osobnostní a sociální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Časové a organizační vymezení: Předmět Zeměpisný seminář je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku, v 6., 7. a 8. ročníku po 2 hodinách týdně a v 9. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně. Základní stavební jednotkou je vyučovací hodina zahrnující výklad s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem, dále skupinová práce a zeměpisné vycházky s pozorováním okolí. Ve výuce používáme výukové programy Terasoft na PC, interaktivní tabuli, projektové vyučování a výjezdy do zahraničí. Výchovné a vzdělávací strategie: provádíme pozorování okolí, uskutečňujeme exkurse, výlety, besedy, návštěvy muzeí, vytváříme prezentace, referáty, požadujeme po žácích smysluplné zaznamenávání a hodnocení výsledků pozorování (KK řešení problémů, KK k učení, KK komunikativní); motivujeme žáky pro celoživotní učení zařazujeme do výuky práci s encyklopediemi, odbornou literaturou a internetem, používáme různé materiály, nástroje a vybavení (KK k učení, KK pracovní); podporujeme učení se navzájem žáci prezentují výsledky své práce mezi jednotlivými ročníky (KK sociální a personální, KK komunikativní);

2 zařazujeme metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami (KK k řešení problémů); podporujeme u žáků prezentaci svých myšlenek a názorů, kladení otázek k věci, vzájemné naslouchání a zdůvodňování svých závěrů (KK komunikativní); podněcujeme žáky k argumentaci, požadujeme po žácích používání správné terminologie (KK k učení, KK komunikativní); zadáváme úkoly, při kterých žáci mohou pracovat společně (KK sociální a personální); motivujeme žáky k hledání možností aktivního uplatnění ochrany přírody ekologická a environmentální výchova; k utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům třídění odpadu, sběr papíru apod. (KK občanské); umožňujeme žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledkům (KK sociální a personální, KK k řešení problémů); vedeme žáky k hodnocení vlastních výsledků posuzování vlastní práce i práce druhých (KK k učení); zadáváme žákům úkoly problémově sami vytvářejí zadání a plánují postup řešení (KK k učení, KK k řešení problémů, KK pracovní).

3 ročník: 6. popíše planetární systém, vyjmenuje planety Sluneční soustavy nakreslí fáze Měsíce a vysvětlí je; zorientuje se na hvězdné obloze; vysvětlí pojmy: planeta, hvězda, měsíce, meteorická tělesa; popíše na konkrétních příkladech tvar Země a oběh Země kolem vlastní osy, zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů; používá glóbus jako zmenšený model planety k demonstraci rozmístění oceánů, kontinentů a základních tvarů zemského povrchu; zorientuje se na mapě, vysvětlí pojem měřítko, poledník, rovnoběžka, určí zeměpisné polohy; lokalizuje světadíly, pohoří, oceány; objasní stavbu zemského tělesa a dna oceánů nakreslením pozoruje, zaznamenává a vyhodnotí počasí v místě svého bydliště za určité období a seznámí s tím spolužáky; na internetu nebo v odborné literatuře vyhledá polohu, biosféru a význam Arktidy; seznámí se s globálními problémy, které tomuto světadílu hrozí, a pojmenuje je; charakterizuje znaky demokracie a uvede příklady zemí s totalitním režimem; připraví pro spolužáky informace o vybraném druhu dopravního prostředku a seznámí je s tímto prostředkem; vyjmenuje nejdůležitější mezinárodní organizace. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA poznávání lidí vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA ekosystémy (les,vodní zdroje) základní podmínky života (voda,energie, vlivy na prostředí) lidské aktivity, vztah člověka k živ.prostředí VÝCHOVA V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH A SOUVISLOSTECH- Objevujeme Evropu a svět naše vlast a Evropa, životní styl a vzdělávání

4 ročník: 7. porovná a přiměřeně zhodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské a politické poměry v jednotlivých světadílech (Afrika, Amerika, Austrálie a Oceánie); vytýčí společné znaky daného regionu a modelových států; najde na mapě hlavní města vybraných států a na příkladech popíše význam těchto států; na konkrétních příkladech popíše život v Austrálii a souvislosti s endemity této oblasti; zhodnotí ochranu přírody v Austrálii pomocí příkladů; dokáže na mapě lokalizovat významná geografická místa s využitím správných geografických pojmů. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity (ekologické aktivity, vlivy průmyslu na prostředí)

5 ročník: 8. ukáže na mapě Evropy významná geografická místa s využitím správných geografických pojmů; vyhledá na mapách nejvýznamnější oblasti; hospodářství, těžby nerost. surovin a cestovního ruchu; zpracuje projekt o vybrané zemi a seznámí s ním spolužáky, zaměří se na tradice, zvyky zajímavosti; dokáže vyjmenovat významné státy Evropy, státy EU; zařadí správně velká evropská města k správným zemím; rozdělí státy Evropy do určených regionů (částí Evropy); VÝCHOVA V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Objevujeme Evropu a svět Evropa a svět kolem nás (EU, mezinár. organizace) ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA lidské aktivity, vztah člověka k životnímu prostředí (vlivy průmyslu na živ. prostředí) určí polohu ČR; popíše pomocí mapy povrch ČR; zakreslí horopisné celky, významné řeky a velká města do mapy srovná ukazatele o lidnatosti, rozmístění obyvatelstva ČR se sousedními státy; vyhledá aktuální demografické údaje týkající se své obce (Slivenec, Holyně, Lochkov, Barrandov), zpracuje je a seznámí s tím své spolužáky (pokusí se o prognózu dalšího vývoje); najde významné památky Prahy a pohovoří o nich; pracuje aktivně s turistickou, popř. cyklistickou mapou místního regionu.

6 ročník: 9. pracuje aktivně s mapami ve třídě i v atlase; orientuje se v počtu a rozmístění lidí na Zemi; popíše hlavní lidské rasy a určí jejich znaky; určí a vyhledá hlavní oblasti hospodářství a zemědělství; najde nejvýznamnější státy světa a popíše je; stanoví kritéria pro vyspělost jednotlivých států; vysvětlí význam vybraných mezinárodních organizací; orientuje se na politické mapě světa uvede aktuální příklady politických a náboženských konfliktů; ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA lidské aktivity, vztah člověka k životnímu prostředí (kulturní krajina, vliv průmyslu) zhodnotí, jak společenské a hospodářské vlivy lidstva působí na životní prostředí a uvede kladné i záporné příklady; popíše dodržování zásad ochrany přírody a navrhne řešení; vymezí globální problémy, hledá jejich příčiny a diskutuje o možných důsledcích a navrhuje; aplikuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v přírodě.

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 4 Zeměpis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Zeměpis

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět zeměpis spadá obsahově do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, společně s přírodopisem, fyzikou

Více

5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 5.6.4 Zeměpis (Z) 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu V rámci RVP je Zeměpis koncepčně zařazen do vzdělávací oblasti Člověk

Více

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie)

Člověk a příroda. Zeměpis (geografie) 5.20. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Zeměpis (geografie) Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Moderní komplexně pojatá geografie je integrující vědní obor,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci

učitel: - umožňuje každému žákovi zažít úspěch - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování - vede žáky k týmové spolupráci Předmět: ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Vzdělávání v oboru zeměpis směřuje k: - porozumění jevů probíhajících v přírodě a pochopení jejich zákonitostí - pochopení

Více

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna.

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna. 5.6.4 Obor: Zeměpis Předmět: Zeměpis Charakteristika předmětu zeměpis 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis vzdělávací oblasti Člověk a příroda stanovených RVP

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení 263 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení ČLOVĚK A PŘÍRODA Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 1+1 2 1 Povinnost (skupina) povinný

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Zeměpis Školní vzdělávací program Obor: 7941

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.4. Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Zeměpis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně spjat

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS 5.6. 5.6.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍ PŘEDMĚTU ZEMĚPIS: Vzdělávací předmět zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Tato oblast

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Zeměpis /geografie/ není vědou popisnou, nýbrž syntetickou. Nachází se na rozhraní věd přírodních, společenských a technických. Cílem zeměpisu

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu

Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis se vyučuje v prvních třech ročnících. Hodinová dotace je 2-2 - 2. Na předmět navazuje povinně volitelný předmět Seminář ze zeměpisu pro 3. a 4. ročník

Více

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Zeměpis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Předmět zeměpis (vzdělávací obor zeměpis) patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci si osvojují klíčové kompetence, jak je definuje

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí a popíše tvar Země s pomocí globusu Aplikuje měřítko mapy

Více

Zeměpis vyšší gymnázium

Zeměpis vyšší gymnázium Zeměpis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Předmět zeměpis je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a společnost z. Zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Geografie a integruje obsah vzdělávacího

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis ŠVP ZV LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Zeměpis Vyučovací předmět Zeměpis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis ze vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS

Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPIS Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a příroda Zeměpis Zeměpis 6. r. 2 hodiny 7. r. 2 hodiny 8.

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A JEHO SVĚT (ČS) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Člověk a jeho svět navazuje svým vzdělávacím obsahem na poznatky

Více

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2

V osmiletém studiu probíhá výuka vyučovacího předmětu Zeměpis šest let (od Primy do Sexty) s hodinovou dotací: 2 2 2 2 2 2 5.14 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Zeměpis vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis z RVP ZV a vzdělávacího oboru Zeměpis

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123 ---------------------- 5.4.2 Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí, která je koncipována pouze pro vzdělávání na 1. stupni základní

Více