Obsah. P P Předpisy a nařízení...47 Osvědčení FCC...47 WEEE...48

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. P-19...46 P-17...46 Předpisy a nařízení...47 Osvědčení FCC...47 WEEE...48"

Transkript

1

2 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Nastavení pozorovacího úhlu...2 Montáž na zeď Sklopte podstavec Zajistěte ozdobný kryt Připevněte monitor LCD na zeď...3 Údržba...4 Přeprava...4 Začínáme...5 Obsah balení...5 Ovládací tlačítka...7 Instalace...8 Uživatelské nastavení monitoru...9 Volba položek v menu OSD...9 Vstup D-SUB...9 Vstup DVI...19 Vstup CVBS...27 Vstup S-VIDEO...35 Varovná upozornění a odstraňování chyb...44 Varovná upozornění...44 Odstraňování chyb...45 Technické údaje...46 Technické údaje...46 P P Předpisy a nařízení...47 Osvědčení FCC...47 WEEE

3 Bezpečnostní opatření Instalace Nezakrývejte nebo nebraňte přístupu vzduchu k větracím otvorům na zadní straně monitoru. Neumisťujte monitor do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou například radiátory topení, nebo na místa vystavená přímému slunci, s velkou prašností, u zdrojů mechanických vibrací nebo nárazů. Připojení do sítě Použijte síťový kabel vhodný pro místní napětí. Použijte elektrickou zásuvku v blízkosti monitoru. Ubezpečte se, že na síťovém kabelu nic neleží. Odpojte napájecí kabel ze sítě, pokud: Nehodláte používat monitor po delší dobu. Kabel je poškozený nebo se třepí. Monitor spadl na zem nebo jeho skříň je poškozená. Kvalita obrazu se zhoršila a monitor bude vyžadovat opravu. Nastavení pozorovacího úhlu Pozorovací úhel Vašeho LCD displeje můžete měnit v rozmezí 10 ~30 tak, že uchopíte horní rohy panelu a pohybujete jím v daném rozmezí, dokud nenajdete optimální polohu. Maximální úhel naklonění displeje je 30 ; při tomto naklonění displej nemůže být nastaven do nižší polohy. 2

4 Montáž na zeď Následující pokyny jsou určeny pro montáž monitoru LCD na zeď. 1. Sklopte podstavec Před zavěšením monitoru LCD na zeď stiskněte modré tlačítko na spodní straně podstavce ve směru symbolu a sklopte do úhlu 90 stupňů (viz obrázek). 2. Zajistěte ozdobný kryt (1) Zorientujte ozdobný kryt tak, aby výstupky směřovaly nahoru, a zasuňte kryt do obdélníkových otvorů na spodním okraji předního rámečku. (2) Zaklapněte ozdobný kryt tak, aby přesně zapadl do předního rámečku. 3. Připevněte monitor LCD na zeď Montážní otvory držáku odpovídají standardu VESA. Doporučujeme použít šroub M4 kratší než 10 mm. Do čtyř montážních otvorů držáku na zeď lze namontovat šrouby typu M4 * průměru 0,7. Tyto šrouby musí být kratší než 9,4 mm.9.4mm. 3

5 Údržba Přeprava Očistěte skříňku, sklo a ovládací prvky měkkým hadříkem, mírně zvlhčeným v rozpuštěném saponátu. Nepoužívejte drsnou houbičku, čistící prášek nebo rozpouštědla, jako jsou alkohol nebo benzín. Nedotýkejte se, neškrábejte nebo neťukejte na sklo monitoru ostrými předměty, jako je tužka nebo šroubovák. Podobný kontakt může vést k poškrábání skla. Nevsunujte ostré předměty nebo nelijte tekutinu do větracích otvorů monitoru. Mohlo by dojít k náhodnému požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše. Nesnažte se toto zařízení sami opravovat, neboť otevřením krytu byste se vystavili nebezpečně vysokému napětí a jiným možným rizikům. Jestliže přepravujete tento monitor za účelem servisní opravy nebo jeho přemístění, použijte originální krabici a balící materiál. 4

6 Začínáme Obsah balení Než začnete monitor používat, ujistěte se, že v dodaném balení jsou všechny následující položky: Monitor (*1) Napájecí adaptér (*1) (Pro použití pouze se zdrojem napájení Li-shin LSE0452B1280 nebo Linearity LAD10PFKB6) Síťový kabel (*1) Kabel pro signál VGA, konektor typu D-sub 15-kolíkový (*1) Kabel pro digitální signál DVI (*1) Kabel pro signál S-video (*1,) (Volitelný) Kabel pro signál CVBS (*1) (Volitelný) Kabel USB (*1) Kabel mikrofonu (*1) Zvukový kabel (*1) CD-ROM (obsahující informační soubor pro Windows a návod pro uživatele). 5

7 Návod k obsluze Ozdobný kryt (pouze pro montáž na zeď) 6

8 Ovládací tlačítka Pohled zepředu Ovládací tlačítka na středu spodní části podstavce Hlavní vypínač Jedním stisknutím zapnete displej LCD (zelená barva). Dalším stisknutím a podržením po dobu 3 sekund vypnete displej LCD (oranžová barva). Nabídka Jedním stisknutím zapnete nabídku OSD. Zobrazí se šest modrých tlačítek. Modrá tlačítka a zelené tlačítko odkazují na příslušné funkce v nabídce OSD. Funkce Funkční tlačítka, mezi která patří: Rychlá volba. Položka hlavní nabídky. Přepínání funkcí, například výběr analogového vstupu D-SUB, DVI, CVBS, S-Video. Zapnutí/vypnutí, například je možné zapnout a vypnout subwoofer. umožňují měnit hodnoty nastavení.,, umožňují přejít do další nabídky, vrátit se na předchozí nabídku a ukončit nabídku OSD. 7

9 Instalace Odstraňte z monitoru veškerý obalový materiál. Umístěte monitor LCD na vhodné místo. Zajistěte dostatek místa pro nastavení, zejména okolo zadní části monitoru. Připojení LCD displeje k počítači (Analogový signál) 1. Vypněte Váš počítač a připojte dodaný 15-kolíkový VGA D-sub kabel do VGA konektoru počítače. 2. Připojte napájecí adaptér do vstupního konektoru Adapter IN na zadní straně displeje. 3. Připojte jeden konec síťového kabelu do adaptéru a druhý do zásuvky elektrického proudu. 4. Zapněte počítač. 5. Zapněte LCD displej. Jestliže indikátor napětí svítí žlutě a na displeji není žádný obraz, vyhledejte potřebné informace v části Varovná upozornění a odstraňování chyb tohoto návodu. 6. V počítači změňte rozlišení zobrazení na 1280 x 1024 pixelů při 60 Hz. Stiskněte tlačítko nabídky a potom tlačítko Automatické nastavení. Monitor se automaticky vyladí na optimální výkon. Připojení LCD displeje ke zdroji digitálního signálu (Digital, DVI) (1) Vypněte počítač a připojte jeden konec dodaného kabelu DVI-D do DVI portu na zadní straně displeje a druhý konec do digitálního výstupu grafické karty. (2) Zopakujte kroky 2-6 z předchozí kapitoly. Připojení monitoru LCD ke zdroji videa (CVBS nebo S-Video) 1. Vypněte zařízení (například televizor, kameru) a připojte jeden konec kabelu CVBS nebo S-Video, který je součástí balení, k portu CVBS nebo S-Video na zadní straně monitoru a druhý konec k výstupu videa konkrétního zařízení 2. Zopakujte kroky 2-6 v přechozí části 8

10 Uživatelské nastavení monitoru V nabídce ODS je k dispzici celá řada položek, jejichž nastavením můžete dosáhnout optimální provoz monitoru. Upozornění! Přesto, že je možné ruční nastavení hodnot monitoru, doporučujeme, abyste používali automatické nastavení hodnot. Tato funkce automaticky nastaví LCD monitor na optimální hodnoty. Automatické nastavení proběhne, jakmile stisknete tlačítko AUTO. Kromě toho doporučujeme, abyste provedli automatické nastavení pokaždé, když změníte na svém počítači rozlišení nebo kmitočet zobrazení. Volba položek v menu OSD Stisknutím tlačítka nabídky zobrazte okno nabídky OSD. Potom se rozsvítí modrá tlačítka. Každé z těchto tlačítek odpovídá příslušné funkci, která je zobrazena v nabídce OSD každé stránky. Nabídka OSD: je rozdělena na sedm částí, které přesně odpovídají umístění ovládacího tlačítka. Na panelu Informace, který je zobrazen na každé stránce, jsou uvedeny nezbytné pokyny pro používání. Vstup D-SUB (I) Strana 1: Rychlá volba Stisknutím tohoto funkčního tlačítka se barva orámování změní na červenou. Stisknutím tlačítka Nabídka se na první stránce zobrazí všechny nejčastěji používané rychlé volby. Stisknutím tlačítka DALŠÍ přesunete na další stranu hlavní nabídky. Automatické nastavení Výběr vstupu Hlasitost - Hlasitost + Ztlumit Světelnost Panel s informacemi 9

11 Automatické nastavení Automaticky nastaví optimální zobrazení pro uživatele. Nicméně při rozlišení menším než 800 x 600 lze provádět nastavení pouze ručně. Výběr vstupu Slouží k přepínání mezi režimem D-SUB signálu, signálu DVI, CVBS a S-Video. Hlasitost a Hlasitost + Slouží k nastavení hlasitosti reproduktoru. Snížit hlasitost Zvýšit hlasitost 10

12 Ztlumit Slouží k zapnutí/vypnutí hlasitosti reproduktoru a sluchátek. Světelnost Slouží k přepínání mezi úrovněmi světelnosti Jasná, Normální a Tmavá. Když je zapnutá funkce srgb, uživatel nemůže upravovat nastavení Světelnost. 11

13 (II) Strana 2: Hlavní nabídka V hlavní nabídce jsou funkce monitoru rozděleny do šesti skupin. Z každé skupiny lze přejít do příslušné podnabídky. Geometrie Video Zvuk Barva Nástroje Jazyk Geometrie umožňují měnit hodnoty nastavení. (1) Horizontální poloha (2) Vertikální poloha (3) Frekvence (4) Fáze 12

14 Video umožňují měnit hodnoty nastavení. (1) Jas (2) Kontrast Když je zapnutá funkce srgb, uživatel nemůže upravovat nastavení Jas a Kontrast. (3) Odstín / Sytost Nastavení Odstín / Sytost nefunguje u vstupního signálu D-SUB. (4) Ostrost: Funkce ostrosti není k dispozici, jestliže je v počítači nastaveno rozlišení 1280 x

15 Zvuk (1) 3D: Slouží k zapnutí a vypnutí. (2) Subwoofer: Slouží k zapnutí a vypnutí. (3) Basy: (4) Výšky: umožňují měnit hodnoty nastavení. 14

16 Barva (1) Automatické barvy Automaticky upraví pro uživatele optimální barvy. (2) Vlastní barvy: Slouží k přepínání mezi řervenou, zelenou a modrou barvou. hodnoty nastavení. umožňují měnit 15

17 (3) srgb: Slouží k zapnutí a vypnutí. Když je zapnutá funkce srgb, uživatel nemůže upravovat nastavení Světelnost, Jas a Kontrast. (4) Teplota barev: Slouží k přepínání mezi teplotami 6500k a 9300k. Nástroje 16

18 (1) Časovač OSD: umožňují měnit hodnoty nastavení. (2) Vodorovná poloha OSD/ Svislá poloha OSD / Průsvitnost menu: Slouží k přepínání mezi režimy vodorovné polohy OSD, svislé polohy OSD a průsvitnosti menu. umožňují měnit hodnoty nastavení. (3) Obnovení: Slouží k obnovení hodnoty výrobce. 17

19 (4) Režim: Slouží k přepínání mezi grafickým a textovým režimem. Grafický režim je k dispozici pouze v operačním systému DOS. (nefunguje s jiným operačním systémem, například Windows). Jazyk umožňují procházet mezi jazyky. Pro výběr jazyka OSD jsou k dispozici dvě verze: (1) Evropa a USA: angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, holandština, ruština, čeština, polština, rumunština. (2) Zbytek světa: angličtina, němčina, francouzština, španělština, tradiční čínština, zjednodušená čínština, japonština. Angličtina Němčina Francouzština Španělština Italština Holandština Ruština Čeština Polština Rumunština Tradiční čínština Zjednodušená čínština Japan 18

20 Vstup DVI (I) Strana 1: Rychlá volba Stisknutím tohoto funkčního tlačítka se barva orámování změní na červenou. Stisknutím tlačítka Nabídka se na první stránce zobrazí všechny nejčastěji používané rychlé volby. Stisknutím tlačítka DALŠÍ přesunete na další stranu hlavní nabídky. Automatické nastavení Výběr vstupu Hlasitost - Hlasitost + Ztlumit Světelnost Panel s informacemi Automatické nastavení Nastavení Automatické nastavení nefunguje u vstupního signálu DVI. Výběr vstupu Slouží k přepínání mezi režimem signálu DVI, CVBS, S-Video a D-SUB signálu. 19

21 Hlasitost a Hlasitost + Slouží k nastavení hlasitosti reproduktoru. Snížit hlasitost Zvýšit hlasitost Ztlumit Slouží k zapnutí/vypnutí hlasitosti reproduktoru a sluchátek. Světelnost Slouží k přepínání mezi úrovněmi světelnosti Jasná, Normální a Tmavá. Když je zapnutá funkce srgb, uživatel nemůže upravovat nastavení Světelnost. 20

22 (II) Strana 2: Hlavní nabídka V hlavní nabídce jsou funkce monitoru rozděleny do šesti skupin. Z každé skupiny lze přejít do příslušné podnabídky. Geometrie Video Zvuk Barva Nástroje Jazyk Geometrie Nastavení Geometrie nefunguje u vstupního signálu DVI. Video Když je zapnutá funkce srgb, uživatel nemůže upravovat nastavení Video. umožňují měnit hodnoty nastavení. (1) Jas (2) Kontrast 21

23 (3) Odstín / Sytost (4) Ostrost Nastavení Odstín / sytost nefunguje u vstupního signálu DVI. Nastavení Ostrost nefunguje u vstupního signálu DVI. Zvuk (1) 3D: Slouží k zapnutí a vypnutí. (2) Subwoofer: Slouží k zapnutí a vypnutí. (3) Basy: (4) Výšky: umožňují měnit hodnoty nastavení. 22

24 Barva (1) Automatické barvy Nastavení Automatické barvy nefunguje u vstupního signálu DVI. (2) Vlastní barvy: Slouží k přepínání mezi řervenou, zelenou a modrou barvou. hodnoty nastavení. umožňují měnit (3) srgb: Slouží k zapnutí a vypnutí. Když je zapnutá funkce srgb, uživatel nemůže upravovat nastavení Video a Světelnost. 23

25 (4) Teplota barev: Slouží k přepínání mezi teplotami 6500k a 9300k. Nástroje (1) Časovač OSD: umožňují měnit hodnoty nastavení. 24

26 (2) Vodorovná poloha OSD/ Svislá poloha OSD / Průsvitnost menu: Slouží k přepínání mezi režimy vodorovné polohy OSD, svislé polohy OSD a průsvitnosti menu. umožňují měnit hodnoty nastavení. (3) Obnovení: Slouží k obnovení hodnoty výrobce. (4) Režim: Slouží k přepínání mezi grafickým a textovým režimem. Grafický režim je k dispozici pouze v operačním systému DOS. (nefunguje s jiným operačním systémem, například Windows). 25

27 Jazyk umožňují procházet mezi jazyky. Pro výběr jazyka OSD jsou k dispozici dvě verze: (1) Evropa a USA: angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, holandština, ruština, čeština, polština, rumunština. (2) Zbytek světa: angličtina, němčina, francouzština, španělština, tradiční čínština, zjednodušená čínština, japonština. Angličtina Němčina Francouzština Španělština Italština Holandština Ruština Čeština Polština Rumunština Tradiční čínština Zjednodušená čínština Japan 26

28 Vstup CVBS (I) Strana 1: Rychlá volba Stisknutím tohoto funkčního tlačítka se barva orámování změní na červenou. Stisknutím tlačítka Nabídka se na první stránce zobrazí všechny nejčastěji používané rychlé volby. Stisknutím tlačítka DALŠÍ přesunete na další stranu hlavní nabídky. Automatické nastavení Výběr vstupu Hlasitost - Hlasitost + Ztlumit Světelnost Panel s informacemi Automatické nastavení Nastavení Automatické nastavení nefunguje u vstupního signálu CVBS. Výběr vstupu Slouží k přepínání mezi režimem CVBS,S-Video, D-SUB signálu a signálu DVI. 27

29 Hlasitost a Hlasitost + Slouží k nastavení hlasitosti reproduktoru. Snížit hlasitost Zvýšit hlasitost Ztlumit Slouží k zapnutí/vypnutí hlasitosti reproduktoru a sluchátek. Světelnost Slouží k přepínání mezi úrovněmi světelnosti Jasná, Normální a Tmavá. 28

30 (II) Strana 2: Hlavní nabídka V hlavní nabídce jsou funkce monitoru rozděleny do šesti skupin. Z každé skupiny lze přejít do příslušné podnabídky. Geometrie Video Zvuk Barva Nástroje Jazyk Geometrie umožňují měnit hodnoty nastavení. (1) Horizontální poloha (2) Vertikální poloha (3) Frekvence (4) Fáze Nastavení Frekvence nefunguje u vstupního signálu CVBS. Nastavení Fáze nefunguje u vstupního signálu CVBS. Video umožňují měnit hodnoty nastavení. 29

31 (1) Jas (2) Kontrast (3) Odstín / Sytost: Slouží k přepínání režimu Odstínu a sytost. (4) Ostrost: 30

32 Zvuk (1) 3D: Slouží k zapnutí a vypnutí. (2) Subwoofer: Slouží k zapnutí a vypnutí. (3) Basy: (4) Výšky: umožňují měnit hodnoty nastavení. 31

33 Barva (1) Automatické barvy Nastavení Automatické barvy nefunguje u vstupního signálu CVBS. (2) Vlastní barvy: Slouží k přepínání mezi řervenou, zelenou a modrou barvou. hodnoty nastavení. umožňují měnit (3) srgb Nastavení srgb nefunguje u vstupního signálu CVBS. (4) Teplota barev: Slouží k přepínání mezi teplotami 6500k a 9300k. 32

34 Nástroje (1) Časovač OSD: umožňují měnit hodnoty nastavení. (2) Vodorovná poloha OSD/ Svislá poloha OSD / Průsvitnost menu: Slouží k přepínání mezi režimy vodorovné polohy OSD, svislé polohy OSD a průsvitnosti menu. umožňují měnit hodnoty nastavení. 33

35 (3) Obnovení Slouží k obnovení hodnoty výrobce. (4) Režim Nastavení Režim nefunguje u vstupního signálu CVBS. Jazyk umožňují procházet mezi jazyky. Pro výběr jazyka OSD jsou k dispozici dvě verze: (1) Evropa a USA: angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, holandština, ruština, čeština, polština, rumunština. (2) Zbytek světa: angličtina, němčina, francouzština, španělština, tradiční čínština, zjednodušená čínština, japonština. Angličtina Němčina Francouzština Španělština Italština Holandština Ruština Čeština Polština Rumunština Tradiční čínština Zjednodušená čínština Japan 34

36 Vstup S-VIDEO (I) Strana 1: Rychlá volba Stisknutím tohoto funkčního tlačítka se barva orámování změní na červenou. Stisknutím tlačítka Nabídka se na první stránce zobrazí všechny nejčastěji používané rychlé volby. Stisknutím tlačítka DALŠÍ přesunete na další stranu hlavní nabídky. Automatické nastavení Výběr vstupu Hlasitost - Hlasitost + Ztlumit Světelnost Panel s informacemi Automatické nastavení Nastavení Automatické nastavení nefunguje u vstupního signálu S-Video. Výběr vstupu Slouží k přepínání mezi režimem S-Video, D-SUB, DVI a signálu CVBS. 35

37 Hlasitost a Hlasitost + Slouží k nastavení hlasitosti reproduktoru. Snížit hlasitost Zvýšit hlasitost Ztlumit Slouží k zapnutí/vypnutí hlasitosti reproduktoru a sluchátek. Světelnost Slouží k přepínání mezi úrovněmi světelnosti Jasná, Normální a Tmavá. 36

38 (II) Strana 2: Hlavní nabídka V hlavní nabídce jsou funkce monitoru rozděleny do šesti skupin. Z každé skupiny lze přejít do příslušné podnabídky. Geometrie Video Zvuk Barva Nástroje Jazyk Geometrie umožňují měnit hodnoty nastavení. (1) Horizontální poloha (2) Vertikální poloha (3) Frekvence (4) Fáze Nastavení Frekvence nefunguje u vstupního signálu S-Video. Nastavení Fáze nefunguje u vstupního signálu S-Video. Video umožňují měnit hodnoty nastavení. 37

39 (1) Jas (2) Kontrast (3) Odstín / Sytost: Slouží k přepínání režimu Odstínu a sytost. (4) Ostrost: 38

40 Zvuk (1) 3D: Slouží k zapnutí a vypnutí. (2) Subwoofer: Slouží k zapnutí a vypnutí. (3) Basy: (4) Výšky: umožňují měnit hodnoty nastavení. 39

41 Barva (1) Automatické barvy Nastavení Automatické barvy nefunguje u vstupního signálu S-Video. (2) Vlastní barvy: Slouží k přepínání mezi řervenou, zelenou a modrou barvou. umožňují měnit hodnoty nastavení. (3) srgb Nastavení srgb nefunguje u vstupního signálu S-Video. 40

42 (4) Teplota barev: Slouží k přepínání mezi teplotami 6500k a 9300k. Nástroje (1) Časovač OSD: umožňují měnit hodnoty nastavení. 41

43 (2) Vodorovná poloha OSD/ Svislá poloha OSD / Průsvitnost menu: Slouží k přepínání mezi režimy vodorovné polohy OSD, svislé polohy OSD a průsvitnosti menu. umožňují měnit hodnoty nastavení. (3) Obnovení Slouží k obnovení hodnoty výrobce. (4) Režim Nastavení Režim nefunguje u vstupního signálu S-Video. 42

44 Jazyk umožňují procházet mezi jazyky. Pro výběr jazyka OSD jsou k dispozici dvě verze: (1) Evropa a USA: angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, holandština, ruština, čeština, polština, rumunština. (2) Zbytek světa: angličtina, němčina, francouzština, španělština, tradiční čínština, zjednodušená čínština, japonština. Angličtina Němčina Francouzština Španělština Italština Holandština Ruština Čeština Polština Rumunština Tradiční čínština Zjednodušená čínština Japan 43

45 Varovná upozornění Varovná upozornění a odstraňování chyb Když se na monitoru zobrazí pokyn NENÍ VSTUPNÍ SIGNÁL Zkontrolujte tyto položky Jestiže není na vstupech zjištěn signál. Zkontrolujte, zda je zapnutý Váš počítač nebo video zařízení. Zkontrolujte, zda je správně připojený vstupní kabel. Zkontrolujte, zda některý kolík v konektoru není ohnutý nebo zlomený. NENÍ VIDEO SIGNÁL NA ANALOGOVÉM VSTUPU Na ANALOGOVÉM portu není zjištěn signál. Zkontrolujte, zda je Váš počítač zapnutý. Zkontrolujte, zda je 15-kolíkový D-Sub kabel správně připojen do ANALOGOVÉHO vstupu. Zkontrolujte, zda je 15-kolíkový D-Sub kabel správně připojen k Vašemu počítači. Zkontrolujte, zda některý kolík v D-Sub konektoru není ohnutý nebo zlomený. NENÍ VIDEO SIGNÁL NA DIGITÁLNÍM Na DIGITÁLNÍM portu není zjištěn signál. VSTUPU Zkontrolujte, zda je Váš počítač zapnutý. Zkontrolujte, zde je kabel DVI správně připojen do DIGITÁLNÍHO portu na zadní straně displeje. Zkontrolujte, zda je kabel DVI správně připojen k Vašemu počítači. Zkontrolujte, zda některý kolík v konektoru DVI není ohnutý nebo zlomený. 44

46 Odstraňování chyb Příznak Není obraz LED indikátor napětí nesvítí Není obraz LED indikátor napětí svítí žlutě Zkontrolujte tyto položky Zkontrolujte, zda je monitor zapnutý. Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér správně připojen k monitoru. Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně připojen k napájecímu adaptéru. Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně připojen do zásuvky elektrického proudu. Pomocí jiného spotřebiče zkontrolujte, zda je v zásuvce elektrický proud. Ujistěte se, že počítač není v pohotovostním režimu. (Počítač oživíte, když pohnete myší nebo stisknete klávesu na klávesnici.) Zkontrolujte, zda je Váš počítač nebo video zařízení zapnuté. Zkontrolujte, zda je video kabel správně připojen. Text není zobrazen kvalitně Zkontrolujte, zda je nastaveno rozlišení 1280 x Stiskněte tlačítko rychlé volby automatického nastavení. (Podrobnosti viz část Nastavení displeje LCD v této příručce.) automatické nastavení optimálních hodnot. Proveďte jemné doladění nastavením hodnot pro Clock a Phase v nabídce OSD. (Podrobné informace najdete v kapitole Uživatelské nastavení monitoru tohoto návodu.) Obraz není uprostřed monitoru Stiskněte tlačítko rychlé volby automatického Některé řádky nejsou zobrazeny nastavení. (Podrobnosti viz část Nastavení displeje LCD v této příručce.) Proveďte jemné doladění horizontální a vertikální polohy (H. Position a V. Position). (Podrobné informace najdete v kapitole Uživatelské nastavení monitoru tohoto návodu.) Červené, zelené, modré nebo černé TFT panel LCD monitoru tvoří miliony tečky v obraze. miniaturních tranzistorů. Každý tranzistor, který je poruchový, se projeví jako barevná tečka. Během výrobního procesu akceptujeme jen velmi malý počet poškozených tranzistorů. Světově uznávaná tolerance jsou tři tečky v obraze. 45

47 Technické údaje Technické údaje P-19 Elektro-technické parametry Rozměr obrazu Rozlišení Horizontální synchonizace Vertikální synchronizace Maximální šířka pásma Připojení Spotřeba 19,0 (48,2cm) úhlopříčně 1280 x 1024 pixelů 31.5kHz 80kHz 50Hz 75Hz 140MHz Napájení: 3-kolíková síťová zásuvka < 70W (zapnuto), < 2W (Spát), < 1W (vypnuto) Fyzické parametry Hmotnost Netto: 7,7Kg (17 lb) Úhel naklánění 10º - 30º P-17 Elektro-technické parametry Rozměr obrazu Rozlišení Horizontální synchonizace Vertikální synchronizace Maximální šířka pásma Připojení Spotřeba 17,0 (43.1cm) úhlopříčně 1280 x 1024 pixelů 31.5kHz 80kHz 50Hz 75Hz 140MHz Napájení: 3-kolíková síťová zásuvka < 70W (zapnuto), < 2W (Spát), < 1W (vypnuto) Fyzické parametry Hmotnost Netto: 6,8Kg (15 lb) Úhel naklánění 10º - 30º *Uvedené údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění. 46

48 Předpisy a nařízení Osvědčení FCC Toto zařízení splňuje požadavky FCC (regulační orgán pro komunikace USA), část 15. Práce se zařízením je podřízena dvěma podmínkám: (1) tento přístroj nesmí být zdrojem škodlivého rušení, a (2) tento přístroj musí být schopen přijímat jakékoliv rušení včetně toho, které může způsobit nežádoucí činnost. POZNÁMKA: Toto zařízení bylo otestováno a splňuje požadavky na digitální zařízení třídy B ve shodě s nařízením FCC, část 15. Tyto podmínky jsou stanoveny tak, aby poskytovaly rozumnou ochranu před škodlivým rušením v obytné zástavbě. Tento přístroj používá a je zdrojem radiového signálu, a pokud není instalován a používán v souladu s pokyny, může být zdrojem rušení radiové komunikace. Výrobce nezaručuje, že se při určité instalaci rušení neobjeví. Pokud tento přístroj ruší televizní nebo radiový příjem, což lze určit jednoduchým zapnutím a vypnutím přístroje, doporučujeme uživateli rušení odstranit jedním z následujících způsobů: Změnit nasměrování nebo přemístit anténu pro příjem signálu. Zvýšit odstup mezi přijímačem a zařízením. Zapojit přístroj do síťové zásuvky jiného napájecího okruhu, do kterého není zapojen přijímač. Další rady Vám poskytne prodejce nebo zkušený technik odborného servisu. VAROVÁNÍ: Jakékoliv neoprávněné zasahování do tohoto zařízení může vést k odvolání práva na používání tohoto přístroje a k propadnutí záruky. 47

49 WEEE Informace pro uživatele v zemích Evropské unie Tento symbol na výrobku nebo na balení znamená, že výrobek musí být likvidován jiným způsobem než běžný domácí odpad. Nezapomeňte, že byste v rámci šetření přírodních zdrojů měli likvidovat elektronické výrobky prostřednictvím recyklačních center. Každá země Evropské unie by měla mít sběrny pro recyklaci elektrických a elektronických výrobků. Informace o recyklačních centrech v místech Vašeho bydliště Vám podá příslušný odbor zabývající se organizací sběru odpadu nebo prodejce, u kterého jste produkt koupili. 48

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8 Uživatelské nastavení monitoru...10

Více

Řada Security. Uživatelská příručka. Monitor LCD

Řada Security. Uživatelská příručka. Monitor LCD Řada Security Uživatelská příručka Monitor LCD Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace... 2 Připojení do sítě... 2 Naklánění... 3 Údržba... 3 Přeprava... 3 Začínáme...4 Obsah balení... 4 Součásti a ovládání...

Více

Řada X. Uživatelská příručka. Monitor LCD

Řada X. Uživatelská příručka. Monitor LCD Řada X Uživatelská příručka Monitor LCD Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8

Více

Obsah. Předpisy a nařízení...21 Osvědčení FCC...21 WEEE...22

Obsah. Předpisy a nařízení...21 Osvědčení FCC...21 WEEE...22 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8 Konfigurace softwaru...9 Uživatelské

Více

Chcete-li se registrovat online, přejděte na

Chcete-li se registrovat online, přejděte na Obsah Důležitá upozornění...2 Poznámky...2 Instalace...2 Varování pro připojení napájení...2 Údržba...2 Přeprava...3 Nastavení pozorovacího úhlu...3 Montáž na stěnu...4 Začínáme...5 Vybalení LCD displeje...5

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD TFT M2002 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 Základní charakteristika 1 1. Vybalení 1 2. Montáž 2 3. Nastavení monitoru 2 4. Specifikace LCD monitoru 6 5. Řešení problémů 7 6. Dodatek 8 Bezpečnostní pokyny:

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

Bezpečnostní opatření

Bezpečnostní opatření Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8 Konfigurace softwaru...9 Uživatelské

Více

T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2200HD/T2200HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru...

Více

T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T52WA 15 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce

Více

Bezpečnostní opatření Instalace... 2 Připojení do sítě... 2 Naklánění... 3 Údržba... 3 Přeprava Začínáme... 4

Bezpečnostní opatření Instalace... 2 Připojení do sítě... 2 Naklánění... 3 Údržba... 3 Přeprava Začínáme... 4 Obsah Bezpečnostní opatření... 2 Instalace... 2 Připojení do sítě... 2 Naklánění... 3 Údržba... 3 Přeprava... 3 Začínáme... 4 Obsah balení... 4 Součásti a ovládání... 5 Nastavení... 8 Uživatelské nastavení

Více

Obsah. Předpisy a nařízení...20 Osvědčení FCC...20 Informace o recyklaci vybavení IT...21 WEEE...21 Hg...21

Obsah. Předpisy a nařízení...20 Osvědčení FCC...20 Informace o recyklaci vybavení IT...21 WEEE...21 Hg...21 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Pokyny pro používání nabídky OSD...7 Nastavení...8 Konfigurace

Více

Neumisťujte monitor v blízkosti zdroje tepla, jako jsou radiátory nebo výstupní ventilátory, nebo na přímém slunečním světle.

Neumisťujte monitor v blízkosti zdroje tepla, jako jsou radiátory nebo výstupní ventilátory, nebo na přímém slunečním světle. Obsah Důležitá upozornění...2 Poznámky...2 Instalace...2 Varování pro připojení napájení...2 Údržba...2 Přeprava...3 Nastavení pozorovacího úhlu...3 Montáž na stěnu...4 Začínáme...5 Vybalení LCD displeje...5

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD SYMBOLY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte.

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD SYMBOLY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD MONITOR EC2204 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 1. Základní charakteristika 3 2. Vybalení 3 2. Montáž 3 3. Nastavení monitoru 4 4. Specifikace LCD monitoru 12 5. Řešení problémů 13 6. Dodatek 4 Bezpečnostní

Více

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Obsah Obsah 2 Bezpečnostní instrukce 3 Pohled na monitor 4

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte.

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi obsaženými ve VAROVÁNÍ nebudete řídit,

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

BH280/BH380 Panelový displej Uživatelská příručka

BH280/BH380 Panelový displej Uživatelská příručka BH280/BH380 Panelový displej Uživatelská příručka Vyloučení odpovědnosti Společnost BenQ Corporation neposkytuje žádná ujištění nebo záruky výslovně uvedené nebo předpokládané s ohledem na obsah tohoto

Více

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD Uživatelská příručka 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 5 Tabulka výchozího nastavení 6 Specifikace 7 Detail konektoru kabelu

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

[Umístění výstražného upozornění]

[Umístění výstražného upozornění] Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Informace o příručce Instalační příručka a Uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Uživatelská příručka (Soubor

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL506

Uživatelská příručka. Monitor AL506 Uživatelská příručka Monitor AL506 Obsah VÝROBEK................................................................................1 Přehled o výrobku...........................................................1

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka TL-SF1016/TL-SF1024/TL-SF1048 Stojanový fast ethernet přepínač 10/100M Rev: 1.0.0 7106500586 AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ ZNÁMKY Technické parametry se mohou bez upozornění měnit. je

Více

Osvědčení FCC...v WEEE...vi Hg...vi

Osvědčení FCC...v WEEE...vi Hg...vi ii OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Osvědčení FCC...v WEEE...vi Hg...vi BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Upozornění... vii Upozornění pro umisťování... vii Upozornění pro používání... viii Čištění a údržba...ix Poznámky

Více

LCD Monitor Series 17.0 TFT Active Matrix LCD Panel Všechny informace v této příručce mohou být měněny bez předchozího upozornění.

LCD Monitor Series 17.0 TFT Active Matrix LCD Panel Všechny informace v této příručce mohou být měněny bez předchozího upozornění. LCD Monitor Series 17.0 TFT Active Matrix LCD Panel Všechny informace v této příručce mohou být měněny bez předchozího upozornění. 1 O b s a h Seznam kapitol 2 Bezpečnostní instrukce 3 Pohled na monitor

Více

Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T

Multi-dotykový 10,1 LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Drazí zákazníci Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali náš TFT LCD monitor. Tento výrobek obsahuje integrované obvody, má nízkou spotřebu

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix. MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700 Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.cz TFT LCD Barevný Monitor ELC-700 (7 TFT LCD MONITOR) slouží jako systém

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena.

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena. Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Příklad stojanu s nastavitelnou výškou O instalační příručce a uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Quick Reference

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Monitor AL1732m. Uživatelská příručka

Monitor AL1732m. Uživatelská příručka Monitor AL1732m Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení...3 Pokyny pro instalaci...3 Složení monitoru... 3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BAX VDP51

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BAX VDP51 UŽIVATELSKÝ MANUÁL BAX VDP51 OR-VDP-51 POPIS: Videotelefon určený pro jednu bytovou jednotku. Vhodný k montáži na rodinné domy, školy, školky, firmy, nemocnice,..aj. Funkce: - Funkce náhledu umožňuje kdykoliv

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Návod k použití PPD - 3000

Návod k použití PPD - 3000 Návod k použití PPD - 3000 Všeobecné informace Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o dotykovém displeji PPD-3000 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

Uživatelská příručka. Monitor AC701 CRT

Uživatelská příručka. Monitor AC701 CRT Uživatelská příručka Monitor AC701 CRT Obsah Důležité bezpečnostní pokyny..................... 2 Připevnění podstavce............................ 4 Odejmutí podstavce............................. 4 Úvod.........................................

Více

SCC124. Autorádio s přehrávačem medií USB/MMC/SD napájení 24V. Uživatelská příručka

SCC124. Autorádio s přehrávačem medií USB/MMC/SD napájení 24V. Uživatelská příručka SCC124 Autorádio s přehrávačem medií USB/MMC/SD napájení 24V Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na

Více

Monitor AL2032wm. Uživatelská příručka

Monitor AL2032wm. Uživatelská příručka Monitor AL2032wm Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení...3 Pokyny pro instalaci...3 Složení monitoru... 3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG Obsah Bezpečnostní opatření 3 Popis produktu 4 Obsah balení 4 Vlastnosti 5 Čištění 5 Popis 5 Přední pohled 5 Nastavení funkcí 6 Zapojení 6 Nastavení

Více

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění Instalační příručka Monitor LCD se správou barev Důležité upozornění Pozorně si přečtěte BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ, tuto instalační příručku a uživatelskou příručku uloženou na disku CDROM a seznamte se

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

DataLab LCD. Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD. Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající se

Více

KAMERA STALKER. Uživatelský manuál

KAMERA STALKER. Uživatelský manuál KAMERA STALKER Uživatelský manuál Popis tlačítek a kamery 1. Tlačítko RESET 5. Tlačítko MENU 9. Tlačítko LOCK 13. Mikrofon 2. Tlačítko UP 6. Tlačítko DOWN 10. USB 14. Infrared LED 3. Tlačítko MODE 7. Tlačítko

Více

[Umístění výstražného upozornění]

[Umístění výstražného upozornění] Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] (SX46W) (SX76W) Informace o příručce Instalační příručka a Uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Uživatelská

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Návod k obsluze. V086C - Video chůvička dětská s nočním viděním

Návod k obsluze. V086C - Video chůvička dětská s nočním viděním V086C - Video chůvička dětská s nočním viděním Návod k obsluze Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

10030449 10030450 10030451 10030452 www.auna-multimedia.com Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si pozorně manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám

Více

Monitor Acer LCD stručná příručka. Čeština. Důležité bezpečnostní pokyny. Připojení monitoru k počítači USB

Monitor Acer LCD stručná příručka. Čeština. Důležité bezpečnostní pokyny. Připojení monitoru k počítači USB Monitor Acer LCD stručná příručka Důležité bezpečnostní pokyny Pečlivě čtěte následující pokyny. 1. Čištění obrazovky monitoru LCD: Vypněte monitor LCD a odpojte napájecí kabel. Naneste čistící roztok

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Uživatelský manuál Kamera do auta

Uživatelský manuál Kamera do auta Uživatelský manuál Kamera do auta Upozornění Výrobek nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo zdrojům tepla. Může být poškozen kryt nebo vnitřní součástky. Před vložením nebo vyjmutím paměťové karty

Více

O varováních. Dell Vostro 420/220/220s Informace o nastavení a funkcích. Vostro pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Vostro 420/220/220s Informace o nastavení a funkcích. Vostro pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VÝSTRAHA upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Vostro 420/220/220s Informace o nastavení a funkcích Vostro 420 - pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 10

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Dell OptiPlex 780 Ultra Small Form Factor Informace o instalaci a funkcích technické údaje

Dell OptiPlex 780 Ultra Small Form Factor Informace o instalaci a funkcích technické údaje O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell OptiPlex 780 Ultra Small Form Factor Informace o instalaci a funkcích technické údaje Čelní pohled

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

Gramofón.

Gramofón. Gramofón 1008990 www.auna-multimedia.com Obsah Technické údaje 2 Obsah dodávky 2 Bezpečnostní pokyny 3 Přehled zařízení 4 Před použitím 5 Likvidace 6 Technické údaje Číslo produktu 10008990 Napájaení 230

Více

Věžový ventilátor

Věžový ventilátor 10031517 10031518 Věžový ventilátor Vážený zákazníku, Gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za škody

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

[Umístění výstražného upozornění]

[Umístění výstražného upozornění] Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Informace o příručce Instalační příručka a Uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Uživatelská příručka (Soubor

Více

Výrobce: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, Berlín, Německo. Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými normami:

Výrobce: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, Berlín, Německo. Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými normami: Vážený zákazníku, Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Jakékoliv selhání způsobené ignorováním

Více

Prestigio P199 Návod k použití

Prestigio P199 Návod k použití Prestigio P199 Návod k použití PRESTIGIO P199 1 Bezpečnostní instrukce 1. Prosíme, přečtěte si pečlivě tyto bezpečnostní instrukce. 2. Uschovejte si tento návod k použití pro možnost pozdějšího nahlédnutí

Více

PŘEHLED PRODUKTU VNITŘNÍ MONITOR VENKOVNÍ JEDNOTKA

PŘEHLED PRODUKTU VNITŘNÍ MONITOR VENKOVNÍ JEDNOTKA DIC- SERIE ! VÝSTRAHA PŘEHLED PRODUKTU. Před instalací a prvním použitím si, prosím, přečtěte tyto pokyny.. Neodpojujte kabel napájení, abyste ho prodloužili; zařízení (transformátor) nebude pracovat s

Více

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu.

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu. 1. Obsah balení 1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV 2. Popis výrobku 1 Slot pro kartu SD/MMC 10 UP (nahoru) 2 Mikrofon 11 REC/Snap

Více

KAPESNÍ KAMEROVÁ LUPA Vis-E-H6

KAPESNÍ KAMEROVÁ LUPA Vis-E-H6 KAPESNÍ KAMEROVÁ LUPA Vis-E-H6 OBSAH uživatelské příručky: Bezpečnostní pokyny a Upozornění Obsah balení Stojánek a rukojeť Ovládací prvky Použití ecare 4.3 " 1. Zapnutí, vypnutí 2. Zvětšení, zmenšení

Více

Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE

Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE 1 budík STAR Vibrační Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE 2 Do budíku můžete vložit lithiovou baterie CR2032 (není součástí dodávky), která zajišťuje zálohu nastavení budíku při výpadku síťového

Více

Domovní videotelefon TK-703C & TK-816C Příručka pro instalaci a provoz

Domovní videotelefon TK-703C & TK-816C Příručka pro instalaci a provoz Domovní videotelefon TK-703C & TK-816C Před uvedením zařízení do provozu si nejprve přečtěte tuto příručku. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní upozornění... 3 Popis částí a ovládacích prvků... 4 Vnitřní stanice

Více

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích Dell Latitude E4310 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Čelní pohled 1 snímač okolního světla 19 18 20 17 23

Více

Návod k použití Poslední revize: 4.3.2013

Návod k použití Poslední revize: 4.3.2013 Návod k použití Poslední revize: 4.3.2013 Obsah VLASTNOSTI PŘÍSTROJE... 3 SPECIFIKACE VENKOVNÍ KAMERY... 3 SPECIFIKACE VNITŘNÍHO MONITORU... 4 INSTALACE VNITŘNÍHO MONITORU... 5 INSTALACE VENKOVNÍ KAMERY...

Více

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace Čeština Obrázky a obsah v této příručce se mohou od konkrétního produktu lišit. Chcete-li získat další informace, můžete otevřít celou uživatelskou příručku. Navštivte web www.samsung.com a vyhledejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 Video monitorovací systém Sailor SA 6123 představuje kompletní hlídací zařízení včetně televizoru. Pro individuální použití máte

Více

LCD Monitory 15 BL15CSC, 17 BL17CSC. Návod na obsluhu monitoru

LCD Monitory 15 BL15CSC, 17 BL17CSC. Návod na obsluhu monitoru LCD Monitory 15 BL15CSC, 17 BL17CSC Návod na obsluhu monitoru 1. Bezpečnostní opatření 1. Před čištěním monitor vždy vypněte, používejte jemnou tkaninu a nepoužívejte žádné roztoky a spreje. 2. Nezakrývejte

Více

VS228T-P. LCD monitor. Uživatelská příručka

VS228T-P. LCD monitor. Uživatelská příručka VS228T-P LCD monitor Uživatelská příručka Obsah Upozornění... iii Bezpečnostní informace... iv Péče a údržba... v 1.1 Vítejte!... 1-1 1.2 Obsah balení... 1-1 1.3 Montáž základny monitoru... 1-2 1.4 Připojení

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Uživatelská příručka. 15 CRT monitor TATUNG Vibrant

Uživatelská příručka. 15 CRT monitor TATUNG Vibrant Uživatelská příručka 15 CRT monitor TATUNG Vibrant Než začnete s monitorem pracovat, přečtěte si důkladně tuto příručku a ponechejte si ji pro budoucí referenci. Obsah Seznam součástí balíku 2 Bezpečnostní

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Čeština Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně.

Více

BeoLab Příručka

BeoLab Příručka BeoLab 8002 Příručka Každodenní používání 3 Jakmile dokončíte nastavení reproduktorů způsobem popsaným na následujících stranách, připojte celý systém k síťovému napájení. Světelná kontrolka se rozsvítí

Více

Instalační návod. Souprava digitálního tlakoměru BHGP26A1

Instalační návod. Souprava digitálního tlakoměru BHGP26A1 Instalační návod Souprava digitálního tlakoměru BHGP6A BHGP6A Souprava digitálního tlakoměru Instalační návod Obsah Strana Instalace Příslušenství... Instalace... Pracovní postup... Provozní kontrola...

Více

Uživatelská příručka MD DV Nejmenší digitální videokamera ve vysokém rozlišení obrazu.

Uživatelská příručka MD DV Nejmenší digitální videokamera ve vysokém rozlišení obrazu. Uživatelská příručka MD DV Nejmenší digitální videokamera ve vysokém rozlišení obrazu. Pomocí uživatelské příručky se seznámíte s instalací,provozem,možnostmi a funkcemi nejmenší digitální videokamery,

Více

Venkovní plochá anténa Ref. č. 008195 NÁVOD K POUŽITÍ A UŽIVATELSKÉ RADY

Venkovní plochá anténa Ref. č. 008195 NÁVOD K POUŽITÍ A UŽIVATELSKÉ RADY Venkovní plochá anténa Ref. č. 008195 NÁVOD K POUŽITÍ A UŽIVATELSKÉ RADY Venkovní anténa UHF / VHF / FM Třebaže s instalací vaší VENKOVNÍ PLOCHÉ ANTÉNY OPTEX pospícháte, doporučujeme vám, abyste si tento

Více

Obsah balení. Popis videotelefonu a kamerové jednotky. Videotelefon

Obsah balení. Popis videotelefonu a kamerové jednotky. Videotelefon Bezpečností upozornění před instalací zařízení Nepřipojujte zařízení do sítě 230V současně s jinými zařízeními V zapnutém stavu nepřipojujte další zařízení Pro čištění nepoužívejte vodu, olejové produkty

Více

Návod na rychlý start

Návod na rychlý start Zaregistrujte váš výrobek a získejte podporu na www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Návod na rychlý start 1 Připojení 2 Instalace 3 Používání Obsah balení Základna NEBO Sluchátko Kryt baterie

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Systém domácího videovrátného. Obsah dodávky

Systém domácího videovrátného. Obsah dodávky Systém domácího videovrátného Umožňuje audiovizuální spojení s elektrickým vrátným, otevírání dveří a hlasovou komunikaci mezi jednotlivými monitory -interkom. Základním přínosem tohoto systému je zvýšení

Více