MODLITEBNÍ SKUPINA ZAKLÁDÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODLITEBNÍ SKUPINA ZAKLÁDÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE"

Transkript

1 MODLITEBNÍ SKUPINA ZAKLÁDÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE Modlitební skupiny "Ježíš lidstvu" musí být zakládány všude. POSELSTVÍ JEŽÍŠE MÌLI BY VŠICHNI VÌDÌT, ŽE SI PØEJI VYTVOØIT ARMÁDU MODLITEBNÍCH SKUPIN VŠUDE PO CELÉM SVÌTÌ TRPÌLIVOST, KAŽDODENNÍ TICHÁ MODLITBA, ZAKLÁDÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN, KAŽDODENNÍ MODLITBA RÙŽENCE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ, SPOLU S PÙSTEM A SVATÝM RÙŽENCEM K MÉ MILOVANÉ MATCE, JE JAKO NEJDOKONALEJŠÍ ZPÙSOB ZÁCHRANY DUŠÍ.

2 BITVA PRO ZÁCHRANU DUŠÍ JAK VÉST MODLITEBNÍ KAMPAÒ ZAKLÁDÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE (KAMPANÌ) Modlitební skupiny "Ježíš lidstvu" musí být zakládány všude. Marie dostane ode Mne pokyny, jak [tyto skupiny] mají být øízeny a jakou formu si jim pøeji dát. Požehnám každé modlitební skupinì, když pøistoupí na mé vedení. Potøebuji do nich zahrnout èleny duchovenstva a mìly by být používány modlitební knihy. Pøipravte se na tuto celosvìtovou misi, nepodobné žádné jiné. Je to poslední mise k záchranì duší a každá etapa na této cestì je øízena Mnou, Ježíšem Kristem. Proto vás prosím, abyste vložili veškerou svou dùvìru ve Mne. Radujte se, nebo jste požehnaní, že v tom nejdùležitìjším èase v dìjinách svìta je vám svìøena tato úloha. Za to ode Mne obdržíte mnohé dary, protože potøebuji vaši pomoc k záchranì duší 25. leden 2013 chci dát pokyny mým skupinám modlitební kampanì, aby byly ostražité, když jsou zakládány ve svých národech. [Jejich èlenové] musí mít na blízku svìcenou vodu, nosit mùj køíž a modlit se zvláštní modlitbu modlitební kampanì za požehnání a ochranu své modlitební skupiny. Modlitba modlitební kampanì (96) za požehnání a ochranu naší modlitební skupiny: Ó, mùj nejdražší Ježíši, prosím, požehnej nám a ochraòuj nás, tvoji skupinu modlitební kampanì, abychom (se stali imunní ke zlým útokùm), byli chránìni pøed zlými útoky ïábla a všech zlých duchù, kteøí nás mohou muèit pøi této svaté misi za záchranu duší. A zùstaneme vìrní a silní a vytrváme chválit tvé svaté jméno pøed svìtem a nikdy se nevzdáme našeho úsilí šíøit Pravdu tvého svatého Slova. Amen. Prosím, modlete se tuto modlitbu pøed a po každém modlitebním setkání. Musím vám dát také pouèení, moji milovaní stoupenci, abych zajistil, že modlitba bude tvoøit základ každého modlitebního setkání. Nepøeji si, abyste rozjímali o tom, co je negativní, nebo vytváøeli strach mezi vámi, protože vše, co pøináším, je láska a pokoj. Má poselství jsou plná nadìje a Já mocí mých skupin modlitební kampanì zmírním mnoho pøedpovìdìného utrpení. Úèelem této mise je zachraòovat duše. Nic jiného to nebylo nikdy. Má poselství jsou vám dávána, aby vás osvítila, varovala vás pøed nebezpeèím dotýkající se vaší víry a pøipravila vás pro mùj Nový ráj. Jdìte nyní v pokoji. Pokryji každou skupinu modlitební kampanì hojností mých milostí, vèetnì daru rozlišení. Váš Ježíš Díky síle mých modlitebních skupin modlitebního boje, budu zmíròovat velkou èást pøedem prorokovaných utrpení. 23. øíjna 2012 na pùvodní anglické stránce ( www. Thewarningsecondcoming atd. ) se objevil následující návod pro modlitební skupiny modlitebního boje, který byl sestaven pomocí nìkolika knìží Poselství Ježíše ze dne 23. øíjna 2011 v 19:15. PØEJI SI VYTVOØIT ARMÁDU MODLITEBNÍCH SKUPIN musí vejít ve známost, že si pøeji vytvoøit armádu modlitebních skupin všude po celém svìtì. Poskytnu vám, své armádì, modlitby, které budete potøebovat k záchranì duší. Tyto modlitební skupiny se budou rozšiøovat a v jejich øadách vyroste skuteèná armáda mých oddaných následovníkù, aby pøinesla pravdu mého Božího zaslíbení spásy všem. Tyto skupiny vytvoøí armádu, jak požadoval mùj milovaný Otec, která se vypoøádá s temnotou zla zpùsobenou Satanem a jeho vìrnými a následovníky. 10. srpna 2011 Trpìlivost, každodenní tichá modlitba, zakládání modlitebních skupin, každodenní modlitba rùžence Božího Milosrdenství, pùst, modlitba svatého rùžence k mé milované Matce, to vše dohromady je nejlepší zpùsob pro záchranu duší. ***** Musí se sejít alespoò dvì osoby. Lze doufat, že èasem se pøipojí mnoho lidí k tomuto poslání, které má za cíl zachránit poèetné duše. Mùže se to konat doma èi tam, kde je povoleno se shromažïovat. Bude-li to možné, takové setkání by se mìlo dít v kostele. Je žádoucí, aby se setkávali co nejèastìji. I kdybyste to zaèali tak, že se sejdete jednou èi dvakrát týdnì a kdybyste se dokázali sejít každý den, což by byl cíl, pøicházeli by další a další lidé a tak by vám to pomohlo lépe rozjet. Jestli je skupina dostateènì veliká, mùžete mít dobrovolného vedoucího a organizátora, anebo se mùže o tyto úkoly podìlit i víc lidí. Nebo jednoduše støídavì konejte a podìlte se o zodpovìdnost. Samozøejmì, mùžete se scházet pokaždé v jiném domì. Musíte zaèít s doporuèenou modlitbou.

3 Alespoò jeden vìnec nejsvìtìjšího rùžence Panny Marie se pomodlete pomalu, od srdce, dávaje si pozor na to, co se modlíte, abyste vìdìli co se modlíte, ke komu se modlíte to se doporuèuje jak u rùžence, tak u modliteb modlitebního boje a taktéž u rùžence Božího Milosrdenství. Nezapomínejte, že Panna Marie slíbila ochranu kolem tìch, kteøí se pomodlí dennì tøi vìnce jejího Nejsvìtìjšího Rùžence. Panna Marie žádá každého o modlitbu jejího Rùžence, nezávisle na tom, kdo jakou víru vyznává. Musí se èíst poslední poselství, která byla dána od doby posledního setkání vaší skupiny. Je tøeba je èíst pomalu a s úctou. Nesmí je nikdo vysvìtlovat, protože Ježíš øekl, že ani Maria Divine Mercy, prorokynì, sestra Marie zvaná dle Božího Milosrdenství, není na to vzdìlaná, aby je komentovala. Jediné nesprávné vysvìtlení mùže odradit duše, a cílem tohoto poslání je zastihnout každou duši, a mají jakoukoliv víru, èi jsou bez víry. Nikdo se nevyluèuje. Bylo by užiteèné, kdybyste dali kopie poselství tìm, kteøí nemají možnost se dostat k poèítaèi. Doporuèuje se, abyste se modlili všechny modlitby a litanie. Je tøeba poskytnout dostatek èasu tam, kde se žádá pøikládání osobních úmyslù. Je nejlepší, když každý si pro sebe tiše øekne svùj úmysl. Nebo také tak, že všichni si skloní hlavu a po dokonèení ji napøímí a tak lze pokraèovat v modlitbì, aniž by byl nìkdo pøerušen pøi osobní prosbì, úmyslu. Nezapomínejte, že nìkteøí mohou mít velkou rodinu a tìm to trvá déle to vyjádøení svých úmyslù, což je dùležité, aby je tam uvedli všechny. Pøi svých vlastních rùzných úmyslech byste mìli pamatovat na litanii è. 2, kde se doporuèuje, abyste zahrnuli do svých úmyslù i duše, které se nacházejí v úplné tmì, a duše, které zemøou v ten den. Jestli se skupina rozroste, vedoucí mùže být v èele, aby vidìl do tváøí všech, a tak on by poznal kdy všichni konèili se svými úmysly a kdy se mùže pokraèovat v modlitbì. Po tomto mùže následovat modlitba rùžence Božího Milosrdenství se zvláštní modlitbou, kterou nám k tomu pøipojil náš Pán. Je uvedena níže. Tento rùženec se mùže i zpívat. Má-li skupina dostatek èasu, mohla by pokraèovat ve spoleèné modlitbì dalších rùžencových vìncù. Ne všichni mohou zùstat, ale ti, kteøí zùstávají, doporuèuje se jim modlit se zbývající vìnce. Nezapomínejte, že modlitba má obrovskou sílu, jestliže se modlí v modlitební skupinì modlitebního boje. Když se domlouváte na poselství, je potøeba se vyhranit na pøesné a jednoznaèné citace. Ve spojitosti s poselstvími se mimoøádnì doporuèuje, aby se každý modlil za rozlišování, kvùli nebezpeèí špatného pochopení tìchto poselství. Jestli máte problém s pochopením nìkterého poselství je potøeba se modlit tak, aby se modlitba o rozlišení vztahovala konkrétnì k tomuto místu. Jestli máte velkou skupinu, rùženec se modlete støídavì, jeden po druhém. Je velice dùležité nespìchat. Tyto modlitební skupiny budou odvádìt skvìlou práci, protože oni jsou souèástí armády Boha v tomto boji za záchranu duší. Modlitba je zbraò. Prosím vryjte si to do pamìti, èím úèinnìjší je modlitba, tím úèinnìjší je zbraò. Sice náš Pán nás prosil, abychom se modlili v hodin rùženec Božího Milosrdenství, On zároveò prosil, abychom se ho modlili víckrát dennì. Rùženec Božího Milosrdenství V roce 1933 dal Bùh sestøe Faustýnì pøekvapující vidìní o svém Milosrdenství. Sestra nám øíká: Na konci litanie jsem uvidìl veliké svìtlo, a v nìm Boha Otce. Mezi tímto svìtlem a Zemí jsem vidìl Ježíše pøibitého na køíži tak, že jestli se chtìl podívat na Zem, musel koukat skrze rány Ježíše. Pochopila jsem, že Bùh žehná Zemi kvùli svému Synovi. O jiném vidìní 13. záøí 1935 píše toto: Veèer ve své klášterní cele jsem zahlédl andìla, vykonavatele Božího hnìvu. Pod nohama mìl mrak, z kterého tøískaly blesky, a hromobití....jak jsem se tak modlila, vidìl jsem nemohoucnost andìla, který nemohl vykonat spravedlivý soud zasloužený za høíchy. Následující den zvláštní vnitøní hlas uèil Faustýnu, aby se modlila tuto modlitbu na tradièním rùženci: Zaèínej tím, že se pokøižuješ: Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen. Modli se nejdøíve Otèenáš, pak Zdrávas a pak Vìøím v Boha (vyznání víry). Po tomto na velkých zrnkách opakuj následovné: Vìèný Otèe! Obìtuji Ti Tìlo a Krev, Duši i Božství Tvého nejmilejšího Syna, a našeho Pána, Ježíše Krista za høíchy naše i celého svìta. Pak na malá zrnka: Pro jeho bolestné utrpení buï milosrdný k nám i k celému svìtu! (Tuto modlitbu opakujte u všech pìti desátek.) Na konci tøikrát opakuj tato slova: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný! Smiluj se nad námi a nad celým svìtem! Nakonec se pokøižuje: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Potom øíkej toto: Naplò mì nyní, ó, mùj Pane, darem Ducha Svatého, abych mohl pøinášet tvé Nejsvìtìjší Slovo høíšníkùm, jimž musím pomoci, abych je zachránil ve tvém Svatém Jménu. Pomoz mi, abych je pokryl, pomocí mých modliteb, tvou vzácnou krví, aby se mohly pøiblížit k tvému Svatému Srdci. Dej mi dar Ducha Svatého, aby tyto nebohé duše mohly užívat tvého Nového Ráje. (Duch Svatý se již rozlil na celý svìt. 10.kvìtna 2011) Ježíš pronesl následující prosbu k nám, skrze Marii Božího Milosrdenství. Dennì se modlete tuto modlitbu po modlitbì rùžence Božího Milosrdenství, a skrze vaší vìrnost vùèi mne budete mi pomáhat v záchranì mých dìtí. Ježíš øekl sestøe Faustýnì: Bez pøestání se modli tuto modlitbu, kterou jsem tì uèil. Kdokoliv, kdo se ji bude modlit, v hodinì své smrti zakusí mé velké milosrdenství. Knìží ji budou dávat nemocným jako poslední záchranný pás. Kdyby se ji pomodlil nìkdo jen jedinkrát, a je to sebe-zarytìjší høíšník, získá milost mého nekoneèného milosrdenství. Chci, aby celý svìt poznal mé milosrdenství. Zahrnu nepochopitelnými milostmi duše, které mají dùvìru v mé milosrdenství. Jestli se bude modlit modlitba Božího Milosrdenství vedle umírajícího, mezi nimi a mezi mým Otcem nebudu stát

4 jako Spravedlivý Soudce, ale jako Milosrdný Spasitel. Silou mých modlitebních skupin modlitebního boje, budu zmíròovat velkou èást pøedem prorokovaných utrpení. ZPÙSOB MODLITBY SHRNUTÍ V BODECH 1 Pomodlit se modlitbu è. 96, modlitebního boje (Ó, mùj nejdražší Ježíši, prosím, požehnej nám a ochraòuj nás...) 2 Je tøeba se pomodlit jeden vìnec Nejsvìtìjšího Rùžence. Viz modlitbu è. 26 a následující... 3 Èíst poslední poselství, které jste obdrželi od té doby, co jste se naposled sešli ètìte je pomalu a s úctou. 4 Doporuèuje se modlit všechny modlitby a litanie modlitebního boje (poskytnout dostatek èasu pro vyslovení úmyslù) Doporuèuje se, abyste zahrnuli do svých úmyslù i duše, které se nacházejí v úplné tmì, a duše, které zemøou v ten den. 5 - Všichni se modlete za rozlišení. Viz modlitba è Po tomto mùže následovat modlitba rùžence Božího Milosrdenství. Pøipojit k tomu i tu zvláštní modlitbu na jejím konci. Viz výše v èásti o Faustýnì. 7 Bylo by tøeba se pomodlit (ZBÝVÁ-LI ÈAS) i další rùžencové vìnce Nejsvìtìjšího Rùžence. 8 Závìrem opakovat modlitbu è. 96, kterou jsme øíkali na zaèátku. A nikdo nevysvìtluje, nekomentuje poselství, protože Ježíš øekl, že ani Maria Divine Mercy není dostateènì pouèena k tomu, aby je mohla komentovat. Jediné mylné vysvìtlení mùže odvrátit duše, a cílem tohoto poslání je, aby zastihla každou duši, nezávisle na tom, jakou víru vyznávají, èi jsou nevìøící. Nikdo není vylouèen. S TÍM SOUVISEJÍCÍ POSELSTVÍ 228. Poselství Ježíše ze dne 23. øíjna 2011 v 19:15. PØEJI SI VYTVOØIT ARMÁDU MODLITEBNÍCH SKUPIN musí vejít ve všeobecnou známost, že si pøeji vytvoøit armádu modlitebních skupin všude po svìtì. Poskytnu vám, své armádì, modlitby, které budete potøebovat k záchranì duší. Tyto modlitební skupiny se budou rozšiøovat a v jejich øadách vyroste skuteèná armáda mých oddaných následovníkù, aby pøinesla pravdu mého Božího zaslíbení spásy všem. Tyto skupiny vytvoøí armádu, jak požadoval mùj milovaný Otec, která se vypoøádá s temnotou zla zpùsobenou Satanem a jeho vìrnými a následovníky. Vskutku, má dcero, je tìžké to pochopit, ale je mnoho lidí, kteøí nejenom uznávají Satana, ale také se mu zavázali vìrností. Je mnoho duší v temnotì, které mu vzdávají hold a jež zbožòují krále temnot. Mnoho chrámù, skrytých zrakùm mých dìtí svìtla, bylo postaveno na poèest Satana. Klaní se mu, slouží èerné mše a tupí Mì všemožným rouháním a urážkami, které by vás šokovaly a znechutily. Jejich poèet roste a mnoho jeho horlivých a angažovaných následovníkù pracuje ve velmi vážených vysokých postech v obchodu, bankovnictví a v politických kruzích. Sjednocují se ve vzdoru proti Bohu, mému Vìènému Otci v plném vìdomí toho, co dìlají. Tak jako Satan nenávidí lidi, protože byli stvoøeni Bohem Otcem, tvùrcem všech vìcí, tak tito Satanovi pøívrženci nenávidí lidstvo. Nenávist, kterou poci ují, je tak hluboká, že se pokusí vytvoøit elitní armádu k znièení miliónù životù na zemi. V jejich honbì za mocí a bohatstvím se pokusí razit cestu k uspokojení svých vlastních potøeb a touze ovládnout lidstvo. Dìti, tito lidé patøí k zatvrzelým høíšníkùm, pro které hledám vaši pomoc. Potøebuji vaše modlitby, abych otevøel jejich srdce, aby poznali lži, do kterých byli uvedeni mistrem klamu. Bez toho, že by Mì prosili o milosrdenství, jsou pro Mì ztracení. To je dùvod, proè modlitby mohou být jejich jedinou zachraòující milostí. Tato mocná armáda, vedená Zlým, se pokusí vyvolat strašnou zkázu. Již se pokoušejí otrávit mé dìti tím nejlstivìjším zpùsobem, vaší vodou, léky a potravou. Prosím, buïte stále ostražití. Brzy po Varování ruka mého Otce dopadne na tyto zkažené duše, jestliže budou pokraèovat v odmítání mého milosrdenství. Zatím, dìti, musíte povstat a nedovolit, aby váš národ byl zastrašen. Modlete se za moji ochranu a žijte jednoduše. Modlete se a pøijímejte svátosti. Proste o moji pomoc ve všech vìcech a Já vyplním vaše prosby v souladu s mou nejsvìtìjší vùlí. Modlete se, modlete se, modlete se, abyste zmírnili tyto ïábelské plány k ovládnutí svìta, jež spøádá tato podlá a bezbožná skupina. Získávají moc na Støedním východì a pokusí se ovládnout Evropu døíve, než se zamìøí na ostatní èásti svìta. Nepøátelé, kteøí jsou vám odhalováni ve zprávách sdìlovacích prostøedkù, nejsou skuteèní nepøátelé. Média vytváøejí nepøátele, aby ospravedlnily odvetná opatøení, jež mají vždy stejný cíl. Ovládnout. Vlastnit. Vytváøet majetek. Modlete se za nì, aby se obrátili, nebo bez obrácení budou jejich ohavné èiny pøíèinou mnoha utrpení a zármutku. Pøesto, že mùj Vìèný Otec na nì sešle svùj trest, mohou ještì zpùsobit škody, jež vyvolají nezmìrné utrpení mezi mými dìtmi. Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus

5 162. Poselství Ježíše ze dne 10. srpna 2011 v 23:00. STRACH Z VELKÉHO VAROVÁNÍ NENÍ NÌCO, K ÈEMU BYCH VÁS NABÁDAL jak bylo pøedpovìdìno, rychlost globálních událostí vedoucích k Varování se neustále zvyšuje. Modlitby, mé dìti, jsou dùležité teï, kdy moji následovníci na celém svìtì, naplnìni milostmi Ducha Svatého, se snaží vytvoøit mou armádu. Tato armáda je zatím docela malá, protože mnoho mých následovníkù musí ještì porozumìt tomu, že každý z nich má dùležitou úlohu dokonce právì teï, v budoucnu poroste a povede mé dìti k úplnému konci. Všechny mé dìti a Mì teï poslouchají: Pøi každé krutosti, zpùsobené v tìchto èasech èlovìkem proti èlovìku, se musíte v každém pøípadì modlit za pachatele. Modlitby za høíšníky jsou teï nejvíce zapotøebí. Modlitbou mùžete vyvolat Ducha Svatého, aby pøinesl Boží svìtlo tìmto ubohým duším. Mnozí z nich jsou tak slepí k pravdì lásky mého Otce, že bezcílnì bloudí a noøí se do jedné krize za druhou, takže kdokoliv se s nimi setká, je jimi zranìn. Jestliže více z vás bude prosit o mé milosrdenství pro tyto høíšníky, pak pùsobení Zlého bude znaènì zeslabeno. Mé dìti, toto je tajemství oslabení Satanovy zloby, kterou chrlí jako oheò z draèí tlamy, aby pohltil svìt do par své nenávisti. On, mistr klamu, a jeho démoni jsou všude. Protože víra mých dìtí v globálním mìøítku je tak slabá, Satanovy zlé skutky uchvátily lidstvo do neøestí, z nichž není snadné se vymanit. Kdyby mé dìti všude vìøili v existenci Boha, Vìèného Otce, toto by se nemohlo stát. Pak by Satanovo sevøení bylo slabší, zvláštì kdyby mé dìti se modlily o pomoc a žádaly milosrdenství mého Otce. Modlitba, dìti, je vaše výzbroj mezi nynìjším èasem a pøíchodem Varování. Používejte modlitbu k záchranì duší, které tápou v temnotì. Po Výstraze budou vaše modlitby zapotøebí, aby pomohly mým dìtem udržet svou vìrnost k mému Vìènému Otci a ke chvále jeho slávy. Trpìlivost, tichá každodenní modlitba, utváøení modlitebních skupin, denní modlitba rùžence Božího Milosrdenství, spolu s pùstem a svatým rùžencem k mé milované Matce pùsobí jako dokonalý návod k záchranì duší. Strach z Varování není nìco, k èemu bych vás nabádal. Modlete se teï za sebe a za ostatní duše pomocí èinu osobní obìti ještì døíve, než se setkáte tváøí v tváø se Mnou, s vaším milovaným Spasitelem. Usmívám se radostí a štìstím, když myslím na okamžik, kdy tento velký dar mého milosrdenství bude odhalen mým dìtem. Je to návrat domù a to, jak bude vypadat, je nepopsatelné. Nebo takto budete prožívat, až vaše srdce budou naplnìny mou božskou láskou. Vaše duše budou koneènì osvíceny v pøípravì na Nový Ráj na zemi. Potom, až se sjednotíte se Mnou, Já vám pøinesu útìchu, která vám dosud chybìla. Nezapomeòte, dìti, na dùvod, proè teï hovoøím k svìtu. Je to mé pøání zajistit, aby všechny mé dìti byly zachránìny ze spárù Satana. Je to také má hluboká a nezmìrná láska ke každému jednomu z vás, že vám musím podat mou ruku, abyste se mohli ke Mnì pøipojit, a pøipravit se na nový pøíchod domù, do vašeho právoplatného domova. Strach nepøichází ode Mne. Miluji vás, dìti. Pøináším vám tento nádherný dar z mé lásky. Radujte se, usmívejte se a pøivítejte Mì, až se znamení objeví na obloze. Zvednìte své ruce a vzdejte chválu Bohu Otci, že Mi dovolil vám dát tuto poslední pøíležitost k záchranì. Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus Král milosrdenství 081. Poselství Ježíše ze dne 10. kvìtna 2011 v 16:00. DUCH SVATÝ BYL NYNÍ VYLIT NA CELÝ SVÌT Má dcero, øekni svìtu, že dnes se udál významný èin mého milosrdenství, kdy Duch Svatý, jeden z nejvìtších darù mým dìtem, byl vylit na celý svìt. Tento dar je podstatného významu v pomoci lidstvu, aby se pøipravilo na Varování. Moji posvìcení služebníci a následovníci, proniknutí mocí Ducha Svatého, budou znaènì posilnìni ve své lásce ke Mnì a k mému Vìènému Otci. Tento dar života pøinese nový impuls do vašich otupìlých, vlažných duší, jež volají po osvícení. Bylo to pøedpovìdìno a všichni, vèetnì nejzatvrzelejších høíšníkù, z toho budou mít užitek. Mé milosrdenství, jak jsem øekl, nemá hranic. Vy, všichni moji následovníci, naplnìní nyní Duchem svìtla a svatosti, musíte být teï stateèní a hlásat mé Slovo všem, s nimiž pøijdete do styku. Nevšímejte si výsmìchu, jejž byste mohli zakusit, nebo teï je pøíliš dùležité, abyste mé prosby o obrácení nenechali nepovšimnuté. Slyšte nyní moji modlitbu k získání odvahy, kterou potøebujete: Naplò mì nyní, ó, mùj Pane, darem Ducha Svatého, abych mohl pøinášet tvé Nejsvìtìjší Slovo høíšníkùm, jimž musím pomoci, abych je zachránil ve tvém jménu. Pomoz mi, abych je pokryl, pomocí mých modliteb, tvou vzácnou krví, aby se mohly pøiblížit k tvému Svatému Srdci. Dej mi dar Ducha Svatého, aby tyto nebohé duše mohly užívat tvého Nového ráje. Modlete se tuto modlitbu každý den po modlitbì rùžence mého Božího Milosrdenství a vy, prostøednictvím vaší vìrnosti ke Mnì, pomùžete zachránit mé dìti. Zachraòte Mì od muk, jimiž trpím v mém Srdci, když s takovým zármutkem pozoruji, jak mé svaté jméno je v dnešním svìtì pøijímáno. Mnoho duší nejenom že nejsou spokojeny s tím, že Mì popírají, ale reagují s hnìvem, jestliže vy, moji vìrní následovníci, se dokonce odvažujete zmínit, co Já reprezentuji. Jsou velmi rozzlobení, protože mistr klamu velmi chytøe pokroutil jejich mysl a odvrátil je od pravdy. Pomozte tìmto duším všichni z vás. Modlete se a proste Mì o sílu, kterou budete potøebovat v této práci. Dám speciální milosti tìm, kdo rozšiøují obrácení

6 Všem z vás, kdo rozšiøují obrácení, budou dány speciální milosti a bude vám rezervováno velmi zvláštní místo v království mého Otce. Jdìte teï a dovolte Duchu Svatému, aby zaplavil vaše duše, abyste Mi pomohli zachránit lidstvo. Miluji vás všechny. Pro každého mám místo v mém Svatém Srdci. Ani jeden z vás, vèetnì høíšníkù, nebude vylouèen z mé bitvy k záchranì duší. Váš milující Spasitel Ježíš Kristus Král milosrdenství Poznámka: Na konci poselství náš Pán Ježíš podal vysvìtlení vizionáøce: Dcero moje, tato událost je velice dùležitá. Zachrání mnoho duší, než nastane Velké varování, a zùstává pøítomna ve svìtì i nadále, aby bránila høíšníkùm k pozdìjšímu odpadu. To bylo, moje dcero, prorokováno a odkrývá pro vás podstatné vìdomosti. Ovšem moji následovníci musí tvrdì pracovat, aby mi byli nápomocni ve vedení boje za záchranu duší ledna 2013 BUDE UÈINÌNO VŠE PRO ROZLOŽENÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN oheò Ducha Svatého zmohutnìl v mých modlitebních skupinách, a ty se nyní rozšíøí po celém svìtì a znásobí se tisíckrát. Milost udìlená tìmto skupinám jim umožní se rychle ustavit a rùst tak, jak jsem zamýšlel. Tak jako plamen Pravdy zalije zemi, tak také temnota klesne jako veliká, hustá mlha. Zlý a jeho démoni budou muèit tolik z vás, kolik jen budou moci, aby Mi vás odòali. Nemohu jim to dovolit. Bolest z odlouèení od nebohých duší, které se dobrovolnì nechávají od Zlého krmit lží, je pro Mne velmi tìžké snést. Avšak nic nemùže zastavit Boží Slovo, i když mnohým z vás to tak mùže pøipadat. Svou mocí vnesu lásku do duší, které odpovídají na mou výzvu k modlitbám. Když Mi odevzdají svoji svobodnou vùli, mohu uèinit, co je nutné, abych je pøitáhnul k Boží lásce. Tato láska v jejich životech už nìjaký èas chybìla. Pak poznají vnitøní prázdnotu, kterou poci ovali døíve, než jsem jim pøinesl tuto útìchu. Útìcha, kterou postrádali, je klid duše, jenž mùže pøijít jenom ode Mne. Pojïte ke Mnì a Já vám pomohu uvidìt vše, co je dùležité. Naslouchejte mému hlasu, nyní, když shromažïuji všechny národy a sjednocuji moji rodinu, abych vás mohl pøipravit na váš nový život, kde smrt už nebude existovat. Ani smrt tìla, ani duše nemùže existovat v mém Novém ráji. Smrt zanikne. Mùj Nový Ráj je pøipraven, ale musí být naplnìn každièkou duší, žijící dnes v tomto svìtì. To je má velká touha. Vy, moji následovníci, musíte se nyní pøipravit na strašné zkoušky, kterým budete muset èelit, protože jste odpovìdìli na mé volání. Bude uèinìno vše pro rozložení mých modlitebních skupin. Napøíklad, mnoho knìží se je pokusí zakázat. Bude vám øeèeno, že se jich nemáte úèastnit. Bude vám øeèeno, že je to nedovolené. Øeknou vám, že mé modlitby pocházejí z ducha zla. Budou vám uvádìny všemožné dùvody všechny budou s prostým úmyslem bránit uskuteènìní Mého díla. Naléhavì vás prosím, abyste pracovali v míru a harmonii. Nedovolte rozdílùm v názorech zastavit tuto práci. Toto je èas, kdy se Satan pokusí vrazit klín mezi vás všechny, aby modlitby modlitební kampanì nebyly celosvìtovì šíøeny, jak jsem naøídil. Modlitební skupiny "Ježíš lidstvu" musí být zakládány všude. Budou nedílnou èástí formace a koordinace mé zbylé armády na zemi. Musíte úzce spolupracovat, v lásce a harmonii a zùstávat ve spojení s mou dcerou Marií. Dal jsem jí pokyny, aby tam, kde to bude možné, pomáhala vás vést. Poslal jsem jí skupinu lidí, kteøí budou koordinovat tyto skupiny v rùzných èástech svìta. Každý z vás se však musí soustøedit na vaši vlastní oblast a spojit se jeden s druhými. Marie dostane ode Mne pokyny, jak [tyto skupiny] mají být øízeny a jakou formu si jim pøeji dát. Požehnám každé modlitební skupinì, když pøistoupí na mé vedení. Potøebuji do nich zahrnout èleny duchovenstva a mìly by být používány modlitební knihy. Marie vám dá brzy vìdìt, co je zamýšleno. Pøipravte se na tuto celosvìtovou misi, nepodobné žádné jiné. Je to poslední mise k záchranì duší a každá etapa na této cestì je øízena Mnou, Ježíšem Kristem. Proto vás prosím, abyste vložili veškerou svou dùvìru ve Mne. Radujte se, nebo jste požehnaní, že v tom nejdùležitìjším èase v dìjinách svìta je vám svìøena tato úloha. Za to ode Mne obdržíte mnohé dary, protože potøebuji vaši pomoc k záchranì duší. Dovolte Mi, abych vám dal požehnání ochrany pro skupiny modlitební kampanì Ježíš lidstvu na každém jednotlivém místì, kde jsou založeny. Má láska, mé požehnání, nech je s vámi, moji milovaní stoupenci. Pøinášíte mi v tomto èase mír, lásku a útìchu. Váš milovaný Ježíš

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Bùh nám pomáhá vidìt souèasnost i budoucnost uèí a vysvìtluje pravdu Tematicky tøídìné výòatky z prorockých textù s názvem "Velkévarování" (Doporuèené prameny: http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk

Více

MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah

MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah NEJDÙLEŽITÌJŠÍ MODLITBY A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT PRESENTATION AUTHOR: ALBERT ALBERTGALLERY Obsah 1/ Nejdùležitìjší modlitby církve 2/ Modlitby pro záchranu vlastní duše mladým, kteøí nic neznají,

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306

MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy Mise spásy v tomto velkém okamžiku historie, zbytku našich dnù

Více

A MÍSTO NICH VYDÁNY NOVÉ, KTERÉ MÌ URÁŽEJÍ. ZÁKONÙ, ABY SE DAL PROSTOR VAŠÍ ŽALEM K PLÁÈI.

A MÍSTO NICH VYDÁNY NOVÉ, KTERÉ MÌ URÁŽEJÍ. ZÁKONÙ, ABY SE DAL PROSTOR VAŠÍ ŽALEM K PLÁÈI. BYLO ZRUŠENO MNOHO ZÁKONÙ A MÍSTO NICH VYDÁNY NOVÉ, KTERÉ MÌ URÁŽEJÍ. CO MI ZPÙSOBUJE SMUTEK OBZVLÁŠTÌ, JE PODÁVÁNÍ MÉ SVATÉ EUCHARISTIE LAIKY. NEDOSTATEK ÚCTY KE MNÌ A K MÉMU VÌÈNÉMU OTCI ZAVEDENÍM NOVÝCH

Více

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ

MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ MODLITBY MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 170 LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1-6 Z poselství Ježíše Krista ze dne 17. listopadu 2011 v 21:00. MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 1 MŮJ DAR JEŽÍŠI K ZÁCHRANĚ DUŠÍ Má milovaná dcero,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

PONDĚLÍ: Modlitby k našemu nebeskému Otci

PONDĚLÍ: Modlitby k našemu nebeskému Otci ZNAMENÍ KŘÍŽE: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. PROSBA O PŘÍMLUVU: Svatý (á)..., připoj se ke mně v těchto modlitbách a přimlouvej se za mě a za mou rodinu. ZNAMENÍ POKORY: Ježíši, odpusť mi, neboť

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

POSELSTVÍ OTÁZKY VE SVÌTLE H P Ø JÍ H M M V S É

POSELSTVÍ OTÁZKY VE SVÌTLE H P Ø JÍ H M M V S É POSELSTVÍ TOLERANCE TOLERANCE OTÁZKY VE SVÌTLE SOUÈASNÝCH VE SVÌTLE SOUÈASNÝCH PROROCTVÍ PROROCTVÍ O TOLERANCI NE H P C Ø Í I Ø JÍ H M Ý E N JT L E TE N R O M V S É JÍ Z U Á L K A O V N CH Y S K R, É TE

Více

ZDARMA K ROZEBRÁNÍ. Ježíš Kristus. varuje lidstvo. Texty vybrané z poselství rímskokatolické evropské vizionárce Marii Božího milosrdenství

ZDARMA K ROZEBRÁNÍ. Ježíš Kristus. varuje lidstvo. Texty vybrané z poselství rímskokatolické evropské vizionárce Marii Božího milosrdenství ZDARMA K ROZEBRÁNÍ http://jezis kristus varovanie.webnode.sk http://www.varovani.org Ježíš Kristus varuje lidstvo Texty vybrané z poselství rímskokatolické evropské vizionárce Marii Božího milosrdenství

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

Jeffrey URST EDGAR CAYCE ŠTÌSTÍ A LÁSKA. Eko konzult

Jeffrey URST EDGAR CAYCE ŠTÌSTÍ A LÁSKA. Eko konzult Jeffrey URST EDGAR CAYCE ŠTÌSTÍ A LÁSKA Eko konzult 2 3 PØEDMLUVA Láska je, jsme-li svìtlem lásky pro druhé a vše kolem nás. Kvìtiny milují tuto bytost, nebo ona miluje kvìtiny. Jen málo kvìtin zahyne

Více

PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO

PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO PEKLO OPRAVDU EXISTUJE PEKLO NENÍ JEN STRAŠIDLO Obsah 1 Zámìr ve zkratce 2 Rozjímání z více stran 3 Existence pekla (poselství z 11.1.2011) 4 Pouèení o pekle v Katechismu katolické církve 5 Vize pekla

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Edgar Cayce o duchovním rùstu, lásce a spiritualitì

Edgar Cayce o duchovním rùstu, lásce a spiritualitì Kevin Todeschi E D G A R C A Y C E Edgar Cayce o duchovním rùstu, lásce a spiritualitì Eko konzult Cayce lidem èasto øíkal, že dokud nejsou schopni spatøit jiskru Stvoøitele v tìch, jež nemají rádi, nezaèali

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013 Roèník 17 Èíslo 7 1. 11. 2012 Pane, nevím den ani hodinu, kdy mne zavoláš, ale dopøej mi, abych dobrým životem, milující Tebe, sebe a druhé, byl v té chvíli pøipraven vstoupit do Tvé náruèe. ROK VÍRY Milí

Více

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14 PENÍZE, SPIRITUALITA A REALITA 5 Obsah Vìnování...12 Úvod...14 Èást první CO PØITAHUJE A CO NEPØITAHUJE PENÍZE...17 1. Poulièní koumáci 21. století...18 Posun jako za Gutenberga...18 Kde jsou ty peníze?...19

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

PRAVDY O BOHU A CÍRKVI

PRAVDY O BOHU A CÍRKVI PRAVDY O BOHU A CÍRKVI Pravda vás pøipravuje, abyste se vyrovnali s realitou tìžkých èasù, pøedpovìdìných v Knize mého Otce. Je vám dána, aby vás uèinila silnými. 986/4.12. 2013 Hlásám Hospodinovo jméno,

Více

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon MOTTA Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon Poezie života je láska. Svatopluk Èech 1 2 Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos Láskou èlovìka k èlovìku se otvírá brána nebeská dokoøán.

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

www.faslavicin.cz Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7)

www.faslavicin.cz Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7) Roèník 19 Èíslo 5 8. 6. 2014 Vždy Bùh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti. (2 Tim 1, 7) MEDIÁLNÍ SVÌT Ve chvíli, kdy ètete tento úvodník, máme za sebou 7. nedìli velikonoèní,

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

ilustrace: Cosimo Musio

ilustrace: Cosimo Musio Slova života 2 ilustrace: Cosimo Musio Anna Maria Cànopi Evangelium radosti Radost, která zapaluje srdce PAOLINE Editoriale libri, Figlie di San Paolo - Milano 2001 Nakladatelství PAULÍNKY, 2001 Petrská

Více

IVOT SVATÉHO VÁCLAVA

IVOT SVATÉHO VÁCLAVA ŽIVOT SVATÉHO VÁCLAVA Mìsíce záøí 28. den. Zabití svatého Václava, knížete èeského. Pane, požehnej, Otèe. Hle, nyní naplnila. se prorocké slovo, jež øekl Pán náš Ježíš Kristus: Bude zajisté v poslední

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Nabídněte Mi vaše utrpení srdcem, jež sdílí mé utrpení dobrovolně a ne zatrpkle.

Nabídněte Mi vaše utrpení srdcem, jež sdílí mé utrpení dobrovolně a ne zatrpkle. Poselství, která náš Pán, Ježíš Kristus, dával 1. dne každého měsíce irské laické apoštolce Anně od 1. srpna 2007. Poselství byla ukončena k 1. srpnu 2012. Poselství Ježíše ze dne 1. října 2010 Moji drazí

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 Panna Maria Lidická Zdirad Čech 2014 SETKÁNÍ ZASVĚCENÝCH OSOB ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ S ARCIBISKUPEM DOMINIKEM KARDINÁLEM DUKOU OP V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 V ROCE 670. VÝROČÍ POČÁTKU PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPSTVÍ

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Sloupy Řádu ochránců Boží vůle na Zemi Záře Řádu

Sloupy Řádu ochránců Boží vůle na Zemi Záře Řádu Sloupy Řádu ochránců Boží vůle na Zemi Záře Řádu Copyright Řád ochránců Boží vůle na Zemi Souhlas s bezplatným šířením obsahu dokumentu. Obsah Záře Řádu...3 Vznik Řádu:...3 Oběť Bohu:...3 Sloupy Řádu:...4

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU Pøíruèka, která se vám dostává do rukou, je pøeložena z finského originálu, vydaného v rámci finského projektu Efektivní rodina. V Èeské republice podobný projekt zatím neexistuje.

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 22. 29. března 2015 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

Boží milosrdenství. Ježíši, d uji Ti. Toužím, abys b hem t chto devíti dní p ivád la duše k prameni mého milosrdenství, aby na erpaly síly a osv

Boží milosrdenství. Ježíši, d uji Ti. Toužím, abys b hem t chto devíti dní p ivád la duše k prameni mého milosrdenství, aby na erpaly síly a osv Boží milosrdenství. Lidstvo nenalezne pokoje, dokud se s důvěrou neobrátí k mému milosrdenství, prohlásil Spasitel blahoslavené Faustině Kowalské (+1938 v Krakově). V řadě zjevení pověřil tuto řeholnici

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

PRVNÍ LIST KORINTSKÝM

PRVNÍ LIST KORINTSKÝM PRVNÍ LIST KORINTSKÝM DRUHÝ LIST KORINTSKÝM PRVNÍ LIST KORINTSKÝM Kapitola 1 (1. list) =Vstupní pozdrav a díkùvzdání 1,1-9= 1:Pavel, z vùle Boží povolaný apoštol Krista Ježíše, a bratr Sosthenes 2:církvi

Více

svedomi zpytovani na základì manželského slibu Pro vnitøní potøebu úèastníkù akce Pùst chlapù. Pøipravili P. Tomas van Zavrel a Marek Novák 2015

svedomi zpytovani na základì manželského slibu Pro vnitøní potøebu úèastníkù akce Pùst chlapù. Pøipravili P. Tomas van Zavrel a Marek Novák 2015 I ChlaPSKE I I zpytovani I svedomi v na základì manželského slibu Já... odevzdávám se Tobì KDO JSEM JÁ? Vnímám, že mì Bùh pøijímá právì takového, jaký jsem? A jaký vlastnì jsem? Jak stojím pøed Bohem?

Více

Miloš Brom. Eko konzult

Miloš Brom. Eko konzult Miloš Brom Eko konzult Úvodem Lidstvo se nespornì vyvíjí od jednoduchého ke stále složitìjšímu. Duchovnì však lidstvo nepokroèilo vùbec nikam a zùstává na stejném stupni jako pøed tisíci lety. U èlovìka

Více

JAK SE ZBAVIT ALERGIE

JAK SE ZBAVIT ALERGIE MUDr. M. O. Bruker JAK SE ZBAVIT ALERGIE Pøíèiny a léèení astmatu, ekzémù, neurodermitidy, senné rýmy a vyrážek Eko-konzult Když se neví, proè pacient, který byl pùvodnì zdravý, jednoho dne na pyl reaguje

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Modlitby za umírající. z Cyrilometodějského kancionálu (1953)

Modlitby za umírající. z Cyrilometodějského kancionálu (1953) Modlitby za umírající z Cyrilometodějského kancionálu (1953) Pane, smiluj se nad námi. - Kriste, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Svatá Maria, - oroduj za něho (ni). Všichni svatí andělé i

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

w.farnostbrumov.ic.cz ZpravodajOímskokatolickéfarnostisv.Václava Brumov-Bylnice Sv.?tipánSidonie

w.farnostbrumov.ic.cz ZpravodajOímskokatolickéfarnostisv.Václava Brumov-Bylnice Sv.?tipánSidonie Kalendáø 1.4.2010 2.nedìlevelikonoèní nedìlebo ího milosrdenství Eíslo:5 Roeník:15 Nedìle Pondìlí Úterý Støeda Ètvrtek Pátek Sobota 19. sv. Ema 20. sv. Hugo FARNÍ MISÍENÍK w.farnostbrumov.ic.cz ZpravodajOímskokatolickéfarnostisv.Václava

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

www.faslavicin.cz Roèník 19 Èíslo 6 28. 9. 2014

www.faslavicin.cz Roèník 19 Èíslo 6 28. 9. 2014 Roèník 19 Èíslo 6 28. 9. 2014 Já, pražský nevìøící Žid, stal jsem se vìøícím a zmìnil jsem svùj svìtový názor. Svatý Václav, plod ducha doby a výraz nadìje 10. století v Èechách, je také mùj svatý Václav

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY

PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY Autor: PhDr. Ing. Ludmila Malinová, MBA Autorsky spolupracovali: MUDr. Petr Pøíhoda PhDr. Kvìtoslava Vejrostová Mgr.

Více